Tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyên

  • Số trang: 465 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

iii M CL C L i cam oan ............................................................................................................... i L i c m ơn ................................................................................................................. ii M cl c M ................................................................................................................ iii U ................................................................................................................. 1 1. Tính c p thi t c a tài .............................................................................. 1 2. M c ích và yêu c u c a tài................................................................... 2 2.1. M c ích c a tài....................................................................................... 2 2.2. Yêu c u c a tài ......................................................................................... 2 3. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a 3.1. Ý nghĩa khoa h c c a tài ................................................... 3 tài ........................................................................ 3 3.2. Ý nghĩa th c ti n ........................................................................................... 3 4. Ph m vi nghiên c u ..................................................................................... 3 Chương 1. T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ KHOA H C C A S TÀI .................................................................................................. 4 1.1. Cơ s khoa h c c a tài ........................................................................ 4 1.1.1. Ngu n g c c a cây hoa cúc ..................................................................... 4 1.1.2. Phân lo i cây hoa cúc................................................................................ 4 1.1.3. c i m th c v t h c c a cây hoa cúc................................................. 6 1.1.4. Yêu c u ngo i c nh c a cây hoa cúc...................................................... 7 1.2. Tình hình s n xu t và nghiên c u hoa cúc trên th gi i ...................... 10 1.2.1. Tình hình s n xu t hoa cúc trên th gi i ............................................. 10 1.2.2. Tình hình nghiên c u hoa cúc trên th gi i ........................................ 12 1.3. Tình hình s n xu t và nghiên c u hoa cúc 1.3.1. Tình hình s n xu t hoa cúc 1.3.2. Tình hình nghiên c u hoa cúc 1.4. M t s v n Vi t Nam ....................... 19 Vi t Nam .............................................. 19 Vi t Nam ......................................... 22 rút ra t t ng quan tài li u ............................................. 32 iv Chương 2. N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U....................... 34 2.1. V t li u nghiên c u ................................................................................ 34 2.2. N i dung nghiên c u .............................................................................. 35 2.2.1. i u tra, ánh giá tình hình s n xu t và tiêu th hoa t i thành ph Thái Nguyên ...................................................................................... 35 2.2.2. Nghiên c u tuy n ch n gi ng hoa cúc năng su t cao, ch t lư ng t t phù h p v i i u ki n sinh thái Thái Nguyên.................... 35 2.2.3. Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t phát tri n hoa cúc t i Thái Nguyên .............................................................................................. 35 2.2.4. Xây d ng mô hình s n xu t hoa cúc t i Thái Nguyên............................... 36 2.3. Phương pháp nghiên c u ....................................................................... 36 2.3.1. i u tra tình hình s n xu t và tiêu th hoa t i thành ph Thái Nguyên........ 36 2.3.2. Nghiên c u tuy n ch n gi ng hoa cúc thích h p v i i u ki n sinh thái Thái Nguyên.............................................................................. 36 2.3.3. Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nâng cao năng su t, ch t lư ng hoa cúc t i Thái Nguyên .............................................................. 37 2.3.4. Xây d ng mô hình s n xu t hoa cúc Vàng Thư c Dư c v ông-Xuân 2007-2008 t i Thái Nguyên.............................................. 39 2.4. Các ch tiêu theo dõi............................................................................... 40 2.5. Các bi n pháp k thu t áp d ng ............................................................ 42 2.6. Phương pháp x lý s li u ..................................................................... 43 Chương 3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N...............................44 3.1. i u tra tình hình s n xu t và tiêu th hoa thành ph Thái Nguyên.......... 44 3.1.1. Tình hình s n xu t hoa Thái Nguyên ................................................... 44 3.1.2. Tình hình tiêu th hoa t i thành ph Thái Nguyên............................ 49 3.1.3. Các y u t thu n l i và h n ch i v i s n xu t hoa cúc Thái Nguyên ...... 51 3.1.4. M t s gi i pháp kh c ph c các y u t h n ch s n xu t hoa cúc Thái Nguyên........................................................................................... 52 v 3.2. K t qu nghiên c u tuy n ch n gi ng hoa cúc nâng su t cao, ch t lư ng t t phù h p v i i u ki n sinh thái Thái Nguyên .............. 53 3.2.1. Nghiên c u c trưng hình thái, tình hình sinh trư ng, phát tri n c a t p oàn hoa cúc t i Thái Nguyên .................................. 53 3.2.2. K t qu nghiên c u tình hình sinh trư ng, phát tri n và năng su t ch t lư ng m t s gi ng hoa cúc có tri n v ng t i Thái Nguyên........ 70 3.2.3. Hi u qu kinh t các gi ng hoa cúc có tri n v ng t i Thái Nguyên .......... 78 3.3. K t qu nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nâng cao năng su t, ch t lư ng v i gi ng cúc tri n v ng vàng thư c dư c t i Thái Nguyên ...... 79 3.3.1. K t qu nghiên c u nh hư ng c a GA3 và Yogen No.2 n năng su t ch t lư ng hoa cúc Vàng Thư c Dư c.......................... 79 3.3.2. K t qu nghiên c u nh hư ng c a th i gian chi u sáng b sung n năng su t, ch t lư ng hoa cúc Vàng Thư c Dư c.......... 87 3.3.3. K t qu nghiên c u nh hư ng c a th i v n s ra hoa cúc Vàng Thư c Dư c vào d p 20/11.................................................. 95 3.3.4. Nghiên c u nh hư ng c a th i v n s ra hoa c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c d p t t Nguyên án t i Thái Nguyên .............. 99 3.4. Xây d ng mô hình hoa cúc phư ng Quan Tri u TP Thái Nguyên t nh Thái Nguyên .................................................................................. 103 3.4.1. c i m sinh trư ng và ch t lư ng hoa c a mô hình................ 104 3.4.2. Hi u qu kinh t c a mô hình..................................................... 105 K T LU N VÀ NGH ................................................................................. 107 1. K t lu n .................................................................................................... 107 2. ngh ..................................................................................................... 108 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN N TÀI Ã CÔNG B .............. 109 QUAN TÀI LI U THAM KH O .................................................................................. 110 vi DANH M C CÁC KÍ HI U, CÁC CH VI T T T BVTV B o v th c v t CCC Chi u cao cây CT Công th c /c i ch ng MH Mô hình NN&PTNT Nông nghi p và phát tri n nông thôn NSLT Năng su t lý thuy t NSTT Năng su t th c thu TB Trung bình TCN Tiêu chu n ngành Tr. Tri u TV Th i v VT V Thu- ông V X K hoa CC 1 V ng ông- Xuân ư ng kính hoa Cành c p 1 vii DANH M C CÁC B NG B ng 1.1. Giá tr xu t nh p kh u hoa cúc hàng năm c a m t s nư c trên th gi i ............................................................................... 12 B ng 1.2. B ng 1.3. Tình hình s n xu t hoa cúc m t s t nh trong c nư c năm 2003 ... 20 Kim ng ch xu t kh u hoa tươi 8 tháng u năm 2008 và 2009....... 21 B ng 1.4. nh hư ng c a th i lư ng chi u sáng quang gián o n n th i gian ra hoa và ch t lư ng hoa cúc Vàng Pha lê................... 28 B ng 3.1. Cơ c u s n xu t hoa v ông Xuân năm 2003-2004 c a m t s phư ng xã i u tra t i thành ph Thái Nguyên ...................... 45 B ng 3.2. Th i v tr ng hoa cúc m t s i m i u tra t i Thái Nguyên ...... 46 B ng 3.3. Cơ c u gi ng và bi n pháp k thu t áp d ng trong s n xu t hoa cúc t i các i m i u tra trong v Thu- ông và ông- Xuân năm 2003-2004 t i thành ph Thái Nguyên...................... 47 B ng 3.4. So sánh hi u qu kinh t cây hoa v i m t s cây tr ng khác năm 2003 t i Thái Nguyên (tính cho 1ha).................................. 48 B ng 3.5. B ng 3.6. Lư ng hoa tiêu th t i thành ph Thái Nguyên .......................... 49 Phân b th trư ng hoa c a Thành ph Thái Nguyên ................. 50 B ng 3.7. Các y u t thu n l i và h n ch i v i s n xu t hoa cúc Thái Nguyên .............................................................................. 52 B ng 3.8. M t s c trưng hình thái các gi ng cúc thí nghi m t i Thái Nguyên............................................................................................. 55 B ng 3.9. c i m ph n ng v i quang chu kỳ c a các gi ng cúc thí nghi m t i Thái Nguyên ................................................................... 58 B ng 3.10. Các th i kỳ sinh trư ng và phát tri n c a các gi ng cúc v Thu ông (2003) và ông Xuân (2003-2004) t i Thái Nguyên ............... 60 B ng 3.11. M t s c i m hình thái c a các gi ng cúc v Thu ông (2003) và ông Xuân (2003-2004) t i Thái Nguyên.................. 62 B ng 3.12. M t s c i m năng su t và ch t lư ng các gi ng cúc v Thu ông (2003) và v ông Xuân (2003-2004) t i Thái Nguyên ......... 64 B ng 3.13. b n hoa c t và b n hoa t nhiên các gi ng cúc v Thu ông (2003) và ông Xuân (2003-2004) t i Thái Nguyên ........ 66 viii B ng 3.14a: Thành ph n sâu b nh h i hoa cúc thí nghi m v Thu ông (2003) t i Thái Nguyên.............................................................. 68 B ng 3.14b. Thành ph n sâu b nh h i hoa cúc thí nghi m v ông Xuân (2003-2004) t i Thái Nguyên..................................................... 69 B ng 3.15. Các th i kỳ sinh trư ng và phát tri n c a m t s gi ng cúc có tri n v ng v Thu ông (2004) và ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên ......................................................................... 71 B ng 3.16. M t s c i m sinh trư ng c a các gi ng cúc có tri n v ng v Thu ông (2004) và ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên .... 72 B ng 3.17. M t s ch tiêu v năng su t, ch t lư ng các gi ng cúc có tri n v ng v Thu ông (2004) và ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên ......................................................................... 74 B ng 3.18. b n hoa c a các gi ng cúc có tri n v ng t i Thái Nguyên .... 75 B ng 3.19a. Tình hình sâu, b nh h i m t s gi ng cúc có tri n v ng v Thu ông (2004) t i Thái Nguyên ............................................. 76 B ng 3.19b. Tình hình sâu h i m t s gi ng cúc có tri n v ng v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên.............................................................. 77 B ng 3.20. Hi u qu kinh t c a các gi ng cúc có tri n v ng t i Thái Nguyên ... 78 B ng 3.21. nh hư ng c a GA3 và Yogen No.2 trư ng gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v n các th i kỳ sinh ông Xuân (2004- 2005) t i Thái Nguyên ............................................................... 80 B ng 3.22. n s tăng trư ng nh hư ng c a GA3 và YOGEN No.2 chi u cao cây c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên ........................................... 81 B ng 3.23. n ng thái ra lá nh hư ng c a GA3 và YOGEN No.2 c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên ......................................................................... 83 B ng 3.24. M t s c i m sinh trư ng c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c các công th c thí nghi m v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên .............................................................................. 83 ix B ng 3.25. n năng su t, ch t nh hư ng c a GA3 và Yogen No.2 lư ng hoa cúc Vàng Thư c Dư c v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên ......................................................................... 85 B ng 3.26. Tình hình sâu b nh h i gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên.................................. 86 B ng 3.27. nh hư ng c a th i gian chi u sáng b sung n các giai o n sinh trư ng c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông- Xuân (2005-2006) t i Thái Nguyên ........................................... 88 B ng 3.28. nh hư ng c a th i gian chi u sáng b sung n m t s ch tiêu sinh trư ng c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông- Xuân (2005-2006) t i Thái Nguyên ........................................... 90 B ng 3.29. nh hư ng c a th i gian chi u sáng b sung n năng su t, ch t lư ng hoa c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông- Xuân (2005-2006) t i Thái Nguyên ........................................... 92 B ng 3.30. nh hư ng c a th i gian chi u sáng h i c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v n tình hình sâu b nh ông Xuân (2005- 2006) t i thành ph Thái Nguyên............................................... 94 B ng 3.31. nh hư ng c a th i v n các th i kỳ sinh trư ng và phát tri n c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c d p 20/11....................... 95 B ng 3.32. nh hư ng c a th i v n năng su t, ch t lư ng hoa cúc Vàng Thư c Dư c d p 20/11 t i Thái Nguyên ........................... 97 B ng 3.33. Hi u qu kinh t c a các th i v tr ng cúc Vàng Thư c Dư c vào d p 20-11 t i Thái Nguyên ......................................... 98 B ng 3.34. nh hư ng c a th i v n các th i kỳ sinh trư ng và phát tri n c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c vào d p t t Nguyên án t i Thái Nguyên ................................................................ 100 B ng 3.35. nh hư ng c a th i v n năng su t, ch t lư ng hoa cúc Vàng Thư c Dư c d p T t Nguyên án .................................. 101 B ng 3.36. Hi u qu kinh t c a các th i v tr ng cúc Vàng Thư c Dư c vào d p T t Nguyên án t i Thái Nguyên ................................ 103 B ng 3.37. c i m sinh trư ng và ch t lư ng hoa c a mô hình ............. 104 B ng 3.38. Hi u qu kinh t các mô hình t i Thành ph Thái Nguyên ... 105 x DANH M C CÁC HÌNH Hình 3.1. Bi u nh hư ng c a GA3 và YOGEN No.2 n s tăng trư ng chi u cao cây c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ông Xuân (2004-2005) t i Thái Nguyên.................................... 82 Hình 3.2. Bi u nh hư ng c a th i gian chi u sáng b sung hoa/cây c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c v ns ông-Xuân (2005-2006) t i Thái Nguyên....................................................... 93 Hình 3.3. Bi u các th i kỳ sinh trư ng, phát tri n (80%) c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c d p 20/11 t i Thái Nguyên....................... 96 Hình 3.4. Bi u các th i kỳ sinh trư ng, phát tri n (80%) c a gi ng cúc Vàng Thư c Dư c............................................................... 100 1 M 1. TÍNH C P THI T C A Hoa là s n ph m U TÀI c bi t v a mang giá tr tinh th n v a mang giá tr kinh t . Ngay t th i xa xưa, ông cha ta ã có nhu c u s d ng hoa trí làm trang p thêm cho cu c s ng, ngày nay xã h i ngày càng phát tri n thì nhu c u v hoa ngày càng tăng. Ngoài vi c s d ng hoa vào m c ích th m m , con ngư i còn coi vi c s n xu t hoa thành m t ngành kinh t có thu nh p cao. S n lư ng hoa trên toàn th gi i năm 1999 t 40 t USD, trong ó xu t kh u 7,8 t USD. Trong r t nhi u lo i hoa thì hoa cúc ư c dùng r t nhi u v i giá tr l i nhu n cao và m c ích s d ng a d ng: hoa c t cành, hoa tr ng ch u, làm thu c… Hoa cúc ư c tr ng nhi u nư c trên th gi i, như: Hà Lan, Italia, Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c… nư c ta, hoa cúc ã du nh p vào t th k XV n u th k XIX, ã hình thành m t s vùng chuyên nh cung c p cho nhân dân. M t ph n chơi, thư ng th c, m t ph n ph c v vi c cúng l và m t ph n dùng làm dư c li u. Hi n nay cúc có m t n kh p nơi t nông thôn n thành th , t mi n núi ng b ng. Các vùng tr ng nhi u mang tính t p trung là Hà N i (450 ha), thành ph H Chí Minh (370 ha), à L t (160 ha), H i Phòng (110 ha). Thái Nguyên là m t t nh trung du mi n núi phía n n kinh t xã h i tương i phát tri n.V trí ông B c nư c ta, có a lý c a Thái Nguyên h t s c thu n l i, phía B c giáp t nh B c C n, phía Tây giáp Tuyên Quang, phía Tây Nam giáp t nh Vĩnh Phúc, phía Nam giáp Hà N i, phía B c Giang, ông Nam giáp t nh ông B c giáp t nh L ng Sơn. Ngoài ra Thái Nguyên còn có h th ng giao thông thu n ti n n m trên tr c qu c l 3 và còn là nơi t p trung nhi u trư ng i h c và Cao i h c Sư Ph m, trư ng ng như: trư ng i h c Y, trư ng i h c Nông Lâm, trư ng i h c Kinh T và Qu n tr
- Xem thêm -