Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty icc

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Lyù do choïn ñeà taøi : Nguoàn nhaân löïc luoân laø taøi saûn quyù baùu, coù giaù trò nhaát cuûa doanh nghieäp trong ñieàu kieän kinh doanh nhieàu bieán ñoäng hieän nay. Ñaây laø ñieàu maø haàu heát caùc doanh nghieäp ngaøy nay ñeàu nhaän thaáy roõ. Nhö oâng Phoù chuû tòch coâng ty Toyota ñaõ noùi “ söï thaønh coâng cuûa chuùng ta do con ngöôøi taïo ra. Maùy moùc khoâng phaûi laø nhöõng yù töôûng môùi, cuõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà hay naém baét nhöõng cô hoäi. Chæ coù con ngöôøi tham gia vaø suy nghó môùi coù theå taïo neân söï khaùc bieät ñoù… Moãi moät nhaø maùy saûn xuaát oâtoâ taïi Hoa Kyø ñeàu coù caùc maùy moùc vaø thieát bò nhö nhau. Nhöng con ngöôøi ñöôïc söû duïng vaø tham gia nhö theá naøo thì khaùc nhau raát nhieàu giöõa caùc coâng ty. Chính nguoàn nhaân löïc ñaõ taïo cho baûn thaân coâng ty moät vò theá caïnh tranh thöïc söï”. Nhö vaäy coù theå khaúng ñònh nguoàn nhaân löïc laø nhaân toá chuû yeáu taïo ra lôïi nhuaän vaø lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp. Vieäc quaûn trò nguoàn nhaân löïc coù lieân quan ñeán söï thaønh baïi vaø phaùt trieån beàn vöõng cuûa doanh nghieäp. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng trong ñieàu kieän cuûa caùc doanh nghieäp Vieät nam hieän nay. Khi maø caùc nguoàn löïc taøi chính vaø coâng ngheä khoâng phaûi laø öu ñieåm cuûa caùc doanh nghieäp Vieät nam. 2 Coâng ty ICC laø moät doanh nghieäp non treû chæ môùi ñöôïc thaønh laäp trong hôn 3 naêm chuyeân hoïat ñoäng trong lónh vöïc dòch vuï, coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc caøng caàn phaûi ñöïôc coi troïng. Tuy nhieân, ngöôïc laïi coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán Ñaàu Tö Döï Aùn Quoác Teá (ICC) hieän nay chöa heà ñöôïc chuù troïng. Vôùi nhöõng kieán thöùc ñöôïc trang bò trong quaù trình hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM cuøng vôùi kinh nghieäm tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa coâng ty töø ngaøy thaønh laäp toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi “MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ (ICC)” ñeå laøm luaän vaên toát nghieäp cho mình. Muïc tieâu luaän vaên Muïc tieâu luaän vaên laø nhaèm giuùp coâng ty ICC coù moät caùi nhìn chính xaùc veà taàm quan troïng cuûa coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Ñoàng thôøi noù coù taùc duïng nhö laø taøi lieäu quan troïng giuùp coâng ty tham khaûo ñeå söû duïng toát hôn nguoàn nhaân löïc cuûa mình, goùp phaàn ñònh hình chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Töø ñoù giuùp coâng ty phaùt trieån beàn vöõng trong töông lai. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu chính laø thöïc traïng nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty ICC 3 Phaïm vi nghieân cöùu laø toøan boä Coâng ty ICC taïi Haø Noäi, Nha Trang vaø TP.HCM. Phöông phaùp nghieân cöùu : Phöông phaùp nghieân cöùu chuû yeáu söû duïng trong luaän vaên naøy laø phöông phaùp thoáng keâ, moâ taû, phaân tích soá lieäu. Beân caïnh ñoù caùc phöông phaùp khoa hoïc khaùc cuõng ñöôïc vaän duïng trong luaän vaên nhö lyù thuyeát heä thoáng, phöông phaùp thöïc nghieäm. Boá cuïc luaän vaên Luaän vaên ñöôïc chia thaønh 3 chöông : Chöông 1 : Toång quan veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc : chöông naøy giôùi thieäu khaùi quaùt veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc, vai troø, nhieäm vuï vaø chöùc naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Ñaây laø cô sôû lyù luaän ñònh höôùng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty ICC. Chöông 2 : Phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty ICC. Chöông naøy bao goàm 3 phaàn chính : giôùi thieäu sô löôïc veà Coâng ty ICC, thöïc traïng nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty ICC, neâu nhöõng haïn cheá hieän nay trong coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Töø ñoù coù nhöõng höôùng ñi nhaèm khaéc phuïc nhöõng haïn cheá seõ ñöôïc trình baøy trong chöông 3 Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty ICC. Xuaát phaùt töø cô sôû lyù luaän ôû chöông 1 vaø sau khi 4 phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Coâng ty ICC, chuùng toâi ñöa ra moät soá nhoùm giaûi phaùp chính nhaèm hoaøn thieän coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty ICC. 5 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1.1 KHAÙI QUAÙT VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1.1.1 Khaùi nieäm quaûn trò nguoàn nhaân löïc: Nguoàn nhaân löïc laø moät nguoàn löïc soáng. Chuùng ñöôïc hình thaønh treân cô sôû cuûa caùc caù nhaân coù vai troø khaùc nhau vaø ñöôïc lieân keát vôùi nhau theo nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh. Nguoàn nhaân löïc khaùc vôùi caùc nguoàn löïc khaùc cuûa doanh nghieäp chính baûn chaát cuûa con ngöôøi. Giaù trò cuûa con ngöôøi theå hieän ôû naêng löïc cuûa ngöôøi ñoù. Moät con ngöôøi khoeû maïnh, coù naêng löïc ngheà nghieäp maø doanh nghieäp caàn coù, coù tinh thaàn chuû ñoäng laøm vieäc, coù yù thöùc saùng taïo vaø coù khaû naêng thích öùng vôùi moâi tröôøng toå chöùc vaø vaên hoaù cuûa doanh nghieäp chính laø nguoàn löïc quan troïng nhaát cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, vieäc quaûn trò nguoàn nhaân löïc coù hieäu quaû laø raát caàn theáit ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng caùc trieát lyù, chính saùch vaø hoaït ñoäng chöùc naêng veà thu huùt, ñaøo taïo-phaùt trieån vaø duy trì con ngöôøi cuûa moät toå chöùc nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû toái öu cho caû toå chöùc laãn nhaân vieân. 6 Vôùi quan ñieåm xem nguoàn nhaân löïc laø moät taøi saûn quùy baùu cuûa doanh nghieäp; quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong giai ñoaïn naøy caàn thöïc hieän caùc muïc tieâu chính sau ñaây: • Quaûn trò vaø söû duïng moät caùch coù hieäu quaû, toái öu nguoàn nhaân löïc trong coâng ty nhaèm gia taêng naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng coâng vieäc vaø lôïi nhuaän cho coâng ty; • Hoã trôï, giuùp ñôõ coâng ty öùng phoù vôùi söï thay ñoåi coâng ngheä vaø kyõ thuaät thoâng qua tuyeån duïng, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân. • Coá gaéng ñaùp öùng, thoûa maõn nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa nhaân vieân, taïo ñieàu kieän vaø giuùp ñôõ nhaân vieân phaùt huy moïi tieàm naêng ñeå thöïc hieän coâng vieäc moät caùch toát nhaát. • Khuyeán khích, thuùc ñaåy, ñoäng vieân nhaân vieân laøm vieäc tích cöïc, gaén boù trung thaønh vôùi coâng vieäc, ngheà nghieäp vaø coâng ty. • Thöïc hieän hieäu quaû chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty treân cô sôû thöïc hieän toát chieán löôïc veà con ngöôøi. 1.1.2 Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc Hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc lieân quan ñeán taát caû caùc vaán ñeà thuoäc veà quyeàn lôïi, nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa nhaân vieân nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû cao cho caû doanh nghieäp laãn nhaân vieân. Treân thöïc teá thöôøng laø söï 7 phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn caùc hoïat ñoäng nhaèm thöïc hieän 3 nhoùm chöùc naêng chuû yeáu sau: 1.1.2.1 Nhoùm I : Thöïc hieän chöùc naêng thu huùt nguoàn nhaân löïc: Nhoùm chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaûm baûo cung caáp ñuû soá löôïng nhaân vieân vôùi caùc phaåm chaát phuø hôïp cho coâng vieäc cuûa doanh nghieäp. Noù goàm caùc coâng vieäc cuï theå nhö sau: a) Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: Ñaây laø quaù trình nghieân cöùu, xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc vaø ñöa ra caùc chính saùch, caùc chöông trình, hoaït ñoäng nhaèm baûo ñaûm cho doanh nghieäp coù ñuû nguoàn nhaân löïc vôùi caùc phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng vieäc coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc caàn ñöôïc thöïc hieän trong moái lieân heä maät thieát vôùi quaù trình hoaïch ñònh vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Thoâng thöôøng quaù trình hoaïch ñònh ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc sau ñaây : 1) Phaân tích moâi tröôøng, xaùc ñònh muïc tieâu vaø chieán löôïc cho doanh nghieäp; 2) Phaân tích hieän traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp; 8 3) Döï baùo khoái löôïng coâng vieäc (ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch daøi haïn, trung haïn) hoaëc xaùc ñònh khoái löôïng coâng vieäc vaø tieán haønh phaân tích coâng vieäc (ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch ngaén haïn); 4) Döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc ((ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch daøi haïn, trung haïn) hoaëc xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc (ñoái vôùi muïc tieâu, keá hoaïch ngaén haïn); 5) Phaân tích quan heä cung caàu nguoàn nhaân löïc, khaû naêng ñieàu chænh vaø ñeà ra caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình thöïc hieän giuùp cho doanh nghieäp thích öùng vôùi caùc nhu caàu môùi vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn nhaân löïc; 6) Thöïc hieän caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp; 7) Kieåm tra, ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän. b) Phaân tích coâng vieäc, thieát laäp baûn moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc trong doanh nghieäp Phaân tích coâng vieäc laø quaù trình nghieân cöùu noäi dung coâng vieäc, nhaèm xaùc ñònh ñieàu kieän tieán haønh, caùc nhieäm vuï, traùch nhieäm, quyeàn haïn khi thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc phaåm chaát, kyõ naêng nhaân vieân caàn thieát phaûi coù ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. Phaân tích coâng vieäc laø coâng vieäc cô baûn 9 nhaát ñeå thöïc hieän vieäc khoa hoïc hoaù, theå cheá hoaù coâng taùc quaûn lyù trong caùc doanh nghieäp hieän ñaïi. Töø phaân tích coâng vieäc, tieán haønh xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn tieâu chuaån coâng vieäc. Ñeå quaù trình phaân tích coâng vieäc ñöôïc chuaån xaùc, ngoøai khaû naêng cuûa chuyeân vieân phaân tích, ñoøi hoûi phaûi coù söï phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn giöõa chuyeân vieân phaân tích coâng vieäc, nhaø quaûn lyù tröïc tieáp vaø baûn thaân nhaân vieân laøm coâng vieäc ñoù. c) Tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc Doanh nghieäp muoán toàn taïi vaø phaùt trieån caàn thöïc hieän vieäc tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc . Coù hai nguoàn öùng vieân cung caáp cho toå chöùc : thöù nhaát laø, nguoàn öùng vieân töø trong noäi boä vaø thöù hai laø, nguoàn öùng vieân töø beân ngoaøi. Hình thöùc tuyeån duïng noäi boä thöôøng ñöôïc thöïc hieän coâng khai, vôùi caùc tieâu chuaån roõ raøng ñoái vôùi caùc öùng vieân töø beân trong doanh nghieäp. Tuy nhieân khi nguoàn nhaân löïc trong noäi boä khoâng theå thoaû maõn ñöôïc nhu caàu phaùt trieån cuûa doanh nghieäp thì phaûi laáy theâm nhaân löïc töø beân ngoaøi. Thoâng thöôøng vieäc tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc töø beân ngoaøi tuaân theo quy trình sau : (xem sô ñoà soá 1) 10 Döï ñònh veà nhu caàu nguoàn nhaân löïc Tìm kieám ngöôøi ñeán xin vieäc Söû duïng phöông phaùp thích hôïp ñeå tuyeån choïn nhaân Ñaùnh giaù thoâng tin qua vieäc gaëp maët phoûng vaán ñeå quyeát ñònh coù thu duøng ngöôøi ñoù hay khoâng Sô ñoà soá 1 : Quy trình tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc töø beân ngoaøi. Vieäc laøm roõ ñöôïc nhu caàu chính xaùc cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi nhaân vieân vaø thoâng qua phöông phaùp tìm kieám höõu hieäu ñeå thu huùt nhaân taøi laø ñieàu kieän tieân quyeát vaø laø khaâu quan troïng trong quaù trình tuyeån choïn vaø söû duïng nhaân vieân. 1.1.2.2 Nhoùm 2 : Thöïc hieän chöùc naêng ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc: Nhoùm chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaøo taïo cho nhaân vieân trong doanh nghieäp coù caùc kyõ naêng, trình ñoä caàn thieát ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân phaùt huy ñöôïc toái ña caùc naêng löïc caù nhaân. Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn : 11 a) Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp Ñaây laø moät hình thöùc ñaàu tö chieán löôïc.Vieäc xaùc ñònh nhu caàu vaø muïc tieâu ñaøo taïo thöôøng phaûi döïa vaøo muïc tieâu, chính saùch, keá hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty, chöông trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc, nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù naêng löïc nhaân vieân. Töø ñoù caàn xaùc ñònh caùc muïc tieâu cuï theå vaø löïa choïn caùc hình thöùc, phöông tieän ñaøo taïo hôïp lyù coù khaû naêng naâng cao hieäu quaû coâng vieäc trong coâng ty. b) Xaây döïng keá hoaïch döï tröõ nguoàn nhaân löïc haøng naêm cho doanh nghieäp : Vaán ñeà naøy lieân quan ñeán vieäc haøng naêm caùc tröôûng boä phaän phaûi ñaùnh giaù keát quaû coâng taùc, tieàm naêng vaø khaû naêng keá thöøa cuûa taát caû caùc nhaân vieân cuûa mình. Vieäc naøy ñöôïc ñöa ra baøn vôùi laõnh ñaïo caáp treân vaø ngöôøi phuï traùch nhaân söï ñieàu phoái chöông trình, vaø cuoái cuøng, hình thaønh neân “bieåu ñoà döï tröõ nhaân söï toång theå” cho doanh nghieäp. 1.1.2.3 Nhoùm 3 : Thöïc hieän chöùc naêng duy trì nguoàn nhaân löïc Nhoùm chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm duy trì vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp. Ñaây laø moät vaán ñeà raát ña daïng töø vieäc ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän coâng vieäc cuûa nhaân vieân, traû 12 löông, khen thöôûng, kích thích, ñoäng vieân ñoái vôùi nhaân vieân ñeán aùp duïng caùc chöông trình giao teá nhaân löïc, khuyeán khích nhaân vieân tham gia quaûn lyù, caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc. Chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc coâng vieäc cuï theå sau : a) Ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cuûa caùc nhaân vieân Ñoái vôùi doanh nghieäp, caùc thoâng tin ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc seõ giuùp doanh nghieäp kieåm tra laïi chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc khaùc, nhö: tuyeån choïn, ñònh höôùng vaø höôùng daãn coâng vieäc, ñaøo taïo, traû coâng, quan heä lao ñoäng… Quaù trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc cuûa nhaân vieân bao goàm : vieäc xaùc ñònh muïc tieâu ñaùnh giaù; aán ñònh tieâu chuaån; xem xeùt vaø ñaùnh giaù; thaûo luaän vieäc ñaùnh giaù vôùi nhaân vieân vaø thöôøng ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc phöông phaùp nhö : • Phöông phaùp xeáp haïng luaân phieân ; • Phöông phaùp so saùnh caëp; • Phöông phaùp baûng ñieåm; • Phöông phaùp löu giöõ v.v…. Tuyø theo hoaøn caûnh vaø moâi tröôøng cuï theå cuûa töøng doanh nghieäp khaùc nhau, coù theå löïa choïn aùp duïng caùc phöông phaùp khaùc nhau. b) Thöïc hieän traû coâng lao ñoäng cho töøng nhaân vieân 13 Vieäc traû coâng lao ñoäng, luoân luoân laø moät trong nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm, thaùch thöùc nhaát cho caùc nhaø quaûn trò ôû moïi doanh nghieäp. Bôûi vì noù ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo tính coâng baèng. Taát caû caùc yeáu toá caáu thaønh thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng: löông caên baûn, thöôûng, phuùc lôïi, trôï caáp caàn ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû nhaèm taïo ra ñoäng löïc kích thích cao ñoái vôùi nhaân vieân. Nhaân vieân thöôøng mong ñôïi nhöõng coá gaéng vaø keát quaû thöïc hieän coâng vieäc cuûa hoï seõ ñöôïc ñaùnh giaù vaø khen thöôûng xöùng ñaùng. Nhöõng mong ñôïi naøy seõ hình thaønh vaø xaùc ñònh muïc tieâu, möùc ñoä thöïc hieän coâng vieäc maø nhaân vieân caàn ñaït ñöôïc trong töông lai. Tuy nhieân, xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng traû coâng naøo coù theå laøm cho taát caû moïi nhaân vieân trong doanh nghieäp luoân ñöôïc vöøa loøng laø ñieàu raát khoù thöïc hieän. Cho neân vieäc nghieân cöùu vaø ñieàu chænh tieàn löông treân thò tröôøng laø ñieàu caùc doanh nghieäp caàn thöïc hieän thöôøng xuyeân. 1.2 CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TRONG DOANH NGHIEÄP : Coù nhieàu yeáu toá, chính saùch thöïc hieän coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp phaûi tính tôùi. Veà cô baûn, coù theå chia ra thaønh hai nhoùm yeáu toá chính. Ñoù laø: nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân ngoaøi nhö kinh teá, daân soá, phaùp luaät, vaên hoùa, ñoái thuû caïnh tranh, khoa hoïc, kyõ thuaät,v.v. … Vaø nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân trong, nhö muïc 14 tieâu, chieán löôïc coâng ty, vaên hoùa coâng ty, phong caùch cuûa caùc laõnh ñaïo coâng ty… (xem sô ñoà soá 2). Trong ñoù nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân ngoøai laø nhoùm yeáu toá ngoïai vi, khaùch quan. Doanh nghieäp chæ coù theå lôïi duïng, neù traùnh hoaëc tìm caùch thích nghi. Ngöôïc laïi nhoùm yeáu toá thuoäc moâi tröôøng beân trong laø nhoùm caùc yeáu toá chuû quan. Doanh nghieäp coù theå ñieàu chænh, kieåm soùat. Xaõ hoäi Quaûn trò Nhöõng nhaân toá beân ngoaøi Kinh teá Moâi tröôøng Nhöõng nhaân toá beân trong Chieán löôïc, muïc Cô caáu toå chöùc tieâu LAÕNH ÑAÏO (Ñieàu khieån heä thoáng tröïc tieáp) Chöùc naêng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo: - Trong caùch giao tieáp - Trong vieäc aùp duïng caùc coâng cuï khích leä ñeå taïo aûnh höôûng leân haønh vi öùng xöû cuûa nhaân vieân. Coâng ngheä Vaên hoùa doanh nghieäp QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC (Taïo döïng heä thoáng giaùn tieáp) Phaân tích, ñöa vaøo öùng duïng vaø ñaùnh giaù thaønh quaû caùc moâ hình ñeå: - Tuyeån duïng - Phaùt trieån - Traû coâng - Xöû lyù quan heä lao ñoäng Phaùt trieån toå chöùc (Phaùt trieån heä thoáng lieân tuïc) 15 Sô ñoà soá 2 : Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi doanh nghieäp. 16 17 CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ (ICC) 2.1 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TY ICC : Teân giao dòch ñoái ngoaïi : INTERNATIONAL PROJECT INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY (ICC). Truï sôû chính : 2A-4A Phoá Ñoäi Nhaân, Phöôøng Coáng Vò – Q.Ba Ñình – TP.Haø Noäi Coâng ty COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN QUOÁC TEÁ (ICC) ñöôïc thaønh laäp ngaøy 28 thaùng 6 naêm 2001 taïi Sôû Keá hoïach ñaàu tö TP.Haø Noäi theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinhd oanh soá 0103000329. Ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu cuûa coâng ty hieän nay laø : - Tö vaán ñaàu tö - Tö vaán xaây döïng (khoâng bao goàm thieát keá coâng trình) - Xaây döïng daân duïng, coâng nghieäp, haï taàng kyõ thuaät; coâng trình vui chôi giaûi trí. - Kinh doanh baát ñoäng saûn 18 - Ñaïi lyù mua, ñaïi lyù baùn, kyù gôûi haøng hoaù. - Buoân baùn haøng tö lieäu saûn xuaát, tö lieäu tieâu duøng (maùy moùc thieát bò phuïc vuï saûn xuaát, ñieän töû tin hoïc, ñieän laïnh, thieát bò vaên phoøng, deät may). - Trang trí noäi thaát saân vöôøn. - Ñaïi lyù kinh doanh thieát bò böu chính vieãn thoâng. Ñaïi lyù cung caáp dòch vuï böu chính vieãn thoâng. Buoân baùn vaät tö, thieát bò böu chính vieãn thoâng. Xaây laép coâng trình böu chính, vieãn thoâng. - Dòch vuï giôùi thieäu vieäc laøm. Coâng ty coù hoïat ñoäng roäng treân nhieàu lónh vöïc. Nhöng töïu trung theá maïnh cuûa Coâng ty laø tö vaán, laäp döï aùn caùc coâng trình xaây döïng, loâ toâ ñieän toùan, kinh doanh xuaát nhaäp khaåu vaø giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu, trang trí noäi thaát vaø söûa chöõa caùc coâng trình daân duïng. Coâng ty hieän coù hai chi nhaùnh taïi TP. Nha Trang vaø TP.HCM hoïat ñoäng theo söï uûy quyeàn cuûa Coâng ty taïi Haø Noäi. Keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2003 vaø hai quyù ñaàu naêm 2004 ñöôïc theå hieän ôû baûng soá 1 vaø baûng soá 2 19 Baûng soá 1 : KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2003 Ñôn vò tính : ñoàng TT * * * * 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 CHÆ TIEÂU TOÅNG DOANH THU Trong ñoù:Doanh thu haøng XK CAÙC KHOAÛN GIAÛM TRÖØ Chieát khaáu Giaûm giaù Gía trò haøng baùn bò traû laïi Thueá XK,DT phaûi noäp Doanh thu thuaàn (1-3) Gía voán haøng baùn Lôïi töùc goäp (10-11) Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Lôïi töùc thuaàn HÑKD (2021-22) Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính Chi phí hoaït ñoäng taøi chính Lôïi töùc hoaït ñoäng taøi chính (31-32) Thu nhaäp baát thöôøng Chi phí baát thöôøng Lôïi töùc baát thöôøng (41-42) Toång lôïi töùc tröôùc thueá (30+40+50) Thueá lôïi töùc phaûi noäp Lôïi töùc sau thueá (60-70) MAÕ SOÁ 1 2 3 4 5 6 7 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 QUÍ III/03 QUÍ IV/03 L.KEÁ CAÛ NAÊM 112,500,598,801 112,500,598,801 103,965,155,813 8,535,442,988 469,594,136 2,401,907,686 5,663,941,166 10,489,480 196,091,431 -185,601,951 479,185,000 -479,185,000 4,999,154,215 1,399,763,180 3,599,391,034 20 Baûng soá 2 : KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2004 Ñôn vò tính : ñoàng TT * * * * 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 CHÆ TIEÂU TOÅNG DOANH THU Trong ñoù:Doanh thu haøng XK CAÙC KHOAÛN GIAÛM TRÖØ Chieát khaáu Giaûm giaù Gía trò haøng baùn bò traû laïi Thueá XK,DT phaûi noäp Doanh thu thuaàn (1-3) Gía voán haøng baùn Lôïi töùc goäp (10-11) Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Lôïi töùc thuaàn HÑKD (2021-22) Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính Chi phí hoaït ñoäng taøi chính Lôïi töùc hoaït ñoäng taøi chính (31-32) Thu nhaäp baát thöôøng Chi phí baát thöôøng Lôïi töùc baát thöôøng (41-42) Toång lôïi töùc tröôùc thueá (30+40+50) Thueá lôïi töùc phaûi noäp Lôïi töùc sau thueá (60-70) MAÕ SOÁ 1 2 3 4 5 6 7 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 QUÍ I/04 QUÍ II/04 LUYÕ KEÁ 38,664,129,229 38,664,129,229 35,818,021,435 2,846,107,794 346,755,416 1,365,791,276 1,133,561,102 8,700,937 164,969,444 -156,268,507 977,292,595
- Xem thêm -