Tài liệu Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty tnhh thái dương

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng mèi nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi híng ®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cã ý nghÜa rÊt quan träng trong mäi nÒn kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n rÊt khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Một số biện pháp Chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương " lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Ch¬ng II Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o – Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm vµ vai trß vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng Ty. 1. Kh¸i niÖm vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Tõ tríc ®Õn nay c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh). Kh¸i niÖm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy chØ lµ phiÕn diÖn, nã chØ ®óng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi chi phÝ bá ra. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred - Kuhn vµ quan ®iÓm nµy ®îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh trªn ta cã thÓ ®a ra mét sè kh¸i niÖm ng¾n gän nh sau: hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm nguån lùc lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. §Ó hiÓu râ vÒ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ta còng cÇn ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh nhÊt ®Þnh, kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®îc bao giê còng lµ môc tiªu cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp. Trong khi ®ã trong kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ngêi ta sö dông c¶ hai chØ tiªu kÕt qu¶ vµ chi phÝ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ ®Ó t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thËt sù. C¸ch tÝnh nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ cao h¬n. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. ViÖc xem xÐt vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh÷ng chØ cho biÕt viÖc s¶n xuÊt ®¹t ë tr×nh ®é nµo mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch, t×m ra c¸c nh©n tè ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trªn c¶ hai ph¬ng diÖn t¨ng kÕt qu¶ vµ gi¶m chi phÝ kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶. Víi t c¸ch lµ mét c«ng cô ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kinh tÕ, ph¹m trï hiÖu qu¶ kh«ng chØ ®îc sö dông ë gi¸c ®é tæng hîp, ®¸nh gi¸ chung tr×nh ®é sö dông tæng hîp ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo ë ph¹m vi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cßn lµ sù biÓu hiÖn cña viÖc lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¶i tù lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi tr×nh ®é cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn, doanh nghiÖp buéc ph¶i sö dông tèi u nguån lùc s½n cã. Nhng viÖc sö dông nguån lùc ®ã b»ng c¸ch nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt l¹i lµ mét bµi to¸n mµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i lùa chän c¸ch gi¶i. ChÝnh v× vËy, ta cã thÓ nãi r»ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ c«ng cô h÷u hiÖn ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh mµ cßn lµ thíc ®o tr×nh ®é cña nhµ qu¶n trÞ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn cña hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã cßn lµ vai trß quan träng trong c¬ chÕ thÞ trêng. Thø nhÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i ®ã, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nhng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng hãa, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch lòy cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn vµ ®øng v÷ng ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh vËy míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nh vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch lòy ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Thø hai, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ trêng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Song khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ sù c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh vÒ mÆt chÊt lîng, gi¸ c¶ mµ 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cß ph¶i c¹nh tranh nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm cho doanh nghiÖp m¹nh lªn nhng ngîc l¹i còng cã thÓ lµ cho doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã hµng hãa, dÞch vô chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ lao ®éng lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng khèi lîng hµng hãa, chÊt lîng, mÉu m· kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn n©ng cao.... Thø ba, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ trêng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II. ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng l©m s¶n ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty tnhh th¸i d¬ng 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, tríc hÕt s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ cã ®Æc ®iÓm lµ ®å gç, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra sÏ cung cÊp cho c¸c c¸c thÞ trêng trong níc còng nh níc ngoµi. Tuú theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch ph©n c«ng tíi tõng bé phËn thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn hoµn chØnh mét lo¹i s¶n phÈm nãi chung cÇn mét quy tr×nh c«ng nghÖ nh sau: S¶n phÈm A C¸c kh©u liªn quan vµ m¸y mãc sö dông 1. ThiÕt kÕ mÉu m·. 2. M¸y ca vßng 3. M¸y ca m©m 4. M¸y tiÖn 5. M¸y bµo 6. M¸y khoan 7. M¸y ®¸nh bãng 8. M¸y kh¶m, ch¹m 9. M¸y s¬n. 10.KCS (kiÓm tra lo¹i bá s¶n phÈm h háng). 11. NhËp kho thµnh phÈm Tuy nhiªn, c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ã ®îc ph©n chia theo tõng cÊp tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (s¶n phÈm chÊt lîng cao hay thÊp). Trong nÒn kinh tÕ ngµy nay, do sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi sù héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra tõng ngµy, tõng giê, c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp ®i ®«i víi chÊt lîng cña s¶n phÈm c¹nh tranh rÊt m¹nh 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi c¸c lo¹i s¶n phÈm trong níc, lµm cho nhu cÇu vÒ h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng ®îc ®Èy lªn rÊt cao, ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng l©m s¶n nh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng thêng xuyªn ph¶i tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ, m¸y mãc míi còng nh thiÕt kÕ nh÷ng kiÓu d¸ng mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm ®i ®«i víi chÊt lîng cña s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. ViÖc doanh thu cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy mang l¹i lîi nhuËn rÊt cao nªn nã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ngoµi ra khi s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu kh«ng g©y mÊt nhiÒu chi phÝ b¶o qu¶n dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. - Mét ®Æc ®iÓm n÷a vÒ s¶n phÈm lµ ®îc s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ trêng vµ ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, ®Æc ®iÓm nµy cã thuËn lîi lµ kh«ng cã nhiÒu hµng tån kho ø ®äng hay thÊt tho¸t vèn, nhng còng chÝnh ®Æc ®iÓm nµy lµm cho doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng ®îc nhiÒu trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ còng nh tiÕt kiÖm ®îc nguyªn vËt liÖu. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. §Ó phôc vô tèt h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, mçi c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, còng nh nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng liªn tôc cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt còng nh tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. §ã lµ yÕu tè mang tÝnh tÊt yÕu cho sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. HiÖn nay, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh sau: Thèng kª hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. §¬n vÞ: 1000® C¸c chØ tiªu Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc HÖ thèng xëng s¶n xuÊt HÖ thèng kho b·i Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 750.000 550.000 1.200.000 850.000 1.500.000 1.000.000 M¸y mãc thiÕt bÞ 3.500.000 2.500.000 Trong ®ã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty nh sau: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt Sè lîng bÞ M¸y thiÕt kÕ (m¸y vi tÝnh) M¸y ca vßng M¸y ca m©m C«ng suÊt (kw/h) N¨m sö dông Quèc gia cung cÊp 7 2 1998 Sigapore 4 9 95 70 1996 1986 ViÖt Nam Nga 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¸y tiÖn M¸y bµo M¸y ®¸nh bãng M¸y ch¹m, kh¶m 20 20 15 28 M¸y s¬n M¸y khoan 12 16 50 45 40 35 1996 1998 1996 1991 Trung Quèc §µi Loan §µi Loan Trung Quèc 35 1991 NhËt 45 1996 §µi Loan (Theo nguån: Phßng kü thuËt th¸ng 12/2005) ¶nh hëng cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh trªn ®· tr×nh bµy ta thÊy r»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty lµ rÊt thÊp so víi nguyªn gi¸ ban ®Çu, do nhiÒu hÖ thèng ®· khÊu hao vµ c¸c hÖ thèng ®Çu t míi cha cã nhiÒu. §iÒu nµy ®· g©y nhiÒu bÊt lîi cho c«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt thÊp kÐm, thø nhÊt ¶nh hëng ®Õn viÖc phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc xuèng cÊp, kh«ng ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty. Sù s¾p xÕp gi÷a c¸c phßng ban cha t¹o nªn ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc trao ®æi th«ng tin vµ thµnh mét tæng thÓ thèng nhÊt nªn kh«ng t¹o ra ®îc mét bÇu kh«ng khÝ, mét m«i trêng lµm viÖc tho¶i m¸i khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say h¬n. HÖ thèng kho tµng c¸c ph©n xëng ®· xuèng cÊp rÊt nhiÒu, thËm chÝ nh÷ng n¬i kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Sù xuèng cÊp nµy ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ an toµn lao ®éng, ngêi lao ®éng cha yªn t©m tho¶i m¸i lµm viÖc vµ kh«ng ®¶m b¶o cho b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm vµ hµng ho¸. MÆc dï c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ cã sè lîng h¹n chÕ ®«i khi cha ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty. Nã g©y ¶nh hëng tr× trÖ, kh«ng kÞp thêi vµ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ¶nh hëng thø hai cña c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng nh hiÖn nay cña c«ng ty ngµy cµng lçi thêi, l¹c hËu ®· kh«ng cã søc hÊp dÊn víi ®èi t¸c, ®Æc biÖt lµ víi ng©n hµng cho vay. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. §èi víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty, ngoµi nh÷ng m¸y mãc míi ®Çu t gÇn ®©y cßn ®¹i ®a sè m¸y mãc ®· qu¸ cò céng víi sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng cña ngµnh c«ng nghÖ hiÖn nay , ®· lµm cho hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cha ®¹t hiÖu qu¶ cao, dÉn ®Õn hiÖu qña lµm ra s¶n phÈm kÐm chÊt lîng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, tiªu hao nhiÒu nguyªn vËt liÖu, lµm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cao g©y gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Nh©n tè con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã c«ng ty ®· x¸c ®Þnh: lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh ®¶m b¶o ®îc sè lîng, chÊt lîng lao ®éng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao v× 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp yÕu tè nµy ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, hÖ sè sö dông lao ®éng, nhng do tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng ty lµ Ýt æn ®Þnh, cã thêi gian khèi lîng c«ng viÖc nhiÒu vµ ngîc l¹i nªn trong mÊy n¨m qua c«ng ty kh«ng chó träng ph¸t triÓn sè lîng lao ®éng mµ chØ quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng lao ®éng mµ th«i vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng b»ng viÖc thuª ngoµi lao ®éng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vu s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ lao ®éng kü thuËt ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n tõ c¸c trêng vµ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn, tuú theo tõng bé phËn trong ph©n xëng s¶n xuÊt c«ng ty sÏ bè trÝ thÝch hîp cho tõng vÞ trÝ ®¶m b¶o sù th«ng suèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ngêi. ViÖc s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù trong c«ng ty nh sau: C¬ cÊu lao ®éng theo chøc n¨ng. ChØ tiªu Sè lîng TØ träng 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp: 21 21% - Qu¶n lý 9 9% - Ký thuËt 12 12% 2. Lao ®éng trùc tiÕp: 79 79% - Ph©n xëng s¶n xuÊt 60 60% - Kho b·i 10 10% - Ph©n xëng KCS 9 9% Tæng 100 ngêi 100% (Theo nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng th¸ng 12/2005) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy víi 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû träng nhá (21%) trong ®ã cã 9% lµ lao ®éng qu¶n lý, ®©y lµ mét bé m¸y qu¶n lý ®· ®îc tinh gi¶m, gän nhÑ, chøng tá ban gi¸m ®èc chó träng ®Õn chÊt lîng lao ®éng h¬n lµ sè lîng lao ®éng. C«ng ty còng lµ doanh nghiÖp lµm viÖc theo chÕ ®é mét thñ trëng. V× vËy, còng h¹n chÕ tèi ®a ®îc sù chång chÐo trong kh©u qu¶n lý trong c«ng ty. C¬ cÊu trong lao ®éng c¸c ph©n xëng còng ®îc s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý, ®èi víi c¸c kh©u thiÕt kÕ mÉu m·... ®Õn kh©u cuèi cïng lµ KCS, ®¶m b¶o mét c¸ch tèi ®a c«ng su©t, n¨ng lùc cña tõng bé phËn. Víi c¬ cÊu nh©n sù nh vËy c«ng ty ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é: ChØ tiªu lao ®éng C¸n bé qu¶n lý C¸n bé kü thuËt C«ng nh©n bËc 6-7 C«ng nh©n bËc 4-5 C«ng nh©n bËc 2-3 Tæng sè §¹i vµ sau ®¹i häc 7 8 0 0 0 15 Cao ®¼ng 0 0 0 0 0 0 8 Trung cÊp 2 4 0 0 0 6 C«ng nh©n kü thuËt 0 0 12 38 29 79 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tû träng 15% 6% 79% (Theo nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng th¸ng 12/2005) Sè lîng lao ®éng qu¶n lý lµ 9 ngêi, trong ®ã cã 7 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cßn l¹i c¸n bé kü thuËt cã tr×nh trung cÊp vµ chñ yÕu ®îc ®µo t¹o tõ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn cao. Nh vËy víi bé m¸y qu¶n lý nhá gän nhng l¹i cã tû träng c¸n bé cã tr×nh ®é cao chiÕm phÇn lín nªn c«ng viÖc qu¶n lý cña c«ng ty vÉn ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶. Trong sè c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû träng cao, nhng ®ã cha ph¶i lµ sè lîng c¸n bé ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty cÇn chó träng tuyÓn thªm c¸n bé kü thuËt vÒ c¸c ph©n xëng phô tr¸ch trùc tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n kü thuËt bËc cao t¬ng ®èi lín, ®ã lµ nh÷ng c«ng nh©n ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc, lµ nh÷ng c«ng nh©n bËc thÇy cho c¸c líp c«ng nh©n trÎ míi vµo lµm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Nhng mÆt kh¸c sè c«ng nh©n bËc cao nµy còng cã nh÷ng bÊt æn cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy lµ nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· quen víi nÕp sèng kû luËt cña c«ng ty nhng nã còng khã kh¨n vÒ søc khoÎ vµ tuæi t¸c cña c«ng nh©n nµy ®· cao, s¾p hÕt tuæi lao ®éng. NhiÒu ngêi trong sè hä søc kháe ®· gi¶m ®i lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ tuyÓn ngêi vµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cña c¸c líp c«ng nh©n trÎ, kÞp thêi thay thÕ cho c¸c líp thÕ hÖ tríc. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. ThiÕu nguyªn vËt liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. V× vËy, nguyªn vËt liÖu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ nguyªn vËt liÖu thuéc vÒ l©m s¶n. Nh chóng ta ®· biÕt nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn nay ngµy cµng Ýt ®i, nhiÒu khu rõng ë níc ta ®· c¹n kiÖt vµ nhÊt lµ chÝnh phñ ®· ra lÖnh cÊm khai th¸c gç bõa b·i. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®îc nhËp khÈu tõ c¸c níc nh: Lµo, Campuchia, In®«nªxia.... V× thÕ, doanh nghiÖp ph¶i lªn mét kÕ hoach thËt cô thÓ trong kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu sao cho chÊt lîng, sè lîng vµ gi¸ c¶ cho phï hîp víi bÕn b·i còng nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chó träng nhÊt lµ lµm sao cã ®ñ nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng cho kh©u s¶n xuÊt kÞp thêi, ®Ó xuÊt hµng cho kh¸ch ®ïng thêi h¹n....Do ®ã c«ng ty ph¶i lµm tèt c¸c kh©u trªn, tr¸nh ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng . 5.1. VÒ thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu vµ hµng ho¸ kinh doanh. 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §èi víi thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty nh c¸c c«ng ty khai th¸c gç ë T©y nguyªn, c¸c c«ng ty nhËp gç tõ c¸c níc nh Lµo, Campuchia, In®«nªxia... ®Òu lµ nh÷ng thÞ trêng ®Çu vµo. §Æc ®iÓm nµy cã ¶nh hëng tÝch cùc vµ tiªu cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh sau: - ¶nh hëng tÝch cùc: c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ cho viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®Çu vµo cña m×nh vµ do cã nhiÒu nhµ cung cÊp c¹nh tranh víi nhau nªn gi¸ thµnh cã thÓ ®îc gi¶m. - ¶nh hëng tiªu cùc: chñng lo¹i, chÊt lîng, sè lîng bÞ h¹n chÕ. §èi víi thÞ trêng cung øng hµng ho¸: c«ng ty chñ yÕu chñ ®éng ®Õn víi c¸c thÞ trêng vµ b¹n hµng truyÒn thèng. Tuy nhiªn, viÖc c¸c c«ng ty nµy cã b¸n ®îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu nh÷ng yÕu tè nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu khã kh¨n nh vËy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra c«ng ty ph¶i bá mét kho¶n chi phÝ lín ®i nghiªn cøu thÞ trêng, ch¨m sãc kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång vµ kiÓm tra tõng l« hµng tríc khi nhËp hµng. 5.2. VÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: - §èi víi thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, hiÖn nay c«ng ty còng ®ang têng bíc chiÕm ®îc ®a sè thÞ phÇn ë khu vùc miÒn trung nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm néi thÊt, gia dông. C«ng ty phÊn ®Êu cung cÊp s¶n phÈm nµy cho c¸c tØnh miÒn trung vµ ®· t¹o ®îc uy tÝn, chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Nhng do ngêi tiªu dïng ViÖt Nam nãi chung vµ miÒn trung nãi riªng cha thËt sù cã nh÷ng c¸i nh×n ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng lo¹i mÉu m· hµng ho¸ cïng víi chÊt lîng hµng ho¸ trong níc cho nªn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, MÆt kh¸c, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm 50% miÒn trung nhng ë thÞ trêng nµy sè s¶n phÈm l¹i h¹n chÕ do sù qu¶n lý cßn cha th«ng tho¸ng trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng trong khi ®ã c«ng ty vÉn cha x©m nhËp ®îc thÞ trêng miÒn b¾c vµ miÒn nam nhiÒu, lµ thÞ trêng cã rÊt nhiÒu nhu cÇu tiªu dïng cã sö dông s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt... v× ë thÞ trêng nµy ®· cã nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chÊt lîng vµ c«ng suÊt cao h¬n, ®ã lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh lín k×m h·m c«ng ty trong viÖc më réng thÞ trêng, ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. II. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Khi xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. Cã thÓ hiÓu tiªu chuÈn hiÖu qu¶ lµ giíi h¹n, lµ mèc x¸c ®Þnh ranh giíi cã hay kh«ng cã hiÖu qu¶. NÕu theo ph¬ng ph¸p so s¸nh toµn ngµnh cã thÓ lÊy gi¸ trÞ 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp b×nh qu©n ®¹t ®îc cña ngµnh lµm tiªu chuÈn hiÖu qu¶. NÕu kh«ng cã sè liÖu cña toµn ngµnh th× so s¸nh víi c¸c chØ tiªu cña n¨m tríc. Còng cã thÓ nãi r»ng, c¸c doanh nghiÖp cã ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu nµy míi cã thÓ ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 1.1. Nhãm chØ tiªu tæng hîp. Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm: - ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi phÝ Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi phÝ = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú t¹o ra ® îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cao khi tæng chi phÝ thÊp, do vËy nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt (søc s¶n xuÊt cña vèn): Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn = Tæng vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: mét ®ång vèn kinh doanh sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. Do ®ã, nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vèn chÆt chÏ, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®ång vèn kinh doanh. - ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ: Lîi nhuËn trong kú ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh. ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh = Lîi nhuËn trong kú Tæng vèn kinh doanh trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp; mét ®ång vèn t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ånglnh. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông yÕu tè vèn cña doanh nghiÖp. - ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu thuÇn: Lîi nhuËn trong kú ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu thuÇn = 11 Doanh thu thuÇn trong kú Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ hoÆc tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. 1.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¹o ra trong kú ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét lao ®éng sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ s¶n xuÊt. - ChØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú ChØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn 1 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng = Tæng chi phÝ tiÒn l¬ng trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng: Lîi nhuËn trong kú ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt b×nh qu©n mét lao ®éng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông lao ®éng: Tæng sè lao ®éng ®îc sö dông HÖ sè sö dông lao ®éng = Tæng sè lao ®éng hiÖn cã ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp. - HÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng: Tæng thêi gian lao ®éng thùc tÕ HÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng = Tæng thêi gian lao ®éng ®Þnh møc ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thêi gian lao ®éng thùc tÕ so víi thêi gian lao ®éng ®Þnh møc, nã cho biÕt t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh = - Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh: Lîi nhuËn trong kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HiÖu suÊt sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ HiÖu qu¶ sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ = Thêi gian lµm viÖc theo thiÕt kÕ - HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: Tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®îc huy ®éng HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh = Tæng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã - HÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®æi míi HÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh = Tæng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn lu ®éng: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú - Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn lu ®éng trong kú sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng: Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho biÕt cÇn bao nhiªu ®ång vèn lao ®éng ®¶m nhiÖm ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng = - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng: Sè vßng quay c¶u vèn lu ®éng = l¹i. Doanh thu thuÇn Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá viÖc sö dông vèn lu ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc - Thêi gian cña mét vßng quay: Thêi gian cña mét vßng quay = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña vèn lu ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy ®Ó vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Thêi gian nµy cµng ng¾n th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao vµ ngîc l¹i. ch¬ng II thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH th¸i d¬ng I. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo ngµy 18/ 01/ 1996. Trô së cña c«ng ty ®Æt t¹i 35 ®êng Phan Chu Trinh thµnh phè Vinh tØnh NghÖ An. - GiÊy phÐp §KKD sè 048226 do Së KÕ Ho¹ch - §Çu T - TØnh NghÖ An cÊp. TiÒn th©n c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸i vµ chÕ biÕn l©m s¶n. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu díi sù chØ ®¹o cña chñ së h÷u. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®îc thµnh lËp víi nguån vèn cña: ¤ng Th¸i L¬ng TrÝ: Gi¸m ®èc C«ng ty. §Õn ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2005. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®· ®¨ng ký ngµnh nghÒ bæ xung vµ tæng thÓ bao gåm nh sau: Khai th¸c chÕ biÕn l©m s¶n – Kh¶o s¸t th¨m dß – Khai th¸c vµ mua b¸n kho¸ng s¶n ( thiÕc, vµng). Sù më réng vÒ ngµnh nghÒ ®· ®a ®Õn cho c«ng ty sù më réng vÒ quy m«. §Õn b©y giê c«ng ty ®· thµnh lËp ®îc 6 phßng ban. Tuy cßn lµ mét doanh nghiÖp non trÎ míi thµnh lËp c«ng ty ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc nhê sù cè g¾ng, nç lùc cña ban gi¸m ®èc còng nh ®éi ngò nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, häc hái vµ tÝch luü kinh nghiÖm ®Ó x©y dùng c«ng ty ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. 2.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nÒn kinh tÕ níc ta míi chuyÓn híng tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. V× thÕ, víi c«ng ty cßn non trÎ nh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Nhng víi sù nç lùc cña ban Gi¸m ®èc còng nh toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®øng v÷ng h¬n trong c¬ chÕ thÞ trêng v« cïng kh¾c nghiÖt ®ã. Nhng trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng vÉn lu«n hoµn thµnh tèt mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn l©m s¶n cung cÊp cho nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng trong níc còng nh ngoµi níc. HiÖn nay c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng më réng vµ ®Çu t sang níc b¹n Lµo ®Ó khai th¸c vµ luyÖn kho¸ng s¶n. Víi tõng bíc ph¸t triÓn vµ më réng thªm thÞ trêng c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng quyÕt t©m sÏ ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay còng nh mai sau. Víi khÈu hiÖu “Ch÷ TÝn ” lµ søc m¹nh. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®ang vît qua nh÷ng khã kh¨n chung trong nÒn kinh tÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Ó ph¸t triÓn, kh«ng 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nh÷ng gi÷ v÷ng thÞ trêng trong níc mµ cßn t¨ng cêng më réng thÞ trêng ra bªn ngoµi. 2.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng gåm 100 c¸n bé, nh©n viªn, c«ng nh©n lao ®éng trong ®ã cã 15 kÜ s tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc: Ngo¹i th¬ng, Kinh tÕ quèc d©n, Tµi chÝnh, B¸ch khoa, X©y dùng, Giao th«ng, N«ng nghiÖp, Má ®Þa chÊt cïng 6 nh©n viªn trung cÊp tµi chÝnh kÕ to¸n vµ 79 c«ng nh©n. Lµ mét c«ng ty TNHH nªn bé m¸y cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Phßng Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng dù ¸n Phßng m¸y mãc, thiÕt bÞ Bé phËn V¨n Phßng Kho vµ phßng mÉu Phßng kinh doanh M« h×nh: ( Nguån tõ phßng kÕ to¸n ). * Gi¸m ®èc: §¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trong c«ng ty. Gi¸m ®èc cßn tù chÞu mäi sù rñi ro cña c«ng ty. * Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty, tæ chøc sö dông vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty. Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. Ph©n phèi thu nhËp, tÝch luü tÝnh to¸n theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, viÕt phiÕu xuÊt nhËp kho. KiÓm tra råi viÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n råi giao cho nh©n viªn c¸c phßng thùc hiÖn theo yªu cÇu thanh to¸n. * Phßng dù ¸n: LËp vµ ph©n tÝch c¸c dù ¸n ®Çu t míi: Nghiªn cøu ®¬n ®Æt hµng míi. - X©y dùng nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ó tr×nh lªn Gi¸m ®èc - Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. * Phßng m¸y mãc, thiÕt bÞ: Chuyªn vÒ bé phËn xe, m¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho kh¸i th¸i vµ s¶n xuÊt. B¶o tr× l¹i nh÷ng m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp * Bé phËn v¨n phßng: Tæ chøc mau s¾m ph¬ng tiÖn viÖc lµm, v¨n phßng phÈm phôc vô cho qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c phßng ban: - Tæng hîp truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh cña giµm ®èc cho c¸c phßng ban. - ChuÈn bÞ th«ng b¸o c¸c cuéc häp cho c¸c bé phËn trong c«ng ty. - ChuÈn bÞ tiÕp kh¸ch vµ liªn hÖ xe ®i l¹i cho c¸c ®oµn kh¸ch . * Kho vµ phßng mÉu: - Kho: CÊt tr÷ hµng ho¸ vµ s¶n phÈm cña c«ng ty lµ kho chÝnh. - Phßng mÉu: Trng bÇy hµng ho¸ lµ kho phô. * Phßng kinh doanh: Lµ phßng cã tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, phßng kinh doanh ph¶i tù khai th¸c vµ më réng t×m kiÕm kh¸ch hµng trong níc còng nh ngoµi níc, ®Ó tham mu cho Gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. II. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty tnhh th¸i d¬ng. 1. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Tõ khi ®îc thµnh lËp vµ tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ non trÎ níc ta nãi chung vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nãi riªng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lu«n lu«n ®Æt ra cho chÝnh m×nh mét môc tiªu ph¸t triÓn vµ lu«n nç lùc trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Æt ra. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mäi nç lùc cña c«ng ty ®Òu nh»m më réng quy m« ho¹t ®éng cña m×nh trªn c¬ së më réng thÞ trêng, ®ång thêi c«ng ty còng ®Æt ra vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lªn hµng ®Çu. Thùc tÕ trong c«ng ty thêi gian võa qua chØ thùc hiÖn ®îc môc tiªu më réng kinh doanh, mµ môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vÉn cßn lµ mét bµi to¸n khã ®ang ®îc l·nh ®¹o cña c«ng ty quan t©m vµ sÏ tim ra gi¶i ph¸p phï hîp nhÊt. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng kinh doanh cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty, ta thÊy r»ng thêi gian qua c«ng ty lu«n ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao vÒ tæng doanh thu, tæng lîi nhuËn thu nhËp b×nh qu©n vµ kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc cña c«ng ty, nhng c«ng ty vÉn cha thùc hiÖn ®îc viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Nguyªn nh©n cña viÖc cha thùc hiÖn ®îc viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ do ngoµi nh÷ng thuËn lîi vµ nç lùc b¶n th©n th× c«ng ty cßn cã nhiÒu khã kh¨n h¹n chÕ tõ m«i trêng bªn trong còng nh bªn ngoµi cña c«ng ty, ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh thùc tÕ nghiªn cøu t¹i c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, t«i rót ra ®îc nh÷ng nhËn xÐt chung nh sau: - C«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn do thu nhËp t¨ng tõ 750.000®/ ngêi/ th¸ng n¨m 2000 lªn ®Õn 950.000®/ ngêi/ th¸ng trong n¨m 2001 vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 1.450.000®/ ngêi/ th¸ng. - C«ng ty hµng n¨m ®· ®ãng gãp mét phÇn nhá cho ng©n s¸ch nhµ níc, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc còng nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ míi trong qu¸ tr×nh t¹o nªn mét bíc míi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 1.1. Nh÷ng ®iÓm m¹nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lµ mét c«ng ty t nh©n cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi ®îc ®a vµo s¶n xuÊt cïng víi mét lo¹t c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt phôc vô cho sù ho¹t ®éng cña c«ng ty lu«n ®îc ®¶m b¶o mét c¸ch th«ng suèt tõ trªn xuèng díi. Nh÷ng c«ng nghÖ míi ®îc ®a vµo s¶n xuÊt ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ¦u ®iÓm cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy lµ do nhËp tõ níc ngoµi cïng víi c«ng nh©n kü thuËt cao ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n do c¸c chuyªn gia híng dÉn nªn ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu ®Æt ra ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tËn dông ®îc nguån nh©n lùc s½n cã vµ t¹o thÕ chñ ®éng cho c«ng ty. Víi s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i mÆt hµng vÒ ®å thñ c«ng mü nghÖ, gç chÊt lîng cao vµ uy tÝn cña c«ng ty vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c«ng ty tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ vÒ s¶n phÈm cña m×nh, më réng thÞ trêng tiªu thô ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ quan hÖ giao dÞch cña c«ng ty, c«ng ty cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ së cung cÊp nguyªn vËt liÖu trong níc vµ c¸c nguån hµng tõ níc ngoµi. C«ng ty ®· ®¹t ®îc ch÷ tÝn ®Ó kinh doanh l©u dµi trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. C«ng ty ®· cã nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ vµ cã chÊt lîng cao. ThÞ trêng hiÖn cã c¸c s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt chiÕm tíi 10% thÞ trêng miÒn Trung. §ã lµ thÞ trêng hiÖn cã cña c«ng ty ®ång thêi còng lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng lín ®èi víi mét sè s¶n phÈm nÕu nh c«ng ty ®a d¹ng ho¸ ®îc c¸c s¶n phÈm cña m×nh cã tr×nh ®é c«ng nghÖ kü thuËt cao ®Ó cã ®îc c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu thÞ trêng. C«ng ty cã mét thÞ phÇn t¬ng ®èi lín so víi nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp cã cïng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh c«ng ty kÓ c¶ víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, chiÕm tíi 10% thÞ phÇn vµ c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i chiÕm 90% thÞ phÇn. Nh vËy lµ trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t nµy, c«ng ty vÉn chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng b»ng uy tÝn, chÊt lîng s¶n phÈm mÆc dï c«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m hiÓu vÒ thÞ trêng trong níc, sù thay ®æi trong m«i trêng kinh doanh vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c ngµnh. 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - HiÖn nay bËc thî trung b×nh cña c«ng ty lµ 4,1 / 7. ChØ tiªu nµy lµ t¬ng ®èi cao so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, chøng tá tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n lµ kh¸ cao, nªn vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty lµ mét lîi thÕ trong viÖc sö dông nguån lao ®éng. Doanh nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm tèt,...nªn cã kh¶ n¨ng cao h¬n trong chñ ®éng ®µm ph¸n còng nh viÖc nhËn gia c«ng c¸c mÆt hµng cã chÊt lîng cao cho mét sè doanh nghiÖp kh¸c. ChÊt lîng cña ngêi c«ng nh©n ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. - C«ng ty n»m ë NghÖ An, tuy r»ng víi vÞ trÝ nµy cha thùc sù thuËn lîi ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt míi ra ®êi, nhng c«ng ty ®· nh¹y bÐn trong viÖc n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi rÊt kÞp thêi, sù thay ®æi trªn thÞ tr êng, sù thay ®æi trong m«i trêng kinh doanh vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh. 1.2. Nh÷ng ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï cã mét sè u ®iÓm trªn, nhng nh×n chung c«ng ty vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - VÊn ®Ò vÒ kü thuËt c«ng nghÖ: Ngoµi nh÷ng d©y chuyÒn m¸y mãc ®îc nhËp tõ níc ngoµi, cßn l¹i mét lo¹t nh÷ng m¸y mãc ®· qu¸ l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng cña c«ng nghÖ hiÖn nay. C«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty gåm nh÷ng kh©u nh sau: thu thËp th«ng tin, xö lý th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. §èi víi c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng th× c¸c kh©u nµy ho¹t ®éng rÊt thñ c«ng. C¸c kh©u cña ho¹t ®éng nµy rÊt cÇn cã sù hç trî cña c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i: dÞch vô m¹ng vµ Internet, c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu hiÖn ®¹i, c¸c øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö Email...Nh÷ng h¹n chÕ vÒ kü thuËt nµy ®· g©y ra nh÷ng tæn thÊt cho c«ng ty vµ lµm t¨ng chi phÝ, gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng thiÖt h¹i nh lu«n bÞ thiÕu th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c kinh doanh, ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh rÊt lóng tóng vµ thiÕu chÝnh x¸c, kh«ng xö lý vµ ph©n lo¹i ®îc th«ng tin thø cÊp. - VÒ thÞ trêng: do nhu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng cña nh÷ng doanh nghiÖp cã sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty ®ßi hái sù thÝch øng mét c¸ch nhanh nh¹y trong c¬ chÕ thÞ trêng mµ thùc sù th× trong lÜnh vùc nµy c«ng ty thùc sù cha chó träng nhiÒu, v× vËy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc nghiªn cøu thÞ trêng còng nh viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng. C«ng viÖc nµy nhiÒu khi cßn rÊt chång chÐo, kh«ng hiÖu qu¶ cho nªn kh«ng t¹o nªn sù kh¸c biÖt nhiÒu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm còng nh mÉu m· s¶n phÈm. HiÖn nay viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng cña c«ng ty cßn rÊt yÕu kÐm, c«ng ty kh«ng cã biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng riªng cña m×nh, nªn viÖc n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng kh«ng nhanh nh¹y lµm c¶n trë viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - VÊn ®Ò vÒ vèn: viÖc s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i cã mét sè vèn lu ®éng t¬ng ®èi lín, n¨m 2005 võa qua vèn lu ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu b»ng nguån vèn vay ng¾n h¹n, ®iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn tµi chÝnh còng nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. Nî nhiÒu, c«ng ty ph¶i tr¶ l·i nhiÒu lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m ®i, ph¶i ®èi mÆt víi ¸p lùc thanh to¸n nî ®Õn h¹n. - VÊn ®Ò bé m¸y qu¶n lý: cã ®îc mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ sÏ lµm gi¶m ®îc chi phÝ qu¶n lý, dÔ ®iÒu hµnh, ph¸t huy ®îc tinh gi¶m ®Õn qu¸ møc, vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp sÏ lµm cho c«ng ty thiÕu mÊt mét sè bé phËn chøc n¨ng, ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i kiªm nhiÖm qu¸ nhiÒu c«ng viÖc t¹o cho hä sù mÖt mái, kh«ng chuyªn t©m ®îc vµo c«ng viÖc. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng ty r¬i vµo t×nh tr¹ng nµy vµ ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n, khi nhu cÇu vÒ c¸c bé phËn qu¶n lý chøc n¨ng t¨ng lªn vµ ®ßi hái cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ. - VÊn ®Ò lao ®éng: tuy r»ng c«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao ( c«ng nh©n bËc 5 trë lªn) cã kinh nghiÖm tèt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhng nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt cao nµy còng ®ång nghÜa víi ®é tuæi trung b×nh cña hä cao t¹o ra nh÷ng khã kh¨n cho c«ng ty. §ã lµ thêi gian lao ®éng cña hä cßn Ýt, søc khoÎ gi¶m sót vÒ c¶ thÓ lùc lÉn tinh thÇn lµm ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c ®éi ngò lao ®éng nµy kh«ng ®îc tiÕp cËn víi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ®¬ng ®¹i, nªn viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt gÆp nhiÒu khã kh¨n. VÊn ®Ò x©y dùng c¬ cÊu lao ®éng sao cho hîp lý ®Ó ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh, n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn lµ mét bµi to¸n khã cho doanh nghiÖp. - VÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch: ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc, ®Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu, c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc khai th¸c vµ chÕ biÕn, c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ suÊt u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ theo quy ®Þnh. Do vËy mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn ph¶i chÞu sù chi phèi cña c¸c chÝnh s¸ch nhµ níc vµ cã nh÷ng thay ®æi theo sù thay ®æi cña chÝnh s¸ch. 2. Nguyªn nh©n g©y ra h¹n chÕ. 2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - VÒ m«i trêng kinh doanh: sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng, nh÷ng mÆt tr¸i vµ khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ trêng lu«n t¹o ra nh÷ng c¸i bÉy v« h×nh ®Ó ®a bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo r¬i vµo vùc th¼m cña sù ph¸ s¶n. H¬n n÷a c«ng ty cßn ph¶i ®èi phã tríc sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp kh¸c cã cïng lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ tríc sù kiÖn ViÖt Nam tham gia vµo tæ chøc WTO. §©y kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò h¹n chÕ bëi m«i trêng mµ nã cßn lµ sù th¸ch thøc cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Sù ®oµn kÕt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cha cao, kh«ng 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nh÷ng kh«ng t¨ng cêng liªn kÕt víi nhau mµ cßn cã xu híng c¹nh tranh, thñ tiªu lÉn nhau. Nguyªn nh©n nµy dÉn tíi sù thiÕu tin tëng lÉn nhau cña c¸c doanh nghiÖp trong níc, ®ång thêi v« h×nh ho¸ t¹o ra lîi thÕ cho c¸c c«ng ty níc ngoµi trong c¹nh tranh, trong khi mäi tiÒm n¨ng ho¹t ®éng cña hä ®Òu m¹nh h¬n c¸c doanh nghiÖp trong níc. Kh«ng nh÷ng vËy, nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt t nh©n nóp bãng c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊp phÐp kinh doanh ®Ó lòng ®o¹n thÞ trêng vÒ gi¸ c¶, còng nh nhiÒu yÕu tè kh¸c vît khái sù kiÓm so¸t cña nhµ níc dÉn ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ®îc ®¶m b¶o, g©y thiÖt h¹i cho c¸c nhµ s¶n xuÊt ch©n chÝnh, trong ®ã cã c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. - VÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ níc: nhµ níc cha thùc sù cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, kh«ng khuyÕn khÝch ®îc doanh nghiÖp ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c hÖ thèng ph¸p luËt níc ta cha ®Çy ®ñ vµ thiÕu sù ®ång bé, ®Æc biÖt lµ sù thay ®æi ®ét ngét, thêng xuyªn c¸c v¨n b¶n míi ra ®êi, phñ ®Þnh, kh«ng thèng nhÊt víi v¨n b¶n cò lµ vÊn ®Ò g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n, phiÒn to¸i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ë níc ta vÉn cång kÒnh c¸c thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ còng nh thñ tôc vay vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi ra th¸i ®é cña c¸n bé ngµnh cã liªn quan lu«n g©y ra nh÷ng phiÒn hµ, nhiÔu sù ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nãi riªng. 2.2. Nguyªn nh©n chñ quan. - Bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cha ®îc hoµn thiÖn lµ do b¶n th©n l·nh ®¹o cña c«ng ty cha nhËn thÊy râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng c¸n bé, bé phËn vµ lîi Ých ®em l¹i tõ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ã. Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn lîi Ých cña ngêi lao ®éng th× viÖc s¾p xÕp bè trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä cho phÐp c«ng ty tËn dông ®îc n¨ng lùc cña ngêi lao ®éng, khuyÕn khÝch hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Trong c«ng ty cã sù s¾p xÕp tõ ban l·nh ®¹o ®Õn c¸c phßng ban ®Òu ph¶i g¸nh v¸c nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau, kh«ng t¹o ®îc ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé tham gia c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o båi dìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh. §Æc biÖt lµ dï c«ng ty cã nhu cÇu rÊt lín vÒ viÖc t×m hiÓu , nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó më réng thÞ trêng vµ t¨ng tèc ®é tiªu thô cña s¶n phÈm nhng hiÖn nay c«ng ty vÉn cha cã mét chÝnh s¸ch cô thÓ cho lÜnh vùc nµy. - Trong mÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty tuyÓn dông lao ®éng rÊt Ýt lµ do tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ®îc æn ®Þnh, nhiÒu c«ng nh©n ph¶i t¹m nghØ khi c«ng ty kh«ng ®ñ viÖc lµm. C«ng ty cha cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho lao ®éng, ®µo t¹o vµ tuyÓn dông thªm c«ng nh©n ®Ó cã ®îc ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. 20
- Xem thêm -