Tài liệu Mô hình sản phẩm mộc - ghế phòng ăn

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Lêi nãi ®Çu Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Tõ xa ®Õn nay ®å méc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè g¾n liÒn víi ®êi sèng con ngêi. V× râ rµng trªn thùc tÕ con ngêi cÇn nghØ ng¬i, lµm viÖc vµ sinh ho¹t g¾n liÒn víi ®å méc, nh giêng ®Ó ngñ, tñ ®Ó cÊt ®ùng, ghÕ ®Ó ngåi… Nhu cÇu vÒ ®å méc ngµy cµng lín vµ ®å méc cã chÊt lîng cao ngµy cµng ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. §Ó phï hîp víi ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi nhËn thøc vµ nhu cÇu cña con ngêi th× ®· cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm méc ®îc ra ®êi,cã tÝnh chÊt mét c¸ch ®a d¹ng vÒ chøc n¨ng, cÊu t¹o, chÊt liÖu, kiÓu d¸ng … vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Cã nhiÒu mÉu m· s¶n phÈm méc ®îc t¹o ra víi chÊt lîng tèt vµ cã ý nghÜa lín ®èi víi cuéc sèng hiÖn t¹i. C¸c s¶n phÈm méc cÇn ®îc su tËp vµ tæng hîp l¹i, nh»m t¹o nÒn t¶ng cho viÖc ph¸t triÓn n©ng cao chÊt lîng. ViÖc thu thËp nh÷ng lo¹i h×nh s¶n phÈm ®îc x· héi chÊp nhËn cã ý nghÜa vÒ mÆt ph¸t triÓn (t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy nh÷ng kiÓu d¸ng ®Ñp). Trong sè c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm méc ®a d¹ng vµ phong phó, s¶n phÈm ghÕ nãi chungvµ ghÕ phôc vô cho viÖc ngåi ¨n rÊt cã ý nghÜa cho hiÖn t¹i. Tríc tiªn lµ nã cã c«ng dông ®Ó ngåi ¨n uèng vµ t¹o ra tinh thÇn tho¶i m¸i. ý tëng su tËp c¸c kiÓu ghÕ bµn ¨n cã ý nghÜa ®èi víi ®êi sèng: Thèng kª mÉu m· ®Ñp, t¹o cho con ngêi cã c¬ së ®Ó chän kiÓu d¸ng cho néi thÊt cña riªng m×nh còng nh lùa chän s¶n phÈm ®Ó ph¸t triÓn chÕ t¹o. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu trªn th× t«i ®i ®Õn nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Nghiªn cøu tæng hîp c¸c m« h×nh s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n theo hÖ thèng t¹o d¸ng” . ViÖc thùc hiÖn trªn ®Ó tµ kh«ng tr¸nh khái sù sai sãt, bëi vËy em rÊt mong sù gãp ý còng nh sù chØ dÉn cña c¸c thÇy, c« gi¸o cïng toµn thÓ ®ång nghiÖp. Ch¬ng 1 1 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1.1 1.1 Môc ®Ých cña ®Ò tµi. §Ò tµi: “ Nghiªn cøu tæng hîp c¸c m« h×nh s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n theo hÖ thèng t¹o d¸ng” . §Ò tµi nh»m môc ®Ých cung cÊp hÖ thèng th«ng tin vÒ s¶n phÈm méc thuéc nhãm ghÕ phßng ¨n ®· ®îc s¶n xuÊt vµ sö dông trªn ®Þa bµn Hµ Néi- B¾c Ninh; gãp phÇn ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vÒ s¶n phÈm méc ®· ®îc s¸ng t¹o cã chÊt lîng, ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña x· héi. 1.2 1.2 C¸c môc tiªu c¬ b¶n cña ®Ò tµi. - Kh¶o s¸t c¸c mÉu ®å méc cã h×nh thøc t¹o d¸ng hÊp dÉn. - Ph©n lo¹i theo t¹o d¸ng c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¶o s¸t t¹i khu vùc Hµ Néi vµ B¾c Ninh. - Giíi thiÖu vµ ph©n tÝch t¹o d¸ng mét sè kiÓu s¶n phÈm cã tÝnh ®Æc trng. - Lùa chän vµ x©y dùng t liÖu b¶n vÏ cho mét s¶n phÈm tiªu biÓu thuéc lo¹i h×nh s¶n phÈm méc truyÒn thèng. 1.3. C¸c néi dung chÝnh cña ®Ò tµi. - C¬ së lý luËn cña s¶n phÈm méc. - Kh¶o s¸t thùc tiÔn vÒ c¸c lo¹i s¶n pÈm ghÕ phßng ¨n. - Ph©n lo¹i nh÷ng s¶n phÈm ®· kh¶o s¸t. - Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc trng t¹o d¸ng cña c¸c kiÓu s¶n phÈm ®îc ph©n lo¹i. - Lùa chän vµ x©y dùng t liÖu b¶n vÏ cÊu t¹o s¶n phÈm tiªu biÓu . 1.4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Kh¶o s¸t vµ thu thËp c¸c kiÓu s¶n phÈm trªn thùc tiÔn cã sù lùa chän, ph©n lo¹i , ph©n tÝch chi tiÕt mét c¸ thÓ tiªu biÓu. 2 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - ViÖc ph©n tÝch th«ng tin thu nhËp ®îc dùa trªn c¬ së thùc tiÔn, c¬ së lý luËn khoa häc ®· cã vµ nhËn thøc míi vÒ b¶n chÊt cña ®èi tîng nghiªn cøu (ph©n tÝch th«ng tin t¹o d¸ng, cÊu tróc…). - Ph¬ng ph¸p x©y dùng t liÖu cña mét s¶n phÈm méc. 3 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Ch¬ng 2 C¬ së lý luËn vÒ s¶n phÈm méc C¬ së lý luËn lµ nÒn t¶ng ®Ó nghiªn cøu mäi vÊn ®Ò. C¬ së lý luËn vÒ s¶n phÈm méc sÏ lµ c¬ së ®Ó nghiªn cøu s¶n phÈm méc. ViÖc kh¶o s¸t s¶n phÈm méc tríc hÕt ph¶i n¾m v÷ng lý luËn vÒ s¶n phÈm méc. 2.1. TÝnh ®a d¹ng vµ ph©n lo¹i s¶n phÈm méc. 2.1.1. TÝnh ®a d¹ng cña s¶n phÈm méc. Gç lµ mét trong nh÷ng lo¹i vËt liÖu ®îc con ngêi biÕt ®Õn vµ sö dông tõ l©u ®êi. Cho ®Õn nay gç vÉn ®îc con ngêi yªu thÝch vµ nhu cÇu vÒ c¸c ®å dïng b»ng gç còng ngµy cµng t¨ng. Song song víi viÖc ph¸t triÓn cña nhµ cöa, c¸c s¶n phÈm tõ gç nh»m phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña con ngêi còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm méc ®îc lµm tõ gç (®îc gäi chung lµ ®å méc) cã nhiÒu lo¹i, cã nguyªn lý kÕt cÊu ®a d¹ng vµ phong phó, ®îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Trong ®êi sèng hµng ngµy chóng ta t×m thÊy nh÷ng s¶n phÈm méc th«ng dông nh: Bµn, ghÕ, giêng, tñ ... Trong x©y dùng nhµ cöa, chóng ta còng thêng ph¶i sö dông c¸c lo¹i cöa sæ vµ cöa ®i l¹i b»ng gç. Ngoµi ra s¶n phÈm méc cßn cã thÓ lµ c¸c c«ng cô, chi tiÕt m¸y hay c¸c mÆt hµng mü nghÖ vµ trang trÝ néi thÊt ... Ngoµi gç ra, nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nh kim lo¹i, chÊt dÎo tæng hîp, m©y tre... còng ®îc dïng thay thÕ s¶n xuÊt ®å méc, c¸c lo¹i vËt liÖu nµy cã thÓ thay thÕ mét phÇn hoÆc thÕ toµn bé gç trong s¶n xuÊt hµng méc. Ngµy nay gç tù nhiªn ®ang dÇn dÇn khan hiÕm vµ cïng víi tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ngµy cµng cao, viÖc sö dông gç tù nhiªn vµo lµm ®å méc ®îc h¹n chÕ dÇn b»ng c¸c lo¹i v¸n nh©n t¹o: v¸n d¸n, v¸n d¨m, v¸n sîi hay v¸n méc... §Ó n©ng cao tiÖn nghi sö dông, s¶n phÈm méc dïng ®Ó n»m vµ ngåi cã thÓ ®îc cÊu t¹o ë d¹ng cã bäc ®Öm, ®îc gäi lµ ®å méc bäc ®Öm hay méc mÒm. 4 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2.1.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm méc. Nh chóng ta ®· biÕt, s¶n phÈm méc rÊt ®a d¹ng vµ phong phó c¶ vÒ mÆt t¹o d¸ng, kÕt cÊu, chÊt liÖu còng nh chøc n¨ng sö dông… do sù ®ßi hái cña cuéc sèng. §Ó ph©n lo¹i s¶n phÈm méc chóng ta cã thÓ c¨n cø vµo nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau phï hîp víi yªu cÇu nghiªn cøu, ph¸t triÓn còng nh tæ chøc cña x· héi. Th«ng thêng cã thÓ sö dông c¸c c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu sau ®©y: - Ph©n lo¹i theo ngµnh s¶n xuÊt. - Ph©n lo¹i theo ngµnh sö dông. - Ph©n lo¹i theo cÊu t¹o s¶n phÈm. - Ph©n lo¹i theo c¸ch t¹o d¸ng s¶n phÈm. - Ph©n lo¹i theo chÊt liÖu lµm s¶n phÈm. Vµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nh: Dùa vµo tÝnh hiÖn ®¹i - tÝnh d©n téc cña s¶n phÈm, mµu s¾c, chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ thµnh… Nh÷ng viÖc ph©n lo¹i nãi trªn thêng chØ mang tÝnh chÊt t¬ng ®èi, bëi v× nã phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ kh¸c nhau mµ ngêi ta lùa chän c¸ch ph©n lo¹i. Trong lÜnh vùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng méc, th× quan ®iÓm ph©n lo¹i s¶n phÈm méc theo sö dông, t¹o d¸ng vµ cÊu t¹o lµ rÊt cã ý nghÜa. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i: a) a) Ph©n lo¹i theo vËt liÖu chÝnh: - S¶n phÈm méc gç tù nhiªn: Lµ nh÷ng s¶n phÈm méc mµ gç tù nhiªn lµ chÝnh (c¸c chi tiÕt chÝnh, tû lÖ gç tù nhiªn trong s¶n phÈm lín h¬n nhiÒu so víi c¸c vËt liÖu kh¸c), nh÷ng nguyªn vËt liÖu kh¸c ngoµi gç tù nhiªn chØ chiÕm tû lÖ rÊt Ýt so víi gç tù nhiªn. Nh÷ng s¶n phÈm gç tù nhiªn nh: C¸c ®å mü nghÖ (bµn, ghÕ, bµn thê…), s¶n phÈm méc cao cÊp gç tù nhiªn (bµn, ghÕ, gi êng, tñ…) vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c … 5 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - S¶n phÈm méc v¸n nh©n t¹o: Lµ nh÷ng s¶n phÈm ®îc cÊu thµnh tõ v¸n nh©n t¹o (hßm, tñ, bµn, c¸nh cöa…). - S¶n phÈm méc sö dông vËt liÖu thay thÕ gç: + Thay thÕ mét phÇn b»ng kim lo¹i, nhùa, kÝnh nh: mÆt bµn, ch©n bµn, ch©n ghÕ, « cöa kÝnh, ch©n giêng, khung cöa nh«m, khung tñ nh«m, c¸nh tñ kÝnh (c¸nh kÐo), ®Öm giêng, ®Öm ghÕ…. + Thay thÕ toµn bé b»ng m©y tre nhùa hay kÕt hîp víi c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c: Bµn ghÕ nhùa, tñ quÇn ¸o(khung s¾t kÕt hîp víi v¶i lôa …), tñ kÝnh khung nh«m, bµn ghÕ m©y tre ®an… ghÕ khung kim lo¹i kÕt hîp víi ®Öm mót hoÆc cao su… b) b) Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng. - Chøc n¨ng trùc tiÕp con ngêi tùa lªn s¶n phÈm: Lµ nh÷ng s¶n phÈm méc ®îc sö dông víi nh÷ng c«ng dông phôc vô trùc tiÕp cho nh÷ng nhu cÇu cña con ngêi: GhÕ ®Ó ngåi, bµn ®Ó viÕt hay ¨n uèng, giêng ®Ó n»m… - Chøc n¨ng gi¸n tiÕp víi con ngêi: §ã lµ s¶n phÈm méc mµ con ngêi sö dông kh«ng trùc tiÕp tùa nªn nã . + S¶n phÈm méc bµy biÖn: Tñ trng bµy, c¸c ®å trang trÝ kh¸c (rång, phîng, hæ, tîng ngêi…). + S¶n phÈm méc cã c«ng dông cÊt ®ùng: Tñ, hßm, gi¸, kÖ… c) c) Ph©n lo¹i theo h×nh thøc c¬ b¶n. - H×nh thøc ghÕ: GhÕ lµ mét s¶n phÈm méc ®îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng hµng ngµy. Chøc n¨ng cña ghÕ lµ ®Ó ngåi víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cho nªn cÊu t¹o cña ghÕ còng hÕt søc ®a d¹ng. KÕt cÊu chung cña ghÕ lµ kÕt cÊu gi¸ ®ì. Theo ®Æc thï sö dông, chóng ta cã c¸c lo¹i ghÕ sau: GhÕ tùa, ghÕ ®Èu, ghÕ sa l«ng, ghÕ héi trêng, ghÕ xÝch ®u… Nãi chung ghÕ ®îc thiÕt kÕ chñ yÕu lµ ®Ó ®ì träng lîng c¬ thÓ con ngêi ë nhiÒu t thÕ kh¸c nhau nh ngåi ¨n, ngåi viÕt, ngåi ®äc, ngåi lµm viÖc, ngåi th gi·n 6 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - H×nh thøc bµn: Bµn lµ mét s¶n phÈm méc mµ bé phËn chñ yÕu lµ ®Ó ®¸p øng chøc n¨ng sö dung cña nã lµ mÆt bµn vµ kÕt cÊu chñ yÕu chØ cã ch©n vµ mÆt. Ngoµi ra bµn cßn cã thÓ ®îc cÊu t¹o thªm c¸c bé phËn kh¸c trong qu¸ tr×nh sö dông. VÝ dô trªn bµn cã thÓ cÊu t¹o thªm ng¨n kÐo, buång ®ùng tµi liÖu, ng¨n ®Ó s¸ch, ng¨n ®Ó ®å dïng … Bµn ® îc thiÕt kÕ chñ yÕu lµ nh»m vµo c¸c yªu cÇu lµ: Bµn ®Ó ®å ¨n-uèng, bµn lµm viÖc, bµn ®Ó viÕt, bµn ®Ó ®äc s¸ch … - H×nh thøc hßm: Hßm lµ mét lo¹i s¶n phÈm méc cã chøc n¨ng chñ yÕu ®Ó ®¸p øng chøc n¨ng sö dông cña nã lµ cÊt ®ùng. - H×nh thøc tñ : Tñ lµ lo¹i ®å méc cã chøc n¨ng cÊt ®ùng. Nã bao gåm nhiÒu kiÓu lo¹i kh¸c nhau, thÝch øng víi tõng ®iÒu kiÖn sö dông riªng. C¸c lo¹i tñ th«ng dông cã tªn nh: Tñ ¸o, tñ hå s¬, tñ trng bµy, tñ cÊt ®ùng, tñ ®a n¨ng … - H×nh thøc giêng: Giêng lµ mét lo¹i s¶n phÈm méc mµ bé phËn chñ yÕu ®Ó ®¸p øng chøc n¨ng sö dông cña nã lµ ®Ó n»m. Bao gåm nhiÒu lo¹i giêng kh¸c nhau, thÝch hîp víi tõng ®iÒu kiÖn sö dông riªng. Cã lo¹i giêng mét, giêng ®«i, giêng réng… gi êng cã bé phËn ®Ó ®å ®¹c ë phÇn ®Çu giêng (thuèc, ®Ìn, s¸ch b¸o…), giêng kh«ng cã bé phËn ®Ó ®å ®¹c… d) d) Ph©n lo¹i theo n¬i sö dông. Theo sö dông cã thÓ ph©n lo¹i s¶n phÈm méc nh sau: - S¶n phÈm méc gia ®×nh: Lµ nh÷ng s¶n phÈm méc ®îc sö dông trong c¸c gia ®×nh, nã bao gåm: S¶n phÈm méc dïng trong phßng kh¸ch (bµn, ghÕ, tñ…), s¶n phÈm méc dïng trong phßng ngñ (gi êng, tñ…), s¶n phÈm méc dïng trong nhµ bÕp (tñ, ghÕ, bµn…), s¶n phÈm méc dïng trong phßng ¨n (bµn, ghÕ, tñ…). - S¶n phÈm méc dïng trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng: s¶n phÈm méc dïng trong v¨n phßng (bµn, ghÕ), trêng häc (bµn, ghÕ, tñ), nhµ h¸t (bµn, ghÕ), nhµ thê (bµn, ghÕ), chïa triÒn (tîng, bµn, ghÕ), héi trêng (bµn, ghÕ) … 7 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Theo chøc n¨ng tõng lo¹i s¶n phÈm, s¶n phÈm méc ®îc ph©n thµnh c¸c nhãm chñ yÕu sau: - S¶n phÈm cÊt ®ùng (tñ, hßm…). - S¶n phÈm ngåi (ghÕ). - S¶n phÈm n»m (giêng). - S¶n phÈm cã mÆt bµn (bµn…). - S¶n phÈm cã chøc n¨ng kÕt hîp. e) Ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o. Theo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, s¶n phÈm méc cã thÓ ®îc ph©n ra nh sau: - S¶n phÈm méc d¹ng tñ. - S¶n phÈm méc d¹ng gi¸ ®ì. - S¶n phÈm d¹ng hßm. MÆt kh¸c, dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ cÊu t¹o, s¶n phÈm méc cã thÓ ph©n ra thµnh c¸c nhãm sau ®©y: - S¶n phÈm méc cã cÊu t¹o d¹ng tÊm ph¼ng: tñ v¸n nh©n t¹o, c¸nh cöa. - S¶n phÈm méc cã kÕt cÊu d¹ng khung: mét sè kiÓu bµn. - S¶n phÈm méc cã kÕt cÊu d¹ng cét: giêng. - S¶n phÈm méc cã kÕt cÊu d¹ng håi liÒn: tñ, hßm. - S¶n phÈm méc cã kÕt cÊu d¹ng gi¸ ®ì: ghÕ. - S¶n phÈm méc cã kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c. Ngoµi ra, trong nh÷ng ph¹m vi hÑp c¸c s¶n phÈm méc cßn cã thÓ ®îc ph©n chia theo tõng kiÓu thiÕt kÕ ®îc h×nh thµnh trªn c¸c quan ®iÓm vÒ c«ng nghÖ, vÒ l¾p ®Æt, vÒ ®Æc trng cña t¹o d¸ng. Sau ®©y giíi thiÖu mét lo¹i s¬ ®å tiªu biÓu ph©n lo¹i ®å méc theo chøc n¨ng sö dông vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o: 8 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí S¶n phÈm méc Tñ TÊm ph¼ng GhÕ Bµn KÕt cÊu khung KÕt cÊu cét Håi liÒn Giêng Gi¸ ®ì f). Ph©n lo¹i theo t¹o d¸ng: Ph©n lo¹i s¶n phÈm méc theo h×nh thøc t¹o d¸ng lµ mét h×nh thøc ph©n lo¹i chØ cã tÝnh t¬ng ®èi. §Ó ph©n lo¹i s¶n phÈm méc theo h×nh thøc t¹o d¸ng ta dùa vµo h×nh thøc ®Æc trng cña s¶n phÈm méc ®Ó ph©n lo¹i. Vµ ta cã thÓ cã c¸c nhãm sau ®©y: - S¶n phÈm méc cã h×nh thøc d¹ng khèi. - S¶n phÈm méc d¹ng tÊm. - S¶n phÈm méc d¹ng thanh. MÆt kh¸c dùa vµo ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ kiÓu d¸ng, th× s¶n phÈm méc cã thÓ ph©n ra thµnh c¸c nhãm sau: - S¶n phÈm méc cã kiÓu d¸ng ®éng vËt. - S¶n phÈm méc cã kiÓu d¸ng thùc vËt. - S¶n phÈm méc cã kiÓu d¸ng c¸c ®å dïng vËt dông. - S¶n phÈm méc cã kiÓu d¸ng ®Æc biÖt. Ngoµi ra cßn cã thÓ ph©n lo¹i s¶n phÈm méc theo c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c n÷a nh: ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm liªn kÕt, ph©n lo¹i theo sù ph©n h¹ng vÒ sù ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu, ph©n lo¹i theo h×nh thøc kÕt hîp gi÷a c¸c s¶n phÈm méc, ph©n lo¹i theo ®Æc trng vÒ ®êng nÐt t¹o d¸ng. 9 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2.2. Yªu cÇu chung cña s¶n phÈm méc. 2.2.1. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n. - Yªu cÇu vÒ sö dông: S¶n phÈm méc tríc hÕt ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ sö dông. Yªu cÇu vÒ sö dông bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng (hay ®é bÒn); thuËn tiÖn vµ tiÖn nghi trong sö dông. Yªu cÇu ®é bÒn cã nghÜa lµ ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÞu lùc trong qu¸ tr×nh sö dông. Yªu cÇu vÒ tiÖn lîi trong sö dông vÝ dô nh c¸nh tñ ®ãng më dÔ dµng (tù ®ãng); s¶n phÈm di chuyÓn dÔ dµng… yªu cÇu vÒ tiÖn nghi vÝ dô nh n»m, ngåi tho¶i m¸i (ghÕ, giêng), hay bµn viÕt ph¶i ®ñ cao ®Ó cã kho¶ng trèng ®Ó ch©n tho¶i m¸i … §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ sö dông cÇn chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn sö dông, t©n sinh lý cña ngêi sö dông còng nh tÝnh chÊt cña nguyªn vËt liÖu. - Yªu cÇu vÒ thÈm mü: S¶n phÈm ®ßi hái ph¶i ®Ñp, ®îc ngêi sö dông yªu thÝch. §Ó s¶n phÈm ®Ñp, ph¶i t¹o d¸ng hµi hoµ; mµu s¾c, v©n thí t¹o ®îc thÈm mü cao. - Yªu cÇu vÒ tÝnh kinh tÕ: Sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý; C«ng nghÖ gia c«ng chÕ t¹o dÔ dµng, gi¸ thµnh h¹. S¶n phÈm tèt cã cÊu t¹o ch¾c ch¾c, bÒn l©u mang ý nghÜa kinh tÕ lín ®èi víi ngêi sö dông còng nh ®èi víi x· héi. 2.2.2. Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu c¬ b¶n. a) Yªu cÇu vÒ sö dông. Dï nãi g× vÒ s¶n phÈm ®ã, s¶n phÈm ®ã ®Ñp hay rÎ tiÒn, hay chÊt liÖu tèt th× tríc tiªn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm th× ta ph¶i xem xÐt s¶n phÈm méc ®ã cã ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ sö dông hay kh«ng? VËy yªu cÇu vÒ sö dông bao gåm nh÷ng g×? Yªu cÇu sö dông bao gåm yªu cÇu an toµn vÒ chøc n¨ng (®é bÒn); thuËn tiÖn vµ tiÖn nghi trong sö dông. Yªu cÇu bÒn lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc trong qu¸ tr×nh sö dông víi nh÷ng ph¬ng híng chÞu lùc kh¸c nhau. 10 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Yªu cÇu vÒ tiÖn lîi trong sö dông vÝ dô nh c¸nh tñ ®ãng më dÔ dµng (tù ®ãng). S¶n phÈm di chuyªn dÔ dµng… yªu cÇu vÒ tiÖn nghi vÝ dô nh n»m, ngåi tho¶i m¸i (giêng, ghÕ) hay bµn viÕt ph¶i ®ñ cao ®Ó cã kho¶ng trèng ®Ó ch©n tho¶i m¸i … Víi mét s¶n phÈm cô thÓ nµo ®ã th× nã ®Òu chøa ®ùng mét chøc n¨ng x¸c ®Þnh, ngoµi ra nã cßn cã thÓ cã c¸c chøc n¨ng phô kh¸c vÝ dô nh: Chøc n¨ng chÝnh cña ghÕ lµ ®Ó ngåi, chøc n¨ng phô lµ ®«i khi nã cßn ®îc dïng ®Ó ®øng lªn nã; chøc n¨ng chÝnh cña giêng lµ ®Ó n»m, ®«i khi nã cã chøc n¨ng lµ ®Ó ngåi; chøc n¨ng cña tñ cã khi chøc n¨ng chÝnh lµ ®Ó cÊt ®ùng nhng còng cã khi chøc n¨ng chÝnh lµ ®Ó trng bµy… Nh vËy khi thiÕt kÕ, s¶n suÊt th× ph¶i ®¸p øng ®îc chøc n¨ng cña nã, tøc lµ s¶n phÈm nµo th× cã chøc n¨ng ®ã. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè ®iÓm quan träng liªn quan ®Õn chøc n¨ng sö dông ®ã lµ kÝch thíc s¶n phÈm, kÝch thíc s¶n phÈm phÈi lu«n tu©n theo kÝch thíc cña ®èi tîng sö dông. Dùa vµo ®ã th× chóng ta míi ®¸nh gÝ ®îc s¶n phÈm ®ã cã phï hîp víi chøc n¨ng sö dông hay kh«ng th× ta míi cã thÓ nãi ®Õn c¸c yªu cÇu kh¸c. VÝ dô: KÝch thíc c¬ b¶n cña c¸i ghÕ tùa: - ChiÒu cao mÆt ngåi phô thuéc vµo chiÒu cao ®Çu gèi ngêi sö dông. - ChiÒu réng mÆt ngåi phô thuéc vµo chiÒu réng m«ng . - ChiÒu s©u mÆt ngåi phô thuéc vµo chiÒu dµi ®ïi. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ sö dông ngoµi c¸c vÊn ®Ò trªn, ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn sö dông vµ t©m sinh lý cña ®èi tîng sö dông ®Ó ta thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ sö dông nguyªn vËt liÖu còng nh mµu s¾c mét c¸ch hîp lý. b. Yªu cÇu thÈm mü. Víi ngêi tiªu dïng th× mäi s¶n phÈm ph¶i cã ®îc ®é thÈm mü cao vµ hîp víi yªu cÇu sö dung cña ®èi tîng sö dông. KÕt l¹i lµ s¶n phÈm ®ã ph¶i ®îc ngêi sö dông yªu thÝch. §Ó s¶n phÈm ®Ñp ph¶i t¹o d¸ng hµi hoµ; mµu s¾c, v©n thí t¹o ®îc gi¸ trÞ thÈm mü cao. 11 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Mçi s¶n phÈm ®Òu ®îc t¹o nªn mét h×nh d¹ng, kÕt cÊu vµ kÝch thíc x¸c ®Þnh. Víi nh÷ng yÕu tè ®ã cïng víi c¸c tæ hîp ®êng nÐt, cÊu t¹o… ® îc thÓ hiÖn trªn mét s¶n phÈm méc vµ kÕt hîp víi c¸c yÕu tè kh¸c (chÊt liÖu, mÇu s¾c… ) th× s¶n phÈm méc ® îc thÓ hiÖn theo mét kiÓu d¸ng thÓ lo¹i riªng biÖt cña nã vµ ®îc con ngêi thÓ hiÖn nã trong mét kh«ng gian x¸c ®Þnh nµo ®ã. Mét s¶n phÈm méc cã mét chÊt lîng tèt cã nghÜa lµ s¶n phÈm ®ã kh«ng cã khiÕm khuyÕt g× vÒ mÆt kü thuËt, bªn c¹nh ®ã cßn ®îc t¹o d¸ng mét c¸ch hµi hoµ… chÊt l îng cña mét s¶n phÈm méc lµ tæng hîp tõ mäi th«ng sè x¸c ®Þnh, kh¶ n¨ng sö dông vµ tÝnh chÊt thÈm mü còng nh kÕt cÊu… cña nã ®îc quy ®Þnh bëi ngêi yªu cÇu. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña mét s¶n phÈm theo yªu cÇu chung cña x· héi tríc hÕt ph¶i xem xÐt chñ yÕu kü thuËt cña nã vµ íc lîng ®¸nh gÝa vÒ t¹o d¸ng cã ®Ñp hay kh«ng. Tõ ®ã ta thÊy r»ng, mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña viÖc thiÕt kÕ mét s¶n phÈm méc lµ t¹o d¸ng s¶n phÈm. Nh vËy, nhiÖm vô t¹o d¸ng trong c«ng t¸c thiÕt kÕ mét s¶n phÈm méc lµ rÊt quan träng, bëi chØ mét thiÕu sãt nhá cã thÓ dÉn ®Õn mét hËu qu¶ kh«ng thÓ lêng tríc ®îc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. ViÖc t¹o d¸ng s¶n phÈm méc ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi viÖc sö dông hîp lý víi c«ng nghÖ chÕ t¹o. §Ó ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu ®ã, khi thiÕt kÕ t¹o d¸ng cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc vËn dông c¸c nguyªn lý vÒ mü thuËt. Sau ®©y lµ mét sè nguyªn lý thêng ®îc quan t©m trong thiÕt kÕ t¹o d¸ng s¶n phÈm méc: - Sù ph©n chia c¸c bÒ mÆt: Sù ph©n chia c¸ch s¾p xÕp trªn bÒ mÆt cã thÓ c©n ®èi hµi hoµ hay kh«ng c©n ®èi. Sù c©n ®èi ë ®©y ®îc hiÓu theo mét c¸ch t¬ng ®èi, ®ã lµ sù c©n ®èi vÒ thÞ lùc. Cã nghÜa lµ khi con ngêi nh×n vµo th× c¶m nhËn ®îc sù c©n ®èi. ViÖc ph©n chia c¸c phÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c quy luËt sau: + Quy luËt c©n b»ng ®èi xøng: Quy luËt nµy dùa trªn nh÷ng quy luËt cña tù nhiªn vÒ ®èi xøng, quy luËt ®èi xøng ®îc vËn dông vµo t¹o d¸ng, t¹o c¶m gi¸c im lÆng yªn tÜnh, c©n b»ng vµ æn ®Þnh. 12 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + Quy luËt c©n b»ng bÊt ®èi xøng: Quy luËt nµy ®îc vËn dông vµo trong viÖc t¹o d¸ng c¸c ®å dïng. Sù c©n b»ng bÊt ®èi xøng t¹o cho s¶n phÈm sinh ®éng, nhng khã thùc hÖn sù c©n b»ng nµy. Bè trÝ bÊt ®èi xøng cÇn chó ý ®Õn tÝnh hÖ thèng cña c¸c phÇn tö ®Ó t¹o ra sù c©n b»ng thÞ lùc. Sù c©n b»ng ë ®©y còng cã tÝnh quy luËt, song chØ cã ng÷ng ngêi nh¹y c¶m míi t¹o nªn ®îc vµ nhËn ra nã. + Quy luËt träng t©m ¸nh s¸ng: C¸c phÇn trªn bÒ mÆt cã ¶nh hëng ®Õn nhau vÒ ®é lín, mµu s¾c vÞ trÝ cña chóng trªn bÒ mÆt. Nh×n vµo phÇn trªn bÒ mÆt chóng ta cã c¶m gi¸c mçi phÇn cã träng t©m ¸nh s¸ng, chÝnh viÖc tæng hîp c¸c träng t©m ¸nh s¸ng nµy ®· t¹o ra cho ta c¶m gi¸c chung vÒ s¶n phÈm c©n ®èi hay kh«ng c©n ®èi, æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh, ch¾c ch¾n hay dÔ bÞ ®æ vì. Träng t©m ¸nh s¸ng ph¶i tËp trung vµo phÝa díi vµ phÝa gi÷a th× sÏ c©n b»ng vµ æn ®Þnh. - Nguyªn lý vÒ tû lÖ: C¸c c¹nh cña mét bÒ mÆt, c¸c kÝch thíc cña chi tiÕt nµy so víi chi tiÕt kh¸c, ®é lín cña phÇn nµy so víi ®é lín cña phÇn kh¸c… ®Òu t¹o cho con ng êi mét c¶m gi¸c vÒ tû lÖ. NÕu tû lÖ mµ hîp lý th× nã sÏ cho ta mét c¶m gi¸c vÒ sù hµi hoµ hoµn thiÖn cña s¶n phÈm, a thÝch s¶n phÈm. Cßn ngîc l¹i nÕu tû lÖ kÝch thíc cña s¶n phÈm ®ã kh«ng hîp lý th× sÏ cho ta c¶m gi¸c bÊt hîp lý, thiÕu sù hµi hoµ hay mét c¶m gi¸c bÊp bªnh, kh«ng thiÖn c¶m víi s¶n phÈm ®ã. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c¶m gi¸c tû lÖ kh¸c nhau do sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè ®Õn c¶m gi¸c con ngêi. - Nguyªn lý vÒ mµu s¾c vµ ®êng nÐt: Mµu s¾c vµ ®êng nÐt trang trÝ trªn bÒ mÆt s¶n phÈm g¾n liÒn víi h×nh d¹ng, nã t¹o ra gi¸ trÞ thÈm mü cña mét s¶n phÈm. Mµu s¾c, vµ v©n thí còng ph¶n ¸nh sù hµi hoµ hay kh«ng hµi hoµ cña s¶n phÈm. Khi nh×n vµo s¶n phÈm méc chóng ta c¶m nhËn ngay vÒ mµu s¾c vµ v©n thí còng nh ®êng nÐt trang trÝ trªn s¶n phÈm sau ®ã míi ®Õn h×nh d¹ng cña nã. Mäi bÒ mÆt s¶n phÈm ®Òu cã mµu s¾c riªng cña nã, mçi mµu s¾c ®Òu t¹o nªn c¶m gi¸c riªng ®èi víi con ngêi. Mµu s¾c cßn t¹o ra sù t¬ng ph¶n cã gi¸ trÞ thÈm mü, ®Ó lµm næi bËt phÇn nµo ®ã cña s¶n phÈm, ngêi ta dïng quy luËt t¬ng ph¶n vÒ mµu s¾c, ®é nãng l¹nh cña mµu cïng víi quan hÖ vÒ ®é ®Ëm nh¹t vµ møc ®é b·o hoµ quyÕt ®Þnh søc m¹nh thÞ gi¸c, nã sÏ hÊp dÉn sù chó ý cña chóng ta 13 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí mang l¹i râ nÐt mét vËt vµ t¹o ra kh«ng gian. TÊt nhiªn lµ bÊt kú s¶n phÈm nµo còng ®îc t¹o ra tõ nh÷ng ®êng nÐt kÕt hîp l¹i ®Ó t¹o ra kh«ng gian mang ®Çy ý nghÜa. Mét ®êng t¹o bëi hai ®iÓm xa h¬n n÷a nã lµ sù lÆp l¹i c¸c yÕu tè t¬ng tù, nÕu nã tiÕp tôc t¨ng trëng trë thµnh mét ®êng th¼ng víi mét chÊt lîng cã thÓ c¶m nhËn ®îc ®Çy ý nghÜa. Mét ®êng th¼ng cho ta thÊy tån t¹i hai ®iÓm. Mét ®Æc trng quan träng cña ®êng th¼ng lµ cã híng. §êng n»m ngang cho ta thÊy sù æn ®Þnh nghØ ng¬i hay lµ mÆt ph¼ng mµ chóng ta ®øng vµ ®i l¹i trªn ®ã t¬ng ph¶n víi nã lµ ®êng th¼ng ®øng cho ta c¶m thÊy sù c©n b»ng. §êng th¼ng xiªn lÖch so víi ®êng n»m ngang vµ ®êng th¼ng ®øngcã thÓ xem nh lµ sù trçi dËy. Trong trêng hîp kh¸c nã ngô ý chuyÓn ®éng vµ lµ ®éng lùc t¹o ra sù ho¹t ®éng cu¶ thÞ gi¸c. Mét ®êng cong cho ta c¶m thÊy lÖch híng bëi mét lùc uèn cong chuyÓn ®éng nhÑ nhµng, phô thuéc vµo híng chóng ta cã thÓ n©ng lªn mét ch¸ch v÷ng ch¾c vµ g¾n chÆt xuèng ®Êt. §êng cong lµ biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn sinh vËt hay mét mÆt nµo ®ã nã biÓu tîng cho sù sèng ®éng. VËy trong thiÕt kÕ viÖc cÇn thiÕt lµ ph¶i biÕt phèi gi÷a c¸c mµu s¾c sao cho t¹o ra mét kh«ng gian phong phó, mµu s¾c phï hîp víi thÞ hiÕu. Còng vËy víi viÖc lùa chän c¸c ®êng nÐt sao cho phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n phÈm, mÆt kh¸c t¹o ra sù phong phó vÒ mÉu m· s¶n phÈm. c) Yªu cÇu vÒ tÝnh kinh tÕ. Nãi ®Õn tÝnh kinh tÕ nghÜa lµ khi s¶n xuÊt ®îc ra s¶n phÈm ph¶i ®¹t ®îc yªu cÇu lµ dÔ xuÊt ra thÞ trêng, nhanh thu håi l¹i vèn vµ ®Çu vµo th× ph¶i thÊp, hay kho¶n chi ra ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ph¶i thÊp h¬n nhiÒu so víi kho¶n thu l¹i khi b¸n ®îc s¶n phÈm vµ ph¶i ®¹t ®îc lîi nhuËn cao. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh vËy ngoµi ®¸p øng yªu cÇu vÒ sö dông vµ thÈm mü th× ph¶i sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý, c«ng nghÖ gia c«ng chÕ t¹o dÔ dµng, gi¸ thµnh thÊp. S¶n phÈm tèt cã kÕt cÊu ch¾c ch¾n, bÒn l©u mang ý nghÜa kinh tÕ lín ®èi víi ngêi sö dông còng nh ®èi víi x· héi. - Sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý: Nh chóng ta ®· biÕt, mét s¶n phÈm méc cã thÓ gåm nhiÒu chi tiÕt liªn kÕt víi nhau. C¸c chi tiÕt ®îc gia c«ng b»ng c¸c nguyªn vËt liÖu x¸c ®Þnh. ViÖc lùa chän nguyªn vËt liÖu 14 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí hîp lý lµ nh»m n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm méc. Nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt hµng méc bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu nh gç, kim lo¹i, chÊt dÎo tæng hîp… lµ vËt liÖu lµm c¸c chi tiÕt,cßn vËt liÖu cho c¸c liªn kÕt vµ trang søc nh s¬n, keo, vÐcni, ®inh, chÊt liÖu kh¸c… Mçi lo¹i vËt liÖu ®Òu cã tÝnh u viÖt riªng cña nã. V× vËy, khi sö dông cÇn ph¶i biÕt tËn dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý ®Ó ph¸t huy ®îc tÝnh chÊt cña nã vµ t¹o ®îc gi¸ trÞ cho s¶n phÈm vÒ mäi mÆt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngîc l¹i nÕu khi ®a c¸c vËt liÖu nµy kh«ng ®óng chç, kh«ng ®óng môc ®Ých sö dông cã thÓ g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ xÊu, ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm . - Kh¶ n¨ng chÕ t¹o: Khi thiÕt kÕ s¶n phÈm méc, ngêi thiÕt kÕ cÇn chó ý ®Õn quan ®iÓm chÕ t¹o. Víi ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt thñ c«ng, h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu thêng mang tÝnh chÊt cÇu kú nhiÒu h¬n tÝnh chÊt c«ng nghiÖp. Khi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®îc øng dông ph¬ng ph¸p c¬ giíi ho¸ kÕt cÊu vµ h×nh d¸ng cña s¶n phÈm ®· b¾t ®Çu thay ®æi. Khi tr×nh ®é ph¸t triÓn, khoa häc ngµy cµng hiÖn ®¹i ta ph¶i tÝnh ®Õn viÖc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ øng dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh. Nh trong s¶n xuÊt ®å méc ta ph¶i xem xÐt vµ nªn thay thÕ c¸c viÖc thñ c«ng mµ c«ng nghiÖp cã thÓ thay thÕ ®îc lµ chÕ t¹o b»ng m¸y mãc th× nªn thay ®Ó ®uæi kÞp thêi ®¹i. Nh×n theo quan ®iÓm ph¸t triÓn theo xu híng cña thêi ®¹i, do vËy chóng ta cÇn quan t©m ®Õn xu híng thiÕt kÕ s¶n phÈm méc hiÖn ®¹i, bëi chØ cã nã th× míi theo kÞp vµ øng dông vµo khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. H¬n n÷a ®©y lµ mét ®éng lùc ®Ó ®Èy m¹nh viÖc ph¸t trÓn ®Êt níc v¨n minh hiÖn ®¹i vµ cã thÓ gi¶m ®îc nh©n c«ng lao ®éng, søc lùc mµ thay vµo ®ã lµ lao ®éng trÝ ãc. Do vËy khi thiÕt kÕ ph¶i cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o theo híng hiÖn ®¹i lµ dïng c«ng cô m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó chÕ t¹o ®îc ra s¶n phÈm. Bëi vËy khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm méc chóng ta cÇn chó ý ®Õn ®iÓm nµy, nã cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, x· héi v¨n minh. d) TÝnh th¬ng phÈm: S¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy nay ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn quan ®iÓm th¬ng phÈm, th¬ng hiÖu s¶n phÈm lµ ®Æc trng cho tÝnh chÊt th¬ng phÈm. 15 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bëi ®©y chÝnh lµ yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh hµng ho¸, s¶n xuÊt hµng ho¸. Dï cã s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu ®Õn ®©u, mÆt hµng ®a d¹ng phong phó, chÊt lîng cao ®Õn chõng nµo, nhng nÕu kh«ng ai biÕt ®Õn ®ã lµ mÆt hµng cña c¬ së nµo s¶n xuÊt th× còng chØ tån t¹i ®îc mét thêi gian ng¾n hoÆc s¶n xuÊt nhá bëi ch¼ng ai biÕt ®Õn th¬ng hiÖu s¶n phÈm ®ã mµ ®Ó tíi mÆt hµng hay quan hÖ hîp t¸c s¶n xuÊt. V× thÕ s¶n phÈm ®· dÇn bÞ mê theo thêi gian mµ kh«ng thÓ thÞnh hµnh ®îc. Bëi vËy, mçi s¶n phÈm ®Òu ph¶i cã th¬ng phÈm riªng cña nã. 2.2.3. C¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm méc. - S¶n phÈm méc cã ®¶m b¶o chøc n¨ng hay kh«ng? Theo chØ tiªu nµy th× ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm méc ®¹t yªu cÇu hay kh«ng th× ta ph¶i xÐt ®Õn chøc n¨ng cña nã. VËy dùa vµo tiªu chÝ nµy ta sÏ ®¸nh gi¸ ®îc mét phÇn chÊt lîng s¶n phÈm. V× thÕ ®Ó s¶n phÈm méc ®¹t yªu cÇu vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn th× tríc tiªn lµ ph¶i ®¹t ®îc chØ tiªu vÒ ®¶m b¶o chøc n¨ng cña nã th× míi cã thÓ tÝnh ®Õn c¸c tiªu chÝ kh¸c. Bëi nÕu s¶n phÈm ®ã mµ kh«ng cã ®îc chøc n¨ng chÝnh cña nã th× coi nh nã ®· v« hiÖu trong sö dông víi nh÷ng nhu cÇu thiÕt thùc mµ ngêi sö dông cÇn ®Õn chøc n¨ng ®ã. Khi ®ã ngêi sö dông sÏ kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm ®ã. - S¶n phÈm méc cã ®Ñp hay kh«ng? §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm méc. VËy dï s¶n phÈm ®ã cã ®¹t ®îc chØ tiªu vÒ chøc n¨ng nhng kh«ng ®Ñp th× còng khã cã thÓ chÊp nhËn ®îc. - Sö dông nguyªn vËt liÖu cã hîp lý hay kh«ng? NÕu sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý kh«ng nhng t¹o ra ®îc mét s¶n phÈm cã chÊt lîng mµ cßn cã thÓ cho ta mét s¶n phÈm 16 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí cã tÝnh kinh tÕ, bëi nÕu sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý th× cã thÓ gi¶m ®îc chi phÝ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. V× vËy cÇn ph¶i sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý. - S¶n phÈm cã tÝnh chÊt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i hay kh«ng? §©y lµ mét trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm méc. ViÖc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ rÊt quan träng, bëi kh«ng chØ lµ dÔ s¶n xÊt mµ nã cßn cã thÓ t¹o ra ®îc gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ còng nh vÒ chÊt lîng. Tr¸i l¹i, nÕu s¶n phÈm méc chØ cã thÓ s¶n xuÊt ®îc theo c«ng nghÖ cæ ®iÓn th× khã mµ s¶n xuÊt ra ®îc nhiªï s¶n phÈm nh vËy víi hiÖu qña kinh tÕ tr¾c còng kh«ng cao. 2.3 Nguyªn t¾c thiÕt kÕ s¶n phÈm méc. ThiÕt kÕ s¶n phÈm méc cã ý nghÜa quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng méc. Bëi viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm méc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc s¶n xuÊt hµng méc ®ã cã thùc hiÖn ®îc hay kh«ng, vµ sau khi s¶n phÈm ®ã ®îc s¶n xuÊt ra cã ®îc thÞ trêng chÊp nhËn hay kh«ng vµ cã ®¹t ®îc gi¸ trÞ khinh tÕ còng nh hiÖu qu¶ kinh tÕ (l·i) cã cao hay kh«ng. ThiÕt kÕ ®å méc thêng ®ßi hái cÇn ph¶i ®ßi hái cã sù hiÓu biÕt mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thiÕt kÕ kÕt cÊu vµ thiÕt kÕ mü thuËt. ThiÕt kÕ mü thuËt lµ t¹o ra c¸c ý tëng vÒ kÕt cÊu hîp lý vµ kü thuËt thiÕt kÕ mü thuËt lµ nh»m t¹o ra h×nh thøc s¶n phÈm méc cã gi¸ trÞ vÒ mÆt nghÖ thuËt ®Ó phôc vô ®êi sèng con ngêi. Trong phÇn t¹o d¸ng s¶n phÈm, chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn néi dung cña thiÕt kÕ mü thuËt. Nhng chØ mü thuËt th«i th× cha ®ñ, mµ ®ßi hái khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh to¸n sao cho ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ ®é bÒn, tÝnh thùc dông, kinh tÕ, tÝnh kh¶ thi, tÝnh thêi ®¹i, tÝnh d©n téc… §Ó thùc hiÖn tèt thiÕt kÕ s¶n phÈm méc ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ sau ®©y: 2.3.1. Nguyªn t¾c thùc dông. TÝnh thùc dông trong thiÕt kÕ lµ mét yÕu tè rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña s¶n phÈm. Kh«ng nh÷ng vËy mµ hiÖn t¹i nhu 17 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí cÇu x· héi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, khoa häc kü thuËt kh«ng ngõng ph¸t triÓn, do vËy ®êi sèng con ngêi còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, v× thÕ nã thóc ®Èy ngêi d©n vÒ vËt chÊt còng nh vÒ tinh thÇn ngµy cµng ®îc n©ng cao, mét ngµy mét thay ®æi míi. Do vËy mäi thø còng ®Òu ®îc hiÖn ®¹i ho¸ theo. Bëi vËy mét ®å vËt muèn tån t¹i ®îc vµ ph¸t triÓn lªn th× nã cÇn ph¶i cã tÝnh thùc dông, chøc n¨ng vµ c«ng dông riªng cña nã. Nh vËy ta ®· biÕt, khi thiÕt kÕ ra mét s¶n phÈm nµo ®ã mµ kh«ng ®¹t ®îc c«ng dông chøc n¨ng cña nã, th× coi nh s¶n phÈm ®ã kh«ng cã gi¸ trÞ g×, bëi vËy tÝnh thùc dông trong thiÕt kÕ lµ rÊt quan träng. Do vËy khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o ®îc nguyªn t¾c thùc dông nµy lµ ®Çu tiªn. Bëi chÝnh tÝnh thùc dông cña s¶n phÈm sÏ quyÕt ®Þnh nã tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay kh«ng bao giê ®îc tån t¹i n÷a. 2.3.2 Nguyªn t¾c thÈm mü. T¹o d¸ng s¶n phÈm méc, t¹o kÕt cÊu lµ c¸c néi dung c¬ b¶n cña viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm méc. - C¸c ®Æc trng cña t¹o d¸ng lµ: + Th«ng qua viÖc phôc vô môc ®Ých chøc n¨ng. + Theo tÝnh chÊt nguyªn liÖu + Ph¶n ¸nh c¬ së vËt chÊt, tr×nh ®é khoa häc, v¨n ho¸ cña x· héi. + Th«ng qua c¸c nguyªn lý mü thuËt t¹o mµu s¾c. + Th«ng qua c¸c yªu cÇu vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt (c«ng nghÖ, tiªu chuÈn) cã t¸c dông tinh thÇn ®èi víi ngêi sö dông. - C¸c nguyªn t¾c cña t¹o d¸ng : + T¹o kÕt cÊu hîp víi chøc n¨ng, c«ng nghÖ. + ThÝch øng víi n¬i sö dông. + Cã tÝnh thêi ®¹i vµ s¸ng t¹o. §Ó t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm mét c¸ch thÈm mü vµ mäi ®èi tîng ®Òu c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp thÈm mü cña s¶n phÈm th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c thÈm mü. ThiÕt kÕ thÈm mü lµ nh»m t¹o ra c¸c ph¬ng ¸n trang trÝ, 18 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí t¹o h×nh, phèi c¶nh… cã gi¸ trÞ vÒ mÆt nghÖ thuËt. TÊt nhiªn, tuú thuéc vµo yªu cÇu sö dông cña tõng s¶n phÈm vµ ®èi víi tõng ®èi tîng sö dông mµ møc ®é yªu cÇu vÒ thÈm mü cã kh¸c nhau. VÊn ®Ò thiÕt kÕ trang trÝ néi thÊt ®å méc ®ãng vai trß lµ rÊt chñ yÕu. ChÝnh v× vËy, viÖc thiÕt kÕ ®å méc phôc vô cho nh÷ng nhu cÇu sö dông trong nhµ còng nh ®å méc trang trÝ néi thÊt kh¸c thêng ®îc g¾n víi nh÷ng trang hoµng nhµ cöa. §Ó c«ng t¸c thiÕt kÕ ®å méc ®îc tèt chóng ta cÇn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ mü thuËt. 2.3.3. Nguyªn t¾c th¬ng phÈm. §Ó ®¶m b¶o th¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh, ngêi thiÕt kÕ ph¶i t×m ra c¸c ph¬ng ¸n vÒ kü thuËt ®Ó thiÕt kÕ s¶n phÈm cña m×nh ®îc mäi ngêi a thÝch, chÊp nhËn, còng vËy t¹o ra nh÷ng tiªu ®Ò mÉu m· g©y ra sù chó ý cña ngêi xem s¶n phÈm, qu¶ng c¸o trªn kh¾p thÞ trêng s¶n phÈm víi th¬ng hiÖu cña m×nh. §©y chÝnh lµ bíc ®Çu ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, thóc ®Èy cho sù ph¸t triÓn hµng ho¸. ChÝnh v× vËy khi thiÕt kÕ ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c th¬ng phÈm. 2.3.4. Nguyªn t¾c c«ng nghÖ. §Ó viÖc thiÕt kÕ mÉu cã tÝnh kh¶ thi, th× bao giê còng vËy, ngêi thiÕt kÕ ph¶i ®Æt viÖc thiÕt kÕ trong khu«n khæ c«ng nghÖ cho phÐp s¶n xuÊt. Bëi mét ®iÒu rÊt ®¬n gi¶n lµ dï ngêi thiÕt kÕ cã thiÕt kÕ ra ®îc mÉu nµo ®ã cã ®Ñp ®Õn ®©u, hay ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu chung vÒ s¶n phÈm méc, ®¶m b¶o ®îc ®é bÒn… nh ng nÕu c«ng nghÖ kh«ng cho phÐp s¶n xuÊt ra ®îc mÉu ®ã th× viÖc thiÕt kÕ mÉu ®ã còng trë nªn v« nghÜa víi thùc t¹i bëi kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra ®îc mÉu ®ã, do vËy viÖc thiÕt kÕ ®· kh«ng ®¸p øng ®îc cho viÖc ra ®êi cña s¶n phÈm. MÆt kh¸c, thêi ®¹i ngµy mét tiÕn bé h¬n, x· héi ph¸t triÓn, khoa häc kü thuËt ngµy mét ®îc n©ng cao. Do vËy viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®å méc lµ rÊt cÇn thiÕt. Bëi nã cã thÓ lµm gi¶m nh©n c«ng lao ®éng c¬ b¾p, n©ng cao n¨ng xuÊt s¶n xuÊt hµng ho¸, rót ng¾n vßng quay kinh doanh sö dông ®Çu t cho s¶n xuÊt cã thÓ nhanh chãng 19 http://tailieutonghop.co Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí s¶n xuÊt lîng hµng ho¸ lín ®Ó ®a ra thÞ trêng cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu réng kh¾p, tõ ®ã cã thÓ nhanh chãng nh×n thÊy ®îc viÖc s¶n xuÊt, nhanh chãng thu l¹i ®îc vèn ®Çu t ra. Tõ ®ã ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn t¨ng nhanh, ®êi sèng x· héi ngµy mét n©ng cao. ChÝnh v× vËy, viÖc thiÕt kÕ ®¸p øng ®îc viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ nguyªn t¾c nµy kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm méc. 2.3.5. Nguyªn t¾c kinh tÕ, x· héi. ViÖc thiÕt kÕ ta ph¶i nãi ®Õn nguyªn t¾c kinh tÕ, x· héi lµ bëi lý do ®Ó tån t¹i ®îc vµ ph¸t triÓn ®îc th× ta ph¶i lùa chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, ®ã lµ thiÕt kÕ c¸i g×, thiÕt kÕ cho ai, x· héi ®ang cÇn c¸i g×, vµ s¶n phÈm ®îc t¹o ra sÏ lµ s¶n phÈm ®îc tæ hîp tõ nh÷ng nguyªn liÖu g×, dùa trªn c«ng nghÖ chÕ t¹o nµo… VËy ph¶i lùa chän nguyªn vËt liÖu sao cho hîp lý vµ cã thÓ ¸p dông ®îc c«ng nghÖ gia c«ng chÕ t¹o dÔ dµng ®Ó t¹o ra ®îc s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®îc x· héi chÊp nhËn, ngêi tiªu dïng a thÝch, còng cã nghÜa lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp, cã l·i cao, ngêi tiªu dïng thÝch sö dông s¶n phÈm ®ã… 2.4. Mèi quan hÖ gi÷a ngêi vµ ®å méc. 2.4.1. CÊu t¹o vµ kÝch thíc c¬ thÓ ngêi. a) a) CÊu t¹o c¬ thÓ ngêi: - Bé x¬ng: Cã t¸c dông ®Ó ®ì träng lîng c¬ thÓ con ngêi, phôc vô cho chuyÓn ®éng dÔ dµng vµ b¶o vÖ c¸c bé phËn c¬ quan trong c¬ thÓ con ngêi. Khi ta ngåi lªn ghÕ, th× mÆt ch©n ®Õ sÏ ph¶i chÞu lùc t¸c dông cña träng lîng c¬ thÓ, mét phÇn träng lîng dån vµo phÇn mÆt ngåi th× m«ng ph¶i chÞu lùc nµy vµ mét phÇm lµ dån vµo ®iÓm tùa cña ch©n, nÕu tùa vµo lng tùa khi Êy lng còng ph¶i chÞu mét phÇn träng lîng cña c¬ thÓ. VËy khi ®ã c¸c phÇn x¬ng ph¶i chÞu c¸c lùc ®ã lµ phÇn x¬ng sèng lng vµ x¬ng ch©n. - HÖ c¬: Gióp cho c¬ thÓ ngêi ho¹t ®éng dÔ dµng.Khi ngåi lªn ghÕ, th× hÖ c¬ ph¶i chÞu t¸c dông cña toµn bé träng lîng cña c¬ thÓ con ngêi. 20 http://tailieutonghop.co
- Xem thêm -