Tài liệu Luận văn xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng windows 2000

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng Windows 2000 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 5 ch­¬ng 1 – Tæng quan ®Ò tµi vµ giíi thiÖu vÒ windows 2000 .................... 6 1. Tæng quan ®Ò tµi ............................................................................................................ 6 a. Môc ®Ých .................................................................................................................... 6 b. Ph¹m vi ...................................................................................................................... 6 c. Tõ khãa vµ c¸c tõ viÕt t¾t ............................................................................................ 7 2. Giíi thiÖu vÒ hÖ ®iÒu hµnh Windows 2000 ..................................................................... 7 a. Windows 2000 Professional ....................................................................................... 7 b. Windows 2000 Server ................................................................................................ 8 c. Windows 2000 Advanced Server ................................................................................ 8 d. Windows 2000 Datacenter Server ............................................................................... 8 CHƯƠNG 2 – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ................................................. 10 I – PHÂN TÍCH hÖ thèng CŨ.................................................................................... 10 1. M« t¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng cũ.................................................................................. 10 2. Khã kh¨n ..................................................................................................................... 11 a. VÒ phÝa gi¸o viªn: .................................................................................................... 11 b. VÒ phÝa häc viªn ...................................................................................................... 11 3. Mong muèn tõ phÝa ng­êi sö dông ®èi víi hÖ thèng ..................................................... 11 a. §èi víi gi¸o viªn ...................................................................................................... 11 b. §èi víi sinh viªn ...................................................................................................... 12 4. Gi¶i ph¸p. .................................................................................................................... 12 II - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI ........................................................ 13 1. Môc ®Ých x©y dùng hÖ thèng ........................................................................................ 13 2. Mô tả hoạt động của hệ thống mới ............................................................................... 13 III – SƠ ĐỒ PHÂN Rà CHỨC NĂNG ........................................................................... 15 1. Phân tích chức năng của hệ thống ................................................................................ 15 a. Khái niệm sơ đồ phân rã chức năng: ......................................................................... 15 b. Mục tiêu việc thiết lập sơ đồ phân rã chức năng: ...................................................... 15 2. Các chức năng của hệ thống ......................................................................................... 16 3. Sơ đồ chức năng của hệ thống ...................................................................................... 17 4. Phân rã các chức năng của hệ thống ............................................................................. 18 a. Phân rã chức năng “Soạn bài”: ................................................................................. 18 b. Phân rã chức năng “Giảng bài”: ............................................................................... 18 c. Phân rã chức năng “Soạn câu hỏi”: ........................................................................... 19 d. Phân rã chức năng “Tạo đề kiểm tra”: ...................................................................... 19 e. Phân rã chức năng “Kiểm tra”: ................................................................................. 20 IV - SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU......................................................................................... 21 1.Khái niệm ..................................................................................................................... 21 a. Hệ thống các kí hiệu sử dụng trong biểu đồ luồng dữ liệu: ....................................... 21 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh .................................................................... 22 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh ......................................................................... 23 3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh .................................................................................... 24 4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh ............................................................................ 25 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Giảng bài” ................................... 25 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các chương” ................... 26 3 c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các bài” .......................... 26 c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các bài” .......................... 27 d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Trắc nghiệm” .............................. 27 d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Trắc nghiệm” .............................. 28 e. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Soạn câu hỏi” .............................. 29 f. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tạo đề kiểm tra” .......................... 29 f. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tạo đề kiểm tra” .......................... 30 g. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kiểm tra” .................................... 31 V - Ph©n tÝch d÷ liÖu.............................................................................................. 32 1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh ........................................................................... 32 2. Các bảng thực thể ........................................................................................................ 34 VI – SƠ ĐỒ QUAN HỆ .................................................................................................. 38 1. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng về bài giảng .................................................................... 38 2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng cho chức năng quản lý câu hỏi ........................................ 39 3. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng cho chức năng kiểm tra trăc nghiệm ................................ 39 CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG ....................................................... 40 I – NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ......................................................................................... 40 1. §«i nÐt vÒ ng«n ng÷ kÞch b¶n trang ASP (Active Server Page)...................................... 40 a. Giíi thiÖu: ................................................................................................................ 40 b. CÊu tróc tËp tin ASP ................................................................................................. 41 b. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng ............................................................................................. 41 2. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ASP.NET ....................................................................................... 42 a. Giíi thiÖu ng«n ng÷.................................................................................................. 42 b. CÊu tróc tËp tin ASP.NET......................................................................................... 43 II- giíi thiÖu vÒ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu sql server 2000 .................. 45 1. Kh¸i qu¸t vÒ m« h×nh d÷ liÖu ....................................................................................... 45 2. C¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña c¬ së d÷ liÖu .................................................................... 46 3. M« h×nh Client/Server vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQL Server ..................................... 49 CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ................................................. 55 I: GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ............................................................. 55 1. Các trang dược xây dựng trong hệ thống ...................................................................... 55 a. Trang “Hỗ trợ giảng bài”: ........................................................................................ 55 c. Trang “HiÓn thÞ chi tiÕt bµi gi¶ng” ............................................................................ 56 d. Trang “So¹n bµi” ..................................................................................................... 57 e. Trang “Danh sách các chương” ............................................................................... 58 f. Trang “Tạo/Sửa nội dung của chương” ................................................................... 59 g. Trang “Danh sách bài học”...................................................................................... 60 h. Trang “Nhập/Sửa nội dung bài học” ........................................................................ 61 d. Trang “Tạo/Sửa câu hỏi trắc nghiệm” ..................................................................... 63 KÕt luËn ......................................................................................................................... 64 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................................... 65 4 LỜI NÓI ĐẦU Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng, sù ra ®êi cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cung cÊp nh÷ng c«ng cô h÷u Ých cho c¸c nhµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö. ASP.Net mét ng«n ng÷ kÞch b¶n phÝa tr×nh chñ cña Microsoft ®­a ra nh»m x©y dùng c¸c trang Web hiÖn ®¹i, mang ®Õn cho con ng­êi nh÷ng th«ng tin, kiÕn thøc cã gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, nh÷ng dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ, nh÷ng kiÕn thøc vÒ y häc, vÒ ®êi sèng, hay vÒ gi¸o dôc. C«ng nghÖ Web tuy míi mÎ nh­ng sù xuÊt hiÖn cña nã ®· gãp phÇn ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi, còng nh­ sù ph¸t triÓn cña nÒn gi¸o dôc trªn toµn thÕ giíi. B»ng c¸ch tiÕp cËn víi Web, häc sinh sÏ cã nh÷ng bµi häc thùc sù sinh ®éng, dÔ tiÕp thu kiÕn thøc ®ång thêi còng gióp cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã nhiÒu thêi gian h¬n trong gi¶ng d¹y, häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc. §Ò tµi “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng Windows 2000” ®­îc x©y dùng nh­ mét hÖ thèng th«ng tin lµm ®¬n gi¶n hãa phÇn lín c«ng viÖc thñ c«ng trong truyÒn ®¹t, tiÕp thu còng nh­ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cña sinh viªn. Víi môc tiªu x©y dùng mét trang Web tèt nhÊt ®Ó hç trî c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong nhµ tr­êng. §Ò tµi ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c¸c yªu cÇu ®Æt ra. Tuy nhiªn, do thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕt sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong tr­êng. 5 ch­¬ng 1 – Tæng quan ®Ò tµi vµ giíi thiÖu vÒ windows 2000 1. Tæng quan ®Ò tµi a. Môc ®Ých HiÖn nay viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo häc ®­êng ®ang ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c tr­êng §¹i Häc, Cao ®¼ng, Trung cÊp còng nh­ c¸c tr­êng phæ th«ng nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ häc tËp. ë n­íc ta, cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn vµ øng dông C«ng nghÖ th«ng tin cña toµn cÇu. Chóng ta ®· tõng b­íc øng dông CNTT vµo c¸c lÜnh vùc quan träng trong x· héi. Trong nh÷ng lÜnh vùc ®ã th× cã øng dông CNTT vµo gi¸o dôc ®­îc chó träng h¬n c¶. Kh«ng chØ dïng nã ®Ó gi¸o dôc mµ øng dông vµo truyÒn ®¹t l­îng kiÕn thøc khæng lå cña nh©n lo¹i cho tÊt c¶ thÕ hÖ sinh viªn. §Ó thÓ hiÖn ®iÒu nµy nhiÒu nhµ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay ®ang x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin hç trî sinh viªn, häc sinh trong c«ng t¸c häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc. N¾m b¾t ®­îc sù cÇn thiÕt cña nhu cÇu ®ã t«i nhËn ®Ò tµi nµy nh»m x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin hç trî gi¶ng viªn, sinh viªn trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp. Lµm ®¬n gi¶n hãa phÇn lín c«ng viÖc thñ c«ng trong truyÒn ®¹t, tiÕp thu còng nh­ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cña sinh viªn. §Ò tµi ®­îc x©y dùng víi môc ®Ých ®­a ra mét gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp m«n Qu¶n trÞ m¹ng Windows 2000 . b. Ph¹m vi Ph¹m vi cña ®Ò tµi lµ x©y dùng mét trang WEB hç trî gi¶ng d¹y vµ häc tËp m«n M¹ng Windows 2000 trong Häc ViÖn Kü ThuËt Qu©n Sù. §¸p øng ®­îc yªu cÇu x©y dùng mét hÖ thèng hoµn chØnh tõ so¹n bµi gi¶ng, hiÓn thÞ 6 néi dung bµi gi¶ng ®Õn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cña häc sinh th«ng qua c¸c bµi Test c. Tõ khãa vµ c¸c tõ viÕt t¾t ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa CSDL C¬ së d÷ liÖu ASP Active Server Page Ng«n ng÷ lËp tr×nh ASP ASP.NET Active Server Page .NET Ng«n ng÷ lËp tr×nh ASP.NET SQL Server Struct Query Language HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Server Ghi chó SQL Server 2. Giíi thiÖu vÒ hÖ ®iÒu hµnh Windows 2000 Windows 2000 gióp ng­êi dïng truy nhËp ®Õn c¸c tµi nguyªn m¹ng. Nã cã c¸c c«ng cô vµ dÞch vô ®Ó qu¶n trÞ m¹ng. C¸c phiªn b¶n cña Windows 2000 gåm: Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Datacenter Server. a. Windows 2000 Professional Windows 2000 Professional lµ sù kÕt hîp c¸c mÆt m¹nh cña Windows NT Workstation víi c¸c ®Æc tÝnh tèt nhÊt hiÖn cã cña Windows 98, vµ hç trî viÖc n©ng cÊp tõ Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation. Windows 2000 Professional dÔ sö dông, qu¶n trÞ ®¬n gi¶n, hç trî thªm nhiÒu phÇn cøng míi, n©ng cao tÝnh n¨ng an toµn vµ qu¶n lý file, giao tiÕp víi Internet dÔ dµng vµ tiÖn nghi h¬n. 7 b. Windows 2000 Server Windows 2000 Server bao gåm tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ®· cã cña Windows 2000 Professional. §­îc x©y dùng dùa trªn Windows NT Server 4.0. Windows 2000 Server hç trî tíi 2 Processor vµ 4 Processor nÕu n©ng cÊp tõ Windows NT 4.0. Hç trî lªn tíi 32 GB bé nhí trªn hÖ thèng Alpha vµ 4 GB bé nhí trªn hÖ thèng Intel. Windows 2000 Server cã thªm nhiÒu kh¶ n¨ng qu¶n trÞ, gia t¨ng c¸c kh¶ n¨ng qu¶n lý file, n©ng cao tÝnh n¨ng an toµn, phôc vô c¸c dÞch vô nh in Ên trªn m¹ng dÔ dµng vµ mÒm dÎo h¬n. c. Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Advanced Server bao gåm tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ®· cã cña Windows 2000 Server. C¸c kh¶ n¨ng kh¸c cña nã gåm: Hç trî lªn tíi 8 Processor. Hç trî lªn tíi 32 GB bé nhí trªn hÖ thèng Alpha vµ 8 GB bé nhí trªn hÖ thèng Intel. Windows Clustering : cho phÐp nèi kÕt tíi nhiÒu Server lµm viÖc cïng nhau lµ mét hÖ thèng ®¬n lÎ. Víi ®Æc tÝnh nµy Windows 2000 Advanced Server cho ta kh¶ n¨ng thi hµnh cao nh­ : * Tù ®éng ph¸t hiÖn c¸c øng dông lçi vµ khëi t¹o l¹i øng dông ®ã trªn mét server kh¸c. H¬n n÷a khi mét server trong Cluster lçi, mét server kh¸c trong Cluster ®­îc sö dông ®Ó kh«i phôc l¹i c¸c dÞch vô ®ã. * C©n b»ng t¶i trªn m¹ng. Cho phÐp thi hµnh cao c¸c dÞch vô trªn m¹ng. d. Windows 2000 Datacenter Server Windows 2000 Datacenter Server bao gåm tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ®· cã cña Windows 2000 Advance Server. C¸c kh¶ n¨ng kh¸c cña nã gåm: Hç trî lªn tíi 16 Processor, 32 Processor qua OEM. Hç trî lªn tíi 32 GB bé nhí trªn hÖ thèng Alpha vµ 64 GB bé nhí trªn hÖ thèng Intel. Víi sù hç trî cña Window 2000 ng­êi qu¶n trÞ m¹ng cã quyÒn cho phÐp ng­êi dïng truy nhËp vµo m¹ng vµ ®iÒu khiÓn mäi sù truy nhËp cña ng­êi 8 dïng vµo tµi nguyªn trong m¹ng. Ng­êi qu¶n trÞ m¹ng t¹o ra c¸c user account vµ g¸n cho ng­êi dïng c¸c quyÒn truy nhËp ®Õn c¸c tµi nguyªn m¹ng. §Ó truy nhËp ®­îc ®Õn c¸c tµi nguyªn m¹ng user ph¶i ®­îc kiÓm chøng th«ng qua qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp. Windows 2000 x¸c thùc user trong qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp ®Ó kiÓm tra c¨n c­íc cña user. Qu¸ tr×nh b¾t buéc ®ã b¶o ®¶m r»ng chØ nh÷ng ng­êi hîp ph¸p míi cã thÓ truy nhËp c¸c tµi nguyªn trªn m¹ng. Tõ nhu cÇu thùc tÕ, tõ sù cÇn thiÕt cña viÖc häc ®Ó khai th¸c c¸c tÝnh n¨ng h÷u Ých cña Windows 2000. Trang Web “X©y dùng øng dông hç trî c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp m«n m¹ng Window 2000” sÏ mét phÇn nµo hç trî cho nh÷ng sinh viªn Khoa C«ng nghÖ th«ng tin còng nh­ víi mçi ng­êi yªu thÝch tin häc t×m hiÓu thªm vÒ c¸c tÝnh n¨ng qu¶n trÞ cña Windows 2000. 9 CHƯƠNG 2 – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG I – PHÂN TÍCH hÖ thèng CŨ ViÖc kh¶o s¸t hÖ thèng thùc nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng, khã kh¨n của hệ thống cũ. Kết quả cuối cùng của việc khảo sát là đ­a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i vµ x©y dùng hệ thống mới hoàn thiện hơn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người sử dụng. 1. M« t¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng cũ Còng nh­ mäi tr­êng §¹i häc trong c¶ n­íc th× mäi ho¹t ®éng cña Häc ViÖn Kü ThuËt Qu©n Sù tõ Ban gi¸m ®èc tíi c¸c Phßng ban, Khoa vµ gi¸o viªn ®Òu nh»m vµo phôc vô ®èi t­îng chÝnh lµ häc viªn. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c Phßng ban chøc n¨ng trong Häc ViÖn lu«n lu«n tËp trung vµo môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ häc tËp cho häc viªn. C¸c Phßng ban, c¸c khoa cïng gi¸o viªn lµ n¬i cung cÊp, xö lý th«ng tin theo nhiÒu kiÓu kh¸c nhau. Vµ ®èi t­îng phôc vô cuèi cïng lµ Häc Viªn víi môc ®Ých chung lµ ®µo t¹o ®­îc nh÷ng häc viªn cã chÊt l­îng cao: giái vÒ chuyªn m«n, ®¹o ®øc tèt vµ kû luËt nghiªm. ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong nhµ tr­êng còng ®­îc Ban gi¸m ®èc häc viªn quan t©m, khuyÕn khÝch. Tuy nhiªn, hÖ thèng bµi gi¶ng hiÖn nay chØ lµ c¸c bµi gi¸o viªn so¹n ra vµ tr×nh chiÕu trªn m¸y chiÕu mµ ch­a cã mét hÖ thèng phÇn mÒm hç trî. Qu¸ tr×nh cung cÊp th«ng tin vµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc tíi häc viªn cã thÓ ®­îc m« t¶ l¹i nh­ sau: Víi mçi líp khi cã lÞch häc một m«n nµo ®ã. Gi¸o viªn sÏ nhËn ®­îc lÞch häc cña tõng líp, so¹n bµi gi¶ng (viÕt tay hoÆc so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh b»ng mét tr×nh so¹n th¶o ®­îc m¸y tÝnh hç trî) vµ gi¶ng lý thuyÕt cho sinh viªn (trªn b¶ng hoÆc dïng m¸y chiÕu). T­¬ng øng víi sè tiÕt häc lý thuyÕt 10 sÏ cã c¸c tiÕt häc thùc hµnh trªn phßng m¸y cña nhµ tr­êng gióp cho sinh viªn cã thÓ thùc hµnh nh÷ng g× ®· ®­îc häc. Cuèi mçi m«n häc sinh viªn sÏ cã mét bµi thi d­íi h×nh thøc thi viÕt hoÆc thi thùc hµnh trªn m¸y. Trắc nghiệm là một hình thức thi thử cho phép học viên có thể tự kiểm tra, đánh giá khả năng của mình thì chưa được áp dụng. 2. Khã kh¨n a. VÒ phÝa gi¸o viªn: Trong c«ng viÖc so¹n th¶o bµi gi¶ng gi¸o viªn ch­a cã phÇn mÒm qu¶n lý chuyªn dông, mäi thao t¸c xö lý chñ yÕu b»ng tay vµ dùa vµo c¸c c«ng cô cña Mircosoft nh­: Word, Excel, PowerPoint .... C¸c bµi gi¶ng kh«ng ®­îc qu¶n lý theo hÖ thèng . Nã ®­îc ®Ó ph©n t¸n trªn m¸y tÝnh. G©y khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm còng nh­ tæng hîp c¸c bµi ®· gi¶ng ®· ®­îc so¹n th¶o. Th­êng hay bÞ mÊt, l¹c tài liệu, hiÖu suÊt t¸i sö dông thÊp. b. VÒ phÝa häc viªn ViÖc ®­a m¸y tÝnh vµo sö dông trong c«ng t¸c ®· ®­îc tiÕn hµnh nh­ng cßn Ýt. C¸c bµi gi¶ng lý thuyÕt céng víi thêi l­îng thùc hµnh Ýt khiÕn cho sinh viªn khã t­ëng t­îng vµ kh«ng thÓ tiÕp thu tèt l­îng kiÕn thøc gi¸o viªn truyÒn ®¹t. T×m kiÕm tµi liÖu vÒ m«n häc cßn khã kh¨n, chËm vµ ph¶i tù t×m hiÓu trong s¸ch hoÆc tµi liÖu tham kh¶o. 3. Mong muèn tõ phÝa ng­êi sö dông ®èi víi hÖ thèng a. §èi víi gi¸o viªn - Mong muèn cã sù hç trî trong viÖc soạn bài giảng, qu¶n lý c¸c tµi liÖu, bµi gi¶ng theo từng chương, bài. - Ph©n lo¹i bµi gi¶ng theo tõng ch­¬ng, tõng bài - Qu¶n lý, l­u tr÷ vµ hÖ thèng hãa toµn bé tµi liÖu, gi¸o ¸n, bµi gi¶ng. 11 - Dễ dàng tìm kiếm, lọc bài học theo từng trường. b. §èi víi sinh viªn - Theo dâi bµi gi¶ng trùc quan trªn m¸y tÝnh - T×m kiÕm tµi liÖu dÔ dµng, nhanh chãng - Tù kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña m×nh th«ng qua c¸c bµi Test. 4. Gi¶i ph¸p. HÖ thèng phÇn mÒm ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng Visual Studio .NET 2003, ng«n ng÷ lËp tr×nh C# víi c¬ së d÷ liÖu SQL Server 2000. 12 II - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI 1. Môc ®Ých x©y dùng hÖ thèng HÖ thèng ®­îc x©y dùng víi môc ®Ých phôc vô nhu cÇu gi¶ng d¹y, quản lý giáo án, giáo trình, bài giảng của giáo viên và nhu cầu học tËp cña sinh viªn: Cung cÊp bµi gi¶ng, c¸c bµi kiÓm tra kiÕn thøc vµ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña sinh viªn qua mçi bµi Test. HÖ thèng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu: + Hç trî x©y dùng bµi gi¶ng + Hç trî x©y dùng c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm + Hỗ trợ xây dựng các đề kiểm tra. + Kiểm tra trình độ của học viên + Đánh giá trình độ của học viên thông qua kết quả của bài Test 2. Mô tả hoạt động của hệ thống mới Khi giáo viên được giao nhiệm vụ giảng dạy môn học “Mạng Windows 2000” ở một lớp nào đó. Giáo viên sử dụng chức năng “Soạn bài”của hệ thống để soạn nội dung của từng chương, từng bài và ghi vào cơ sở dữ liệu. Trước khi đưa nội dung của môn học ra giảng dạy trên lớp. Giáo viên sử dụng chức năng “Giảng bài” để xem lại nội dung bài soạn của mình. Nếu có bất cứ một sai sót gì trong bài, giáo viên sử dụng chức năng “Sửa bài” để sửa. Khi nội dung của bài soạn đã được kiểm tra xong, giáo viên dùng chức năng “Duyệt bài” để đánh dấu rằng bài này đã được kiểm tra xong. Khi lên lớp giảng bài, giáo viên sử dụng chức năng “Giảng bài” và trình bày nội dung bài giảng tới học viên. Mặc định khi chọn chức năng này trên màm hình sẽ xuất hiện tiêu đề của các chương, các chương xuất hiện trong phần này là các chương đã được kiểm tra, đánh dấu đã duyệt rồi. Khi Click chọn một chương, toàn bộ các bài của chương được sổ ra ngay dưới tiêu đề chương vừa 13 được chọn. Giáo viên Click chọn bài cần giảng để vào xem nội dung chi tiết của bài giảng và tiến hành giảng bài cho học viên. Kết thúc bài giảng, giáo viên Click chọn nút “Trở về”. Chức năng “Kiểm tra/Test” của hệ thống được thực hiện như sau: Giáo viên sử dụng chức năng “Soạn câu hỏi” để soạn các câu hỏi, các đáp án, đưa ra phương án trả lời đúng của từng câu hỏi và lưu vào cơ sở dữ liệu. Các câu hỏi được phân loại ra thành các câu hỏi “Khó, Trung bình, Dễ”. Mỗi khi cần tạo ra một đề thi theo phương pháp trắc nghiệm, giáo viên sử dụng chức năng “Tạo đề thi” để tạo ra các đề thi và lưu vào cơ sở dữ liệu. Các đề thi cũng được phân loại ra thành các đề thi “Khó, Trung bình, Dễ”. Mỗi đề thi có thể có nhiều hoặc ít câu hỏi. Khi học viên muốn sử dụng chương trình để test. Học viên sẽ thực hiện như sau: Chọn chức năng “Kiểm tra” của hệ thống. Khi đó hệ thống sẽ yêu cầu học viên nhập vào thông tin cá nhân của học viên như: Họ tên, Ngày sinh, Khóa học, Lớp,…Thông tin này giáo viên sẽ sử dụng sau này để đánh giá khả năng của từng học sinh. Sau đó, học viên sẽ chọn loại, tên đề để Test. Khi Test các câu hỏi sẽ xuất hiện lần lượt theo thứ tự từ câu 1 cho đến hết toàn bộ đề “Kiểm tra”. Đối với một câu hỏi khó, học viên có thể dùng chức năng “Bỏ qua” để xem tiếp nội dung của các câu hỏi sau đó. Khi muốn quay lại trả lời các câu hỏi trước đó học viên dùng chức năng “Quay lại”. Kết thúc mỗi bài kiểm tra, học viên dùng chức năng “Xem kết quả” để xem nội dung đánh giá kết quả của bài kiểm tra mình vừa thực hiện. Các thông tin mà chức năng này cung câp cho học viên gồm các thông tin sau: Họ tên học viên, ngày thực hiện bài kiểm tra, Tên đề kiểm tra, Số lượng câu hỏi, tổng số câu trả lời đúng, tổng số câu trả lời sai, và điểm bài kiểm tra của học viên. 14 III – SƠ ĐỒ PHÂN Rà CHỨC NĂNG 1. Phân tích chức năng của hệ thống Phân tích chức năng của hệ thống nhằm xác định các thành phần của hệ thống và chỉ ra các mối quan hệ giữa chúng. Trong quá trình phân tích hệ thống, công việc quan trọng nhất là phải xác định được chức năng nghiệp vụ của hệ thống. Tức là phải xây dựng được mô hình chức năng của hệ thống hay còn gọi là sơ đồ phân rã chức năng xử lý của hệ thống, nhằm trả lời cho câu hỏi “Hệ thống làm những gì ? ”. Chức năng của hệ thống dùng để mô tả nghiệp vụ cần thực hiện mà không đề cập đến nghiệp vụ đó được thực hiện ở đâu, như thế nào, do ai và vào thời điểm nào ?. a. Khái niệm sơ đồ phân rã chức năng: Sơ đồ phân rã chức năng (hay sơ đồ chức năng nghiệp vụ ) là bản mô tả sự phân rã có thứ bậc các chức năng của hệ thống trong phạm vi được xem xét. Mỗi chức năng được ghi trong một hộp hình chữ nhật và nếu cần có thể được phân rã thành các chức năng con đơn giản hơn, số lượng mức phân rã phụ thuộc vào kích thước và độ phức tạp của hệ thống b. Mục tiêu việc thiết lập sơ đồ phân rã chức năng: - Xác định được phạm vi hệ thống cần thực hiện. - Tăng cường các tiếp cận logic của hệ thống cần thực hiện. Các chức năng xác định ở đây sẽ làm cơ sở cho các chức năng nhỏ hơn được thiết lập ở các bước sau. 15 2. Các chức năng của hệ thống Hệ thống được xây dựng gồm các chức năng sau: * Giảng bài - Xem danh sách các chương - Xem danh sách các bài - Xem nội dung chi tiết của từng bài * Soạn bài: + Tạo các chương - Xem danh sách các chương - Tạo chương mới - Sửa nội dung của một chương - Xóa một chương bất kỳ + Tạo các bài - Xem danh sách các bài - Tạo bài mới - Sửa nội dung của bài giảng - Xóa một bài bất kỳ - Lọc danh sách các bài theo từng chương. * Soạn câu hỏi: - Xem danh sách các câu hỏi - Tạo câu hỏi mới. - Sửa nội dung câu hỏi - Sửa các đáp án - Xóa một câu hỏi bất kỳ 16 * Tạo đề kiểm tra: - Xem danh sách các đề kiểm tra - Tạo đề kiểm tra mới - Sửa nội dung đề kiểm tra - Xóa một đề kiểm tra bất kỳ - Thêm, xóa câu hỏi trong đề kiểm tra. * Kiểm tra: - Nhập thông tin người kiểm tra - Chọn đề kiểm tra - Hiển thị câu hỏi - Hiển thị đáp án - Hiển thị kết quả bài kiểm tra 3. Sơ đồ chức năng của hệ thống HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN MẠNG WINDOWS 2000 1. Giảng dạy 1.1 Soạn bài 1. 2 Giảng bài 2.Trắc nghiệm 2.1 Soạn câu hỏi 2. 2 Tạo đề kiểm tra 2. 2 Kiểm tra Hình 1: Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống “Hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng Window 2000” 17 3. Phân rã các chức năng của hệ thống a. Phân rã chức năng “Soạn bài”: 1.1 Soạn bài 1.1.1 Tạo các chương 1.1.1.1 Xem danh sách các chưong 1.1.1.2 1.1.1.3 Tạo Sửa nội chương dung của mới một chương 1.1.2 Tạo các bài 1.1.14 Xóa một chương 1.1.2.1 Xem danh sách các bài 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 Tạo bài Sửa nội Lọc Xóa dung mới một bài danh sách bài học học các bài theo chương Hình 2: Sơ đồ phân rã chức “Soạn bài” Mục đích : Tạo và quản lý các chương, các bài học. Đối tượng sử dụng : Giáo viên b. Phân rã chức năng “Giảng bài”: 1.2 Giảng bài 1.2.1 Xem danh sách các chưong 1.2.3 Xem danh sách các bài 1.2.4 Xem nội dung chi tiết của từng bài Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Giảng bài” 18 Mục đích : Hiển thị các chương, các bài học và chi tiết nội dung của từng bài. Đối tượng sử dụng : Giáo viên dùng để giảng bài c. Phân rã chức năng “Soạn câu hỏi”: 2.1 Soạn câu hỏi 2.1.1 Xem danh sách các câu hỏi 2.1.2 Tạo câu hỏi mới 2.1.3 Sửa nội dung câu hỏi 2.1.4 Sửa các đáp án 2.1.5 Xóa một câu hỏi bất kỳ Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Giảng bài” Mục đích : Tạo và quản lý các câu hỏi Trắc nghiệm. Đối tượng sử dụng : Giáo viên d. Phân rã chức năng “Tạo đề kiểm tra”: 2.2 Tạo đề kiểm tra 2.2.1 Xem danh sách các đề kiểm tra 2.2.2 Tạo đề kiểm tra mới 2.2.3 Sửa nội dung một đề kiểm tra 2.2.4 Xóa một đề kiểm tra 2.2.5 Thêm, xóa câu hỏi trong đề kiểm tra Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Tạo đề kiểm tra” 19 Mục đích : Tạo và quản lý các đề kiểm tra (Test). Đối tượng sử dụng : Giáo viên e. Phân rã chức năng “Kiểm tra”: 2.3 Kiểm tra 2.2.1 Nhập thông tin người kiểm tra 2.2.2 Chọn đề kiểm tra 2.2.3 Hiển thị câu hỏi 2.2.4 Hiển thị đáp án 2.2.5 Hiển thị kết quả bài kiểm tra Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Kiểm tra” Mục đích : Hiển thị các bài kiểm tra. Cho phép lựa chọn bài kiểm tra phù hợp và thực hiện quá trình kiểm tra, đánh giá kiến thức của người tham gia kiểm tra. Đối tượng sử dụng : Giáo viên, học viên hoặc bất cứ một người nào muốn tự kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình 20 IV - SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 1.Khái niệm Sơ đồ luồng dữ liệu là sơ đồ mô tả sự chuyển dịch của dòng thông tin từ chức năng này sang chức năng khác. Nói cách khác, sơ đồ luồng dữ liệu luôn chỉ ra những thông tin cần có sẵn trước khi cho thực hiện một hành động hay một tiến trình nào đó và những thông tin mà nó có thể cung cấp cho hệ thống. Mỗi sơ đồ dòng dữ liệu thường gồm các thành phần sau: + Chức năng hay tiến trình + Luồng dữ liệu + Kho dữ liệu + Các đối tác. a. Hệ thống các kí hiệu sử dụng trong biểu đồ luồng dữ liệu: STT Ký hiệu Ghi chú 1. Tên chức năng Quá trình biến đổi thông tin trong hệ thống được mô tả 2. Dòng dữ liệu 3. Kho dữ liệu Kho dữ liệu được dùng để lưu trữ cho một hay nhiều tiến trình 4. Một người, một nhóm người hoặc Tác nhân ngoài một tổ chức bên ngoài hệ thống nhưng có mối liên hệ với hệ thống 21
- Xem thêm -