Tài liệu Phân tích và thiết kế thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty tnhh hưng long

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi Më ®Çu ViÖt Nam b-íc vµo thiªn niªn kû míi, kû nguyªn khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. N-íc ta ®ang trªn con ®-êng thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc tõng b-íc héi nhËp víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §¶ng vµ nhµ n-íc ta rÊt chó träng, -u tiªn cho sù nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, khai th¸c vµ øng dông tin häc trong c«ng cuéc ®æi míi. Trong bÊt kú lÜnh vùc nµo, viÖc n¾m b¾t th«ng tin, xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. Thùc chÊt, qu¶n lý th«ng tin, xö lý th«ng tin mét c¸ch khoa häc lµ nh»m ®¶m b¶o an toµn th«ng tin, tr¸nh th«ng tin bÞ mÊt m¸t, sai sãt, ®ång thêi tiÕt kiÖm thêi gian, tiÒn b¹c vµ nh÷ng chi phÝ kh«ng ®¸ng cã. Qu¶n lý th«ng tin trªn m¸y tÝnh lµ qu¶n lý d÷ liÖu, do ®ã mäi th«ng tin qu¶n lý trªn m¸y tÝnh ph¶i s¾p xÕp khoa häc vµ xö lý khoa häc. Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ngµy nay, vÊn ®Ò qu¶n lý dùa vµo m¸y tÝnh lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña mçi doanh nghiÖp. Trong ®ã, qu¶n lý nh©n sù lµ ®Ò tµi ®ang thu hót ®-îc sù quan t©m, chó ý nhÊt. HÖ thèng th«ng tin vÒ nh©n lùc cña mét doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng tµi liÖu ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ trÝ lùc, thÓ lùc cña tõng lao ®éng, bao gåm: vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, trong mäi thêi ®iÓm: qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù kiÕn trong t-¬ng lai. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ph¶i tiÕn hµnh th-êng xuyªn, ®ßi hái sù chÝnh x¸c tuyÖt ®èi, cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ th«ng tin theo yªu cÇu cña qu¶n lý cÊp trªn nh»m hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n. Víi ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH H-ng Long” gióp cho vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n sù vµ ®Æc biÖt lµ viÖc tÝnh l-¬ng cña tõng c«ng nh©n, gióp c«ng t¸c qu¶n lý nhanh chãng, tiÖn lîi, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X©y dùng ch-¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù víi môc ®Ých nh»m gi¶m bít søc ng-êi søc cña, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH H-ng Long. Néi dung cña ®Ò ¸n: ch-¬ng I: Kh¶o s¸t hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH H-ng Long Trong ch-¬ng nµy sÏ giíi thiÖu vÒ c«ng ty TNHH H-ng Long, kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH H-ng Long vµ x¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¶u nã. Tõ thùc tr¹ng ®ã cho thÊy sù cÇn thiÕt cña tin häc ho¸. ch-¬ng II: Ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH H-ng Long Dùa vµo phÇn kh¶o s¸t ë Ch-¬ng I, trong Ch-¬ng nµy sÏ tr×nh bµy c¸c s¬ ®å chøc n¨ng BFD, s¬ ®å luång d÷ liÖu DFD vµ m« h×nh d÷ liÖu thùc thÓ ERD. ch-¬ng Iii: ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH H-ng Long Trong ch-¬ng nµy sÏ tr×nh bµy cô thÓ phÇn thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu, thiÕt kÕ giao diÖn vµo - ra vµ thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long. PhÇn C¶m ¬n Do thêi gian cã h¹n cho nªn ®Ò tµi cña em chØ lµ ph©n tÝch thiÕt kÕ mét sè ph©n hÖ trong hÖ thèng th«ng tin qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty TNHH H-ng Long, h¬n n÷a do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, v× vËy khã tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ sù quan t©m, gãp ý cña c¸c b¹n. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®èi víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« TrÇn ThÞ Song Minh_ ng-êi ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng I kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty tnhh h-ng long. 1.1_Giíi thiÖu vÒ c«ng ty TNHH H-ng Long: C«ng ty TNHH H-ng Long thµnh lËp ngµy 01/05/2002 d-íi sù gãp vèn cña 3 thµnh viªn: Gi¸m ®èc: §Æng §¨ng §¹t Hai phã gi¸m ®èc: - §Æng ThÞ ChÝnh (qu¶n lý x-ëng 1) - NguyÔn V¨n NghÜa (qu¶n lý x-ëng 2) C¬ CÊu Tæ Chøc Cña C«ng ty TNHH H-ng Long Ban gi¸m ®èc Qu¶n lý x-ëng 1 Qu¶n lý x-ëng 2 §Þa chØ: - X-ëng 1: * 02 - ngâ 2 - §-êng Chî Th-¬ng - Lª Lîi - B¾c Giang. §iÖn tho¹i: 0240855213/0912801388 - X-ëng 2: * 53 - §-êng Chî Th-¬ng - Lª Lîi - B¾c Giang. §iÖn tho¹i: 0240854667/0904160176 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøc n¨ng nghiÖp vô cña c«ng ty tnhh h-ng long §©y lµ mét c«ng ty chuyªn thªu c«ng nghiÖp phôc vô c¸c ®¬n vÞ may hµng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. S¶n phÈm thªu cã thÓ chØ lµ mét chi tiÕt hay mét nh·n m¸c víi mçi s¶n phÈm thªu ®· ®ù¬c lËp tr×nh s½n sè mòi thªu vµ vÞ trÝ thªu s¶n phÈm trªn chi tiÕt hay nh·n m·c ®ã. Mçi dµn thªu víi 18 ®Çu thªu sÏ tù ®éng thªu theo ®Üa mÒm ®· ®-îc lËp tr×nh tr-íc. Khi thµnh lËp c«ng ty chØ cã mét m¸y thªu, nh-ng m¸y ch¹y c¶ ngµy mµ vÉn kh«ng kÞp giao hµng, c«ng ty H-ng Long ngµy cµng cã nhiÒu hîp ®ång thªu c¸c chi tiÕt, c¸c nh·n m¸c…víi c¸c c«ng ty may mÆc hµng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Sau 2 n¨m c«ng ty ®· thu ®-îc lîi nhuËn ®Ó cã thÓ nghÜ ®Õn viÖc më réng s¶n xuÊt. Hiªn t¹i c«ng ty ®· cã 3 dµn m¸y thªu (sè vèn ®Çu t- kho¶ng h¬n 3 tû ®ång). 1.2_ Kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH H-ng Long: C«ng ty TNHH H-ng Long lµm viÖc theo chÕ ®é 6 ngµy, nghØ chñ nhËt, mét ngµy lµm viÖc 8 tiÕng. Ngoµi ra, tuú theo t×nh h×nh c«ng viÖc mµ nh©n viªn c«ng ty cã thÓ lµm thªm ngµy chñ nhËt, tuú theo sù ®iÒu ®éng cña ban gi¸m ®èc. HiÖn nay c«ng ty TNHH H-ng Long qu¶n lý vÊn ®Ò nh©n sù_tiÒn l-¬ng trªn sæ s¸ch giÊy tê vµ ®-îc chia lµm 3 c«ng ®o¹n chÝnh ®ã lµ: - Qu¶n lý hå s¬ c«ng nh©n: CËp nhËt vµ ®iÒu chØnh hå s¬ c«ng nh©n. - Qu¶n lý chÊm c«ng: CËp nhËt vµ ®iÒu chØnh kÕt qu¶ chÊm c«ng hµng th¸ng. - Qu¶n lý l-¬ng: TÝnh l-¬ng vµ lËp c¸c b¸o c¸o l-¬ng. a. Qu¶n lý hå s¬ c«ng nh©n: C«ng nh©n khi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty ®Òu ph¶i nép hå s¬ xin viÖc bao gåm: §¬n xin viÖc, s¬ yÕu lý lÞch, giÊy kh¸m søc khoÎ. Khi ®-îc tuyÓn dông th× ph¶i thö viÖc tr-íc mét th¸ng. Th¸ng thö viÖc ®Çu tiªn ®-îc h-ëng 70% l-¬ng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu hå s¬ nµo ®-îc chÊp nhËn th× sÏ chÝnh thøc lµ c«ng nh©n vµ ®-îc h-ëng l-¬ng b×nh th-êng, nÕu kh«ng ®-îc th× hoµn tr¶ l¹i hå s¬. Th«ng tin cña c«ng nh©n cÇn cËp nhËt vµo sæ s¸ch ®Ó qu¶n lý gåm: hä tªn , giíi tÝnh, ngµy sinh, n¬i sinh, ®Þa chØ hiÖn t¹i, tr×nh ®é häc vÊn, ngµy vµo lµm viÖc. Nh÷ng th«ng tin trªn ®-îc ghi chÐp trong sæ “ Danh s¸ch C«ng nh©n “ cã d¹ng nh- sau: STT Hä Tªn Ngµy Sinh N¬i Sinh §Þa chØ HT Trinh ®é HV Ngay vao LV … … … … … … … b. Qu¶n lý chÊm c«ng: C«ng viÖc chÊm c«ng hµng ngµy ®-îc ghi vµo sæ theo dâi n¨ng suÊt. Sau ®ã tæng hîp l¹i cuèi mçi th¸ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l-¬ng. B¶ng theo dâi n¨ng suÊt bao gåm: Hä tªn, ngµy th¸ng, m· s¶n phÈm, sè l-îng s¶n phÈm, sè mòi s¶n phÈm, tæng sè mòi. B¶ng theo dâi n¨ng suÊt sÏ ®-îc kiÓm tra, ®èi chiÕu víi sè l-îng b¸o c«ng xem cã ®óng hay kh«ng. NÕu kh«ng ®óng sÏ ®iÒu chØnh l¹i. NÕu ®óng th× thùc hiÖn tÝnh l-¬ng cho c«ng nh©n theo b¶ng theo dâi n¨ng suÊt. B¶ng theo dâi n¨ng suÊt cã d¹ng: Ngµy…../….. Hä tªn Ngµy th¸ng M· s¶n phÈm Sè l-îng SP Sæ mòi SP Tæng sè mòi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. Qu¶n lý l-¬ng: C«ng ty TNHH H-ng Long tÝnh l-¬ng cho c«ng nh©n theo s¶n phÈm mµ hä lµm ra. C«ng thøc tÝnh l-¬ng nh- sau: L-¬ng cuèi th¸ng = (L-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm + th-ëng) - l-¬ng t¹m øng L-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm = (Sè l-îng SP * Sè mòi thªu*DGTCMT)/0.016 Trong ®ã: - DGTCMT: lµ ®¬n gi¸ tiÒn c«ng mòi thªu. - Sè l-îng SP: lµ sè l-îng s¶n phÈm mµ c«ng nh©n lµm ®-îc. - Sè mòi thªu: lµ sè mòi thªu ®-îc quy ®Þnh tr-íc cña s¶n phÈm. - Th-ëng: lµ sè tiÒn mµ c«ng nh©n nµo ®ã ®-îc nhËn cuèi mçi th¸ng sau 1 th¸ng lµm viÖc d-íi sù quan s¸t vµ chÊm c«ng cña qu¶n lý x-ëng víi thµnh tÝch lao ®éng suÊt s¾c hoÆc cã thÓ lµ sè tiÒn th-ëng c¸c dÞp lÔ, tÕt, tæng kÕt quý. - T¹m øng: lµ sè tiÒn c«ng nh©n øng tr-íc trong th¸ng. * B¸o c¸o l-¬ng hµng th¸ng bao gåm: - B¶ng l-¬ng t¹m øng: dïng ®Ó ph¸t l-¬ng t¹m øng gi÷a th¸ng. - B¶ng l-¬ng cuèi th¸ng: l-¬ng ®Þnh kú tr¶ cho c«ng nh©n cuèi mçi th¸ng. Sau khi ®· so s¸nh ghi chÐp vÒ chÊm c«ng cña c«ng nh©n víi qu¶n lý x-ëng ®Ó tÝnh to¸n l-¬ng th× sè l-¬ng c«ng nh©n ®-îc nhËn hµng th¸ng sÏ ghi trong sæ l-¬ng cã d¹ng: L-¬ng th¸ng 5/2002: STT Hä Tªn T¹m øng L-¬ng SP Th-ëng L-¬ng th¸ng Ký nhËn … … … … … … 6 … Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3_X¸c ®Þnh yªu cÇu hÖ thèng: HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long kh«ng ph¶i lµ lín nh-ng sè l-îng ng-êi qu¶n lý kh«ng nhiÒu vµ ph¶i kiªm nhiÖm trong khi ®ã viÖc qu¶n lý c«ng nh©n ®ang xö lý thñ c«ng lµm mÊt nhiÒu thêi gian vµ quan träng lµ cã thÓ nhÇm lÉn. Qu¶n lý nh©n sù tiÒn l-¬ng trong c«ng ty TNHH H-ng Long chØ lµ mét bé phËn c«ng viÖc trong nh÷ng c«ng viÖc mµ ban gi¸m ®èc ph¶i lµm. Nh-ng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù l¹i ®ãng vai trß quan träng v× kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ nh÷ng ng-êi c«ng nh©n lµm ra s¶n phÈm thu vÒ lîi nhu©n cho c«ng ty. Qua hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù ngoµi qu¶n lý l-¬ng bæng ph¶i chÝnh x¸c th× vÊn ®Ò theo dâi n¨ng suÊt, tay nghÒ cña c«ng nh©n lµ rÊt quan träng v× qua ®ã ban gi¸m ®èc cã thÓ chän lùa dµo t¹o c«ng nh©n cña m×nh vÒ c«ng nghÖ thªu… NhËn xÐt t×nh h×nh thùc tÕ: Chi tiÕt c¸c c«ng viÖc ®· ®-îc nªu ra ®· cho thÊy râ nh÷ng thiÕu xãt trong qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long: - ViÖc theo dâi chÊm c«ng tõng ngµy vµ tÝnh l-¬ng hµng th¸ng trªn sæ s¸ch giÊy tê lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt khi mµ 1 th¸ng c«ng nh©n cã thÓ lµm nhiÒu m· s¶n phÈm víi hµng ngh×n mòi thªu kh¸c nhau. - Thèng kª b¸o c¸o lµ mét nhiÖm vô quan träng nh-ng ®-îc thùc hiÖn kh«ng hoµn chØnh. Mµ cã b¸o c¸o th× mçi thµnh viªn trong ban gi¸m ®èc (nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh) míi tiÕp cËn ®-îc ®Çy ®ñ th«ng tin. Nh-îc ®iÓm Gi¶i ph¸p - Chi phÝ vÒ thêi gian cho viÖc t×m - X©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n kiÕm, l-u tr÷ th«ng tin lín, xö lý lý nh©n sù ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña chËm ch¹p, thiÕu chÝnh x¸c, dÔ c«ng t¸c qu¶n lý, phï hîp víi sù ph¸t nhÇm lÉn, th«ng tin kh«ng ®ång triÓn cña c«ng ty. bé. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kh«ng ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu - Gi¶m ®-îc c¸c kh©u xö lý thñ c«ng, cña ban gi¸m ®èc cho viÖc t×m gi¶m sè l-îng c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n th«ng tin nhanh. lý nh©n sù, tiÕt kiÖm chi phÝ c¶ vÒ vËt chÊt lÉn con ng-êi song vÉn ®¶m b¶o th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. - Khèi l-îng hå s¬ lín, viÖc cËp - Ch-¬ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ sao cho t×m nhËt, l-u tr÷, bæ sung, tra cøu… kiÕm nhanh chãng, giao diÖn th©n thiÖn tiªu tèn nhiÒu vÒ vËt chÊt vµ con víi ng-êi sö sông, truy cËp nhanh, cung ng-êi. cÊp c¸c b¶ng biÓu víi d÷ liÖu chÝnh x¸c, - Víi sù ph¸t triÓn bïng næ cña ®Çy ®ñ, xö lý kÞp thêi c¸c yªu cÇu ph¸t th«ng tin, vÊn ®Ò khai th¸c, xö lý sinh. th«ng tin…yªu cÇu ngµy cµng cao, ®ßi hái chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ mµ hÖ thèng th«ng tin hiÖn t¹i ch-a ®¸p øng ®-îc. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long: - HÖ thèng míi ®-îc x©y dùng gÇn gòi víi hÖ thèng cò t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi ®Ô dµng tõ hÖ thèng qu¶n lý thñ c«ng sang hÖ thèng qu¶n lý tin häc hãa. 1.4_Lîi Ých tin häc ho¸ vµ ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù míi cña c«ng ty TNHH H-ng Long: 1.4.1_Lîi Ých tin häc ho¸ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long: - Dùa vµo yªu cÇu do c«ng ty TNHH H-ng Long ®-a ra, dùa vµo th«ng tin thùc tÕ ®· cho thÊy ¸p dông tin häc hãa trong qu¶n lý nh©n sù lµ cÇn thiÕt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mét khi hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long tõ sæ s¸ch giÊy tê, thñ c«ng ®-îc tin häc ho¸ th× nh÷ng yªu cÇu trªn cña hÖ thèng sÏ ®-îc ®¸p øng mét c¸ch dÔ dµng nhanh chãng. Môc ®Ých chÝnh cña ch-¬ng tr×nh lµ gióp c«ng t¸c qu¶n lý tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian, c«ng søc, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1.4.2_§¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù míi cña c«ng ty TNHH H-ng Long: a. TÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ * Chi phÝ kinh tÕ: - Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng: 15 tr - ThiÕt bÞ : 1 PC (8 tr) + 1 m¸y in (2 tr) - PhÇn mÒm: 15 tr - §µo t¹o: 2 tr - L¾p ®Æt vµ b¶o tr×: miÔn phÝ * Lîi Ých kinh tÕ - TiÕt kiÖm lao ®éng: chØ cÇn 1 ng-êi ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý hÖ thèng. - Xö lý nhanh vµ hiÖu qu¶ h¬n hÖ thèng hiÖn thêi. - Cã lîi cho viÖc qu¶n lý. - Gi¶m sai sãt tÝnh to¸n. - DÔ dµng ®-a ra c¸c thèng kª, b¸o c¸o. b. TÝnh kh¶ thi vÒ kü thuËt: - §èi víi c«ng viÖc, hÖ thèng míi sÏ ®¸p øng ®Çy ®ñ ®ßi hái vÒ yªu cÇu c«ng viÖc hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai. - Do tÝnh chÊt c¸c c«ng viÖc lµ x¶y ra th-êng xuyªn nªn x©y dùng ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý vµ c¶i thiÖn trang thiÕt bÞ tÝnh to¸n lµ hîp lý vµ cÇn thiÕt. - HÖ thèng thùc hiÖn hoµn chØnh nh÷ng c«ng viÖc tÝnh to¸n, tæng kÕt víi ®é chÝnh x¸c cao vµ tèc ®é xö lý h¬n h¼n hÖ thèng thñ c«ng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ vÒ l-u tr÷ vµ xö lý d÷ liÖu nhá, gän vµ dÔ t×m kiÕm h¬n hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù cò cña c«ng ty TNHH H-ng Long. c. TÝnh kh¶ thi vÒ tæ chøc: HÖ thèng míi ®-îc x©y dùng g©n gòi víi hÖ thèng cò, c¸c c«ng viÖc gÇn nhkh«ng thay ®æi sÏ dÔ dµng trong sö dông. ch-¬ng II ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù T¹i c«ng ty tnhh h-ng long. 2.1_S¬ ®å chøc n¨ng BFD (Business Function Diagram): 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¶i thÝch c¸c chøc n¨ng:  Thªm hå s¬ míi: CËp nhËt th«ng tin khi cã c«ng nh©n míi.  Xo¸ hå s¬ c«ng nh©n: Khi c«ng nh©n th«i viÖc th× xo¸ th«ng tin cña c«ng nh©n ®ã.  Xem th«ng tin: B¸o c¸o th«ng tin c¸ nh©n cña tõng c«ng nh©n.  §iÒu chØnh hå s¬: §iÒu chØnh c¸c th«ng tin cña c«ng nh©n.  NhËp b¶ng CC( nhËp b¶ng chÊm c«ng ): chÊm c«ng cña c«ng nh©n tõng ngµy qua b¶ng theo dâi n¨ng suÊt ®-îc cËp nhËt vµo cuèi mçi th¸ng.  §iÒu chØnh b¶ng CC: §iÒu chØnh c¸c sè liÖu ®· nhËp trong b¶ng chÊm c«ng.  T¹m øng: hµng th¸ng c«ng nh©n cã thÓ t¹m øng tr-íc vµo ®µu hoÆc gi÷a th¸ng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Th-ëng: cuèi mçi th¸ng ban gi¸m ®èc th-ëng cho c¸c c«ng nh©n cã n¨ng suÊt cao.  TÝnh l-¬ng: Dùa trªn b¶ng chÊm c«ng, b¸o c¸o t¹m øng tõ ®ã tÝnh l-¬ng cho tõng c«ng nh©n cuèi mçi th¸ng.  B¸o c¸o t¹m øng: b¸o c¸o vÒ c«ng nh©n t¹m øng tr-íc tiÒn l-¬ng.  B¸o c¸o chÊm c«ng: B¸o c¸o chi tiÕt vÒ sè s¶n phÈm lµm ®-îc…  B¸o c¸o l-¬ng: B¸o c¸o chi tiÕt vÒ l-¬ng cña tõng c«ng nh©n. 2.2_S¬ ®å luång d÷ liÖu DFD (Data Flow Diagram) S¬ ®å ng÷ c¶nh Theo m« t¶ ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty TNHH H-ng Long nhë trªn, chi tiÕt c¸c luång d÷ liÖu vµo ra hÖ thèng ®-îc m« t¶ trong s¬ ®å DFD ph©n r· c¸c møc nh- sau: DFD møc 0 - Qu¶n lý nh©n sù: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å DFD møc 1: Qu¶n lý Hå s¬ c«ng nh©n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å DFD møc 1: Qu¶n lý chÊm c«ng S¬ ®å DFD møc 1: Qu¶n lý l-¬ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å DFD møc 1: B¸o c¸o qu¶n lý 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3_M« h×nh d÷ liÖu thùc thÓ ERD (Entity Relationship Diagram) Qua viÖc ph©n tÝch s¬ ®å dßng d÷ liÖu DFD, ta hiÓu râ c¸c chøc n¨ng ®-îc thi hµnh nh- thÕ nµo ®Ó t¹o ra vµ l-u tr÷ d÷ liÖu. Qua ®ã ta cã th«ng tin gèc ban ®Çu cÇn l-u tr÷ ( hay cßn gäi lµ thùc thÓ ) nh- sau:  B¶ng hå s¬ c«ng nh©n: L-u tr÷ th«ng tin vÒ c«ng nh©n.  B¶ng chÊm c«ng: L-u th«ng tin chÊm c«ng cña c«ng nh©n.  B¶ng l-¬ng: L-u th«ng tin tÝnh l-¬ng cña c«ng nh©n.  B¶ng t¹m øng: L-u th«ng tin t¹m øng hµng th¸ng cña c«ng nh©n.  B¶ng danh môc s¶n phÈm: L-u th«ng tin vÒ s¶n phÈm. a. Thùc thÓ 1: HoSoCN X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cho thùc thÓ: - M· c«ng nh©n (MaCN): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸, nhê thuéc tÝnh nµy ta ph©n biÖt ®-îc c«ng nh©n nµy víi c«ng nh©n kh¸c. - Hä vµ tªn c«ng nh©n (HoTen): M« t¶ hä vµ tªn c«ng nh©n øng víi m· c«ng nh©n. - Giíi tÝnh (GioiTinh): Cho biÕt c«ng nh©n lµ nam hay n÷. - Ngµy sinh (NgaySinh): Cho biÕt ngµy sinh cña c«ng nh©n. - N¬i sinh (NoiSinh): Cho biÕt n¬i sinh cña c«ngnh©n. - §Þa chØ hiÖn t¹i (DiaChiHT): M« t¶ ®Þa chØ hiÖn t¹i cña c«ng nh©n. - Tr×nh ®é häc vÊn (TrinhDoHV): Cho biÕt tr×nh ®ä häc vÊn cña c«ng nh©n. - Ngµy vµo lµm viÖc (NgayVaoLV): Cho biÕt ngµy c«ng nh©n vµo c«ng ty lµm viÖc. b. Thùc thÓ 2: DanhMucSP X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cho thùc thÓ: - M· s¶n phÈm (MaSP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸, nhê thuéc tÝnh nµy ta ph©n biÖt s¶n phÈm nµy víi s¶n phÈm kh¸c. - Tªn s¶n phÈm (TenSP): M« t¶ tªn s¶n phÈm øng víi m· s¶n phÈm. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sè mòi thªu (SoMuiTheu): Cho biÕt sè mòi ®Ó thªu ®-îc 1 s¶n phÈm cña s¶n phÈm X víi m· s¶n phÈm lµ Y nµo ®ã. - §¬n vÞ tÝnh (DVT): Cho biÕt ®¬n vÞ tÝnh cña s¶n phÈm. - §¬n gi¸ tiÒn c«ng mòi thªu (DGTCMT): Cho biÕt mçi mòi thªu trÞ gi¸ bao nhiªu cent. c. Thùc thÓ 3: CHAMCONG X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cho thùc thÓ: - M· c«ng nh©n (MaCN): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸, nhê thuéc tÝnh nµy ta ph©n biÖt c«ng nh©n nµy víi c«ng nh©n kh¸c. - Ngµy chÊm c«ng (NgayChamCong): Ngµy c«ng nh©n lµm viÖc. - M· s¶n phÈm (MaSP): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸, nhê thuéc tÝnh nµy ta ph©n biÖt s¶n phÈm nµy víi s¶n phÈm kh¸c. - Sè l-îng s¶n phÈm (SoLuongSP): lµ sè l-îng s¶n phÈm mµ c«ng nh©n lµm ®-îc trong ngµy. d. Thùc thÓ 4: Luong X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cho thùc thÓ: - M· c«ng nh©n (MaCN): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸, nhê thuéc tÝnh nµy ta ph©n biÖt c«ng nh©n nµy víi c«ng nh©n kh¸c. - Ngµy chÊm c«ng (NgayChamCong): Ngµy c«ng nh©n lµm viÖc. - Th-ëng (Thuong): Cho biÕt sè tiÒn mµ c«ng nh©n ®-îc nhËn cuèi mçi th¸ng sau 1 th¸ng lµm viÖc d-íi sù quan s¸t vµ chÊm c«ng cña qu¶n lý x-ëng víi thµnh tÝch lao ®éng suÊt s¾c hoÆc cã thÓ lµ sè tiÒn th-ëng c¸c dÞp lÔ, tÕt, tæng kÕt quý. - L-¬ng thùc lÜnh (LuongTL): Cho biÕt sè tiÒn l-¬ng cuèi th¸ng mµ c«ng nh©n ®-îc nhËn. e. Thùc thÓ 5: TamUng X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cho thùc thÓ: - M· c«ng nh©n (MaCN): §©y lµ thuéc tÝnh kho¸, nhê thuéc tÝnh nµy ta ph©n biÖt c«ng nh©n nµy víi c«ng nh©n kh¸c. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ngµy t¹m øng (NgayTU): Cho biÕt ngµy th¸ng mµ c«ng nh©n l¸y tiÒn t¹m øng. - Sè tiÒn (SoTien): Cho biÕt sè tiÒn mµ c«ng nh©n t¹m øng trong th¸ng ®ã. S¬ ®å quan hÖ thùc thÓ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù T¹i c«ng Ty TNHH H-ng long. Giíi thiÖu c«ng cô sö dông thùc hiÖn ®Ò tµi Ch-¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty TNHH H-ng Long sÏ dïng SQL 2000 vµ Microsoft Access 2000 ®Ó l-u tr÷ c¬ së d÷ liÖu vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh sÏ lµ Microsoft Visual Basic.Net. SQL vµ Microsoft SQL Server 2000  LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL: M« h×nh c¬ së d÷ liÖu quan hÖ - RDBMS, do E.F Codd ®-a ra vµo ®Çu thËp kû 70. Tõ ®ã ®Õn nay, nã liªn tôc ph¸t triÓn trë thµnh m« h×nh c¬ së d÷ liÖu phæ biÕn bËc nhÊt. M« h×nh quan hÖ gåm c¸c thµnh phÇn sau: - TËp hîp c¸c ®èi t-îng vµ / hoÆc c¸c mèi quan hÖ - TËp hîp c¸c xö lý t¸c ®éng tíi c¸c quan hÖ - Rµng buéc d÷ liÖu ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ nhÊt qu¸n. SQL (Structured Query Language - ng«n ng÷ truy vÊn cã cÊu tróc) lµ tËp lÖnh truy xuÊt c¬ së d÷ liÖu quan hÖ. SQL ®-îc IBM sö dông ®Çu tiªn trong hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu System R vµo gi÷a nh÷ng n¨m 70. HÖ ng«n ng÷ SQL ®Çu tiªn (SEQUEL2) ®-îc IBM c«ng bè vµo th¸ng 11 n¨m 1976. N¨m 1979, tËp ®oµn Oracle giíi thiÖu th-¬ng phÈm ®Çu tiªn cña SQL. SQL còng ®-îc cµi ®Æt trong c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL nh- DB2 cña IBM vµ SQL/DS. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy nay, SQL ®-îc sö dông réng r·i vµ ®uîc xem lµ ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp c¬ së d÷ liÖu quan hÖ.  ChuÈn SQL: N¨m 1989, viÖn tiªu chuÈn quèc gia Hoa Kú (ANSI) c«ng nhËn SQL lµ ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ trong v¨n b¶n ANSI SQL89. N¨m 1989, tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) c«ng nhËn SQL ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ trong v¨n b¶n ISO 9075-1989. TÊt c¶ c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL lín trªn thÕ giíi cho phÐp truy cËp b»ng SQL vµ hÇu hÕt theo chuÈn ANSI. C¸c c©u lÖnh SQL ®-îc sö dông ®Ó truy xuÊt vµ cËp nhËt d÷ liÖu trong mét CSDL. SQL ho¹t ®éng víi hÇu hÕt c¸c ch-¬ng tr×nh CSDL nh- MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase v.v... §Æc biÖt, hÇu hÕt c¸c ch-¬ng tr×nh CSDL hç trî SQL ®Òu cã phÇn më réng cho SQL vµ chØ ho¹t ®éng víi chÝnh ch-¬ng tr×nh ®ã.  TÝnh chÊt cña SQL 2000: - SQL lµ mét chuÈn SQL lµ mét chuÈn cña ANSI (American National Standards Institute - ViÖn tiªu chuÈn quèc gia Hoa kú) vÒ truy xuÊt c¸c hÖ thèng CSDL. C¸c c©u lÖnh SQL ®-îc sö dông ®Ó truy xuÊt vµ cËp nhËt d÷ liÖu trong mét CSDL. - SQL lµ ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu (DML - Data Manipulation Language) SQL lµ có ph¸p ®Ó thùc thi c¸c c©u truy vÊn. SQL còng bao gåm có ph¸p ®Ó cËp nhËt - söa ®æi, chÌn thªm vµ xo¸ c¸c mÈu tin. - SQL lµ ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu (DDL - Data Definition Language) 20
- Xem thêm -