Tài liệu Percy jackson tap 4 cuộc chiến chốn mê cung

  • Số trang: 345 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

percy_jackson_tap_4_cuộc chiến chốn mê cung
̉ i skypeaful, dư ̣ c hoàn thành bơ ̣ a trên Ebook đươ ́ hoàn toàn phi thương ma ̣ c đıch ̣ i, với ý muốn chia mu ̉ sách cho những ba ̣ n không có điều kiê ̣ n đo ̣ c các ấn se ̉ m thông thường. Mong rằng qua ebook này các phâ ̉ a ̣ n sẽ có đươ ̣ c những phút giây thư giãn và tho ba ̉ a mın ̀ h. Đó cũng là ̣ c sách cu mãn niềm đam mê đo ̉ a tất ca ̉ mo ̣ i người. Tuy nhiên, những ước mong cu ̉ , tôi vẫn hy ̉ năng có thê ̣ p nằm trong kha trường hơ ̉ n in chınh ̉ n quyền tác ́ gốc. Ba ̣ ng các ba ̣ n mua ba vo ̉ m thuô ̉ n. Ba ̉ n ebook thuô ̣ c về nhà xuất ba ̣ c về phâ ̀ h ̣ án. Mo ̣ i hành đô ̣ ng sao lưu dưới mo ̣ i hın nhóm dư thức sang bất cứ đâu xin giữ nguyên tên những ̣ c hiê ̣ n, như mô ̣ t sư ̣ tôn tro ̣ ng. người thư -o0oThông tin: ̉ n lý dư ̣ án: skypeaful Qua Đánh máy: skypeaful Làm ebook: skypeaful ́ ̣ chınh: Tài trơ t0mbe0 -o0ỏ m: Thông tin ấn phâ ̣ c chiến chốn mê cung Tên sách: Cuô ̉ : Rick Riordan Tác gia ̉ m Chi Di: Câ ̉ : 14,5 x 20,5 cm Khô ̉ n: 2011 Năm xuất ba ̣ t Ngôn ngữ: Tiếng Viê ̉ loa ̉ u thuyết ̣ i: Truyê ̣ n ngắn - tiê Thê Số trang: 432 trang ̀ : 83,000 VNĐ Giá bıa ́ CHỐN MÊ CUNG •-)•–––– ̣ C CHIÊN ––––•(-• CUÔ ̣ THẦN ̣ C SERIES PERCY JACKSON VÀ CÁC VI THUÔ ̉ NH OLYMPUS TRÊN ĐI ̉ U THUYÊT ́ GIA VĂN HO ́ NHI ̣ C THIÊU RICK RIORDAN - TIÊ ĂN KHÁCH NHẤT NƯỚC MỸ ̣ y nhất do tờ ̉ có sách bán cha RICK RIORDAN là tác gia ̣ n cho Series truyê ̣ n dà nh cho tre ̉ New York Times bı̀nh cho em Percy Jackson và các vị thần Olympia và Series ̉ u thuyêt́ trinh thám dà nh cho ngườ i lớn Tres Navarre. Tiê ́ Anh và lịch sư ̣ y môn tiêng ̉ ng da ̉ ̉ơ Ông có mườ i lăm năm gia ̣ c cơ sơ ̉ công và tư ̉ơ San Francisco Bay các trườ ng trung ho ̣ n gia ̉ i thươ ̉ ng Giáo Area ̉ơ California và ̉ơ Texas, từ ng nhâ ̉ a trườ ng và o năm 2002 do Saint viên Ưu tú đầu tiên cu ́ ̉ơ San Antonio, ̣ ng. Ông hiê ̣ n đang sông Mary’s Hall trao tă ̣ và hai con trai, dà nh toà n bô ̣ thờ i gian cho Texas cù ng vơ sáng tác. Series Percy Jackson và các vị thần trên đı̉nh ̣ c hơn 20 triê ̣ u ba ̉ n trên toà n thế giới Olympus đã bán đươ ́ 153 tuần trong danh sách (tı ́nh tới ngà y 1.3.2011), chiêm ̉ loa ̣ y nhất trên New York Times cho thê ̣ i sách Sách bán cha ́ nhi. Bô ̣ sách đã bán ba ̉ n quyền cho hơn 40 nước. Ke ̉ thiêu ̉ n thê ̉ thà nh phim truyê ̣ c chuyê ̣ n cắp tia chớp đã đã đươ ̣ a cù ng tên (đa ̣ o diễn: Chris Columbus, các diễn viên như chı ́nh: Uma Thurman, Pierce Brosnan…) và video ga ̣ i gı̀ ̉ơ khóa ho ̣ c định PERCY JACKSON không mong đơ ̣ c sinh mới và o trườ ng Goode. Nhưng khi hướng cho các ho ̣ t ngườ i quen cũ bı ́ ̉ân xuất hiê ̣ n ̉ơ trườ ng, theo sau là các mô ̉ , mo ̣ t náo viên ma quy ̣ i viê ̣ c nhanh chóng trơ ̉ nên xấu hoa đi. ́ sách thứ tư cu ̣ sách bán cha ̣ y nhất nà y, ̉ a bô Trong cuôn ́ giữa các vị ̣ c chiên thờ i gian đang ngà y cà ng ı ́t đi khi cuô thần trên đı̉nh Olympus và ngườ i đứ ng đầu các thần Titan̉ nơi ̉ân náu an toà n ̉ơ Kronos ngà y cà ng gần kề. Ngay ca ̣ i Con Lai cun Tra ̃ g dễ dà ng bị công kı ́ch và o bất cứ lúc nà o ̣ i cu ̉ a Kronos đang tı̀m cách đi xuyên qua ranh khi quân đô ̉ ngăn chă ̣ t cu ̣ i. Đê ̣ n điều đó, Percy và ̉ a tra giới phép thuâ ̣ n á thần pha ̣ c hiê ̣ n cuô ̣ c tı̀m ̉ i lên đườ ng thư các ngườ i ba ́ xuyên qua Mê Cung – mô ̣ t thế giới ngầm đầy hỗn đô ̣ n, kiêm ́ cho ho ̣ những sư ̣ kinh nga ̣ c đầy choáng váng ̉ơ mang đên mỗi góc re.̃ ̣ c đườ ng đi Percy se ̃ pha ̉ i đương đầu với các ke ̉ thù Do ̣ nh, khám phá ra sư ̣ thâ ̣ t về vị thần Pan đã mất đầy sứ c ma ̣ t với bı ́ mâ ̣ t kinh khu ̉ ng nhất cu ̉ a ngườ i đứ ng tı ́ch, và đôí mă ́ cuôí cù ng bắt đầu… ̣ c chiên đầu các thần Titan-Kronos. Cuô ́ chôn ́ Mê Cung đầy ly kỳ và hấp dẫn. ̣ c chiên với Cuô ̣ c Lu ̣ c Mu Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương V Chương VIII Chương IX Chương X Chương XI Chương XII Chương XIII Chương XIV Chương XV Chương XVI Chương XVII Chương XVIII Chương XIX Chương XX ̉ n tiếng Anh: The Battle of the Labyrinth, cu ̉ a Rick Dịch từ ba Riordan I ̉ ̣ t ngôi trườ ng nữa là điều tôi hoà n toà n không Thôi bay mô ̉ i sáng ̣ t buô muốn là m trong kỳ nghı̉ hè nà y. Nhưng giờ tôi, và o mô ̉ a tháng Sáu, đang ngồi trong ô tô cu ̉ a thứ Hai tuần đầu tiên cu ̉ ng trườ ng trung ho ̣ trước cô ̣ c Goode ̉ơ 81 phố Đ me ̣ t tò a nhà lớn là m bằng đá kết nâu quay mă ̣ t ra Goode là mô ̣ t đống xe BMW và Lincoln Town Car đang đâ ̣ u Sông Đông. Mô ̉ ng tò vò bằng đá xinh đe ̣ p, tôi phı ́a bên ngoà i. Liếc nhı̀n chiếc cô ̉ ̣ ho ̣ đươ ̣ c bao lâu trước khi bị tống cô ̉ i không biết mı̀nh se ̃ tru tư ̉ i đây. kho ̉ ng có ve ̣ tôi nói, nhưng nghe gio ̣ ng bà chă ̉ gı̀ “Thư gian ̃ đi.” Me ̉ i ho ̣ t buô ̣ c định hướng. Và nhớ rằng, ̉ . “Đây chı̉ là mô là thư gian ̃ ca ̣ y haỹ cố không... con biết ̉ a Paul. Vı̀ vâ con yêu, đây là trườ ng cu đấy.” ̉ y?” “Phá hu “Đúng.” ̣ n trai cu ̣ tôi, đang đứ ng ngoà i chà o đón ̉ a me Paul Blofis, ba ̣ c sinh lớp chı ́n tương lai khi ho ̣ bước lên các bâ ̣ c thềm. những ho ̉ i jean và áo khoác da, ông Với mái tóc hoa râm, quần áo bằng va ̣ t diễn viên truyền hı̀nh, nhưng ông ấy thư ̣ c ấy là m tôi nghı ̃ đến mô ̣ t giáo viên tiếng Anh mà thôi. Ông đã thà nh công ra chı̉ là mô ̣ c thuyết phu ̣ c trườ ng trung ho ̣ c Goode nhâ ̣ n tôi và o lớp trong viê ̉ i kho ̣ thâ ̣ t là tôi đã bị đuô ̣ i trườ ng ho ̣ c ̉ a trườ ng, dù sư ̉ i mo chı ́n cu ̣ t chân qua. Tôi đã cố gắng ca ̉ nh báo ông rằng đó mà tôi từ ng đă ̉ ng thè m ̣ t ý tươ ̉ i là mô ̉ ng hay ho, nhưng ông ấy chă không pha nghe. ̣ . “Me ̣ vẫn chưa nói cho ông ấy sư ̣ thâ ̣ t về con Tôi nhı̀n me sao?” ̣ tôi gõ gõ ngón tay trên vô lăng mô ̣ t cách bối rối. Bà đang Me ̉ i pho ̣ c đe ̣ p cho mô ̣ t buô ̣ c – với chiếc váy và đôi ̉ ng vấn xin viê mă ̣ p nhất cu ̉ a bà . già y cao gót mà u xanh đe ̣ nghı ̃ chúng ta nên chờ đơ ̣ i,” bà thú nhâ ̣ n. “Me ̉ ông ấy không sơ ̣ haĩ và bo ̣ y mất.” ̉ cha “Đê ̉ i ho ̉ i ̣ tin là buô ̣ c định hướng se ̃ tốt thôi, Percy. Chı̉ mô ̣ t buô “Me sáng thôi mà .” ̉ m bâ ̉ m. “Con thâ ̉ bị đuô ̉ i kho ̣ t,” tôi lâ ̣ m chı ́ có thê ̉ i trườ ng “Tuyê ̣ c.” trước khi bắt đầu năm ho ̉ i ̣ c quan lên nà o. Ngà y mai con se ̃ đươ ̣ c tới tra ̣ i. Sau buô “La ̉ i he ̣ c định hướng, con se ̃ có buô ̣ n hò ...” ho ̣ n hò !” tôi pha ̉ i là he ̉ n đối. “Đó là Annabeth mà “Đó không pha ̣ . Trờ i ̣a...!” me ̉ gă ̣ n lô ̣ i từ tra ̣ i tới đây đê ̣ p con đấy.” “Con bé đang lă “Ừm, vâng.” ̣ n con se ̃ đi xem phim.” “Bo ” “Và chı̉ có hai con thôi.” ̣ !” “Me Bà giơ hai tay lên như đầu hà ng, nhưng tôi dám chắc là bà ̉ không bâ ̣ t cườ i. “Tốt hơn hết là con nên đang hết sứ c cố gắng đê ̣ se ̃ gă ̣ p con tối nay.” và o trong đi, con yêu. Me ̉ n bị bước ra kho ̣ c ̉ i xe, tôi ngước nhı̀n lên các bâ Khi đang chuâ ̣ t cô bé có mái tóc đo ̉ a trườ ng. Paul Blofis đang đón mô ̉ thềm cu ̣ c áo phông mà u ha ̣ t de ̉ và quần uốn quăn thà nh búp. Cô gái mă ̉ u rách rưới đươ ̣ c trang trı ́ bằng các hı̀nh ve ̃ đươ ̣ c ve ̃ bằng jean kiê ̣ t bút lông. Khi cô gái quay ngườ i, tôi thoáng nhı̀n thấy gương mă ̣ t là m lông tay tôi dư ̣ ng đứ ng ca ̉ a cô ta, gương mă ̉ lên. cu ̣ tôi ho ̣ n gı̀ không ̉ôn sao?” ̉ i. “Có chuyê “Percy?” me ̉ ng phu ̣ chứ “Kh... không có gı̀ ̣a,” tôi lắp bắp. “Trườ ng có cô ̣ ?” me ̣ y con?” ̉ i. Sao vâ “Phı ́a cuối daỹ nhà ̉ơ bên pha ̣ p me ̣ sau.” “Con se ̃ gă ̣ tôi định nói thêm điều gı̀ đó nhưng tôi đã chui ra kho ̉ i xe Me ̣ y đi, trong lò ng hy vo ̣ ng cô gái tóc đo ̉ kia se ̃ không thấy và cha ̣ c tôi. đươ ̉ may mắn cu ̉ a tôi cun Cô ta là m gı̀ ̉ơ đây nhı̉? Ngay ca ̃ g không ̣ như thế nà y chứ . tê ̣ y. Tôi se ̃ dần khám phá ra rằng may mắn cu ̉ a tôi có Đúng vâ ̉ là m cho toà n bô ̣ chuyê ̣ n nà y trơ ̣ hơn nhiều. ̉ nên tê thê *** ̣ c lén lút và o lớp định hướng diễn ra cun ̉ . Viê ̃ g không suôn se ̣ t náo viên trong bô ̣ đồng phu ̣ c mà u tı ́a và trắng đang Hai hoa ̉ ng phu ̉ sẵn sà ng phu ̣ , chờ đơ ̣ i đê ̣ c kı ́ch những ho ̣ c sinh đứ ng ̉ơ cô mới. ̣ n ho ̣ cườ i, điê ̣ u cườ i mà tôi nghı ̃ rằng đó là lần đầu “Chà o!” Bo ̣ t hoa ̣ t náo viên thân tiên và cun ̃ g là lần cuối cù ng tôi thấy mô ̣ n với tôi đến vâ ̣ y. Mô ̣ t cô tóc và ng hoe với đôi mắt xanh thiê ̣ t. Cô cò n la ̣ i là ngườ i My ̃ gốc Phi với mái tóc đen quăn dương nha ̣ Medusa (và haỹ tin tôi đi, tôi biết mı̀nh ̉ a mu tı ́t như đầu tóc cu ̉ hai cô gái đều có tên thêu trên đồng đang nói đến cái gı̀). Ca ̉ ng khác ̣ c, nhưng với chứ ng khó đo ̣ c cu ̉ a tôi thı̀ mấy chữ ấy chă phu ̣ i mı̀ ống vô nghıa. nà o những sơ ̃ ̣ u chắc “Chà o mừ ng đến với Goode,” cô gái tóc và ng nói. “Câ chắn se ̃ yêu quý nơi nà y.” ̉ u hiê ̣ n cu ̣ i nói, Eo, cái ̉ a cô ta la Nhưng khi cô ta ngườ i tôi, biê ̣ y? gã đần nà y ̉ơ đâu ra vâ ̣ i bước tới gần tôi mô ̣ t cách khó chịu. Tôi quan sát Cô gái cò n la ̣ c cu ̣ c đươ ̣ c chữ: Kelli. Cô ta ̉ a cô ta và đo tên thêu trên đồng phu ̣ t mù i nữa – tôi nhâ ̣ n ra nhờ bà i ̉ a hoa hồng và mô có mù i thơm cu ̣ c cươĩ ngư ̣ a khi ̉ơ tra ̣ i – mù i cu ̣ a khi vừ a đươ ̣ c ̉ a những con ngư ho ̉ cô ta ̣ t hoa ̣ t náo viên thı̀ mù i đó thâ ̣ t kỳ cu ̣ c. Có thê tắm. Với mô ̣ t con ngư ̣ a hoă ̣ c cái gı̀ đó. Dù sao thı̀ cô ta cun ̉ hữu mô sơ ̃ g đứ ng ̉ y tôi ngã xuống bâ ̣ c ̉ m tươ ̉ ng cô ta sắp sư ̉ a đâ quá gần và tôi ca ̣ u là gı̀, con cá kia?” thang. “Tên câ “Cá?” ̣ c sinh mới.” “Ho “Ừm, Percy.” Hai cô gái nhı̀n nhau. ̣ n tôi đang đơ ̣ i câ ̣ u “Ồ, Percy Jackson,” cô gái tóc và ng nói. “Bo đấy.” ̣ nh ca ̣ n chúng đang đứ ng chắn lối ̉ sống lưng. Bo Ôi trờ i, tôi la ̣ t nu ̣ cườ i không mấy thân thiê ̣ n. Theo ba ̉ mô ̉ n đi, trên môi nơ năng tay tôi lần xuống dưới túi, nơi tôi cất cây bút vũ khı ́ gây chết ̉ a mı̀nh – cây Thu ̉ y Triều. ngườ i cu ̣ t gio ̣ ng nói khác vo ̣ ng la ̣ i từ bên trong tò a nhà : “Percy?” Đó Mô ̣ ng nói phát ra từ đâu đó phı ́a cuối hà nh lang. là Paul Blofis, gio ̣ ng ̉ m thấy vui mừ ng đến thế nà y khi nghe gio Tôi chưa bao giờ ca ông ấy. ̣ t náo viên lù i la ̣ i. Tôi vô ̣ i vã cha ̣ y vu ̣ t qua ho ̣ nên Hai cô gái hoa đã vô tı̀nh húc đầu gối và o đù i Kelli. Keng! ̣ o ra mô ̣ t âm thanh cu ̣ i rỗng, giống ̉ a cô ta ta ̉ a kim loa Chân cu ̣ t cờ vâ ̣ y. ̉ i cái cô như tôi vừ a húc pha ̉ i nhı̀n đườ ng chứ , con cá kia.” “Á,” cô ta cà u nhà u. “Pha ̉ a cô ta trông vẫn bı̀nh Tôi liếc nhanh xuống, nhưng chân cu ̉ có thê ̉ đă ̣ t ra bất cứ mô ̣ t câu ho ̉ i nà o. Tôi thườ ng. Tôi quá sốc đê ̣ o báng lao và o hà nh lang, sau lưng cò n vang lên tiếng cườ i nha ̉ a hai cô gái. cu “Cháu đây rồi!” Paul nói. “Chà o mừ ng cháu đến với Goode!” ̣ i đằng sau, “Chà o Paul – vâng, bác Blofis.” Tôi liếc nhı̀n la ̣ t náo viên kỳ la ̣ kia đã biến mất. nhưng hai hoa ̣ p ma vâ ̣ y.” “Percy, nhı̀n cháu giống như vừ a gă ̣ , “Da ̣ p, Paul vỗ và o lưng tôi. “Nghe nà y, ta biết cháu đang hồi hô ̉ đây có rất nhiều đứ a tre ̉ cun nhưng chớ có lo lắng. Ơ ̃ g bị tăng ̣ ng gia ̣ c. Các thầy cô se ̃ biết cách giúp ̉ m chú ý và chứ ng khó đo đô các cháu.” ̣ ng gia ̉ i chi tăng đô ̉ m chú ý và Tôi chı̉ muốn phı̀ cườ i. Pha ̣ c là nỗi lo lớn nhất cu ̣ c ra tôi biết Paul ̉ a tôi. Thư chứ ng khó đo ̣ thâ ̣ t đang cố gắng giúp tôi, nhưng nếu tôi nói cho ông ấy biết sư ̣ c ông ấy se ̃ nghı ̃ tôi bị điên, hoă ̣ c se ̃ thét lên và bo ̉ về tôi, hoă ̣ y. Hai đứ a hoa ̣ t náo viên kia là mô ̣ t vı ́ du ̣ . Tôi có mô ̣ t linh ca ̉ m cha ̣ n ho ̣ ... rất xấu về bo ̣ t nhớ ra tôi cò n mô ̣ t vấn đề Tôi nhı̀n về cuối hà nh lang, chơ ̉ ng trườ ng đang ̉ mà tôi nhı̀n thấy ngoà i cô khác nữa. Cô gái tóc đo ̉ ng chı ́nh. đi và o từ cô ̣ n. Đừ ng nhı̀n thấy tôi nhé, tôi thầm cầu nguyê ̉ ý thấy tôi và đôi mắt cô ta mơ ̉ lớn. Nhưng cô ta đã đê ̣ y?” Tôi ho ̉ i Paul. “Lớp định hướng ̉ơ đâu vâ ̉ du ̣ p thê ̣ c. Phı ́a đó. Nhưng...” “Trong phò ng tâ ̣ m biê ̣ t.” “Ta ̣ i, nhưng tôi đã cha ̣ y đi mất. “Percy?” ông ấy go ̣ c cô ta. ̉ rơi đươ Tôi nghı ̃ mı̀nh đã bo ̉ du ̣ t đám tre ̣ c và trong chốc lát tôi ̉ đang tiến đến phò ng thê Mô ̉ i ngồi châ ̣ t trong ba trăm đứ a tre ̣ t nı ́ch ̉ thà nh mô ̉ mườ i bốn tuô trơ ̣ c diễu hà nh chơi sai điê ̣ u bà i hát cu ̣ i, ̉ a đô trên khán đà i. Ban nha ̣ y bóng chà y ̉ a nó nghe như ngườ i ta đánh cây gâ âm thanh cu ̣ i và o mô ̣ t túi đư ̣ ng toà n mè o vâ ̣ y. Những đứ a tre ̉ lớn bằng kim loa ̣ i ho ̣ c sinh, đứ ng lên đằng trước ̉ a hô hơn, có le ̃ là thà nh viên cu ̉ u: Nà y, ̣ c cu ̉ a trườ ng Goode, trông đúng kiê là m mẫu đồng phu ̣ t ba ̉ nh! Các giáo viên đứ ng quanh cườ i và bắt chúng ta nhı̀n thâ ̉ n ̣ c sinh. Những bứ c tườ ng cu ̣ p dán đầy biê ̉ a phò ng tâ tay các ho ̣ u lớn mà u tı ́a và mà u trắng viết CHÀO MỪNG NHỮ NG HO ̣ C hiê ́ ́ ́ ̉ CHÚNG TA LÀ SINH MỚI TƯƠNG LAI, GOODE RÂT TÔT, TÂT CA ̉ u hiê ̀ H, và hà ng đống những khâ ̣ T GIA ĐIN ̣ u vui ve ̣ t ̉ khác tuyê MÔ ̉ m thấy buồn nôn. vờ i đến nỗi là m tôi ca ̉ ng có mô ̣ t ho ̣ c sinh mới nà o trông sung sướng khi ̉ơ đây Chă ̉ ng vui ve ̣ c lớp định hướng và o ̉ . Ý tôi là chă ̉ gı̀ khi pha ̉ i theo ho ca ̣ c mới mới bắt ̉ i đến tháng Chı ́n năm ho tháng Sáu trong khi pha ̉ n bị sớm đê ̉ trơ ̣ t ̉ nên vươ đầu, nhưng ̉ơ Goode, “Chúng tôi chuâ ̣ i!” It́ nhất thı̀ đó là điều đươ ̣ c nói trong tà i liê ̣ u giới thiê ̣ u cu ̉ a trô trườ ng. ̣ c diễu hà nh đã ngừ ng chơi. Mô ̣ t chà ng trai trong bô ̣ Ban nha ̣ c đến chỗ micro và bắt đầu nói, âm thanh vo ̣ ng ̉ so quần áo ke ̉ ̣ p nên tôi cun ̉ phò ng tâ khắp ca ̃ g chăng rõ anh ta đang nói gı̀. Có ̣ o đầu. le ̃ anh ta mới đang ̉ơ khúc da ̣ u đang là m gı̀ ̉ơ đây vâ ̣ y?” Có ai đó túm lấy vai tôi. “Câ ̣ ng tóc đo ̉ cu ̉ a tôi. Chı ́nh là cô ta: cơn ác mô “Rachel Elizabeth Dare,” tôi nói. ̉ cô ta không thê ̉ tin đươ ̣ ng như thê ̣ c là tôi Cô ta há hốc miê ̣ u là Percy gı̀ đó. Tôi không ̉ a cô ta. “Và câ cò n dám nhớ cái tên cu ̣ tên đầy đu ̣ u khi câ ̣ u cố giết tôi và o tháng Mườ i ̉ i ho ̉ cu ̉ a câ kịp ho hai năm ngoái.” ̣ u đang là m gı̀ ̉ơ đây vâ ̣ y?” “Ồ, tôi không là m – tôi không – câ ̣ u thôi, tôi đoán vâ ̣ y. Lớp ho ̣ c định hướng.” “Giống câ ̣ u sống ̉ơ New York à ?” “Câ ̣ u nghı ̃ tôi sống ̉ơ Đâ ̣ p Hoover chắc?” “Cái gı̀, câ Tôi chưa bao giờ nghı ̃ đến điều đó. Bất cứ khi nà o tôi nghı ̃ về cô ta (tôi không nói là tôi từ ng nghı ̃ về cô ta, cô ta chı̉ thı̉nh ̉ ng thoáng qua trong tâm trı ́ cu ̉ a tôi thôi, ok?), tôi luôn cho thoa ̣ c Đâ ̣ p Hoover, bơ ̉ i đó là nơi chúng tôi rằng cô ta sống ̉ơ khu vư ̣ p nhau. Chúng tôi đã có khoa ̉ ng mườ i phút ̉ơ cù ng nhau, trong gă thờ i gian đó tôi đã vô tı̀nh vung kiếm và o cô ta, cô ta đã cứ u sống ̣ y vı̀ bị những cỗ máy giết ngườ i siêu nhiên rươ ̣ t ̉ cha tôi, và tôi bo ̉ i. Ba ̉ u gă ̉ n hı̀nh! ̣ n biết đấy, mô ̣ t kiê ̣ p gỡ tı̀nh cờ điê đuô ̣ t và i gã con trai đằng sau chúng tôi thı̀ thầm, “Nà y, im nà o. Mô ̣ t náo viên đang nói đấy!” Các hoa ̣ t cô gái hét và o micro. Đó chı ́nh “Xin chà o, các chà ng trai!” mô là cô gái tóc và ng tôi đã nhı̀n thấy ̉ơ lối và o. “Tên tôi là Tammi, ̣ c hiê ̣ n mô ̣ t đô ̣ ng tác nhà o lô ̣ n. và đây là Kelli.” Kelli thư ̉ ai đó dù ng ghim ̣ nh tôi, Rachel kêu léo nhéo như thê Bên ca ̣ t và i đứ a nhóc nhı̀n qua và cườ i khúc khı ́ch, nhưng đâm cô ấy. Mô ̣ t náo viên với ve ̉ khiếp Rachel chı̉ nhı̀n chằm chằm và o nhóm hoa ̉ ý đến đám đông. Cô ta bắt ̣ . Tammi dườ ng như không hề đê sơ ̉ có ̣ t vờ i mà chúng tôi có thê ̉ những điều tuyê đầu nói về tất ca ̣ c đầu tiên. trong năm ho ̣ y đi,” Rachel nói với tôi. “Ngay bây giờ .” “Cha ̣ i sao “Ta ̉ i thı ́ch. Cô ta tı̀m cách chen lấn qua đám Rachel không gia ̉ ra phı ́a lối đi cu ̉ a khán đà i, bất chấp những cái cau mà y đông đê ̉ a giáo viên và ca ̉ tiếng là u bà u cu ̉ a những đứ a nhóc khác mà cu cô giẫm chân lên. ̣ . Tammi đang gia ̣ c ̉ i thı ́ch cho chúng tôi lý do cu ̉ a viê Tôi do dư ̣ p chia thà nh từ ng tốp và đi thăm thú quanh trườ ng. Kelli bắt gă ̣ ng cho tôi mô ̣ t nu ̣ cườ i thı ́ch thú, giống như ̉ a tôi và tă ánh mắt cu ̣ i xem tôi se ̃ pha ̣ t tê ̣ nếu ̉ n ứ ng thế nà o. Se ̃ thâ cô ta đang chờ đơ tôi rờ i đi ngay lúc nà y. Paul Blofis đang ̉ơ bên dưới với các giáo ̉ n ông se ̃ tư ̣ ho ̉ i không biết có điều gı̀ bất ̉ôn viên khác. Chắc hă với tôi. ̣ c biê ̣ t ̉ năng đă Sau đó tôi nghı ̃ về Rachel Elizabeth Dare và kha ̣ p Hoover. Cô ấy mà cô ta đã trı̀nh diễn mù a đông năm ngoái ̉ơ Đâ ̉ ng là m ba ̉ nhı̀n thấy đám nhân viên ba ̣ , những ke ̉ o vê ̉ chă ̉ o có thê ̣ giờ nà o, những ke ̣ m chı ́ không pha ̣ p ̉ thâ ̉ i con ngườ i. Tim tôi đâ vê ̣ p. ̉ i phò ng tâ thı̀nh thịch, tôi theo cô ta ra kho ̣ c diễu hà nh. Cô ̉ a ban nha Tôi tı̀m thấy Rachel trong phò ng cu ấy đang trốn sau cái trống cái. “Đi qua đây!” Cô ấy nói. “Cúi thấp đầu xuống!” ̣ t ngu ngốc khi trốn sau mô ̣ t bô ̣ trống Tôi thấy mı̀nh thâ ̣ nh cô ấy. bongo(1), nhưng tôi vẫn núp bên ca ̣ n ho ̣ có theo câ ̣ u không?” Rachel ho ̉ i. “Bo ̣ u là các cô hoa ̣ t náo viên ấy ha ̉ ?” “Ý câ ̣ t đầu lo lắng. Cô ấy gâ ̣ y đâu,” tôi nói. “Bo ̣ n ho ̣ là cái gı̀ vâ ̣ y? Mà “Tôi không nghı ̃ vâ ̣ u đã nhı̀n thấy cái gı̀?” câ ̣ haĩ . Cô có mô ̣ t chút ̉ a cô ấy bừ ng lên nỗi sơ Đôi mắt xanh cu tà n nhang trên má, là m tôi nhớ đến những chò m sao. Chiếc áo ̣ THUÂ ̣ T HARVARD. ̣ t de ̉ cu ̉ a cô có chữ NGÀNH NGHÊ phông mà u ha ̣ u... câ ̣ u se ̃ không tin tôi đâu.” “Câ ̀ ̉ nhı̀n thấu ̣ u có thê “Ô có chứ , tôi se ̃ tin,” tôi hứ a. “Tôi biết câ Mà n Sương Mù mà .” “Nhı̀n thấu cái gı̀ cơ?” ̣ t tấm mà n che “Mà n Sương Mù . Đó là ... ừ m, nó giống như mô ̣ thâ ̣ t. Mô ̣ t số ngườ i bı̀nh thườ ng sinh ra đã có kha ̉ năng giấu sư ̉ ng ha ̣ u chă ̣ n.” nhı̀n xuyên qua nó. Như câ ̉ n tro ̉ Đâ ̣ ng. “Ơ ̣ p Hoover câ ̣ u cun ̣ y. Cô ấy nhı̀n tôi câ ̃ g nói vâ ̣ u go ̣ i tôi là con ngườ i. Cứ như câ ̣ u không pha ̣ y.” ̉ i vâ Câ ̣ y ̉ m thấy tim như đang đánh trống. Tôi đang nghı ̃ gı̀ vâ Tôi ca ̉ gia ̣ m chı ́ tôi không muốn là m điều ̉ i thı ́ch. Thâ nhı̉? Tôi không thê đó. ̣ u biết nó có nghıã là gı̀ “Nói cho tôi biết đi,” cô ấy nà i nı̉. “Câ ̉ những thứ khu ̉ ng khiếp tôi đã nhı̀n thấy ấy?” mà . Tất ca ̣ t điên rồ. Câ ̣ u biết chút gı̀ ̉ thâ “Nghe nà y, điều nà y nghe có ve ̣ i Hy La ̣ p không?” về thần thoa ̣ t Minotaur và Hydra à ?” “Giống như... Quái vâ ̣ nh tôi, đươ ̣ c “Đúng rồi, haỹ cố đừ ng nói tên chúng khi ̉ơ ca không?” ̉ i. “Và Sirens, và ...” ̉ nên sôi nô “Và Furies,” cô ấy trơ ̉ m ̣ c rồi!” Tôi nhı̀n quanh sa ̣ c, chắc mâ ̉ nh cu ̉ a phò ng nha “Đươ ̣ c là m vừ a rồi cu ̣ t lũ quái vâ ̣ t xấu xa ̉ a Rachel khiến mô rằng viê ̉ ra kho ̉ y xô ̉ i các bứ c tườ ng, nhưng may mắn khát máu se ̃ nha ̣ t mı̀nh. Cuối hà nh lang, tôi nghe thấy chúng tôi vẫn chı̉ có mô ̉ du ̣ y ra kho ̣ p thê ̣ c. Bo ̣ n ho ̣ bắt đầu đi tham ̉ cha ̉ i phò ng tâ đám tre ̉ nói quan theo nhóm. Chúng tôi không có nhiều thờ i gian đê ̣ n với nhau. chuyê ̣ t đó,” tôi nói, “tất ca ̣ p– ̉ lũ quái vâ ̉ những vị thần Hy La “Tất ca ̣ t.” là có thâ “Tôi biết mà !” ̣ i tôi là mô ̣ t ̉ m thấy thoa ̉ i mái hơn nhiều nếu cô ấy go Tôi se ̃ ca ̉ ̉ u hiê ̣ n cu ̉ nói dối, nhưng biê ̉ a Rachel giống như tôi vừ a khăng ke ̣ nghi ngờ tồi tê ̣ nhất cu ̉ a cô ấy. định sư ̉ sơ ̣ u không biết tôi đã khô ̉ thế nà o đâu,” cô ấy nói. “Bao “Câ ̉ nói điều đó với năm qua tôi cứ nghı ̃ mı̀nh bị điên. Tôi không thê ̉ ...” Đôi mắt cô ấy nheo la ̣ i. “Đơ ̣ i đa.̃ Câ ̣ u bất kỳ ai. Tôi không thê ̣ u thư ̣ c sư ̣ là ai?” là ai? Ý tôi là câ ̣ t.” ̉ i là quái vâ “Tôi không pha ̀ ̉ biết nếu câ ̣ u là quái vâ ̣ t mà . “Ô, tôi biết điều đó. Tôi có thê ̣ u trông giống... câ ̣ u thôi. Nhưng câ ̣ u không pha ̉ i là ngườ i, đúng Câ không?” ̉ là m quen ̣ c dù tôi đã có ba năm đê Tôi nuốt nước miếng. Mă ̣ c tôi là ai, nhưng tôi chưa bao giờ nói điều nà y với bất cứ với viê ̣ t ngườ i thườ ng nà o – ý tôi là , ngoa ̣ i trừ me ̣ tôi, nhưng bà đã mô ̣ i sao, nhưng tôi quyết tâm nói biết từ trước rồi. Tôi không biết ta ra. ̣ t nư ̉ a là ngườ i. “Tôi là con lai. Tôi chı̉ có mô ̣ t nư ̣ i?” ̉ a cò n la “Và mô ̣ p nha ̣ c. Cánh Ngay sau đó Tammi và Kelli bước và o phò ng tâ ̣ i đằng sau ho ̣ . ̉ a đóng sầm la cư “A! Percy Jackson đây rồi,” Tammi nói. “Đã đến lúc bắt đầu ̉ i ho ̣ c định hướng cu ̉ a ngươi rồi đấy.” buô ̉ n hê ̉ n. ̣ thâ ̣ t khu ̉ ng khiếp!” Rachel thơ ̉ hô “Nhı̀n ho ̉ vũ mà u tı ́a và ̣ c bô ̣ đồng phu ̣ c cô Tammi và Kelli vẫn đang mă ̉ vu.̃ ̉ bông cô trắng, trên tay là những qua ̣ như thế nà o?” Tôi ho ̉ i, nhưng Rachel có ve ̉ quá kinh “Trông ho ̉ có thê ̉ tra ̉ lờ i. haĩ đê ̀ ̣ t nu ̣ cườ i ra ̣ ng rỡ và “Ô, quên cô ta đi.” Tammi trao cho tôi mô ̉ chă ̣ n ̉ a đê bắt đầu đi về phı ́a chúng tôi. Kelli vẫn đứ ng chỗ cánh cư đườ ng ra. ̣ n chúng đang dồn chúng tôi la ̣ i. Tôi biết chúng tôi se ̃ pha ̉ i Bo ̉ thoát ra, nhưng nu ̣ cườ i cu ̣ ng rơ,̃ nó ̉ a Tammi quá ra chiến đấu đê ̣ p, và nhı̀n những ̉ a cô ta rất đe là m tôi phân tâm. Đôi mắt xanh cu ̣ n tóc cu ̉ a cô ta rớt xuống đôi vai ... lo ̉ nh báo tôi. “Percy,” Rachel ca ̉ thông minh hơn: “Ừmmm?” ̣ t câu không thê ̉ lờ i mô Tôi tra ̉ bông ra. Tammi đang tiến ngà y cà ng gần hơn. Cô ta đưa qua ̣ ng la ̣ i từ mô ̣ t nơi ̉ a Rachel dườ ng như đang vo “Percy!” Tiếng cu ̣ i đi nà o!” rất xa. “Tı̉nh la ̣ c cây ̉ a tôi, nhưng tôi cun Nó là m tiêu tan hết ý chı ́ cu ̃ g lấy đươ ̣ t thanh ̉ i túi và mơ ̉ nắp nó. Thu ̉ y Triều trơ ̉ thà nh mô bút ra kho ̣ t mét, lươĩ kiếm rư ̣ c sáng với ánh sáng kiếm bằng đồng dà i mô ̣ cườ i cu ̣ t nu ̣ cườ i khinh ̉ a Tammi đã trơ ̉ thà nh mô và ng mờ ̉ao. Nu bı̉. ̣ nư ̣ . “Câ ̣ u không cần pha ̉ i là m thế đâu. “Ồ, thôi nà o,” cô ta cư ̣ t nu ̣ hôn nhé?” Mı̀nh haỹ thay bằng mô ̣ ng vâ ̣ t mới đươ ̣ c tắm Cô ta có mù i hoa hồng và mù i lông đô ̣ t mù i thâ ̣ t kỳ quă ̣ c nhưng la ̣ i là m ngườ i ta say mê. ̉ a – mô rư ̣ t cái đau điếng. “Percy, cô ta muốn Rachel véo cánh tay tôi mô ̉ câ ̣ u đấy! Haỹ nhı̀n cô ta đi!” cắn cô ̉ ̣ i nhı̀n Kelli. “Tôi có thê “Cô ta đang ghen đấy.” Tammi ngoái la ̉ ?” không, cô chu ̣ t cách thè m thuồng. ̉ a, liếm môi mô Kelli vẫn đứ ng chắn ̉ơ cư “Tiến lên đTammi. Cô đang là m rất tốt đấy.” ̣ t bước nữa, nhưng tôi đã Tammi tiến về phı ́a trước thêm mô ̣ c cô ta. “Lù i la ̣ i.” ̉ a tôi và o ngư kịp chıã muĩ kiếm cu ̣ c sinh mới,” cô gái nói với thái đô ̣ căm Cô ta gầm gừ . “Ho ̉ a chúng ta, con lai. Chúng ta ăn những phẫn. “Đây là trườ ng cu ̣ n!” ngườ i mà chúng ta cho ̉ i. Mà u sắc dần biến mất kho ̣ t ̉ i mă Sau đó cô ta bắt đầu thay đô ̉ n thà nh mà u trắng như ̉ a cô ta. Da cô ta chuyê và hai cánh tay cu ̣ c. Răng cô ta biến thà nh những cái ̉ rư phấn và đôi mắt thı̀ đo nanh. ̉ ý chân cu ̣ t con ma cà rồng!” Tôi lắp bắp. Và tôi đê ̉ a cô ta. “Mô ̉ vu,̃ chân trái cu ̉ a chiếc váy cô ̉ a cô ta có Ngay bên dưới gấu cu ̉ a con lừ a. Chân pha ̉ i cu ̉ a cô ta mà u nâu và xù xı̀ với móng guốc cu ̣ ng giống chân ngườ i, nhưng nó đươ ̣ c là m bằng đồng. có hı̀nh da ̣ t con ma cà rồng với ...” “Uhhh, mô ̣ p tới đôi chân!” Tammi cáu kı̉nh nói. “Là m thế “Đừ ng đề câ ̣ t là hỗn láo!” thâ ̣ c ca ̣ ch và kỳ cu ̣ c. Nhı̀n cô ta vô Cô ta tiến lên với đôi chân co ̉ vu,̃ nhưng tôi không thê ̉ ̣ c biê ̣ t là với qua ̉ bông cô cù ng kỳ quái, đă ̉ i khi đang đối diê ̣ n với că ̣ p mắt đo ̣ răng nanh sắc ̉ và bô cườ i nô ̣ n ấy. nho ̣ t con ma cà rồng à ?” Kelli cườ i lớn. “Mô ̣ t “Ngươi nói là mô ̣ n ta, đồ đần. Bo ̣ n ta là truyền thuyết ngu ngốc ăn theo bo ̉ a Hecate(2).” empousai, đầy tớ cu ̣ t bóng tối “Mmmm.” Tammi tiến gần hơn về phı ́a tôi. “Ma thuâ ̣ o ra bo ̣ n ta từ đô ̣ ng vâ ̣ t, đồng, và những hồn ma! Bo ̣ n ta tồn ta ̣ i ta ̉ hút máu những chà ng trai tre ̉ ta hôn ̉ . Giờ thı̀ đến đây nà o, đê đê ̣ t cái đi!” ngươi mô ̉ cư ̣ t đến nỗi không thê ̣ ng ̉ đô Cô ta nhe nanh ra. Tôi đã tê liê ̣ c, nhưng Rachel đã ném mô ̣ t cái trống con có dây chằng và o đươ đầu con empousai. ̣ t rı ́t lên và hất cái trống ra xa. Nó lăn trò n do ̣ c lối Con quái vâ ̣ c, những cái lò xo đâ ̣ p bù ng bù ng và o mă ̣ t đi giữa các giá nha ̣ t cái mô ̣ c cầm, nhưng con quái vâ ̣ t la ̣ i tiếp trống. Rachel ném mô ̣ c hất nó ra. tu ̣ n con gái đâu,” Tammi gầm gừ . “Nhưng “Ta không hay giết bo ̣ i lê ̣ . Thị lư ̣ c với đứ a con gái ngườ i trần như ngươi, ta se ̃ có ngoa ̉ a ngươi tốt quá mứ c cần thiết đấy!” cu Cô ta lao và o tấn công Rachel. ̉ y Triều lên. Tammi đã cố gắng tránh cú “Không!” Tôi vung Thu ̉ vũ cu ̣ đồng phu ̣ c cô ̉ a cô ta, đánh, nhưng tôi đã chém ngang bô ̉ tung thà nh đám bu ̣ i phu ̉ lên Rachel. với tiếng gà o lớn cô ta nô ̣ c su ̣ a. Trông giống như cô ấy vừ a bị mô ̣ t túi bô ̣ t Rachel ho să ̉ và o đầu. “Thâ ̣ t kinh khu ̉ ng!” đô ̣ t đấy,” tôi nói. “Xin lỗi.” “Là do lũ quái vâ ̣ p sư ̣ cu ̉ a ta!” Kelli gà o lên. “Ngươi cần “Ngươi đã giết ngườ i tâ ̣ t bà i ho ̣ c về tinh thần đấy, đồ con lai!” mô ̉ a cô ta Sau đó cô ta bắt đầu biến hı̀nh. Mái tóc cứ ng đơ cu ̉ n thà nh những đốm lư ̉ n sang mà u ̣ p lò e. Đôi mắt chuyê ̉ a lâ chuyê ̉ . Và những cái nanh. Cô ta lao về phı ́a chúng tôi, bà n chân đo ̣ móng gõ cu ̣ c co ̣ c trên nền phò ng ̉ a cô ta gõ lo bằng đồng và bô ̣ c cu ̣ c diễu hà nh. ̉ a ban nha nha ̣ t anh “Ta là empousa cấp cao,” cô ta gầm gừ . “Không mô ̉ chiến thắng ta hà ng ngà n năm nay.” hù ng nà o có thê ̣ y sao?” Tôi nói. “Giờ thı̀ ngươi đã quá ha ̣ n rồi!” “Vâ ̣ c cú tấn Kelli nhanh hơn Tammi rất nhiều. Cô ta tránh đươ ̣ trống, hất ngã đống kè n ̉ a tôi và lăn và o bô công đầu tiên cu ̣ o nên âm thanh loa ̣ c lớn. Rachel bò ra ̉ ng xoa ̉ ng cư trombon ta ̉ i chỗ trốn. Tôi đứ ng giữa cô ấy và con empousa. Kelli xoay kho ̉ n từ tôi về phı ́a thanh vò ng quanh chúng tôi, mắt cô ta di chuyê kiếm. ̣ t thanh kiếm nho ̣ t đáng tiếc ̉ xinh xắn đấy,” cô ta nói. “Thâ “Mô là nó chắn giữa hai chúng ta.” ̉ , lúc la ̣ t con quy ̣ i là mô ̣ t Hı̀nh dáng cô ta lấp lóe – lúc là mô ̣ t náo viên xinh đe ̣ p. Tôi cố gắng giữ cho tinh thần tâ ̣ p trung, hoa ̣ t sư ̣ bị xao nhan nhưng nó đã thâ ̃ g mất rồi. ̉ ng ̣ c lươĩ . “Ngươi thâ ̣ m chı ́ cò n chă “Đáng thương quá.” Kelli chă ̣ n gı̀ đang diễn ra đúng không? Se ̃ nhanh thôi, cái tra ̣ i biết chuyê ̉ n lư ̣ p cu ̣ n bè ngươi se ̃ ̉ xinh đe ̉ a ngươi se ̃ chı̀m trong biê ̉ a, ba nho ̉ ng thê ̉ Thờ i gian, và ngươi chă ̉ là m gı̀ ̣ cho Chúa tê ̉ thà nh nô lê trơ ̉ cứ u van ̣ chấm dứ t cuô ̣ c sống cho đê ̃ điều đó! Ta se ̃ ban ân huê ̉ i chứ ng kiến ca ̉ nh ấy ngươi ngay bây giờ , trước khi ngươi pha nhé.” ̣ c gio ̣ ng nói vo ̣ ng lên từ cuối hà nh lang. Mô ̣ t Tôi nghe đươ ̣ c sinh tham quan đang đến gần. Mô ̣ t ngườ i đà n ông nhóm ho đang nói điều gı̀ đó về những cái khóa số. ̣ t! Chúng ta sắp có ba ̣ n đồng Mắt con empousa sáng lên. “Tuyê hà nh rồi đấy!” ̣ t cây kè n tuba lên và ném nó và o tôi. Rachel và Cô ta nhấc mô ̉ tránh. Chiếc tuba bay qua đầu chúng tôi tôi cúi nhanh xuống đê ̉ . ̉ a sô và đâm xuyên qua cư ̣ ng nói trong hà nh lang tắt ngúm đi. Những gio ̣ haĩ , “ta ̣ i sao câ ̣ u la ̣ i ném nó ̉ vờ sơ “Percy!” Kelli hét lên, gia đi?” ̣ c nhiên đến nỗi không thốt đươ ̣ c lờ i nà o. Kelli nhă ̣ t mô ̣ t Tôi nga ̉ ng ma ̉ nha ̣ c và quă ̣ nh mô ̣ t dà n kè n và sáo. Những chiếc cái giá đê ̉ rầm xuống sà n nhà . ̣ ng cu ̣ chơi nha ̣ c đô ghế và du ̣ i!” Tôi nói. “Dừ ng la Giờ tiếng bước chân đi về phı ́a chúng tôi ngà y cà ng nhiều và rõ hơn. ̉ a chúng ta rồi!” Kelli “Đã đến lúc chà o đón những vị khách cu ̉ i theo cô ta với thanh ̣ y về phı ́a cư ̉ a. Tôi đuô nhe nanh ra và cha ̉ y Triều trên tay. Tôi pha ̉ i ngăn cô ta là m bị thương những Thu ngườ i thườ ng. ̣ n ra “Percy, đừ ng!” Rachel hét. Nhưng tôi đã không kịp nhâ ̣ n. Kelli định là m gı̀ cho tới khi quá muô ̣ t đám ho ̣ c sinh mới ̉ tung cánh cư ̉ a. Paul Blofis và mô Kelli mơ dừ ng bước ngỡ ngà ng. Tôi vung kiếm lên. Và o giây phút cuối cù ng, con empousa hướng về phı ́a tôi ̣ t na ̣ n nhân đang co rúm vı̀ sơ ̣ haĩ . “Ôi, không, xin giống như mô ̉ dừ ng lươĩ kiếm cu ̉ a đừ ng!” cô ta khóc thét lên. Tôi không thê ̣ c nữa. Nó đang trên đườ ng đi cu ̉ a nó. mı̀nh đươ ̣ m và o ngườ i cô Ngay trước lươĩ kiếm bằng đồng celestial cha ̉ tung trong mô ̣ t quầng lư ̣ n ném ̉ a lớn như khi ba ta, Kelli đã nô ̣ t trái bom xăng vâ ̣ y. Ngo ̣ n lư ̣ i thứ . ̉ a nhanh chóng bao trù m mo mô ̣ t con quái vâ ̣ t nà o là m như vâ ̣ y trước Tôi chưa bao giờ thấy mô
- Xem thêm -