Tài liệu Nâng cao chất lương cán bộ công chức xã, thị trấn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ -------o0o------- PHẠM XUÂN SÁNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội- Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ -------o0o------- PHẠM XUÂN SÁNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 603401 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS-TS. Phạm Thị Hồng Điệp Hà Nội- Năm 2014 i MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 9 CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN 1.1 Lý luận chung về chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn 9 1.1.1 Các khái niệm cơ bản 9 1.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn 13 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ CBCC xã, thị trấn 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn 1.2 21 29 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức xã, thị trấn của một số địa phƣơng và bài học cho 33 huyện Diễn Châu 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Hải Dương 1.2.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức i 33 34 ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho huyện Diễn Châu 36 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 40 DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN 2.1 Khái quát về huyện Diễn Châu và đội ngũ CBCC xã, thị trấn trên địa bàn huyện 2.1.1 Khái quát về huyện Diễn Châu 2.1.2 Quy mô cán bộ, công chức xã, thị trấn của huyện Diễn Châu 2.2 Phân tích thực trạng chất lƣợng CBCC xã, thị trấn huyện Diễn Châu 40 40 42 45 2.2.1 Trình độ chuyên môn 45 2.2.2 Trình độ quản lý nhà nước. 50 2.2.3 Trình độ lý luận chính trị 52 2.2.4 Trình độ tin học, ngoại ngữ 54 2.2.5 Kỹ năng và thái độ giải quyết công việc 58 2.2.6 Sức khỏe cán bộ công chức các xã, thị trấn 64 2.3 Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng CBCC xã, thị trấn huyện Diễn Châu 2.3.1 65 66 Yếu tố Văn hóa-XH ii 2.3.2 Các quy định và hệ thống chính sách 66 2.3.3 Công tác tuyển dụng 68 2.3.4 Đào tạo và chương trình đào tạo 68 2.3.5 Chế độ đãi ngộ 71 2.3.6 Bố trí và sử dụng CBCC 76 2.3.7 Môi trường và điều kiện làm việc 76 2.4 Đánh giá chung về chất lƣợng cán bộ công chức xã, thị trấn huyện Diễn Châu 77 2.4.1 Những mặt đạt được 77 2.4.2 Những mặt chưa đạt được 78 2.4.3 Nguyên nhân của những mặt chưa đạt được 81 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN DIỄN CHẤU, TỈNH NGHỆ AN 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu nâng cao chất lƣợng cán bộ công chức xã, thị trấn 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng CBCC xã, thị trấn 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng CBCC xã, thị trấn tỉnh Nghệ An 3.1.3 Phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng CBCC xã, thị trấn huyện Diễn Châu iii 82 82 82 82 84 3.2 Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lƣợng CBCC các xã, thị trấn huyện Diễn Châu 3.2.1 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn 86 86 3.2.2 Sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn 93 3.2.3 Chú trọng chất lượng công tác tuyển dụng 94 3.2.4 Tăng cường vai trò quản lý CBCC của cấp trên 96 3.2.5 Đổi mới và hoàn thiện các chính sách đãi ngộ đối với CBCC 3.2.6 Tăng cường công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 100 100 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 109 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CBCC 2 CNH-HĐH 3 CĐ Cao Đẳng 4 ĐH Đại học 5 ĐV Đảng viên 6 HĐND Hội đồng nhân dân 7 KT-XH Kinh tế - Xã hội 8 LLCT Lý luận chính trị 9 MTTQ Mặt trận tổ quốc 10 QLNN Quản lý nhà nước 11 QLHCNN 12 SC Sơ cấp 13 TC Trung cấp 14 UBND Cán bộ, công chức Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa Quản lý hành chính nhà nước Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Ký hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Tên bảng Trang Số lượng CBCC các xã, thị trấn (giai đoạn 2009 - 43 2013). Trình độ chuyên môn CBCC các xã, thị trấn huyện 45 Diễn Châu( năm 2009-2013). Trình độ ngành chuyên môn của CBCC các xã, thị 47 trấn (năm 2013). Trình độ quản lý nhà nước của CBCC các xã, thị trấn. 51 Trình độ LLCT của CBCC các xã, thị trấn (Tỷ lệ so 52 với tổng số ĐV). Trình độ LLCT của CBCC các xã, thị trấn (Tỷ lệ so 53 với tổng số CBCC). Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) CBCC các xã, thị 53 trấn. Trình độ Tin học của CBCC xã, thị trấn. 56 Độ tuổi cán bộ công chức các xã, thị trấn. 59 Bảng 2.10 Thâm niên công tác của CBCC các xã, thị trấn. 60 Bảng 2.11 Khả năng chịu áp lực của CBCC các xã, thị trấn. 61 Bảng 2.12 Sự tự chủ trong công việc của CBCC các xã, thị trấn. 62 Bảng 2.13 Mức độ sẵn sàng làm thêm giờ của CBCC xã, thị trấn. 63 Bảng 2.14 Sức khỏe của CBCC các xã, thị trấn. 65 Bảng 2.15 Mức độ ảnh hưởng của văn hoá đến chất lượng CBCC 66 các xã, thị trấn. Bảng 2.16 Đào tạo và bồi dưỡng CBCC năm 2013. vi 69 Bảng 2.17 Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN cho CBCC các xã, thị trấn. Bảng 2.18 Chế độ lương và phụ cấp của CBCC xã, thị trấn Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 3.1 Bảng 3.2 70 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác các 72 74 xã, thị trấn. Những yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng 76 CBCC các xã, thị trấn. Đề xuất cơ cấu trình độ chuyên môn cho CBCC các 88 xã, thị trấn. Đề xuất bản mô tả công việc vii 97 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Xã, thị trấn là đơn vị hành chính Nhà nước cấp cơ sở, hàng ngày trực tiếp tiếp xúc với các công dân; trực tiếp tiếp nhận, chấp hành và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, công tác quản lý hành chính Nhà nước có chất lượng hay không bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cấp xã là cấp gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi” [29, tr.169].. Như vậy cấp xã, đặc biệt là chính quyền cấp xã, là cấp quan hệ trực tiếp với nhân dân, là nơi đầu tiên giải quyết các yêu cầu của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đồng thời là nơi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong các phong trào thi đua yêu nước, cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” do Bộ Chính trị phát động và ban hành. Vì vậy để chính quyền cấp xã thực hiện và phát huy tốt vị trí và vai trò của mình trong thực tiễn, điều này phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ CBCC xã, thị trấn như trong Nghị quyết Trung ương III (khóa VIII) đã từng khẳng định: “Cơ sở xã, phường, thị trấn mạnh hay yếu là một phần quan trọng phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn… Họ chính là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành”. Để có thể làm được những việc này, đội ngũ CBCC cấp xã cần có những hiểu biết nhất định về pháp luật và kỹ năng áp dụng pháp luật, kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống mới có thể 1 giải quyết được công việc và biến cố xảy ra trong thực tiễn quản lý hành chính cơ sở. Việc nâng cao chất lượng nguồn lực, nâng cao khả năng giải quyết công việc, trình độ chuyên môn và thái độ, hành vi, tác phong trong tiếp xúc, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đối với nhân dân trong xã là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, mặc dù việc xây dựng, phát triển chất lượng cán bộ nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng trên địa bàn huyện Diễn Châu đã được quan tâm; số lượng và chất lượng cán bộ ở cấp xã có trình độ về các mặt nói chung đã tăng lên đáng kể, song vẫn còn nhiều bất cập. Phần lớn cán bộ, công chức ở cấp xã không được quy hoạch, đào tạo bài bản; việc bố trí, sử dụng chưa phù hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chủ yếu phát triển từ cơ sở, làm việc theo lối kinh nghiệm, thiếu khoa học; trình độ, phương pháp quản lý còn hạn chế, thậm chí có nhiều sai phạm, điều đó đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ thực tế đó, cần có một sự nghiên cứu toàn diện, trên cơ sở tổng quan những vấn đề cơ bản về phát triển chất lượng cán bộ nói chung và cán bộ, công chức ở cấp xã nói riêng; phân tích đúng thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện một cách đồng bộ, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xuất phát từ những suy nghĩ đó, học viên mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cán bộ công chức xã, thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ” làm luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế. 2 * Vấn đề cần nghiên cứu: Trong khuôn khổ Luận văn này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu một số vấn đề sau đây: - Tại sao phải tăng cường nâng cao chất lượng Cán bộ, công chức xã, thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An? - Thực trạng đội ngũ Cán bộ, công chức xã, thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua như thế nào? - Các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tình hình mới của tỉnh Nghệ An? 2. Tình hình nghiên cứu Việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay không những được quan tâm bởi các nhà quản lý, sử dụng cán bộ, công chức mà còn là đề tài quan tâm của rất nhiều người có trách nhiệm với sự phát triển nguồn nhân lực của một huyện, của một tỉnh, một quốc gia cả về mặt chất và mặt lượng. Đã có một số công trình nghiên cứu, khảo sát về đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện như: - Đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã trên địa bàn tỉnh Nghệ an” của tác giả Trần Khánh Thục (2008), Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng công chức xã của tỉnh Nghệ an; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Luận văn thạc sĩ kinh tế: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay" của tác giả Bùi Thị Hoa (2003), Học 3 viện Hành chính Quốc gia đã tổng quan được những vấn đề lý luận về cán bộ chính quyền cấp xã và chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã; hệ thống hóa được những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước ta về đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã; đúc kết được khái niệm và những tiêu chí đánh giá, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã và đề xuất được một số giải pháp khá cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở Phú Thọ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, đề tài luận văn của tác giả Bùi Thị Hoa mới chỉ nêu được những vấn đề chung về đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã và đưa ra các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở địa bàn tỉnh Phú Thọ, chưa đề cập sâu các loại hình cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ QLNN về kinh tế ở cấp xã trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KHXH 05-03 (GS-TS Nguyễn Phú Trọng làm chủ nhiệm đề tài) “Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đúc kết và đưa ra những quan điểm, định hướng trong việc sử dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội. Đề tài là một tài liệu tham khảo hữu ích trong trường hợp liên quan đến cán bộ là công chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. - Luận văn thạc sỹ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thanh Hóa” của Cầm Bá Tiến (2000), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Luận văn đã phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ các huyện tại Thanh Hóa đồng 4 thời đề tài chú trọng đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong quản lý nhà nước về kinh tế. Huyện Diễn Châu đã ban hành Đề án số 03- ĐA/HU, ngày 12/12/2011 của BTV Huyện ủy Diễn Châu (2011) về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở trong giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo. Trong đó đã quan tâm đề cập vấn đề quy hoạch, đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đề án vẫn chưa đi sâu, nghiên cứu cụ thể về việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn. - Tiểu luận thạc sỹ Quản lý kinh tế - ĐHKT- ĐHQGHN: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An" của tác giả Nguyễn Thị Hồng Dung (2012), phòng LĐTB&XH-UBND huyện Diễn Châu. Tiểu luận làm rõ thực trạng chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng chất lượng của đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu CNHHĐH của huyện trong giai đoạn 2012-2020. Như vậy, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu trên những góc độ khác nhau liên quan đến chủ đề nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn nói chung và ở huyện Diễn Châu nói riêng đến nay chưa có một tác giả nào đi sâu nghiên cứu. Đây thật sự là khoảng trống và là cơ hội để học viên tìm hiểu nghiên cứu, góp thêm một tiếng nói để nâng cao chất lượng nguồn lực, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phục vụ nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Luận văn làm rõ thực trạng chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức xã ,thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nhiệm vụ: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn. - Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. - Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn. Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu và tham khảo một số địa phương khác để lấy tư liệu so sánh, đối chiếu. - Thời gian: Từ năm 2009-2013. - Nội dung: Luận văn sẽ tập trung vào các nội dung nâng cao năng lực cán bộ công chức như: đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá, quản lý cán bộ, công chức các xã, thị trấn. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu. 6 Trong quá trình nghiên cứu, người viết sử dụng các phương pháp phân tích- tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê, hệ thống hóa. Trong đó phương pháp hệ thống hóa được sử dụng trong chương 1 nhằm khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn. Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh đối chiếu được sử dụng chủ yếu ở chương 2 nhằm khái quát tình hình kinh tế xã hội huyện Diễn Châu, qua đó phân tích tổng hợp thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ công chức xã, thị trấn, thống kê số liệu các năm, so sánh, đối chiếu, đánh giá thực trạng cán bộ công chức xã, thị trấn của huyện Diễn Châu những mặt mạnh, mặt tồn tại hiện nay và so với các địa phương khác để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn. Phương pháp hệ thống hóa, phân tích tổng hợp được sử dung ở chương 3 để xây dựng phương hướng, giải pháp cho việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn của huyện Diễn Châu trong thời gian tới. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp tìm hiểu đi đến các xã, thị trấn tiếp xúc, phỏng vấn một số CBCC, quan sát hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức các xã, thị trấn. Tổ chức lấy phiếu điều tra bảng hỏi CBCC tại 39 xã, thị trấn với số phiếu thu được là 143 phiếu đối với hầu hết các vị trí công việc của CBCC. Thông tin được tổng hợp, tham khảo ý kiến của những người CBCC có thâm niên công tác và xin ý kiến chuyên gia để có thêm căn cứ đánh giá đối tượng nghiên cứu. 5.2. Nguồn số liệu: - Số liệu thứ cấp: Lấy số liệu từ các báo cáo tổng kết, đề án, các bài báo, tạp chí, thống kê của các cơ quan Đảng và cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và một số địa phương khác. 7 - Số liệu sơ cấp: từ kết quả điều tra khảo sát của tác giả 6. Đóng góp của luận văn - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng cán bộ công chức xã, thị trấn. - Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu. - Đưa ra các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn huyện Diễn Châu trong thời gian tới. - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý, sử dụng bố trí đội ngũ cán bộ xã, thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 7. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương như sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng cán bộ công chức xã, thị trấn - Chương 2: Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 8 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN 1.1. Lý luận chung về chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản Khái niệm Cán bộ, công chức “Cán bộ” là thuật ngữ được du nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc, để chỉ những người nòng cốt, người chỉ huy được sử dụng để phân biệt với nhân dân. Với cách hiểu này, người đọc sẽ hiểu đó là những người có chức vụ, có một vị trí “ lãnh đạo” thì cũng có những quyền hạn nhất định mà nhân dân là những người không có quyền hạn đó [28, tr.198]. “Cán bộ” theo giải thích trong Từ điển Tiếng Việt là người làm công tác nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan nhà nước [22, tr.105]. Theo cách giải thích này, người đọc có thể cho rằng cán bộ là “ người của nhà nước” và làm những công việc cho Nhà nước. Còn những người làm trong các tổ chức khác thì không được coi là cán bộ. Theo khoản 1, Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức Việt Nam (2008) quy định: Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương( gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thuật ngữ “công chức” được xuất phát từ các nước tư bản phương Tây. Cộng hòa Pháp đã xác định: “Công chức là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào làm việc trong các công sở gồm các cơ quan hành chính công 9 quyền và các tổ chức dịch vụ công cộng do Nhà nước tổ chức, bao gồm cả Trung ương và địa phương nhưng không kể đến các công chức địa phương, thuộc các hội đồng thuộc địa phương quản lý” [28, tr.228]. Có thể thấy nổi bật lên trong khái niệm này chính là nguồn nhân lực làm việc tại các cơ quan chính quyền Nhà nước và các tổ chức dịch vụ công cộng do Nhà nước tổ chức được coi là công chức Nhà nước. Tại Trung Quốc có khái niệm: “Công chức Nhà nước là những người công tác trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, trừ nhân viên phục vụ”. [28, tr.268]. Trung quốc khẳng định luôn ngay từ ban đầu là “công chức Nhà nước”. Đã khẳng định như vậy thì công chức chắc chắn phải làm việc trong các cơ quan nhà nước. Với người Trung Quốc đó là cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngoài ra không tính tới các cơ quan khác do Nhà nước tổ chức và thành lập. Tại Nhật Bản: Công chức Nhà nước gồm những người được nhận chức trong bộ máy của Chính phủ Trung ương, ngành tư pháp, quốc hội, quân đội, trường công và các bệnh viện quốc lập, xí nghiệp và các đơn vị sự nghiệp quốc doanh được lĩnh lương của ngân sách Nhà nước. Công chức địa phương gồm những người làm việc và lĩnh lương từ tài chính địa phương” [28,tr.156]. Theo khái niệm này, Nhật Bản đã chia công chức thành hai cấp là cấp “công chức nhà nước” và cấp “công chức địa phương”. So với Trung Quốc, nội hàm trong khái niệm của Trung Quốc các đối tượng được gọi là “công chức” có thể rộng hơn, liệt kê thành nhiều thành phần hơn và cụ thể hơn rất nhiều. Các công chức cấp nào thì được hưởng lương từ ngân sách của cấp đó. Công chức là một thuật ngữ được sử dụng trong quản lý nhà nước, trong sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là những công dân Việt Nam được chính quyền nhân dân tuyển để 10 giữ một chức vụ thường xuyên trong cơ quan Chính phủ, ở trong hay ở ngoài nước đều là công chức theo quy chế này, trừ những trường hợp riêng tư do Chính phủ quy định. Theo Nghị định 169/HĐBT ngày 25/5/1991: “Công dân Việt Nam được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thường xuyên trong một công sở của Nhà nước ở Trung ương hay địa phương, ở trong nước hay ngoài nước đã được xếp vào một ngạch, hưởng lương do ngân sách Nhà nước cấp gọi là công chức Nhà nước”. Nghị định số 95/1998/NĐ-CP, ngày 17/11/1998 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: “Công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công việc thường xuyên, được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp; những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng”. Tuy nhiên, chiểu theo các khái niệm và Nghị định trên thì có rất nhiều cán bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước sẽ không thuộc đối tượng là “công chức” mặc dù họ được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP: Công chức được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; Trong các cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán…); Trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); Trong các cơ quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Trong các bộ và cơ 11
- Xem thêm -