Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa bình minh từ năm 2009 - 2013

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 293 |
  • Lượt tải: 3
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ HỢP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH TỪ NĂM 2009 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ HỢP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH TỪ NĂM 2009 - 2013 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS HÀ XUÂN THẠCH Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Phân tích báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh từ năm 2009 – 2013” là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của cá nhân tác giả, với sự hỗ trợ của thầy hướng dẫn. Các nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu trong đề tài này là trung thực và chưa từng được công bố. TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Hợp MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC PHỤ LỤC Phần mở đầu ................................................................................................................... 1 Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................ 1 2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan .................................................... 2 3 Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 4 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 4 5 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 4 6 Đóng góp mới của đề tài ...................................................................................... 6 7 Kết cấu luận văn ................................................................................................... 6 Chương 1 Cơ sở lý luận phân tích báo cáo tài chính ................................................ 7 1.1 Tổng quan phân tích báo cáo tài chính ................................................................ 7 1.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính ............................................................. 7 1.1.2 Ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài chính ......................................................... 7 1.1.3 Thu thập dữ liệu phân tích ............................................................................... 8 1.1.4 Tầm quan trọng của việc phân tích các hệ số tài chính ................................. 11 1.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính ....................................................... 12 1.2.1 Phân tích theo chiều ngang (phân tích theo quy mô chung) .......................... 12 1.2.2 Phân tích xu hướng ......................................................................................... 12 1.2.3 Phân tích theo chiều dọc................................................................................. 12 1.2.4 Phân tích tỷ số: .............................................................................................. 13 1.2.4.1 Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn ................................................ 13 a) Hệ số thanh toán ngắn hạn ......................................................................... 13 1 b) Hệ số thanh toán nhanh ............................................................................... 13 1.2.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán dài hạn .................................................. 14 a) Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ................................................................... 14 b) Số lần hoàn trả lãi vay ................................................................................. 15 1.2.4.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động .................................................................. 15 a) Các tỷ số về hang tồn kho ............................................................................. 15 b) Các tỷ số về khoản phải thu .......................................................................... 15 c) Số vòng quay của tài sản ............................................................................. 16 1.2.4.4 Đánh giá khả năng sinh lời ..................................................................... 16 a) Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) ....................................................... 16 b) Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) ....................................................... 16 c) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) .............................................. 17 d) Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) .............................................................. 17 e) Tỷ lệ chi trả cổ tức ........................................................................................ 18 1.2.4.5 Đánh giá năng lực dòng tiền................................................................... 18 a) Tỷ suất dòng tiền/ lợi nhuận ......................................................................... 18 b) Tỷ suất dòng tiền/ doanh thu......................................................................... 18 c) Tỷ suất dòng tiền/ tài sản .............................................................................. 18 d) Dòng tiền tự do ............................................................................................ 18 1.2.4.6 Các tỷ số kiểm tra thị trường .................................................................. 18 a) Tỷ số giá cả trên lợi nhuận ............................................................................ 18 b) Cổ tức mang lại ............................................................................................. 19 c) Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu.......................................................................... 19 1.2.5 Tổng hợp phân tích Dupont ................................................................................ 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích BCTC trong doanh nghiệp ................ 21 1.3.1 Các nhân tố chủ quan .................................................................................... 21 1.3.1.1 Nhận thức của ban lãnh đạo về tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính........................................................................................................... 22 1.3.1.2 Chất lượng nguồn thông tin sử dụng trong phân tích BCTC ................... 22 1.3.1.3 Nhân sự thực hiện phân tích báo cáo tài chính ......................................... 22 1.3.1.4 Lựa chọn phương pháp phân tích báo cáo tài chính ................................. 23 1.3.2 Các nhân tố khách quan ................................................................................ 23 1.3.2.1 Lạm phát .................................................................................................. 23 1.3.2.2 Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành .......................................................... 23 1.3.2.3 Yếu tố mùa vụ trong kinh doanh .............................................................. 24 Kết luận chương 1 ...................................................................................................... 25 Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh từ năm 2009 - 2013 ..................................................................................................... 26 2.1 Khái quát chung về thị trường nhựa ở Việt Nam ............................................. 26 2.2 Khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Nhựa Binh Minh ................................ 26 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công Ty Cổ Phần Nhựa Binh Minh ........... 26 2.2.1.1 Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh ................................... 26 2.2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh26 2.2.2 Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Nhựa Binh Minh ........................................ 28 2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh ................................. 29 2.2.4 Vị thế của Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh trong ngành ........................... 30 2.3 Phân tích tổng quát BCTC Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh từ năm 2009 – 2013 .................................................................................................................. 30 2.3.1 Bảng cân đối kế toán ....................................................................................... 30 2.3.1.1 Cơ cấu và biến động tài sản của Nhựa Bình Minh .................................. 30 2.3.1.2 Cơ cấu và biến động nguồn vốn của Nhựa Bình Minh ........................... 34 2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................... 36 2.4.3 Lưu chuyển tiền tệ ......................................................................................... 39 2.4 Phân tích chỉ số tài chính Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh từ năm 2009 – 2013 ........................................................................................................................... 41 2.4.1 Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn ........................................................ 41 2.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán dài hạn ............................................................ 42 2.4.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động .......................................................................... 42 2.4.4 Đánh giá khả năng sinh lời ............................................................................. 44 2.4.5 Các tỷ số kiểm tra thị trường .......................................................................... 45 2.5 Phân tích Du Pont ................................................................................................ 46 2.6 So sánh với các công ty nhựa trên thị trường.................................................... 48 2.6.1 So sánh với Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ................................ 48 2.6.2 So sánh với Công Ty CP Nhựa Đồng Nai ...................................................... 53 2.6.3 So sánh với Nhựa Thái Lan ............................................................................ 54 2.7 Nhựa Bình Minh so với trung bình ngành nhựa Việt Nam ............................. 56 2.8 Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh thông qua phỏng vấn ban lãnh đạo ..................................................................................... 58 2.9. Những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân tồn tại....................... 59 2.9.1 Một số ưu điểm trong hoạt động kinh doanh của Công ty.................................. 59 2.9.2 Một số hạn chế và vấn đề đặt ra ......................................................................... 61 2.9.3 Nguyên nhân tồn tại ........................................................................................... 61 Kết luận chương 2 ...................................................................................................... 63 Chương 3 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công Ty CP Nhựa Bình Minh .................................................................................................................. 64 3.1 Chiến lược phát triển Công ty trong năm 2014 – 2018.......................................... 64 3.1.1 Chiến lược về sản phẩm ................................................................................ 64 3.1.2 Chiến lược về kinh doanh .............................................................................. 65 3.1.3 Chiến lược về tổ chức .................................................................................... 65 3.2 Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công Ty CP Nhựa Bình Minh ........... 66 3.2.1 Tạo vị thế vững chắc, tăng cường thị phần và tạo niềm tin khách hàng ...... 66 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý tài sản cố định ............................................... 66 3.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và điều chỉnh cơ cấu vốn .......................... 67 3.2.4 Nâng cao khả năng sinh lợi .......................................................................... 68 3.2.4.1 Tăng cường khả năng sinh lợi của doanh thu ............................................ 68 3.2.4.2 Nâng cao khả năng sinh lợi của tài sản ..................................................... 69 3.2.4.3 Tăng cường khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu ................................... 70 3.2.5 Tăng cường cải thiện công tác phân tích tài chính ở Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh .......................................................................................................... 71 3.4 Kiến nghị ................................................................................................................ 72 3.4.1 Kiến nghị đối với chính phủ .......................................................................... 72 3.4.2 Kiến nghị đối với Nhựa Bình Minh ............................................................... 72 Kết luận chương 3 ...................................................................................................... 74 Kết luận chung............................................................................................................ 75 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài chính BMP: Nhựa Bình Minh CP: Cổ phiếu DNP: Nhựa Đồng Nai DT: Doanh thu GTSS: Gía trị sổ sách GVHB: Gía vốn hàng bán HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐĐT: Hoạt động đầu tư HĐTC: Hoạt động tài chính LN: Lợi nhuận NPT: Nợ phải trả NTP: Nhựa Tiền Phong QLDN: Quản lý doanh nghiệp TPC: Công ty Thai Plastic & Chemicals PCL TS: Tài sản TSNH: Tài sản ngắn hạn TSDH: Tài sản dài hạn VCSH: Vốn chủ sở hữu VCSH BQ: Vốn chủ sở hữu bình quân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu chí phí chính của Nhựa Bình Minh Bảng 2.2 Đánh giá khả năng thanh toán dài hạn của BMP từ năm 2009 – 2013 Bảng 2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của BMP từ năm 2009 - 2013 Bảng 2.4 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của BMP từ năm 2009 - 2013 Bảng 2.5 Chỉ tiêu kiểm tra thị trường của Nhựa Bình Minh từ năm 2009 - 2013 Bảng 2.6 Mô hình Dupont của Nhựa Bình Minh từ năm 2009 - 2013 Bảng 2.7 Kết quả kinh doanh của BMP và NTP từ năm 2009 -2013 Bảng 2.8 Các chỉ tiêu sinh lời của BMP và NTP từ năm 2009 – 2013 Bảng 2.9 Chỉ tiêu nợ phải trả trên VCSH của BMP và NTP từ 2009 - 2013 Bảng 2.10 Chỉ tiêu tài chính của DNP và BMP từ năm 2009 -2013 Bảng 2.11 chỉ tiêu tài chính của BMP và TPC từ năm 2009 - 2013 Bảng 2.12 Chỉ số tài chính của BMP so với ngành DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn của BMP từ năm 2009 – 2013 Biểu đồ 2.2 Kết cấu tài sản của Nhựa Bình Minh từ năm 2009 – 2013 Biểu đồ 2.3 Nợ ngắn hạn và dài hạn của BMP từ năm 2009 – 2013 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu nguồn vốn Nhựa Bình Minh từ năm 2009 - 2013 Biểu đồ 2.5 Doanh thu thuần, GVHB và lợi nhuận gộp của BMP từ 2009 - 2013 Biểu đồ 2.6 Lưu chuyển tiền của Nhựa Bình Minh từ năm 2009 – 2013 Biểu đồ 2.7 Hệ số thanh toán ngắn hạn Nhựa Bình Minh năm 2009 – 2013 Biểu đồ 2.8 So sánh doanh thu BMP và NTP từ năm 2009 - 2013 Biểu đồ 2.9 Vốn chủ sở hữu của BMP và NTP qua các năm 2009 – 2013 Biểu đồ 2.10 Tỷ suất sinh lợi của BMP và TPC từ năm 2009 – 2013 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 01 Bảng cân đối kế toán của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 02 Bảng cân đối kế toán loại trừ lạm phát của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 03 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 04 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh loại trừ lạm phát của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 06 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại trừ lạm phát của BMP từ năm 2009 2013 Phụ lục 07 Biến động tài sản loại bỏ lạm phát của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 08 Cấu trúc nguồn vốn loại bỏ lạm phát của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 09 Biến động nguồn vốn loại bỏ lạm phát của BMP từ năm 2009 - 2013 Phụ lục 10 Cơ cấu doanh thu, chi phí đã loại bỏ lạm phát của BMP từ năm 2009 2013 Phụ lục 11 Biến động doanh thu, chi phí đã loại bỏ lạm phát của BMP từ năm 2009 - 2013 Hình 2.1 Phân tích mô hình Dupont 2013 Hình 2.2 Phân tích mô hình Dupont 2012 Hình 2.3 Phân tích mô hình Dupont 2011 Hình 2.4 Phân tích mô hình Dupont 2010 Hình 2.5 Phân tích mô hình Dupont 2009 1 PHẦN MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài Phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Bởi tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện tình trạng hay thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm và là kết quả của một quá trình. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay bi đát thể hiện rõ nét chất lượng của toàn bộ các hoạt động mà doanh nghiệp đã tiến hành. Căn cứ vào thông tin phân tích báo cáo tài chính, các đối tượng sử dụng thông tin có thể biết được trạng thái tài chính cụ thể cũng như xu thế phát triển của doanh nghiệp cả về an ninh tài chính, mức độ độc lập tài chính, chính sách huy động vốn và sử dụng vốn, tình hình và khả năng thanh toán. Đồng thời, thông qua việc xem xét tình hình tài chính hiện tại, cũng có thể dự báo được những chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong tương lai, dự báo được những thuận lợi hay khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Ngành công nghiệp nhựa là một trong những ngành quan trọng trong cơ cấu công nghiệp quốc gia và hiện đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp nhựa hàng đầu và có uy tín lớn trong ngành công nghiệp nhựa Việt Nam với bề dày truyền thống và kinh nghiệm 36 năm. Liên tục trong nhiều năm được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” duy trì vị thế trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay Nhựa Bình Minh cũng không tránh khỏi những khó khăn chung của ngành nhựa ở Việt Nam như về nguồn nguyên liệu, vốn, kỹ thuật nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác liên doanh, chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ cao…đòi hỏi Nhựa Bình Minh cũng cần phải có những biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh của mình. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, có thể đưa ra các chính sách thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Bởi lẽ thông tin từ phân tích tài 2 chính là nền tảng của mọi quyết định, và xem đây là công việc tất yếu trong quản trị công ty. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài: “PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH TỪ NĂM 2009 – 2013” 2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan Các vấn đề phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nói chung đã được nhiều tác giả quan tâm. Tùy theo phương pháp tiếp cận, các nhà khoa học đã trình bày những quan điểm khác nhau để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Các quan điểm này đã được nghiên cứu và trình bày khá nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ, cũng như luận án tiến sĩ dưới các góc độ khác nhau. Có thể điểm qua một số tác giả với những đề tài có liên quan trong thời gian qua.  Các công trình nghiên cứu nước ngoài Henry W. Collier, University of Wollongong, “An example of the use of financial ratio analysis: the case of Motorola”. Trong viết này, bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tỷ lệ, phân tích Dupont tác giả đã chỉ ra rằng phân tích tỷ lệ tài chính của công ty không dễ dàng rơi vào một ngành công nghiệp duy nhất. Điển hình là Motorola có sáu đơn vị hoạt động rơi vào một số ngành công nghiệp, có hai ngành công nghiệp chiếm phần lớn doanh số bán hàng là viễn thông và bán dẫn. Sự khác biệt về hai ngành công nghiệp này làm cho việc phân tích tỷ lệ tài chính của Motorola trở lên phức tạp. Tuy nhiên để có một hình ảnh thích đáng hơn về các đặc điểm hoạt động của Motorola đã đạt được bằng cách là tăng độ phức tạp của phân tích, bằng việc so sánh Motorola cho cả ngành công nghiệp. Mihaela Herciu, Claudia Ogrean and Lucian Belascu, Lucian Blaga University of Sibiu, LBUS Sibiu, Romania, “A Du Pont Analysis of the 20 Most Profitable Companies in the World”. Bài viết này nhằm mục đích chứng minh rằng trong hầu hết các trường hợp, các công ty có lợi nhuận nhất không phải là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Từ 20 công ty có lợi nhuận nhất vào năm 2009 và bằng cách sử dụng phân tích Du Pont, đã cho thấy rằng kết quả xếp hạng không được duy trì khi xem xét các chỉ tiêu ROS, ROA và ROE. Phân tích mối tương quan giữa thu nhập ròng và ROS, ROA, ROE có kết quả là lợi nhuận cao không làm cho chỉ số 3 khả năng sinh lời cao. Và theo đó, các công ty có lợi nhuận cao thì tỷ lệ sinh lời không cao, bởi vì các tỷ lệ này còn phụ thuộc vào mẫu số là tổng tài sản, doanh thu và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các công trình nghiên cứu trong nước Luận văn thạc sĩ: “Phân tích báo cáo tài chính tại Công Ty Cổ Phần PVI năm 2010 - 2011” của Hồ Thị Khánh Vân do PGS.TS. Nguyễn Phú Giang hướng dẫn. Trong luận văn này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích so sánh, tỷ lệ và phân tích Dupont để đi sâu vào phân tích và đánh giá thực trạng tài chính của Công Ty Cổ Phần PVI trong năm 2010-2011. Từ đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện thực trạng tài chính của PVI. Luận văn thạc sĩ: “ Phân tích báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Lilama 10” của Phạm Ngọc Quế do TS. Trương Minh Đức hướng dẫn. Luận văn này, tác giả đi sâu vào phân tích và đánh giá thực trạng tài chính của Công Ty Cổ Phần Lilama 10 trong giai đoạn 2009 – 2011, bằng phương pháp phân tích so sánh kết hợp với phương pháp phân tích tỷ lệ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Lilama 10. Luận văn thạc sĩ: “Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đức Việt” của Đào Thị Bằng do PGS. TS. Phí Mạnh Hồng hướng dẫn. Bằng các phương pháp phân tích truyền thống so sánh, tỷ lệ và phương pháp phân tích Dupont, tác giả đã đánh đúng thực trạng tài chính của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đức Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty. Luận án tiến sĩ: “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam” của Nguyễn Thị Cẩm Thúy do GS.TS. Nguyễn Văn Công hướng dẫn. Trong luận án này, tác giả kết hợp phương pháp định tính và phương pháp định lượng để đánh giá về tình hình tài chính của các công ty chứng khoán, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp đề hoàn thiện tổ chức, nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính tại các công ty chứng khoán nhằm nâng cao chất lượng 4 thông tin tài chính công bố công khai trên thị trường cùa các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Đặc điểm chung của các công trình khoa học trên là đều đề cập đến việc phân tích, so sánh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, và các nghiên cứu hầu hết giới hạn phạm vi năm trước so năm nay, chưa có nghiên cứu nào phân tích báo cáo tài chính cho một giai đoạn dài, và đề cập đến loại bỏ sự ảnh hưởng của lạm phát. Vì vậy luận án này sẽ làm rõ thực trạng tài chính của một doanh nghiệp qua phân tích báo tài chính cho một giai đoạn dài, một xu hướng và loại bỏ đi yếu tố lạm phát. Để từ đó thấy rõ được tiềm lực tài chính thực sự cho một doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế mà doanh nghiệp đó vướng phải. 3. Mục tiêu của nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu và giải quyết một số nội dung sau: - Lý luận cơ bản về nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện thực trạng tài chính tại công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh từ năm 2009 - 2013. 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tài chính từ các năm 2009 – 2013. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích tổng quát, phân tích tỷ lệ, so sánh các hệ số, so sánh các doanh nghiệp cùng ngành và tổng hợp suy diễn, phương pháp phân tích Dupont. Luận văn sử dụng phương pháp tính toán và so sánh các chỉ tiêu nghiên cứu theo thời gian, so sánh giữa số thực tế kỳ phân tích với số thực tế của kỳ kinh doanh trước nhằm xác định rõ xu hướng thay đổi về tình hình hoạt động tài chính của 5 doanh nghiệp. Đánh giá tốc độ tăng trưởng hay giảm đi của các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. So sánh ngang trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối trên từng chỉ tiêu, từng báo cáo tài chính. Phân tích sự biến động về quy mô của từng khoản mục, trên từng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Qua đó xác định được mức biến động về quy mô của chỉ tiêu phân tích và mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. So sánh dọc trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, sử dụng các tỷ lệ, các hệ số thể hiện mối tương quan giữa các chỉ tiêu trong từng báo cáo tài chính, giữa các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích theo chiều dọc trên các báo cáo tài chính là phân tích sự biến động về cơ cấu hay những quan hệ tỷ lệ giữa các chỉ tiêu trong hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. So sánh xác định xu hướng và tính chất liên hệ giữa các chỉ tiêu. Điều đó được thể hiện: Các chỉ tiêu riêng biệt hay các chỉ tiêu tổng cộng trên báo cáo tài chính được xem xét trong mối quan hệ với các chỉ tiêu phản ánh quy mô chung và chúng có thể được xem xét trong nhiều kỳ để phản ánh rõ hơn xu hướng phát triển của các hiện tượng kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình tiên tiến của ngành, của doanh nghiệp khác nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay không khả quan. Phương pháp tỷ lệ là phương pháp truyền thống được áp dụng phổ biến trong phân tích tài chính. Phương pháp này dựa trên việc phân tích ý nghĩa của các tỷ lệ giữa một khoản mục nhất định trên báo cáo với một hoặc nhiều khoản mục khác. Tùy theo mục tiêu phân tích mà quyết định lựa chọn các nhóm chỉ tiêu phân tích, mức độ của nhóm chỉ tiêu, trong từng thời kỳ cụ thể. Ngoài ra khi thực hiện phương pháp phân tích tỷ lệ, còn có thể áp dụng phương pháp Dupont, cho phép phân tích sâu hơn về mối tương quan giữa các tỷ lệ đó ảnh hưởng tới vấn đề cần phân tích. 6. Đóng góp mới của đề tài 6 - Luận văn phân tích một cách khách quan, toàn diện hệ thống báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh đặt trong những điều kiện thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế, của ngành bất động sản trong giai đoạn năm 2009 - 2013. - Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh qua sự biến động của các chỉ số tài chính. - Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh. 7. Kết cấu luận văn Kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH TỪ NĂM 2009 – 2013. Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH. 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan phân tích báo cáo tài chính 1.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính Nhiều nhà khoa học đã đưa ra các khái niệm khác nhau về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, tuy khác nhau về hình thức, nhưng nhìn chung đều thống nhất căn bản về bản chất của phân tích báo cáo tài chính. Theo đó, phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin, xem xét, đối chiếu, so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân ngành để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và tiên đoán cho tương lai về xu hướng, tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác lập một giải pháp kinh tế, điều hành quản lý, khai thác có hiệu quả để được lợi nhuận mong muốn. Hay nói cách khác, phân tích báo cáo tài chính là việc xem xét, kiểm tra về nội dung, thực trạng, kết cấu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Từ đó, so sánh đối chiếu tìm ra năng lực, nguồn tài chính tiềm tàng và xu hướng phát triển tài chính của doanh nghiệp nhằm xác lập các giải pháp khai thác, sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả. 1.1.2 Ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài chính  Phân tích báo cáo tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu kinh doanh.  Cung cấp đầy đủ kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo công ty để họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất trong điều kiện hữu hạn về nguồn lực kinh tế.  Đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra sự tồn tại và nguyên 8 nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự toán để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt được mục tiêu mà công ty đã đặt ra.  Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau của nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. 1.1.3 Thu thập dữ liệu phân tích  Tài liệu sử dụng quan trọng nhất để sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính của công ty đó là báo cáo tài chính, mà hệ thống báo cáo tài chính của công ty ở các thời kỳ được quy định chủ yếu là:  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh báo cáo tài chính  Ngoài ra, khi phân tích cần lưu ý đến các chính sách, các định chế tài chính, nguyên tắc, chuẩn mực và chính sách kế toán công ty khi tiến hành lập báo cáo tài chính. Việc vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán có thể làm cho thông tin trên báo cáo tài chính sau khi đã phân tích sẽ bị sai lệch trọng yếu và bị ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của các nhà đầu tư hiện tại cũng như tương lai. Bên cạnh đó, những người phân tích báo cáo tài chính cũng nên dựa vào các chỉ số kinh tế tài chính bình quân ngành để có tham chiếu thuyết phục hơn đối với thông tin sau khi đã phân tích báo cáo tài chính. a) Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, bởi vì bảng cân đối kế toán phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành nên tài sản của công ty tại một thời điểm nhất định. Nhìn vào bảng cân đối kế toán, sự biến động các khoản mục trên bảng cân đối kế toán sẽ phác họa một cách đầy đủ tình hình biến động của tài sản và nguồn hình thành nên tài sản của công ty, cho biết quy
- Xem thêm -