Tài liệu Nghiệp vụ kế toán tại công ty khoá minh khai

  • Số trang: 172 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I “t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty kho¸ Minh Khai” I. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty kho¸ Minh Khai C«ng ty kho¸ Minh Khai ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 562/BKT ngµy 05/05/1972 cña Bé trëng Bé kiÕn tróc (nay lµ Bé X©y Dùng) víi tªn gäi ban ®Çu lµ nhµ m¸y kho¸ Minh Khai . Cuèi n¨m 1973 nhµ m¸y míi b¾t ®Çu s¶n xuÊt thö . §Çu n¨m 1974 , nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t . Ngµy 05/05/1993 , theo QyÕt ®Þnh sè 163A/BXD-TCL§ cña Bé trëng Bé X©y Dùng “Nhµ m¸y kho¸ Minh Khai” ®îc thµnh lËp l¹i vÉn tªn gäi “Nhµ m¸y kho¸ Minh Khai” nhng trùc thuéc Liªn hÞªp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng , Bé X©y Dùng . Ngµy 7/3/1994 , Thñ tíng ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 90/TTG vÒ viÖc tiÕp tôc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc , Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng ®îc tæ chøc thµnh Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng vµ Nhµ m¸y kho¸ Minh Khai ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty kho¸ Minh Khai . C«ng ty ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty C¬ khÝ X©y do Bé trëng Bé X©y Dùng phª chuÈn. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty kho¸ Minh Khai do héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty C¬ khÝ x©y dùng phª chuÈn theo quyÕt ®Þnh sè 189/H§QT ngµy 17/02/1998 cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ . C«ng ty kho¸ Minh Khai hiÖn nay cã tªn giao dÞch vµ trô së lµm viÖc nh sau: - Tªn c«ng ty : C«ng ty kho¸ Minh Khai . - Tªn giao dÞch quèc tÕ : Minhkhai lock company . - Trô së cña c«ng ty : 125D Minh Khai – Hai Bµ Trng – Hµ Néi . - §iÖn tho¹i : 04.8663035 . - Fax : 04.6240714 . LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ : + S¶n xuÊt thiÕt bÞ , m¸y mãc cho ngµnh x©y dùng , vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng tr×nh ®« thÞ ; + S¶n xuÊt phô tïng phô kiÖn b»ng kim lo¹i ; + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ x©y dùng ; + L¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ hÖ thèng ®iÖn níc cho c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông , trang trÝ néi ngo¹i thÊt ; + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng. II.Chøc n¨ng nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty §Ó ®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng n¨ng ®éng s¸ng t¹o , nh¹y bÐn trong tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh , thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng , cã gi¶i ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp , ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao , ®ång thêi t¹o m«i trêng thuËn lîi vho mäi ho¹t ®éng qu¶n lý cña Gi¸m ®èc ®îc chñ ®éng s¸ng t¹o , phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ chÕ míi , trªn c¬ së quyÒn , nghÜa vô , tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn vµ ph¸p luËt , bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty kho¸ Minh Khai ®îc tæ chøc theo m« h×nh sau : S¬ ®å bé m¸y c«ng ty Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng KCS XÝ nghiÖp c¬ khÝ I Ph©n xëng bãng , m¹ , s¬n Phßng kinh doanh Phßng tµi vô Ph©n xëng l¾p kho¸ Ph©n x ëng c¬ khÝ – c¬ ®iÖn Ph©n x ëng kÕt cÊu thÐp Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña mçi bé phËn , phßng ban nh sau : - Ban gi¸m ®èc gåm Gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc c«ng ty , trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tríc nhµ níc vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn (tõ huy ®éng vèn , ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i , ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho c«ng nh©n viªn ®Õn viÖc ph©n phèi thu nhËp vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc ) .Gi¸m ®èc c«ng ty giao nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cho c¸c phßng ban thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ®îc giao , ®ång thêi yªu cÇu c¸c phßng ban , ph©n xëng , xÝ nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh vµ cã chÕ ®é b¸o c¸o thêng xuyªn , ®Þnh kú cho gi¸m ®èc . Phã gi¸m ®èc c«ng ty gåm : + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt . + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh . + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc , mçi phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng . - C¸c phßng ban chøc n¨ng theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vµ gióp ®ì chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : cã nhiÖm vô bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng trong c«ng ty vÒ sè lîng , tr×nh ®é nghiÖp vô , tay nghÒ phï hîp víi tõng phßng ban , tõng bé phËn s¶n xuÊt , x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , tËp hîp c¸c ®Þnh møc lao ®éng , tæ chøc ký kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng … + Phßng kÕ ho¹ch vËt t : cã chøc n¨ng x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt , tiªu thô ng¾n h¹n vµ dµi h¹n , ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ , kÞp thêi , c©n ®èi c¸c mÆt vËt t , lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc ho¹t ®éng liªn tôc . + Phßng kinh doanh : cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng , t×m vµ ph¸t hiÖn nhu cÇu , ®ång thêi giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng … nh»m cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin cËp nhËt gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh . + Phßng kü thuËt c«ng nghÖ : cã nhiÖm vô kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch vËt t x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt , tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm , thiÕt kÕ c¸c khu«n mÉu s¶n phÈm , thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ kü thuËt … tham gia söa ch÷a lín m¸y mãc thiÕt bÞ . + Phßng KCS : cã chøc n¨ng kiÓm tra gi¸m ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi nhËp kho thµnh phÈm . + Phßng tµi vô : cã nhiÖm vô thu thËp , xö lý vµ ®a ra c¸c th«ng tin tµi chÝnh gióp cho viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mét c¸ch thêng xuyªn , liªn tôc , cã hÖ thèng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . -C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt vµ xÝ nghiÖp c¬ khÝ 1 : hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do c«ng ty giao cho , tæ chøc c¸c mÆt qu¶n lý nh»m ph¸t huy s¸ng kiÕn , c¶i tiÕn kü thuËt , hîp lý ho¸ s¶n xuÊt , n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm , tiÕt kiÖm vËt t Cïng víi ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸c phßng ban chøc n¨ng , ë c¸c ph©n xëng , tæ ®éi s¶n xuÊt cã c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng vµ c¸c tæ trëng tæ ®éi trùc thuéc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong néi bé cña bé phËn m×nh . Nh vËy , mçi phßng ban bé phËn trong c«ng ty ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng song gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ , phèi hîp ®ång bé víi nhau díi sù ®iÒu hµnh cña ban gi¸m ®èc nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt . III- §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,lÜnh vùc kinh doanh, quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty S¶n phÈm cña c«ng ty cã nhiÒu lo¹i , mçi lo¹i cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt riªng nhng quy tr×nh chÕ t¹o mét s¶n phÈm thêng bao gåm 3 giai ®o¹n : giai ®o¹n chÕ t¹o ph«i , giai ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ vµ cuèi cïng lµ giai ®o¹n l¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm . Trong mçi giai ®o¹n nµy nguyªn vËt liÖu ®îc chÕ biÕn thµnh nöa thµnh phÈm vµ ®îc chuyÓn sang giai ®o¹n sau ë c¸c ph©n xëng kh¸c theo c¸c quy tr×nh sau : - Giai ®o¹n chÕ t¹o ph«i cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c chi tiÕt , c¸c bé phËn s¶n phÈm díi d¹ng th« (ph«i) , sau ®ã ph«i ®îc chuyÓn sang giai ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ hoÆc cã thÓ b¸n ra ngoµi díi d¹ng b¸n thµnh phÈm . - Giai ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ lµ giai ®o¹n chñ yÕu ®Ó chÕ t¹o ra c¸c chi tiÕt bé phËn s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng t¸c dông nhÊt ®Þnh ®Ó l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm . - Giai ®o¹n l¾p r¸p vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm , giai ®o¹n nµy c¸c s¶n phÈm ®îc mµi dòa ®Ó ®¹t kÝch thíc theo yªu cÇu , ®îc söa ch÷a nÕu hang vµ ®îc l¾p r¸p ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh h¬n . Kh©u cuèi cïng ®ãng gãi s¶n phÈm còng ë giai ®o¹n nµy . XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm chung cña quy tr×nh c«ng nghÖ , hiÖn nay c«ng ty khãa Minh Khai tæ chøc s¶n xuÊt thµnh c¸c ph©n xëng víi chøc n¨ng , nhiÖm vô cña tõng ph©n xëng nh sau : - Ph©n xëng c¬ khÝ – c¬ ®iÖn : gåm 2 bé phËn + Bé phËn c¬ khÝ : cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu nh dËp ®Þnh h×nh ra c¸c khu«n mÉu (ph«i , ke , kho¸) , ®óc tay n¨m nh«m , ®óc ®ång thái ®Ó tiÖn lâi kho¸ … §èi víi mét sè s¶n phÈm ®¬n gi¶n , Ýt c«ng ®o¹n nh b¶n lÒ , then cµi , chèt cöa , … th× bé phËn c¬ khÝ cã thÓ hoµn chØnh tõ A ®Õn Z . Thuéc bé phËn nµy gåm c¸c tæ : khu«n , dËp , nguéi , khoan , giµn gi¸o , … + Bé phËn c¬ ®iÖn : nhiÖm vô cña bé phËn nµy lµ söa ch÷a thêng xuyªn , trung ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty kÓ c¶ phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn . Bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cho c¸c ph©n xëng kh¸c ho¹t ®éng liªn tôc , kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do ¶nh hëng cña nguyªn nh©n m¸y mãc thiÕt bÞ hay so ¶nh hëng cña nguån ®iÖn … Ngoµi ra bé phËn c¬ ®iÖn cßn cã nhiÖm vô chÕ t¹o mÉu khu«n ®óc ke , b¶n lÒ , kho¸ . NhiÖm vô nµy rÊt quan träng vµ phøc t¹p v× nã ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao ®Ó ®¶m b¶o khi ®óc c¸c chi tiÕt cã thÓ l¾p r¸p ®îc víi nhau . Thuéc bé phËn nµy cã c¸c tæ : phay , ®iÖn , söa ch÷a , gia c«ng c¬ … - Ph©n xëng bãng m¹ s¬n : cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ t¹o m¹ quai kho¸ , b¶n lÒ , chèt cöa , crem«n , … C«ng nghÖ m¹ ®ßi hái ph¶i cã kü thuËt cao theo quy tr×nh c«ng nghÖ nghiªm ngÆt ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm cã ®é bÒn vµ ®é bãng cao . Thuéc ph©n xëng nµy cã c¸c tæ : bãng , m¹ , s¬n . - Ph©n xëng l¾p kho¸ bao gåm c¸c tæ : l¾p 1 , l¾p 2 , l¾p 3 , l¾p 4 , l¾p kho¸ … cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c chi tiÕt rêi do c¸c ph©n x ëng kh¸c t¹o ra thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh . - Ph©n xëng kÕt cÊu thÐp : nhiÖm vô cña ph©n xëng lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kÕt cÊu thÐp nh giµn gi¸o , cöa chip , cöa hoa … Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu PX c¬ khÝ ®iÖn PX bãng m¹ s¬n PX l¾p kho¸ PX kÕt cÊu thÐp Thµnh phÈm hoµn chØnh VÝ dô : Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kho¸ : Kho nguyªn vËt liÖu NhËp kho thµnh phÈm Gia c«ng chi tiÕt L¾p kho¸ hoµn chØnh Kho b¸n thµnh phÈm1 Kho b¸n thµnh phÈm 2 S¬n kho¸ m¹ ch×a L¾p æ khãa Kho b¸n thµnh phÈm 2
- Xem thêm -