Tài liệu Phân tích tài chính công ty cổ phần viwaseen3

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- VŨ MINH ĐỨC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- VŨ MINH ĐỨC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3 Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ HÙNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS. NGUYỄN THẾ HÙNG TS. LÊ TRUNG THÀNH Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm túc của cá nhân tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn và phát triển từ các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố, tham khảo các giáo trình, tạp chí chuyên ngành và các trang thông tin điện tử. Những quan điểm đƣợc trình bày trong luận văn là quan điểm cá nhân. Các giải pháp nêu trong luận văn đƣợc rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn. Tác giả Vũ Minh Đức LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Hùng hiện tại đang công tác tại trƣờng Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, giáo viên hƣớng dẫn đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thực tế và thực hiện luận văn, đồng thời có những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn đƣợc hoàn thành tốt hơn. Bên cạnh đó, tác giả luận văn xin trân trọng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình thu thập số liệu, thu thập bảng câu hỏi khảo sát của các cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Viwaseen3 Cuối cùng, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới tới gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi đã luôn ở bên ủng hộ tôi về mọi mặt, từ tinh thần đến tài chính… làm cho tôi có thêm động lực để cố gắng hoàn thiện luận văn một cách tốt nhất. Tác giả luận văn Vũ Minh Đức MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt...........................................................................................i Danh mục các bảng...........................................................................................ii Danh mục hình vẽ............................................................................................iii Danh mục các sơ đồ.........................................................................................iv Phần mở đầu......................................................................................................1 CHƢƠNG 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp…………………………...................................................4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.............................................................4 1.2. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp……….……8 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................8 1.2.2. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp...............................................9 1.3. Tài liệu và các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp……....13 1.3.1. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp......................13 1.3.2. Các phƣơng pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp......16 1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.........................................18 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp...........................18 1.4.2. Các nhóm hệ số tài chính......................................................................21 1.5. Các yếu tố tác động phi tài chính..........................................................30 CHƢƠNG 2: Phƣơng pháp luận và thiết kế nghiên cứu ……………….......33 2.1. Câu hỏi nghiên cứu...............................................................................33 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................33 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin, dữ liệu..............................................33 2.2.2. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệu................................34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3................................................................................36 3.1. Khái quát về công ty cổ phần Viwaseen3.............................................36 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty........................................36 3.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty..............................................................37 3.1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty...................................40 3.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Viwaseen3…………………………………………………………………...40 3.2.1. Các yếu tố tác động phi tài chính. ................................. ......................40 3.2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp............................42 3.2.3 Phân tích các nhóm hệ số.......................................................................56 3.3. Đánh giá tình hình tài chính công ty cổ phần Viwaseen3........................72 3.3.1. Điểm mạnh. ................................... ......................................................72 3.3.2. Điểm yếu. ................................... .........................................................73 3.3.3. Nguyên nhân.. ................................... ...................................................74 CHƢƠNG 4: Các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3.....................................................................75 4.1. Định hƣớng, mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới........75 4.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3. .....................................................................................................75 4.2.1. Nâng cao khả năng thanh toán.. ..........................................................76 4.2.2. Nâng cao khả năng quản lý tài sản.......................................................77 4.2.3. Nâng cao khả năng sinh lời....................................................................81 4.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý tài chính tại công ty.........................83 4.3 Một số kiến nghị. ......................................................................................85 4.3.1. Đối với Nhà nƣớc..................................................................................85 4.3.2. Đối với Bộ Tài chính.............................................................................86 KẾT LUẬN. ......................................................................................................87 TÀI LIỆU THAM KHẢO.. ............................................................................88 PHỤ LỤC........................................................................................................88 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa 1 BEP Tỷ suất sinh lời cơ bản 2 CBNV Cán bộ nhân viên 3 CSH Chủ sở hữu 4 EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế và trả lãi tiền vay 5 HTK Hàng tồn kho 6 LNST Lợi nhuận sau thuế 7 SXKD Sản xuất kinh doanh 8 ROA Tỷ suất sinh lời của tài sản 9 ROE Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 10 ROS Tỷ suất sinh lời của doanh thu 11 TSCĐ Tài sản cố định 12 TSDH Tài sản dài hạn 13 TSNH Tài sản ngắn hạn 14 TTS Tổng tài sản 15 VCSH Vốn chủ sở hữu i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Nội dung 1 Bảng 3.1 Phân tích cơ cấu tài sản 41 Bảng 3. 2 Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn 45 3 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp doanh thu 49 4 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp chi phí 51 5 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp lợi nhuận 53 6 Bảng 3.6 Bảng phân tích hệ số thanh toán ngắn hạn 54 7 Bảng 3.7 Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh 55 8 Bảng 3.8 Bảng phân tích hệ số thanh toán bằng tiền 56 9 Bảng 3.9 Bảng kỳ thu tiền bình quân 57 10 Bảng 3.10 Bảng kỳ thu tiền bình quân 58 11 Bảng 3.11 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 60 12 Bảng 3.12 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 61 13 Bảng 3.13 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản 62 14 Bảng 3.14 Bảng hệ số nợ trên tổng tài sản 63 15 Bảng 3.15 Bảng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 64 16 Bảng 3.16 Bảng hệ số khả năng thanh toán lãi vay 65 17 Bảng 3.17 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 67 18 Bảng 3.18 So sánh ROE và hệ số nợ Rd 69 2 Trang ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Số hiệu Nội dung Biểu đồ thể hiện sự biến động giữa Trang 43 1 Hình 3.1 2 Hình 3.2 Biểu đồ thể hiện sự biến động Nợ phải trả và VCSH 47 3 Hình 3.3 Biểu đồ khả năng thanh toán ngắn hạn 55 4 Hình 3.4 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán nhanh 56 5 Hình 3.5 Hệ số thanh toán bằng tiền 57 6 Hình 3.6 Biểu đồ thể hiện vòng quay hàng tồn kho 58 7 Hình 3.7 Biều đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân 59 8 Hình 3.8 Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản cố định 61 9 Hình 3.9 Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 62 10 Hình 3.10 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ trên TTS 64 11 Hình 3.11 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ trên VCSH 65 12 Hình 3.12 Khả năng thanh toán lãi vay 66 13 Hình 3.13 Hệ số phản ánh khả năng sinh lời 67 14 Hình 3.14 Phân tích biến động ROE và Rd 69 TSNH và TSDH iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Số hiệu 1 Sơ đồ 2.1 Nội dung Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty cổ phần Viwaseen3 iv Trang 37 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng của Việt Nam đã kéo theo sự thay đổi tƣ duy của các doanh nghiệp nhất là trong phƣơng thức quản lý. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại quốc tế WTO bên cạnh những cơ hội phát triển vƣơn ra tầm quốc tế là những khó khăn thử thách và quy luật đào thải của thị trƣờng. Trƣớc những khó khăn thử thách đó đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý tốt nguồn nhân lực… Để thực hiện điều đó tự bản thân doanh nghiệp phải hiểu rõ tình hình tài chính của chính mình để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp. Điếu này chỉ có thể thực hiện đƣợc bằng việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông qua quá trình phân tích sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt những thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác các đối tƣợng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhƣ: tình hình vận động, sử dụng vốn và các loại tài sản, khả năng thanh toán, tình hình phân phối lợi nhuận,… Từ đó giúp nhà quản trị đƣa ra những quyết định đúng đắn về phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh ở thời điểm hiện tại cũng nhƣ làm cơ sở hoạch định chiến lƣợc cho tƣơng lai. Điều này mang một ý nghĩa sống còn đến doanh nghiệp. Bởi tài chính nhƣ dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp bất kỳ sự ngƣng trệ nào cũng ảnh hƣởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp không tiến hành phân tích tình hình tài chính thì không thể quản lý tốt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Ngƣợc lại, nếu thực hiện tốt quản lý tài chính sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm bớt chi phí sản xuất, tạo ƣu thế cạnh tranh trên thị trƣờng 1 Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề, tôi lựa chọn đề tài: “Phân tích tài chính Công ty cổ phần Viwaseen3” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Nghiên cứu, phân tích tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3. * Nhiệm vụ: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3 trong những năm gần đây và chỉ ra những nguyên nhân gây nên hạn chế trong hoạt động tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện hoạt động tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3. 3. Câu hỏi nghiên cứu Khi thực hiện đề tài nghiên cứu, học viên đã đặt ra một số câu hỏi đối với đề tài này, cụ thể là: - Cơ sở lý luận cho việc phân tích tài chính doanh nghiệp là gì? - Tình hình tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3 có lành mạnh không? 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Viwaseen3 * Phạm vi nghiên cứu: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty cổ phần Viwaseen3 trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014. 2 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo tài chính, tài liệu của công ty. Phƣơng pháp xử lý số liệu: Phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của công ty. So sánh, phân tích và tổng hợp các con số biến động qua các năm qua đó có thể thấy đƣợc thực trạng doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hƣớng trong tƣơng lai. 6. Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng nhƣ sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng tình hình tài chính công ty cổ phần Viwaseen3 Chương 4: Các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu Hiện nay đã có rất nhiều tác giả với rất nhiều những công trình đã đi sâu nghiên cứu, phân tích về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Qua đó đƣa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quản lý tài sản trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở mỗi doanh nghiệp khác nhau thì tình hình sử dụng vốn, quản lý tài sản cũng khác nhau. Trên thực tế, ở mỗi thời điểm khác nhau về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, tùy vào địa bàn hoạt động, điều kiện môi trƣờng kinh doanh, các yếu tố văn hóa xã hội… nên ở mỗi doanh nghiệp sẽ có nhiều điểm khác nhau. Do đó đặt ra cho bản thân mỗi doanh nghiệp cần có những biện pháp và chiến lƣợc hoạt động riêng. Chính vì lẽ đó, mặc dù đã có nhiều tác giả đã từng làm về đề tài này, nhƣng học viên vẫn lựa chọn thực hiện đề tài này nhằm tìm kiếm thêm những sự thay đổi mới để có thể áp dụng vào thực tế nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần Viwaseen3. Trong quá trình tìm hiểu và chọn lọc, tôi đã sử dụng và tham khảo một số nội dung trong các công trình nghiên cứu mà tôi cho là phù hợp, cụ thể nhƣ sau: Đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính công ty một thành viên Thép Hòa Phát” luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Xuân Vinh. Trong luận văn này, tác giả đã trình bày đƣợc những luận điểm lý thuyết cơ bản và khá chi tiết về các chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp, các nguyên nhân, dấu hiệu biểu hiện cụ thể của rủi ro tài chính doanh nghiệp, trình bày một số kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong ngành về quản lý tài chính doanh nghiệp… Qua đó, làm tiền đề cho việc phân tích thực trạng tài chính công ty Thép Hòa Phát Cụ thể trong luận văn, tác giả đã xem xét đánh giá tình hình tài chính của 4 công ty trong giai đoạn 2009-2011, bằng cách sử dụng các phƣơng pháp cơ bản nhƣ thống kê mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu… và thông qua các chỉ tiêu cơ bản về định tính, định lƣợng để cho ngƣời đọc thấy đƣợc các vấn đề hạn chế còn tồn tại đó là: Nợ phải trả ở mức cao, tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản lớn, hiệu suất sử dụng tài sản cố định chƣa cao,.....Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đƣa ra những nguyên nhân chủ quan dẫn tới những thực trạng nêu trên, đó là: doanh nghiệp chƣa có định hƣớng, chiến lƣợc cụ thể cho phân tích tài chính, chƣa trú trọng phát triển các thƣớc đo lƣợng hóa về tài chính, nhân sự của bộ phận tài chính kế toán còn nhiều hạn chế, hoạt động kiểm tra giám sát chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Và một số những nguyên nhân khách quan nhƣ: Lãi suất ngân hàng cao, chính sách tài khóa chặt của chính phủ,...Xuất phát từ thực trạng và những nguyên nhân kể trên, luận văn đã đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động tài chính tại doanh nghiệp trong đó có một số biện pháp tích cực nhƣ: Tăng doanh thu, giảm chi phí, quản lý hàng tồn kho,... Đề tài: “ Phân tích tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thƣơng mại Hoàng Đức” – Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Hoàng Trung Kiên. Luận văn đã khái quát đƣợc những vấn đề lý luận liên quan đến tài chính doanh nghiệp, bao gồm: khái niệm tài chính doanh nghiệp, các chỉ số đánh giá tài chính tại doanh nghiệp, các nguyên tắc cơ bản về quản lý tải sản nguồn vốn tại doanh nghiệp. Luận văn sử dụng các phƣơng pháp cơ bản nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp phân tích hệ thống, phân tích tổng hợp và so sánh mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài sản nguồn vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thƣơng mại Hoàng Đức trong giai đoạn từ năm 2006-2008. Trong đó, tác giả cũng đƣa ra đƣợc những hạn chế về quản lý tài sản, nguồn vốn: quy trình quản lý chƣa hợp lý, chƣa trú trọng đến việc phân tích tài chính, hệ thống 5 giám sát rủi ro tài chính chƣa toàn diện, công tác xử lý khoản phải thu còn chậm trễ và chƣa hiệu quả, trình độ của đội ngũ cán bộ công kế toán tài chính chƣa cao. Từ những thực tiễn trên luận văn cũng đã đƣa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động tài chính của doanh nghiệp: Tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác xử lý khoản phải thu, nâng cao trình độ của nhân viên tài chính kế toán,.. Đề tài: “Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX” luận văn thạc sỹ của tác giả Lê Chí Thành viết năm 2010 đã đề cập đến cơ sở lý luận và thực trạng phân tích tài chính của công ty. Tác giả sử dụng một số phƣơng pháp cơ bản nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê, phân tích,….để đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đƣa ra kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong nƣớc về cải thiện tình hình tài chính, để từ đó có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng thực tế góp phần cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX. Căn cứ vào các luận điểm lý thuyết, cùng các chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tài chính cụ thể mà tác giả đã trình bày ở trên. Luận văn đã tập trung làm rõ thực trạng tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2008-2010, từ đó đánh giá một cách toàn diện về thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đó là dƣ tăng trƣởng nhƣng chƣa bền vững, … Luận văn cũng đã đƣa ra một số nguyên nhân cụ thể dẫn tới thực trạng trên đó là: nguyên nhân từ phía doanh nghiệp và một số nguyên nhân khách quan khác. Đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama” luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Tân viết năm 2011. Trong luận văn này tác giả đã trình bày một số khái niệm cơ bản về quản lý tài chính nhƣ: khái niệm tài chính doanh nghiệp, các chỉ số đánh giá tài chính tại doanh nghiệp, các nguyên tắc cơ bản về quản lý tải sản nguồn vốn tại doanh nghiệp. 6 Bên cạnh đó tác giả cũng đƣa ra một số hạn chế trong hoạt động tài chính tại doanh nghiệp nhƣ: nợ phải trả cao, tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp, quản lý hàng tồn kho kém hiệu quả,….Từ những hạn chế trên tác giả cũng đề xuật một số giải pháp nhƣ: nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, nguồn vốn, hàng tồn kho,… Nhìn chung những luận văn đã trình bày nổi bật đƣợc những luận điểm lý thuyết cơ bản, đánh giá một cách khái quát và toàn diện về tình hình tài chính tại doanh nghiệp và cũng đƣa ra đƣợc một số biện pháp và kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở mỗi doanh nghiệp khác nhau thì hoạt động tài chính là khác nhau tùy theo môi trƣờng hoạt động, nghề nghiệp kinh doanh và chiến lƣợc kinh doanh riêng của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi nghiên cứu để tham khảo một số nội dung trong những luận văn này, tôi đã linh hoạt để có thể tham khảo những nội dung mà tôi cho là phù hợp đối với doanh nghiệp mà tôi nghiên cứu, để có thể tránh áp dụng một cách máy móc không hiệu quả cho thực tiễn việc nghiên cứu tài chính tại doanh nghiệp tôi đang nghiên cứu trong luận văn của mình. Những điểm mới trong luận văn của tác giả Qua tham khảo nội dung của các đề tài đã nêu trên, tác giả đã phần nào có những định hƣớng căn bản góp phần tích cực vào việc xây dựng đề cƣơng luận văn của mình. Nhìn chung các đề tài trên đã trình bày khá cụ thể và chi tiết nội dung về mặt lý thuyết căn bản, những chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính tại doanh nghiệp cụ thể… Tuy nhiên, cả bốn đề tài nêu trên mới chỉ dừng lại ở việc quản lý tài sản và nguồn vốn tại doanh nghiệp và đƣa ra các giải pháp chung chung chƣa thực tế đối với hoạt động tại chính tại doanh nghiệp chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra . Điều này làm cho những đánh giá của các tác giả chƣa thực sự sát sao và chƣa đánh giá một cách toàn diện hoạt động tài chính tại doanh nghiệp. Đây cũng chính là điểm yếu và thiếu cần đƣợc bổ sung của cả bốn đề tài đã nói trên. 7 Đánh giá một cách khoa học những ƣu điểm, hạn chế trong hoạt động tài của công ty. Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm khắc phục các hạn chế trong hoạt động tài chính và cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Viwaseen3. Qua đây, tác giả đã có những góc nhìn mới và bổ sung nhằm hoàn thiện hơn cho luận văn của mình. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đƣa ra một số những giải pháp và kiến nghị có ý nghĩa hết sức tích cực, phù hợp với sự thay đổi của đất nƣớc trong giai đoạn hiện nay 1.2. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Để hiểu phân tích tài chính doanh nghiệp là gì trƣớc hết ta tiếp cận với khái niệm Tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hƣởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất. Nhƣ vậy sự di chuyển nguồn tài chính của doanh nghiệp tác động đến lợi ích kinh tế của các bên liên quan nhƣ chủ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, ngƣời lao động, chính phủ.... Để đƣa ra các quyết định kinh tế, quyết định quản lý chính xác , phù hợp thì mỗi bên phải tự phân tích tài chính doanh nghiệp dựa trên góc độ lợi ích của mình. Phân tích tài chính doanh nghiệp thƣờng tập trung vào các số liệu đƣợc cung cấp trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, kết hợp với các thông tin bổ sung từ các nguồn khác nhau nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh 8 nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp những thông tin cho các đối tƣợng có lợi ích liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp những đối tƣợng này có khả năng dự báo đƣợc tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tƣơng lai cũng nhƣ đánh giá mức độ rủi ro, chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp từ đó ra những quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp nhất. Các đối tƣợng có lợi ích liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm chủ doanh nghiệp với vai trò ngƣời quản lý, ngƣời lao động, chủ đầu tƣ và Chính phủ với vai trò điều tiết dòng chảy kinh tế trong đó mỗi doanh nghiệp là một cá thể. Đối với người quản lý doanh nghiệp Không ai khác hơn, chính các nhà quản lý trực tiếp doanh nghiệp là những ngƣời có nhu cầu cao nhất về phân tích tình hình tài chính. Một trong những lý do quan trọng để nhà quản trị quan tâm phân tích các báo cáo tài chính là nhằm bao quát một cách toàn diện về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể hơn nữa là nhằm kiểm soát chi phí và cải thiện khả năng sinh lời. Phân tích báo cáo tài chính giúp nhà quản trị dự báo và xác định những phƣơng pháp, cách thức phù hợp để thực hiện các muc tiêu hiện tại, nhiệm vụ kỳ kế tiếp và các chiến lƣợc dài hạn trong tƣơng lai. Phân tích tài chính cũng giúp nhà quản trị đƣa ra các quyết định tài chính liên quan đến cấu trúc vốn. Một tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu nhƣ thế nào là phù hợp và hạn chế đƣợc rủi ro tài chính; tỷ lệ nào còn cho phép doanh 9 nghiệp tiếp tục mở rộng kinh doanh hay thu hẹp mà không gặp phải trạng thái căng thẳng quá mức về tình hình tài chính. Trên cơ sở các thông tin từ việc phân tích báo cáo tài chính, nhà quản trị có thể phát hiện ra những mặt còn yếu kém cũng nhƣ những mặt mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, để từ đó đƣa ra những biện pháp phát huy các mặt mạnh và hạn chế các mặt yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cuối cùng nhƣng không kém quan trọng là phân tích báo cáo tài chính giúp nhà quản trị tự nhìn về doanh nghiệp mình theo cách mà các đối tƣợng bên ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tƣ đã nhìn nhận và đánh giá. Qua đó, nhà quản trị hiểu rõ hơn thái độ và hành vi của họ đối với hiện trạng doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng đối với các công ty cổ phần có cổ phếu phát hành rộng rãi ngoài công chúng. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp Đối với các nhà đầu tƣ, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi và rủi ro. Vì vậy họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trƣởng của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp cổ phần, các cổ đông là ngƣời bỏ vốn đầu tƣ vào doanh nghiệp và họ có thể phải gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của họ đƣa ra luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và lợi nhuận đạt đƣợc. Vì vậy mối quan tâm hàng đầu của các cổ đông là khả năng tăng trƣởng, tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa giá trị chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích các thông tin về tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh hàng năm các nhà đầu tƣ sẽ đánh giá đƣợc khả năng sinh lợi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp từ đó đƣa ra những quyết định phù hợp. Các nhà đầu tƣ thƣờng chỉ chấp nhận đầu tƣ vào dự án nếu ít nhất có một 10
- Xem thêm -