Tài liệu Một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản lớp 4, 5

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 562 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 38254 tài liệu

Mô tả:

Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh Sáng kiến kinh nghiệm ðề tài : Một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản ở lớp 4, 5 Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên, trường TH Thụ lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh. A : PHẦN MỞ ðẦU I : LÍ DO CHỌN ðỀ TÀI: Bác hồ kính yêu của chúng ta ñã từng nói: “Có ñức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có ñức thì là người vô dụng”. Ngày nay khi ñất nước ñang ñổi mới toàn diện về mọi mặt ñể ñáp ứng với nền công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, hội nhập toàn cầu mà giáo dục ñược xem là quốc sách hàng ñầu, là nền tảng khoa học, ñòi hỏi cao ở việc dạy học “Dạy học không chỉ là dạy chữ mà thông qua dạy chữ ñể dạy người”. Vì vậy mặc dầu kĩ năng sống ñã ñược lồng ghép vào chương trình dạy học các môn học ñồng thời nó còn là môn học riêng mới ñược thêm vào trong chương trình dạy học ở bậc tiểu học. Học ở ñây không phải chỉ có học lễ phép, học kiến thức mà còn học cả việc khi sống trong một tập thể, trong một lớp học phải có nề nếp học tập thật nghiêm túc, thật tốt. ðó chính là “nề nếp lớp tự quản” Bởi ñối với từng học sinh ñể hình thành nhân cách sống cho các em thì ñầu tiên các em phải biết có ý thức tự chủ bản thân. Muốn học tốt các môn học thì trước hết các em phải tự giác học tập, tôn trọng tổ chức của lớp học dưới sự ñiều khiển của ban cán sự lớp và giáo viên chủ nhiêm lớp. Tôi là một giáo viên tiểu học, làm công tác chủ nhiệm lớp ñã nhiều năm, năm nào nề nếp lớp tự quản của tôi cũng ñạt hiệu quả tốt, bạn bè ñồng nghiệp ai cũng thấy ñiều ñó là ñúng ñắn nên luôn ủng hộ khen ngợi tôi, bên cạnh ñó họ cũng ñồng tình hưởng ứng theo cách làm của tôi vì vậy tôi chọn ñề tài này nhằm mục ñích áp dụng cho lớp tôi ñang dạy ñồng thời cũng ñược các bạn ñồng nghiệp ghi nhận và làm theo.. Ở trường tiểu học, việc giảng dạy các môn học ñạt ñược những thành công cũng còn nhiều hạn chế, bởi học sinh của chúng ta chưa ñáp ứng ñược như mong muốn. Bản thân tôi ñược phân công giảng dạy lớp 4,5 ñã nhiều năm, cụ thể là trong nhiều năm qua tôi ñược phân công giảng dạy lớp mà tôi ñã theo chủ nhiệm suốt 4 năm liền, lớp 2,3,4,5. Vào ñầu năm học tôi thực hiện ngay việc kiểm tra khả năng tiếp thu bài cũng như tìm hiểu tính cách của từng học sinh, tôi rất băn khoăn khi thấy lớp học có 30 em, ña số các em chưa nắm chắc ñược yêu cầu của việc hình thành nhân cách và nề nếp lớp tự quản là gì?, thậm chí còn có một số em nghịch ngợm, quậy phá và ñánh nhau rất ồn ào trong cả tiết học. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh và nguyên nhân của các em trong lớp cũng như ở những lớp 4,5 khác qua các giáo viên chủ nhiệm, tôi ñược biết học sinh ñược nghỉ hè hai tháng vui chơi thoải mái Trang 1 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh nên dư âm ñó còn theo các em ñến trường. Rất nhiều em ngồi trong lớp học mà cứ tưởng ñang ở sân chơi tại nhà văn hóa xã, sự việc này làm giảm khả năng học tập của các em trong việc học tập các môn khác và hạn chế khả năng tự học của học sinh. Vì vậy tôi thấy vấn ñề xây dựng nề nếp lớp tự quản cho học sinh lớp 4,5 ñể ñạt ñược yêu cầu về mục tiêu học tập ñã ñề ra là hết sức cần thiết mà mỗi giáo viên lớp 4,5 như tôi và các lớp học khác ñều phải thực hiện. II : MỤC ðÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trong công tác giảng dạy ñối với học sinh tiểu học, nguyện vọng lớn nhất của người giáo viên là mong muốn học sinh của mình trở thành những ñứa con ngoan, người trò giỏi, có ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập và tiếp thu ñược nhiều kiến thức mới về chương trình học tập, muốn ñược như vậy ñòi hỏi người giáo viên phải tìm ra nhiều biện pháp có hiệu quả ñể xây dựng nề nếp lớp tự quản cho các lớp học. ðó là mục ñích của ñề tài mà tôi lựa chọn, ñây cũng là một phần lớn ñóng góp vào làm cho công tác chủ nhiệm lớp của tôi ñược tốt hơn. ðể thực hiện ñược ñề tài này tôi ñã trải nghiệm nhiều năm thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp, vì vậy ñề tài này tôi sẽ áp dụng trong công tác dạy học của tôi cho ñến ngày tôi, ñề tài này cũng có thể áp dụng cho tất cả các cấp học, bởi bậc học nào cũng rất cần ñến nề nếp lớp tự quản. Nếu học sinh không có ý thức tự quản chính bản thân mình trong một tập thể thì việc học tập của các em sẽ chẳng mang lại kết quả gì tốt ñẹp. ðể thực hiện ñược ñề tài này, tôi ñã sử dụng các phương pháp sau : - Phương pháp ñọc và nghiên cứu tài liệu về cách tổ chức lớp học. - Phương pháp khảo sát thực tế dạy học nhiều năm qua của bản thân. - Phương pháp học hỏi bạn bè ñồng nghiệp và nhìn thấy thực tế. - Phương pháp kiểm tra ñánh giá về kết quả học tập của các em và thấy rằng nề nếp lớp tự quản có ảnh hưởng rất lớn ñến kết quả học tập của học sinh. - Phương pháp tổ chức dạy học trên lớp với nhiều hình thức thi ñua hấp dẫn, sáng tạo. III: GIỚI HẠN CỦA ðỀ TÀI: Do ñiều kiện thời gian có hạn nên tôi chỉ nghiên cứu ñề tài này trong phạm vi chương trình giảng dạy các môn học của học sinh lớp 4,5 và một số lớp khác, nhằm ñể giúp cho các em ngay trong lớp mình chủ nhiệm xây dựng ñược nề nếp lớp tự quản, tạo ñiều kiện tốt nhất cho các em học tập ngày càng tiến bộ, góp phần làm tiền ñề ñể các em học tập tốt ở các môn học khác theo quy ñịnh. IV: CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU: Trong nhiều năm giảng dạy chương trình lớp 4,5 tôi nhận thấy cách thực hiện rèn luyện học sinh xây dựng ñược nề nếp lớp tự quản như tôi nghỉ ñã ñem lại cho học sinh lớp tôi một số kết quả trong học tập rất ñáng quan tâm. Tuy rằng công việc xây dựng nề nếp lớp tự quản, có lẽ ai làm nghề dạy học cũng phải làm và làm ñược ở mức ñộ nào, vì ñó là việc góp phần xây dựng các nề nếp học tập, do vậy thầy cô giáo nào khi nhận chủ nhiệm một lớp học thì ñiều ñầu tiên là hướng dẫn học sinh xây dựng nề nếp lớp lớp tự quản, ñây cũng là mục ñích yêu cầu của nhà trường trong năm học, Thế nhưng nếu làm ñược một cách tốt ñẹp thì không phải ai cũng Trang 2 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh làm ñược. Chính vì vậy mà tôi ñưa ra ñề tài này áp dụng trong hai năm học liền, năm học 2011-2012 năm học 2012-2013. Tôi hi vọng sẽ ñược hưởng ứng ñồng tình và áp dụng vào thực tế dạy học trên nhiều lớp, nhiều ñịa phương ñể viêc dạy học ngày càng tiến bộ góp phần nâng cao chất lượng dạy học toàn diện ñặc biệt là học sinh tiểu học. V:CƠ SỞ LÍ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN: Ngày nay ñất nước ta ñang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa ñể tiến tới dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh, một trong những chiến lược ñể thực hiện thành công sự nghiệp ñó chính là yếu tố con người . ðể ñào tạo dược con người phát triển toàn diện ñáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội của ñất nước, giáo dục và ñào tạo phải giải quyết hàng loạt những vấn ñề quan trọng, trong ñó tính chiến lược là ñổi mới nề nếp học tập, nề nếp lớp tự quản, từng bước áp dụng các phương pháp vào quá trình rèn luyện học sinh tạo thành thói quen tự quản lí bản thân mình. Giáo dục tiểu học là cơ sở ban ñầu hết sức quan trọng, ñặt nền móng cho sự phát triển con người về ñạo ñức tác phong, là nền tảng cho giáo dục phổ thông và các cấp học khác. Việc hình thành cho các em có thói quen về nề nếp học tập ñúng ñắn là hình thành nhân cách sống trong tương lai. Qua thực tế nhiều năm giảng dạy học sinh tiểu học, tôi nhận thấy việc rèn luyện cho học sinh xây dựng tốt nề nếp lớp tự quản là ñiều cần thiết nhất trong các tiết học, ñây là một trong những kĩ năng khó ñạt nhất mà mỗi giáo viên phải dày công vun ñắp hàng ngày, bởi hiệu quả giờ dạy phụ thuộc rất nhiều vào nề nếp học tập và tự quản của bản thân học sinh. Muốn thực hiện ñược thì giáo viên phải nghiên cứu tình hình thực tế của lớp mình ñể xây dựng nề nếp cho phù hợp, với nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi lúc nào cũng rất chú ý ñến các nề nếp học tập và tôi rất yên tâm khi lớp tôi ñã xây dựng ñược nề nếp lớp tự quản, chính vì vậy tôi không lo lắng ñến nề nếp học tập nữa mà chú trọng vào rèn luyện học sinh về kiến thức của các môn học. ðề tài này góp phần khắc phục ñược hạn chế học sinh làm việc riêng trong buổi học những lúc không có giáo viên hoặc khi giáo viên ñang giảng bài trên lớp, ñây cũng là thói quen giúp học sinh có ý thức rèn luyện bản thân về mọi mặt. VI : KẾ HOẠCH THỰC HIỆN : Trước hết người giáo viên cần hiểu rõ mục tiêu của việc xây dựng nề nếp lớp tự quản trong quá trình dạy học ñối với học sinh lớp 4,5. Ngay từ ñầu năm học, với buổi học ñầu tiên tôi ñã lên kế hoạch thực hiện việc xây dựng nề nếp lớp tự quản, ñể làm tốt việc này tôi bắt ñầu tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh , sau ñó tôi sắp xếp học sinh ngồi theo từng nhóm có hoàn cảnh và năng lực học tập ñể dễ dàng cho việc giáo dục kiểm tra nề nếp học tập cũng như nề nếp tự quản của các em . ðây là sự cần thiết và quan trọng nhất trong quá trình giảng dạy kiến thức cho các em và hình thành thói quen tự quản ñể học tập thật tốt . Nếu như nề nếp lớp tự quản chưa tốt thì không những học sinh của lớp mình tiếp thu kiến thức ít có hiệu quả mà còn làm ảnh hưởng ñến các lớp xung quanh. Chính vì vậy những ngày mới vào học tôi thường xuyên ñến lớp sớm hơn, nhất là thời gian truy bài ñầu giờ hoặc những lúc Trang 3 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh sinh hoạt lớp, tôi hay kể một số câu chuyện ngoài ñời mang tính giáo dục cho các em nghe, giải thích cho các em hiểu vì sao phải xây dựng nề nếp lớp tự quản, ích lợi của việc làm ñó ảnh hưởng như thế nào ñến kết quả học tập của các em…Do ñó tôi rất tâm ñắc với ñề tài này bởi nó mang lại những kết quả tốt ñẹp trong những năm qua, nhờ vậy mà tôi không phải lo lắng mỗi khi hội họp hay có việc ñột xuất nào ñó ñể lớp ồn ào nữa. B : PHẦN NỘI DUNG I : THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN : Nề nếp lớp tự quản là yếu tố quan trọng trong quá trình học tập của học sinh, là cơ sở ban ñầu của các tiết học. Nếu như xây dựng ñược nề nếp lớp tự quản tốt sẽ mang lại hiệu quả của buổi học nhẹ nhàng hơn, nguyện vọng lớn nhất của người giáo viên là mong muốn học sinh của mình có nề nếp học tập, tự quản thật tốt ñể góp phần xây dựng ngôi trường văn minh, lịch sự, mang ý nghĩa giáo dục toàn diện, công việc này rất mệt mỏi nếu giáo viên không nhiệt tình và kiên trì xây dựng. Bởi vậy là một giáo viên ai cũng có công lao và trách nhiệm xây dựng nề nếp học tập và tự quản của học sinh ñể những buổi học ñạt kết quả cao. Thế nhưng một thực trạng trông thấy hàng ngày ñó là các em học sinh bậc tiểu học rất ham chơi, ít chú tâm ñến việc học, vì các em ñang thì tuổi ăn, tuổi lớn, các em cho rằng ñến trường là ñể ñược gặp gỡ bạn bè cùng nhau vui chơi nghịch ngợm, chưa chịu khó học tập, thậm chí các em còn mong khi ngồi trong lớp học không có thầy cô giáo ñể trổ tài các trò chơi mình yêu thích, trong khi ñó thời gian học tập của một tiết học cũng không nhiều, nên giáo viện ñầu tư công sức vào xây dựng nề nếp lớp học tập tự quản cũng còn hạn chế . II: CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ðỀ: Cần hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa của công việc xây dựng nề nếp lớp tự quản ñối với một lớp học, nhiều lớp học trong một ngôi trường. ngoài kế hoạch bắt buộc của nhà trường mà giáo viên phải làm thì còn có cả một tinh thần trách nhiệm cao của mỗi giáo viên ñể xây dựng cho bằng ñược nề nếp lớp tự quản. ðể học sinh nhanh chóng ñi vào nề nếp lớp tự quản thì vào ñầu năm học mới, khi nhận ñược danh sách học sinh lớp mình chủ nhiệm, giáo viên phải tìm hiểu ngay hoàn cảnh của từng học sinh về bố mẹ, anh chị em, công việc của bố mẹ và cuộc sống hàng ngày cũng như ñời sống kinh tế của các em, lúc ñó mới có cách giáo dục các em ñi vào nề nếp ñược . Vào ñầu các giờ học hay lồng vào các tiết dạy và những tiết sinh hoạt tập thể, giáo viên hãy kể những mẫu chuyện vui có ý nghĩa cho các em nghe và làm theo. Giáo viên cần giải thích rõ vì sao phải xây dựng tốt nề nếp lớp tự quản, nếu như khi thầy có giảng bài mà các em không chú ý lắng nghe, ngồi học không nghiêm túc, cứ làm việc riêng hay nghịch ngợm trong lớp thì các em sẽ không hiểu ñược kiến thức của bài học, hoặc là những lúc thầy cô giáo chưa vào lớp vì một lí do nào ñó mà các em không có nề nếp tự quản rất ồn ào và làm ảnh hưởng ñến những lớp khác, nếu vậy các em sẽ không xứng ñáng là một học sinh ngoan, một Trang 4 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh học trò giỏi dưới mái trường và lúc ñó thầy cô, bố mẹ chắc là buồn lắm, thế thì các em có nên ñể lại hậu quả như vậy không. Giáo viên nên chia các em ngồi theo tổ với mức ñộ học tập và khả năng ứng xử cho ñồng ñều, sau ñó hướng dẫn các em thi ñua giữa các tổ với nhau, hàng tuần giáo viên nhận xét ñánh giá và tuyên dương các em kịp thời, có thể khen thưởng một chút ñể ñộng viên các em làm tốt hơn, bên cạnh ñó cũng nhắc nhở những tổ chưa thực hiện tốt phải cố gắng lần sau, nếu có những học sinh cá biệt khó tiến bộ, giáo viên phải lien hệ ñến gia ñình các em nhờ giúp ñỡ thêm. Trên lớp giáo viên cần có những hình thức thi ñua, kích thích học tập, gây hứng thú học tập như sau: -Thi ñua cá nhân biểu : hàng tuần phát ñộng thi ñua từng cá nhân về các hình thức học tập và nội dung sinh hoat lớp. Như thi viết chữ ñẹp, viết văn hay, ñọc diễn cảm, giải toán nhanh, thi trả lời câu hỏi tốt, giữ trật tự trong giờ học.có khen, chê kịp thời có xếp thi ñua giải nhất, nhì, ba…Phát huy hết khả năng học tập của từng học sinh. ðể em nào trong lớp cũng có thể phấn ñấu ñược một danh hiệu thi ñua phù hợp với khả năng nhận thức, vốn hiểu biết của bản thân, (kích ñộng các em say mê chú ý vào việc học tập ñể không còn thời gian lam việc riêng hay nói chuyện trong giờ học.) -Thi ñua ñôi bạn cùng tiến: Mỗi bàn xếp 2 em ngồi cùng nhau, học sinh khá, giỏi ngồi cùng với học sinh yếu, kém, ñể tiện cho việc gúp ñỡ hỗ trợ lẫn nhau, học sinh khá giỏi giảng bài thêm cho các bạn yếu kém. ðồng thời thường xuyên nhắc nhở bạn giữ trật tự không làm việc riêng trong giờ học.Trong mỗi tiết học giáo viên cần dành 5-7 phút ñể kiểm tra các em yếu kém của các bàn, nếu các em ñó làm bài tốt thì khen thưởng cả hai, bạn khá giỏi ñược thưởng một ñiểm mười, còn những bạn yếu kém thì có số ñiểm bằng số ñiểm các em làm ñược trong bài tập, có tiến bộ thì khen ngay trước lớp sau khi làm bài xong. Làm như vậy ñộng viên, kích lệ ñược cả hai em cùng chú ý học và giúp nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh ñó chú ý vào việc thi ñua lấy ñiểm, các em không còn thời gian làm việc riêng hay nói chuyện trong giờ học. Cuối tuần bàn nào có nhiều ñiểm mười thì bàn ñó xếp giải cao. Phần thưởng có thể là một tờ giấy kiểm tra hoặc một cây bút màu. Mỗi tuần chỉ chọn ba giải (nhất ,nhì,ba) ñể trao thưởng. -Thi ñua nhóm chăm ngoan : Mỗi nhóm từ 5-7 bạn, phát ñộng thi ñua hai tuần một lần Hình thức thi ñua các bài tập yêu cầu thảo luận nhóm của các tiết học. mỗi nhóm trình bày ñúng thì mỗi bạn trong nhóm ñược một ñiểm mười ( có 6 bạn trong nhóm thì ñược 6 ñiểm mười) tương tự các nhóm ñược ñiểm 9,8,7… cũng mỗi bạn trong nhóm một con ñiểm.) sau 2 tuần cộng số ñiểm chung lại, nhóm nào ñiểm cao thì ñược thưởng, chỉ thưởng 3 nhóm có số ñiểm cao nhất.( Phần thưởng phụ thuộc vào ñiều kiện của lớp) nếu khó khăn thì chỉ là những tờ giấy khen nhỏ do giáo viên tự in trên máy vi tính.Phát thưởng cho các nhóm treo vào góc thi ñua của nhóm mình. Trong lúc thảo luận nếu nhóm nào gây ồn ào mất tật tự thì giáo viên nhắc nhở, mỗi lần bị nhắc trừ ñi một con ñiểm của nhóm mình. Trang 5 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh Ví dụ : nhóm trình bày ñược ñiểm 8 thì cả 6 bạn trong nhóm có 6 ñiểm 8 bị trừ ñi một ñiển 8 còn 5 ñiểm 8. -Thi ñua tổ tiên tiến : Chia lớp thành 3 hoặc 4 tổ thi ñua mỗi tháng một lần phát ñộng vào ñầu tháng. Mỗi bạn trong tổ ñạt một ñiểm giỏi trong các môn học thì ñược cộng (3 ñiểm) cho cả tổ, nêu một bạn trong tổ bị ñiểm yêu thì trừ ñi (1 ñiểm ) nếu có một bạn bị ñiểm kém thì bị trừ ñi (2 ñiểm).Có một bạn nói chuyện riêng hoặc làm việc riêng trong giờ học bị giáo viên nhắc nhở thì trừ ñi một ñiểm trên một lần. Cuối tháng tổng hợp lại tổ nào có số ñiểm cao ñúng mức quy ñịnh của giáo viên tổ ñó ñược xếp tổ tiên tiến.( phần thưởng mỗi bạn ñược một thư khen của giáo viên chủ nhiệm. gửi về cho gia ñình có xác nhận kí tên ñóng dấu của ban giám hiệu nhà trường.) - III/ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG: Trong công tác giảng dạy ở chương trình tiểu học, việc xây dựng nề nếp lớp tự quản có lẽ ai cũng phải làm và làm ñược, nhưng làm ñến mức ñộ nào thì tùy khả năng và kinh nghiệm từng trải của mỗi người. ðể góp phần tạo ñiều kiện cho các em học tập thật tốt ở các môn học theo quy ñịnh, trong nhiều năm chủ nhiệm lớp 4,5 tôi thấy rằng cách xây dựng nề nếp lớp tự quản như tôi ñã làm, ñem lại hiệu quả rất tốt cho các em trong quá trình học tập ñược chứng minh qua nề nếp học tập và hiệu quả của lớp tôi lúc nào cũng ñược nhà trường xếp loại tốt, ñây cũng là cơ sở ban ñầu giúp cho các em hình thành nhân cách sống tiếp theo ở các cấp học khác cũng như có bản lĩnh vững vàng hơn khi bước vào ñời. KẾT QUẢ KHÁO SÁT Chất lượng cuối năm Lớp 3B 4B 5B Tổng số HS 30 30 30 khá, giỏi 5 10 17 Trung bình 15 15 13 Yếu ,kém 10 5 0 ðạo ñức ðầu năm Cuối năm ðạt Chưa ñạt ðạt Chưa ñạt 18 12 24 6 22 8 28 2 26 4 30 0 Ghi chú Lớp tiên tiến Lớp tiên tiến C: KẾT LUẬN I : Ý NGHĨA CỦA ðỀ TÀI ðỐI VỚI CÔNG TÁC : ðổi mới phương pháp xây dựng nề nếp lớp tự quản trong dạy học là một quá trình liên tục kế thừa và phát triển. Biết vận dụng linh hoạt các biện pháp rèn luyện kĩ năng xây dựng nề nếp lớp tự quản cho học sinh trong những ngày ñến lớp, sẽ giúp học sinh có kĩ năng học tập tốt hơn, giờ học ñạt kết quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn học của ngành ñề ra. ðây cũng là nơi tạo cho các em biết sống tuân thủ và có ý thức làm những việc cần thiết khi sống trong một tập thể có nhiều người bạn cùng trang lứa với mình. II: BÀI HỌC KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN. Nghiên cứu ñề tài này tôi ñã xác ñịnh ñược cơ sở khoa học, tìm hiểu và nắm bắt ñược những thuận lợi và khó khăn của học sinh khi dạy học chương trình lớp Trang 6 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh 4,5. Tuy nhiên việc nghiên cứu ñề tài này sẽ giúp tôi có thêm những kinh nghiệm giảng dạy bổ ích hơn, góp một phần nhỏ trong việc rèn luyện nhân cách cho học sinh ở trường tiểu học, tôi sẽ cố gắng phát huy và nghiên cứu nhiều tài liệu hơn nữa ñể nề nếp tự quản của lớp tôi ngày càng ñạt ñược kết quả tốt ñẹp.Muốn ñược như vậy : Trước hết giáo viên phải tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi học hỏi, trao ñổi kinh nghiệm với ñồng nghiệp, cập nhật những vấn ñề mới của xă hội ñể có phương pháp giáo dục phù hợp. Nắm chắc kế hoạch của nhà trường mà trong ñó nề nếp lớp tự quản là chú trọng. ðặc biệt hiểu rõ những vấn ñề ñổi mới của cuộc sống so với cải cách giáo dục cũ, từ ñó cải tiến phương pháp giáo dục học sinh phù hợp với từng ñối tượng học sinh. Cần xác ñịnh rõ mục ñích yêu cầu của việc xây dựng nề nếp học tập, tự quản, các bước tiến hành dạy kĩ năng tự quản cho học sinh., dự giờ quan sát tìm hiểu thực tế nề nếp các lớp học khác ñể rút kinh nghiệm cho mình. Nếu xây dựng tốt nề nếp lớp tự quản như trên khơi dậy hứng thú và lòng say mê học tập của học sinh trong quá trình tìm ra những kiến thức mới . Cần làm cho học sinh cảm thấy mỗi giờ học như một sự tìm tòi, khám phá những ñiều mới lạ có trong kiến thức và mở rộng hiểu biết ra cuộc sống xung quanh các em. Qua nghiên cứu thực trạng dạy học, tôi nhận thấy việc rèn luyện học sinh kĩ năng tự quản bản thân mình trong một tập thể là vô cùng quan trọng. Công việc này ñ/òi hỏi người giáo viên phải linh hoạt sáng tạo và kiên trì chịu khó trong quá trình làm công tác chủ nhiệm nói chung và biện pháp xây dựng nề nếp lớp tự quản nói riêng.Việc dạy học sinh rèn luyện nề nếp tự quản theo hướng nêu trên ñă ñem lại sự tiến bộ vượt bậc không chỉ ở các môn học mà trong các buổi hoạt ñộng ngoài giờ. III/ ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: - Về giáo viên : Học tập thêm kinh nghiệm từ bạn bè ñồng nghiệp, tự tìm tòi một số biện pháp ñơn giản ñể tránh việc giáo dục nhàm chán và nặng nề, dành nhiều tình cảm và quan tâm ñặc biệt ñến việc xây dựng nề nếp lớp tự quản mỗi ngày khi lên lớp, tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn về những câu chuyện hay, những gương người tốt việc tốt ñể giáo dục các em ngày càng tốt hơn Trên ñây là kinh nghiệm của tôi trong mấy năm dạy lớp 4,5 về xây dựng nề nếp nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập cho các em. Trong khi trình bày không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, tôi rất mong ñược sự ñóng góp của các bạn ñồng nghiệp và của các cấp lănh ñạo. Xác nhận, ñánh giá, xếp loại của ñơn vị: Phù lưu, ngày 26 tháng 4 năm 2013 ………………………………………….. Tôi xin cam ñoan ñây là SKKN của …………………………………………… bản thân tôi viết, không sao chép nội …………………………………………… dung của người khác. ( Kí và ghi rõ họ tên) ………………………………………….. Thủ trưởng ñơn vị ( kí tên, ñóng dấu) Nguyễn Thị Mỹ Trang 7 Sáng kiến giải pháp Trường TH Thụ Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh Thái Văn Chiến Trang 8
- Xem thêm -