Tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) Ngành : Kế Toán Chuyên ngành: Kế Toán – Kiểm toán Giảng viên hướng dẫn : TS. PHAN ðÌNH NGUYÊN Sinh viên thực hiện MSSV: 0954030051 : THƯỢNG THU BA Lớp: 09DKKT2 TP. Hồ Chí Minh, 2013 BM05/QT04/ðT Khoa: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHIẾU GIAO ðỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  1. Họ và tên sinh viên : THƯỢNG THU BA MSSV : 0954030051 Lớp : 09DKKT2 Ngành : Kế toán. Chuyên ngành : Kế toán –Kiểm toán. 2. Tên ñề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 3. Các dữ liệu ban ñầu : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Các yêu cầu chủ yếu : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. Kết quả tối thiểu phải có: 1) ...................................................................................................................................... 2) ...................................................................................................................................... Ngày giao ñề tài: 29/04/2013 Ngày nộp báo cáo: 23/07/2013. TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013 Chủ nhiệm ngành Giảng viên hướng dẫn chính TS. PHAN ðINH NGUYÊN i LỜI CAM ðOAN -----------------Với ñề tài khóa luận tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)”. Em xin cam ñoan ñây là ñề tài nghiên cứu của em, những kết quả và các số liệu trong khóa luận tốt nghiệp ñược thực hiện tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam ñoan này. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2013 Sinh viên thực hiện Thượng Thu Ba ii LỜI CẢM ƠN ---------Qua quá trình học tập tại Trường ðại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh, các thầy cô ñã cung cấp cho em những kiến thức quý báo cùng với khoản thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ñã giúp cho em tiếp thu ñược một số kinh nghiệm thực tiễn, trên cơ sở ñó giúp em ñã hoàn thành quyển luận văn của mình. ðồng thời, em chân thành cảm ơn chị: Phan Thị Vinh cùng tập thể các chị cán bộ nhân viên tại bộ phận tư vấn ñã giúp em trong quá trình tìm hiểu, thu thập thông tin và những nghiệp vụ áp dụng tại Ngân hàng. ðặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy: TS Phan ðình Nguyên (Trưởng Khoa, giảng viên Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Trường ðH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM) vì sự giúp ñỡ tận tình của Thầy trong suốt quá trình em thực hiện Khóa luận tốt nghiệp. Tuy nhiên, do ñây là lần ñầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu và vận dụng những kiến thức ñã ñược học ra thực tế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, thực hiện Khóa luận qua việc trình bày và ñánh giá về Ngân hàng. Vì thế, em rất mong nhận ñược sự ñóng góp của các Thầy (Cô). Em xin chân thành cảm ơn! Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2013 Sinh viên thực hiện Thượng Thu Ba iii MỤC LỤC ---------Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại và vai trò của việc phân tích Báo cáo tài chính. ........... 4 1.1.1 Ngân hàng Thương mại. ................................................................................. 4 1.1.2 Báo cáo tài chính của Ngân hàng. .................................................................. 4 1.2 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính ....................................................... 11 1.3 Các phương pháp phân tích và công cụ phân tích chủ yếu ................................. 12 1.3.1 Phân tích so sánh (kỳ trước, chỉ tiêu bình quân ngành, ñối thủ cùng ngành). 12 1.3.2 Phân tích tỷ lệ ................................................................................................. 13 1.3.3 Phân tích Dupont ............................................................................................ 14 1.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính ................................................................ 14 1.4.1 Phân tích Bảng Cân ñối kế toán .................................................................... 15 1.4.2 Phân tích Bảng Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh ................................ 17 1.4.3 Các chỉ số tài chính ...................................................................................... 20 iv Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ....................... 24 2.1.1 Thông tin tổng quan về Ngân hàng ............................................................... 24 2.1.2 Lịch sử hình thành ......................................................................................... 25 2.1.3 Quá trình phát triển ....................................................................................... 30 2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn hiện nay ......................................................... 31 2.2 Thực trang về tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ................................................................................................................. 32 2.2.1 Phân tích Bảng Cân ñối kế toán .................................................................... 33 2.2.2 Phân tích Bảng Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh ................................ 47 2.2.3 Các chỉ số tài chính ...................................................................................... 56 Chương 3: BIỆN PHÁP HÒAN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) 3.1 Nhận xét và ñánh giá chung tình hình tài chính của Ngân hàng ....................... 70 3.2.1 Ưu ñiểm ........................................................................................................ 70 3.2.2 Nhược ñiểm .................................................................................................. 71 3.2.3 Nguyên nhân tồn tại các nhược ñiểm ........................................................... 72 3.2 Biện pháp hoàn thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)............................. 73 3.2.1 Những giải pháp nâng cao hiệu quả huy ñộng vốn ...................................... 73 3.2.2 Những giải pháp tăng thu nhập ................................................................... 78 3.2.3 Những giải pháp giảm chi phí ..................................................................... 79 3.3 Kiến nghị - Kết luận .............................................................................................. 80 3.3.1 Kiến nghị ..................................................................................................... 80 3.3.2 Kết luận ....................................................................................................... 81 v DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ------------------- NHNN: Ngân hàng Nhà nước - NHTM: Ngân hàng Thương mại - BCTC: Báo cáo tài chính - BCðKT: Bảng Cân ñối kế toán - BKQKD: Bảng Kết quả kinh doanh - BLCTT: Bảng Lưu chuyển tiền tệ - NSNN: Ngân sách Nhà nước - TM: Tiền mặt - TSCð: Tài sản cố ñịnh vi DANH SÁCH CÁC SƠ ðỒ, BẢNG SỬ DỤNG ---------------Sơ ñồ 2.1 : Sơ ñồ cơ cấu tổ chức Sacombank ........................................................... 26 Sơ ñồ 2.2 : Sơ ñồ cơ cấu tổ chức Sacombank- SGD................................................. 30 Bảng 2.1: Bảng phân tích quy mô, cơ cấu tài sản qua 3 năm (2010-2012) .............. 34 Bảng 2.2 Bảng phân tích quy mô, cơ cấu nguồn vốn qua 3 năm (2010-2012) ........ 38 Bảng 2.3 Bảng phân tích quy mô, cơ cấu vốn huy ñộng qua 3 năm (2010-2012) ... 42 Bảng 2.4: Bảng phân tích doanh thu của ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) .......... 47 Bảng 2.5: Bảng phân tích chi phí của ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) ............... 51 Bảng 2.6 Bảng phân tích lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) ........... 54 Bảng 2.7 Bảng thể hiện chỉ tiêu khả năng sinh lời qua 3 năm (2010-2012) ............ 61 Bảng 2.8: Bảng thể hiện hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh qua 3 năm (2010-2012) .. 65 Bảng 2.9 Bảng thể hiện chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản qua 3 năm (2010-2012). 68 vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ, ðỒ THỊ -----------------Hình 2.1 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM ..................................... 40 Hình 2.2 NGUỒN VỐN HUY ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM ............... 43 Hình 2.3: TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM ................... 49 Hình 2.4: BIỂU ðỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH CHI PHÍ QUA 3 NĂM ....................... 52 Hình 2.5: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.............................................................................................................................. 55 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) LỜI MỞ ðẦU   1. Tính cấp thiết của ñề tài: Hiện nay, với nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện ñại hóa, hoạt ñộng của ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng thực sự rất cần thiết trong nền cơ chế thị trường, tuy nhiên ñây cũng là một trong những hoạt ñộng rất nhạy cảm ñối với xã hội. Do vậy ñể ñánh giá ñầy ñủ và chính xác hiệu quả hoạt ñộng của ngân hàng là rất phức tạp và khó khăn, bởi sự cạnh tranh khốc liệt, nghiệt ngã và chứa ñựng ñầy rủi ro, ñó cũng chính là những ñặc tính nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh của các Ngân hàng. Tự xác ñịnh cho mình là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nơi nhạy cảm nhất của nền kinh tế, mỗi ngân hàng ñều nổ lực không biết mệt mỏi ñể tạo cho mình một chỗ ñứng và một tiếng nói riêng, vì vậy phân tích Báo cáo tài chính ñóng vai trò ñặc biệt quan trọng và trở nên không thể thiếu ñối với bất kỳ ngân hàng nào, bởi ñối với nhà quản trị ngân hàng, phân tích BCTC là con ñường ngắn nhất ñể tiếp cận toàn cảnh tình hình tài chính của ngân hàng mình, ñồng thời thấy ñược cả ưu và nhược ñiểm cũng như những nguyên nhân của những nhược ñiểm ñó ñể có những ñịnh hướng kinh doanh ñúng ñắn trong tương lai. Ra ñời và phát triển hơn 20 năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một ngân hàng tiên phong trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và ñã khẳng ñịnh ñược chỗ ñứng của mình, luôn tự tin và vững bước trên con ñường phát triển. Tuy nhiên, trong những năm gần ñây với nền kinh tế thế giới và cả nước ñang gặp khó khăn thì Sacombank cũng không ít chịu những ảnh hưởng, vì vậy việc phân tích BCTC càng trở nên quan trọng và cấp thiết cho nhà quản trị và của cả Ngân hàng trong thời gian này. Thấy ñược tầm quan trọng này, em ñã quyết ñịnh chọn ñề tài GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 1 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)” . 2. Mục tiêu nghiên cứu. a) Mục tiêu chung. Dùng các chỉ tiêu kinh tế ñể ñánh giá kết quả hoạt ñộng kinh doanh và năng lực tài chính của Sacombank trong 3 năm (năm 2010 – năm 2011- năm 2012). ðể qua ñó tìm ra nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình kinh doanh và tài chính của ngân hàng. Giúp cho lãnh ñạo ngân hàng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới. b) Mục tiêu cụ thể. - Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân ñối kế toán trong 3 năm. - Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh trong 3 năm. - Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính. - Tìm ra ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. - ðưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Sacombank. 3. Phạm vi, ñối tượng nghiên cứu: a) Phạm vi nghiên cứu - ðề tài ñi sâu công tác phân tích BCTC tại Sacombank thông qua các chỉ tiêu, các nội dung phân tích hoạt ñộng kinh doanh cơ bản của Sacombank trong thời gian là 3 năm: năm 2010, năm 2011 và năm 2012. - Số liệu trong ñề tài là số liệu từ ngày 01/01/2010 ñến hết ngày 31/12/2012. b) ðối tượng nghiên cứu - ðề tài chỉ nghiên cứu về tình hình tài chính của Sacombank qua bảng cân ñối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh và các chỉ số phân tích ñể ñánh giá kết quả kinh doanh. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 2 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) 4. Phương pháp nghiên cứu: Khóa luận sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích với hệ thống sơ ñồ, bảng biểu ñể trình bày các nội dung lý luận và thực tiễn. Ngoài phần mở ñầu và kết luận. Khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Chương 3: Biện pháp hoàn thiện tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 3 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ----------1.1. Ngân hàng thương mại và vai trò của việc phân tích Báo cáo tài chính. 1.1.1 - Ngân hàng Thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tồ chức tín dụng chuyên kinh doanh tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng vì mục ñích lợi nhuận. Ngân hàng thương mại luôn ñược xem là một loại hình ngân hàng quan trọng nhất trong các ngân hàng trung gian. - Theo Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, NHTM là loại hình ngân hàng ñược thực hiện tất cả các hoạt ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng kinh doanh khác theo quy ñịnh của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận, NHTM tồn tại dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau: NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHTM 100% vốn nước ngoài. Nhưng dù bất cứ hình thức sở hữu nào thì các NHTM vẫn luôn thực hiện ba nghiệp vụ cơ bản: Nghiệp vụ tài sản nợ là nghiệp vụ dùng ñể hình thành vốn, nghiệp vụ tài sản có là nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM, nghiệp vụ trung gian hoa hồng ñể có ñược lợi nhuận từ việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Ba nghiệp vụ trên có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ thúc ñẩy cùng phát triển tạo uy tín cho ngân hàng. 1.1.2 Báo cáo tài chính của ngân hàng. 1.1.2.1 Khái niệm. - Hệ thống Báo cáo tài chính (BCTC) gồm những văn bản ñặc biệt riêng có của hệ thống kế toán ñược tiêu chuẩn hóa trên phạm vi quốc tế về nguyên tắc và chuẩn mực. BCTC là phần chiếm vị trí quan trọng trong báo cáo thường niên của NHTM. Sở dĩ các BCTC là một hệ thống là bởi lẽ người ta muốn nhấn mạnh ñến sự quan hệ chặt chẽ và hữu cơ giữa chúng. Mỗi BCTC riêng biệt cung cấp cho người ñọc một khía cạnh hữu ích khác nhau nhưng sẽ không thể nào có ñược những kết quả mang GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 4 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) tính khái quát về tình hình tài chính nếu không có sự kết hợp giữa các BCTC. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân ñối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.2.2 Các Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại. a) Bảng cân ñối kế toán. - Bảng cân ñối kế toán (BCðKT) là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát về tổng giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của NHTM tại một thời ñiểm nhất ñịnh (thời ñiểm lập báo cáo). Trong ñó, tài sản có thể hiện những gì mà ngân hàng ñang sử dụng mà chủ yếu là những khoản tín dụng và ñầu tư còn tài sản sợ là những tài sản mà ngân hàng ñang phải thanh toán, chủ yếu là những khoản tiền gửi của khách hàng và vốn chủ sở hữu. - BCðKT phản ánh ñiều kiện tài chính của NHTM tại một thời ñiểm nhất ñịnh. Các số liệu trên BCðKT phản ánh số dư nên chúng thay ñổi từ thời ñiểm này qua thời ñiểm khác. ðược ví như bức tranh trưng bày về tình hình tài chính tại thời ñiểm cuối năm, dựa trên BCðKT ta tính ñược các chỉ tiêu tài chính. Nhờ vậy, BCðKT trở thành công cụ tốt ñể so sánh các chỉ tiêu tài chính giữa các thời kỳ khác nhau ñồng thời tạo cách nhìn tổng quát về cơ cấu và sự biến ñổi trong BCðKT. - BCðKT ñược trình bày thành 2 phần là: Tài sản và Nguồn vốn với ñiều kiện ràng buộc là: Tài sản có = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Các khoản mục cụ thể là: GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 5 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) - Tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của NHTM gồm: + Tiền mặt (ngân quỹ): Khoản mục này bao gồm TM tại quỹ, tiền gửi tại NHNN và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. ðây là khoản mục có tính lỏng cao nhất trong toàn bộ tài sản của ngân hàng ñược sử dụng nhằm mục ñích ñáp ứng yêu cầu quản lý của NHNN, yêu cầu rút tiền mặt, vay vốn và các yêu cầu chi trả khác hàng ngày của NHTM. Dù có tính lỏng cao nhất nhưng xét về tính sinh lời thì khoản mục này có tính sinh lời rất thấp hoặc hầu như không ñem lại lợi nhuận cho NHTM nên các ngân hàng thường chỉ duy trì ở mức tối thiểu trong tổng tài sản có của mình mà thường là 2% trong tổng số tài sản có. + Cho vay: Gồm các khoản tín dụng cấp cho các cá nhân , các tổ chức kinh tế và các ñối tượng khác. ðây là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản có của ngân hàng và mang lại nguồn thu lớn nhất. Thông thường, khoản mục này thường chiếm từ 70-80% trong tổng tài sản có của các NHTM. + ðầu tư: Gồm các chứng khoán mà chủ yếu là thương phiếu, trái phiếu chính chủ, tín phiếu kho bạc…với ñặc tính là ñộ rủi ro thấp và khả năng chuyển hóa thành tiền nhanh chóng. + Tài sản cố ñịnh (TSCð): Bộ phận tài sản này không sinh lời nhưng là ñiều kiện ñể các NHTM tiến hành các hoạt ñộng kinh doanh, tạo hình ảnh và thị thế cho NHTM trên thị trường. Vì tính chất không sinh lời của loại tài sản này nên các ngân hàng ñã hạn chế tỉ trọng của bộ phận này ở mức hợp lý ñể tránh ảnh hưởng ñến tình hình kinh doanh của mình. Theo quy ñịnh của NHNN ñầu tư cho TSCð của các NHTM không lớn hơn 50% vốn tự có của ngân hàng. Khoản mục này ñược trình bày theo nguyên giá và hao mòn. + Tài sản khác: Chủ yếu là các khoản vốn ñang trong quá trình thanh toán mà NHTM phải thu về gồm: Các khoản phải thu, các khoản lãi cộng dồn dự thu, tài sản có khác và các khoản dự phòng rủi ro khác. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 6 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) - Nguồn vốn: Bao gồm khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. + Nợ phải trả: Gồm các khoản vốn mà NHTM huy ñộng từ bên ngoài, cụ thể là: . Tiền gửi: Của cá nhân, của các tổ chức kinh tế, kho bạc nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác . Tiền vay: Gồm vay NHNN, vay các TCTD khác trong nước và nước ngoài hoặc nhận vốn vay ñồng tài trợ. . Vốn ủy thác ñầu tư . Phát hành giấy tờ có giá: trái phiếu, tín phiếu… ñể huy ñộng vốn. . Tài sản nợ khác: Là các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt ñộng của NHTM gồm: Các khoản phải trả, các khoản lãi cộng dồn dự trả và các tài sản nợ khác. . Vốn và các quỹ: Là vốn thuộc sở hữu của bản thân ngân hàng, ñược hình thành từ phần góp của các chủ sở hữu hoặc từ lợi nhuận ñể lại gồm: + Vốn góp của chủ sở hữu ngân hàng ñể thành lập hoặc mở rộng hoạt ñộng NHTM: Vốn ñiều lệ, vốn ñầu tư xây dựng cơ bản, vốn khác. + Các quỹ ñược hình thành trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM theo cơ cấu tài chính hiện hành như: Quỹ ñầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính… - Ngoài bộ phận theo dõi trong BCðKT, NHTM còn có một bộ phận tài sản ñược theo dõi ngoại bảng, ñó là những tài sản không thuộc quyền sở hữu của NHTM như: Các tài sản giữ hộ, quản lý hộ khách hàng, các giao dịch chưa ñược thừa nhận là tài sản hoặc nguồn vốn dưới dạng các cam kết bảo lãnh, cam kết mua bán hối ñoái có kỳ hạn… b) Bảng báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh (BCKQKD) - Là báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập hoạt ñộng chính và các hoạt ñộng khác qua một chu kỳ kinh GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 7 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) doanh (một kỳ kế toán) của NHTM. Bảng BCKQKD ñược chi tiết theo hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chính và các hoạt ñộng tài chính, hoạt ñộng bất thường. Theo quy ñịnh tại Việt Nam, BCKQKD còn có thêm phần kê khai tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp ñối với NSNN và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng. - Báo cáo kết quả kinh doanh là loại báo cáo tài chính quan trọng của NHTM và thông qua các chỉ tiêu của báo cáo này giúp cho lãnh ñạo ngân hàng và các cơ quan quản lý, cơ quan thuế, kiểm toán nắm ñược thực trạng các khoản thu nhập, chi phí, kết quả tài chính của từng ngân hàng cũng như toàn bộ hệ thống. Từ ñó giúp cho công tác lãnh ñạo, ñiều hành, kiểm tra, kiểm toán có hiệu quả nhằm giúp các NHTM hoàn thành kế hoạch tài chính và kế hoạch nộp ngân sách quốc gia. - BCKQKD của NHTM ñược trình bày gồm 2 phần: + Phần I: Lãi/Lỗ + Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước. Trong phần I phản ánh các khoản thu và chi chính của NHTM như sau: (1) Thu từ lãi: Là những khoản thu từ hoạt ñộng tín dụng, ñầu tư, từ khoản tiền gửi ở các TCTD khác, bao gồm: lãi cho vay, lãi tiền gửi, thu lãi góp vốn mua cổ phần, thu khác về hoạt ñộng tín dụng. (2) Chi trả lãi: Gồm các khoản chi trả lãi tiền gửi, chi trả lãi tiền vay… (3) Thu nhập lãi ròng: (1) – (2) (4) Thu ngoài lãi: Là những khoản thu nhập từ những dịch vụ NHTM cung cấp cho khách hàng và thu nhập do hoạt ñộng kinh doanh khác tạo ra ví dụ thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, thu phí dịch vụ thanh toán. (5) Chi ngoài lãi: Gồm các khoản chi như chi khác về hoạt ñộng huy ñộng vốn, chi về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, chi tham gia thị trường tiền tệ, bảo hiểm tiền gửi. (6) Thu nhập ngoài lãi = (4) – (5) (7) Thu nhập trước thuế = (3) + (6) (8) Thuế thu nhập GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 8 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) (9) Lợi nhuận sau thuế = (7) – (8) ðây là khoản thu nhập còn lại sau khi ñã thực hiện nghĩa vụ với NSNN. - Báo cáo thu nhập tập trung vào chỉ tiêu lợi nhuận, tuy nhiên một trong các hạn chế của nó là thu nhập sẽ lệ thuộc rất nhiều vào quan ñiểm của kế toán trong quá trình hạch toán chi phí. Một hạn chế khác nữa là do nguyên tắc kế toán về ghi nhận doanh thu quy ñịnh, theo ñó doanh thu sẽ ñược ghi nhận khi giao dịch ñã hoàn thành trong khi ñó việc thanh toán lại có thể xảy ra ở thời ñiểm khác. Nhược ñiểm này dẫn ñến sự cần thiết của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là một báo cáo tài chính phản ánh các khoản thu và chi tiền trong kỳ của NHTM về hoạt ñộng kinh doanh, hoạt ñộng ñầu tư và hoạt ñộng tài chính. Mục ñích của BCLCTT là nhằm trình bày tiền tệ ñã sinh ra bằng cách nào và NHTM ñã sử dụng chúng như thế nào trong kỳ báo cáo. - BCLCTT giải thích sự khác nhau giữa lợi nhuận của NHTM và các dòng tiền có liên quan, cung cấp những thông tin về những dòng tiền gắn liền với những biến ñộng về tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu. Thông qua BCLCTT NHTM có thể ñánh giá khả năng tạo ra các dòng tiền từ các loại hoạt ñộng của ngân hàng ñể ñáp ứng kịp thời các khoản nợ cho các chủ nợ, cổ tức cho các cổ ñông hoặc nộp thuế cho nhà nước. Trên cơ sở BCLCTT nhà quản trị ngân hàng có thể dự ñoán các dòng tiền phát sinh trong hoạt ñộng kinh doanh ñể có các biện pháp quản lý trong tương lai. - BCLCTT ñược tổng hợp từ kết quả của 3 loại hoạt ñộng của BCLCTT tương ứng nội dung của nó gồm 3 phần; + Lưu chuyển tiền hoạt ñộng hoạt ñộng kinh doanh: Phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh của NHTM như tiền thu lãi cho vay, thu từ các khoản phải thu khác…, các chi phí bằng tiền như chi lãi tiền gửi cho khách hàng, tiền thanh toán cho công nhân về tiền lương và BHXH…, các chi phí khác bằng tiền (chi phí văn phòng phẩm, công tác phí…). GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 9 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) + Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư: Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng ñầu tư của NHTM. Hoạt ñộng ñầu tư bao gồm hai phần: . ðầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho bản thân NHTM như hoạt ñộng xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố ñịnh. . ðầu tư vào các ñơn vị khác dưới hình thức liên doanh, ñầu tư chứng khoán không phân biệt ñầu tư ngắn han hay dài hạn. Dòng tiền lưu chuyển ñược tính gồm toàn bộ các khoản thu do bán, thanh lý tài sản cố ñịnh, thu hồi các khoản ñầu tư vào các ñơn vị khác và các khoản chi xây dựng, mua sắm tài sản cố ñịnh, chi ñầu tư vào các lĩnh vực khác + Lưu chuyển từ hoạt ñộng tài chính. . Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp ñến các nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn kinh doanh của NHTM như góp vốn kinh doanh, vay vốn trong dân chúng và các tổ chức tài chính quốc tế như: IMF, WB.. (không phân biệt vay dài hạn hay ngắn hạn), nhận vốn liên doanh, phát phành cổ phiếu hay trái phiếu, trả nợ vay. . Dòng tiền lưu chuyển ñược tính bao gồm toàn bộ các khoản thu chi liên quan như tiền vay nhận ñược, tiền nhận ñược do nhận góp vốn liên doanh bàng tiền, do phát hành cổ phiếu, trái phiếu bằng tiền, thu lãi tiền gửi. . BCLCTT kết hợp BCKQKD và BCðKT chỉ ra một ñiều cực kỳ quan trọng: chất lượng của lợi nhuận thông qua dòng ngân lưu ròng từ hoạt ñộng kinh doanh tạo ra. Vì một lý do lợi nhuận và khả năng thanh toán không có liên quan gì ñến nhau cả, do vậy lợi nhuận cao không có nghĩa là tình hình tài chính của NHTM vững mạnh và khả năng thanh toán tốt. - BCLCTT không những giúp cho các nhà phân tích giải thích ñược nguyên nhân thay ñổi về tình hình tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán của NHTM mà còn là công cụ quan trọng ñể hoạch ñịnh ngân sách – kế hoạch tiền mặt trong tương lai. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 10 SVTH: Thượng Thu Ba Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) 1.2 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính. a) Khái niệm chung về phân tích tài chính. Tài chính là tất cả các mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ khách quan trong quá trình hoạt ñộng của Doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính là phân tích các báo cáo tài chính là một nội dung, ñặc trưng chủ yếu của công tác phân tích hoạt ñộng kinh doanh. Phân tích tài chính là tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép ñể thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý Doanh nghiệp, giúp người sử dụng các phân tích tài chính nhằm ñưa các quyết ñịnh tài chính, quyết ñịnh quản lý phù hợp. Phân tích tài chính ñối với nhà quản lý là một công cụ ñể kiểm tra hoạt ñộng quản lý trong Doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính NHTM là dùng các chỉ tiêu phân tích tài chính thông qua các bảng trong Báo cáo Tài chính. b) Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính. Việc phân tích BCTC là một nhu cầu tất yếu, tự thân của mỗi NHTM bởi ý nghĩa, vai trò quan trọng của nó. Cụ thể là: - Phân tích BCTC giúp cho nhà quản trị ngân hàng nhìn nhận toàn diện bộ mặt của NHTM trong kỳ hoạt ñộng ñã qua một cách khách quan và tương ñối trung thực. Bên cạnh ñó, việc phân tích cũng giúp nhà quản trị hiểu rõ ñược nguyên nhân gây ra sự biến ñộng của các chỉ tiêu, các khoản mục trên BCTC, nhận biết ñược các nhân tố ảnh hưởng ñến các khoản mục ñó ñể từ ñó có các biện pháp ñối phó thích hợp nhằm hạn chế nhược ñiểm và phát huy ưu ñiểm của bản thân NHTM, nâng cao tính cạnh tranh. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 11 SVTH: Thượng Thu Ba
- Xem thêm -