Tài liệu Phân tích và lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho công ty tnhh minh thành

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  SVTH: NGUYỄN VĨNH KIM NGÂN PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH MINH THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ NGÀNH : 52340101 Tháng 4/2014 1 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành khóa luận văn này, em xin chân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Duyệt đã nhiệt tình hƣớng dẫn hƣớng dẫn để em có thể hoàn thành tốt khóa thực tập. Và em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân đối với các Thầy, Cô của trƣờng Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh của trƣờng đã tận tình truyền đạt kiến thức trong thời gian qua. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự tin. Trong quá trình thực tập, cũng nhƣ là trong quá trình làm bài báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng nhƣ kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy, Cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này ngày càng đƣợc hoàn thiện hơn. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty TNHH Minh Thành đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Em xin gởi lời cảm ơn đến Chị Lƣu Thanh Đào, kế toán trƣởng công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Anh, Chị trong Công ty TNHH Minh Thành luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014 Ngƣời thực hiện Nguyễn Vĩnh Kim Ngân 2 TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chƣa đƣợc dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014 Ngƣời thực hiện Nguyễn Vĩnh Kim Ngân 3 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2014 Thủ trƣởng đơn vị 4 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: NGUYỄN VĂN DUYỆT  Học vị: Thạc sĩ  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Cần Thơ  Tên học viên: NGUYỄN VĨNH KIM NGÂN  Mã số sinh viên: c1201074  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh- tổng hợp  Tên đề tài: ” Phân tích và lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho công ty TNHH Minh Thành” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .............................................................................................................................. ............................................................................................................ 2. Về hình thức: .............................................................................................................................. ............................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: .............................................................................................................................. ............................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: .............................................................................................................................. ............................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả đã đạt đƣợc(Theo mục tiêu nghiên cúu,..) .............................................................................................................................. ............................................................................................................ 5 6. Nhận xét khác: .............................................................................................................................. ............................................................................................................ 7. Kết luận( Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý về nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,...) .............................................................................................................................. ............................................................................................................ Cần Thơ, ngày... tháng... năm 2014 Ngƣời nhận xét 6 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2014 Giáo viên phản biện 7 MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .............................................................. 1 1.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ........................................................................................... 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 2 1.3.1 Không gian nghiên cứu .............................................................................. 2 1.3.2 Thời gian nghiên cứu ................................................................................. 2 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................. 2 1.4. Lƣợc khảo tài liệu ........................................................................................ 2 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........ 4 2.1 Những lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ ................................................. 4 2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm ................................................................. 4 2.1.2 Vai trò của hoạt động tiêu thụ .................................................................... 4 2.1.3 Các hình thức tiêu thụ ................................................................................ 5 2.1.4 Nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm ................................................. 5 2.1.5 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ ............................ 6 2.1.6 Nhiệm vụ của việc phân tích hoạt động tiêu thụ ......................................... 7 2.1.7 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu thụ ........................................... 7 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 8 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu ..................................................................... 8 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu .................................................................... 9 8 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH THÀNH ........................................................................................................... 11 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................... 11 3.2 Lĩnh vực kinh doanh và cơ sở vật chất ........................................................ 11 3.3 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng từng bộ phận .................................... 12 3.3.1 Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 12 3.3.2 Nhiệm vụ, chức năng từng bộ phận .......................................................... 12 3.3.3 Tình hình nhân sự của công ty ................................................................. 14 3.4 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Minh Thành giai đoạn 2011- 2013 ....................................................................................... 15 3.5 Phƣơng hƣớng phát triển của công ty .......................................................... 17 Chƣơng 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MINH THÀNH .................................................................. 19 4.1 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Thành giai đoạn 2011- 2013 ........................................................................................................ 19 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ và giá trị sản phẩm phân theo mặt hàng của công ty giai đoạn 2011- 2013 ............................................................................ 18 4.1.2 Phân tích sản lƣợng tiêu thụ và giá trị sản phẩm phân theo khách hàng của công ty giai đoạn 2011- 2013 ..................................................................... 26 4.1.3 Phân tích sản lƣợng tiêu thụ và giá trị sản phẩm phân theo thị trƣờng của công ty giai đoạn 2011 -2013 ............................................................................ 31 4.2 Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu thụ giai đoạn 20112013 ................................................................................................................. 36 4.2.1 Phát triển của nền kinh tế ......................................................................... 36 4.2.2 Khả năng marketing ................................................................................. 38 4.2.3 Đối thủ cạnh tranh ................................................................................... 39 4.3 Lập kế hoạch để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Thành .......................................................................................... 41 9 4.3.1 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ........................................................... 41 4.3.2. Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm ..................................................... 42 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MINH THÀNH ............................................................................... 47 5.1 Tăng cƣờng công tác điều tra, nghiên cứu và mở rộng thị trƣờng ................ 47 5.1.1 Thành lập phòng marketing ..................................................................... 47 5.1.2 Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng ............................................. 47 5.2 Tăng cƣờng các biện pháp xúc tiến, hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm .. 49 5.2.1 Xây dựng chiến lƣợc quảng cáo tiết kiệm, hiệu quả ................................. 49 5.2.2 Quan tâm đến công tác chào hàng ............................................................ 51 5.2.3 Hoàn thiện các dịch vụ bán hàng của công ty ........................................... 51 5.3 Đảm bảo chất lƣợng, đa dạng hóa sản phẩm ................................................ 52 5.4 Phát triển mạng lƣới tiêu thụ, hoàn thành chính sách phân phối sản phẩm ... 53 5.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực .......................................................... 54 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 56 6.1 Kết luận ....................................................................................................... 56 6.2 Kiến nghị với Nhà Nƣớc.............................................................................. 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 59 PHỤ LỤC ......................................................................................................... 60 10 DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Tình hình nhân sự của công ty TNHH Minh Thành năm 2014 ............ 14 Bảng 3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Minh Thành giai đoạn 2011 – 2013 ........................................................................... 16 Bảng 4.1: Sản lƣợng tiêu thụ và giá trị sản phẩm phân theo mặt hàng của công ty TNHH Minh Thành giai đoạn 2011-2013 ...................................................... 20 Bảng 4.2: Bảng dao động giá sản phẩm của công ty qua 3 năm 2011- 2013..... 24 Bảng 4.3: Sản lƣợng tiêu thụ và giá trị sản phẩm theo khách hàng của công ty TNHH Minh Thành giai đoạn 2011-2013 .......................................................... 27 Bảng 4.4: Sản lƣợng tiêu thụ và giá trị sản phẩm theo thị trƣờng của công ty TNHH Minh Thành giai đoạn 2011-2013 .......................................................... 32 Bảng 4.5: Bảng dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng năm 2014 của công ty TNHH Minh Thành ........................................................................ 41 Bảng 4.6: Bảng giá trần thạch cao ngày 1/3/2014 của công ty TNHH Minh Thành ................................................................................................................ 43 11 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của công ty Minh thành ........ 12 Hình 4.1: Biểu đổ thể hiện sản lƣợng sản phẩm tiêu thụ theo mặt hàng của công ty TNHH Minh Thành giai đọan 2011-2013 ............................................. 21 Hình 4.2: Biểu đổ thể hiện doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng của công ty TNHH Minh Thành giai đọan 2011-2013 ............................................. 21 Hình 4.3: Biểu đổ thể hiện sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng của công ty TNHH Minh Thành giai đọan 2011-2013 ............................................. 28 Hình 4.4: Biểu đổ thể hiện doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng của công ty TNHH Minh Thành giai đọan 2011-2013 ............................................. 28 Hình 4.5: Biểu đổ thể hiện sản lƣợng sản phẩm tiêu thụ theo thị trƣờng của công ty TNHH Minh Thành giai đọan 2011-2013 ............................................. 33 Hình 4.6: Biểu đổ thể hiện doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo thị trƣờng của công ty TNHH Minh Thành giai đọan 2011-2013 ............................................. 33 Hình 4.7: Sơ đồ phân phối sản phẩm của công ty, giai đoạn 2011 - 2013 .......... 45 12 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP : Thành phố ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long GDP : Thu nhập bình quân đầu ngƣời UBND : Ủy ban nhân dân 13 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, khi nền kinh tế Nƣớc ta đang vận động theo hƣớng thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà Nƣớc, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải nổ lực hơn bằng chính năng lực của mình, các doanh nghiệp phải có đủ trình độ và nhạy bén để đƣa ra phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh nhằm tối đa lợi nhuận có thể đạt đƣợc. Tuy nhiên, trong thực tế công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) Minh Thành đang gặp không ít khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm của mình, sản phẩm chất lƣợng cao, mẫu mã đẹp chƣa hẳn là điều kiện để công ty đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của mình mà điều quan trọng hơn là nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng. Muốn cho hoạt động này có hiệu quả thì phải có những biện pháp và chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cho hàng hoá của doanh nghiệp có thể tiếp xúc một cách tối đa với các khách hàng mục tiêu của mình, để đứng vững trên thị trƣờng, chiến thắng trong cạnh tranh và đƣa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Theo quan điểm hiện đại thì tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng và là khâu hoạt động cực kỳ quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất và kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nếu quá trình đầu tƣ và sản xuất diễn ra trôi chảy nhƣng việc tung sản phẩm ra thị trƣờng bán không đúng lúc, sản phẩm đƣa ra không phù hợp với nhu cầu thì doanh nghiệp không thể thực hiện đƣợc giá trị sản phẩm, không thu hồi đƣợc vốn, không bù đắp đƣợc chi phí và tất nhiên không có lợi nhuận. Nhƣ vậy có thể nói, mấu chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất ra cái gì, sản xuất nhƣ thế nào đều phải phụ thuộc vào vấn đề có tiêu thụ đƣợc sản phẩm hay không ? Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động kinh doanh cũng nhƣ sự tồn tại của công ty nên đề tài: “ Phân tích và lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho công ty TNHH Minh Thành ", đƣợc chọn để phân tích. Tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề rất rộng, vì vậy trong luận văn này chỉ đi vào khảo sát thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Minh Thành. Từ đó rút ra một số tồn tại, nguyên nhân và đƣa ra một số giải pháp, để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 14 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình và lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tại phân xƣởng sản xuất tấm trần của công ty TNHH Minh Thành qua ba năm 2011- 2013, qua đó nhằm đề ra giải pháp giúp công ty phát triển tình hình tiêu thụ sản phẩm của mình. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Minh Thành qua ba năm 2011- 2013. - Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm . - Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho năm 2014- 2015. - Đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch và phát triển tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Minh Thành. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại công ty TNHH Minh Thành, Trụ sở tại 101 Tầm Vu, Phƣờng Hƣng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP (thành phố) Cần Thơ. 1.3.2 Thời gian nghiên cứu - Thời gian thực hiện đề tài: Đề tài đƣợc thực hiện từ tháng 1/2014 đến tháng 5/ 2014. - Nội dung đề tài dựa vào phân tích số liệu qua ba năm 2011- 2013. 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu - Công tác hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Thành. - Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty giai đoạn 2011- 2013. 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong quá trình nghiên cứu và phân tích tình hình tiêu thụ của công ty TNHH Minh Thành, tác giả đã tham khảo tham khảo nhiều bài viết của các nhà kinh tế, và của một số anh chị sinh viên khóa trƣớc. Nhìn chung mỗi vấn 15 đề nghiên cứu đều thể hiện thực trạng hiện tại và đƣa ra giải pháp ở một khía cạnh nào đó cho ván đề nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã nghiên cứu: Luận văn tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Thị Thúy Kiều (2012), hƣớng dẫn Thầy Nguyễn Trung Tính, với đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ bia tại công ty Cổ phần Thƣơng mại Sabeco Sông Hậu”, Trƣờng Đại học Cần Thơ. Mục tiêu của đề tài tác giả tập trung phân tích tình hình tiêu thụ bia tại công ty Cổ phần Thƣơng mại Sabeco Sông Hậu giai đoạn 2009-2011 và đầu 6 tháng 2012 để từ đó đề ra giải pháp nhằm góp phần cải thiện tình hình tiêu thụ bia của công ty nhƣ: đào tạo đội ngũ nhân viên, tăng cƣờng cải tiến mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm, mở rộng hệ thống quản lý phân phối, gia tăng hổ trợ hoạt động bán hàng và thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó tác giả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, xem xét các yếu tố nào ảnh hƣởng mạnh mẽ đến tình hình tiêu thụ của công ty, từ đó thấy đƣợc thuận lợi, khó khăn và phƣơng hƣớng phát triển của công ty. Tác giả sử dụng phƣơng pháp so sánh tuyệt đối, và tƣơng đối giữa các năm để thấy tốc độ tăng trƣởng trong tiêu thụ của công ty, sử dụng phƣơng pháp số chênh lệch để phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, sản lƣợng và giá bán. Ngoài ra tác giả còn nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình tình tiêu thụ tấm lợp fibrocement tại công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ qua ba năm 2009-2011 và đề xuất giải pháp phát triển” của tác giả Cang Nhật Trƣờng với sự hƣớng dẫn của Thầy Trần Thanh Đạm. Mục tiêu của đề tài này là tác giả tập trung phân tích, đánh giá tình hình tiêu thụ tấm lợp fibrocement và nguyên nhân ảnh hƣởng đến lƣợng tiêu thụ tấm lợp, từ đó đề ra giải pháp giúp đẩy mạnh tình hình tiêu thụ tấm lợp. Tác giả sử dụng phƣơng pháp so sánh số tƣơng đối, tuyệt đối và phân tích SWOT nhằm giúp công ty khai thác tốt nhất cơ hội, né tránh nguy cơ, trên cơ sở phát huy những mặt mạnh và khắc phục những yếu kém . 16 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ là quá trình đƣa hàng hóa đến tay ngƣời tiêu dùng và thông qua hình thức mua bán. Đối với một doanh nghiệp, tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của một vòng chu chuyển vốn; là quá trình chuyển tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Tiêu thụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng – quyết định thành bại, là quá trình thực hiện lợi nhuận, mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp. 2.1.2 Vai trò của hoạt động tiêu thụ - Có thể nói tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng cũng là khâu hết sức quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất và kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. - Tiêu thụ sản phẩm góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu lớn của doanh nghiệp, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. + Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm là tấm gƣơng phản chiếu kết quả của sản xuất hoạt động kinh doanh: lỗ hay lãi mức lãi bao nhiêu, sản phẩm của doanh nghiệp còn có những phần hạn chế nào cần hoàn thiện… từ đó doanh nghiệp có thể xác định đúng đắn phƣơng hƣớng và bƣớc đi của mình ở chu kỳ kinh doanh tiếpn theo. + Hoạt động tiêu thụ có vai trò làm trung gian cầu nối giữa ngƣời sản xuất với khách hàng qua đó doanh nghiệp nắm đƣợc những yêu cầu của khách hàng, phản ứng từ phía khách hàng đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ cung cấp bởi doanh nghiệp. + Góp phần làm tăng tài sản vô hình của các doanh nghiệp, thể hiện khả năng cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trƣờng. - Xét trên phƣơng diện xã hội: + Tiêu thụ sản phẩm có vai trò luân chuyển hàng hoá trong quá trình tái sản xuất, cân đối cung – cầu trên thị trƣờng. Sản phẩm sản xuất ra đƣợc tiêu 17 thụ nghĩa là sản xuất đang diễn ra một cách bình thƣờng trôi chảy, tránh đƣợc sự mất cân đối, giữ bình ổn xã hội. + Thông qua tiêu thụ sản phẩm có thể dự đoán đƣợc nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung và từng khu vực nói riêng đối với từng loại sản phẩm. 2.1.3 Các hình thức tiêu thụ Tiêu thụ theo hình thức bán buôn: Khách hàng là các công ty, đại lý mua hàng về bán. Đây là loại khách hàng có mối quan hệ lâu dài với công ty và mua hàng với số lƣợng lớn. Tiêu thụ theo hình thức bán sỉ: hoạt động buôn sỉ gồm tất cả cá hoạt động trực tiếp gắn liền với việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng để từ khách hàng có thể bán lại hoặc tiêu thụ trong kinh doanh. Tiêu thụ theo hình thức bán lẻ: Bán hàng trực tiếp cho ngƣời tiêu thụ cuối cùng với số lƣợng ít nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sử dụng. Sau bán lẻ hàng hóa thƣờng chấm dứt quá trình lƣu thông. 2.1.4 Nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm Khi tiêu thụ đƣợc sản phẩm các doanh nghiệp sẽ có một khoảng tiền thu bán hàng còn đƣợc gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đƣợc xác định theo công thức: DT =Ʃ (S x G) (2.1) Trong đó: - DT: doanh thu tiêu thụ sản phẩm - S: số lƣợng sản phẩm tiêu thụ - G: giá bán Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm: + Doanh thu tiêu thụ sản phẩm. chủ yếu của doanh nghiệp: đây là bộ phận doanh thu chủ yếu thƣờng chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp. + Doanh thu tiêu thụ sản phẩm khác: cung cấp lao vụ, dịch vụ cho bên ngoài, bán các nguồn phát minh, sáng chế… 18 Xác định nội dung của doanh thu tiêu thụ có ý nghĩa rất lớn trong việc hạch toán đầy đủ, chính xác doanh thu, phản ánh đúng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy trong công tác xác định tiêu thụ sản phẩm không thể xem nhẹ việc xác định nội dung của doanh thu tiêu thụ, đồng thời tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của đơn vị mà xác định doanh thu chính xác, phân chia nội dung doanh thu cho phù hợp để thuận tiện cho việc theo dõi và phản ánh doanh thu của doanh nghiệp. 2.1.5 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ 2.1.5.1 Vai trò Vai trò của việc phân tích hoạt động tiêu thụ là tìm ra nguyên nhân chủ quan và khách quan, rút ra những tồn tại và đề ra những biện pháp khắc phục để tận dụng triệt để thế mạnh của công ty nhằm đƣa doanh số tới mức cao nhất. Để thực hiện tốt quá trình này, trƣớc đó các tổ chức phải tiếp cận thị trƣờng, tìm hiểu và khám phá nguyện vọng của khách hàng. 2.1.5.2 Ý nghĩa Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đƣợc xem xét trên cơ sở cứ theo loại hình doanh nghiệp cụ thể. Các doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện bảo đảm kết quả sản xuất nhằm cung cấp khối lƣợng sản phẩm nhất định theo yêu cầu của khác hàng về số lƣợng, chất lƣợng và chủng loại… Kết quả này đều thông qua công tác tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp thƣơng mại phải bảo đảm thực hiện khối lƣợng hàng hóa thu mua về số lƣợng, chủng loại… nhằm đáp ứng nhu cầu của ngƣời mua trên thị trƣờng tiêu thụ. Các doanh nghiệp dịch vụ phải thực hiện bảo đảm cung cấp dịch vụ thỏa mãn cho ngƣời tiêu dùng. Nhƣ vậy tiêu thụ là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Qua tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp đƣợc hoàn thành. Thông qua kết quả tiêu thụ thì tính hữu ích của sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mới đƣợc thị trƣờng thừa nhận về khối lƣợng, chất lƣợng, mặt hàng và thị hiếu của ngƣời tiêu dùng. Doanh nghiệp mới thu hồi đƣợc toàn bộ 19 chi phí có liên quan đến chế tạo sản phẩm hoặc giá vốn của hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung. Lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp đƣợc thực hiện thông qua kết quả tiêu thụ, lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng nhất của toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là nguồn bổ sung vốn tự có trong doanh nghiệp và là nguồn hình thành các loại quỹ trong doanh nghiệp. Để đảm bảo kinh doanh đƣợc liên tục phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích tình hình tiêu thụ, giúp cho doanh ngiệp phát hiện ƣu điểm và những tồn tại của công tác này, nhằm khắc phục mặt còn tồn tại, khai thác tiềm năng sẳn có giúp cho công tác tiêu thụ ngày càng hoàn thiện và tiến bộ hơn. 2.1.6 Nhiệm vụ của việc phân tích hoạt động tiêu thụ Từ những ý nghĩa đã phân tích trên nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là: - Đánh giá đúng đắn tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa về mặt số lƣợng, chất lƣợng, mặt hàng, nhóm hàng và tính kịp thời của việc tiêu thụ. - Phân tích các mô hình kiểm soát hàng tồn kho, xác định điểm đặt hàng thích hợp và mức an toàn tồn kho, trên cơ sở đó xác định khối lƣợng sản phẩm hàng hóa cần thiết để đáp ứng nhu cầu kịp thời cho tiêu thụ. - Trên cơ sở phân tích đánh giá trên, đề ra các biện pháp cụ thể, tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm khai thác và động viên mọi tiềm năng sẳn có để không ngừng tăng thêm khối lƣợng tiêu thụ và và nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. 2.1.7 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu thụ 2.1.7.1 Phát triển của nền kinh tế Nền kinh tế phát triển thì nhu cầu tiêu thụ, sử dụng hàng hóa sẽ lớn, nhất là đối với những sản phẩm công nghệ cao. Hơn nữa, kinh tế có phát triển thì ngƣời ta mới có đủ khả năng tài chính để biến nhu cầu của mình trở thành hiện thực. Bên cạnh đó một xã hội phát triển là một xã hội có trình độ dân trí cao, theo đó nhu cầu sử dụng cũng tăng, họ chấp nhận những sản phẩm khá hoàn hảo đẹp về mẫu mã, bền lâu và tiện ích khi sử dụng 2.1.7.2 Khả năng marketing 20
- Xem thêm -