Tài liệu Nghiên cứu nhu cầu huyến luyện nâng cao năng lực của người dân trồng lúa huyện tiểu cần, tỉnh trà vinh

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TR NG I H C C N TH VI N NGHIÊN C U PHÁT TRI N BSCL ----- NGÔ TH KI U NGOAN NGHIÊN C U NHU C U HU N LUY N NÂNG CAO NG L C C A NG I DÂN TR NG LÚA HUY N TI U C N, T NH TRÀ VINH LU N V N T T NGHI P N TH - 2010 IH C TR NG I H C C N TH VI N NGHIÊN C U PHÁT TRI N BSCL ----- NGÔ TH KI U NGOAN NGHIÊN C U NHU C U HU N LUY N NÂNG CAO NG L C C A NG I DÂN TR NG LÚA HUY N TI U C N, T NH TRÀ VINH LU N V N T T NGHI P IH C Chuyên ngành: PHÁT TRI N NÔNG THÔN Mã ngành: 52 62 01 01 Cán b h ng d n khoa h c PGS.TS D NG NG C THÀNH N TH - 2010 I CAM OAN Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n. Các s li u thu th p và t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t c tài nghiên c u khoa h c nào. n Th , ngày 07 tháng 12 n m 2010 Th c hi n tài Ngô Th Ki u Ngoan i XÁC NH N VÀ NH N XÉT C A CÁN B H NG D N ................................................................................................................................ Lu n v n t t nghi p i h c v i tài: Nghiên c u nhu c u hu n luy n nâng cao n ng l c ng i dân tr ng lúa huy n Ti u c n, t nh Trà Vinh” ã c sinh viên Ngô Th Ki u Ngoan th c hi n trong n m 2010. ...................................... ng ý cho b o v tr thôn ch i ng ch m LVTN chuyên ngành Phát tri n Nông n Th , ngày…. tháng…. n m 2010 Cán b h ng d n PGS.TS D ii ng Ng c Thành NH N XÉT C A CÁN B PH N BI N …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………… n Th , ngày….tháng….n m…. Cán b ph n bi n iii TI U S CÁ NHÂN Sinh viên: Ngô Th Ki u Ngoan MSSV: 4074813 p: CA0787A1 Quê quán: Ti u C n – Trà Vinh a ch e- mail: ntkngoan13@student.ctu.edu.vn n tho i: 0973530667 tên cha: Ngô v n c tên m : Phan Th Ngh a Quá trình h c t p : 1997 – 2001 : H c sinh c p I tr nh Trà Vinh ng Ti u H c T p Ngãi A- Huy n Ti u C n, 2001 – 2004 : H c sinh c p II tr nh Trà Vinh ng Trung H c Ph Thông Huy n Ti u C n, 2004 – 2007: H c sinh c p III tr nh Trà Vinh ng Trung H c Ph Thông Huy n Ti u C n, 2007 – 2011 : Sinh viên l p PTNT- Vi n NC – PT BSCL - tr n Th iv ng ih c IC MT Kính dâng cha m kính yêu! Ng i ã sinh thành d y d con nên ng giành nh ng gì t t p nh t con có c nh ngày hôm nay. Xin t lòng bi t n sâu s c PGS. TS. D hi n i, và ã n ng Ng c Thành ã t n tình h ng d n tôi trong su t quá trình th c tài. Quý Th y Cô Tr ng i H c C n Th và Th y Cô Vi n Nghiên c u Phát tri n ng b ng sông C u Long ã t n tình d y d tôi trong su t quá trình h c p. Thông qua tài này, tôi xin chân thành c m n các cô, chú, anh, ch phòng Nông nghi p, Phòng Th ng kê, Tr m Khuy n Nông huy n Ti u C n. Xin c m n các chú, bác nông dân huy n Ti u C n ã nhi t tình giúp và cung c p nh ng thông tin c n thi t tôi th c hi n tài này. Thay l i c m t , kính chúc quý th y cô l i chúc s c kh e và thành nh t. t chân thành n Th , ngày 07 tháng 12 n m 2010 Ng i th c hi n Ngô Th Ki u Ngoan v TÓM T T Nghiên c u này phân tích nhu c u hu n luy n và nâng cao n ng l c cho ng i dân canh tác lúa t i huy n Ti u C n, t nh Trà Vinh. M u u tra là 40 h có tr ng lúa t i vùng nghiên c u. Nghiên c u s d ng ph ng pháp th ng kê mô t , ng chéo m c ý ngh a 5% ánh giá m i quan h gi a các thông tin c a ch n vi c tham gia t p hu n k thu t c a các nông h canh tác lúa. Qua k t qu phân tích cho th y có 62,5% s h tham gia vào các t ch c oàn th t i a ph ng. Trong ó, các t ch c oàn th mà nông dân tham gia là: h i nông dân, i ph n … nhi u h n các t ch c chính th c nh : câu l c b khuy n nông, h p tác xã nông nghi p… Có nhi u ngu n thông tin cung c p ki n th c tr ng lúa cho nông dân nh : công ty/ i lý v t t nông nghi p; trao i v i hàng xóm/bà con thân thu c; xem các ch ng trình khuy n nông trên tivi… Nông dân ã áp d ng nhi u k thu t vào s n xu t nh m t ng n ng su t, ch t l ng nông s n, trong ó nông dân áp d ng nhi u nh t là k thu t ch n gi ng s ch b nh. M i quan h gi a ng i dân và cán b khuy n nông v i các m c ích là h c h i, trao i k thu t n xu t, cây gi ng và v t t là ch y u. Các l p t p hu n t i a ph ng c ng i dân tham d v i t l cao (80% s h tham gia). Trong ó, n i dung mà nông dân c t p hu n trong th i gian qua ch y u là v các k thu t canh tác (ch n gi ng s ch b nh, k thu t ch m sóc…). a ph n các hình th c t p hu n c ch h ti p c n ch y u là h i th o (trao i, bàn lu n, h i h p trong nhà), i th o u b . Các ph ng pháp t p hu n c s d ng nhi u trong các l p t p hu n là h i th o và thuy t trình/bày gi ng. Tuy nhiên, các khóa t p hu n v n còn t s h n ch nh : th i gian t p hu n không chuy n t i h t nh ng thông tin k thu t cho ng i dân; thành ph n tham d b gi i h n… K t qu phân tích cho th y, nông dân vùng nghiên c u r t c n có cán b khuy n nông, m i xã c n ít nh t 2 khuy n nông viên. B i vì, l c l ng khuy n nông còn quá m ng trung ng c ng nh c s và còn thi u so v i nhu c u. Hi n nay, nhi u xã vùng sâu, vùng xa không có ho c có r t ít khuy n nông viên. Tóm l i, nông dân r t c n cán khuy n nông c t v n, h tr trong quá trình canh tác t ó góp ph n nâng cao n ng su t, t ng thu nh p, c i thi n cu c s ng cho bà con nông dân. vi CL C Trang I CAM OAN ................................................................................................i XÁC NH N VÀ NH N XÉT C A CÁN B H NG D N............................ii NH N XÉT C A CÁN B PH N BI N ........................................................ iii TI U S CÁ NHÂN .........................................................................................iv I C M T ......................................................................................................v TÓM T T..........................................................................................................vi C L C ........................................................................................................vii DANH M C CH VI T T T ..........................................................................xi DANH M C B NG .........................................................................................xii Ch ng 1 ............................................................................................................1 U ............................................................................................................1 1.1 TV N ...........................................................................................1 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U ....................................................................2 1.2.1 M c tiêu chung ..................................................................................2 1.2.2 M c tiêu c th ..................................................................................3 1.3 GI THUY T VÀ CÂU H I NGHIÊN C U .........................................3 1.3.1 Gi thuy t nghiên c u........................................................................3 1.3.2 Câu i nghiên c u...........................................................................3 1.4 PH M VI VÀ GI I 1.5 K T QU MONG 1.6 Ch IT NG TH H N NGHIÊN C U..............................................3 I............................................................................4 NG....................................................................4 ng 2 ............................................................................................................5 NG QUAN TÀI LI U THAM KH O ...........................................................5 2.1 TÌNH HÌNH HO T NG KHUY N NÔNG .........................................5 vii 2.1.1 N i dung ngh nh s 02/2010/N -CP v khuy n nông.....................5 2.1.2 Tình hình ho t ng khuy n nông Vi t Nam trong n m 2009 .............5 2.1.3 Tình hình ho t ng khuy n nông t nh Trà Vinh trong n m 2009........6 2.1.4 Các ph ng pháp thông tin khuy n nông ...........................................7 2.1.4.1 Ph ng pháp ti p xúc cá nhân ...................................................... 7 2.1.4.2 Ph ng pháp ti p xúc nhóm .......................................................... 8 2.1.4.3 Ph ng pháp thông tin i chúng ................................................. 9 2.1.5 Vai trò c a khuy n nông trong n n s n xu t nông nghi p ................10 2.1.5.1 Vai trò chuy n giao ti n b k thu t n nông dân .....................10 2.1.5.2 Vai trò t o m i liên k t nông dân, h tr nhau s n xu t .............12 2.1.5.3 Vai trò giúp nông dân ti p c n v i th tr ng .............................12 2.1.6 Nh ng khó kh n trong ho t ng khuy n nông Vi t Nam trong nh ng m qua .............................................................................................................13 2.2 HI N TR NG S N XU T LÚA T I VÙNG NGHIÊN C U ..............15 2.2.1 Di n tích gieo tr ng, n ng su t và s n l ng lúa t i vùng nghiên c u giai n 2007 – 2009 ...............................................................................15 2.2.2 Nh ng thu n l i và khó kh n trong quá trình canh tác ......................15 2.2.2.1 Thu n l i .........................................................................................16 2.2.2.2 Khó kh n .......................................................................................16 Ch PH ng 3 ..........................................................................................................18 NG PHÁP LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U .......................18 3.1 PH NG PHÁP LU N..........................................................................18 3.2 PH NG PHÁP THU TH P S LI U..................................................19 3.2.1 Thu th p s li u th c p...................................................................19 3.2.2 Thu th p s li u s c p ....................................................................19 3.3 PH NG PHÁP CH N M U ...............................................................20 3.4 PH NG PHÁP PHÂN TÍCH................................................................19 viii Ch ng 4 ..........................................................................................................21 T QU VÀ TH O LU N ...........................................................................21 4.1 U KI N T 4.1.1 V trí NHIÊN XÃ H I VÙNG NGHIÊN C U ......................21 a lý .......................................................................................21 4.1.2 Khí h u.............................................................................................21 4.1.3 Th y v n...........................................................................................21 4.1.4 t ai..............................................................................................22 4.1.5 Dân s ..............................................................................................22 4.2 THÔNG TIN CHUNG V CH H .......................................................23 4.2.1 Tu i c a ch h ...............................................................................23 4.2.2 Trình h c v n c a ch h .............................................................23 4.2.3 Kinh nghi m s n xu t lúa c a ch h ................................................24 4.2.4 Di n tích canh tác lúa c a nông h t i vùng nghiên c u...................24 4.2.5 S tham gia c a nông dân vào các t ch c h i oàn và khuy n nông ..................................................................................................................25 4.3 TÌNH HÌNH HO T NG KHUY N NÔNG TRONG TH I GIAN QUA .......................................................................................................................26 4.3.1 Ph n ánh các ngu n thông tin khoa h c k thu t h tr cho nông dân ..................................................................................................................26 4.3.2 M c hài lòng v nh ng ki n th c giúp nông dân canh tác lúa hi u qu ............................................................................................................27 4.3.3 M c tác d ng c a nh ng k n ng canh tác lúa nông dân th ng áp d ng ...........................................................................................................27 4.3.4 S l n nông dân trao i v i cán b khuy n nông 4.3.5 M i quan h c a nông dân v i cán b khuy n nông 4.3.6 S l a ph a ph ng .........28 ng .......30 ng nông dân tham gia các l p t p hu n ...................................31 4.3.7 Lý do nông dân ch a tham gia các l p t p hu n................................31 4.3.8 Nh ng n v /t ch c m i nông dân tham gia t p hu n k thu t.......32 ix 4.3.9 Nh ng t ch c nông dân xu t nh ng n i dung c n ct p hu n ..........................................................................................................32 4.3.10 Nh ng n i dung nông dân ã c t p hu n trong th i gian qua.....33 4.3.11 Nh ng hình th c t p hu n t i vùng nghiên c u trong th i gian qua.34 4.3.12 M c hài lòng v các ph ng pháp t p hu n trong th i gian qua .34 4.3.13 M c hài lòng v các hình th c t ch c t p hu n trong th i gian qua t i vùng nghiên c u.............................................................................35 4.3.14 Nh ng h n ch c a các khóa t p hu n tr 4.3.15 ánh giá m c c ây.............................35 hài lòng v các bu i t p hu n ..............................36 4.4 PHÂN TÍCH NHU C U HU N LUY N VÀ NÂNG CAO N NG L C A NG I DÂN..........................................................................................37 4.4.1 Các nhân t nh h ng n vi c tham gia t p hu n k thu t c a ng i dân ............................................................................................................37 4.4.2 Nh ng khó kh n c a nông dân trong quá trình canh tác ....................38 4.4.3 Nhu c u v s l ng cán b khuy n nông t i a ph ng trong th i gian t i ......................................................................................................39 4.4.4 Nh ng n i dung nông dân c n t p hu n trong th i gian t i ...............39 4.4.5 Nhu c u v tình hình t ch c các l p t p hu n trong th i gian t i ....40 4.5 PHÂN TÍCH THU N L I VÀ KHÓ KH N..............................................41 4.5.1 Thu n l i ..........................................................................................41 4.5.2 Khó kh n ..........................................................................................41 4.6 M T S GI I PHÁP NH M T O S CHUY N BI N TRONG HO T NG KHUY N NÔNG .................................................................................42 Ch ng 5...........................................................................................................43 T LU N VÀ KI N NGH ...........................................................................43 5.1 K T LU N ................................................................................................43 5.2 KI N NGH ...............................................................................................44 TÀI LI U THAM KH O .................................................................................45 x DANH M C CH VI T T T BSCL: ng b ng sông C u Long NN & PTNT: Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn TTKNKNQG: Trung tâm Khuy n nông – Khuy n ng Qu c gia TTXVN: Thông t n Xã Vi t Nam xi DANH M C B NG ng 2.1: Di n tích gieo tr ng, n ng su t và s n l ng lúa t i huy n Ti u C n giai n 2007- 2009 …………………………………………………………...15 ng 4.1: Phân b tu i c a ch h t i vùng nghiên c u……………………..... 23 ng 4.2: Trình h c v n c a ch h t i vùng nghiên c u………………….. 23 ng 4.3: Kinh nghi m s n xu t lúa c a ch h …………………………….... 24 ng 4.4: Di n tích canh tác lúa c a nông h t i vùng nghiên c u……………25 ng 4.5: S tham gia c a nông dân vào các t ch c H i oàn và khuy n nông t i vùng nghiên c u……………………………………………………… 26 ng 4.6: Ngu n thông tin khoa h c k thu t c nông h ti p nh n (thang m 1: th p nh t -5: nhi u nh t)…………………………………………………… 27 ng 4.7: M c hài lòng v nh ng ki n th c giúp nông dân canh tác lúa hi u qu (thang m 1: ít nh t – 5: nhi u nh t)……………………………………. 28 ng 4.8: M c ng (thang tác d ng c a nh ng k n ng canh tác lúa nông dân th ng áp m 1: ít nh t -5: nhi u nh t)……………………………………. 28 ng 4.9: T l (%) nông dân trao i v i cán b khuy n nông a ph ng …………………………………………………………………………………. 29 ng 4.10: Nh ng n i dung nông dân th ng trao i v i cán b khuy n nông a ph ng……………………………………………………………………... 30 ng 4.11: M i quan h c a nông dân v i cán b khuy n nông a ph ng (thang m 1: ít nh t - 5: nhi u nh t)…………………………………………………. 30 ng 4.12: S l ng nông dân tham gia các l p t p hu n…………………..... 31 ng 4.13: Nh ng n v /t ch c m i nông dân tham gia t p hu n k thu t …………………………………………………………………………………. 32 ng 4.14: Nh ng t ch c và cá nhân c n nông dân xu t nh ng n i dung c t p hu n………………………………………………………………….. 33 ng 4.15: Nh ng n i dung nông dân ã c t p hu n trong th i gian qua ………………………………………………………………………………… 33 xii ng 4.16: Nh ng hình th c t p hu n trong th i gian qua t i vùng nghiên c u …………………………………………………………………………………..34 ng 4.17: M c hài lòng v các ph ng pháp t p hu n trong th i gian qua t i vùng nghiên c u (thang m 1:ít nh t – 5:nhi u nh t)……………………….. 35 ng 4.18: M c hài lòng v các hình th c t ch c t p hu n trong th i gian qua t i vùng nghiên c u…………………………………………………………35 ng 4.19: Nh ng h n ch c a các khóa t p hu n tr ng 4.20: M c c ây………………… 36 hài lòng v các bu i t p hu n………………………………37 ng 4.21: các nhân t nh h ng n vi c tham gia t p hu n k thu t c a ng i dân ……………………………………………………………………………...38 ng 4.22 : Nh ng khó kh n c a nông dân trong quá trình canh tác………...... 39 ng 4.23: Nh ng n i dung nông dân c n t p hu n trong th i gian t i (thang i m 1: ít nh t – 5 : nhi u nh t)………………………………………………... 40 ng 4.24: Nhu c u v t ch c các l p t p hu n trong th i gian t i…………...40 xiii Ch ng 1 U 1.1 TV N ng b ng sông C u Long ( BSCL) là v a lúa l n nh t c a c n c, i di n tích t nhiên g n 4 tri u ha, là a bàn óng vai trò quan tr ng trong chi n l c an ninh l ng th c c a c n c, và là n i có kim ng ch xu t kh u lúa g o và th y s n l n nh t n c. Tuy ch chi m 12% di n tích so v i c n c, nh ng hàng m BSCL óng góp h n 50% t ng s n l ng lúa và kho ng 90% l ng g o xu t kh u c a c n c (C c th ng kê, 2004). Có th nói r ng s n xu t cây n trái, rau màu và cây l ng th c là r t quan tr ng không ch cho vùng BSCL mà còn cho c n c. V n này liên quan n an ninh l ng th c, s n xu t hàng xu t kh u, phát tri n d ch v nông nghi p và nông thôn, nâng cao i s ng nông dân và t o c h i vi c làm cho nông thôn (Nguy n V n Sánh, 2008). Là m t t nh thu c khu v c BSCL – vùng tr ng m s n xu t nông nghi p và an ninh l ng th c c a c n c. Trà Vinh có 65 km b bi n, v i di n tích t nhiên là 224.000 ha (chi m 5,63% di n tích vùng BSCL và 0,67% di n tích c c), trong ó di n tích t nông nghi p là 180.000 ha (chi m 80% so v i di n tích nhiên). Dân s Trà Vinh kho ng 1,05 tri u ng i (chi m 5,99% so v i BSCL), v i 3 c ng ng dân t c cùng sinh s ng, trong ó ng i Kinh chi m 69%, ng i Khmer chi m 29% và ng i Hoa chi m 2% (Niên giám th ng kê nh Trà Vinh, 2008). Là m t t nh có trên 81,5% ng i dân sinh s ng vùng nông thôn và làm nông nghi p c bi t là v cây lúa - cây tr ng ch l c, s n ph m chuyên môn hoá cao nh t vùng; hàng n m di n tích tr ng lúa c a ng i dân trong t nh t t 220 – 230 ngàn ha. Tuy cây lúa là th m nh c a vùng, c th tr ng tiêu th trong và ngoài n c a chu ng nh ng v n còn nh ng khó kh n h n ch s phát tri n. Quy mô s n xu t nông h còn nh l , th tr ng tiêu th nông s n xa và không n nh, trình k thu t và k n ng qu n lý còn h n ch , c s h t ng y u kém làm cho ch t ng s n ph m không n nh, giá thành th p và hàng hóa cung c p không khi doanh nghi p c n mua v i s l ng l n tiêu th và xu t kh u (Hu nh Phong Tranh, 2007). 1 i vì, s n xu t nông nghi p ngày càng a d ng và ph c t p nên òi h i ng i nông dân càng có k n ng cao h n v trình , ki n th c, k thu t qu n lý, n m ng thông tin v th tr ng. Do v y, nhu c u v khuy n nông t ng lên, nó có vai trò quan tr ng trong vi c nâng cao trình s n xu t cho nông dân. Tuy nhiên, hi n nay ph ng pháp khuy n nông trong vi c chuy n giao các khoa h c k thu t m i ch a th c s áp ng nhu c u thi t th c c a ng i dân, ch a khuy n khích nông dân t gi i quy t các v n c a h (B Nông nghi p & PTNT, 2005). Các ph ng pháp khuy n nông hi n nay ch d ng l i giai n gi i thi u k thu t và ch a h tr k p th i cho nông dân giúp h ng d ng và khám phá k thu t m i (Tr n Thanh Bé, 2000). Vì v y, các ph ng pháp khuy n nông c n c c i thi n ho c thay th cách ti p c n khuy n nông khác t t h n áp ng nhu c u phát tri n nông nghi p. Ngoài ra, ti n trình ti p c n và ng d ng k thu t canh tác m i vào các ho t ng s n xu t còn nhi u h n ch và ch a ng b gi a nhi u i t ng s n xu t khác nhau, gi a các vùng sinh thái và gi a nh ng c m khác nhau c a ng i s n xu t (Nguy n Thanh Bình, 2008). Các h n ch này có th do t phía ng i s n xu t, ho c có th do k thu t s n xu t m i ch a phù h p v i th c t s n xu t. Nh ng y u t quan tr ng nh t là làm h n ch n quá trình ng d ng k thu t có th là do vi c th c hi n công tác khuy n nông trong vi c chuy n giao khoa h c k thu t n ng i dân ch a có hi u qu . K t qu là khuy n nông không th áp ng c nhu c u c a ng i nông dân, nh ng thông tin k thu t m i không phù h p, không n c v i nh ng nông dân nghèo tìm l c (D Án Khuy n Nông BSCL, 2007). Làm th nào nâng cao trình và k n ng c a ng i dân, t ng t l nông dân ng d ng ti n b khoa c k thu t vào s n xu t nh m ti t ki m chi phí, t ng n ng su t, nâng cao giá tr n ph m và l i nhu n cho nông dân. Do ó tài “Nghiên c u nhu c u hu n luy n và nâng cao n ng l c c a ng i dân vùng s n xu t lúa t i huy n Ti u n, t nh Trà Vinh” c ch n th c hi n là c n thi t trong giai n hi n nay. 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u nhu c u ào t o hu n luy n và nâng cao n ng l c c a ng i dân trong vi c s n xu t lúa t i huy n Ti u C n, t nh Trà Vinh. T ó xu t các gi i pháp góp ph n thúc y ho t ng khuy n nông, áp ng nhu c u nâng cao trình s n xu t c a nông dân nh m t ng n ng su t và ch t l 2 ng s n ph m. 1.2.2 M c tiêu c th ánh giá c th c tr ng ho t ng khuy n nông, chuy n giao cây lúa trong th i gian qua t i huy n Ti u C n, t nh Trà Vinh. thu t trên Phân tích c nh ng nhu c u v hu n luy n và nâng cao n ng l c c a ng dân s n xu t lúa vùng nghiên c u. xu t và hi u qu i c các gi i pháp cho ho t ng khuy n nông nh m nâng cao trình n xu t lúa c a ng i nông dân. 1.3 GI THUY T VÀ CÂU H I NGHIÊN C U 1.3.1 Gi thuy t nghiên c u Công tác khuy n nông và chuy n giao khoa c thu t trong n xu t lúa i huy n Ti u C n nh Trà Vinh trong th i gian qua ch a c ph bi n r ng rãi. Ng i dân n xu t lúa trên luy n và nâng cao trình trong a bàn nghiên c u ch a có nhu c u v hu n n xu t lúa. Trình chuyên môn và k nghiên c u còn n ch . 1.3.2 Câu ng a các khuy n nông viên trên a bàn i nghiên c u Tình hình khuy n nông và chuy n giao khoa c thu t trong i a bàn nghiên c u trong th i gian qua nh th nào? Trình và kinh nghi m trong c u nh th nào? n xu t lúa Nh ng thu n l i và tr ng i trong nghiên c u hi n nay là gì? a ng n xu t lúa i dân trên a ng n xu t lúa a bàn nghiên i dân trên a bàn Nh ng thu t, nhu c u hu n luy n và nâng cao n ng l c c a ng trong n xu t lúa hi n nay nh th nào? i dân Nh ng thu n l i và khó kh n c a vi c chuy n giao khoa h c k thu t t cán khuy n nông n nông dân nh th nào? 1.4 PH M VI VÀ GI I N NGHIÊN C U Do n ch kinh phí và th i gian nghiên c u, tài ch t p trung ánh giá hi n tr ng khuy n nông chuy n giao khoa c thu t và nhu c u hu n luy n a ng i dân trong n xu t lúa i huy n Ti u C n nh Trà Vinh. 3 tài c th c hi n trong th i gian t tháng 8-10 n m 2010. 1.5 K T QU MONG I ánh giá c tình hình hu n luy n c a cán b khuy n nông dân s n xu t lúa t i huy n Ti u C n, t nh Trà Vinh. i v i nông t qu nhu c u v n i dung t p hu n nh m nâng cao n ng l c c a ng trong quá trình canh tác lúa. i dân xu t m t s gi i pháp t p hu n thi t th c cán b khuy n nông có th hu n luy n nâng cao n ng l c phù h p v i nhu c u ng i dân canh tác lúa nh m t hi u qu kinh t cao. 1.6 IT Thông qua NG TH H tài nghiên c u, NG it ng c th h ng là: Tr c h t là nh ng ng i s n xu t s c cung c p nh ng thông tin, ki n th c và k n ng nh m nâng cao trình s n xu t c a ng i dân. Các t ch c khuy n nông trong công tác chuy n giao khoa h c k thu t có hi u qu n ng i dân. Các nhà làm chính sách và các ban ngành có liên quan bi t a ng i dân t i a ph ng trong quá trình canh tác. 4 c nh ng c u Ch ng 2 NG QUAN TÀI LI U THAM KH O 2.1 TÌNH HÌNH HO T 2.1.1 N i dung ngh Ngh nh này NG KHUY N NÔNG nh s 02/2010/N -CP v khuy n nông c ban hành vào ngày 08/01/2010, có hi u l c thi hành k t ngày 01/3/2010 và thay th Ngh nh s 56/2005/N -CP ngày 26/4/2005 c a Chính ph quy nh v khuy n nông, khuy n ng . N i dung ho t ng khuy n nông theo Ngh nh này g m có: b i d ng, t p hu n và ào t o cho ng i s n xu t và ng i ho t ng khuy n nông; thông tin tuyên truy n; trình di n và nhân ng mô hình; t v n và d ch v khuy n nông; h p tác qu c t v khuy n nông. Ngh nh quy nh, nông dân s n xu t nh , nông dân thu c di n h nghèo c tr 100% chi phí tài li u và 100% chi phí i l i, n khi tham d ào t o; nông dân s n xu t hàng hóa, ch trang tr i, xã viên t h p tác và h p tác xã, công nhân nông, lâm tr ng c h tr 100% chi phí tài li u và 50% chi phí i l i, n khi tham d ào t o; doanh nghi p nh và v a tr c ti p ho t ng trong các nh v c khuy n nông c h tr 50% chi phí tài li u khi tham d ào t o. Nhà c h tr 100% kinh phí thông tin tuyên truy n v ho t ng khuy n nông cho các t ch c, cá nhân có d án thông tin tuyên truy n c c p có th m quy n phê duy t và h tr 100% kinh phí t ch c h i thi, h i ch , tri n lãm, di n àn khuy n nông c c p có th m quy n phê duy t (Trung Tâm Khuy n Nông Khuy n Ng Qu c Gia, 2010). 2.1.2 Tình hình ho t ng khuy n nông Vi t Nam trong n m 2009 Theo TTKNKNQG (2009), Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ng Qu c gia ã ph i h p ch t ch v i các C c, V chuyên ngành trong B , h th ng khuy n nông- khuy n ng các t nh, thành ph , các c quan nghiên c u, ào t o… tri n khai, ki m tra, giám sát các ch ng trình, d án. M t s k t qu ã t c trong n m 2009 nh sau: - Trong n m 2009, TTKNKNQG ã xây d ng c 1.007 m trình di n – chuy n giao khoa h c công ngh trong các l nh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn, bao g m: Tr ng tr t, ch n nuôi, lâm nghi p, diêm nghi p, c gi i hoá nông nghi p, b o qu n, ch bi n nông - lâm- th y s n và ngành ngh nông thôn. 5
- Xem thêm -