Tài liệu ô nhiễm không khí ở thành phố hồ chí minh nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu

  • Số trang: 232 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HOÀ CHÍ MINH TOÂ THÒ THUÙY HAÈNG OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH NGUYEÂN NHAÂN VAØ BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ CHUYEÂN NGAØNH: COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG MAÕ SOÁ NGAØNH: 60 85 01 TP. HOÀ CHÍ MINH, NAÊM 2011 COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC HOAØN THAØNH TAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM Caùn boä höôùng daãn khoa hoïc: PGS. TS. Hoaøng Höng Caùn boä chaám nhaän xeùt 1: Caùn boä chaám nhaän xeùt 2: Luaän vaên thaïc só ñöôïc baûo veä taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP. HCM ngaøy . . thaùng . . . naêm 2011 Thaønh phaàn Hoäi ñoàng ñaùnh giaù luaän vaên thaïc só goàm: 1. TS. 2. TS. 3. TS. 4. TS. 5. TS. Xaùc nhaän cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng ñaùnh giaù LV vaø Khoa quaûn lyù chuyeân ngaønh sau khi luaän vaên ñaõ ñöôïc söûa chöõa (neáu coù). Chuû tòch Hoäi ñoàng ñaùnh giaù LV Khoa quaûn lyù chuyeân ngaønh TRÖÔØNG ÑH KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM PHOØNG QLKH – ÑTSÑH _______________________ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc _______________________ TP. HCM, ngaøy… thaùng… naêm 2011 NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ Hoï teân hoïc vieân: TOÂ THÒ THUÙY HAÈNG Giôùi tính: Nöõ Ngaøy, thaùng, naêm sinh: 05 – 01 -1979 Nôi sinh: Bình Ñònh Chuyeân ngaønh: COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG MSHV: 0981081010 I. TEÂN ÑEÀ TAØI: “OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NGUYEÂN NHAÂN VAØ BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU” II. NHIEÄM VUÏ VAØ NOÄI DUNG: 1. Tìm nguyeân nhaân vaø caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2. Thu thaäp caùc soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân vaø kinh teá – xaõ hoäi cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3. Toång quan veà phaùt taùn vaø giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí trong hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp vaø ñöôøng giao thoâng. 4. Nguyeân cöùu tình hình saûn xuaát vaø vaán ñeà moâi tröôøng khoâng khí cuûa moät soá nhaø maùy gaây oâ nhieãm chính trong khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 5. Laäp baûng ñoà phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm töøng khu vöïc. 6. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm cho Thaønh phoá Hoà Chí Minh. III. NGAØY GIAO NHIEÄM VUÏ: ____/____/ 2011 IV. NGAØY HOAØN THAØNH NHIEÄM VUÏ: 11 / 07 / 2011 V. HOÏ VAØ TEÂN CAÙN BOÄ HÖÔÙNG DAÃN: PGS. TS. HOAØNG HÖNG CAÙN BOÄ HÖÔÙNG DAÃN (Hoïc haøm, hoïc vò, hoï teân vaø chöõ kyù) PGS. TS. HOAØNG HÖNG KHOA QUAÛN LYÙ CHUYEÂN NGAØNH (Hoïc haøm, hoïc vò, hoï teân vaø chöõ kyù) LÔØI CAÙM ÔN  Tröôùc tieân toâi xin gôûi lôøi caùm ôn chaân thaønh nhaát ñeán Quyù thaày, coâ trong khoa Coâng Ngheä Moâi Tröôøng & Coâng Ngheä Sinh Hoïc - Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Tp. Hoà Chí Minh. Caùc thaày, coâ ñaõ truyeàn ñaït voâ vaøn kieán thöùc quyù baùu ñeå toâi coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc nhö ngaøy hoâm nay. Toâi xin gôûi lôøi caùm ôn chaân thaønh nhaát ñeán thaày giaùo - PGS. TS. Hoaøng Höng, thaày ñaõ taän tình höôùng daãn, chæ baûo vaø giuùp ñôõ toâi trong suoát thôøi gian thöïc hieän luaän vaên naøy. Trong suoát quaù trình khaûo saùt, thu thaäp soá lieäu ñeå phuïc vuï cho vieäc nghieân cöùu, toâi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu söï hoã trôï cuûa nhieàu toå chöùc, ñôn vò, caùc nhaân. Toâi thaät laø caûm kích, baèng caû taám loøng toâi xin ñöôïc gôûi lôøi caùm ôn ñeán: * Trung Taâm Khí Töôïng Thuûy Vaên – Khu Vöïc Nam Boä * Phoøng Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng – Quaän Thuû Ñöùc, Tp. Hoà Chí Minh * Taäp theå Nhaø maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc, Tp. Hoà Chí Minh * Vieän Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân – Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp. Hoà Chí Minh Caùm ôn caùc baïn trong lôùp Cao Hoïc Coâng Ngheä Moâi Tröôøng 09SMT ñaõ coù nhöõng trao ñoåi, goùp yù, phaûn bieän thaúng thaén cho toâi trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên. Nhöõng söï giuùp ñôõ cuûa caùc baïn veà maët chuyeân moân vaø nhöõng khích leä luoân laø nguoàn ñoäng löïc raát lôùn ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Cuoái cuøng, toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán moïi ngöôøi trong gia ñình ñaõ taïo nhieàu ñieàu kieän ñeå toâi coù ñöôïc cô hoäi hoïc taäp trong suoát thôøi gian qua cuõng nhö söï hoã trôï veà vaät chaát, tinh thaàn nhaèm giuùp toâi hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Traân troïng! Tp Hoà Chí Minh, thaùng 07/ 2011 Hoïc Vieân Toâ Thò Thuùy Haèng Trang ii MUÏC LUÏC  Trang: NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ .............................................................................. i LÔØI CAÛM ÔN ............................................................................................................... ii MUÏC LUÏC .................................................................................................................... iii DANH MUÏC CHÖÕØ VIEÁT TAÉT ................................................................................... vii DANH MUÏC BAÛNG ................................................................................................... iix DANH MUÏC HÌNH VEÕ ............................................................................................... ix TOÙM TAÉT LUAÄN VAÊN .............................................................................. 1 MÔÛ ÑAÀU....................................................................................... ................ 2 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ ......................................................................................................... ...2 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU ......................................................................................3 3. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU..............................................................................3 4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU.......................................................................................3 5. YÙ NGHÓA KHOA HOÏC VAØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI .......................................4 6. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI ...................................................................................................4 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU ............................. 5 1.1. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN TP. HOÀ CHÍ MINH.......................................................5 1.1.1. Vò trí, ñòa hình................................................................................................5 1.1.2. Ñòa chaát - Thuûy vaên.......................................................................................5 1.1.3. Khí haäu – Thôøi tieát ........................................................................................7 1.1.3.1. Böùc xaï maët trôøi ...................................................................................7 1.1.3.2. Nhieät ñoä. .............................................................................................8 1.1.3.3. Cheá ñoä gioù. .........................................................................................8 1.1.3.4. Cheá ñoä möa. ........................................................................................9 1.1.3.5. Ñoä aåm khoâng khí...............................................................................10 1.2. ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ XAÕ HOÄI TP. HOÀ CHÍ MINH ........................................12 1.2.1. Daân soá – lao ñoäng. ......................................................................................12 1.2.2. Cô sôû haï taàng...............................................................................................13 1.2.2.1. Heä thoáng giao thoâng. ........................................................................13 1.2.2.2. Truyeàn Thoâng....................................................................................14 1.2.2.3. Kinh teá ..............................................................................................15 1.3. TOÅNG QUAN VEÀ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ......................................................16 1.3.1. OÂ nhieãm khoâng khí......................................................................................16 1.3.2. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí. ...................................................................18 1.3.3. OÂ nhieãm khoâng khí do hoaït ñoäng coâng nghieäp. ..........................................19 Luaän Vaên Thaïc Só Trang iii 1.3.3.1. OÂ nhieãm do ñoát nhieân lieäu.................................................................19 1.3.3.2. OÂ nhieãm khoâng khí töø quy trình coâng ngheä saûn xuaát.........................20 1.3.4. Taùc haïi cuûa oâ nhieãm khoâng khí...................................................................21 1.3.4.1. Taùc ñoäng ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñoäng vaät. ..........................................22 1.3.4.2. Taùc ñoäng ñoái vôùi thöïc vaät .................................................................22 1.3.4.3. Taùc ñoäng ñoái vôùi vaät lieäu ..................................................................22 1.3.4.4. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng.............................................................23 1.4. TOÅNG QUAN VEÀ PHAÙT TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TÖØ NGUOÀN ÑIEÅM CAO ......................................................................................................... .........23 1.4.1. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt taùn chaát oâ nhieãm. ................................23 1.4.1.1. Caùc yeáu toá veà nguoàn thaûi. .................................................................24 1.4.1.2. Caùc yeáu toá khí töôïng .........................................................................25 1.4.1.3. AÛnh höôûng cuûa ñòa hình ñoái vôùi söï phaùt taùn chaát oâ nhieãm...............27 1.4.1.4. AÛnh höôûng cuûa coâng trình xaây döïng vôùi söï phaùt taùn oâ nhieãm...........28 1.4.1.5. AÛnh höôûng ñieàu kieän thôøi tieát ñeán ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån. ...........29 1.4.2. Tình hình söû duïng moâ hình toaùn ñeå moâ phoûng söï phaùt taùn chaát oâ nhieãm khoâng khí treân theá giôùi vaø trong nöôùc. ..................................................................29 1.4.2.1. Treân theá giôùi. ....................................................................................29 1.4.2.2. Trong nöôùc........................................................................................30 1.5. TOÅNG QUAN CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ...31 1.5.1. Bieän phaùp di dôøi caùc nhaø maùy oâ nhieãm. .....................................................31 1.5.2. Bieän phaùp giaûm thieåu taïi nguoàn..................................................................31 1.5.2.1. Thay ñoåi nhieân lieäu söû duïng. ...........................................................31 1.5.2.2. Söû duïng chaát phuï gia. ......................................................................32 1.5.2.3. Thay ñoåi quy trình coâng ngheä. .........................................................32 1.5.2.4. Ñieàu chænh cheá ñoä vaän haønh hôïp lyù, phuø hôïp vôùi thieát bò. ...............32 1.5.3. Bieän phaùp xöû lyù cuoái ñöôøng oáng. ................................................................32 1.5.3.1. Xöû lyù buïi. .........................................................................................33 1.5.3.2. Xöû lyù khí. .........................................................................................34 1.5.4. Kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí do giao thoâng. .............................................35 1.5.5. Giaûi quyeát vaán ñeà aùch taéc giao thoâng ñoâ thò. ..............................................36 CHÖÔNG 2: HIEÄN TRAÏNG OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ. ........................ 37 2.1. GIÔÙI THIEÄU TÌNH HÌNH OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TAÏI TP.HCM ...............37 2.2. HIEÄN TRAÏNG SAÛN XUAÁT CUÛA MOÄT SOÁ NHAØ MAÙY ÑIEÅN HÌNH GAÂY OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ. ...............................................................................................43 2.2.1 Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. ..............................43 2.2.1.1. Nguoàn nguyeân lieäu, nhieân lieäu. ..........................................................43 2.2.1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I ......44 2.2.2. Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc............................46 2.2.3. Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ....................................48 2.2.3.1. Nguoàn nguyeân lieäu, nhieân lieäu. ..........................................................48 2.2.3.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc..............49 Luaän Vaên Thaïc Só Trang iv 2.2.4. Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Ñieän Chôï Quaùn. ..................................52 2.3. CAÙC NGUYEÂN NHAÂN GAÂY NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TP.HCM. ......................53 2.3.1. OÂ nhieãm khoâng khí do saûn xuaát coâng nghieäp. ............................................53 2.3.1.1. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. .....56 2.3.1.2. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc....57 2.3.1.3. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ............59 2.3.2. OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí do nguoàn giao thoâng vaän taûi. ....................60 2.4. OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TÖØ NHÖÕNG HOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP .........63 2.5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN KHUEÁCH TAÙN CAÙC CHAÁT ÑOÄC HAÏI VAØO MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ TÖØ CAÙC OÁNG KHOÙI. ....................................63 2.5.1. Phöông phaùp Gauss .....................................................................................63 2.5.1.1. Chaát thaûi daïng khí. ............................................................................64 2.5.1.2. Chaát thaûi laø daïng buïi. .......................................................................66 2.5.2. Giôùi thieäu chöông trình................................................................................68 2.6. CAÙC THOÂNG SOÁ ÑAÀU VAØO VAØ KEÁT QUAÛ TÍNH PHAÙT TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ. ...............................................................................................68 2.6.1. Caùc thoâng soá veà nguoàn thaûi.........................................................................68 2.6.1.1. Vò trí caùc oáng khoùi .............................................................................68 2.6.1.2. Chieàu cao, ñöôøng kính oáng khoùi, nhieät ñoä, vaän toác vaø löu löôïng khí thaûi. .............................................................................................................. ..69 2.6.1.3. Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm. ..............................................................70 2.6.2. Caùc yeáu toá veà khí töôïng. .............................................................................70 2.6.3. Nhoùm yeáu toá veà ñòa hình vaø caùc coâng trình kieán truùc xung quanh ............71 2.6.4. Keát quaû tính toaùn phaùt taùn noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát..................72 2.7. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG DO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY GAÂY LEÂN CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ. ..............................................72 2.7.1. Ñaùnh giaù oâ nhieãm buïi. ................................................................................72 2.7.2. Ñaùnh giaù oâ nhieãm SO2. ...............................................................................74 2.7.3. Ñaùnh giaù oâ nhieãm NO2................................................................................76 2.7.4. Ñaùnh giaù oâ nhieãm CO. ................................................................................78 2.8. KHÍ THAÛI GIAO THOÂNG...................................................................................81 CHÖÔNG 3: ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TP.HCM............................................................................. 84 3.1. HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑAÙNH GIAÙ CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY........................................................................84 3.1.1. Hieän traïng vaø ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I........................................................................................84 3.1.1.1. Hieän traïng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi NM Xi Maêng Haø Tieân I.......84 3.1.1.2. Ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. ......................................................................................................85 3.1.2. Hieän traïng vaø ñaùnh giaù heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc......................................................................................86 Luaän Vaên Thaïc Só Trang v 3.1.2.1. Hieän traïng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi NM Nhaø Maùy Nhieät ñieän Thuû Ñöùc. .............................................................................................................. .86 3.1.2.2. Ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc. ...............................................................................................86 3.1.3. Hieän traïng vaø ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ..............................................................................................87 3.1.3.1. Hieän traïng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ....87 3.1.3.2. Ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. .............................................................................................................. .88 3.2. ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ DO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY. .................................................................88 3.2.1. Di dôøi caùc nhaø maùy bò oâ nhieãm. ..................................................................89 3.2.2. Bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm taïi nguoàn. ..................................................89 3.2.3. Xaây döïng heä thoáng xöû lyù khí thaûi. ..............................................................90 3.2.4. Löïa choïn bieän phaùp thích hôïp.....................................................................92 3.2.5. Phaùt trieån coâng nghieäp xanh. ......................................................................94 3.2.6. Veà xaây döïng. . .............................................................................................94 3.3. BIEÄN PHAÙP CHO CAÙC PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG. ..............................94 3.3.1. Coâng taùc giaùm saùt moâi tröôøng khoâng khí....................................................94 3.3.2. Kieåm tra khoùi thaûi cuûa xe. ..........................................................................95 3.3.3. Bieän phaùp söû duïng nhieân lieäu saïch.............................................................95 3.3.4. Quan traéc chaát löôïng khoâng khí. .................................................................95 3.3.5. Veà giaùo duïc. ................................................................................................96 KEÁT LUAÄN, KIEÁN NGHÒ VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI ......... 87 1. KEÁT LUAÄN ..................................................................................................... .........97 2. KIEÁN NGHÒ ...................................................................................................... .......98 3. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI ...........................................................................99 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ....................................................................... 100 PHUÏ LUÏC ........................................................................................ ......... 102 Luaän Vaên Thaïc Só Trang vii DANH MUÏC CHÖÕ VIEÁT TAÉT CEFINEA: Trung taâm Coâng ngheä – Moâi tröôøng Cty: Coâng ty Ctv: Coäng taùc vieân DO: Diesel Oil FO: Fuel Oil. MW: Megawatt. NM: Nhaø maùy. Kwh: Kilowatt giôø. QCVN: Qui chuaån Vieät Nam. TCVN: Tieâu chuaån Vieät Nam. TPHCM: Thaønh phoá Hoà Chí Minh. TS: Tieán só. XN: Xí nghieäp. Luaän Vaên Thaïc Só Trang viii DANH MUÏC BAÛNG Baûng 1.1: Phaân boá böùc xaï töøng thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010). Baûng 1.2: Nhieät ñoä trung bình thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010) Baûng 1.3: Höôùng gioù chuû ñaïo vaø toác ñoä gioù taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010). Baûng 1.4: Löôïng möa trung bình haøng naêm ño taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010). Baûng 1.5: Ñoä aåm töông ñoái khoâng khí töøng thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010) . Baûng 1.6: Toång hôïp caùc yeáu toá khí töôïng ñaëc tröng thaùng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh (naêm 2010). Baûng 1.7: Caùc chaát oâ nhieãm ñaëc tröng cho töøng ngaønh saûn xuaát. Baûng 2.1: Hieän traïng oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí cuûa moät soá nhaø maùy ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. Baûng 2.2: Thoáng keâ soá löôïng xe taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh (soá lieäu naêm 2010). Baûng 2.3: Löôïng nhieân lieäu tieâu thuï trong giao thoâng ñöôøng boä 2010 (lít/ngaøy). Baûng 2.4: Taûi löôïng oâ nhieãm theo löôïng nhieân lieäu baùn ra naêm 2009 (taán/naêm) Baûng 2.5: Taûi löôïng oâ nhieãm theo löôïng nhieân lieäu baùn ra naêm 2010 (taán/naêm) Baûng 2.6: Löu löôïng xe giôø cao ñieåm treân moät soá ñöôøng chính taïi Tp Hoà Chí Minh. Baûng 2.7: Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taïi moät soá ñieåm trong Tp Hoà Chí Minh Baûng 2.8: Thoáng keâ soá löôïng phöông tieän vaän chuyeån ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh Baûng 2.9: Nguyeân nhieân lieäu vaø hoùa chaát söû duïng trong quaù trình saûn xuaát. Baûng 2.10: Nguoàn nguyeân nhieân lieäu söû duïng trong quaù trình saûn xuaát. Baûng 2.11: Noàng ñoä buïi trong caùc coâng ñoaïn saûn xuaát cuûa NM Xi Maêng Haø Tieân I. Baûng 2.12: Taûi löôïng buïi taïi 3 oáng khoùi ñöôïc CEFINEA ño ñaïc. Baûng 2.13: Taûi löôïng chaát oâ nhieãm trong caùc oáng khoùi NM Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc. Baûng 2.14: Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm trong oáng khoùi thoaùt khí cuûa loø hoà quang. Baûng 2.15: Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm trong oáng khoùi thoaùt khí thaûi cuûa caùc loø caùn nhaø maùy theùp Thuû Ñöùc. Baûng 2.16: Coâng thöùc tính toaùn caùc heä soá σy, σz ôû khu vöïc thaønh phoá. Luaän Vaên Thaïc Só Trang ix Baûng 2.17: Caùc caáp ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån theo Pasquill. Baûng 2.18: Toïa ñoä oáng khoùi caùc nhaø maùy. Baûng 2.19: Thoâng soá vaät lyù caùc oáng khoùi. Baûng 2.20: Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm cuûa caùc nguoàn thaûi cao moät soá nhaø maùy. Baûng 2.21: Ñieàu kieän khí töôïng trung bình vaøo ban ngaøy töøng thaùng. Baûng 2.22: Ñieàu kieän khí töôïng trung bình vaøo ban ñeâm trong hai muøa. Baûng 2.23: Ñoä cao ñòa hình, chieàu cao vaø roäng cuûa toøa nhaø coâng trình keá caän. Baûng 2.24: Noàng ñoä buïi cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu dieãn. Baûng 2.25: Noàng ñoä SO2 cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu dieãn. Baûng 2.26: Noàng ñoä NO2 cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu dieãn. Baûng 2.27: Noàng ñoä CO cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu dieãn. Baûng 2.28: Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taïi moät soá ñieåm trong Tp Hoà Chí Minh Baûng 2.29: Toång hôïp noàng ñoä buïi (taán/km 2/thaùng) trong naêm 2010. Baûng 3.1: Ñaùnh giaù caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí. Luaän Vaên Thaïc Só
- Xem thêm -