Tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CHẾ BIẾN GỖ CAO SU TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM_removed

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ THỊ BẮC HƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2000 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . MÔÛ ÑAÀU Cheá bieán goã laø moät trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp cheá bieán phuø hôïp vôùi lôïi theá cuûa ngöôøi Vieät Nam vaø coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi nöôùc ta. Cuõng nhö nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån khaùc, söï nghieäp coâng nghieäp hoùa thöôøng baét ñaàu baèng nhöõng ngaønh coâng nghieäp cheá bieán treân cô sôû taän duïng nguoàn lao ñoäng reû giaûi quyeát nhieàu vieäc laøm vaø con ñöôøng phaùt trieån taát yeáu laø naâng cao giaù trò gia taêng thoâng qua cheá bieán vôùi coâng ngheä hieän ñaïi , naêng suaát , hieäu quaû vaø chaát löôïng ngaøy caøng cao, ñaùp öùng cho thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu ñeå thu ngoaïi teä. Thöïc teá phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã ôû nöôùc ta ñaëc bieät laø töø naêm 1990, khi Nhaø Nöôùc baét ñaàu coù nhöõng chuû tröông maïnh meõ trong vieäc caám xuaát thoâ vaø khuyeán khích xuaát khaåu caùc saûn phaåm tinh cheá, ñaõ ñi theo con ñöôøng ñoù. Nhìn laïi nhöõng naêm qua ta thaáy coâng nghieäp cheá bieán goã ôû Vieât Nam laø moät ngaønh coâng nghieäp chaäm phaùt trieån khoâng chæ so vôùi coâng nghieäp cheá bieán goã cuûa caùc nöôùc treân Theá giôùi maø ngay caû ñoái vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc ôû nöôùc ta. Goã cuõng nhö caùc loaïi nguyeân vaät lieäu khaùc muoán thaønh saûn phaåm haøng hoùa , nhaát thieát phaûi qua caùc giai ñoaïn gia coâng cheá bieán . Muoán cheá bieán ra caùc saûn phaåm haøng hoùa coù naêng suaát vaø chaát löôïng cao , coâng nghieäp cheá bieán goã phaûi ñöôïc ñaàu tö söû duïng nhöõng daây chuyeàn thieát bò tieân tieán vaø aùp duïng nhöõng coâng ngheä gia coâng cheá bieán môùi . Loaøi caây röøng troàng duy nhaát ñöôïc ñöa vaøo cheá bieán ñoà moäc vaø mang laïi hieäu quaû kinh teá cao laø caây cao su . Goã cao su laø moät trong nhöõng saûn phaåm goã ñöôïc öa chuoäng treân thò tröôøng Theá giôùi . Goã maøu saùng , vaân ñeïp , tyû troïng trung bình , ñöôïc cheá bieán thaønh nhöõng thaønh phaåm hoaøn chænh hoaëc daïng rôøi chöa laép raùp tuøy theo nhu caàu tieâu thuï . Coâng nghieäp cheá bieán goã cao su laø moät ngaønh taïo ra saûn phaåm coù giaù trò xuaát khaåu cao , naâng cao hieäu quaû kinh teá cuûa goã cao su ñoàng thôøi giaûi quyeát vieäc laøm khaù lôùn cho ngöôøi lao ñoäng . Treân theá giôùi , saûn xuaát goã cao su chuû yeáu ôû caùc nöôùc Chaâu AÙ (chieám 90%) goàm : Thaùi Lan , Indonexia, Maõ lai , moãi nöôùc saûn xuaát khoaûng 1 trieäu m3/naêm . Rieâng AÁn Ñoä , Srilanka, Vieät Nam, Trung quoác toång coäng khoaûng 500 ngaøn m3 goã troøn /naêm . Nhö vaäy , toång saûn löôïng laø 3,5trieäu m3 goã troøn /naêm. Goã cao su saûn xuaát duøng cho tieâu thuï trong nöôùc vaø xuaát khaåu döôùi daïng caùc ñoà duøng thaønh phaåm . Caùc nöôùc nhaäp thaønh phaåm goã cao su nhieàu nhaát laø Myõ , Nhaät . Ngoaøi ra coøn coù thò tröôøng Chaâu AÂu , Ñaøi Loan , Ñaïi Haøn , Singapore. Qua nhaän ñònh treân , nhaän thaáy tình hình saûn xuaát goã cao su coù nhieàu thuaän lôïi trong töông lai .Nghieân cöùu naøy coù moät muïc tieâu thöïc tieãn :Tìm kieám nhöõng giaûi phaùp cho vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh trong vieäc cheá bieán goã cao su , ñeå coù theå xaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng khoù tính vaø naâng cao söùc caïnh tranh saûn phaåm , taïo ra saûn phaåm goã cao su cao caáp coù giaù trò kinh teá cao nhaèm goùp phaàn vaøo söï nghieäp xaây döïng ñaát nöôùc . * Muïc tieâu ñöôïc ñaët ra cho luaän vaên naøy : - Phaân tích thöïc traïng coâng nghieäp cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam. - Phaân tích caùc chæ tieâu naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su . - Kieán nghò moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïo ñöôïc theá maïnh veà coâng nghieäp cheá bieán goã cao su Vieät Nam treân thò tröôøng trong töông lai . * Phaïm vi nghieân cöùu: Trang 1 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Do thôøi gian nghieân cöùu vaø khuoân khoå luaän vaên coù haïn , chuùng toâi chæ taäp trung vaøo vieäc khaûo saùt caùc doanh nghieäp cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam laø nôi coù nguoàn goã cao su nhieàu ; do thanh lyù caùc vöôøn caây cao su giaø, keùm naêng suaát haøng naêm ; coù nguoàn nguyeân lieäu saûn xuaát oån ñònh . * Phöông phaùp nghieân cöùu : Ñeå thöïc hieän luaän vaên naøy, chuùng toâi söû duïng caùc phöông phaùp sau: - Phöông phaùp lyù thuyeát ñeå phaân tích caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh ñaõ ñöôïc caùc chuyeân gia kinh teá nghieân cöùu, nhaèm laøm cô sôû lyù luaän cho caùc vaán ñeà thöïc teá phaùt sinh. - Phöông phaùp thoáng keâ, phaân tích toång hôïp so saùnh vaø ñuùc keát thöïc tieãn , vaän duïng nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII , caùc chuû tröông cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân , caùc coâng trình nghieân cöùu phuø hôïp cuûa caùc taùc giaû nöôùc ngoaøi , cuøng caùc nguoàn soá lieäu qua nieân giaùm thoáng keâ , caùc taïp chí , caùc ñeà aùn phaùt trieån coâng nghieäp cheá bieán goã cao su cuûa Toång coâng ty cao su Vieät Nam ñeå toång quan ñöôïc tình hình thöïc teá cheá bieán goã cao su . * Caùc thoâng tin , soá lieäu laøm cô sôû cho vieäc thöïc hieän luaän vaên naøy ñöôïc thu thaäp töø caùc nguoàn soá lieäu cuûa Toång Coâng ty cao su Vieät Nam ,Tröôøng ñaïi hoïc noâng laâm Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Cuïc cheá bieán laâm nghieäp-Boä NNPTNT. * Caáu truùc cuûa ñeà taøi goàm 3 chöông : Chöông I : Cô sôû lyù luaän veà hieäu quaû kinh doanh. Vieät Nam . Chöông II : Phaân tích thöïc traïng hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång coâng ty cao su Chöông III : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång coâng ty cao su Vieät Nam . Trang 2 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ HIEÄU QUAÛ KINH DOANH CHEÁ BIEÁN GOÃ CAO SU 1. Khaùi nieäm: Hieäu quaû kinh doanh laø moät phaïm truø kinh teá , phaûn aùnh trình ñoä söû duïng caùc nguoàn löïc saün coù cuûa doanh nghieäp ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït keát quaû cao nhaát vôùi chi phí thaáp nhaát . Hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh khoâng chæ laø thöôùc ño trình ñoä toå chöùc , quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh maø coøn laø vaán ñeà soáng coøn cuûa doanh nghieäp , ñaëc bieät laø trong neàn kinh teá thò tröôøng vôùi ñaëc ñieåm caïnh tranh gay gaét. 2. Moät soá chæ tieâu chuû yeáu veà hieäu quaû kinh doanh: Trong thöïc teá vieäc phaân tích vaø ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh phaûi söû duïng moät heä thoáng chæ tieâu, vì: Thöù nhaát, ñeå tính ñöôïc möùc taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi, phaûi tính ñöôïc hao phí lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát haøng hoùa, nghóa laø phaûi tính ñöôïc giaù trò haøng hoùa. Tuy nhieân, ñieàu ñoù chöa thöïc hieän ñöôïc trong thöïc teá. Vieäc söû duïng heä thoáng kyû cöông chính laø nhaèm phaûn aùnh giaù trò ôû nhöõng möùc ñoä vaø khía caïnh khaùc nhau. Thöù hai, baûn thaân moãi chæ tieâu coù nhöõng nhöôïc ñieåm nhaát ñònh trong noäi dung vaø phöông phaùp tính toaùn. Vieäc söû duïng heä thoáng chæ tieâu cho pheùp thaáy ñöôïc moái töông quan thu chi moät caùch toaøn dieän vaø ñaày ñuû hôn. Trong phaàn naøy chæ giôùi thieäu moät soá chæ tieâu duøng ñeå bieåu hieän hieäu quaû kinh doanh. 2.1. Lôïi nhuaän vaø tæ suaát lôïi nhuaän : Lôïi nhuaän roøng hay thöïc laõi cuûa moät ñôn vò saûn xuaát kinh doanh laø moät phaàn cuûa thu nhaäp thuaàn tuyù sau khi tröø thueá. Veà nguyeân taéc , lôïi nhuaän ñöôïc tính theo coâng thöùc : P = D - (Z + Th ± To ) (1) Trong ñoù: P: Toång lôïi nhuaän thu ñöôïc töø saûn xuaát kinh doanh; D: Doanh soá tieâu thuï saûn phaåm ( hoaëc thöïc hieän dòch vuï); Z: Giaù thaønh toaøn boä khoái löôïng saûn phaåm (hoaëc dòch vuï); Th: Thueá caùc loaïi; To: Toån thaát hoaëc thu nhaäp ngoaøi hoaït ñoäng cô baûn. Hieäu quaû kinh doanh ôû ñaây ñöôïc bieåu hieän thoâng qua söï so saùnh keát quaû (doanh thu ) vaø caùc loaïi chi phí phaûi boû ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Tuy nhieân, khi söû duïng löôïng lôïi nhuaän naøy ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh, caàn chuù yù khoái löôïng lôïi nhuaän tuyeät ñoái thu ñöôïc ôû moãi doanh nghieäp phuï thuoäc khoâng nhöõng vaøo söï noå löïc chuû quan cuûa moãi doanh nghieäp, maø coøn vaøo nhöõng yeáu toá khaùch quan khaùc, chaúng haïn, giaù caû saûn phaåm vaø nguyeân lieäu, chính saùch thueá. Trang 3 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Tæ suaát lôïi nhuaän coù theå tính theo giaù thaønh, voán saûn xuaát hoaëc doanh thu. Chæ tieâu tæ suaát lôïi nhuaän tính theo giaù thaønh phaûn aùnh möùc lôïi nhuaän thu ñöôïc töø moät ñôn vò chi phí saûn xuaát ( hay hieäu quaû cuûa moät ñôn vò chi phí ): P Z DZ = Trong ñoù: (2) DZ : Tæ suaát lôïi nhuaän tính theo giaù thaønh; Chæ tieâu tæ suaát lôïi nhuaän tính theo voán saûn xuaát phaûn aùnh möùc lôïi nhuaän thu ñöôïc töø moät ñôn vò voán saûn xuaát (hay hieäu quaû söû duïng voán saûn xuaát); = DV Trong ñoù: P Vcñ + Vlñ (3) DV : Tæ suaát lôïi nhuaän theo voán saûn xuaát; Vcñ: Giaù trò coøn laïi bình quaân cuûa taøi saûn coá ñònh trong kyø; Vlñ: Soá dö bình quaân voán löu ñoäng trong kyø. Chæ tieâu tæ suaát lôïi nhuaän tính theo doanh thu phaûn aùnh möùc lôïi nhuaän thu ñöôïc töø moät ñôn vò doanh soá tieâu thuï saûn phaåm (hoaëc thöïc hieän dòch vuï): = Ññt Trong ñoù: P D (4) Ññt : Tæ suaát lôïi nhuaän tính theo doanh thu; D : Doanh thu töø tieâu thuï saûn phaåm (hoaëc dòch vuï). Khi söû duïng tæ suaát lôïi nhuaän ñeå phaân tích hieäu quaû kinh doanh, caàn traùnh quan nieäm giaûn ñôn cho raèng tæ suaát lôïi nhuaän caøng cao, hieäu quaû seõ caøng lôùn. Ñieàu quan troïng laø kinh doanh phaûi coù laõi. Tæ suaát lôïi nhuaän chæ laø moät trong nhöõng caên cöù ñaùnh giaù hieäu quaû, chöù khoâng phaûi laø caên cöù duy nhaát ñeå ñöa ra quyeát ñònh kinh doanh . 2.2. Suaát hao phí voán: Chæ tieâu naøy phaûn aùnh möùc voán hao phí ñeå taïo ra ñôn vò saûn phaåm (moät ñôn vò coâng suaát hoaëc dòch vuï coâng nghieäp).Noù ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Hv Trong ñoù: = V Q (5) Hv : Suaát hao phí voán; V : Löôïng voán söû duïng; Voán söû duïng trong quaù trình taùi saûn xuaát cuûa coâng nghieäp goàm nhieàu loaïi: voán ñaàu tö cô baûn, voán coá ñònh, voán löu ñoäng... Bôûi vaäy, coâng thöùc (5) treân ñaây trong thöïc teá ñöôïc cuï theå hoùa ñöôïc tính suaát voán ñaàu tö cô baûn (HVñt) vaø suaát voán saûn xuaát (HVsx). Trang 4 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Ta coù: vaø Hv = Hv = (6) Vñt Q Vsx Q Trong ñoù: (7) Vñt : Toång löôïng voán ñaàu tö cô baûn; Vsx : Toång löôïng voán saûn xuaát (voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng); Ñeán löôït mình (7) laïi coù theå chi tieát hoùa ñeå tính toaùn suaát hao phí voán coá ñònh (HVcñ) vaø voán löu ñoäng (HVlñ). Veà nguyeân taéc, suaát voán caøng nhoû, hieäu quaû caøng cao vaø ngöôïc laïi. Tuy nhieân , ñoái vôùi suaát voán ñaàu tö cô baûn caàn chuù yù moät ñieàu quan troïng sau ñaây: Trong tröôøng hôïp caùc phöông aùn ñöa ra nhöõng giaûi phaùp kyõ thuaät coù trình ñoä töông ñöông, thì phöông aùn coù suaát ñaàu tö thaáp laø coù hieäu quaû; trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi, ñieàu ñoù chöa chaéc ñaõ chính xaùc. 2.3. Naêng suaát lao ñoäng: Chæ tieâu naêng suaát lao ñoäng bieåu hieän tröïc tieáp hieäu quaû söû duïng yeáu toá lao ñoäng trong vieäc thöïc hieän caùc nhieäm vuï kinh doanh. Chæ tieâu naøy ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: W= (8) Q Trong ñoù: T W - naêng suaát lao ñoäng bình quaân trong thôøi kyø; Q - khoái löôïng saûn phaåm saûn xuaát trong kyø; T - soá löôïng lao ñoäng bình quaân trong kyø hoaëc thôøi gian coâng taùc trong kyø. Naêng suaát lao ñoäng phaûn aùnh löôïng saûn phaåm maø moät ngöôøi lao ñoäng taïo ra trong moät ñôn vò thôøi gian (giôø, ngaøy, thaùng, naêm). Nghòch ñaûo cuûa noù laø suaát hao phí lao ñoäng: Hlñ = Trong ñoù: T Q (9) Hlñ - suaát hao phí lao ñoäng; Hlñ - Phaûn aùnh löôïng lao ñoäng hao phí ñeå taïo ra moät ñôn vò saûn phaåm hay löôïng lao ñoäng chöùa ñöïng trong moät ñôn vò saûn phaåm. Giöõa (8) vaø (9) coù quan heä tæ leä nghòch: möùc naêng suaát lao ñoäng caøng cao thì suaát hao phí lao ñoäng caøng nhoû vaø ngöôïc laïi. sau: Khi söû duïng (8) vaø (9) ñeå tính toaùn, phaân tích vaø so saùnh hieäu quaû kinh doanh, caàn chuù yù maáy ñieåm Vôùi yeáu toá keát quaû: khoái löôïng saûn phaåm (Q) coù theå söû duïng ñôn vò hieän vaät (hieän vaät tieâu chuaån) hoaëc giaù trò ñeå tính toaùn. Chæ tieâu hieän vaät phaûn aùnh chính xaùc keát quaû xeùt treân khía caïnh taïo ra giaù trò söû duïng. Chæ tieâu giaù trò cho pheùp toång hôïp keát quaû trong tröôøng hôïp doanh nghieäp saûn xuaát nhieàu loaïi saûn phaåm (hoaëc dòch vuï) khaùc nhau, tuy nhieân noù laïi chòu aûnh höôûng cuûa nhaân toá giaù caû, cô caáu saûn phaåm. Ngoaøi ra, neáu quaù Trang 5 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . trình saûn xuaát ñöôïc thöïc hieän thoâng qua hôïp taùc hoaù thì tính toaùn giaù trò toång saûn löôïng mang tính truøng hôïp, vì vaäy vieäc tính toaùn vaø phaân tích naêng suaát lao ñoäng cuõng caàn phaûi tính toaùn, ñaùnh giaù möùc ñoä ñoùng goùp cuûa caùc doanh nghieäp coù lieân quan vaøo keát quaû cuoái cuøng cuûa doanh nghieäp ñöôïc nghieân cöùu. Vôùi yeáu toá chi phí (T): Tröôùc heát, ñeå ñaùnh giaù trình ñoä quaûn lyù vaø hieäu quaû toaøn dieän cuûa söû duïng lao ñoäng soáng, caàn so saùnh naêng suaát lao ñoäng tính cho toaøn boä coâng nhaân vieân vaø coâng nhaân vieân saûn xuaát tröïc tieáp. Thöù hai, ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän möùc ñoä hieäu quaû cuûa moät giaûi phaùp, caàn tính caû hao phí lao ñoäng ôû nhöõng khaâu tröôùc saûn xuaát (nghieân cöùu, thieát keá, cheá thöû...) , phuïc vuï saûn xuaát chính ( söûa chöõa, saûn xuaát duïng cuï, khuoân maãu) vaø sau saûn xuaát (quaûng caùo, giôùi thieäu, tieâu thuï...), Thöù ba, vieäc tính toaùn naêng suaát lao ñoäng giôø phaûn aùnh chính xaùc hieäu quaû lao ñoäng soáng hôn so vôùi tính naêng suaát lao ñoäng theo ngaøy, thaùng hoaëc naêm. 3. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh: 3.1.Ñieàu tra nghieân cöùu thò tröôøng: Thò tröôøng taùc ñoäng ñeán caû ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa doanh nghieäp. Söï hình thaønh vaø bieán ñoåi nhieäm vuï kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå thích öùng vôùi caùc ñieàu kieän cuûa thò tröôøng ñöôïc toång hôïp laïi taïo thaønh söï hình thaønh vaø chuyeån dòch cô caáu coâng nghieäp cuûa ñaát nöôùc. Caàn chuù yù raèng khoâng phaûi chæ thò tröôøng haøng hoùa (dòch vuï), maø caùc loaïi thò tröôøng khaùc (thò tröôøng lao ñoäng, thò tröôøng khoa hoïc – coâng ngheä, thò tröôøng taøi chính...) cuõng ñeàu coù aûnh höôûng ñeán chuyeån dòch cô caáu coâng nghieäp. Chaúng haïn, töø söï bieán ñoåi caùc moái quan heä cung caàu haøng hoùa (dòch vuï) seõ daãn ñeán söï thay ñoåi phöông höôùng ñaàu tö vaø caùch thöùc huy ñoäng caùc nguoàn taøi chính thöïc hieän phöông thöùc ñaàu tö . Thò tröôøng taøi chính ñoùng goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï treân ñaây. Nhö vaäy, ôû nhaân toá naøy caàn phaûi xem xeùt moái quan heä höõu cô giöõa caùc quan heä thò tröôøng (cung – caàu, caïnh tranh...) trong vaø ngoaøi nöôùc, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc taùc ñoäng ñeán giaù caû thò tröôøng vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp . Söï chuyeån dòch cô caáu coâng nghieäp dieãn ra döôùi taùc ñoäng ñoàng thôøi cuûa taát caû caùc boä phaän aáy. 3.2.Chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh Ñeå ñoàng thôøi toàn taïi trong moâi tröôøng caïnh tranh vaø taêng thò phaàn cuûa mình, doanh nghieäp söû duïng moät chieán löôïc , töùc laø moät quaù trình vaän ñoäng ñöa doanh nghieäp töø moät tình hình cuï theå ñeán moät muïc tieâu cuï theå döïa treân söï phaân tích ban ñaàu . Nhö vaäy ñoái vôùi doanh nghieäp chieán löôïc ñöa ra döïa vaøo vieäc nghieân cöùu nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu gaén vôùi thò tröôøng vaø caùc saûn phaåm cuûa doanh nghieäp . Doanh nghieäp thöïc hieän vieäc nghieân cöùu gaén vôùi moâi tröôøng cuûa mình baèng caùch xem xeùt caùc doanh nghieäp ñang coù maët treân thò tröôøng – hoaëc caùc doanh nghieäp muoán thaâm nhaäp thò tröôøng – coù thaùi ñoä nhö theá naøo, caùch thöùc maø caùc doanh nghieäp ñoù xaùc ñònh giaù caû , khaùc bieät hoùa saûn phaåm cuûa hoï, ñaàu tö ñeå coù ñöôïc lôïi theá so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Tieáp ñoù doanh nghieäp seõ löïa choïn caùc haønh ñoäng thoâng qua vieäc keát hôïp caùc phöông tieän vôùi caùc muïc tieâu maø doanh nghieäp muoán ñaït ñeán. 3.3.Voán: Voán laø coâng cuï thieát yeáu cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh, laø ñieàu kieän caàn phaûi coù ñeå duy trì hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, voán laø yeáu toá quyeát ñònh vaän meänh cuûa doanh nghieäp. Trong ñieàu kieän hieän nay, voán ñöôïc xem nhö moät coâng cuï höõu hieäu giuùp doanh ngieäp giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà mang tính chaát caáp baùch, duy trì uy tín cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng. 3.4.Tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä: Trình ñoä tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. Doanh nghieäp coù trình ñoä khoa hoïc – coâng ngheä caøng cao, khaû naêng caïnh tranh caøng lôùn vaø ngöôïc laïi. Trình ñoä khoa hoïc – coâng ngheä cuõng coù aûnh höôûng to lôùn ñeán quy moâ cuûa doanh nghieäp. Thoâng Trang 6 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . thöôøng, trình ñoä khoa hoïc – coâng ngheä cao coù khaû naêng taïo ra khoái löôïng saûn phaåm lôùn, nhöng noù cuõng ñoøi hoûi löôïng voán ñaàu tö lôùn vaø taïo thaønh taøi saûn coá ñònh coù giaù trò cao cuûa doanh nghieäp. Nghóa laø, vieäc aùp duïng coâng ngheä coù trình ñoä cao, xeùt veà toång theå, thöôøng daãn ñeán vieäc hình thaønh caùc doanh nghieäp coù quy moâ lôùn. Tuy nhieân, quy moâ cuûa doanh nghieäp coøn bò raøng buoäc bôûi hình thöùc chuyeân moân hoùa vaø caùc quan heä lieân keát kinh teá . Cuõng caàn nhaán maïnh raèng, hieäu quaû cao maø moãi doanh nghieäp coù khaû naêng ñaït ñöôïc , khoâng hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo trình ñoä ngheà hieän ñaïi nhaát, maø phuï thuoäc vaøo trình ñoä coâng nghieäp thích öùng vôùi nhu caàu vaø khaû naêng cuûa doanh nghieäp. Bôûi vaäy, khi löïa choïn quy moâ doanh nghieäp khoâng taùch rôøi vieäc löïa choïn coâng ngheä. 3.5.Doanh soá tieâu thuï: Doanh thu: Moät khoaûn tieàn xí nghieäp thu ñöôïc do baùn haøng hoùa vaø dòch vuï (lôïi töùc baùn) hay khoaûn tieàn Chính phuû thu ñöôïc töø thueá. Doanh soá tieâu thuï: Thu nhaäp do vieäc baùn haøng hoùa vaø dòch vuï. Doanh soá tieâu thuï tuøy thuoäc vaøo khoái löôïng saûn phaåm ñaõ baùn vaø giaù caû cuûa saûn phaåm. Neáu goïi: TD laø doanh thu baùn haøng. Qi laø khoái löôïng maët haøng thöù i Pi laø giaù baùn cuûa maët haøng thöù i n laø soá maët haøng kinh doanh Thì: TD = Σ PiQi Doanh thu baùn haøng chöùng minh theá ñöùng cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. Doanh thu taêng nghóa laø saûn phaåm, haøng hoùa cuûa ñôn vò ngaøy caøng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm, laø daáu hieäu toát cho doanh nghieäp. Ngöôïc laïi , neáu doanh thu giaûm, doanh nghieäp ñang coù vaán ñeà khoâng oån caàn phaûi xem xeùt veà: chaát löôïng saûn phaåm, thò hieáu cuûa khaùch haøng vaø keát caáu haøng hoùa nhaèm caûi tieán, ñieàu tieát hôïp lyù caùc saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng. Doanh thu baùn haøng phuï thuoäc vaøo khoái löôïng vaù giaù caû haøng hoùa. Do ñoù, caàn phaûi caân nhaéc trong chính saùch giaù caû, caàn xaùc ñònh moät möùc giaù phuø hôïp maø ôû ñoù thò tröôøng saün saøng chaáp nhaän vaø doanh nghieäp vaãn coù lôøi vôùi moät soá löôïng nhaát ñònh. 3.6.Lôïi nhuaän: Lôïi nhuaän laø söï cheânh leäch giöõa toång thu nhaäp vaø toång chi phí. Ñònh nghóa “lôïi nhuaän kinh teá” naøy khaùc vôùi ñònh nghóa quy öôùc ñöôïc caùc doanh nhaân söû duïng (lôïi nhuaän keá toaùn). 3.7.Naêng suaát lao ñoäng: Moái quan heä giöõa xuaát löôïng cuûa moät ñôn vò kinh teá vaø yeáu toá nhaäp löôïng ñeå coù theå taïo ra saûn löôïng. Naêng suaát treân moät ñôn vò ñöôïc ñaùnh giaù theo naêng suaát moãi giôø laøm cuûa moät ngöôøi coâng nhaân (Output – perman – hour) ñeå tieän vieäc so saùnh cuûa caùc haõng, giöõa caùc ngaønh, giöõa caùc nöôùc. Naêng suaát taêng khi saûn löôïng taïo ra trong giôø laøm cuûa ngöôøi coâng nhaân taêng. Naêng suaát lao ñoäng taêng leân goùp phaàn quan troïng vaøo taêng tröôûng kinh teá vôùi toác ñoä cao. Trang 7 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Chæ tieâu naøy theå hieän hieäu quaû chung cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát ñöôïc tính baèng giaù trò hay khoái löôïng saûn phaåm taïo ra (hay khoái coâng vieäc thöïc hieän) trong moät ñôn vò thôøi gian cuûa ngöôøi lao ñoäng. 3.8.Lao ñoäng: - Daân soá vaø lao ñoäng ñöôïc coi laø moät nguoàn löïc quan troïng ñeå phaùt trieån kinh teá noùi chung, coâng nghieäp noùi rieâng. Tröôùc heát, daân soá vaø möùc soáng cuûa daân cö taïo thaønh thò tröôøng noäi ñòa to lôùn maø caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát haøng tieâu duøng phaûi phaùt trieån maïnh meõ ñeå ñaùp öùng nhu caàu. Thöù nöõa, trình ñoä daân trí, khaû naêng tieáp thu kyõ thuaät môùi cuûa lao ñoäng taïo thaønh cô sôû quan troïng ñeå phaùt trieån caùc ngaønh kyõ thuaät cao. ÔÛ nhöõng nöôùc coù nguoàn lao ñoäng doài daøo, trong cô caáu coâng nghieäp phaûi chuù yù ñuùng möùc phaùt trieån caùc ngaønh söû duïng nhieàu lao ñoäng ñeå goùp phaàn taïo theâm vieäc laøm, giaûi quyeát tình traïng thaát nghieäp. 3.9.Moâi tröôøng theå cheá: Moâi tröôøng theå cheá (heä thoáng caùc chuû tröông, chính saùch ...) laø bieåu hieän cuï theå nhöõng quan ñieåm, yù töôûng vaø haønh vi cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc phaùt trieån coâng nghieäp vaø phaùt trieån caùc hoaït ñoäng kinh teá – xaõ hoäi quoác gia. Söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc vaøo hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng laø moät taát yeáu khaùch quan. Trong vieäc chuyeån dòch cô caáu coâng nghieäp. Nhaø nöôùc ñoùng vai troø quyeát ñònh. Vai troø aáy theå hieän taäp trung treân hai maët sau ñaây: Thöù nhaát, Nhaø nöôùc hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån coâng nghieäp nhaèm thöïc hieän heä thoáùng caùc muïc tieâu kinh teá - xaõ hoäi nhaát ñònh. Chieán löôïc naøy thöïc chaát laø söï ñònh höôùng phaùt trieån , ñònh höôùng ñaàu tö. Moät ñònh höôùng ñuùng seõ ñöa coâng nghieäp ñaát nöôùc phaùt trieåøn nhanh, coù hieäu quaû vaø beàn vöõng. Thöù hai, Nhaø nöôùc taïo moâi tröôøng theå cheá ñeå khuyeán khích, ñoäng vieân hoaëc taïo aùp löïc ñeå caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc vaän ñoäng theo ñònh höôùng ñaõ ñònh. Moâi tröôøng theå cheá thuaän lôïi vaø oån ñònh seõ coù taùc duïng khuyeán khích vaø ñoäng vieân. Nghóa laø, caùc nhaø ñaàu tö töï nguyeän vaø töï giaùc vaän ñoäng theo haønh lang ñaõ vaïch, ñeå vöøa baûo ñaûm lôïi ích cuûa baûn thaân, vöøa goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu chung cuûa xaõ hoäi. Ngöôïc laïi, moâi tröôøng theå cheá khaéc nghieät, laáy aùp löïc laø truïc chính, seõ boùp ngheït moïi yù töôûng ñaàu tö. Do ñoù, ñònh höôùng vaïch ra khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, caùc nguoàn löïc khoâng theå ñöôïc khai thaùc vaø ñoäng vieân. CHÖÔNG II PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG HIEÄU QUAÛ KINH DOANH CHEÁ BIEÁN GOÃ CAO SU TAÏI TOÅNG COÂNG TY CAO SU VIEÄT NAM 1.Toång quan veà coâng nghieäp cheá bieán goã cao su 1.1 Tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm goã cao su treân Theá giôùi : Trang 8 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Goã cao su laø moät trong nhöõng saûn phaåm goã ñöôïc öa chuoäng treân thò tröôøng Theá giôùi. Goã maøu saùng, vaân ñeïp, tæ troïng trung bình, ñöôïc cheá bieán thaønh nhöõng thaønh phaåm hoaøn chænh hoaëc daïng rôøi chöa laép raùp tuøy theo nhu caàu tieâu thuï. Coâng nghieäp cheá bieán goã cao su laø moät ngaønh taïo ra saûn phaåm coù giaù trò xuaát khaåu cao, naâng cao hieäu quaû kinh teá cuûa goã cao su ñoàng thôøi giaûi quyeát vieäc laøm khaù lôùn cho ngöôøi lao ñoäng. Treân Theá giôùi, saûn xuaát goã cao su chuû yeáu ôû caùc nöôùc Chaâu Aù (chieám 90%) goàøm: Thaùi Lan, Indonexia, Malaixia, moãi nöôùc khoaûng 1 trieäu m3/naêm. Rieâng Aán Ñoä, Srilanka, Vieät Nam, Trung Quoác, toång coäng khoaûng 500 m3 goã troøn/naêm. Nhö vaäy toång saûn löôïng laø 3,5 trieäu m3 goã troøn/naêm. Goã cao su saûn xuaát duøng cho tieâu thuï trong nöôùc vaø xuaát khaåu döôùi daïng caùc ñoà duøng thaønh phaåm. Döï kieán töø naêm 1996 – 2010 moãi naêm taêng bình quaân 2 –5 % saûn löôïng xuaát khaåu. Caùc nöôùc nhaäp thaønh phaåm goã cao su nhieàu nhaát laø Myõ, Nhaät. Ngoaøi ra coøn coù thò tröôøng Chaâu Aâu, Ñaøi Loan, Haøn Quoác, Singapore. 1.2. Giaù caû goã thaønh phaåm cao su treân thò tröôøng Theá giôùi: Theá giôùi coù nhöõng thò tröôøng goã cao su thaønh phaåm chính nhö: Nhaät, Chaâu Aâu, Myõ, Ñaøi Loan, Haøn Quoác. Khoái löôïng thaønh phaåm goã trao ñoåi ôû caùc thò tröôøng naøy chieám 80% khoái löôïng goã cao su trao ñoåi treân Theá giôùi. Ñaây chính laø nhöõng thò tröôøng quyeát ñònh giaù caû. 1.3 .Tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï hieän nay: Do nguoàn nguyeân lieäu taäp trung ôû phía Nam , neân caùc nhaø maùy cheá bieán goã ñeàu naèm ôû khu vöïc ngoaïi vi thaønh phoá Hoà Chí Minh , Ñoàng Nai, Soâng Beù, Taây Ninh. Thò tröôøng xuaát khaåu chính laø Nhaät, Chaâu Aâu, Ñaøi Loan , Nam Trieàu Tieân , Hoàng Koâng vôùi caùc thaønh phaåm laø ñoà gia duïng nhö : baøn, gheá, thôùt, v.v... soá löôïng xuaát khaåu khoaûng 20.000 m3 goã thaønh phaåm. Veà thò tröôøng noäi ñòa saûn xuaát ra caùc saûn phaåm sô cheá ñeå ñoùng bao bì hoaëc caùc thaønh phaåm nhö :baøn, gheá, giöôøng,… Löôïng goã troøn ñöôïc duøng saûn xuaát cho pallete, bao bì chieám khoaûng 20%, phaàn coøn laïi ñöôïc cheá bieán thaønh caùc saûn phaåm ñoà goã xuaát khaåu laø chính. 1.4. Coâng nghieäp cheá bieán goã cao su moät tieàm naêng lôùn cuûa ngaønh cao su Vieät Nam. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caây cao su, ngaønh cao su Vieät Nam ñaõ ra ñôøi, töøng böôùc tröôûng thaønh vaø khoâng ngöøng lôùn maïnh, caû nöôùc hieän nay ñaõ coù hôn 300.000 ha cao su . Trong ñoù, noøng coát laø Toång coâng ty cao su Vieät Nam chieám treân 2/3 dieän tích vaø gaàn 90% saûn löôïng cao su saûn xuaát haøng naêm. Caây cao su coù maët haàu heát ôû caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä, Taây Nguyeân, Duyeân Haûi Mieàn Trung vaø caùc tænh thuoäc khu 4 cuõ: theo toång quan phaùt trieån cuûa ngaønh cao su ñeán naêm 2005 ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ chuaån ngaøy 5 thaùng 2 naêm 1996, caû nöôùc seõ troàng 700.000ha, coøn laïi cao su tieåu ñieàn khoaûng 350.000 ha. Töø laâu nay chuùng ta ñaõ bieát ñeán caây cao su nhö laø moät loaïi caây troàng coù hieäu quaû kinh teá cao, taïo ñöôïc nguoàn thu nhaäp ngoaïi teä lôùn cho ñaát nöôùc. Vieäc phaùt trieån ngaønh cao su goùp phaàn giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi, an ninh quoác phoøng vaø moâi sinh, moâi tröôøng... Tuy nhieân, thaät laø thieáu soùt lôùn neáu nhö, chuùng ta khoâng ñaùnh giaù ñuùng möùc, boå sung söï ñoùng goùp quan troïng, coù giaù trò cuûa ngaønh cao su trong vieäc cung caáp cho neàn kinh teá vaø thò tröôøng xuaát khaåu moät khoái löôïng lôùn goã cao su sau khi heát giai ñoaïn khai thaùc muû. Veà goã cao su töø tröôùc ñaây ñeán giöõa nhöõng naêm 1970, chuùng ta haàu nhö khoâng söû duïng, moät soá raát ít duøng ñeå ñoát loø gaïch, loø cheùn, coøn laïi ñoát boû. Vaøo nhöõng naêm cuûa thaäp kyû 80, treân Theá giôùi vaø ôû Vieät Nam baét Trang 9 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . ñaàu ñaõ bieát ñeán coâng duïng cuûa goã cao su trong vieäc laøm bao bì, caùc saûn phaåm sinh hoaït ñôn giaûn... nhöng ñeán ñaàu naêm 1990 trôû laïi ñaây, do coâng nghieäp cheá bieán goã treân Theá giôùi phaùt trieån maïnh, söï caïn kieät daàn cuûa röøng töï nhieân vaø yù thöùc baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng cuûa Chính phuû caùc nöôùc, vôùi voán saün coù cuûa mình nhö maøu saùng,vaân ñeïp, giaù reû... goã cao su ñaõ daàn ñöôïc toân vinh leân moät vò trí xöùng ñaùng, thò tröôøng goã cao su khoâng ngöøng môû roäng, coù söùc mua lôùn. ÔÛ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø Ñoàng Nai, nhieàu cô sôû saûn xuaát cheá bieán goã tröôùc ñaây, nay chuyeån sang saûn xuaát baèng goã cao su nhö Savimex, Sadaco, Long Bình Taân... doanh soá haøng naêm ñaït 6 – 10 trieäu USD... vaøo thôøi ñieåm nhöõng thaùng ñaàu naêm 1997 sau khi coù chuû tröông ñoùng cöûa röøng töï nhieân cuûa Chính phuû, giaù goã cao su caùc loaïi coù chieàu höôùng taêng cao, giaù 1ster goã cao su troøn bình quaân töø 38 – 40 USD/1ster, giaù 1m3 goã xeû (sau khi taåm saáy) khoaûng 250 USD/1m3 .Vôùi giaù goã cao su hieän nay, 1ha cao su giaø thanh lyù chuùng ta coù theå thu ñöôïc khoaûng 50 trieäu ñoàng neáu baùn goã sô cheá (goã xeû) hoaëc 100 trieäu ñoàng neáu xuaát khaåu saûn phaåm tinh cheá. Haøng naêm, Toång Coâng ty Cao su thanh lyù bình quaân khoaûng 2.000ha, neáu quaûn lyù toát, ñöa vaøo cheá bieán coâng nghieäp xuaát khaåu chuùng ta coù theå thu veà khoaûng treân 20 trieäu USD, naâng kim ngaïch xuaát khaåu cuûa toaøn ngaønh cao su leân khoaûng 15 – 20%. Giaù trò thu veà töø goã cao su sau giai ñoaïn khai thaùc laáy muû coù theå chieám ñeán 30% giaù trò thu ñöôïc trong suoát moät chu kyø kinh doanh muû cao su (25 naêm). Ngoaøi ra,chuùng ta coøn giaûi quyeát laøm vieäc oån ñònh cho haøng ngaøn ngöôøi lao ñoäng vaø töøng böôùc phaùt trieån ñöôïc coâng nghieäp cheá bieán goã trong ngaønh. 1.5. Hieän traïng coâng nghieäp cheá bieán goã Vieät Nam: 1.5.1.Tình hình cung caáp nguyeân lieäu. Theo döï kieán keá hoaïch veà goã cao su thanh lyù cuûa Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam, töø naêm 1996 – 2000 coù khoaûng 70.000 m3 goã. Sau naêm 2000 löôïng goã cao su thanh lyù haøng naêm raát lôùn , bình quaân moãi naêm töø 1000 – 2000 ha, chuû yeáu naèm ôû caùc tænh Ñoàng Nai, Soâng Beù, Taây Ninh. Sau naêm 2000 nguoàn nguyeân lieäu goã cao su nhieàu do thanh lyù caùc vöôøn caây. 1.5.1.1. Ñaëc ñieåm goã cao su: -Goã môùi ñoán haï coøn töôi coù maøu vaøng nhaït ñeán vaøng kem vôùi vaân goã raát ñeïp , sau ñoù khi phôi ra aùnh saùng vaø khoâng khí goã saäm maøu daàn .Ñaëc tính maøu nhaït cuûa goã cao su ñang ñöôïc giôùi tieâu thuï treân Theá giôùi öa chuoäng . -Goã meàm , deã bò naám moác vaø moái moït laøm hö haïi , ñaây laø moät nhöôïc ñieåm cuûa goã cao su caàn phaûi ñöôïc khaéc phuïc baèng caùc bieän phaùp ngaâm taåm thích hôïp. -Goã khoâ nhanh choùng vaø ít bò giaûm kích thöôùc . -Sôù goã töø trung bình ñeán thoâ . -Sôïi goã thaúng ñoâi khi dôïn soùng nheï. -Troïng löôïng khoái ôû 12% aåm ñoä bieán ñoäng töø 580 ñeán 700kg/m3. -Deã ñaùnh boùng , deã cheá bieán, deã cöa xeû…. khi cöa xeû , maët caét laùng . Hieän nay , vôùi kyõ thuaät ngaâm taåm thích hôïp , goã cao su ñöôïc naâng caáp vaø ña daïng hoùa trong söû duïng ñeå saûn xuaát vaùn saøn , goã bao bì ,vaät duïng gia ñình (baøn , gheá , tuû , giöôøng,…) vaø ñoà chôi treû em , ngoaøi ra coøn ñöôïc duøng laøm boät giaáy . Trang 10 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Goã cao su coâng nghieäp coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà chuûng loaïi goã theo yù muoán nhôø löïa choïn cô caáu caây troàng. Maët khaùc goã röøng troàng coøn ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà khoái löôïng goã cung caáp haøng naêm vôùi caùc quy moâ saûn xuaát khaùc nhau. Goã cao su coù nhieàu öu ñieåm. Song do coâng nghieäp cheá bieán goã cuûa ta chöa phaùt trieån, maët khaùc keá hoaïch troàng cao su cung caáp goã cho coâng nghieäp chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc neân khoái löôïng goã cao su ñöôïc söû duïng thay theá cho goã röøng töï nhieân coøn ít. Thôøi gian ñaàu saûn phaåm xuaát khaåu laø goã caây, nhöõng naêm gaàn ñaây, goã ñöôïc cheá bieán nhöng môùi ôû möùc laø daêm coâng ngheä ñeå xuaát khaåu neân hieäu quaû ñaït ñöôïc töø goã cao su coøn thaáp. 1.5.1.2. Khoái löôïng goã söû duïng trong cheá bieán: Khoái löôïng goã cheá bieán qua caùc naêm coù xu höôùng gia taêng töø 907.707m3 trong naêm 1995 leân möùc cao nhaát laø 1.000.000 m3 naêm 1998 . Baûng 1: Khoái löôïng goã söû duïng trong cheá bieán Khoái löôïng goã cheá Trong ñoù Toång soá bieán qua caùc naêm (m3 quy troøn) Tyû leä (%) Goã röøng töï nhieân Goã röøng troàng Goã röøng troàng 1995 907.707 726.308 181.399 19,87 1996 921.854 694.412 227.412 24.66 1997 954.160 529.310 424.850 44.52 1998 1.000.000 450.000 550.000 55,00 * Ghi Chuù: Goã röøng troàng chuû yeáu laø goã cao su. Nhìn chung, maëc duø coù söï gia taêng ñaùng keå veà khoái löôïng goã cheá bieán trong thôøi gian 1995 – 1998 söï gia taêng naøy moät phaàn quan troïng laø do vieäc taêng cöôøng cheá bieán goã töø röøng troàng (chuû yeáu laø cao su). Ñieàu naøy ñaõ laøm gia taêng tyû leä söû duïng goã röøng troàng töø 19.87% naêm 95 leân 55% naêm 98 (hình 1). KHOÁI LÖÔÏNG GOÃ CHEÁ BIEÁN NAÊM 1995 19.87 goã röøng troàng 80.13% goã röøng töï nhieân KHOÁI LÖÔÏNG GOÃ CHEÁ BIEÁN NAÊM 1996 Trang 11 goã röøng troàng goã röøng töï nhieân Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . 24.66% 75.66% KHOÁI LÖÔÏNG GOÃ CHEÁ BIEÁN NAÊM 1997 goã röøng töï nhieân KHOÁI LÖÔÏNG GOÃ CHEÁ BIEÁN NAÊM 1998 55,00% goã röøng töï nhieân 1.5.2.Veà toå chöùc quaûn lyù: Thôøi kyø chuyeån ñoåi töø cô cheá bao caáp sang cô cheá thò tröôøng: Cô cheá thay ñoåi giöõa luùc vieäc phaân coâng phaân caáp quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh, quaûn lyù kyõ thuaät cheá bieán goã giöõa caùc Boä, ngaønh trung öông chöa thoáng nhaát laø moät nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng loän xoän trong quaûn lyù. Nhieàu vaên baûn, chæ thò, cheá ñoä, theå leä cuûa caùc caáp quaûn lyù quy ñònh bò choàng cheùo, chöa roõ raøng, thieáu ñoàng boä, nhieàu khi coøn chöa saùt hôïp vôùi thöïc teá saûn xuaát kinh doanh ôû caùc doanh nghieäp, caùc ñòa baøn coâng taùc kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc vaên baûn chæ thò, quy ñònh ñaõ ban haønh bò buoâng loûng neân laøm giaûm hieäu löïc cuûa caùc vaên baûn. Caùc xí nghieäp quoác doanh thì luùng tuùng tröôùc cô cheá môùi. Haøng hoùa cuûa caùc xí nghieäp saûn xuaát ra khoâng tieâu thuï ñöôïc do chaát löôïng saûn phaåm quaù keùm, giaù thaønh laïi cao. Nhöõng naêm ñaàu cuûa thôøi kyø naøy coù tôùi 80% caùc cô sôû cheá bieán goã laøm aên thua loã, coâng nhaân khoâng coù vieäc laøm, nhaø maùy coù nguy cô bò ñoùng cöûa. Trong khi ñoù caùc cô sôû cheá bieán goã cuûa tö nhaân vaø hôïp taùc xaõ ñöôïc xaây döïng traøn lan. Phaàn ñoâng trong soá hoï lôïi duïng sô hôû trong quaûn lyù khoâng ñaêng kyù kinh doanh maø nuùp döôùi boùng caùc cô sôû khaùc ñaõ ñaêng kyù ñeå troán thueá, mua nguyeân lieäu, baùn saûn phaåm traùi pheùp. 1.5.3.Veà tình hình trang thieát bò. Vaán ñeà ñoåi môùi coâng ngheä vaø ñaàu tö trang thieát bò cho ngaønh cheá bieán goã ñaõ ñöôïc ñaët ra raát sôùm. Moät maët, caùc chuyeån bieán coâng ngheä naøy phaûn aùnh taàm nhìn chieán löôïc cuûa caùc caáp Laõnh ñaïo trong söï nghieäp Trang 12 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . coâng nghieäp hoùa vaø maët khaùc, ñaõ phaûn aùnh quy luaät thò tröôøng taùc ñoäng leân ngaønh naøy. Nhöõng xí nghieäp coù daây chuyeàn ñoàng boä söû duïng goã röøng troàng, ñaëc bieät laø goã cao su ñaõ ñöôïc ñaàu tö sôùm nhaát so vôùi caû nöôùc. Nhìn chung, cô caáu thieát bò hieän coù naëng veà gia coâng . Naêng löïc gia coâng tinh cheá ñöôïc gia taêng nhôø söï gia taêng soá thieát bò gia coâng taïo hình nhaäp töø Ñaøi Loan, Nhaät vaø moät soá nöôùc Chaâu Aâu. Cô caáu thieát bò coøn thieáu söï caân ñoái, ví duï ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän khoâng coù thieát bò saûn xuaát vaùn nhaân taïo ôû quy moâ coâng nghieäp. Söï phaùt trieån coù tính chaát töï phaùt vaø manh muùn cuõng laø moät nguyeân nhaân laøm cho thieát bò khoâng ñöôïc söû duïng heát coâng suaát. Caùc doanh nghieäp quy moâ vöøa vaø nhoû khoâng coù khaû naêng ñaàu tö nhöõng daây chuyeàn ñoàng boä cho vieäc cheá bieán. Ñieàu naøy cho thaáy vieäc nghieân cöùu moät cô cheá hôïp taùc trong noäi boä ngaønh seõ coù taùc duïng raát lôùn trong vieäc phaùt huy naêng löïc thieát bò. 1.5.4.Veà cô cheá chính saùch : Nhöõng vaên baûn quan troïng coù theå keå laø: NAÊM VAÊN BAÛN 1990 Quyeát ñònh 34/HÑBT ngaøy 3 thaùng 2 naêm 1990 cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Thuû Töôùng Chính Phuû) Boä Laâm Nghieäp v/v saép xeáp laïi dòch vuï saûn xuaát vaø xuaát nhaäp khaåu goã. 1990 Quyeát ñònh 624 ngaøy 1 thaùng 8 naêm 1990 cuûa Boä Laâm Nghieäp v/v chaán chænh nhaäp khaåu thieát bò gia coâng cheá bieán goã. 1991 Quyeát ñònh 146/CT ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1991 cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Thuû Töôùng Chính Phuû) v/v xuaát khaåu goã vaø caùc loaïi laâm saûn khaùc naêm 1991 vaø caùc naêm tôùi. 1992 Quyeát ñònh 14/CT ngaøy 15 thaùng 1 naêm 1992 cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Thuû Töôùng Chính Phuû) v/v giao cho Boä Laâm nghieäp thoáng nhaát quaûn lyù nhaø nöôùc veà coâng nghieäp cheá bieán goã vaø laâm saûn. 1992 Thoâng tö 07/LS-CNR ngaøy 22 thaùng 4 naêm 1992 cuûa Boä Laâm nghieäp höôùng daãn thöïc hieän quyeát ñònh 14/CT ngaøy 15 thaùng 1 naêm 1992 cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Thuû Töôùng Chính Phuû) v/v giao cho boä laâm nghieäp thoáng nhaát quaûn lyù nhaø nöôùc veà coâng nghieäp cheá bieán goã vaø laâm saûn. 1993 Chæ thò 462-TTg ngaøy 11 thaùng 9 naêm 1993 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû v/v quaûn lyù chaëc cheõ vieäc khai thaùc, vaän chuyeån vaø xuaát khaåu goã. Trang 13 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . 1993 Quyeát ñònh 624/TTg ngaøy 29 thaùng 12 naêm 1993 cuûa thuû töôùng chính phuû veà xuaát khaåu saûn phaåm goã vaø laâm saûn. 1995 Vaên baûn 8464/KTTH ngaøy 4 thaùng 9 naêm 1995 cuûa Vaên Phoøng Chính Phuû v/v nhaäp khaåu goã cao su. 1995 Quyeát ñònh 664/TTg ngaøy 18 thaùng 10 naêm1995 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû v/v xuaát khaåu goã vaø laâm saûn vaø thoâng tö lieân boä 01,06, 07 höôùng daãn thöïc hieän quyeát ñònh naøy. 1996 Quyeát ñònh 374/NN-PTNT ngaøy 30 thaùng 3 naêm 1996 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân quy ñònh taïm thôøi veà nhaäp khaåu goã nguyeân lieäu. 1997 Vaên baûn soá 693TCT/QL-XNK ngaøy 10/6/1997 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân veà vieäc nhaäp khaåu goã cao su töø Campuchia. 1998 Quyeát ñònh 65/1998/QÑ-TTg ngaøy 24/3/1998 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà vieäc xuaát khaåu saûn phaåm goã , laâm saûn vaø nhaäp khaåu nguyeân lieäu goã , laâm saûn . 1998 Quyeát ñònh 136/1998/QÑ-TTg ngaøy 31/7/1998 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà vieäc söûa ñoåi moät soá quy ñònh veà thuû tuïc xuaát khaåu saûn phaåm goã , laâm saûn . 1999 Thoâng tö 122/1999/TT-BNN/PTLN ngaøy 27/8/1999 cuûa Boä Noâng Nhgieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân höôùng daãn veà xuaát khaåu chi tieát saûn phaåm goã myõ ngheä vaø saûn phaåm moäc tinh cheá hoaøn chænh Nhìn laïi caùc vaên baûn quaûn lyù ngaønh cheá bieán goã ñaõ ñöôïc neâu coù theå nhaän thaáy raèng trong thôøi gian qua caùc vaên baûn quaûn lyù ngaønh naëng veà ngaên caám nhaèm ñoái phoù vôùi naïn phaù röøng hôn laø vaïch ra cho ngaønh cheá bieán goã höôùng ñi laâu daøi vaø beàn vöõng, ñeå coù theå thoõa maõn nhu caàu veà saûn phaåm goã cho tieâu duøng trong nöôùc vaø taïo nhöõng cô sôû vöõng chaéc cho vieäc xuaát khaåu thu ngoaïi teä. Maët tích cöïc cuûa caùc vaên baûn quaûn lyù taøi nguyeân laø ñaõ thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp ñaàu tö vaøo coâng ngheä gia coâng tinh cheá trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhôø ñoù ngaønh cheá bieán goã trong caû nöôùc noùi chung ñaõ traùnh ñöôïc tình traïng xuaát thoâ nguyeân lieäu nhö trong nhöõng naêm 1980. Tuy nhieân , caùc vaên baûn quaûn lyù ngaønh coù xu höôùng ngaøy caøng chaët cheõ trong vieäc quaûn lyù nguoàn nguyeân lieäu ít oûi töø röøng töï nhieân. Neáu tình traïng thieáu huït nguyeân lieäu trong ñieàu kieän ñoùng cöûa röøng khoâng ñöôïc giaûi quyeát baèng caùc bieän phaùp boå sung nguyeân lieäu tích cöïc thoâng qua con ñöôøng khuyeán khích nhaäp khaåu nguyeân lieäu vaø cheá bieán baèng goã cao su vaø goã röøng troàng seõ laøm cho nhieàu doanh nghieäp chöa thu hoài ñöôïc voán ñaàu tö veà trang thieát bò seõ laâm vaøo caûnh khoù khaên, beá taéc. 1.5.5.Keát luaän: Qua phaân tích treân , nhaän thaáy tình hình saûn xuaát goã cao su coù nhieàu thuaän lôïi trong töông lai. Ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh, ngoaøi caùc giaûi phaùp veà thò tröôøng caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeáu toá: haï giaù thaønh vaø baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm. Muoán theá caàn ñaàu tö hoaøn chænh coâng ngheä saûn xuaát, taêng naêng suaát lao ñoäng, chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu. Trang 14 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . 2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Toång coâng ty Cao su Vieät Nam: 2.1.Lòch söû hình thaønh vaø quaù trình phaùt trieån: Toång Coâng ty cao su Vieät Nam vôùi teân giao dòch laø Vieät Nam GENERAL RUBBER CORPORATION (GERUCO) laø ñôn vò quaûn lyù ñaàu ngaønh, ñöôïc thaønh laäp tröôùc giaûi phoùng. Sau naêm 1975 treân cô sôû tieáp quaûn Toång Coâng ty cao su Vieät Nam ñaõ lieân tuïc phaùt trieån: - Sau naêm 1975 : Thaønhh laäp ban cao su Nam Boä tröïc thuoäc Boä chính phuû laâm thôøi . - Sau naêm 1976 ñoåi teân thaønh Toång Coâng ty cao su tröïc thuoäc Boä Noâng Nghieäp. - Naêm 1981: Theo nghò ñònh 153/CP thaønh laäp Toång cuïc cao su thuoäc Chính phuû. - Naêm 1989: Ñoåi thaønh Toång cuïc cao su thuoäc Boä Noâng Nghieäp vaø CNTP - Naêm 1995: Thaønh laäp Toång coâng ty cao su Vieät Nam thuoäc Chính phuû theo quyeát ñònh 252/TT ngaøy 19-4-1995 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû. Ñoàng thôøi ngaøy 3-3-1995 Chính Phuû ñaõ ban haønh nghò ñònh 43/CP veà vieäc pheâ duyeät ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Toång Coâng ty cao su Vieät Nam. Hieän nay, caû nöôùc coù khoaûng 300.000ha cao su trong ñoù: Toång Coâng ty cao su quaûn lyù khoaûng 220.000ha vaø soá coøn laïi laø do caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc quaûn lyù. 2.2.Nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh: 2.2.1.Nhieäm Vuï: GERUCO laø 1 doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù tö caùch phaùp nhaân vaø con daáu rieâng. Ñöôïc pheùp môû taøi khoaûn hoaït ñoäng kinh doanh taïi ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. - Toång soá voán: 2.527.579 trieäu -Voán phaùp ñònh: 1.854.973 trieäu - Voán löu ñoäng: nöôùc. 75.186 trieäu 1/ Thöïc hieän nhieäm vuï kinh doanh cao su theo qui hoaïch vaø keá hoaïch phaùt trieån cao su cuûa Nhaø - Xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån , ñaàu tö, taïo nguoàn voán ñaàu tö, cung öùng vaät tö thieát bò. - Troàng vaø cheá bieán cao su. - Tieâu thuï saûn phaåm xuaát nhaäp khaåu lieân doanh lieân keát vôùi caùc toå chöùc kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc phuø hôïp vôùi phaùp luaät vaø chính saùch cuûa Nhaø nöôùc. 2/ Nhaän vaø söû duïng coù hieäu quaû , baûo toaøn vaø phaùt trieån voán do Nhaø nöôùc giao, phaàn voán ñaàu tö vaøo kinh doanh khaùc. Nhaän vaø söû duïng coù hieäu quaû taøi nguyeân ñaát ñai vaø caùc nguoàn löïc do Nhaø nöôùc giao ñeå thöïc hieän nhieäm vuï kinh teá vaø caùc nhieäm vuï khaùc ñöôïc giao. 3/ Toå chöùc quaûn lyù vaø nghieân cöùu öùng duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä vaøo coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä vaø coâng nhaân trong Toång coâng ty. 2.2.2.Veà saûn xuaát kinh doanh : Ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï treân, Toång coâng ty cao su ñaõ hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo töøng lónh vöïc nhö sau: Trang 15 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . - Lónh vöïc troàng troït vaø khai thaùc. - Lónh vöïc cheá bieán. - Lónh vöïc tieâu thuï saûn phaåm. Töông öùng vôùi caùc lónh vöïc treân laø 21 coâng ty cao su vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc sau: - Vieän nghieân cöùu cao su. - Coâng ty xaây döïng cao su. - Coâng ty xaây döïng vaø dòch vuï ñaàu tö. - Coâng ty coâng nghieäp cao su. - Coâng ty kyõ thuaät xaây döïng cô baûn cao su. - Tröôøng coâng nhaân kyõ thuaät. - Xí nghieäp in baùo cao su. Trong lónh vöïc cheá bieán goàm 2 khaâu : coâng nghieäp cheá bieán saûn phaåm cao su vaø coâng nghieäp cheá bieán goã cao su. Trong phaïm vi ñeà taøi, chuùng toâi chæ phaân tích caùc chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh trong lónh vöïc coâng nghieäp cheá bieán goã cao su. 2.2.3. Quy trình coâng ngheä: Goã troøn Cöa CD Cöa maâm Cöa caét Sô cheá Ngaâm taåm Saáy Caét tinh cheá, baøo Phay, khoan Chaø nhaùm, ñaùnh boùng Vecni, Trang 16sôn Khaùch haøng Tinh cheá Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . Hình 2: Quy trình coâng ngheä cheá bieán goã cao su Nam: 3. Phaân tích caùc chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Hieäu quaû to lôùn cho nguoàn goã cao su giaø hieän nay ñaõ ñöôïc Laõnh ñaïo cuûa Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam quan taâm töø ñaàu naêm 1995, ngay sau khi ngaønh Cao su ñöôïc thaønh laäp laïi theo Nghò ñònh 91/TTg cuûa Chính Phuû, thoâng qua vieäc pheâ duyeät döï aùn khaû thi veà cheá bieán goã cao su cuûa Coâng ty Coâng nghieäp cao su, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Coâng ty veà nguoàn nguyeân lieäu goã cao su: - Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp cheá bieán goã cao su laø moät taàm nhìn chieán löôïc, moät chuû tröông raát ñuùng ñaén trong vieäc naâng cao giaù trò kinh teá caây cao su, vì sau naêm 2000 vaø ñaëc bieät laø 2005 trôû ñi, löôïng goã cao su thanh lyù toaøn ngaønh haøng naêm seõ coù khoái löôïng raát lôùn, moät nguoàn thu ñaùng keå haøng traêm trieäu USD. Ñeå cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã cao su phaùt trieån thuaän lôïi veà maët nhaän thöùc vaø cô cheá caàn phaûi coù söï thay ñoåi phuø hôïp. - Veà maët tö duy, chuùng ta caàn xaùc ñònh muïc tieâu kinh teá cuûa vieäc troàng cao su laø ñeå laáy muû cao su vaø goã cao su, chöù khoâng phaûi chæ coù laáy muû cao su nhö quan nieäm truyeàn thoáng laâu nay, tö duy môùi naøy caàn phaûi ñöôïc theå hieän trong caùc vaên kieän coù tính chaát ñònh höôùng cuûa ngaønh vaø cuûa Nhaø nöôùc, phaûi ñöôïc cuï theå hoùa vaøo muïc tieâu cuûa caùc döï aùn vaø keá hoaïch cuï theå haøng naêm cuûa doanh nghieäp. - Töø nhaän thöùc naøy, chuùng ta phaûi coi quaù trình saûn xuaát goã cao su sau khi ñaõ khai thaùc muû cao su (khoaûng 25 naêm) laø moät quaù trình lieân tuïc vaø Toång coâng ty cao su coù quyeàn ñieàu tieát giöõa caùc ñôn vò trong ngaønh . Do vaäy, trong ñeà taøi naøy chuùng toâi seõ ñaùnh giaù sô boä veà saûn xuaát kinh doanh cuûa hai naêm 1994 1995 (laø giai ñoaïn maø Toång coâng ty cao su chöa quan taâm veà coâng nghieäp cheá bieán goã cao su); Tröôùc khi phaân tích caùc chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh trong giai ñoaïn 1996-1998 ñeå laøm roõ hôn keát quaû ñaït ñöôïc töø sau khi Laõnh ñaïo Toång coâng ty ñaõ quan taâm ñeán söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp cheá bieán goã cao su. 3.1 Ñaùnh giaù sô boä keát quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su giai ñoaïn 94-95: Baûng 2: KEÁT QUAÛ KINH DOANH Ñôn vò: ñoàng Haïng muïc I. Giaù trò toång saûn löôïng: − Saûn xuaát goã cao su thaønh phaåm − Gia coâng goã cao su − Gia coâng cöa (tieáp theo baûng 2 ) − Gia coâng saáy II. Saûn löôïng − Saûn xuaát − Gia coâng III. Giaù thaønh: − Saûn xuaát goã cao su baùn thaønh phaåm t/phaåm − Gia coâng goã cao su − Gia coâng cöa − Gia coâng saáy Trang 17 1994 1995 956.467.160 763.816.080 90.101.980 56.994.500 1.313.860.00 845.000.000 45.554.600 202.860.000 398,3 m3 675,4 m3 89 m3 2146 m3 1.953.847 487.506 199.902 185.041 9.217.000 210.000 185.000 265.500.000 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . IV. Giaù baùn: − Saûn xuaát goã cao su baùn thaønh phaåm t/phaåm − Gia coâng goã cao su 1.917.690 519.619 − Gia coâng cöa − Gia coâng saáy V. Lôïi nhuaän: − Saûn xuaát chính − Gia coâng VII. Caùc khoaûn noäp: 1.Ngaân saùch: − Thueá doanh thu − Thueá voán − Khaáu hao − Thueá khaùc 2. Noäp caáp treân: 9.500.000 - 218.369 186.700 -53.358.371 -52.591.982 - 766.390 225.000 210.000 67.037.000 25.187.000 41.850.000 49.749.868 12.000.000 4.000.000 - 65.693.000 12.000.000 62.000.000 8.000.000 5.912.000 Qua keát quaû saûn xuaát kinh doanh nhaän thaáy: Naêm 1994 hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû, giaù thaønh saûn xuaát cao hôn giaù baùn, nguyeân nhaân laø do giaù nguyeân lieäu taêng cao, maùy moùc khaâu tinh cheá khoâng ñuû, tay ngheà coâng nhaân chöa cao, daãn ñeán naêng suaát thaáp, quaûn lyù kinh teá coøn haïn cheá.Naêm 1995, töøng böôùc ñaàu tö caùc maùy moùc thieát bò phuø hôïp vôùi saûn xuaát, tuy nhieân do nguoàn voán haïn cheá , saûn phaåm saûn xuaát coøn ít, lôïi nhuaän thaáp. Lôïi nhuaän chuû yeáu ôû khaâu gia coâng. Nhìn chung, tình hình saûn xuaát gaëp nhieàu khoù khaên, tuy nhieân ñaõ ñöôïc khaéc phuïc daàn vaø ñang coù chieàu höôùng phaùt trieån. * Ñaùnh giaù sô boä hieäu quaû naêng löïc hieän coù: - Hieäu quaû söû duïngTSCÑ = Giaù trò toång saûn löôïng = Voán coá ñònh 1.313.860.000 2.077.357.725 = 0.63 Chæ tieâu treân theå hieän hieäu naêng söû duïng voán chöa cao, nguyeân nhaân laø do tình hình saûn xuaát cuûa xí nghieäp chöa oån ñònh. 3.2. Phaân tích chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh giai ñoaïn 96-97-98: Baûng 3: TOÅNG HÔÏP KEÁT QUAÛ TAØI CHÍNH. STT (A) 1. 2. Haïng Muïc Ñôn vò tính 1996 (B) (C) (1) Soá löôïng - Sô cheá - Tinh cheá Doanh thu - Sô cheá - Tinh cheá m3 Trieäu ñoàng 1.700 375 7.600 3.400 4.200 Trang 18 Thaønh Tieàn 1997 1998 (2) (3) 2.688 286 11.270 8.064 3.206 3.050 664 16.589 9.150 7.439 Tæ Leä So Saùnh 97/96 98/97 (4)=2/1 1.58 0.76 1,48 2,37 0,76 (5)=3/2 1.13 2.32 1,47 1,13 2,32 Ñeà taøi : Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh cheá bieán goã cao su taïi Toång Coâng ty cao su Vieät Nam . 3. a b 4. 5. 6. 7. Chi phí Ñònh phí: - Sô cheá - Tinh cheá Bieán phí: - Sô cheá - Tinh cheá Trieäu ñoàng Chi phí söû duïng voán - Sô cheá - Tinh cheá Chi phí löu thoâng - Sô cheá - Tinh cheá Thu hoài pheá lieäu - Sô cheá - Tinh cheá LN tröôùc thueá - Sô cheá - Tinh cheá Trieäu ñoàng (tieáp theo baûng3) 8. Lao ñoäng bình quaân - Sô cheá - Tinh cheá 9. Thueá lôïi töùc 10. LN sau thueá - Sô cheá - Tinh cheá 11. Tích luõy - Khaáu hao TSCÑ - Quyõ PTSX 12. Traû nôï vay daøi haïn 13. Tích luõy roøng. Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng Ngöôøi Tr.ñoàng Trieäu ñoàng Trieäu ñoàng Tr.ñoàng Tr.ñoàng 6.864 639 454 185 6.225 2.786 3.438 10.597 819 581 238 9.778 6.938 2.840 15.385 1.189 999 190 14.196 7.449 6.747 1,54 1,28 1,28 1,29 1,57 2,49 0,83 1,45 1,45 1,72 0,80 1,45 1,07 2,38 519 156 363 532 238 294 500 300 200 185 154 31 428 306 122 184 166 18 148 106 42 208 177 31 364 193 171 399 259 140 196 102 94 635 350 285 0,82 1,96 0,34 0,35 0,70 0,06 0,30 0,35 0,21 1,12 1,15 1,00 0,85 0,63 1,40 2,17 1,56 7,78 1,32 0,96 2,24 3,05 1,98 9,19 240 180 60 65 120 100 20 527 443 84 296 230 66 73 135 115 20 849 754 95 594 255 356 273 83 222 413 228 185 1.043 754 289 594 449 1,23 1,28 1,10 1,12 1,12 1,15 1,00 1,61 1,70 1,13 1,20 1,19 1,26 3,04 3,06 1,98 9,25 1,23 1,00 3,04 0,48 1,76 527 Nhìn vaøo baûng toång hôïp keát quaû taøi chính naêm 96, 97, 98 (giai ñoaïn sau khi Laõnh ñaïo Toång coâng ty quan taâm phaùt trieån) ta thaáy: - Goã cao su tinh cheá (coù giaù trò xuaát khaåu cao) ñaõ ngaøy caøng taêng khoái löôïng saûn phaåm coù giaù trò kinh teá cao. Tuy nhieân, cuõng coù aûnh höôûng cuûa thò tröôøng neân möùc taêng tröôûng khoâng ñeàu. lôùn. - Toång doanh thu ngaøy caøng cao chöùng toû thò tröôøng saûn phaåm goã cao su laø moät tieàm naêng ngaøy caøng - Lôïi nhuaän thu ñöôïc ngaøy caøng cao nhôø khoái löôïng saûn xuaát ngaøy caøng nhieàu. - Vieäc söû duïng lao ñoäng ngaøy caøng nhieàu, goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Qua baûng toång hôïp keát quaû taøi chính ta seõ phaân tích nhöõng chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh. 3.2.1. Phaân tích chæ tieâu tæ suaát lôïi nhuaän: Baûng 4: PHAÂN TÍCH TÆ SUAÁT LÔÏI NHUAÄN Trang 19
- Xem thêm -