Tài liệu Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học của hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa

  • Số trang: 145 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ VĂN THANH MéT Sè GI¶I PH¸P QU¶N Lý CHÊT L¦îNG D¹Y HäC CñA HIÖU TR¦ëNG ë C¸C TR¦êNG TRUNG HäC PHæ TH¤NG HUYÖN QU¶NG X¦¥NG TØNH THANH HãA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ VĂN THANH MéT Sè GI¶I PH¸P QU¶N Lý CHÊT L¦îNG D¹Y HäC CñA HIÖU TR¦ëNG ë C¸C TR¦êNG TRUNG HäC PHæ TH¤NG HUYÖN QU¶NG X¦¥NG TØNH THANH HãA Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ HẰNG NGHỆ AN - 2014 1 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tác giả đã nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Giáo dục trường Đại học Vinh, các thầy giáo, cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại lớp Cao học khóa 20, chuyên ngành Quản lý giáo dục, tại trường Đại học Vinh. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo và các phòng ban cơ quan Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương, tập thể cán bộ, GV trường THPT Quảng Xương 4 - nơi tôi công tác, các cán bộ quản lý, GV các trường THPT trên địa bàn huyện Quảng Xương và bạn bè đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quá trình học tập, nghiên cứu, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy giáo, cô giáo và ý kiến trao đổi của các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng 8 năm 2014 Tác giả Vũ Văn Thanh 2 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU……………………………………………………………………..… 1 1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………….… 1 2. Mục đích nghiên cứu……………………………………………………...… 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu……………………………………….. 3 4. Giả thuyết khoa học…………………………………………………………. 3 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu………………………………………….. 3 6. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….... 4 7. Đóng góp của luận văn……………………………………………………... 4 8. Cấu trúc của luận văn…………………………………………………….…. Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4 DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…………………… 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu……………………………………………..… 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản……………………………………………….… 8 1.2.1. Trường trung học phổ thông……………………………………..… 9 8 1 . 2 . 2 . H o ạ t đ ộ n 6 3 g d ạ y h ọ c … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … 1 . 1.2.3. Quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trường………………... 10 1.2.4. Chất lượng và chất lượng dạy học ……………………………...… 15 1.2.5. Giải pháp và giải pháp quản lý…………………………………..… 17 16 4 3 . H o ạ t đ ộ n g d ạ y h ọ c ở t r ư ờ n g t r u 5 n g h ọ c p h ổ t h ô n g … … … … … … … … . . . 1.3.1. Mục tiêu dạy học…………………………………………………… 17 1.3.2. Nội dung dạy học…………………………………………………… 1.3.3. Phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả 18 học tập của học sinh……………………………………………………...… 1.4. Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông………….… 18 1.4.1. Mục tiêu của quản lý dạy học ở trường trung học phổ thông…… 20 20 6 1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông……………………………………………………...… 1.4.3. Tổ chức quản lý dạy học ở trường trung học phổ thông……....… 1.4.4. Đánh giá công tác quản lý dạy học ở trường trung học phổ 21 thông………………………………………………………………………… 1.5. Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông…………… 1.5.1. Những yếu tố đảm bảo chất lượng dạy học ở trường trung học 27 phổ thông…………………………………………………………………… 1.5.2. Đánh giá chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông……. 27 1.5.3. Nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông…… Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ 30 24 27 29 CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HOÁ……………… 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và giáo dục – đào tạo 33 của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá…………………………………... 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội……………………………….. 33 2.1.2. Tình hình giáo dục và đào tạo…………………………………….. 2.2. Thực trạng chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông trên 34 địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa……………………………… 2.2.1. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường 39 trung học phổ thông huyện Quảng Xương………………………………. 2.2.2. Chất lượng học tập của học sinh ở các trường trung học phổ 39 thông huyện Quảng Xương……………………………………………….. 2.3. Thực trạng những yếu tố đảm bảo chất lượng dạy học………………... 43 2.3.1. Yếu tố cơ chế hành chính, pháp luật……………………………… 48 2.3.2. Quản lý nguồn nhân lực……………………………………………. 50 49 2 . 3 . 3 . Q 33 48 7 u ả n l ý c ơ s ở v ậ t c h ấ t, t r a n g t h i ế t b ị, t à i 8 c h í n h v à c á c n g u ồ n l ự c t r o n g n h à t r ư ờ n 9 g … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.3.4. Tổ chức bộ máy và công tác quản lý điều hành…………………. 2.4. Thực trạng công tác quản lý chất lượng dạy học ở các trường trung 51 học phổ thông huyện Quảng Xương………………………………………….. 52 52 2 . 4 . 1 . 10 T h ự c t r ạ n g v ề q u ả n l ý t h ự c h i ệ n m ụ c t i ê 11 u , n ộ i d u n g c h ư ơ n g t r ì n h , k ế h o ạ c h d ạ y 12 h ọ c … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 2.4.2. Thực trạng về công tác xây dựng, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên…...………………………………………………………. 2.4.3. Thực trạng về quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học 53 sinh………………………………………………………………………….. 2.5. Đánh giá chung về thực trạng……………………………………………. Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY 58 59 HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HOÁ…………………………………….. 3.1. Những nguyên tắc đề xuất giải pháp…………………………………….. 3.2. Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học của hiệu trưởng ở các 62 62 63 13 trường THPT huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá……………………….. 3.2.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường…………… 66 3 . 2 . 2 . Q u ả n l ý v i ệ c t h ự c h i ệ n m ụ c t 63 14 i ê u , n ộ i d u n g , c h ư ơ n g t r ì n h , k ế h o ạ c h 15 d ạ y h ọ c … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 3.2.3. Xây dựng, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên……….. 3.2.4. Quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, xây dựng 68 84 16 đội ngũ tự quản.………………………….............................………………. 3.2.5. Tăng cường quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ………...... 91 3 . 2 . 6 . Đ ẩ y m ạ n h c ô n g t á c x ã h ộ i h o á 89 17 g i á o d ụ c , k h a i t h á c v à s ử d ụ n g h ợ p l ý n g 18 u ồ n t à i c h í n h … … … .. .. .. .. .. .. … … … … … … … … … … … … …
- Xem thêm -