Tài liệu Nghiên cứu xác định một số giống và ảnh hưởng của phân bón lá pomior đối với cây đậu tương vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

  • Số trang: 173 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O TR NG ð¤I H§C NÔNG NGHIP HÀ NI -------------------------------------------------- PH¤M MINH THU NGHIÊN CU XÁC ðNH MT S! GI!NG VÀ "NH H #NG C$A PHÂN BÓN LÁ POMIOR ð!I V)I CÂY ð+U T NG V XUÂN T¤I HUYN HIP HÒA, T/NH B0C GIANG LU+N VĂN TH¤C SĨ NÔNG NGHIP Chuyên ngành: Trt Mã sA: 60.62.01 Ng Hi h Jng dLn khoa h>c: PGS.TS ðOÀN TH THANH NHÀN . HÀ NI – 2011 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan r%ng, s' liu và k)t qu+ nghiên c-u trong lun văn là trung th.c và ch a t/ng ñ 0c ai công b'. - Tôi xin cam ñoan r%ng, m i s. giúp ñ5 cho vic th.c hin lun văn này ñã ñ 0c cám n và các thông tin trích d - Xem thêm -