Tài liệu Phân tích tài chính tại công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí luận văn ths. kinh doanh

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- BÙI HOÀNG GIANG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- BÙI HOÀNG GIANG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LƢU THỊ HƢƠNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ này là do tôi nghiên cứu và thực hiện, chƣa từng đƣợc công bố trên các công trình nghiên cứu nào khác. Các số liệu đƣợc sử dụng trong luận văn có nguồn gốc đáng tin cậy. Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa trên nền tảng cơ sở lý luận khoa học và trên cơ sở tác nghiệp thực tiễn tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn này , tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn , giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i. Trƣớc hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế, đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lƣu Thị Hƣơng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng nỗ lực , tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc những đóng góp tận tình của quý thầy cô và các bạn. TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí. Tác giả: Bùi Hoàng Giang Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Bảo vệ năm: 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Lƣu Thị Hƣơng Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Nghiên cứu và khảo sát thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí. - Nhìn nhận, đánh giá và đƣa ra một số giải pháp hợp lý để hoạt động phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC - MS) ngày càng đƣợc hoàn thiện Nhiệm vụ: - Trình bày các phƣơng pháp đƣợc vận dụng để hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại Công ty PVC - MS. - Trình bày phƣơng pháp, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp; Nêu đƣợc những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện phân tích tài chính cùng những nhân tố ảnh hƣởng tới phân tích tài chính tại doanh nghiệp. - Trình bày các nội dung phân tích tài chính tại Công ty PVC - MS; Nêu ra những hạn chế và nguyên nhân khiến phân tích tài chính tại Công ty PVC MS chƣa hoàn thiện để làm cơ sở đƣa ra những giải pháp, kiến nghị. - Hoàn thiện phƣơng pháp và nội dung phân tích tài chính tại Công ty PVC MS, Hoàn thiện Quy chế quy định phân tích tài chính, Hoàn thiện quy trình phân tích tài chính…. Những đóng góp mới của luận văn: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS. - Đƣa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty PVC – MS giúp kế t quả phân tić h có tác du ̣ng hƣ̃u hiê ̣u đố i với hoạt động quản lý nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung , tạo điều kiê ̣n cho hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh của Cô ng ty ngày càng có hiê ̣u quả hơn nữa. MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................... i DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ............................................................................... iii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ..................................................... 4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................... 4 1.2. Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiê ̣p ............................................... 5 1.2.1. Khái quát hoạt động tài chính doanh nghiệp ......................................... 5 1.2.2. Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiê ̣p ....................................... 6 1.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp................................................................... 9 1.3.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................... 9 1.3.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................ 10 1.3.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ................. 11 1.3.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp .................................. 15 1.3.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................... 21 1.3.6. Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................... 32 1.4. Nhân tố ảnh hƣởng tới phân tích tài chính doanh nghiệp ........................... 34 1.4.1. Nhân tố chủ quan ................................................................................. 34 1.4.2. Nhân tố khách quan ............................................................................. 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1.......................................................................................... 37 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............................ 38 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính .............................................................. 38 2.1.1. Lý do lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính ............................. 38 2.1.2. Thiết kế nghiên cứu định tính ............................................................... 39 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng .......................................................... 42 2.2.1. Lý do lựa chọn phương pháp nghiên cứu định lượng .......................... 42 2.2.2. Thiết kế nghiên cứu định lượng ............................................................ 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2.......................................................................................... 44 CHƢƠNG 3: THƢ̣C TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ ....................................... 45 3.1. Tổ ng quan về Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí PVC - MS .................................................................................................................... 45 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................... 45 3.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý ........................................................... 46 3.1.3. Hoạt động chủ yếu của Công ty ........................................................... 51 3.2. Thƣ̣c tra ̣ng phân tić h tài c hính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - PVC - MS ............................................................................ 52 3.2.1. Thực trạng phương pháp phân tích tài chính ...................................... 52 3.2.2. Nội dung phân tích tài chính ................................................................ 52 3.3. Đánh giá thƣ̣c tra ̣ng phân tích tài chính ta ̣i Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí PVC - MS................................................................... 64 3.3.1. Kế t quả đạt được .................................................................................. 64 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3.......................................................................................... 70 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ .......................... 71 4.1. Định hƣớng hoạt động kinh doanh và yêu cầu hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí .............................. 71 4.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh ...................................................... 71 4.1.2. Yêu cầu hoàn thiện phân tích tài chính ................................................ 73 4.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC – MS) ............................................................... 74 4.2.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin dùng trong phân tích tài chính ............ 74 4.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích...................................................... 75 4.2.3. Hoàn thiện nội dung phân tích ............................................................. 77 4.2.4. Hoàn thiện Quy chế, Quy định phân tích tài chính .............................. 97 4.2.5. Hoàn thiện quy trình phân tích tài chính ............................................. 97 4.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ phân tích ........................................ 98 4.3. Kiến nghị ..................................................................................................... 99 4.3.1. Hoàn thiện chế độ kế toán, tăng cường vai trò kiểm toán ................... 99 4.3.2. Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành .......... 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4........................................................................................ 101 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................ 104 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa 1 BCĐKT Bảng cân đối kế toán 2 BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh 3 BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ 4 PTSC 5 PVC - MS 6 TCKH Tài chính - Kế hoa ̣ch 7 TCNH Tài chính ngắn hạn 8 TSCĐ Tài sản cố định Tổng Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1. Bảng 3.1 Phân tích biến động tài sản 53 2. Bảng 3.2 Phân tích biến động nguồn vốn 54 3. Bảng 3.3 4. Bảng 3.4 Bảng tính hệ số thanh toán 58 5. Bảng 3.5 Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của PVC - MS 60 6. Bảng 3.6 Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của PVC - MS 6 7. Bảng 3.7 Chỉ tiêu khả năng sinh lời PVC - MS 62 8. Bảng 4.1 Bảng tính ROE theo mô hình Dupont 76 9. Bảng 4.2 Bảng cân đối công nợ 82 10. Bảng 4.3 11. Bảng 4.4 Tỷ lệ chi tiết giá vốn hàng bán/doanh thu 84 12. Bảng 4.5 Bảng tài trợ năm 2013 của PVC - MS 86 13. Bảng 4.6 14. Bảng 4.7 15. Bảng 4.8 16. Bảng 4.9 Biến động các khoản mục trong Báo cáo Kết quả kinh doanh Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh qua Báo cáo Kết quả kinh doanh Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của PVC MS Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của PVC MS Phân phối lợi nhuận tại Công ty PVC - MS Chỉ tiêu đánh giá khả năng cân đối vốn của PVC MS ii 57 83 90 92 94 96 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ: STT Sơ đồ Nội dung 1 Sơ đồ 1.1 Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 10 2 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của PVC – MS 47 Trang Hình vẽ STT Hình vẽ Nội dung 1 Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu định tính 41 2 Hình 4.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của PVC – MS 85 iii Trang LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những bƣớc phát triển. Cùng với sự phát triển đó, môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt tạo ra những cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, việc nhận diện, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu về tình hình tài chính của đơn vị so với các đối thủ là yếu tố quyết định thành công của nhà quản trị doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC - MS) đã quan tâm thƣờng xuyên tới phân tích tài chính. Mặc dù vậy, phân tích tài chính vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của Công ty: Phân tích tài chính chƣa giúp nhà quản trị đánh giá đƣợc toàn diện, sát thực tình hình tài chính Công ty, chƣa trợ giúp hữu hiệu cho việc ra quyết định tài chính. Tình trạng này sẽ khó đƣợc khắc phục nếu phân tích tài chính tại Công ty không đƣợc cải thiện theo hƣớng hoàn thiện hơn. Góp phần đáp ứng đòi hỏi đó của thực tiễn, đề tài “Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí” đƣợc lựa chọn nghiên cứu. Với mục đích nhìn nhận, đánh giá và đƣa ra một số giải pháp hợp lý để hoạt động phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC - MS) ngày càng đƣợc hoàn thiện. 2. Mục tiêu của đề tài - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Nghiên cứu và khảo sát thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí. 3. Câu hỏi nghiên cứu - Cơ sở lý luận phân tích tài chính doanh nghiệp là gì? - Thực trạng phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) nhƣ thế nào? - Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kết cấu 1 Kim loại và Lắp máy Dầu khí là gì? 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn: Phân tích tài chính doanh nghiệp. Thông qua những đánh giá về tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, dòng tiền của Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC - MS), phân tích các chỉ số tài chính, đo lƣờng các yếu tố rủi ro và dự đoán về tốc độ tăng trƣởng của Công ty. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC – MS) dựa trên Báo cáo tài chính các năm của Công ty. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2011-2013. Đề tài đƣợc nghiên cứu trên giác độ nhà quản trị doanh nghiệp. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu đã đặt ra, luận văn chủ yếu sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: phƣơng pháp phân tích và tổng hợp, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp tiếp cận, hệ thống, so sánh, chi tiết chỉ tiêu phân tích và một số phƣơng pháp nghiên cứu khác. Thông qua các phƣơng pháp này, luận văn trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp, từ đó vận dụng làm rõ thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC - MS) và đƣa ra các giải pháp giúp Công ty hoàn thiện phân tích tài chính. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về Phân tích tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 2 Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Để triển khai đề tài “Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí” với đầy đủ luận cứ khoa học, việc tìm hiểu tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc là cần thiết. Qua đó, tác giả luận văn tổng kết đƣợc một số vấn đề cụ thể nhƣ sau: Hiện nay ở trong nƣớc có nhiều công trình cùng đề tài “Phân tích tài chính tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng”, nghiên cứu tại các đơn vị khác. Cụ thể: Tác giả Nguyễn Ngọc Quang (2002) trong luận án tiến sỹ “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam” đã đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và đánh giá tình hình phân tích các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, luận án đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản của phân tích tài chính trong doanh nghiệp xây dựng, góp phần nâng cao lý luận phân tích tài chính thêm một bƣớc. Tác giả Nguyễn Viết Lợi (2003) trong luận án tiến sỹ “Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho phân tích tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam” đã nghiên cứu thực trạng hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam và đƣa ra một số giải pháp khắc phục hệ thống báo cáo tài chính giúp cho việc phân tích tài chính các doanh nghiệp ở Việt Nam đƣợc minh bạch, chính xác hơn. Tác giả Lê Thị Ánh Tuyết (2012) trong luận văn thạc sỹ Kinh doanh và quản lý: “Công tác phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xây lắp - trƣờng hợp tại Công ty cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng mại 319” đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công tác phân tích báo cáo tài chính cũng nhƣ sự cần thiết phải tổ chức công tác phân tích báo cáo tài chính trong các công ty xây lắp Việt Nam hiện nay. Khái quát công tác phân tích 4 các báo cáo tài chính tại các công ty xây lắp, trong đó tập trung vào phân tích số liệu của Công ty cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng mại 319 trong những năm qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty xây lắp. Tác giả Phạm Ngọc Quế (2012) trong nghiên cứu “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 10” đã Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Lilama 10 nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp cũng nhƣ các đối tƣợng sử dụng thông tin khác có cái nhìn khách quan về sức mạnh tài chính của Lilama 10 thông qua các chỉ số về khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả quản lý nợ, khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, luận văn phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài đã ảnh hƣởng tới tình hình tài chính của Lilama 10. Đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định và tăng cƣờng tình hình tài chính của công ty cổ phần Lilama 10. Đề tài “phân tích tài chính” đã đƣợc nhiều tác giả khác đề cập theo nhiều quan điểm, trên các khía cạnh và phạm vi khác nhau, đƣa ra các chỉ tiêu phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khoảng trống cần tiếp tục bổ sung nghiên cứu đặc biệt là phân tích tài chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. “Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí” là công trình khoa học chƣa đƣợc nghiên cứu. 1.2. Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiêp̣ 1.2.1. Khái quát hoạt động tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp đƣợc hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: - Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nƣớc Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nƣớc, khi Nhà nƣớc góp vốn vào doanh nghiệp. - Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trƣờng tài chính 5 Quan hệ này đƣợc thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ. Trên thị trƣờng tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngƣợc lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi tiền vào ngân hàng, đầu tƣ chứng khoán bằng số tiền tạm thời chƣa sử dụng. - Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trƣờng khác Trong nền kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trên thị trƣờng hàng hóa, dịch vụ, thị trƣờng sức lao động. Đây là những thi ̣trƣờng mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết bị, nhà xƣởng, tìm kiếm lao động,… Điều quan trọng là thông qua thị trƣờng, doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu hàng hóa và dịch vụ cần thiết cung ứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tƣ, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trƣờng. - Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất - kinh doanh, giữa cổ đông và nhà quản lý, giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu vốn. Các mối quan hệ này đƣợc thể hiện thông qua các chính sách của doanh nghiệp nhƣ : chính sách cổ tức, chính sách đầu tƣ, chính sách về cơ cấu vốn, chi phí, … Để hoa ̣t đô ̣ng tài chiń h của doanh nghiê ̣p thƣ̣c sƣ̣ thúc đẩ y hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh của doanh nghiê ̣p đa ̣t kế t quả cao thì doanh nghiê ̣p cầ n tuân theo nhƣ̃ng nguyên tắ c cơ bản nhƣ sƣ̉ du ̣ng vố n có mu ̣c đić h , tiế t kiê ̣m và tuân thủ theo các quy định của Nhà nƣớc. 1.2.2. Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiê ̣p Phân tích tài chính là mối quan tâm của nhiều nhóm ngƣời khác nhau nhƣ nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, các cơ quan chính phủ, ngƣời lao động nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ những rủi ro trong tƣơng lai … Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thì trƣờng có sự quản lý của 6 Nhà nƣớc, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đề bình đẳng trƣớc pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ: chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng… kể cả các cơ quan Nhà nƣớc và ngƣời làm công , mỗi đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau, cụ thể nhƣ sau:  Phân tích tài chính đố i với các nhà quản trị doanh nghiêp̣ Nhà quản trị doanh nghiệp là ngƣời trực tiếp quản lý do anh nghiê ̣p, do đó có thông tin đầ y đủ và hiể u rõ hơn về doanh nghiê ̣p so với các đố i tƣơ ̣ng bên ngoài doanh nghiê ̣p, do đó ho ̣ có nhiề u thông tin tƣ̀ viê ̣c phân tích tài chính . Nhà quản trị phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt đô ̣ng tài chin ́ h và dƣ̣a trên cơ sở các nghiê ̣p vu ̣ tài chính hàng ngày để đƣa ra các quyết định nhằm đạt các mục tiêu về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh . Các quyết định của nhà quản trị đều hƣớng đến sự t ồn tại và phát triển của doanh nghiệp , có khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng, tố i đa hóa lơ ̣i nhuâ ̣n , tăng trƣởng mô ̣t cách bề n vƣ̃ng . Với các nhà quản trị , yế u tố cầ n dƣ̣ đoán là đầ u tƣ dài ha ̣n , lâ ̣p kế hoa ̣ch cho tƣơng lai , chiế n lƣơ ̣c ca ̣nh tranh. Doanh nghiê ̣p chỉ có thể hoa ̣t đô ̣ng tố t và mang la ̣i lơ ̣i ić h cho chủ sở hƣ̃u khi các quyết định của nhà quản trị đƣợc đƣa ra là đúng đắn . Để thƣ̣c hiê ̣n tố t điề u đó , họ cần dựa vào các thông tin đƣa r a tƣ̀ công tác phân tić h tài chin ́ h . Trên cơ sở kế t quả phân tích , nhà quản trị doanh nghiệp sẽ quyết định cách thức huy động vốn và sƣ̉ du ̣ng vố n đầ u tƣ. Phân tić h tài chiń h đố i với nhà quản trị doanh nghiê ̣p nhằ m đáp ƣ́ng nh ững mục tiêu sau: - Kế t quả phân tić h tài chin ́ h giúp nhà quản tri ̣tài chin ́ h đánh giá đƣơ ̣c hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của doanh nghiê ̣p trong quá khƣ́ , xác định điểm mạnh , điể m yế u của doanh nghiệp , nguyên nhân , mƣ́c đô ̣ ảnh hƣởng c ủa từng nhân tố tới tình hình tài chính doanh nghiệp , tƣ̀ đó đƣa ra các giải pháp cải thiê ̣n tin ̀ h hin ̀ h tài chin ́ h của doanh nghiê ̣p. 7 - Đinh ̣ hƣớng các quyết định về đầ u tƣ , phân phố i lơ ̣i nhuâ ̣n theo chiề u hƣớng phù hơ ̣p với tình hình thực tế của doanh nghiệp. - Phân tích tài chính là cơ sở cho các dự báo tài chính. - Phân tích tài chính là công cụ để kiểm tra, kiể m soát các hoạt động quản lý.  Phân tích tài chính với các nhà đầu tƣ Các nhà đầu tƣ có thể là các cá nhân hoặc các tổ chƣ́c là cổ đông của doanh nghiệp hoặc là những ngƣời có vốn nhƣng chƣa đầu tƣ và đang có nhu cầu sử dụng vốn mua cổ phiếu của doanh nghiệp. Thu nhập của các nhà đầu tƣ là tiền chia lợi tức và giá trị tăng thêm của vốn đầu tƣ (thu nhập trên cổ phiếu) và phần giá trị tăng thêm của vốn đầu tƣ do sự biến động của giá cổ phiếu trên thị trƣờng. Mục đích của họ là tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mua cổ phiếu của doanh nghiê ̣p vì vâ ̣y ho ̣ luôn tim ̀ kiế m cơ hô ̣i đầ u tƣ vào các doanh n ghiê ̣p có khả năng sinh lời cao . Tuy nhiên trong điề u kiê ̣n nề n kinh tế thi ̣trƣờng với sƣ̣ ca ̣nh tranh có nhiề u rủi ro nhƣ hiê ̣n nay , các nhà đầu tƣ rất quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp để tránh rủi ro.  Phân tích tài chính với ngƣời cho vay Ngƣời cho vay phân tích tài chính để thấ y đƣơ ̣c khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiê ̣p . Để quyết định cho vay , ngƣời cho vay trƣớc hế t cần xem xét là doanh nghiệp có thực sự có nhu cầu vay hay không, khả năng trả nợ của doanh nghiệp nhƣ thế nào . Vì vậy việc phân tích tài chính của doanh nghiê ̣p đi vay là rất cần thiết nhằm mục tiêu xác định rõ tin ̀ h hin ̀ h tài chính của khách hàng : giá trị tài sản, tình hình công nợ, khả năng thanh toán, dự báo về tình hình tài chính của khách hàng trong tƣơng lai, dự báo về các rủi ro có thể xảy ra ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Việc phân tích tài chính đối với những khoản nợ dài hạn và ngắn hạn là khác nhau. Nếu là những khoản cho vay ngắn hạn, ngƣời cho vay đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Nếu là những khoản vay dài hạn, ngƣời cho vay quan tâm đế n khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp . 8
- Xem thêm -