Tài liệu Nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê tài chính tại công ty tnhh mtv cho thuê tài chính ngân hàng á châu luận văn thạc sĩ

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------- TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------- TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Á CHÂU Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong bài luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của tôi và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Học viên Trần Thị Ngọc Huyền MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH VẼ - PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH .......................................................... 4 1.1. Tổng quan về cho thuê tài chính. .......................................................................... 4 1.1.1. Khái niệm về cho thuê tài chính .................................................................. 4 1.1.2. Vai trò của dịch vụ cho thuê tài chính ......................................................... 5 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế ............................................................................... 5 1.1.2.2. Đối với bên cho thuê: ........................................................................... 6 1.1.2.3. Đối với bên thuê: .................................................................................. 7 1.1.3. 1.2. Phân loại cho thuê tài chính ......................................................................... 7 1.1.3.1. Cho thuê tài chính thông thƣờng .......................................................... 7 1.1.3.2. Mua và cho thuê lại .............................................................................. 9 1.1.3.3. Cho thuê tài chính hợp vốn ................................................................ 10 1.1.3.4. Cho thuê ủy thác ................................................................................ 10 Tổng quan về chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính. ......................................... 11 1.2.1. Chất lƣợng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng ................................. 11 1.2.1.1. Khái niệm chất lƣợng dịch vụ ............................................................ 11 1.2.1.2. Khái niệm sự thỏa mãn của khách hàng ............................................ 12 1.2.2. Chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính ....................................................... 13 1.2.2.1. Chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính .................................................. 13 1.2.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính 1.2.3. 1.3. 13 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính........................................ 15 1.2.3.1. Khái niệm về nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính .......... 15 1.2.3.2. Tiêu chí đánh giá nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính 16 Mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính và sự thỏa mãn của khách hàng .............................................................................................................. 17 1.3.1. Thiết kế nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính ....................... 17 1.3.1.1. Quy trình nghiên cứu ......................................................................... 17 1.3.1.2. Nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính) .......................................... 18 1.3.1.3. Nghiên cứu chính thức ( nghiên cứu định lƣợng) .............................. 19 1.3.1.4. Mô hình nghiên cứu ........................................................................... 19 1.3.2. Xây dựng các thang đo chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính và thang đo sự thỏa mãn của khách hàng ..................................................................... 20 1.4. 1.3.2.1. Thang đo chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính ................................ 20 1.3.2.2. Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng .............................................. 21 Kinh nghiệm của một số nƣớc về hoạt động cho thuê tài chính ......................... 22 1.4.1. Hoạt động cho thuê tài chính ở Nhật Bản .................................................. 22 1.4.2. Hoạt động cho thuê tài chính ở Hàn Quốc................................................. 22 Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................................... 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Á CHÂU. ............................................................................................ 24 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu ............................................................................................................................. 24 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ cho thuê tài chính tại Việt Nam ................................................................................................................. 24 2.2. 2.3. 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ACB Leasing ......................................... 24 2.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của ACB Leasing ............................................. 26 Thực trạng về chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing .............. 28 2.2.1. Quy trình cho thuê tài chính tại ACB Leasing .......................................... 28 2.2.2. Kết quả hoạt động cho thuê tài chính của ACB Leasing ........................... 32 2.2.2.1. Về nguồn vốn ..................................................................................... 33 2.2.2.2. Về dƣ nợ cho thuê tài chính ............................................................... 34 2.2.2.3. Về số lƣợng khách hàng ..................................................................... 39 2.2.2.4. Chất lƣợng các khoản thuê tài chính .................................................. 40 2.2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................... 40 Đánh giá chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing thông qua kết quả khảo sát thực tế. ......................................................................................... 41 2.3.1. 2.3.1.1. Mục tiêu khảo sát ............................................................................... 41 2.3.1.2. Đối tƣợng khảo sát ............................................................................. 42 2.3.1.3. Phạm vi khảo sát ................................................................................ 42 2.3.1.4. Mẫu khảo sát và nội dung khảo sát. ................................................... 42 2.3.1.5. Đánh giá thang đo chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính.................. 42 2.3.1.6. Đánh giá thang đo mức độ hài lòng của khách hàng ......................... 44 2.3.1.7. Kiểm định mô hình và các giả thuyết của mô hình ........................... 45 2.3.2. 2.4. Khảo sát thực tế ......................................................................................... 41 Kết quả nghiên cứu .................................................................................... 48 2.3.2.1. Thành phần tin cậy ............................................................................. 50 2.3.2.2. Thành phần đáp ứng ........................................................................... 51 2.3.2.3. Thành phần năng lực phục vụ ............................................................ 52 2.3.2.4. Thành phần đồng cảm ........................................................................ 53 2.3.2.5. Thành phần phƣơng tiện hữu hình ..................................................... 54 Đánh giá chung về dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing ........................ 54 2.4.1. Kết quả đạt đƣợc ........................................................................................ 54 2.4.1.1. Chất lƣợng các khoản cho thuê tài chính ........................................... 55 2.4.1.2. Mô hình tổ chức và mạng lƣới hoạt động .......................................... 55 2.4.1.3. Yếu tố nhân sự ................................................................................... 56 2.4.1.4. Quản lý và vận hành........................................................................... 56 2.4.2. Những hạn chế về chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính .......................... 57 2.4.3. Nguyên nhân .............................................................................................. 58 Kết luận chƣơng 2 ....................................................................................................... 60 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Á CHÂU ............................................................................... 62 3.1. Định hƣớng phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của ACB Leasing đến 2020 ............................................................................................................................. 62 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thuê tài chính tại ACB Leasing ............ 63 3.2.1. Giải pháp đối với thành phần tin cậy và đồng cảm ................................... 63 3.2.2. Giải pháp đối với thành phần năng lực phục vụ ........................................ 64 3.2.3. Giải pháp đối với thành phần đáp ứng ....................................................... 65 3.2.3.1. Đa dạng hóa nguồn vốn kinh doanh .................................................. 65 3.2.3.2. Đa dạng hóa các hình thức cho thuê và phát triển các dịch vụ khác ............................................................................................................ 66 3.2.3.3. Mở rộng hơn nữa thị trƣờng cho thuê tài chính ................................. 68 3.2.4. 3.3. Giải pháp đối với thành phần phƣơng tiện hữu hình ................................. 68 Kiến nghị với Ngân hàng Á Châu ....................................................................... 69 3.3.1. Có chính sách hỗ trợ về nguồn vốn ........................................................... 69 3.3.2. Tạo điều kiện và có chính sách đào tạo chuyên môn cho nhân viên ACB Leasing ................................................................................................... 70 3.3.3. Hỗ trợ ACB Leasing trong việc quảng bá, tiếp thị và phát triển khách hàng thông qua mạng lƣới chi nhánh và phòng giao dịch của ACB ............ 71 3.3.4. Hỗ trợ ACB Leasing trong những dự án hợp tác với các công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng khác ...................................................... 71 3.4. Kiến nghị với Chính Phủ và Ngân hàng Nhà Nƣớc............................................ 71 3.4.1. Hình thành và phát triển các tổ chức giám định kỹ thuật. ......................... 71 3.4.2. Đa dạng hóa tài sản cho thuê. .................................................................... 72 3.4.3. Thống nhất quản lý đối với các công ty cho thuê tài chính về cho thuê vận hành........................................................................................................... 73 3.4.4. Cung ứng tín dụng ƣu đãi cho các công ty cho thuê tài chính. .................. 73 Kết luận chƣơng 3 ....................................................................................................... 74 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu ACB LEASING: Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu TCTD: Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH VẼ – PHỤ LỤC Trang Bảng biểu Bảng 2.1: Vốn tự có của ACB Leasing ......................................................................... 33 Bảng 2.2: Dƣ nợ cho thuê tài chính của ACB Leasing ................................................ 34 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh ACB Leasing ............................................... 40 Bảng 2.4: Tiến độ thực hiện các nghiên cứu ................................................................ 42 Bảng 2.5: Kết quả kiểm định R2.................................................................................... 46 Bảng 2.6: Kết quả kiểm định ANOVA ......................................................................... 46 Bảng 2.7: Kết quả phân tích hồi quy bội ....................................................................... 47 Bảng 2.8 : Điểm số trung bình của từng thành phần trong thang đo chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính và mức độ thỏa mãn của khách hàng .................................. 49 Bảng 2.9: Kết quả đánh giá về thành phần tin cậy ........................................................ 50 Bảng 2.10: Kết quả đánh giá về thành phần đáp ứng ................................................... 51 Bảng 2.11: Kết quả đánh giá về thành phần năng lực phục vụ ..................................... 52 Bảng 2.12: Kết quả đánh giá về thành phần đồng cảm ................................................. 53 Bảng 2.13: Kết quả đánh giá về thành phần phƣơng tiện hữu hình .............................. 54 Hình vẽ ................................................................................. 8 ......................................................................................... 9 Hình 1.3: Quy trình thực hiện nghiên cứu .................................................................... 18 Hình 1.4: Mô hình nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tại công ty cho thuê tài chính................................................................................ 20 Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ACB Leasing........................................................ 26 Hình 2.2: Quy trình cho thuê tài chính tại ACB Leasing .............................................. 29 Hình 2.3 :Biểu đồ cơ cấu dƣ nợ cho thuê tài chính theo thành phần kinh tế của ACB Leasing ................................................................................................................. 36 Hình 2.4: Biểu đồ tỷ trọng dƣ nợ cho thuê tài chính phân loại theo tài sản của ACB Leasing từ 2010 – 2012........................................................................................ 38 Phụ lục: Phụ lục 01: Thang đo SERVQUAL về chất lƣợng dịch vụ Phụ lục 02: Dàn bài thảo luận Phụ lục 03: Thang đo chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính Phụ lục 04: Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 05: Mã hóa thang đo Phụ lục 06: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha Phụ lục 07: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khái niệm cho thuê tài chính đã xuất hiện khá lâu trên thế giới và đƣợc áp dụng phổ biến ở các nƣớc nhƣ Mỹ, Nhật, Đức, Thụy Điển, Úc … nhƣng tại Việt Nam, khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp. Với những ƣu điểm của mình trong việc tài trợ tín dụng thông qua việc cho thuê các loại tài sản, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải … không cần phải có tài sản đảm bảo là bất động sản để thế chấp nhƣ hình thức tín dụng ngân hàng; cũng nhƣ tái tài trợ các động sản đã đầu tƣ trong trƣờng hợp doanh nghiệp thiếu vốn lƣu động do đã tập trung vốn để đầu tƣ mua sắm tài sản cố định. Trong thời gian qua, cho thuê tài chính đã đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam một cơ hội tiếp cận vốn khác dễ dàng hơn, đồng thời hình thức này rất thích hợp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tái cấu trúc, cơ cấu, hiện đại hóa máy móc thiết bị, để nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh. Trƣớc sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng nói chung và các công ty thuộc lĩnh vực cho thuê tài chính nói riêng, Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu phải thay đổi quy mô và chiến lƣợc kinh doanh, cũng nhƣ từng bƣớc cải thiện, nâng cao chất lƣợng phục vụ để phù hợp với thực trạng và những nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trƣờng. Vì vậy, yêu cầu trƣớc mắt hiện nay là công ty ngoài việc phải tập trung mọi nỗ lực để đứng vững trên thị trƣờng, nâng cao hoạt động kinh doanh, công ty phải đồng thời tạo ra đƣợc lợi thế cạnh tranh riêng có của mình bằng việc mang đến cho khách hàng một giá trị gia tăng vƣợt trội so với đối thủ cạnh tranh qua việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ khách hàng. Chất lƣợng phục vụ mà khách hàng nhận đƣợc từ công ty sẽ hƣớng họ tới quyết định quan hệ lâu dài, đồng thời sẽ giúp công ty có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài: 2 “Nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân Hàng Á Châu” 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về cho thuê tài chính, chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính, tìm ra các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu, những khó khăn tồn tại ảnh hƣởng đến dịch vụ cho thuê tài chính mà công ty đang phải đối mặt. Từ đó, đề xuất những giải pháp khả thi góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu Phạm vi nghiên cứu là các khách hàng đang sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu tại Hội sở và Chi nhánh Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2012. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích định tính, phân tích định lƣợng, tổng hợp, khảo sát,… đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu của luận văn. Phân tích các nhân tố chính tác động đến chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu thông qua 2 bƣớc chính 3 Nghiên cứu sơ bộ: đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp nghiên cứu định tính, thảo luận và phỏng vấn thử dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính của ACB Leasing. Nghiên cứu chính thức: đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, chọn mẫu, thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Dựa trên số liệu thu thập đƣợc từ bảng câu hỏi khảo sát, sẽ xử lý bằng phần mềm SPSS. Thang đo sau khi đƣợc đánh giá bằng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, và phân tích hồi quy tuyến tính đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu 5. Ý nghĩa và ứng dụng của đề tài Đề tài này có ý nghĩa thực tiễn về nghiên cứu và phát triển dịch vụ của Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu nhƣ sau: Giúp ACB Leasing nắm bắt đƣợc các thành phần tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty, từ đó nâng cao chất lƣợng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh để phù hợp với sự phát triển của thị trƣờng cũng nhƣ những nhu cầu ngày càng đa dạng, đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng 6. Kết cấu luận văn: Luận văn gồm 3 phần: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính. Chƣơng 2: Chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu. Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu. 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1. Tổng quan về cho thuê tài chính. 1.1.1. Khái niệm về cho thuê tài chính Cho thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn, trong đó bên cho thuê chuyển giao cho bên thuê quyền sử dụng tài sản thuê trong một khoảng thời gian xác định. Trong thời gian sử dụng tài sản, bên thuê phải trả tiền cho bên cho thuê. Khi kết thúc thời hạn cho thuê bên thuê đƣợc ƣu tiên mua lại tài sản thuê với giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm mua lại. Theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IAS 17 ngày 01/01/2010, thì một hợp đồng thuê đƣợc xem là hợp đồng thuê tài chính nếu nó chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích đến ngƣời sở hữu. Những tình huống dẫn đến đƣợc phân loại là hợp đồng thuê tài chính: - Chuyển - Bên giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê vào cuối thời hạn thuê thuê có quyền lựa chọn mua tài sản ở một mức giá thấp hơn giá trị của tài sản tại thời điểm kết thúc khoản thuê - Thời hạn cho thuê chiếm phần lớn thời gian kinh tế của tài sản kể cả khi không đƣợc chuyển giao tiền cho thuê ít nhất phải bằng giá trị của tài sản thuê tại thời điểm bắt đầu - Số thuê. - Tài sản thuê là tài sản chuyên dùng mà bên đi thuê không cần bất kỳ sự sửa chữa nào - Những yếu tố khác nhƣ: Nếu bên đi thuê huỷ bỏ việc thuê thì tổn thất bên cho thuê sẽ đƣợc bồi thƣờng bởi bên đi thuê 5 Sự thay đổi về thu nhập hay tổn thất từ theo giá trị hợp lý của giá trị còn lại là thuộc bên đi thuê Bên đi thuê có thể tiếp tục thuê đối với giá thuê thấp hơn giá thị trƣờng Theo điều 113, mục 4 của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16/06/2010 thì “Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau: - Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đƣợc nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên; - Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đƣợc quyền ƣu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại; - Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó; - Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. 1.1.2. Vai trò của dịch vụ cho thuê tài chính 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế Góp phần đa dạng hóa nghiệp vụ của các tổ chức tài chính: Dịch vụ cho thuê tài chính giúp phá vỡ thế độc quyền của ngân hàng trong việc cung cấp vốn trung dài hạn cho đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến khoa học kỹ thuật: Thông qua dịch vụ cho thuê tài chính, các loại máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến đƣợc đƣa vào các doanh nghiệp góp phần nâng 6 cao trình độ công nghệ của nền sản xuất trong những điều kiện có khó khăn về vốn đầu tƣ. Ngay cả đối với các nền kinh tế phát triển cao nhƣ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp... cho thuê tài chính vẫn phát huy tác dụng, cập nhật hoá công nghệ hiện đại cho nền kinh tế. Đối với các quốc gia chậm phát triển, nếu có những biện pháp đúng đắn, đồng bộ và toàn diện thì tác dụng của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều, nhất là trong thời đại ngày nay, việc đầu tƣ công nghệ hiện đại một cách kịp thời nhanh chóng đối với nền kinh tế chậm phát triển gặp rất nhiều khó khăn. Nếu có những chính sách đúng đắn, hoạt động cho thuê tài chính có thể đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ nhanh chóng. 1.1.2.2. Đối với bên cho thuê: Góp phần mang lại thu nhập cho bên cho thuê: Cũng nhƣ các hoạt động, dịch vụ kinh doanh khác, với việc cung ứng dịch vụ cho thuê tài chính bên cho thuê cũng thu đƣợc tiền lãi trên số tiền cho thuê Là hình thức tài trợ ít rủi ro hơn so với hoạt động cho vay trung dài hạn của các Ngân hàng thương mại: Quyền sở hữu tài sản trong cho thuê tài chính thuộc về bên cho thuê, bên thuê phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên thuê quản lý và giám sát tài sản, do đó hạn chế đƣợc những rủi ro có thể xảy ra đối với tài sản cho 7 1.1.2.3. Đối với bên thuê: Giúp bên thuê có thể gia tăng năng lực cạnh tranh: thông qua việc hiện đại hóa sản xuất để theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ mới trong điều kiện hạn chế về nguồn vốn đầu tƣ. Đồng thời dịch vụ cho thuê tài chính có thể giúp doanh nghiệp không bị ứ đọng vốn đầu tƣ vào tài sản cố định thông qua hình thức bán và thuê lại. Giúp giảm bớt áp lực trả nợ đối với bên thuê: cho thuê tài chính là loại hình tài trợ trung, dài hạn, thời gian tài trợ thƣờng chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của tài sản, đây là một thuận lợi rất lớn cho bên thuê trong quá trình sản xuất kinh doanh và thu xếp nguồn tiền trả nợ. Là một phương pháp thuận lợi cho các khoản đầu tư nhanh chóng, đáp ứng kịp thời các cơ hội kinh doanh của bên thuê. Thông qua cho thuê tài chính, bên thuê có thể đồng thời tìm kiếm, lựa chọn tài sản, nhà cung cấp, và đề nghị tài trợ từ Công ty cho thuê tài chính, giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án đầu tƣ, đáp ứng kịp thời các cơ hội kinh doanh do không thực hiện thủ tục thế chấp, bảo lãnh... Là một kênh tài trợ vốn hiệu quả đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng: đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng nhƣ không có tài sản thế chấp, hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cho thuê tài chính là một kênh tài trợ vốn trung dài hạn hiệu quả. 1.1.3. Phân loại cho thuê tài chính 1.1.3.1. Cho thuê tài chính thông thƣờng 8 ần chính. ậ ế cho bên cho thuê. thuê tài chính đƣợc áp dụng phổ bi Mộ ồng thờ 9 Ba là, Bên c 1.1.3.2. Mua và cho thuê lại hay còn gọ ệp sẽ ự đị doanh nghiệ hoặc đầu tƣ mới máy móc thiết bị hoặc nhà xƣởng vì nguồn vốn do công ty cho thuê tài chính cung cấp là nguồn trung dài hạn. Phƣơng thức này thông thƣờng đƣợc áp dụng trong các trƣờng hợp doanh nghiệp đã bỏ vốn đầu tƣ nhiều vào tài sản cố định dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn lƣu động để hoạt động hoặc đầu tƣ máy móc thiết bị mới. ại
- Xem thêm -