Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty tnhh thương mại dịch vụ công nghệ thông tin sáng tạo (cbit)

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÁNG TẠO Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010321 : NGÔ QUỲNH NHƯ Lớp: 09DQD4 TP. Hồ Chí Minh, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong báo cáo thực tập được thực hiện tại Công ty TNHH TM-DV-CNTT Sáng Tạo, không sao chép bất kì nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng.......năm....... Sinh viên LỜI CẢM ƠN Báo cáo là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện ở trường và tại công ty thực tập. Trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, TS. Nguyễn Đình Luận đã giúp đỡ tận tình để em có thể hoàn thành bài báo cáo này. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh, cùng các thầy cô trong trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP Hồ Chí Minh đã tận tâm dạy bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu trong thời gian em theo học tại trường. Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc và các anh chị trong Công ty TNHH TM-DV-CNTT Sáng Tạo đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho em trong quá trình thực tập tại Công ty. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................ iv DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH ................................... vi LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ........................ 4 1.1. Khái quát về quản trị nhân sự ............................................................. 4 1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự ....................................................... 4 1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự ........................................................... 4 1.1.3. Mục tiêu của quản trị nhân sự ........................................................ 5 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự ............................................................ 5 1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực ........................................................... 5 1.2.2. Phân tích công việc ........................................................................ 5 1.2.3. Tuyển dụng nhân sự ....................................................................... 7 1.2.4. Đào tạo và phát triển nhân sự ......................................................... 8 1.2.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự .......................................................... 9 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự ............................... 10 1.3.1. Những nhân tố bên ngoài ............................................................. 10 1.3.2. Những nhân tố bên trong .............................................................. 11 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ................................................................................. 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÁNG TẠO .................................................................................................... 14 i 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TM-DV-CNTT Sáng Tạo .................. 14 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ........................... 14 2.1.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty......... 14 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty ......................................................... 16 2.1.4. Môi trường kinh doanh................................................................. 17 2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2012 ...................................................................................................... 22 2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty ............................. 25 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực ................................................................. 25 2.2.2. Công tác hoạch định nguồn nhân lực ........................................... 27 2.2.3. Công tác phân tích công việc ....................................................... 27 2.2.4. Công tác tuyển dụng nhân sự ....................................................... 29 2.2.5. Công tác đào tạo và phát triển ...................................................... 32 2.2.6. Công tác đánh giá và đãi ngộ nhân sự.......................................... 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ................................................................................. 38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2015 ................................................ 39 3.1. Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2015 ........................... 39 3.1.1. Phương hướng và mục tiêu của Công ty đến năm 2015 .............. 39 3.1.2. Mục tiêu đối với công tác quản trị nhân sự của Công ty đến năm 2015 ...................................................................................................... 39 3.2. Một số giải pháp hoàn thiên công tác quản trị nhân sự tại Công ty đến năm 2015 .................................................................................................. 40 3.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực ......................................................... 40 3.2.2. Nâng cao chất lượng phân tích công việc .................................... 42 ii 3.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng ................................................... 43 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự....... 57 3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá và đãi ngộ nhân sự: ....... 59 3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước .................................................. 63 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ................................................................................. 64 KẾT LUẬN .................................................................................................... 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 66 PHỤ LỤC ....................................................................................................... 67 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. CBIT: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Công nghệ thông tin Sáng Tạo 2. CNTT: Công nghệ thông tin 3. DV: Dịch vụ 4. ĐH: Đại học 5. KHTN: Khoa học tự nhiên 6. TM: Thương mại 7. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CBIT giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.2. Cơ cấu lao động Công ty CBIT năm 2012 Bảng 2.3. Nhu cầu đào tạo tại CBIT năm 2012 Bảng 3.1. Mẫu bản mô tả công việc và chi tiết công việc Bảng 3.2. Mẫu trắc nghiệm tuyển dụng Bảng 3.3. Mẫu bảng đánh giá nhân viên Công ty CBIT v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Hình 2.2. Bản đồ Tp. HCM và các tỉnh lân cận Hình 2.3. Sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh Công ty CBIT giai đoạn 2010-2012 Hình 2.4. Tình hình lao động Công ty CBIT qua các năm vi LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Với quy tắc vàng “Con người là tài sản quý giá nhất”, ngày nay vấn đề quản trị nhân sự được đưa lên hàng đầu trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức.Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động qua lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự.Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức.Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp .Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Hiện nay nền kinh tế thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam cũng là thành phần của nền kinh tế thế giới nên cũng không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực của thời kỳ này nên kéo theo nhiều sự tất yếu như về nạn thất nghiệp, công nhân viên bị mất việc làm, lương cũng bị cắt giảm…. 1 Để tiếp tục đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình đội ngũ cán bộ riêng, có năng lực phẩm chất, khả năng lãnh đạo doanh nghiệp và đào tạo cán bộ, công nhân lành nghề để theo kịp với tiến bộ và trình độ khoa học - kỹ thuật của thế giới. Nhằm tạo cho mình chỗ đứng ở hiện tại và tương lai, Công ty TNHH TM-DV- CNTT Sáng Tạo cũng không nằm ngoài quy luật này.Phải quản lý nhân sự như thế nào để đảm bảo chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường? Với những lý do trên, em đã chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÁNG TẠO (CBIT)” 2. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TM-DV-CNTT Sáng Tạo nhằm tìm ra những vấn đề còn tồn tại và đưa ra những giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, bài luận cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau:  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân sự  Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TM-DVCNTT Sáng Tạo, chỉ ra những mặt đã đạt được và những mặt còn yếu kém của Công ty  Đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TM-DV-CNTT Sáng Tạo 4. Phương pháp nghiên cứu: 2 Phương pháp chủ yếu sử dụng trong luận văn này là phương pháp thống kê phân tích các số liệu, thông tin thực tế thu thập tại Công ty TNHH TMDV-CNTT Sáng Tạo. 5. Dự kiến kết quả nghiên cứu: Những kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho Công ty, góp phần hỗ trợ và giúp Công ty sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực của mình, góp phần hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giúp Công ty đứng vững trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. 6. Kết cấu của ĐA/KLTN: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÁNG TẠO Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2015 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1.Khái quát về quản trị nhân sự 1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự Ngày nay người ta bắt đầu nói nhiều về quản trị nhân sự. Khi người ta nói đến một doanh nghiệp, một giám đốc làm ăn thua lỗ, không phải do thiếu vốn, trang thiết bị, mặt bằng,… mà người ta sẽ nghĩ ngay đến người đó không đủ năng lực điều hành công việc và thiếu sự trang bị kiến thức về quản trị nhân sự hoặc thiếu kinh nghiệm trong chiến lược con người. Vì thế có thể nói, quản trị nhân sự là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp, bởi vì nó liên quan đến những con người cụ thể với những nguyện vọng, sở thích, cảm xúc, văn hóa khác nhau. Giáo sư Felix Migro cho rằng: “ Quản trị nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể.” Còn theo giáo sư người Mỹ Dimock thì định nghĩa rằng: “ Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra có liên quan tới một loại công việc nào đó.” Như vậy, quản trị nhân sự là sự phối hợp các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. 1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó quyết định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 4 Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức cho dù cơ quan, tổ chức đó có bộ phận quản trị nhân sự hay không.Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, và nó có gốc rễ và các nhánh trãi rộng khắp nơi trong một tổ chức. 1.1.3. Mục tiêu của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự có hai mục tiêu cơ bản sau:  Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để nâng cao năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.  Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được phát huy tối đa năng lực cá nhân, khuyến khích, đông viên để nhân viên tận tâm với doanh nghiệp. 1.2.Nội dung của quản trị nhân sự 1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực Là quá trình dự đoán, xác định nhu cầu về nhân sự, đề ra các chính sách, kế hoạch hành động về nguồn nhân lực để theo đuổi mục đích của tổ chức. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực cơ bản như sau:  Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là cơ sở cho việc hoạch định nguồn nhân lực. Ở góc độ quản trị nhân sự, các kế hoạch kinh doanh sẽ được chuyển đổi thành kế hoạch về nhân sự.  Phân tích, đánh giá nguồn nhân lực hiện có từ đó dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, các phương pháp thường được áp dụng là phân tích xu hướng, phân tích tương quan, đánh giá theo các chuyên gia.  Phân tích tác động của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong đến cung cầu lao động của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể thích ứng với nhu cầu mới và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự. 1.2.2. Phân tích công việc 5 Phân tích công việc là việc tìm hiểu và xác định nội dung, đặc điểm của từng công việc, đo lường giá trị và tầm quan trọng để đề ra các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất mà người thực hiện công việc cần phải có. Phân tích công việc gồm 5 bước:  Bước 1: Mô tả công việc Thiết lập một bản liệt kê về các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, các hoạt động thường xuyên và đột xuất, các phương tiện và điều kiện làm việc, các quan hệ trong công việc.  Bước 2: Xác định công việc: Là việc thiết lập một văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các hoạt động thường xuyên đột xuất, các mối quan hệ trong công việc, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc. Bằng việc xem xét các thông tin thu thập được từ thực tế trong bản mô tả, có thể phát hiện ra các điểm bất hợp lý cần thay đổi, những nội dung thừa cần loại bỏ và những nội dung thiếu cần bổ sung. Từ đó xác định được bản mô tả công việc mới theo tiêu chuẩn của công việc.  Bước 3: Đề ra các tiêu chuẩn về nhân sự: Là những yêu cầu về năng lực, phẩm chất, hình thức mà người đảm nhận công việc phải có để thực hiện tốt công việc.  Bước 4: Đánh giá công việc: Là việc đo lường và đánh giá tầm quan trọng của mỗi công việc. Giá trị và tầm quan trọng của mỗi công việc được đánh giá sẽ là căn cứ để xác định việc bồi dưỡng nhân viên cũng như mức lương tương xứng cho công việc này.  Bước 5: Xếp loại công việc: 6 Những công việc được đánh giá tương đương nhau sẽ được xếp vào thành một nhóm.Việc xếp loại công việc tiện lợi cho các nhà quản lý tuyển dụng cũng như kiểm tra. 1.2.3. Tuyển dụng nhân sự Tuyển dụng là một quá trình thu hút, chọn lựa, sử dụng ứng viên thích hợp nhất cho một công việc. Tuyển dụng nhân sự gồm 6 bước:  Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng: Nghiên cứu các loại văn bản, tài liệu, quy định của Nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến tuyển dụng.Phải xác định các tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự.  Bước 2: Thông báo tuyển dụng: Các thông báo phải ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết và đầy đủ các thông tin cơ bản cho ứng viên. Phải thông báo đầy đủ về doanh nghiệp, nội dung công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng, hồ sơ và giấy tờ cần thiết, cách thức tuyển dụng, nội dung tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng phải được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  Bước 3: Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: Tất cả hồ sơ xin việc phải ghi vào sổ xin việc .Việc nghiên cứu hồ sơ nhằm nắm bắt thông tin chủ yếu về các ứng viên.Bước đầu xem xét, đánh giá các ứng viên đáp ứng được yêu cầu đề ra.  Bước 4: Tổ chức phỏng vấn: Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ lựa chọn ra các ứng viên có khả năng thực hiện tốt công việc tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn để tìm hiểu, đánh giá các ứng viên trực tiếp về nhiều phương diện như: kinh nghiệm, trình độ, tính cách, khả năng hòa đồng,… 7  Bước 5: Kiểm tra sức khỏe: Dù có đáp ứng đủ trình độ về học vấn, hiểu biết, thông minh, tư cách đạo đức tốt nhưng sức khỏe không đảm bảo cũng không nên tuyển dụng.Nhận một người có sức khỏe không đảm bảo sẽ ảnh hưởng tới chất lượng thực hiện công việc và hiệu quả kinh tế, bên cạnh đó còn gây ra nhiều phiền phức về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.  Bước 6: Đánh giá ứng cử viên và quyết định: Sau khi thực hiện các bước trên, nếu 2 bên đều đạt được những yêu cầu thì sẽ ký kết hợp đồng lao động và ra quyết định. 1.2.4. Đào tạo và phát triển nhân sự Đào tạo và phát triển nhân sự là 2 nội dung cơ bản nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động. Kiến thức là vô cùng rộng lớn không ai là người có thể nắm bắt mọi vấn đề, có thể làm được mọi việc. Chính vì vậy, trước khi có thể làm việc cho một tổ chức phải thông qua công tác đào tạo để người lao động có thể hòa nhập với công việc của công ty. 1.2.4.1.Công tác đào tạo: Trong quá trình đào tạo, người lao động sẽ được bồi đắp những thiếu hụt trong học vấn, được truyền đạt những kỹ năng và kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực công việc đòi hỏi. Được cập nhật kiến thức và mở rộng tầm hiểu biết để có thể hoàn thành tốt công việc được giao, ngoài ra có thể đương đầu với những biến đổi của môi trường xung quanh ảnh hưởng đến công việc của mình. Ngoài ra đào tạo cũng là việc bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể làm được những công việc phức tạp hơn, với năng suất cao hơn. 1.2.4.2.Phát triển nhân sự: Mỗi doanh nghiệp đều phải có sự quy hoạch về nhân sự và các cán bộ trong doanh nghiệp để mỗi cá nhân có cơ hội thử sức mình, bộc lộ các năng 8 lực của mình để có cơ hội thăng tiến. Phát triển nhân sự là việc làm thường xuyên của mỗi doanh nghiệp xuất phát từ mục tiêu của tổ chức, giúp tổ chức có đủ nguồn nhân lực.Ngoài ra phát triển nhân sự còn tạo cho nhân viên môi trường thuận lợi để họ làm việc tốt hơn. Nội dung của công tác phát triển nhân sự:  Thăng tiến và bổ nhiệm nhân sự vào các chức vụ  Giải quyết chế độ cho nhân viên  Tuyển dụng đội ngũ lao động mới 1.2.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 1.2.5.1.Đánh giá thành tích công việc Đánh giá nhân viên là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của quản trị nhân sự.Nó là chìa khoá cho doanh nghiệp hoạch định, tuyển mộ cũng như phát triển nhân sự và đãi ngộ nhân sự. Đánh giá là một thủ tục đã được tiêu chuẩn hóa, được tiến hành thường xuyên nhằm thu thập thông tin về khả năng nghề nghiệp, kết quả công tác, nguyện vọng cá nhân và phát triển của mỗi người. Việc đánh giá thành tích trải qua các giai đoạn sau:  Xác định mục đích và mục tiêu cần đánh giá.  Đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá.  Đánh giá nhân viên thông qua việc so sánh các thông tin thu thập được về các tiêu chuẩn đã đề ra.  Đánh giá về năng lực, phẩm chất của nhân viên.  Đánh giá mức độ hoàn thiện công việc. 1.2.5.2.Đãi ngộ nhân sự Công tác đãi ngộ nhân sự nhằm kích thích người lao động làm việc tốt hơn, gắn bó với công ty từ đó nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt mục tiêu của tổ chức. 9 Mỗi một nhân viên đến với công ty với một mong muốn và mục tiêu khác nhau.Vì thế cần phải nắm bắt được mục tiêu đó để có những chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm phát huy tối đa khả năng của mỗi nhân viên. 1.2.5.2a) Đãi ngộ vật chất Đãi ngộ vật chất là một động lực quan trọng thúc đẩy nhân viên làm việc nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc được giao: tiền lương, trợ cấp, tiền thưởng, các khoản thu nhập khác. 1.2.5.2b) Đãi ngộ tinh thần Đãi ngộ tinh thần nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đa dạng của người lao động. Mức sống càng cao thì nhu cầu về tinh thần ngày càng cao, khuyến khích tinh thần tạo ra bầu không khí làm việc thoải mái tại tổ chức:  Sử dụng đúng khả năng, bố trí công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mỗi người, tạo điều kiện để họ nâng cao trình độ.  Tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, tạo cho nhân viên có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc.  Có thái độ quan tâm chân thành đến nhân viên, giảm bớt sự ngăn cách giữa cấp trên và cấp dưới, tạo điều kiện để cùng sinh hoạt, vui chơi, giải trí.  Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, chế độ nghỉ ngơi hợp lý. 1.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự 1.3.1. Những nhân tố bên ngoài 1.3.1.1.Kinh tế Mức tăng trưởng, lạm phát,… luôn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đương nhiên ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp đó. Tình hình kinh tế thay đổi , yêu cầu các doanh nghiệp phải có những sự điều chỉnh về kế hoạch, chiến lược kinh doanh cũng như là những 10 thay đổi trong các chiến lược, chính sách quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 1.3.1.2.Văn hóa – xã hội Đặc trưng văn hóa của mỗi quốc gia là khác nhau và có ảnh hưởng đến tư duy, hành động của con người trong đời sống kinh tế, xã hội của nước đó. Do vậy các vấn đề thuộc về văn hóa- xã hội: lối sống, nhân quyền, thái độ đối với chất lượng cuộc sống, … có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động quản trị nhân sự của doanh nghiệp. 1.3.1.3.Kỹ thuật công nghệ Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư vốn cao và tốn kém chi phí đào tạo nhân lực, đồng thời các doanh nghiệp có thể đối mặt với việc giải quyết lao động dư thừa. 1.3.1.4.Môi trường Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh tạo ra áp lực tâm lý cho cả doanh nghiệp lẫn nhân viên phải linh hoạt thích ứng, thay đổi phương thức hoạt động, phương thức quản lý cho phù hợp với môi trường mới. 1.3.1.5.Luật pháp- chính trị Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản trị nhân sự trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp bởi yếu tố pháp luật, chính trị.Hệ thống luật pháp buộc các doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm đến quyền lợi của nhân viên và môi trường sinh thái. 1.3.2. Những nhân tố bên trong 1.3.2.1.Đội ngũ lãnh đạo Đội ngũ lãnh đạo ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản trị nhân sự trong một doanh nghiệp thể hiện qua phong cách giao tiếp, qua việc áp dụng các công cụ khích lệ để tạo ảnh hưởng lên hành vi ứng xử của nhân viên. 11
- Xem thêm -