Tài liệu Nghiên cứu, tính toán , thiết kế hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu mộc bài, huyện bến cầu, tỉnh tây ninh niên hạn 30 năm

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38202 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP , 30 NĂM Ngành: Chuyên ngành: Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện MSSV: 1081091050 : Lớp: 10HMT2 TP. Hồ Chí Minh, 8/2012 BM05/QT04/ĐT Khoa: Môi trường & CNSH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐATN) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): MSSV:1091081050. Lớp: 10HMT2 Ngành Chuyên ngành 2. Tên đề tài 30 năm. 3. Các dữ liệu ban đầu : ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 4. Các yêu cầu chủ yếu : ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 5. Kết quả tối thiểu phải có: 1) ................................................................................................................................................ 2) ................................................................................................................................................ 3) ................................................................................................................................................ 4) ................................................................................................................................................ Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) BM09/QT04/ĐT Khoa: Môi trường & CNSH PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): MSSV:1091081050. Lớp: 10HMT2 Ngành Chuyên ngành : 2. Tên đề tài 30 năm. 3. Họ và tên người chấm điểm: ............................................................................................... 4. Nhiệm vụ: GV hướng dẫn  Chủ tịch Hội đồng  GV phản biện  Thư ký Hội đồng  GV chấm  Ủy viên Hội đồng  5. Nhận xét: .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 6. Điểm đánh giá (theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên): Bằng số : ______________ Bằng chữ : ______________ TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Người chấm điể m (Ký và ghi rõ họ tên) ............................................................................................ 4 U ................................................................................................... 4 U.................................................................................................. 4 [ II U .......................................................................................... 5 [ IV ] PHƯƠ U ..................................................................................... 5 [ V ]D ..................................................................................................... 5 .............................................................................................................. 5 .......................................................................................................... 5 1: CƠ SƠ .................................................................... 6 CHƯƠ 1.1 Căn c ............................................................. 6 .................................................................................................................. 8 .......................................................................................................... 9 .............................................................. 17 1.4 S CHƯƠNG 2. MÔ TẢ DỰ ÁN: THIẾT KẾ, CÁC NGUỒN LỰC, CÁC KẾT QUẢ ......................... 28 2.1 Quy mô xây dựng ................................................................................................................. 28 ................................................................................ 30 2.2 Khu v 2.3 Công nghệ và kỹ thuật........................................................................................................... 33 2.4 Chương trình tạo ra hàng hóa dịch vụ. .................................................................................... 43 2.5. Các giải pháp thiết kế ........................................................................................................... 43 2.6 Môi tr ng ........................................................................................................................... 46 ƠS CHƯƠ I .................................................................................. 51 ƯU L NG.................................................................................... 51 c................................................................................................. 51 ơm.......................................................... 51 ơ a ................................................ 58 I ................................................................... 63 CHƯƠ ơ ......................................................................... 63 1 i ................................................................... 63 ng h ưu l ng, lưu l ........................................................................ 69 ơ 2 ......................................................................... 91 .................................................................................................. 94 ƠS CHƯƠNG 1: L ...................................................................... 103 ................................................................................... 103 : ........................................................... 103 ng n : ................................................................................................................ 104 ........................................................................ 107 CHƯƠ ......................................................................................................... 107 ............................................................................................................. 113 (tube settlers).............................................. 119 2.3 ........................................................................................................ 122 c .................................................................................................................. 131 2.5 Kh an : ............................................................................................................. 132 .................................................................................................................... 133 2.7 ................................................................................................................. 135 2.8 D .............................................................................................................................. 138 – ..................................................................................................... 125 – .......................................................................................... 58 – ơm ............................................................................................................ 60 - c....................................................................................................... 90 – ...................................................................................................... 33 2 – ....................................................... 13 – nhiên........................................................................................ 13 ............................................................ 30 2.1- 1: D .................................. 38 – 2.6 – 1: D i môi tr ƠS ng .............................................. 49 I .................................................................................. 51 ........................................................................................... 57 a...................................................................... 62 - Bảng 2.2 - 1: Chiều dài các đoạn ống mạng vòng ........................................................................... 64 Bảng 2.2 - 2: Chiều dài các đoạn ống mạng cụt.............................................................................. 68 Bả - c max .................................................................. 70 Bả – ) ......................................................... 71 Bả - ....................................................................... 74 Bả - ưu l c max .......................... 78 Bả - ưu l ............................... 81 Bả - ưu l ...................................................................... 84 Bả - ..................................................................................... 87 Bả - c ...................................................................................................... 88 Bả - i ...................................................................... 92 2.5 – 1: D ng ................................................................................................. 95 2.5 – 2: D ............................................................................. 98 – ............................................................................ 101 - ......................................... 103 – c t do ....................................................................... 111 – - cđ c thô ................................................................................ 112 ư c............................... Error! Bookmark not defined. 3 [I] – . : - 2020; ; ; ; ; ; . [ II ] • . • . • . [ III ] • • • . 4 • • • . [ IV ] • . • • . [ V] • • • . 33-2006 [ VI ] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tiêu . ). ) ). . ). 33-2006. [ VII ] 5 CHƯƠNG 1 1.1 1 . 52/2008/QĐ-TTg. . – . Myanmar. , . – – . – nhân.. . 6 1 . . . tham gia. . 1 – . 7
- Xem thêm -