Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của tổng công ty thương mại hà nội

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi Më ®Çu Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng më cöa héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu ph¶i thõa nhËn trong mäi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i cã c¹nh tranh. C«ng ty chØ cã thÓ qua mét thêi gian ng¾n mµ ph¸t triÓn rÊt m¹nh hay cã thÓ ph¸ s¶n, th× viÖc kh«ng ngõng ®æi míi n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng ®· trë thµnh nguyªn t¾c hµng ®Çu trong kinh doanh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ m×nh muèn ®i ®©u? ph¶i ®i nh thÕ nµo? Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc nµo ph¶i vît qua? Vµ quan träng h¬n c¶ lµ lµm thÕ nµo ®Ó mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp cïng ®ång t©m, nhÊt trÝ, nç lùc hÕt m×nh v× thµnh c«ng chung cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy tríc hÕt phô thuéc vµo c«ng t¸c x©y dùng vµ triÓn khai chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ lµ ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi theo nh÷ng môc tiªu dµi h¹n cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa thùc tiÔn ®ã sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn sÜ NguyÔn §ç Khuª em ®· chän ®Ò tµi: "Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến 2010". LuËn v¨n ®îc bè côc lµm 3 phÇn: PhÇn I: Tæng quan vÒ Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi (HAPRO) PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi Hapro PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp chiÕn lîc cña tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi tõ nay ®Õn 2010 §µo Lª Cêng - Líp 7A13 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Tæng quan vÒ Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ- c«ng ty con, ®îc h×nh thµnh dùa trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty S¶n xuÊt DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) vµ c¸c c«ng ty con lµ c¸c c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c c«ng ty liªn doanh liªn kÕt. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOI TRADE CORPORATION Tªn viÕt t¾t : HAPRO Tªn tiÕng ViÖt : Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi Trô së ®Æt t¹i: Sè 38-40 phè Lª Th¸i Tæ, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 84-4-8267984 Fax:84-4-8267983 Email: hap@fpt.vn vµ haprosaigon@hn.vnn.vn LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty: Ngµy 14/08/1991 thµnh lËp “Ban ®¹i diÖn phÝa Nam” (lµ tiÒn th©n cña C«ng ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi-HAPROSIMEX SAIGON) thuéc liªn hiÖp SXDV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã vèn, kh«ng cã c¬ së vËt chÊt vµ mét sè Ýt c¸n bé cha cã thÞ trêng. Th¸ng 4 n¨m 1992 Ban ®¹i diÖn ®îc ®æi tªn thµnh "Chi nh¸nh SX- DV vµ XNK thñ c«ng nghiÖp" trùc thuéc liªn hiÖp SX-DV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi, víi tªn giao dÞch lµ Haprosimex Sµi Gßn, cã trô së t¹i 14 Lý Lý ChiÕn Th¾ng, QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh. Th¸ng 1/1999 thµnh lËp c«ng ty SX -DV vµ XNK Nam Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ Haprosimex Sµi Gßn. Trªn c¬ së s¸t nhËp xÝ nghiÖp phô tïng xe ®¹p - xe m¸y Lª Ngäc H©n Hµ Néi víi chi nh¸nh SX-DV vµ XNK tiÓu thñ c«ng nghiÖp, vµ trùc thuéc liªn hiÖp SX- DV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi. Ngµy 12/12/2002 UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 6908/Q§-UB s¸t nhËp C«ng ty dÞch vô ¨n uèng Bèn mïa vµ ®æi thµnh C«ng ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi trùc thuéc Së Th¬ng m¹i Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ Haprosimex Sµi Gßn. §Ó triÓn khai dù ¸n x©y dùng xÝ nghiÖp liªn hiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Hµ Néi, UBDN thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 1757/Q§-UB ngµy 20/3/2002 s¸t nhËp XÝ nghiÖp gièng c©y trång Toµn Th¾ng thuéc C«ng ty gièng c©y trång Hµ Néi vµo C«ng ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi. Theo quyÕt ®Þnh sè 129/2004/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 07 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ Vµ sè 125/2004/Q§-UB ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2004 cña UBDN thµnh phè Hµ Néi, thµnh lËp TæNG C¤NG TY TH¦¥NG M¹i Hµ Néi thÝ §µo Lª Cêng - Líp 7A13 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp ®iÓm ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ –C«ng ty con. C«ng ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi lµm c«ng ty mÑ. KÓ tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay, HAPRO ®· ph¸t huy ®îc nh÷ng thuËn lîi cña m×nh, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn, vÞ trÝ vµ tªn tuæi trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, kinh doanh hµng n«ng s¶n , thñ c«ng mü nghÖ… trªn toµn quèc còng nh trªn thÕ giíi . N¨m 1991 HAPRO cha cã thÞ trêng th× ®Õn n¨m 2005: -§· giao dÞch víi h¬n 70 níc vµ vïng l·nh thæ. -§· trùc tiÕp kh¶o s¸t thÞ trêng trªn 30 níc. -§· vµ ®ang xuÊt khÈu sang 60 quèc gia vµ vïng l·nh thæ. -§· giao dÞch víi h¬n 20.000 kh¸ch hµng quèc tÕ. -§· vµ ®ang lµm ¨n víi trªn 1.000 kh¸ch hµng quèc tÕ. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi - NhËn vµ b¶o toµn ph¸t triÓn sè vèn Nhµ níc giao. - §Ò ra kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng giai ®o¹n phï hîp víi chiÕn lîc chung cña Thµnh phè. - §Çu t, tæ chøc qu¶n lý vèn ®Çu t vµo c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña Thµnh phè Hµ Néi, c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc vµ níc ngoµi nh»m ph¸t triÓn Tæng C«ng ty. - Tæ chøc ®µo t¹o båi dìng nghiÖp vô n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trong tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi. -Tæ chøc Qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu, xóc tiÕn th¬ng m¹i, ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi; tæ chøc hç trî triÓn l·m. - Tæ chøc kinh doanh trong nh÷ng lÜnh vùc vµ mÆt hµng mµ C«ng ty thµnh viªn kh«ng v¬n tíi nh mét sè kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ mÆt hµng chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nh: g¹o, cµ phª, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, dÖt may, giÇy dÐp, c¬ khÝ. NhËp khÈu mét sè mÆt hµng cÇn thiÕt phôc vô cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng; kinh doanh tµi chÝnh, ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. - C¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. 3. Vèn ®iÒu lÖ cña Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi (HAPRO) (258 tû - Vèn chñ së h÷u) - Vèn Nhµ níc thùc cã trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc h¹ch to¸n tËp trung t¹i c«ng ty mÑ - Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi. - Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn mµ C«ng ty mÑ - Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi lµm chñ së h÷u. - Vèn Nhµ níc mµ C«ng ty mÑ - Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi n¾m gi÷ ë c¸c C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty liªn doanh, liªn kÕt víi níc ngoµi vµ ®Çu t ra níc ngoµi . §µo Lª Cêng - Líp 7A13 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp 4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi bé phËn trong tæ chøc bé m¸y Qu¶n lý cña Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi * S¬ ®å tæ chøc * Chøc n¨ng c¸c phßng ban (Xem phôc lôc 1) §µo Lª Cêng - Líp 7A13 4 Phßng Tæ chøc - C¸n bé V¨n phßng C«ng ty mÑ - Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi (HAPRO) §µo Lª Cêng - Líp 7A13 T.T Nghiªn cøu ph¸t triÓn Phßng §Çu t P. kÕ ho¹ch - tæng hîp P. kÕ to¸n - tµi chÝnh V¨n phßng Tæng C«ng ty 5 Chi nh¸n Tæng c«ng ty t¹i TP.HCM T.T©m xuÊt khÈu phÝa B¾c T.T NK vËt t - thiÕt bÞ T.T Du lÞch l÷ hµnh Hapro TT TM-DV Bèn mïa T.T KD hµng tiªu dïng C¸c C«ng ty con (TNHH Mét thµnh viªn, cæ phÇn, liªn doanh liªn kÕt) XN liªn hiÖp CPTP Hµ Néi Ban QL khu CNTP Hapro T.T. XK NS - Tp phÝa nam C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Cty cæ phÇn gèm vµ chî gèm sø B¸t Trµng XN s¾t mü nghÖ xuÊt khÈu XÝ nghiÖp dÞch vô kho vËn XN gèm Chu ®©u XÝ nghiÖp Toµn Th¾ng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc T.T XK TCMN phÝa nam LuËn v¨n tèt nghiÖp Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t LuËn v¨n tèt nghiÖp phÇn II Thùc tr¹ng chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi (HAPRO) I. Ph©n tÝch m«i trêng 1. Ph©n tÝch m«i trêng bªn ngoµi 1.1. M«i trêng quèc tÕ * Thêi c¬ Trªn ph¹m vi toµn cÇu, díi t¸c dông cña khoa häc c«ng nghÖ, quan hÖ kinh tÕ thÕ giíi ®ang biÕn ®éng s©u s¾c. Toµn cÇu ho¸ víi hÖ qu¶ g¾n liÒn lµ sù liªn kÕt, ®an xen vµ ph©n c«ng l¹i lao ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu ®ang diÔn ra hÕt søc nhanh chãng. NhiÒu c¬ héi kinh doanh lín vÒ xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t hoÆc tham gia vµo c¸c chuçi liªn kÕt s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi quèc gia. Khu vùc vµ thÕ giíi ®ang më ra nhiÒu c¬ héi cho Tæng C«ng ty. * Th¸ch thøc: C¸c tËp ®oµn níc ngoµi giái vÒ qu¶n lý vµ tiÕp thÞ, m¹nh vÒ tµi chÝnh vµ th¬ng hiÖu, vµ rÊt giµu kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ nh: Parkson, Wal-MartBigc, Cash vµ Carry ViÖt Nam-Metro … ®ang b¾t ®Çu å ¹t vµo ViÖt Nam t¹o søc Ðp c¹nh tranh lín, ®e do¹ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi vµ s¶n xuÊt cña ViÖt Nam trong ®ã cã Tæng c«ng ty. §iÒu nµy cµng khã kh¨n h¬n khi ViÖt Nam më cöa thÞ trêng sau khi gia nhËp WTO víi nh÷ng hoµn c¶nh phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi c¸c thµnh viªn cò thËm chÝ víi c¸c thµnh viªn míi gia nhËp nh: Trung Quèc, Campuchia… §iÒu nµy buéc Tæng c«ng ty ph¶i c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn kh«ng cßn nhËn ®îc nhiÒu sù hç trî cña ChÝnh phñ. * Trªn thÞ trêng thÕ giíi hiÖn nay, mÆc dï xu híng tù do ho¸ th¬ng m¹i lµ trµo lu phæ biÕn nhng c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i vÉn ®ang ®îc c¸c níc giµu (lµ thÞ trêng nhËp khÈu chñ yÕu cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam) dùng nªn díi nhiÒu h×nh thøc vµ ngµy cµng tinh vi nh ¸p ®Æt thuÕ chèng ph¸ gi¸, n©ng cao tiªu chuÈn hµng ho¸ nhËp khÈu… nh÷ng rµo c¶n nµy cã thÓ xuÊt hiÖn vµ g©y khã kh¨n cho xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty trong giai ®o¹n tíi. * Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, nhiÒu nhãm mÆt hµng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty nh n«ng s¶n, nguyªn liÖu th«… ®ang vµ sÏ chÞu sù c¹nh tranh gay g¸t cña c¸c níc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng t¬ng tù nh: Th¸i Lan, Trung Quèc, Malaysia… 1.2. M«i trêng trong níc 1.2.1. M«i trêng kinh tÕ * Thêi c¬ më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng t¹i ViÖt Nam ViÖt Nam qua 20 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ ®Êt níc ngµy cµng khëi s¾c tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh (trung b×nh kho¶ng 7,5% trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y) thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng ®Òu vµ m¹nh, quy m« d©n sè ®«ng, thÞ trêng §µo Lª Cêng - Líp 7A13 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp cßn t¬ng ®èi "s¬ khai" so víi thÕ giíi, céng víi sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn m¹nh cña xu híng tiªu dïng míi (coi träng th¬ng hiÖu, møc chi tiªu lín, gia t¨ng sinh ho¹t ¨n uèng bªn ngoµi, sö dông nhiÒu dÞch vô…) ®ang biÕn ViÖt Nam thµnh mét thÞ trêng hÊp dÉn cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh. ViÖc chÝnh phñ ®Èy nhanh lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, më cöa thÞ trêng th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng, ®a ph¬ng, liªn kÕt kinh tÕ khu vùc vµ ®Æc biÖt lµ chuÈn bÞ gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO, c¬ héi kinh doanh t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu vµ lín h¬n. Thªm vµo ®ã c¬ héi cho sù ph¸t triÓn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. * Th¸ch thøc (khã kh¨n) Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi, Tæng c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña thÕ giíi diÔn biÕn phøc t¹p, nÒn kinh tÕ trong níc gÆp nhiÒu khã kh¨n nh: h¹n h¸n, dÞch sars t¹i §«ng Nam ¸ n¨m 2003 vµ dÞch côm gia cÇm x¶y ra ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phè n¨m 2004 vµ 2005 ®· ¶nh hëng xÊu tíi gi¸ c¶ hµng ho¸ nhÊt lµ hµng ho¸ thùc phÈm, c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, theo ®ã c¸c s¶n phÈm tiªu dïng, s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ dÞch vô kh¸c còng t¨ng khiÕn chØ sè tiªu dïng t¨ng. §· ¶nh hëng ®Õn gi¸ ®Çu vµo cña c¸c s¶n phÈm kinh doanh néi ®Þa còng nh xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty. 1.2.2. Nhãm nh©n tè vÒ ph¸p luËt vµ qu¶n lý Nhµ níc C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ viÖc ph¸t triÓn ngµnh th¬ng m¹i nãi chung vµ th¬ng m¹i thñ ®« nãi riªng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh th¬ng m¹i. ViÖc ®Ò ¸n sè 30 - 31 - 32 §A/T¦ vÒ mét sè nhiÖm vô träng t©m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ch¬ng tr×nh 11/CT -UB cña UBND thµnh phè vÒ "N©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, ph¸t triÓn mét sè ngµnh dÞch vô, chñ ®éng héinhËp kinh tÕ quèc tÕ" vµ c¸c chÝnh s¸ch vµ ch¬ng tr×nh vÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i ®· t¹o m«i trêng kinh doanh th«ng tho¸ng, b×nh ®¼ng lµm ®éng lùc cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ ngµnh th¬ng m¹i dÞch vô. 1.2.3. C¸c nh©n tè vÒ v¨n ho¸ - x· héi §Ó cã thÓ thµnh ®¹t trong kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ híng nç lùc cña m×nh vµo c¸c thÞ trêng môc tiªu mµ cßn ph¶i biÕt khai th¸c tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh, trong ®ã cã yÕu tè m«i trêng v¨n ho¸- x· héi. V¨n ho¸ lµ mét m«i trêng tæng hîp, bao gåm: kiÕn thøc, lßng tin, nghÖ thuËt, ph¸p luËt ®¹o ®øc, phong tôc vµ bÊt cø thãi quen nµo ®ù¬c con ngêi chÊp nhËn. V× vËy v¨n ho¸ ¶nh hëng ®Õn suy nghÜ hµnh vi mçi c¸ nh©n, hµnh vi cña ngêi tiªu dïng. VÒ s¾c th¸i v¨n ho¸, nã võa chÞu ¶nh hëng cña truyÒn thèng l¹i võa chÞu ¶nh hëng cña m«i trêng, l·nh thæ, khu vùc. S¾c th¸i v¨n ho¸ in ®Ëm lªn dÊu Ên ngêi tiªu dïng, øng xö cña ngêi tiªu dïng trong ®ã cã vÊn ®Ò quan niÖm vÒ §µo Lª Cêng - Líp 7A13 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp th¸i ®é ®èi víi hµng ho¸ mµ hä cÇn mua. Do vËy, ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng trong níc, khu vùc vµ thÕ giíi Tæng C«ng ty cÇn ph¶i hiÓu râ vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi cña tõng miÒn, trong níc vµ khu vùc. 1.2.4. C¸c yÕu tè kü thuËt - c«ng nghÖ Ngµy nay, yÕu tè c«ng nghÖ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, mçi doanh nghiÖp, c«ng nghÖ cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn hai yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: chÊt lîng vµ chi phÝ c¸ biÖt cña s¶n phÈm, dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho thÞ trêng. Song ®Ó thay ®æi c«ng nghÖ kh«ng ph¶i dÔ. Nã ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¶m b¶o nhiÒu yÕu tè nh: tr×nh ®é lao ®éng ph¶i phï hîp, ®ñ n¨ng lùc tæ chøc… Víi Tæng C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê sù quan t©m cña ChÝnh phñ vµ UBND thµnh phè Hµ Néi vµ tÇm nh×n cña ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý trong Tæng C«ng ty mµ Tæng C«ng ty ®· m¹nh d¹n ¸p dông nhiÒu tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt - kinh doanh ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, dÉn ®Õn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, vµ lµm cho Tæng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Tõ ®ã n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn mét phÇn kh«ng nhá lao ®éng cña Tæng c«ng ty lµ lao ®éng phæ th«ng, tr×nh ®é thÊp, lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng n¾m b¾t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®ã lµ mét vÊn ®Ò mµ khi ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chó ý. 2. Ph©n tÝch m«i trêng ngµnh 2.1. C¸c ®Æc tÝnh chung cña ngµnh th¬ng m¹i – dÞch vô ViÖt Nam tõ 2001 – 2005. Trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï chÞu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè bÊt lîi nh dÞch Sars, dÞch cóm gia cÇm…Song nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ cña ngµnh th¬ng m¹i nãi riªng vÉn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña ngµnh th¬ng m¹i trong thêi gian qua lµ kh¸ cao ®¹t 16,3%/n¨m, vµ ®ang ë trong giai ®o¹n t¨ng trëng. Ngµnh dÞch vô – th¬ng m¹i còng chiÕm tû träng lín vµ ngµy cµng t¨ng trong nÒn kinh tÕ (chiÕm 38% trong GDP n¨m 2005). §iÒu nµy ®· thu hót sù tham gia m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp tham gia trong lÜnh vùc th¬ng m¹i t¹o nªn sù c¹nh tranh trong ngµnh lµ rÊt lín. Do vËy, ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i x©y dùng cho mét chiÕn lîc ®óng ®¾n vµ hîp lý. 2.2. C¸c lùc lîng c¹nh tranh trong ngµnh 2.2.1.§èi thñ c¹nh tranh Trong ngµnh hiÖn nay, sè c¸c doanh nghiÖp tham gia rÊt nhiÒu song cã thÓ chia ra ba nhãm c¬ b¶n lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc (Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Sµi Gßn, Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi , C«ng ty §µo Lª Cêng - Líp 7A13 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp xuÊt nhËp khÈu Intimex…) doanh nghiÖp ho¹t ®éng th¬ng m¹i theo h×nh thøc kinh doanh t nh©n vµ hé gia ®×nh; doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (C«ng ty TNHH Cash vµ Carry ViÖt Nam- Metro, Bigc …). Sè lîng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh lµ nhiÒu do vËy trong khi x©y dùng chiÕn lîc Tæng c«ng ty cÇn lùa chän, ph©n lo¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ph¸t triÓn. Do Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp võa s¶n xuÊt, võa ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. Nªn khi ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh, Tæng c«ng ty sÏ chia kª theo tõng lÜnh vùc. Trong thêi gian võa qua, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty lµ: * Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c thµnh phÇn chÕ biÕn chÊt lîng cao tõ thÞt, thuû h¶i s¶n, rau, c¸ qu¶…th× cã c«ng ty ®å hép H¹ Long, c¸c c¬ së chÕ biÕn t nh©n…§èi víi ®å uèng cã cån: Rîu nÕp Hapro, Vodka, Vang nho, vang Hibisceus th× cã kh¸ nhiÒu ®èi thñ nh: C«ng ty rîu Hµ Néi , vang Th¨ng Long, vang §µ L¹t, c¸c c«ng ty rîu vang Ph¸p vµ mét sè c«ng ty nhËp khÈu rîu tõ níc ngoµi…vµ ®èi víi c¸c lo¹i ®å uèng kh«ng cån nh : chÌ xanh c¸c lo¹i, chÌ ®¾ng, níc tinh khiÕt, c¸c lo¹i níc hoa qu¶, cã Tæng c«ng ty chÌ vµ c¸c c«ng ty níc gi¶i kh¸t… *Trong lÜnh vùc dÞch vô ¨n uèng, gi¶i kh¸t, du lÞch, ho¹t ®éng nhµ hµng… Tæng c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Lµ mét doanh nghiÖp cã vèn Nhµ níc nªn trong thêi gian võa qua ®èi thñ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty x¸c ®Þnh chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. §Æc biÖt lµ c«ng ty TNHH Cash vµ Carry ViÖt Nam - Metro, Bigc cã hÖ thèng kinh doanh th¬ng m¹i t¹i c¶ miÒn B¾c vµ miÒn Nam. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc th¬ng m¹i th× ®iÓm m¹nh cña hä lµ cã kh¶ n¨ng lín vÒ vèn, ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i mÆt hµng vµ gi¸ thÊp. Hä cßn cã c«ng nghÖ vµ kü n¨ng qu¶n lý theo t¸c phong c«ng nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi khi ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng ViÖt Nam, chiÕn lîc c¹nh tranh lóc ®Çu chñ yÕu lµ vÒ gi¸ ®Ó thu thót kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, hä còng cã mét sè ®iÓm yÕu ®ã lµ hä sÏ gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n lóc ®Çu khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam, chÝnh s¸ch cña níc ta ®«i khi g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh cña hä; th¬ng hiÖu cña c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh míi cã thÓ ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn. 2.2.2. Ph©n tÝch kh¸ch hµng Kh¸ch hµng cña Tæng c«ng ty ®îc chia ra lµm hai nhãm theo thÞ trêng ho¹t ®éng ®ã lµ kh¸ch hµng trong níc vµ kh¸ch hµng quèc tÕ. * HiÖn nay, víi møc thu nhËp b×nh qu©n/®Çu ngêi cña ViÖt Nam cßn thÊp nªn møc tiªu dïng cña ngêi d©n trong lÜnh vùc th¬ng m¹i cha cao. Ho¹t ®éng th§µo Lª Cêng - Líp 7A13 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp ¬ng m¹i cã xu híng ph¸t triÓn, nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i cã s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó tuy nhiªn cÇu tiªu dïng x· héi cha cao. §iÒu nµy g©y søc Ðp lín cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng th¬ng m¹i vÒ gi¸. Ngoµi yÕu tè vÒ gi¸ th× chÊt lîng s¶n phÈm còng kh¸ quan träng. §êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao; nhu cÇu vÒ cuéc sèng cã chÊt lîng ngµy mét nhiÒu h¬n. §èi víi kh¸ch hµng néi ®Þa cña doanh nghiÖp chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c thµnh phè lín, kh¸ch hµng môc tiªu vÉn tËp trung vµo nh÷ng ngêi cã thu nhËp kh¸ nªn yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm kh¸ cao. Tæng c«ng ty ®· triÓn khai ho¹t ®éng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm trong thêi gian qua. §¶m b¶o c¸c s¶n phÈm tu©n theo ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ tríc khi ®a tíi tay ngêi tiªu dïng. * Kh¸ch hµng quèc tÕ cña Tæng c«ng ty g©y mét søc Ðp kh¸ lín. Do thÞ trêng quèc tÕ kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng, kh¸ch hµng cã rÊt nhiÒu quyÒn lùa chän. H¬n n÷a kh¸ch hµng trªn thÞ trêng quèc tÕ thêng lµ nh÷ng c«ng ty lín chuyªn nhËp khÈu hµng ho¸ phong phó nªn yªu cÇu cao. Ngoµi yÕu tè vÒ gi¸ c¶, dÞch vô cßn ®ßi hái c¸c dÞch vô sau b¸n hµng. Tæng c«ng ty rÊt quan t©m vµ chó träng tíi c«ng t¸c b¸n hµng. HiÖn nay, Tæng c«ng ty ®· cã riªng mét trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ®Ó gióp ®Þnh híng thÞ trêng vµ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho Tæng c«ng ty. 2.2.3. Ph©n tÝch nhµ cung cÊp Tæng c«ng ty th¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp võa tham gia lÜnh vùc s¶n xuÊt, võa ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô. Tæng c«ng ty kh«ng chØ chó träng ®Õn viÖc khai th¸c nhu cÇu vµ thÞ trêng mµ cßn ®Æc biÖt chó träng nhu cÇu t¹o nguån hµng. Ngoµi mét sè xÝ nghiÖp vµ c«ng ty s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm cho Tæng c«ng ty nh: XÝ nghiÖp giÕt mæ lîn t¹i LÖ Chi, Gia L©m, L¬ng Yªn, H¶i Bèi, §«ng Anh, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt rîu, xÝ nghiÖp chÕ biÕn thÞt nguéi, XÝ nghiÖp mú phë, XÝ nghiÖp ®å hép rau qu¶. PhÇn lín hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i nhËp tõ c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. HiÖn t¬ng tranh mua, tranh b¸n trong thu mua hµng xuÊt khÈu cßn diÔn ra kh¸ phæ biÕn: Hµng nhËp khÈu kh«ng æn ®Þnh vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶, søc Ðp tõ c¸c nhµ cung cÊp lªn kh¸ cao. Do v©y trong thêi gian tíi viÖc chñ ®éng t¹o nguån hµng ®èi víi Tæng c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. 2.2.4. Ph©n tÝch c¸c ®èi thñ tiÒm Èn : ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA vµ chuÈn bÞ tham gia WTO. Trong thêi gian tíi ViÖt Nam còng sÏ x©y dùng rÊt nhiÒu khu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i sÏ ra ®êi. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho Tæng c«ng ty trong viÖc ph¸t triÓn. Song Tæng c«ng ty còng cã thÓ gÆp nhiÒu th¸ch thøc khi c¸c c«ng ty, tËp ®oµn lín trong khu vùc vµ thÕ giíi sÏ th©m nhËp vµo ViÖt Nam. Do vËy, tõ nay tíi n¨m 2010 ®èi thñ tiÒm Èn ®¸ng lo ng¹i nhÊt cña Tæng c«ng ty §µo Lª Cêng - Líp 7A13 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp lµ c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô. Tuy nhiªn, trong thêi gian ®Çu c¸c ®èi thñ vÉn cha g©y søc Ðp lín ®èi víi Tæng c«ng ty nhÊt lµ trong thêi gian x©y dùng chiÕn lîc. Trong m«i trêng ngµnh hiÖn nay, ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng ®èi víi Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c tËp ®oµn, c«ng ty th¬ng m¹i cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã kh¶ n¨ng vµ sÏ tham gia vµo thÞ trêng ViÖt Nam. Cã thÓ nãi ®ã lµ c¸c ®èi thñ rÊt m¹nh vÒ: tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh còng nh c«ng nghÖ qu¶n lý cña hä rÊt lín. Do vËy Tæng c«ng ty còng cÇn chuÈn bÞ, ph©n tÝch râ ®èi thñ ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p c¹nh tranh. Tuy nhiªn, trong mét vµi n¨m tíi c¸c ®èi thñ nµy cã thÓ vÉn cha x©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam do luËt cña ViÖt Nam cßn cha t¹o m«i trêng th«ng tho¸ng, h¬n n÷a c¸c níc trong khu vùc vµ ®Æc biÖt lµ Trung Quèc hiÖn nay lµ thÞ trêng hÊp dÉn ®èi víi hä h¬n. 2.2.5. S¶n phÈm thay thÕ : Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ph¬ng thøc kinh doanh phôc vô ra ®êi ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin lµm t¸c ®éng rÊt lín tíi ngµnh th¬ng m¹i – dÞch vô. C¸c ph¬ng thøc giao dÞch kinh doanh míi ra ®êi víi c¸c ®Æc tÝnh u viÖt h¬n nh: tiÖn dông h¬n, chi phÝ rÎ h¬n, thêi gian nhanh h¬n…t¹o nªn mét søc Ðp lín. Tuy nhiªn, hiÖn nay Tæng c«ng ty còng lu«n chó träng ®Çu t cho m×nh nh÷ng trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Do ®ã søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕ ®èi víi Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi vÉn cha lín l¾m 3. Ph©n tÝch m«i trêng néi bé doanh nghiÖp 3.1. Nguån lùc vËt chÊt Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng chÝnh trong ngµnh th¬ng m¹i – dÞch vô, nguån lùc vËt chÊt trong ®ã quan träng nhÊt lµ ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ giao dÞch. NÕu ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ giao dÞch tèt sÏ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín cho Tæng c«ng ty. HiÖn nay, ngoµi trô së chÝnh ®Æt t¹i 38- 40 Lª Th¸i Tæ, thuéc khu vùc trung t©m cña quËn Hoµn KiÕm, víi diÖn tÝch ®Êt sö dông gÇn 2000m 2 lµm v¨n phßng, phßng trng bµy cña Tæng c«ng ty, Tæng c«ng ty cßn qu¶n lý h¬n 400 ®Þa ®iÓm kinh doanh thuËn lîi kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông cña Tæng c«ng ty lµ 938.347m 2 bao gåm hÖ thèng m¹ng líi kinh doanh, cöa hµng b¸n lÎ, trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ, kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Tæng c«ng ty cßn më réng ®Çu t, ®Æt c¸c trô së giao dÞch t¹i c¸c thµnh phè lín trong c¶ níc nh : H¶i D¬ng. H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh … M¹ng líi kinh doanh néi ®Þa cña Tæng c«ng ty nh÷ng n¨m võa §µo Lª Cêng - Líp 7A13 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp qua kh¸ ph¸t triÓn. §èi víi mét sè níc lµ b¹n hµng truyÒn thèng cña Tæng c«ng ty th× t¹i ®ã Tæng c«ng ty còng ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn. Sù ph¸t triÓn cña nguån lùc vËt chÊt phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c ®Çu t. Nh÷ng n¨m võa qua, Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t nh»m c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c ®Þa ®iÓm kinh doanh t¬ng ®èi lín vµ cã vÞ thÕ th¬ng m¹i. §Ó më réng qui m« s¶n xuÊt vµ kinh doanh, Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh mét sè gãi thÇu trong dù ¸n ®Çu t Côm c«ng nghiÖp thùc phÈm Hapro t¹i Gia L©m, dù ¸n th¬ng m¹i – dÞch vô 10b Trµng Thi, kinh doanh th¬ng m¹i – dÞch vô c¸c c¨n hé cao cÊp ®Ó b¸n… Tæng c«ng ty còng ®ang khÈn tr¬ng x©y dùng mét sè dù ¸n ®Çu t trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ vµ ph¬ng ¸n b¸n ®Êu gi¸ mét sè ®Þa ®iÓm nhá lÎ do Tæng c«ng ty qu¶n lý nh»m t¹o nguån vèn x©y dùng c¸c dù ¸n trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ lín gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô chÊt lîng cao cña Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn so víi yªu cÇu c¹nh tranh lín, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i cña Tæng C«ng ty vÉn cßn nhá lÎ, manh móm, ph©n t¸n, vµ cha ®îc quy ho¹ch l¹i mét c¸ch phï hîp vÒ quy m«, tr×nh ®é vµ ngµnh hµng kinh doanh. Do ®ã, mÆc dï chiÕm gi÷ nh÷ng vÞ trÝ cã lîi thÕ c¹nh tranh cao nhng hiÖu qu¶ kinh doanh vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng cña Tæng C«ng ty vÉn cßn thÊp so víi tiÒm n¨ng. 3.2. Nguån nh©n lùc B¶ng c¬ cÊu nguån nh©n lùc Tiªu thøc §é tuæi 18-30 Trªn 30 Giíi tÝnh Nam N÷ §¬n vÞ 2003 2004 2005 2004/2003 CL % Ngêi Ngêi 1634 4048 1831 4078 2212 3934 197 30 Ngêi Ngêi 2784 2998 2895 3014 3012 3134 12 0,74 2005/2004 CL % 381 -144 20,8 -3,53 111 3,98 117 4,04 116 4 120 3,98 (Nguån: Phßng Tæ chøc- c¸n bé) VÒ giíi nh×n chung tû lÖ n÷ chiÕm nhiÒu h¬n nam giíi. Sè lîng lao ®éng cña nam vµ n÷ t¨ng thªm qua c¸c n¨m lµ t¬ng ®èi b»ng nhau kho¶ng 4%. §©y lµ do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña Tæng c«ng ty cÇn lao ®éng n÷ tham gia vµo lÜnh vùc chÕ biÕn vµ thñ c«ng mü nghÖ. VÒ ®é tuæi th× tû lÖ gi÷a nh÷ng ngêi trªn 30 tuæi cao h¬n nh÷ng ngêi tõ 18 - 30. Tuy nhiªn qua ba n¨m ta thÊy xu híng trÎ ho¸ ngµy mét t¨ng, n¨m 2004 t¨ng 12% vµ n¨m 2005 t¨ng 20,8%. Víi xu híng trÎ ho¸ lùc lîng lao ®éng ®· vµ sÏ t¹o cho Tæng c«ng ty cã thªm lîi thÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh. §©y lµ lùc lîng lßng cèt trong t¬ng lai, ®a Tæng c«ng ty ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. §µo Lª Cêng - Líp 7A13 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Theo phßng tæ chøc c¸n bé, tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé trong Tæng c«ng ty còng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chñ yÕu lµ nh÷ng ngêi ë ®é tuæi cao, kinh nghiªm vÒ chuyªn m«n còng nh kh¶ n¨ng l·nh ®¹o tèt. §©y lµ mét u thÕ lín gióp cho bé m¸y cña Tæng c«ng ty ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. N¨m 2000, sè c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc rÊt thÊp chØ míi cã 64 ngêi. Song tõ n¨m 2001, do yªu cÇu n©ng cao tr×nh ®é vµ mong muèn cã nh÷ng c¸n bé v÷ng vµng kiÕn thøc, chuyªn m«n cao, Tæng c«ng ty ®· cö vµ tuyÓn mét sè c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®Ó tham gia vµo bé m¸y l·nh ®¹o cña Tæng c«ng ty. Sè lao ®éng phæ th«ng chiÕm tû träng lín trong tæng lùc lîng lao ®éng, trung b×nh trªn 50% tæng sè lùc lîng lao ®éng. §©y chñ yÕu lµ c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c¸c XÝ ngiÖp, nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm cña Tæng c«ng ty. Lao ®éng trùc tiÕp cã kü thuËt vµ tay nghÒ cao chiÕm tû träng rÊt nhá, kho¶ng 6% trong tæng sè lùc lîng lao ®éng, g©y nªn sù thiÕu hôt lín. Bªn c¹nh ®ã tr×nh ®é qu¶n lý tiÕp thÞ, c«ng nghÖ, chuyªn m«n nghiÖp vô, kü n¨ng phôc vô vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc chuyªn s©u vµ kinh nghiÖm kinh doanh t¹i c¸c thÞ trêng níc ngoµi… cña mét bé phËn lín c¸n bé nh©n viªn cña Tæng c«ng ty thÊp so víi yªu cÇu c¹nh tranh quèc tÕ. Mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cÇn ph¶i ®µo t¹o l¹i. Do ®ã, trong thêi gian tíi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o cho sè lao ®éng nµy. 3.3. Th¬ng hiÖu Th¬ng hiÖu lµ dÊu hiÖu mµ mét ho¹t ®éng nhãm c¸c doanh nghiÖp sö dông ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. * §èi víi Doanh nghiÖp: - Th¬ng hiÖu lµ tµi s¶n v« h×nh, lµ gi¸ trÞ céng thªm (nÕu th¬ng hiÖu cã uy tÝn ngîc l¹i nÕu th¬ng hiÖu ®ã bÞ mÊt uy tÝn, bÞ kh¸ch hµng tÈy chay) cho mçi s¶n phÈm. Gi¸ trÞ cña th¬ng hiÖu cµng lín khi th¬ng hiÖu ®ã cµng gÇn gòi víi kh¸ch hµng, ®îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt tíi, mÕn mé vµ tin tëng. - Th¬ng hiÖu lµ sù kh¼ng ®Þnh ®¼ng cÊp cña s¶n phÈm vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. - Th¬ng hiÖu lµ lêi cam kÕt danh dù cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cung cÊp. - Th¬ng hiÖu gióp doanh nghiÖp cñng cè kh¶ n¨ng c¹nh tranh, cñng cè vµ më réng thÞ phÇn, gióp n©ng cao doanh sè vµ lîi nhuËn. - Th¬ng hiÖu lµ c«ng cô giao tiÕp cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng lµ søc hót ®èi víi c¸c nh©n tµi. - T¨ng kh¶ n¨ng chèng ®ì tríc khñng ho¶ng vµ suy tho¸i cña thÞ trêng. - NhËn ®îc sù hç trî vµ hîp t¸c th¬ng m¹i nhiÒu h¬n tõ c¸c ®èi t¸c. §µo Lª Cêng - Líp 7A13 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Th¬ng hiÖu ®îc b¶o hé sÏ ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ tríc sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh cña c¸c ®èi thñ. * Víi kh¸ch hµng: - B¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho kh¸ch hµng khi lùa chän s¶n phÈm cã th¬ng hiÖu (biÕt râ nguån gèc xuÊt xø vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ cung cÊp s¶n phÈm). - Gi¶m thiÓu rñi ro trong tiªu dïng. - TiÕt kiÖm chi phÝ t×m kiÕm. - Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ b¶n th©n kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm. - Yªn t©m vÒ chÊt lîng . * HiÖn nay Tæng C«ng ty ®ang së h÷u kh¸ nhiÒu th¬ng hiÖu, trong ®ã sè th¬ng hiÖu cña Tæng C«ng ty ®· cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh t¹i thÞ trêng thÕ giíi nh: Hapro, Artex, Unimex… vµ t¹i thÞ tr êng Hµ Néi vµ c¸c ®Þa bµn l©n cËn nh: Thuû T¹, Th¨ng Long, Hafasco, Thùc phÈm Hµ Néi… cã ® îc nh÷ng th¬ng hiÖu næi tiÕng nh vËy tríc hÕt lµ do sù nhËn thøc ®óng ®¾n cña toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng C«ng ty vµ sù quan t©m cña UBND thµnh phè Hµ Néi, trong qu¸ tr×nh x©y dùng th¬ng hiÖu cña Tæng C«ng ty. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng quan träng lµm ®Çu ®Ò Tæng C«ng ty tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tíi. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn cam kÕt AFTA, hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü vµ s¾p tíi lµ gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO… Tæng C«ng ty ph¶i thõa nhËn r»ng. Tµi s¶n th ¬ng hiÖu cña Tæng C«ng ty cha ®ñ m¹nh so víi yªu cÇu héi nhËp. Ngoµi th¬ng hiÖu Hapro ®· cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh t¹i thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi c¸c th¬ng hiÖu kh¸c míi chØ cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh t¹i Hµ Néi vµ c¸c ®Þa bµn l©n cËn, cha ®ñ m¹nh trªn ph¹m vi toµn quèc vµ khu vùc. §ã lµ ®iÓm yÕu c«ng ty cÇn kh¾c phôc ngay. 3.4. V¨n ho¸ Tæng C«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua díi sù quan t©m cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ mét tinh thÇn lµm viÖc hÕt m×nh toµn bé ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn thuéc Tæng c«ng ty ®· ®a c«ng ty ph¸t triÓn kh«ng ngõng. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc, vµ ®îc ngêi tiªu dïng ®¸nh gi¸ rÊt cao, kh«ng nh÷ng t¹i thÞ trêng trong níc vµ ngay c¶ c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu khã tÝnh nh Mü, B¾c Mü, T©y ¢u, NhËt B¶n… th× s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty còng cã mÆt vµ ®îc ngêi tiªu dïng t¹i ®ã rÊt tÝn nhiÖm, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong Tæng C«ng ty kh«ng ngõng ®îc n©ng cao, cã ®ù¬c kÕt qu¶ nh vËy ph¶i nãi ®Õn mét nh©n tè v« cïng quan träng ®ã lµ ®¹o ®øc kinh doanh cña Tæng C«ng ty. Hay nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ v¨n ho¸ Tæng C«ng ty, bëi v× nÒn t¶ng cña v¨n ho¸ Tæng C«ng ty chÝnh lµ ®¹o ®øc Tæng C«ng ty. ChÝnh v¨n ho¸ Tæng C«ng ty ®· lµm cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn coi Tæng C«ng ty nh mét céng ®ång, hä coi Tæng C«ng ty lµ mét m«i trêng sinh ho¹t, trong ®ã hä §µo Lª Cêng - Líp 7A13 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp sèng , ph¸t triÓn vµ phôc vô, hä chia sÎ nh÷ng khã kh¨n vµ chë ng¹i víi Tæng C«ng ty, lµm cho Tæng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. V¨n ho¸ Tæng C«ng ty cßn ®îc thÓ hiÖn th«ng qua lêi cam kÕt ®em ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô tèt h¬n n÷a víi ph¬ng ch©m vµ t«n chØ hµnh ®éng lµ: + Hapro ®¶m b¶o cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ®¸p øng mäi yªu cÇu ®· cam kÕt víi kh¸ch hµng. + Hapro liªn tôc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. + Hapro lµ ngêi b¹n ®¸ng tin cËy vµ ngêi ®ång hµnh thuû chung víi kh¸ch hµng. MÆt kh¸c còng ph¶i thõa nhËn r»ng do ®Æc ®iÓm lµ míi thµnh lËp nªn v¨n ho¸ doanh nghiÖp cña Tæng C«ng ty cha ®Þnh h×nh râ, cha thóc ®Èy h¬n n÷a cho sù ph¸t triÓn ®ã lµ mét trong nh÷ng yÕu kÐm mµ Tæng C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay. §µo Lª Cêng - Líp 7A13 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.5. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m 2003-2005 BiÓu tæng hîp c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 2003 - 2005 Sè tuyÖt ®èi 2996 3779 107,3 142 113 148 123,0 147,5 5909 142 27 115 21 202 890.086 124,2 4.000 103,9 126,4 126,7 126,8 131,2 135,5 6146 151 29 122 23 220 104 106,3 107,4 106 109,5 108,9 1086000 122 1282.000 118 Tû ® 0,527 142,9 0,639 121,3 0,65 101,7 % 0,0053 80,1 0,0055 104 0,0057 103,4 % 0,142 86,6 0,147 103,7 0,152 103 Sè vßng 32,923 103,6 32,860 99,8 32,786 99,8 §¬n vÞ tÝnh 1 Doanh thu tiªu thô 2 3 Tæng sè CNV Tæng sè vèn KD a. Vèn C§ b. Vèn L§ Lîi nhuËn sau thuÕ Nép ng©n s¸ch TiÒn l¬ng b×nh qu©n cña 1 CNV N¨ng suÊt L§ 1 CNV (1:2) LN/ DTTT (4:1) LN/Vèn KINH DOANH (4:3) Vßng quay VL§ (1:3b) Theo gi¸ hiÖn hµnh. Tû ® Ngêi Tû ® Tû ® Tû ® Tû ® Tû ® 5682 112,3 21,3 91 16 149 §ång 7 8 9 10 2005 % so víi n¨m tríc 105,8 ChØ tiªu % so víi n¨m tríc 153,4 2004 % so víi n¨m tríc 126,2 STT 4 5 6 2003 Sè tuyÖt ®èi Sè tuyÖt ®èi (Nguån, sè liÖu tõ Tæng C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi) * ChØ tiªu 1 cho biÕt Doanh thu tiªu thô n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc, tuy nhiÒu tèc ®é t¨ng gi÷a c¸c n¨m lµ kh«ng ®Òu nhau vµ cã xu híng gi¶m dÇn. Cô thÓ n¨m 2003 lµ 153,4%, n¨m 2004 lµ 126,1 % vµ n¨m 2005 lµ 105% cã ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ do Tæng C«ng ty ®· chó ý ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, më réng thÞ tr êng trong vµ ngoµi níc. * ChØ tiªu 4 (Lîi nhuËn sau thuÕ) ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty lµ tèt, lîi nhuËn 4 n¨m ®Òu d¬ng vµ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Thªm vµo ®ã sè tiÒn nép vµo ng©n s¸ch ®Òu t¨ng trong 3 n¨m tõ 2003 - 2005, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn còng kh«ng ngõng t¨ng trong 3 n¨m. * ChØ tiªu 7 cho biÕt 1 c«ng nh©n viªn t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn trong mét n¨m. Ta thÊy r»ng n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ®Òu trong 3 n¨m, n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc. Tuy nhiªn tû lÖ n¨ng suÊt lao ®éng gi÷a c¸c n¨m gi¶m dÇn n¨m 2003 so víi 2002 lµ 142,9 % n¨m 2004 so víi 2003 lµ 121,3 % vµ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ 101,7 %. §ã lµ do trong 3 n¨m Tæng c«ng ty ®· chó ý tíi c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn nguån hµng phôc vô thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu chÝnh v× thÕ mµ nh÷ng ngêi c«ng nh©n míi lµm viÖc cha thùc sù ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña c«ng viÖc. * ChØ tiªu 8 (Lîi nhuËn trªn doanh thu tiªu thô) cho biÕt 1 ®ång doanh thu tiªu thô t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong 1 n¨m.N¨m 2003 chØ sè nµy ®¹t §µo Lª Cêng - Líp 7A13 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp 0,0053 n¨m 2004 lµ 0,0055 n¨m 2005 lµ 0,0057. Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ do Tæng c«ng ty ®· kiÓm so¸t vµ gi¶m ®îc chi phÝ do ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty * ChØ tiªu 9 (Lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh). Ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 chØ sè nµy lµ 0,142 n¨m 2004 lµ 0,147 vµ n¨m 2005 lµ 0,152. ThÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña Tæng C«ng ty lµ tèt, cã ®îc kÕt qu¶ tèt nh vËy tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng c«ng ty víi c¸c môc tiªu chiÕn lîc giai ®o¹n 2003 - 2005 lµ: xuÊt nhËp khÈu - t¹o nguån hµng thÞ trêng néi ®Þa, lµ rÊt phï hîp. * ChØ tiªu 10 (Vßng quay vèn lu ®éng) ph¶n ¸nh sè vßng chu chuyÓn ®îc cña vèn lu ®éng trong 1 kú ( 1 n¨m). N¨m 2003 lµ 32,923vßng, n¨m 2004 lµ 32,860 vßng, n¨m 2005 lµ 32,786 vßng. Qua ®©y ta còng thÊy hiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng lµ tèt. Tuy tû lÖ sè vßng quay vèn lu ®éng gi÷a c¸c n¨m ngµy mét gi¶m cô thÓ: n¨m 2003 so víi 2002 lµ 103,6 %; n¨m 2004 so víi 2003 lµ 99,8%; n¨m 2005 so víi 2004 lµ 99,8% ®ã lµ do Tæng c«ng ty ®· ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu vµ néi ®Þa dÉn tíi t¨ng møc hµng dù tr÷, t¨ng chi phÝ dù tr÷. Tãm l¹i, trong 3 n¨m 2003-2005 tinh h×nh kinh doanh cña tæng c«ng ty lµ tèt. Sù t¨ng trëng cña c«ng ty lµ v÷ng ch¾c,tèc ®é t¨ng trëng kh«ng ®Òu nhng cao, t¨ng trëng toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu, x©y dng ®îc hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc phÈm chÕ biÕn mang th¬ng hiÖu HAPRO, phôc vô thÞ trêng trong níc vµ híng tíi xuÊt khÈu. C¸c c«ng ty cæ phÇn do T«ng C«ng ty s¸ng lËp ®· æn ®Þnh s¶n xuÊt, thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña c«ng nh©n viªn trong Tæng C«ng ty. Cã ®îc thµnh qu¶ nh vËy lµ do T«ng C«ng ty ®· chó ý ®Õn c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn lîc lµ t¹o nguån hµng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc. II. Ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh cña tæng c«ng ty theo ph¬ng ph¸p SWOT Ma trËn C¬ héi- Th¸ch thøc/ §iÓm m¹nh- §iÓm yÕu Ma trËn C¬ héi (O) 1. Tham gia vµo thÞ ttêng toµn cÇu 2. Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ViÖt Nam. 3. 3. ChiÕm lÜnh thÞ trêng Hµ Néi ®Ó chi phèi thÞ trêng 4 miÒn b¾c. §iÓm m¹nh (S) §µo Lª Cêng - Líp 7A13 17 Th¸ch thøc (T) 1. Ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c tËp ®oµn m¹nh cña níc ngoµi. 2. Ch¶y m¸u chÊt x¸m 3. Ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i. 4. MÆt hµng xuÊt khÈu ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c mÆt hµng cña Th¸i Lan, Trung Quèc... LuËn v¨n tèt nghiÖp 1. Ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con. 2. T¹i Hµ Néi Cty cã rÊt nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh. 3. Mét sè th¬ng hiÖu ®· cã chç ®øng t¹i thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 4. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn rÊt chung thµnh víi Tæng c«ng ty §iÓm yÕu (W) 1. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i cßn nhá lÎ, manh món, ph©n t¸n. 2. Cha h×nh thµnh ®îc sù liªn kÕt chuçi ®Ó chñ ®éng nguån hµng. 3.Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu . 4. Tµi s¶n th¬ng hiÖu cha ®ñ m¹nh so víi yªu cÇu héi nhËp. 5. NhiÒu doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty kinh doanh ch«ng chÐo... 6. V¨n hãa doanh nghiÖp cha ®Þnh h×nh lµm ®«ng lùc cho ph¸t triÓn. S1O1, S1O2, S1O3 S1T1, S1T2, S1T3 S2O1, S2O2, S2O3 S2T1, S2T2... S3O1... S3T1... S4O1... S4T1... W1O1, W1O2, W1O3 W1T1... W2O1... W2T1... W3O1... W3T1... W4O1... W4T1... W5O1... W5T1... W6O1... W6T1... Tõ ma trËn trªn, ta cã thÓ ph©n tÝch c¸c ph¬ng ¸n cô thÓ h¬n vÝ dô: - P/A (S1O1): Ph¸t huy søc m¹nh ®an xen c¸c h×nh thøc ®Ó t¹o thµnh sù liªn kÕt ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®«ng gi÷a Tæng c«ng ty vµ c¸c Cty thµnh viªn vµ c«ng ty vÖ tinh ®Ó tham gia vµo thÞ trêng toµn cÇu. - P/A (S2O3): T¹i Hµ Néi c«ng ty ph¸t huy ®îc lîi thÕ vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, vèn, h¹ tÇng cña thµnh phè víi m¹ng líi kinh doanh réng kh¾p... ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng Hµ Néi tõ ®ã chi phèi thÞ trêng MiÒn B¾c. - PA … T¬ng tù ®èi víi c¸c ph¬ng ¸n cßn l¹i. III. §¸nh gi¸ c¸c ch¬ng tr×nh chiÕn lîc giai ®o¹n 2003- 2005 1. Ch¬ng tr×nh xuÊt nhËp khÈu Thµnh tùu N¨m 2003 kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ 71tr USD, n¨m 2004 lµ149tr USD vµ ®Õn n¨m 2005 con sè ®ã ®· lªn tíi 159tr USD. ThÞ trêng xuÊt nhËp khÈu cña T«ng C«ng ty ngµy cµng më réng. HiÖn nay Tæng C«ng ty cã thÞ trêng xuÊt nhËp §µo Lª Cêng - Líp 7A13 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp khÈu t¹i 61 níc vµ khu vùc nh: Ch©u ¢u, Ch©u Mü, NhËt, c¸c níc Liªn X« cò vµ ®«ng ¢u... Mét sè th¬ng hiÖu cña Tæng c«ng ty ®· cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh t¹i thÞ trêng thÕ giíi nh: HAPRO, ARTEX, UNIMEX, ... Tån t¹i ThÞ trêng níc ngoµi cña Tæng c«ng ty ®îc më réng nhng vÉn con khiªm tèn so víi tiÒm n¨ng. Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu nhiÒu nhãm mÆt hµng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty nh: n«ng s¶n, nguyªn liÖu th«, hµng thñ c«ng mü nghÖ... ®ang ph¶i c¹nh tranh gay g¾t vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶ cña c¸c níc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng t¬ng tù nh: Th¸i Lan, Trung Quèc... do ®ã thÞ phÇn cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña Tæng c«ng ty nãi riªng ®ang cã nguy c¬ gi¶m ®¸ng kÓ. Ngoµi ra viÖc xóc tiÕn th¬ng m¹i cßn chËm ch¹p, cha ®îc coi träng, ®Æc biÖt thiÕu th«ng tin vÒ thÞ trêng lµ mét ®iÓm yÕu kÐm lín cña c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt nhËp khÈu thuéc Tæng c«ng ty. 2. Ch¬ng tr×nh t¹o nguån hµng. Thµnh tùu §Ó chñ ®éng t¹o nguån hµng Tæng c«ng ty ®· ®Çu t x©y dùng côm c«ng nghiÖp thùc phÈm HAPRO, u tiªn hîp t¸c víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ®¹t c¸c tiªu chuÈn cao vÒ chÊt lîng vµ dÞch vô, qua ®ã nh¨m gi÷ ®îc kh¸ch hµng cò, thu hót thªm kh¸ch hµng míi ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. §Æc biÖt lµ viÖc ChÝnh Phñ vµ thµnh phè Hµ Néi thµnh lËp Tæng c«ng ty ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑc«ng ty con víi 23 c«ng ty thanh viªn lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Tæng c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc Tæng c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi mét sè vÊn ®Ò nh t×nh h×nh triÓn khai c¸c dù ¸n trong côm c«ng nghiÖp HAPRO cßn chËm, ®Æc biÖt Tæng c«ng ty cha h×nh thµnh ®îc sù liªn kÕt chuçi trong ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ v÷ng ch¾c gi÷a c¸c thµnh viªn trong Tæng c«ng ty còng nh víi c¸c c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó cã thÓ chñ ®éng chñ ®éng t¹o nguån hµng phôc vô xuÊt nhËp khÈu vµ ph©n phèi díi th¬ng hiÖu HAPRO. 3. Ch¬ng tr×nh thÞ trêng trong níc Thµnh tùu X©y dùng ®îc hÖ thèng tiªu thô hµng hãa t¹i c¸c thµnh phè lín nh: Hµ N«i, H¶i Phßng, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh... HÖ thèng tiªu thô nµy gåm c¸c siªu thÞ, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. NhiÒu th¬ng hiÖu nh: HAPRO, UNIMEX, Th¨ng Long, Thuû T¹... ®· ®îc ngêi tiªu dïng ë c¸c thµnh phè lín vµ c¸c vïng l©n c©n Hµ Néi biÕt ®Õn. ChÝnh v× vËy doanh thu néi ®Þa cña Tæng c«ng §µo Lª Cêng - Líp 7A13 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp ty kh«ng ngõng t¨ng qua 3 n¨m: n¨m 2003 doanh thu ®¹t 2456 tû, n¨m 2004 ®¹t 3059 tû vµ n¨m 2005 lµ 3.175 tû Tån t¹i ThÞ trêng néi ®Þa chñ yÕu tËp chung t¹i c¸c thµnh phè lín trong níc, thÞ trêng n«ng th«n chiÕm tû träng rÊt Ýt trong tæng doanh thu gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô kh¸ cao, gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng cßn kh¸ cao so víi møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi do vËy kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp bÞ bá qua. C«ng t¸c qu¶ lý m¹ng líi kinh doanh kÐm, kh«ng Ýt doanh nghiÖp thùc hiÖn chÝnh s¸ch kho¸n tr¾ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hoÆc t nh©n nóp bãng Nhµ Níc ®Ó kinh doanh lµm ¶nh hëng ®Õn uy tÝn cña Tæng c«ng ty . §µo Lª Cêng - Líp 7A13 20
- Xem thêm -