Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần bibica (2)

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU.................................................................................................................... CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN DOANH NGHIỆP..................................................................................................... 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP........................................ 1.1.1 Khái niệm, phân loại doanh nghiệp................................................................ 1.1.1.1 Khái niệm............................................................................................. 1.1.1.2 Phân loại............................................................................................... 1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp............................................................................... 1.1.2.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp................................................... 1.1.2.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp...................................................... 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP............................. 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp................................ 1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng tài sản............................... 1.2.2.1. Phương pháp so sánh............................................................................. 1.2.2.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu nghiên cứu.............................................. 1.2.2.3. Phương pháp liên hệ cân đối................................................................. 1.2.2.4. Phương pháp đồ thị............................................................................... 1.2.2.5. Phương pháp Dupont............................................................................ 1.2.2.6. Phương pháp kết hợp............................................................................ 1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản............................................. 1.2.3.1 Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản..................... 1.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.................. 1.2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn..................... 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP........................................................................................... 1.3.1. Các nhân tố chủ quan................................................................................... 1.3.1.1. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân.......................... 1.3.1.2. Tổ chức sản xuất - kinh doanh........................................................... 1.3.1.3. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh........................................................ 1.3.1.4. Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp....................................... 1.3.1.5. Công tác thẩm định dự án.................................................................. 1.3.1.6. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn.............................................. 1.3.2. Các nhân tố khách quan............................................................................... 1.3.2.1. Môi trường kinh tế............................................................................. 1.3.2.2. Chính trị - pháp luật........................................................................... 1.3.2.3. Khoa học – công nghệ....................................................................... 1.3.2.4. Thị trường.......................................................................................... 1.3.2.5. Đối thủ cạnh tranh............................................................................. 1.3.2.6. Đơn vị cấp trên.................................................................................. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA........................................................................................... 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA........................................ 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty................................................ 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty.............................................................................. 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty............................................. 2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty................................. 2.1.4.1 Kết quả hoạt động kinh tế................................................................... 2.1.4.2 Kết quả hoạt động trong việc nâng cao đời sống người lao động....... 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CP BIBICA................................................................................................................. 2.2.1 Thực trạng tài sản của công ty................................................................... 2.2.1.1 Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty............................................ 2.2.1.2 Thực trạng tài sản dài hạn của Công ty............................................... 2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty....................................... 2.2.2.1 Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản........................................... 2.2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.................................... 2.2.2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn....................................... 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CP BIBICA ............................................................................................................................... 2.3.1. Kết quả đạt được...................................................................................... 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.......................................................................... 2.3.2.1. Hạn chế.............................................................................................. 2.3.2.2. Nguyên nhân..................................................................................... CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA...................................................................... 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.............. 3.3.1 Triển vọng và xu thế phát triển của ngành bánh kẹo Việt Nam................. 3.3.2 Định hướng phát triển công ty cổ phần BIBICA....................................... 3.3.2.1 Định hướng phát triển thị trường........................................................ 3.3.2.2 Định hướng sản xuất kinh doanh........................................................ 3.2.3.3 Định hướng đầu tư.............................................................................. 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA................................................................................................... 3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần BIBICA......................................................................................................... 3.2.1.1. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu................................................. 3.2.1.2. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho.......................................................... 3.2.1.3. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt................................................... 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty............... 3.2.2.1. Nâng cao công tác quản lý TSCĐ...................................................... 3.2.2.2. Tăng cường sửa chữa, nâng cấp TSCĐ đi kèm với đầu tư đúng hướng ....................................................................................................................... 3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án.................................... 3.2.3. Một số giải pháp khác.................................................................................. 3.2.3.1. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ............................................. 3.2.3.2. Tích cực tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường nước ngoài.......... 3.2.3.3. Tăng cường huy động vốn, thiết lập và duy trì cơ cấu vốn tối ưu...... 3.3. KIẾN NGHỊ.................................................................................................... 3.3.1 Kiến nghị với hội đồng quản trị công ty.................................................... 3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước........................................................................... 3.3.2.1 Ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát................................................... 3.3.2.2 Bình ổn, phát triển thị trường chứng khoán........................................ KẾT LUẬN.............................................................................................................. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................. DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG, BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty năm 2007-2011.............................. Bảng 2.2 : Thu nhập bình quân người lao động tại Công ty năm 2007-2011............. Bảng 2.3 : Cơ cấu tài sản Công ty năm 2007-2011.................................................... Bảng 2.4 : Cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty năm 2007-2011............................... Bảng 2.5: Cơ cấu tài sản dài hạn công ty cổ phần BIBICA......................................... Bảng 2.6: Hệ số hao mòn TSCĐ qua các năm 2007-2011....................................... Bảng 2.7: Chi tiết các khoản đầu tư cổ phiếu vào các công ty năm 2007-2011........ Bảng 2.8: Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại công ty.................................. Bảng 2.9: Tính toán chỉ số hiệu qủa tài sản ngắn hạn............................................... Bảng 2.10: Phân tích hiệu quả hàng tồn kho công ty năm 2007-2011........................ Bảng 2.11: Tính toán chỉ số hiệu quả tài sản dài hạn.................................................. Bảng 2.12: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định công ty năm 2007-2011................................................................................................ Bảng 2.13 Kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần BIBICA........................................................................ Bảng 3.1: Định hướng phát triển kinh doanh công ty cổ phần BIBICA.................... BIỂU Biểu đồ 2.1: Tăng trường tài sản công ty cổ phần BIBICA......................................... 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau như: Tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá doanh thu, tối đa hoá hoạt động hữu ích của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp,… song tất cả các mục tiêu cụ thể đó đều nhằm mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Để đạt được mục tiêu này, sử dụng hiệu quả tài sản trở thành một nội dung quan trọng trong quản trị tài chính vì sử dụng tài sản một cách hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường, với hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và làm tăng giá trị tài sản chủ sở hữu. Hơn nữa, trong bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra một cách mạnh mẽ và rộng khắp, mối liên hệ giữa kinh tế giữa các nước ngày càng chặt chẽ ảnh hưởng lớn lẫn nhau và cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, cùng với tình trạng suy thoái toàn cầu như hiện nay thì mặc dù Luật pháp, các chính sách kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện đầy đủ và ổn định hơn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam không tránh khỏi sự canh tranh, thôn tính, mất thì trường, khách hàng... với các doanh nghiệp nước ngoài. Trước tình hình đó, để đứng vững trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát huy toàn bộ thế mạnh của mình. Trong khi sự phát triển về chiều rộng đã được tận dụng thì một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để phát huy được hiệu quả các nguồn lực đang có là vấn đề cấp thiết, do đó việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp được ưu tiên xem xét hàng đầu. Công ty cổ phần BIBICA hoạt động sản xuất trong nghành bánh kẹo, trong những năm qua việc liên tục mở rộng chi nhánh, cơ sở sản xuất và đầu tư mới các dây truyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu từ các nước Châu âu khiến cho vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản được đặc biệt quan tâm và đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan hiệu quả sử dụng tài sản vẫn còn thấp ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động của công ty. 2 Chính vì những lý do trên, sau một thời gian tìm hiểu về Công ty Cổ phần BIBICA tôi cho rằng việc nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty này là một vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Do đó, tôi đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần BIBICA” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần BIBICA. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần BIBICA. 3. Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài được kết hợp sử dụng một số phương pháp để trình bày, đánh giá và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả tài sản về mặt lý luận cũng như thực tiễn tại Công ty cổ phần BIBICA. Cụ thể: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử để bày tỏ quan điểm và đánh giá các vấn đề trình bày một cách logic trong mối quan hệ vận động và phát triển, đi từ quá khứ, hiện tại đến dự đoán trong tương lai; phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ được vận dụng xuyên suốt trong quá trình phân tích các vấn đề thực tiễn và giải pháp đề xuất; phương pháp Dupont; phương pháp hồi quy được vận dụng để xây dựng các mô hình kinh tế dự đoán kết quả các chỉ tiêu trong tương lai; phương pháp tổng hợp sử dụng để quy nạp các vấn đề một cách tổng quát và cơ bản nhất;… Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lý luận và thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở Công ty cổ phần BIBICA. 4. Những đóng góp của luận văn: Luận văn có những đóng góp chủ yếu sau: Luận văn hệ thống hoá lý luận cơ bản về sử dụng hiệu quả tài sản trong doanh nghiệp, ứng dụng phân tích và đánh giá về thực trạng sử dụng hiệu quả tài sản tại Công ty cổ phần Bibica. 3 Luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để sử dụng hiệu quả tài sản tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty cổ phần Bibica nói riêng. 5. Kết cấu luận văn: Kết cấu của luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần BIBICA - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần BIBICA 4 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, phân loại doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh (Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi). 1.1.1.2 Phân loại Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. - Doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. - Công ty cổ phần: Là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp và có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn. - Công ty trách nhiệm hữu hạn: 5 + Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là doanh nghiệp trong đó các thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp, không được quyền phát hành cổ phần và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Công ty TNHH một thành viên: Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Công ty hợp danh: Là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, ngoài thành viên hợp danh còn có thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không đước phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. - Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. 1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp 1.1.2.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp Tài sản của doanh nghiệp là tất cả các của cải, vật chất biểu hiện dưới các hình thức khác nhau hữu hình hoặc vô hình gồm các vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó. 6 1.1.2.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp Tài sản của doanh nghiệp thường được chia thành 2 loại: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. a. Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển trong một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Tài sản ngắn hạn gồm: Tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền được hiểu là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. Đầu tư tài chính ngắn hạn: Bao gồm các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi dưới một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh (như: Tín phiếu kho Bạc, kỳ phiếu ngân hàng,…) hoặc chứng khoán mua vào bán ra (cổ phiếu, trái phiếu) để kiếm lời và các loại đầu tư tài chính khác không quá một năm. Các khoản phải thu ngắn hạn: Là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu nội bộ ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới một năm. Hàng tồn kho: Bao gồm vật tư, hàng hoá, sản phẩm, sản phẩm dở dang. Tài sản ngắn hạn khác: Bao gồm Chi phí trả trước ngắn hạn, thuế GTGT được khấu trừ, thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước, tài sản ngắn hạn khác. b.Tài sản dài hạn Tất cả các tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn được xếp vào loại tài sản dài hạn. Tài sản dài hạn bao gồm các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản tài sản tài chính dài hạn và các tài sản dài hạn khác. Các khoản phải thu dài hạn: là các khoản phải thu dài hạn của khách hàng, phải thu nội bộ dài hạn và các khoản phải thu dài hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên một năm. Bất động sản đầu tư: là những bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở 7 hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ hay cho các mục đích quản lý hoặc bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. Tài sản cố định: Là những yếu tố của tư liệu lao động được sử dụng trong một thời gian luân chuyển tương đối dài và có giá trị tương đối lớn. Thông thường, thời gian sử dụng để một tài sản được coi là tài sản cố định là trên 1 năm, gía trị tối thiểu để một tài sản để một tài sản được xếp vào tài sản cố định phụ thuộc vào quy định của Bộ tài chính trong từng thời kỳ. Tài sản cố định được phân loại dựa trên các tiêu thức nhất định nhằm phục vụ cho những yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Thông thường có một số cách thức phân loại chủ yếu sau: + Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện: Theo phương pháp này, toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp được chia thành hai loại: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản cố định có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh như: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vân tải, thiết bị truyền dẫn… Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị, do doanh nghiệp quản lý và sử dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn tài sản cố định vô hình. Thông thường, tài sản cố định vô hình bao gồm: Chi phí thành lập, chi phí khảo sát thiết kế; Uy tín và lợi thế thương mại; Quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như nhãn hiệu thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bằng phát minh sáng chế, bản quyền, giải pháp công nghệ hữu ích..v.v...; Phương pháp phân loại này giúp cho người quản lý thấy được cơ cấu đầu tư vào tài sản cố định theo hình thái biểu biện, là căn cứ để quyết định đầu tư dài hạn hoặc điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho phù hợp và có biện pháp quản lý phù hợp với mỗi loại tài sản cố định. 8 + Phân loại tài sản cố định theo mục đích sử dụng: Dựa theo tiêu thức này, toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp được chia làm hai loại: Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh: Là những tài sản cố định đang dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản và hoạt động sản xuất kinh doanh phụ của doanh nghiệp. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng: Là những tài sản cố định không mang tính chất sản xuất do doanh nghiệp quản lý và sử dụng cho các hoạt động phúc lợi, sự nghiệp và các hoạt động đảm bảo an ninh, quốc phòng. Cách phân loại này giúp cho người quản lý doanh nghiệp thấy được kết cấu tài sản cố định theo mục đích sử dụng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và tính khấu hao tài sản cố định có tính chất sản xuất, có biện pháp quản lý phù hợp với mỗi loại tài sản cố định. + Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng: Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản cố định, có thể chia toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp thành các loại sau: - Tài sản cố định đang dùng. - Tài sản cố định chưa cần dùng. - Tài sản cố định không cần dùng và chờ thanh lý. Dựa vào cách phân loại này, người quản lý nắm được tổng quát tình hình sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp sử dụng tối đa các tài sản cố định hiện có trong doanh nghiệp, giải phóng nhanh các tài sản cố định không cần dùng và chờ thanh lý để thu hồi vốn. Đầu tư tài chính dài hạn: Là các khoản đầu tư vào việc mua bán các chứng khoán có thời hạn thu hồi trên một năm hoặc góp vốn liên doanh bằng tiền, bằng hiện vật, mua cổ phiếu có thời hạn thu hồi vốn trong thời gian trên một năm và các loại đầu tư khác vượt quá thời hạn trên một năm. Có thể nói tài sản tài chính dài hạn là các khoản vốn mà doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, ngoài hoạt 9 động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời hạn trên một năm nhằm tạo ra nguồn lợi tức lâu dài cho doanh nghiệp. Cụ thể, tài sản tài chính dài hạn bao gồm: - Các chứng khoán dài hạn: Phản ánh giá trị các khoản đầu tư cho việc mua bán các cổ phiếu và trái phiếu có thời hạn trên một năm và có thể bán ra bất cứ lúc nào với mục đích kiếm lợi nhuận. Bao gồm: + Cổ phiếu doanh nghiệp: Là chứng chỉ xác nhận vốn góp của chủ sở hữu vào doanh nghiệp đang hoạt động hoặc bắt đầu thành lập. Doanh nghiệp mua cổ phần được hưởng lợi tức cổ phần (cổ tức) căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng đồng thời chủ sở hữu vốn cũng phải chịu rủi ro khi doanh nghiệp đó bị thua lỗ, giải thể hoặc phá sản theo Điều lệ của doanh nghiệp và luật phá sản của doanh nghiệp. Cổ phần doanh nghiệp có thể có cổ phần thường và cổ phần ưu đãi. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phần. + Trái phiếu: là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nước hoặc doanh nghiệp hay các tổ chức, cá nhân phát hành nhằm huy động vốn cho việc đầu tư phát triển. Có 3 loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ: là chứng chỉ vay nợ của Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành dưới các hình thức: Trái phiếu kho Bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu xây dựng Tổ quốc. Trái phiếu địa phương: là chứng chỉ vay nợ của các chính quyền tỉnh, thành phố phát hành. Trái phiếu Công ty: là chứng chỉ vay nợ do doanh nghiệp phát hành nhằm vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đổi mới trang thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp. Giá trị chứng khoán đầu tư dài hạn được xác định là giá thực tế (giá gốc) bằng giá mua + các chi phí thu mua (nếu có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí ngân hàng. - Các khoản góp vốn liên doanh: góp vốn liên doanh là một hoạt động đầu tư tài chính mà doanh nghiệp đầu tư vốn vào một doanh nghiệp khác để nhận kết quả kinh doanh và cùng chịu rủi ro (nếu có theo tỷ lệ vốn góp). Vốn góp liên doanh của 10 doanh nghiệp, bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tư, tiền vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả vốn vay dài hạn dùng vào việc góp vốn kinh doanh. Tài sản dài hạn khác, bao gồm: Chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, tài sản dài hạn khác. 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp Hiệu quả được coi là một thuật ngữ để chỉ mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu của chủ thể và chi phí mà chủ thể bỏ ra để có kết quả đó trong điều kiện nhất định. Như vậy, hiệu quả phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu hành động trong quan hệ với chi phí bỏ ra và hiệu quả được xem xét trong bối cảnh hay điều kiện nhất định, đồng thời cũng được xem xét dưới quan điểm đánh giá của chủ thể nghiên cứu. Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường cạnh tranh như hiện nay đều phải quan tâm tới hiệu quả kinh tế. Đó là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Hiệu quả kinh tế được hiểu là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu xác định trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau như: Tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá doanh thu, tối đa hoá hoạt động hữu ích của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp,… song tất cả các mục tiêu cụ thể đó đều nhằm mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các doanh nghiệp đều phải nỗ lực khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả tài sản của mình. Như vậy, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp phản ánh trình độ, năng lực khai thác và sử dụng tài sản của doanh nghiệp sao cho quá trình sản xuất - kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất. 1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng tài sản Có nhiều phương pháp phân tích được sử dụng trong phân tích sử dụng hiệu 11 quả tài sản như: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp Dupont, phương pháp hồi quy,… Cụ thể: 1.2.2.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng rộng rãi phổ biến trong phân tích kinh tế trong đó có phân tích hiệu quả sử dụng tài sản. Trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, phương pháp so sánh thường được sử dụng bằng cách so sánh ngang hoặc so sánh dọc. Khi áp dụng phương pháp này cần lưu ý: Thứ nhất, phải đảm bảo điều kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu. Để so sánh được với nhau, các chỉ tiêu phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh. Các chỉ tiêu sử dụng để so sánh phải đảm bảo thống nhất về nội dung phản ánh, về phương pháp tính toán, về thời gian và đơn vị đo lường. Nếu không thống nhất các điều kiện so sánh, việc so sánh sẽ không có giá trị, nhiều khi còn phản ánh sai lệch thông tin. Thứ hai, phải xác định gốc để so sánh. Để so sánh, cần phải có gốc so sánh. Việc xác định gốc so sánh tuỳ thuộc vào mục đích phân tích. Gốc so sánh thường được xác định theo thời gian và không gian. + Về mặt thời gian: người phân tích có thể lựa chọn kỳ kế hoạch, kỳ trước, cùng kỳ này năm trước hay lựa chọn các điểm thời gian (năm, tháng, tuần, ngày cụ thể),… để làm gốc so sánh; + Về mặt không gian: người phân tích có thể lựa chọn tổng thể hay lựa chọn các bộ phận của cùng tổng thể, lựa chọn các đơn vị khác có cùng điều kiện tương đương,… để làm gốc so sánh. Trong phân tích, kỳ (hoặc điểm) được chọn làm gốc so sánh được gọi là kỳ (hoặc điểm) gốc; còn kỳ (hoặc điểm) được chọn để phân tích được gọi là kỳ (hoặc điểm) phân tích. Các trị số của chỉ tiêu tính ra từng kỳ (hoặc điểm) tương ứng sẽ là trị số của chỉ tiêu kỳ (hoặc điểm) gốc, kỳ (điểm) phân tích. Để phục vụ cho mục đích cụ thể của phân tích, các phương pháp so sánh thường được sử dụng dưới ba dạng sau: - So sánh bằng số tuyệt đối: Số tuyệt đối được sử dụng để phản ánh qui mô của các hiện tượng, sự vật, … Bởi vậy, khi so sánh bằng số tuyệt đối, các nhà phân 12 tích sẽ biết được qui mô biến động của các chỉ tiêu phân tích. Nói cách khác, so sánh bằng số tuyệt đối sẽ cung cấp thông tin về mức độ biến động của chỉ tiêu nghiên cứu giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc biểu hiện bằng tiền, hiện vật hay giờ công cụ thể. - So sánh bằng số tương đối: Số tương đối phản ánh kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển của chỉ tiêu nghiên cứu. Do vậy, khi so sánh bằng số tương đối, các nhà quản lý sẽ nắm được xu hướng biến động của các chỉ tiêu. Trong phân tích, các nhà phân tích thường sử dụng các dạng so sánh bằng số tương đối chủ yếu sau: + So sánh bằng số tương đối giản đơn: Loại so sánh này có tác dụng đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu mà không phản ánh được chất lượng công tác. Tỷ lệ % Trị số chỉ tiêu phân tích x 100 (1.1) Trị số chỉ tiêu kế hoạch hoàn thành kế hoạch + So sánh bằng số tương đối liên hệ: So sánh này cho phép đánh giá sơ bộ = tình hình thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu và phản ánh chất lượng công tác. Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu phân tích trong quan Trị số chỉ tiêu thực hiện = Trị số chỉ Tỷ lệ % hoàn thành kế x 100 (1.2) x hoạch của chỉ tiêu liên hệ tiêu kế hoạch hệ với chỉ tiêu liên hệ Ngoài ra còn có các loại so sánh tương đối khác như: so sánh bằng số tương đối kết hợp, so sánh bằng số tương đối động thái, so sánh bằng số tương đối kết cấu, so sánh bằng số tương đối hiệu suất. - So sánh bằng số bình quân: Số bình quân ngành là chỉ tiêu biểu hiện tính phổ biến của chỉ tiêu phân tích. Khi so sánh bằng số bình quân, các nhà quản lý sẽ biết được mức độ mà doanh nghiệp đạt được so với bình quân chung của tổng thể, của ngành,…Từ đó xác định được vị trí của doanh nghiệp. 1.2.2.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu nghiên cứu Mọi quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh đều có thể và cần thiết chi tiết theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh giá chính xác kết quả đạt được. Bởi 13 vậy, khi phân tích có thể chi tiết chỉ tiêu nghiên cứu theo bộ phận cấu thành, theo thời gian và theo địa điểm. Sau đó xem xét, so sánh mức độ đạt được của từng bộ phận giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc và mức độ ảnh hưởng của từng bộ phận đến tổng thể cũng như xem xét tiến độ thực hiện và kết quả đạt được trong từng thời gian hay mức độ đóng góp của từng bộ phận vào kết quả chung. Thông thường trong quá trình phân tích người ta thường chi tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được theo các tiêu thức sau: Chi tiết chỉ tiêu theo thời gian cho chúng ta biết được nhịp độ phát triển, tính thời vụ, khả năng mất cân đối trong quá trình sản xuất kinh doanh của các chỉ tiêu. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, mục đích của việc phân tích, nội dung kinh tế của chỉ tiêu có thể chi tiết hoá các đối tượng nghiên cứu theo năm, quý, tháng,… Chi tiết các chỉ tiêu kinh tế theo không gian có ý nghĩa đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, các bộ phận theo địa điểm phát sinh công việc nhằm tăng cường công tác quản lý. Cả chi tiết theo thời gian và theo không gian thường bổ sung cho nhau, một chỉ tiêu kinh tế vừa được chi tiết theo thời gian, vừa chi tiết theo không gian sẽ cho ta kết quả phân tích đầy đủ và sâu sắc hơn. Chi tiết theo yếu tố cấu thành của chỉ tiêu cho chúng ta biết vai trò của từng bộ phận cấu thành chỉ tiêu tổng hợp và cho biết mức độ biến động của chỉ tiêu tổng hợp do sự biến động của các yếu tố cấu thành. 1.2.2.3. Phương pháp liên hệ cân đối Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, hình thành rất nhiều quan hệ cân đối về lượng giữa hai mặt của các yếu tố kinh doanh, các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, như: quan hệ cân đối giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn; giữa thu, chi và kết quả; giữa số dư đầu kỳ, tổng các phát sinh tăng trong kỳ với số dư cuối kỳ và tổng số phát sinh giảm của các đối tượng,… Dựa vào mối quan hệ cân đối này, người phân tích sẽ xác định ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích. Các liên hệ này thường biểu hiện qua các phương trình kinh tế và các tương quan khác. Từ mối quan hệ thu được, chúng ta xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, rút ra quy luật liên hệ giữa các 14 nhân tố làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. 1.2.2.4. Phương pháp đồ thị Phương pháp đồ thị là phương pháp dùng để minh hoạ các kết quả đã tính toán được hiển thị bằng biểu đồ, sơ đồ. Phương pháp này cho một cái nhìn trực quan, thể hiện rõ ràng, mạch lạc diễn biến của đối tượng nghiên cứu qua từng thời kỳ và phân tích định tính các chỉ tiêu tài chính để tìm ra nguyên nhân của sự biến đổi các chỉ tiêu đó. 1.2.2.5. Phương pháp Dupont Trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản doanh nghiệp, người ta thường vận dụng phương pháp Dupont để phân tích liên hệ giữa các chỉ tiêu. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu mà người ta có thể phát hiện ra những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trật tự logic, chặt chẽ. Phương pháp Dupont được sử dụng để phân tích hiệu qủa sử dụng tài sản trong mối liên hệ giữa các yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh doanh. Chẳng hạn, sử dụng phương pháp Dupont để phân tích hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Công thức tính hiệu suất sử dụng tổng tài sản có dạng: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Doanh thu thuần Tổng tài sản bình quân trong kỳ = () Áp dụng phương pháp Dupont, ta nhân cả tử số và mẫu số của công thức trên với VCSH bình quân, ta được: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (ROA) = VCSH bình quân Tổng tài sản bình quân x Doanh thu thuần VCSH bình quân Hay: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (ROA) = Hệ số tài Hi trợ ệu x su ất () () 15 sử dụ ng củ a V C S H Như vậy, để tăng hiệu suất sử dụng của tổng tài sản với mục đích tăng hiệu quả dụng tài sản, doanh nghiệp chọn một trong hai phương án hoặc là tăng hệ số tài trợ hoặc là tăng số hiệu suất sử dụng của VCSH. 1.2.2.6. Phương pháp kết hợp Phương pháp kết hợp là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích hoạt động kinh doanh nói chung và phân tích hiệu quả tài sản nói riêng. Trong quá trình phân tích người phân tích sử dụng nhiều phương pháp kết hợp với nhau như: kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp đồ thị, kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp loại trừ..., việc sử dụng phương pháp kết hợp là cần thiết vì đối tượng phân tích rất phong phú, đa dạng. Do mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích không phải bao giờ cũng theo một hướng. Hơn nữa, sử dụng nhiều phương pháp phân tích nhà phân tích đánh giá vấn đề phân tích một cách sâu sắc, đầy đủ hơn. 1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản 1.2.3.1 Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản a. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: Chỉ tiêu này được tính toán như sau: Doanh thu thuần () Tổng tài sản bình quân trong kỳ Trong đó: Tổng tài sản bình quân trong kỳ là bình quân số học của tổng tài Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = 16 sản có ở đầu kỳ và cuối kỳ. Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng tài sản bình quân trong kỳ tạo ta bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ số này có xu hướng chỉ ra mức độ hiệu quả trong sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Nếu chỉ hiệu suất sử dụng tổng tài sản cao, có thể cho rằng doanh nghiệp đã sử dụng tài sản tạo ra doanh thu hiệu quả. Nếu chỉ số này thấp, doanh nghiệp chưa khai thác hết công suất các tài sản hiện có, do đó, cần tăng doanh số hoặc bán bớt tài sản. Một vấn đề thường gặp phải với chỉ số này là việc tận dụng tối đa các tài sản cũ bởi giá trị kế toán của các tài sản này luôn thấp hơn các tài sản mới và có cùng công năng sử dụng tuy nhiên cần lưu ý tới vấn đề công nghệ. Ngoài ra, cũng có những doanh nghiệp do đặc thù kinh doanh mà có mức độ đầu tư tương đối bé cho tài sản. Doanh nghiệp thương mại thường có chỉ số tổng tài sản trên doanh thu nhỏ hơn khi so sánh với doanh nghiệp sản xuất. b.Hệ số sinh lợi tổng tài sản: Chỉ tiêu này được tính toán như sau: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay Tổng tài sản bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết, cứ một đồng tài sản bình quân trong kỳ tạo ra bao Hệ số sinh lời tổng tài sản (ROA) = nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng lớn và ngược lại. Chỉ tiêu này cũng được sử dụng để đo hiệu qủa của việc tài trợ cho các nhu cầu về tài sản của doanh nghiệp bằng vốn chủ sở hữu và vốn vay. c. Hệ số doanh lợi: Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị tài sản bình quân trong kỳ sẽ tạo ra được Hệ số doanh lợi = bao nhiêu đơn vị lợi nhuận sau thuế, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ việc sử dụng tài sản càng hiệu quả và ngược lại. d. Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần: Chỉ tiêu này được tính toán như sau: Suất hao phí của tài sản = Tài sản bình quân
- Xem thêm -