Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - quản lý thư viện

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Lời nói đầu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là bước đầu tiên không thể thiếu trong qui trình phát triển hệ thống phần mềm. Người ta nhận thấy và luôn cho rằng phân tích thiết kế hệ thống thông tin là giai đoạn quan trọng nhất trong qui trình phát triển phần mềm. Thật vậy, chỉ cần sơ xót trong quá trình thiết kế dữ liệu là có thể dẫn tới một sản phẩm phần mềm kém chất lượng hay không có giá trị sử dụng lâu dài. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu ứng dụng tin học trong công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng. Việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất cần thiết. Quản lý thư viện cũng không phải là ngoại lệ. Việc phần mềm quản lí thư viện ra đời sẽ giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm một cách thủ công trong với một khối lượng tài liệu đồ sộ, giúp việc quản lí sách và đọc giả dễ dàng, thuận tiện hơn và đặc biệt là giúp cho đọc giả tiện hơn trong việc tra cứu sách. Trong quá trình làm đồ án chúng em không tránh khỏi những sơ sót, chúng em xin trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của quí Thầy, Cô và các Bạn để chúng em có thể làm tốt hơn sau này. Cuối cùng chúng em xin trân trọng cám ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã truyền đạt những kiến thức cần thiết để em có thể hoàn thành tốt đồ án này, đồng thời chúng em cũng xin cám ơn tất cả các người bạn đã tận tình giúp đỡ, động viên, hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian học môn này. Trang 2 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện MỤC LỤC Trang Lời nói đầu .................................................................................................................... 1 I. Mục tiêu, phạm vi của đề tài ..................................................................................... 3 1. Mục tiêu ................................................................................................................ 3 2. Phạm vi ................................................................................................................. 3 II. Khảo sát.................................................................................................................... 3 III. Phân tích ................................................................................................................. 3 1. Phát hiện thực thể. ................................................................................................. 3 2. Mô hình xử lí bằng ERD. ...................................................................................... 4 3. Mô tả thực thể. ...................................................................................................... 5 4. Mô hình DFD. ....................................................................................................... 7 5. Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu. .................................................................................... 11 IV. Thiết kế dữ liệu, xử lý ............................................................................................. 16 1. Mô hình dữ liệu mức logic. ................................................................................... 16 2. Chuẩn hoá các quan hệ. ......................................................................................... 16 3. Giải thuật cho các ô xử lý. ..................................................................................... 17 4. Phát hiện các ràng buộc dữ liệu. ............................................................................ 17 V. Thiết kế giao diện ..................................................................................................... 31 1. Thiết kế menu. ...................................................................................................... 31 2. Thiết kế form. ....................................................................................................... 33 3. Thiết kế report....................................................................................................... 37 VI. Đánh giá ưu, khuyết điểm ...................................................................................... 38 1. Ưu điểm. ............................................................................................................... 38 2. Khuyết điểm.......................................................................................................... 38 Trang 3 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện I. Mục tiêu, phạm vi đề tài 1. Mục tiêu : Phân tích thiết kế phần mềm quản lý thư viện. Yêu cầu : - Lập thẻ đọc giả. - Nhập sách mới. - Lập phiếu mượn. - Lập phiếu trả sách. - Lập báo cáo tháng. o Báo cáo tình hình nhập sách. o Báo cáo tình hình mượn sách. Tần suất giao dịch : - Lập thẻ độc giả : xảy ra thường xuyên. - Nhập sách mới : xảy ra thường xuyên. - Lập phiếu mượn : xảy ra thường xuyên. - Lập phiếu trả sách : xảy ra thường xuyên. Khối lượng độ phức tạp dữ liệu : dữ liệu dạng text, dạng hình, dạng số. Độ chính xác, thời gian đáp ứng : 2. Phạm vi : Phạm vi nằm trong giới hạn của môn học Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin và các mục tiêu trên. II. Khảo sát : Mỗi đọc giả chỉ được mượn một số sách nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. III. Phân tích : 1. Phát hiện thực thể - Thực thể DOCGIA : Mỗi thực thể tượng trưng cho một đọc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư viện. Các thuộc tính : MaDocGia, HoTen, NgaySinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TinhTrangThe, GioiTinh. - Thực thể LOAIDOCGIA : Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại đọc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư viện. Các thuộc tính : MaLoaiDocGia, TenLoaiDocGia. - Thực thể PHIEUMUON : Mỗi thực thể tượng trưng cho một phiếu mượn. Các thuộc tính : MaPhieuMuon, NgayMuon, NgayTraDuKien. - Thực thể CHITIETPHIEUMUON : Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 chi tiết phiếu mượn. Các thuộc tính : MaCTPM, NgayTra. - Thực thể SACH : Mỗi thực thể tượng trưng cho một cuốn sách. Các thuộc tính : MaSach, TenSach, TacGia, NamXuatBan, NgayNhap, TinhTrangSach, NamXuatBan, NhaXuatBan. Trang 4 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện - Thực thể LOAISACH : Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại sách, các thuộc tính : MaLoaiSach, TenTheLoai. - Thực thể THAMSO : Chứa các quy định đối với việc mượn trả sách ở thư viện, các thuộc tính : SoSachMuonToiDa, SoNgayMuonToiDa. 2. Mô hình ERD Trang 5 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 3. Mô tả thực thể 3.1. Thực thể DOCGIA Tên thực thể : DOCGIA Tên thuộc tính MaDocGia HoTen NgaySinh DiaChi Email NgayLapThe NgayHetHan SoSachDangMuon TinhTrangThe GioiTinh Diễn giải Mã số của đọc giả Họ và Tên đọc giả Ngày Sinh đọc giả Địa chỉ đọc giả Email đọc giả Ngày Lập Thẻ đọc giả Ngày hết hạn của thẻ đọc giả Số sách đọc giả đang mượn Tình Trạng thẻ (còn hạn/hết hạn) Giới tính đọc giả 3.2. Thực thể LOAIDOCGIA Tên thực thể : LOAIDOCGIA Tên thuộc tính MaLoaiDocGia TenLoaiDocGia Diễn giải Mã số của loại đọc giả Tên loại đọc giả 3.3. Thực thể PHIEUMUON Tên thực thể : PHIEUMUON Tên thuộc tính MaPhieuMuon NgayMuon NgayTraDuKien Diễn giải Mã số của phiếu mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách dự kiến 3.4. Thực thể CHITIETPHIEUMUON Tên thực thể : CHITIETPHIEUMUON Tên thuộc tính MaCTPM NgayTra Diễn giải Mã số chi tiết phiếu mượn Ngày trả sách Trang 6 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 3.5. Thực thể SACH Tên thực thể : SACH Tên thuộc tính MaSach TenSach TacGia NamXuatBan NgayNhap TinhTrangSach Diễn giải Mã số sách Tên sách Tác giả quyển sách Năm xuất bản quyển sách Ngày nhập sách Tình trạng của sách 3.6. Thực thể LOAISACH Tên thực thể : LOAISACH Tên thuộc tính MaLoaiSach TenTheLoai Diễn giải Mã số loại sách Tên Thể loại sách Trang 7 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 4. Mô hình hóa xử lý bằng DFD a. Mô hình cấp 1 ThongKeTinhHinhMuonTra 1 DangKyMuonSach ThuThu QuanLyThuVien DocGia KetQuaThongKe + b. Mô hình cấp 2 1.2 XuLySach 1.6 + QuanLy DocGia ThongTinSach + Thong Tin Doc Gia Thong Tin Doc Gia 1.4 ThongTinSach ThongTinSach XuLyTraCuu DocGia Thong Tin Doc Gia + ThongTinTraCuu ThongTinSach KetQUaTraCuu [DangKyMuonSach] ThongTinDocGia ThuThu 1.1 Lap The Doc Gia 1.3 Cho Muon Sach XuLyTheDocGia XuLyMuonTra + [KetQuaThongKe] [ThongKeTinhHinhMuonTra] ThongTinMuonTra + 1.5 XuLyThongKe + Trang 8 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện c. Mô hình cấp 3 cho xử lý THE DOC GIA [Thong Tin Doc Gia] 1.1.2 1.1.1 ThongTinDocGia NhapThongTin DocGia TongHopThong TinDocGia QuanLy DocGia [ThongTinDocGia] XuLyTraCuu [Lap The Doc Gia] ThongTinDocGia ThuThu ThongTinSauKhiCapNhatVaXoa DOCGIA CapNhatVaXoaThongTinDocGia ThongTinCapNhatVaXoa ThongTinSauKhiCapNhatVaXoa 1.1.3 CapNhatVaXoa DocGia d. Mô hình cấp 3 cho xử lý SACH 1.2.3 1.2.1 NhapThongTin Sach [ThongTinSach] TongHopThong TinSach ThongTinSach XuLyMuonTra [ThongTinSach] [ThongTinSach] XuLyTraCuu [ThongTinSach] ThongTinCapNhatvaXoa ThongTinSach ThuThu CapNhatvaXoaSach 1.2.2 CapNhatvaXoa Sach XuLyThongKe ThongTinSachCapNhatvaXoa ThongTinSachCapNhatvaXoa SACH Trang 9 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện e. Mô hình cấp 3 cho xử lý MUON TRA 1.2.3 1.2.1 NhapThongTin Sach [ThongTinSach] TongHopThong TinSach ThongTinSach XuLyMuonTra [ThongTinSach] [ThongTinSach] XuLyTraCuu [ThongTinSach] ThongTinCapNhatvaXoa ThongTinSach ThuThu CapNhatvaXoaSach 1.2.2 XuLyThongKe CapNhatvaXoa Sach ThongTinSachCapNhatvaXoa ThongTinSachCapNhatvaXoa SACH f. Mô hình cấp 3 cho xử lý TRA CUU 1.4.1 [ThongTinSach] Xu Ly Tim Sach XuLySach [ThongTinTraCuu] [KetQUaTraCuu] ThuThu Tim Doc Gia 1.4.2 Thong Tin Doc Gia can Tim Xu Ly Tim Doc Gia [Thong Tin Doc Gia] QuanLy DocGia [ThongTinDocGia] XuLyTheDocGia g. Mô hình cấp 3 cho xử lý THONG KE 1.5.1 [KetQuaThongKe] ThuThu [ThongKeTinhHinhMuonTra] Xu Ly Thong Ke [ThongTinMuonTra] XuLyMuonTra [ThongTinSach] XuLySach Trang 10 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện h. Mô hình cấp 3 cho xử lý DOC GIA DocGia [Thong Tin Doc Gia] 1.6.1 1.6.3 Tong Hop Thong Tin Doc Gia Thong Tin Doc Gia Nhap Doc Gia [Thong Tin Doc Gia] Nhap Thong Tin Doc Gia Thong Tin Sau Khi Xoa Cap Nhat [Thong Tin Doc Gia] ThuThu Thong Tin Doc Gia 1.6.2 Cap Nhat va Xoa Doc Gia Thong Tin Doc Gia XuLyTraCuu Thong Tin Doc Gia XuLyTheDocGia Thong Tin Sau Khi Xoa Cap Nhat DOC GIA Trang 11 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 5. Mô tả ô xử lí 5.1. Mô tả ô xử lí Tìm đọc giả Tên ô xử lí : Tìm độc giả Số 1.1 DDL vào : HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TtrangThe. DDL ra : có hay không đọc giả với các thông tin trên Diễn giải : Tìm xem độc giả tồn tại hay không Tóm tắt : - Nhập thông tin đọc giả - Tìm xem độc giả đã có hay chưa 5.2. Mô tả ô xử lí Lập thẻ đọc giả Tên ô xử lí : Lập thẻ độc giả Số 1.2 DDL vào : HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TtrangThe DDL ra : Thông báo kết quả lập thẻ Diễn giải : Lập thẻ độc giả mới Tóm tắt : - Nhập thông tin đọc giả - Lưu thông tin đọc giả mới vào cơ sở dữ liệu DOCGIA 5.3. Mô tả ô xử lí Cập nhật thông tin đọc giả Tên ô xử lí : Cập nhật thông tin độc giả DDL vào : Thuộc tính cần sửa , giá trị mới DDL ra : Thông báo kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật thông tin về đọc giả Tóm tắt : - Nhập thông tin cần cập nhật - Cập nhật lại cơ sở dữ liệu DOCGIA - Lưu vào cơ sở dữ liệu DOCGIA Số 1.3 5.4. Mô tả ô xử lí Xóa thông tin đọc giả Tên ô xử lí : Xóa đọc giả Số 1.4 DDL vào : MaDocGia DDL ra : Thông báo kết quả xóa thông tin đọc giả Diễn giải : Xóa thông tin về 1 đọc giả Tóm tắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứng với đọc giả trên -Xóa thông tin độc giả với MaDocGia như trên Trang 12 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 5.5. Mô tả ô xử lí Nhập sách mới Tên ô xử lí : Nhập sách mới Số 2.1 DDL vào : TenSach, TacGia, NamXuatBan, NhaXuatBan, NgayNhap, TinhTrangSach, TenTheLoai DDL ra : Kết quả nhập sách mới Diễn giải : Nhập thông tin về sách mới Tóm tắt : - Nhập thông tin về sách mới - Lưu vào cơ sở dữ liệu SACH, LOAISACH 5.6. Mô tả ô xử lí Thông báo kết quả Tên ô xử lí DDL vào DDL ra Diễn giải : Thông báo kết quả Số 2.2 : Kết quả nhập sách mới : thông báo kết quả nhập sách mới : thông báo cho thủ thư về kết quả nhập sách mới 5.7. Mô tả ô xử lí Tìm kiếm sách Tên ô xử lí DDL vào DDL ra Diễn giải Tóm tắt : Tìm kiếm sách Số 3.1 : TenSach, TacGia : thông báo sách có hay không : thông báo cho thủ thư biết có tồn tại loại sách với TenSach, TacGia trên : - Nhập TenSach,TacGia - Tìm xem sách có hay không 5.8. Mô tả ô xử lí Thông báo cho đọc giả Tên ô xử lí DDL vào DDL ra Diễn giải : Thông báo cho độc giả Số 3.2 : kết quả tìm kiếm sách : thông báo có hay không loại sách độc giả cần tìm : thông báo cho độc giả biết loại sách độc giả cần có hay không 5.9. Mô tả ô xử lí Lập phiếu mượn Tên ô xử lí DDL vào DDL ra Diễn giải Tóm tắt : Lập phiếu mượn Số 3.3 : MaDocGia,MaSach : Phiếu mượn : Tạo phiếu mượn ứng với 1 độc giả và các sách cần mượn : - Nhập MaDocGia, MaSach - Tạo phiếu mượn từ các thông tin vừa nhập - Thông báo đã tạo phiếu mượn mới 5.10. Mô tả ô xử lí In phiếu mượn Tên ô xử lí DDL vào DDL ra Diễn giải : In phiếu mượn : thông tin của phiếu mượn : tờ phiếu mượn : In các thông tin của phiếu mượn Số 3.5 Trang 13 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 5.11. Mô tả ô xử lí Cập nhật thông tin phiếu mượn Tên ô xử lí DDL vào DDL ra Diễn giải Tóm tắt : Cập nhật thông tin phiếu mượn Số 3.6 : Thuộc tính cần sửa , giá trị mới : thông báo kết quả cập nhật : Cập nhật thông tin về phiếu mượn : - Nhập thông tin cần cập nhật - Cập nhật lại cơ sở dữ liệu PHIEUMUON - Lưu vào cơ sở dữ liệu PHIEUMUON 5.12. Mô tả ô xử lí Xóa thông tin phiếu mượn Tên ô xử lí : thông tin phiếu mượn Số 3.7 DDL vào : MaPhieuMuon DDL ra : thông báo kết quả xóa thông tin phiếu mượn Diễn giải : Xóa thông tin về 1 phiếu mượn Tóm tắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứng với đọc giả trên 5.13. Mô tả ô xử lí Lập phiếu trả sách Tên ô xử lí : Lập phiếu trả sách Số 4.1 DDL vào : MaSach, MaDocGia, TinhTrangSach DDL ra : Các thông tin của phiếu mượn sau khi đã cập nhật Diễn giải : Tạo phiếu trả sách ứng với 1 độc giả và số sách mà đọc giả trả Tóm tắt : - Nhập MaSach, MaDocGia - Cập nhật ngày trả vào phiếu mượn ứng với đọc giả và mã sách trên 5.14. Mô tả ô xử lí Cập nhật phiếu mượn, tình trạng sách Tên ô xử lí : Cập nhật phiếu mượn tình trạng sách Số 4.2 DDL vào : MaSach,MaDocGia DDL ra : Kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật lại số sách độc giả đang mượn và tình trạng sách của quyền sách được đem trả Tóm tắt : - Nhập MaSach, MaDocGia - Dựa vào MaSach trong phiếu trả sách để tìm ra số sách trả - Số sách độc giả đang mượn = SoSachDangMuon- số sách trả - Cập nhật lại tình trạng sách ở bảng SACH, DOCGIA nhờ MaSach, MaDocGia 5.15. Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình nhập sách Tên ô xử lí : Báo cáo tình hình nhập sách Số 5.1 DDL vào : Thang DDL ra : MaSach, TenSach, TacGia, TheLoai, NgayNhap Diễn giải : Báo cáo tình hình nhập sách trong tháng trên Tóm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - Báo cáo tình hình nhập sách Trang 14 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 5.16. Mô tả ô xử lí In báo cáo Tên ô xử lí : In báo cáo Số 5.2 DDL vào : Tình hình nhập sách DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In báo cáo tình hình nhập sách trong tháng trên 5.17. Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình mượn sách Tên ô xử lí : Báo cáo tình hình mượn sách Số 6.1 DDL vào : Thang DDL ra : MaSach,TenSach,NgayMuon,NgayTra Diễn giải : Báo cáo tình hình mượn sách trong tháng trên Tóm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - Báo cáo tình hình mượn sách 5.18. Mô tả ô xử lí In báo cáo Tên ô xử lí : In báo cáo Số 6.2 DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In báo cáo tình hình mượn sách trong tháng trên DDL vào : Tình hình mượn sách 5.19. Mô tả kho dữ liệu DOCGIA Tên kho dữ liệu DOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về đọc giả Cấu trúc dữ liệu :MaDocGia, HoTen, NgaySinh, GioiTinh,DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TinhTrangThe. 5.20. Mô tả kho dữ liệu LOAIDOCGIA Tên kho dữ liệu LOAIDOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về loại độc giả Cấu trúc dữ liệu : MaLoaiDocGia,TenLoaiDocGia 5.21. Mô tả kho dữ liệu SACH Tên kho dữ liệu SACH Diễn giải : Lưu thông tin về sách Cấu trúc dữ liệu : MaSach, TenSach, MaLoaiSach, TacGia, NamXuatBan, NhaXuatBan, NgayNhap, TTrangSach 5.22. Mô tả kho dữ liệu LOAISACH Tên kho dữ liệu LOAISACH Diễn giải : Lưu thông tin về loại sách Cấu trúc dữ liệu : MaLoaiSach, TenTheLoai Trang 15 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 5.23. Mô tả kho dữ liệu PHIEUMUON Tên kho dữ liệu PHIEUMUON Diễn giải : Lưu thông tin về phiếu mượn Cấu trúc dữ liệu : MaPhieuMuon, MaDocGia, NgayMuon, NgayTraDuKien Các chi tiết : STT Mã sách Tên sách Thể loại Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản Ngày nhập Tình trạng 5.24. Mô tả kho dữ liệu THAMSO Tên kho dữ liệu THAMSO Diễn giải : Lưu thông tin về các qui định trong việc mượn trả sách Cấu trúc dữ liệu : SoSachMuonToiDa,SoNgayMuonToiDa Trang 16 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện IV. Thiết kế dữ liệu, xử lí 1. Mô hình dữ liệu mức logic Từ mô hình ERD sau khi phân rã ta được các quan hệ như sau : a. DOCGIA(MaDocGia, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TinhTrangThe, MaLoaiDocGia) b. LOAIDOCGIA(MaLoaiDocGia, TenLoaiDocGia) c. PHIEUMUON(MaPhieuMuon, MaDocGia, NgayMuon, NgayTraDuKien) d. CHITIETPHIEUMUON(MaCTPM, MaPhieuMuon, MaSach, NgayTra) e. SACH(MaSach, TenSach, MaLoaiSach, TacGia, NamXuatBan, NhaXuatBan,NgayNhap,TTrangSach) f. LOAISACH(MaLoaiSach, TenTheLoai) 2. Chuẩn hóa các quan hệ : Tất cả các quan hệ trên đều thuộc dạng chuẩn 3 Trang 17 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 3. Giải thuật cho các ô xử lý Giải thuật ô xử lý Tìm thẻ đọc giả Ô xử lý 1.1 Trang 18 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Giải thuật ô xử lý Lập thẻ đọc giả Ô xử lý 1.2 Trang 19 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Giải thuật ô xử lý Cập nhật thông tin đọc giả Ô xử lý 1.3 Trang 20
- Xem thêm -