Tài liệu Luận văn ths quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam- chi nhánh thành công

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 343 |
  • Lượt tải: 13
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- VŨ THỊ HỢP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- VŨ THỊ HỢP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH CÔNG Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ HOÀNG NGA XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS. LÊ HOÀNG NGA PGS.TS. PHÍ MẠNH HỒNG Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAMĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện nghiên cứu, tác giả đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành luận văn. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận đƣợc sự đƣợc sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các thầy cô giáo và các anh/ chị cán bộ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nhánh Thành Công đã giúp tác giả hoàn thành công trình nghiên cứu này. Tác giả xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, các cán bộ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nhánh Thành Công. Đặc biệt là PGS. TS. Lê Hoàng Nga đã giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình luận văn của tác giả trong thời gian qua. Ngày 11 tháng 5 năm 2015 Ngƣời cảm ơn Vũ Thị Hợp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 1.Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. 1 2. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài .................................................................... 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................. 2 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 2 5. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................ 2 6.Những đóng góp mới của đề tài .................................................................. 3 7. Kết cầu và nội dung của luận văn.............................................................. 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI...................................................................... 5 1.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến Quản trị rủi ro tín dụng................... 5 1.2. Rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại ......................................... 9 1.2.1. Khái niệm.................................................................................................................10 1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ....................................................................10 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của các NHTM........... 20 1.3.1. Khái niệm.................................................................................................................21 1.3.2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hƣởng ................................23 1.3.3. Các phƣơng pháp tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II ........................27 1.3.4. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng ..........................................................................31 1.4. Kinh nghiệm về Quản trị rủi ro tín dụng ở một số NHTM ở Việt Nam .......... 39 1.4.1. Kinh nghiệm Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam( Vietinbank) ..............................................................................................................39 1.4.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng quốc tế Việt Nam( VIB)41 1.4.3. Kinh nghiệm Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ...............................................................................42 CHƢƠNG II.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................ 45 2.1. Đề xuất bảng câu hỏi khảo sát ................................................................. 45 2.1.1.Mục tiêu đề xuất bảng câu hỏi khảo sát .................................................................45 2.1.2. Một số hạn chế khi thực hiện việc khảo sát ..........................................................45 2.2. Kết quả thực tế ......................................................................................... 47 2.2.1. Khảo sát nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.....................................................47 2.2.2. Khảo sát giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng ...................................................48 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH CÔNG ............................................................................................. 50 3.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Ngoại thƣơngViệt Nam – CNThành Công...... 50 3.1.1. Lịch sử hình thành ...................................................................................................50 3.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chính của VCB chi nhánh Thành Công .......................52 3.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Thành Công ........................................................................................................................53 3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Thành Công ............................... 55 3.2.1. Hoạt động tín dụng..................................................................................................55 3.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng............................................................................................63 3.3. Đánh giá hoạt động Quản trị RRTD tại VCB- chi nhánh Thành Công ... 76 3.3.1. Kết quả .....................................................................................................................76 3.3.2. Hạn chế.....................................................................................................................77 3.3.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 85 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG- CHI NHÁNH THÀNH CÔNG ............................................................................................. 94 4.1. Định hƣớng phát triển của chi nhánh về Quản trị rủi ro tín dụng............ 94 4. 1.1. Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý ..............................................................95 4.1.2. Lƣợng hóa các thƣớc đo rủi ro ...............................................................................95 4.1.3. Nâng cao chất lƣợng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng ...............................95 4.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng tại VietcombankChi nhánh Thành Công ................................................................................... 96 4.2.1. Hoàn thiện mô hình Quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình phát triển ....96 4.2.2. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng ........................................................98 4.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng.................................................................................................................................. 106 4.2.4. Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tín dụng ............... 109 4.2.5. Tăng cƣờng quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục, ngành hàng............................ 112 4.2.6. Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo thông lệ quốc tế ...................... 113 4.2.7. Hoàn thiện công tác đo lƣờng rủi ro tín dụng theo hƣớng lƣợng hóa rủi ro... 113 4.2.8. Đảm bảo sự phối hợp giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp ... 114 4.3. Kiến nghị ................................................................................................ 115 4.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam ...................... 115 4.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam......................................................................... 116 KẾT LUẬN .................................................................................................. 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................... 120 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ký hiệu BCTC CBTD CIC CN EAD Nguyên nghĩa Báo cáo tài chính Cán bộ tín dụng Trung tâm thông tin của ngân hàng nhà nƣớc Chi nhánh Exposure at Default- Số dƣ nợ vay của KH/ngành hàng khi xảy ra vỡ nợ EL Expected Loss- Tổn thất dự kiến GHTD Giới hạn tín dụng HDBank Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh IRB Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ KDNT Kinh doanh ngoại tệ LGD Loss Given Default- Tỷ trọng % số dƣ rủi ro NH sẽ bị tổn thất khi khách hàng không trả đƣợc nợ NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại P. QHKH Phòng Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng SME Doanh nghiệp nhỏ và vừa TMCP Thƣơng mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VCSH Vốn chủ sở hữu Vietcombank, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of VCB Vietnam- Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng VN Vietinbank Vietnam bank for industry and trade- Ngân hàng công thƣơng Vietnam VIB Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank- Ngân hàng quốc tế Việt Nam i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung 1 Bảng 1.1 2 Bảng 1.2 3 Bảng 3.1 4 Bảng 3.2 Cơ cấu huy động vốn VCB Thành Công (2011 - 2014) 56 5 Bảng 3.3 Cơ cấu dƣ nợ cho vay VCB Thành Công (2011 – 2014) 59 6 Bảng 3.4 7 Bảng 3.5 Tín hiệu cảnh báo về những khoản cho vay có vấn đềvà về chính sách cho vay kém hiệu quả Chỉ tiêu chất lƣợng tài sản trong mô hình các chỉ tiêu rủi ro tài chính Kế t quả kinh doanh của NHNT Việt Nam – Chi nhánh Thành Công Phân loại nợ của Vietcombank- chi nhánh Thành Công giai đoạn 2011- 2014 Thang điểm xếp hạng của hệ thống XHTDNB của Doanh nghiệp Trang 32 34 54 61 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang 1 Biểu đồ 2.1 10 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 48 2 Biểu đồ 2.2 10 giải pháp chủ yếu giúp hạn chế rủi ro tín dụng 49 3 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu tín dụng VCB Thành Công theo nhóm khách hàng 4 Biểu đồ 3.2 Dƣ nợ cho vay và nguồn vốn huy động của Vietcombank- chi nhánh Thành Công( 2011 – 2014) ii 57 60 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung 1 Sơ đồ 1.1 Quy trình tín dụng 11 2 Sơ đồ 1.2 Các cấu phần quản lý rủi ro tín dụng chủ yếu 25 3 Sơ đồ 1.3 Quy trình quản lý rủi ro thông thƣờng 31 4 Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức của VCB chi nhánh Thành Công 51 5 Sơ đồ 3.2 Mô hình Quản trị rủi ro tín dụng của Vietcombank 64 6 Sơ đồ 3.3 Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ ngân hàng 69 7 Sơ đồ 4.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 97 iii Trang LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của nhiều hiệp hội hợp tác cùng phát triển nhƣ ASEAN, APEC, ASEM, AFTA, WHO,...Dự kiến trong năm 2015, Việt Nam sẽ gia nhập AEC và mở cửa hội nhập giữa Việt Nam – EU...Hệ thống ngân hàng với tƣ cách là trụ cột của nền tài chính quốc gia đứng trƣớc nhiều cơ hội và thách thức mới. Cạnh tranh với các ngân hàng nƣớc ngoài có ƣu thế hơn hẳn về phƣơng diện vốn và công nghệ đòi hỏi các ngân hàng trong nƣớc phải có những chiến lƣợc mang ý nghĩa sống còn. Hoạt động kinh doanh ngân hàng hàm chƣa nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhất là trong nền kinh tế thị trƣờng. Rủi ro là không thể tránh khỏi và là điều tất yếu trong kinh doanh nhƣng làm thế nào để có thể giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa mà vẫn đảm bảo mức sinh lời cao cho các ngân hàng là một bài toán trăn trở của các nhà quản trị ngân hàng. Là một NHTM hàng đầu tại Việt Nam, ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam đã có những triển khai công tác quản trị rủi ro nhất định, trong đó chú trọng công tác quản trị RRTD và đã đạt đƣợc một số những thành công đáng khích lệ. Song bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết để hoàn thiện công tác quản trị RRTD của ngân hàng này nhằm tăng cƣờng an toàn hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế nhƣ Basel II trong trong toàn hệ thống. Nghiên cứu vấn đề này tại một chi nhánh cụ thể của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam sẽ cho chúng ta cái nhìn cận cảnh hơn về công tác Quản trị RRTD, từ đó phát triển, hoàn thiện hoạt động này ở các chi nhánh trong nƣớc khác của Ngân hàng. Xuất phát từ những lý do trên tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài:“ Quản trị RRTD tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thành Công”. 1 2. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài  Thực trạng quản trị RRTD tại ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nhánh Thành Công nhƣ thế nào? Kết quả và hạn chế?  Nguyên nhân và hạn chế trong quản trị RRTD tại ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nhánh Thành Công?  Biện pháp nào để hoàn thiện quản trị RRTD ngân hàng TMCP ngoại thƣơng- chi nhánh Thành Công? 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu của đề tài: làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất những biện pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank- chi nhánh Thành Công.  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro tín du ̣ng , quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động NHTM. - Luận văn đánh giá thực trạng: làm rõ những ha ̣n ch ế, những mặt đa ̣t đƣợc và những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý rủi ro ta ̣i Vietcombank- chi nhánh Thành Công. - Luận văn đƣa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tại Vietcombank- chi nhánh Thành Công. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu : Quản trị RRTD tại NHTM.  Phạm vi nghiên cứu : Quản trị RRTD trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nhánhThành Công giai đoạn 2011- 2014 và giải pháp cho giai đoạn 2015- 2020. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau:  Phƣơng pháp điều tra, khảo sát : 2 - Sử dụng Bảng điều tra về Các nguyên nhân gây ra RRTD tại Vietcombank- Chi nhánh Thành Công để khảo sát thực trạng về các nguyên nhân gây ra RRTD. - Sử dụng Bảng điều tra giải pháp giúp hạn chế RRTD tại chi nhánh Vietcombank Thành Công để đƣa ra các giải pháp phù hợp.  Phương pháp tổng hợp, so sánh số liệu và phân tích các bài viết, các báo báo từ các Tạp chí của NHNN, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi của NHNN qua các năm, Các bài viết trên website của các Bộ tài chính, Kiểm toán Việt Nam, Bộ kế hoạch Đầu tƣ, Bộ công nghiệp,…về rủi ro hoạt động ngân hàng, trong đó bao gồm RRTD ; về quản trị rủi ro NHTM trong đó bao gồm quản trị RRTD ; về định hƣớng phát triển của ngành ngân hàng đến năm 2020. 6. Những đóng góp mới của đề tài Đề tài đi sâu vào phân tích quản trị RRTD của ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- chi nhánh Thành Công thông qua việc phân tích tình hình kinh doanh, cơ cấu huy động và sử dụng vốn, cơ cấu dƣ nợ cho vay, tỷ trọng nợ xấu, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ thông qua số liệu mà tác giả thu thập đƣợc. Tác giả cũng phân tích quy trình kiểm soát rủi ro của các khoản vay. Thực hiện điều tra khảo sát các cán bộ tín dụng tại chi nhánh Thành Công về thực trạng quản lý RRTD. Đồng thời cũng đƣa ra bảng khảo sát các biện pháp để hoàn thiện quản trị RRTD. Trên đây là một số đóng góp:  Khái quát hóa những nguyên lý cơ bản về rủi ro và quản lý RRTD. Đƣa ra các mô hình có thể áp dụng để quản lý RRTD của NHTM và khả năng áp dụng các nguyên tắc Basel II.  Đánh giá và chỉ rõ những mặt đƣợc và chƣa đƣợc trong quản lý RRTD của Vietcombank- chi nhánh Thành Công. 3  Đƣa ra hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện của Chi nhánh,nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý RRTD của ngân hàng này. Các giải pháp chính mà luận văn hƣớng tới là: - Hoàn thiện về nội dung và công tác quản lý RRTD. - Chỉ ra mô hình thích hợp để Chi nhánh có thể áp dụng vào quản lý rủi ro tín dụng. - Biện pháp thích hợp mà ngân hàng cần áp dụng để kiểm tra, giám sát các khoản cho vay nhằm bảo đảm an toàn vốn của mình. - Hoàn thiện bộ máy quản lý RRTD của ngân hàng… 7. Kết cấu và nội dung của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận,danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, nội dung đề tài luận văn bao gồm 5 chƣơng nhƣ sau : Chương 1 : Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chương 2 : Tổng quan về về quản trị RRTD tại NHTM Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu Chương 4 : Thực trạng quản trị RRTD tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công Chương 5: Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu Thông qua báo cáo thực tế thu thập đƣợc trên website của Ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam, các bài báo, báo cáo nội bộ của Ngân hàng,….tác giả sử dụng số liệu và thông tin đó làm cơ sở để phân tích cho bài viết của mình. Đồng thời, tác giả cũng tham khảo thêm từ một số đề tài luận văn thạc sỹ, các đề tài nghiên cứu về vấn đề quản trị RRTD của các NHTM Việt Nam nói chung và ngân hàng TMCPNgoại thƣơng Việt Nam nói riêng. Trên đây là một số bài công trình có giá trị cao về quản trị RRTD trong hệ thống NHTM :  Nguyễn Thái( 2011), Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRTD tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Luận văn văn đã hệ thống hóa lý thuyết về quản trị RRTD trong hoạt động ngân hàng và những yêu cầu mới đối với ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý RRTD của ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam, những kết quả đạt đƣợc và những yếu kém, tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị RRTD tại Ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững của hoạt động tín dụng của ngân hàng trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhƣng luận văn trên lại không đƣa ra biện pháp giúp hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng cũng nhƣ hệ thống công nghệ thông tin. Đây chính là điểm hạn chế của bài viết này.  Bùi Ngọc Quỳnh(2013), Quản trị RRTD theo Basel II tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Luận văn đã hệ thống 5 hóa những nội dung chủ yếu của hiệp ƣớc Basel nói chung, quản trị RRTD theo Basel II nói riêng. Đánh giá sự cần thiết của việc ứng dụng quản trị RRTD theo Basel II tại các NHTM và tình hình thực tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy quản trị RRTD theo Basel II tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả chỉ đƣa ra các giải pháp về chiến lƣợc, chính sách, công nghệ, thông tin, nhân lực mà không đƣa ra giải pháp cụ thể hoàn thiện quy trình tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Đây cũng chính là điểm hạn chế của bài viết này.  Lê Thị Hồng Điều(2011), Quản lý RRTD tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Luận văn văn đã phân tích đƣợc thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến RRTD và các phƣơng pháp quản lý RRTD tại ngân hàng. Trên cơ sở đó đƣa ra một số biện pháp nhằm quản lý RRTD tại ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích thực trạng chất lƣợng quản lý RRTD, tác giả chỉ phân tích đƣợc chất lƣợng tín dụng theo vùng kinh tế, theo quy mô, theo ngành kinh tế mà không phân tích tỷ trọng nợ xấu so với dƣ nợ cho vay của ngân hàng. Đối với các khoản nợ xấu, ngân hàng thực hiện việc phân loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng trên cơ sở hàng tháng để phục vụ cho công tác quản lý chất lƣợng và RRTD. Đối với các khoản vay bằng nguồn tài trợ, ủy thác của bên thứ ba mà bên thứ ba cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý rủi ro khi xảy ra và các khoản cho vay bằng nguồn vốn góp đồng tài trợ của tổ chức tín dụng khác mà ngân hàng không chịu bất cứ rủi ro nào thì ngân hàng không phải trích lập dự phòng rủi ro nhƣng phải phân loại nợ nhằm đánh giá đúng tình hình tài chính, khả năng trả 6 nợ của khách hàng phục vụ cho công tác quản lý rủi ro quản lý tín dụng. Đây cũng chính là điểm hạn chế của đề tài trên.  Ngô Thị Thanh Trà( 2010), Các biện pháp hạn chế RRTD tại ngân hàng TMCP Ngoại thương- chi nhánh Nam Sài Gòn. Tác giả đã đƣa ra đƣợc những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình hình RRTD đó là: - Tỷ lệ nợ quá hạn = số dƣ nợ quá hạn / tổng số dƣ nợ của ngân hàng. - Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn = số khách hàng quá hạn/ tổng số khách hàng có dƣ nợ. - Một chỉ tiêu quan trọng khác đánh giá RRTD là tỷ lệ nợ xấu. Thông thƣờng, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dƣới 5% vẫn đƣợc xem là trong giới hạn an toàn cho phép. Tỷ lệ nợ xấu = số dƣ nợ xấu phát sinh/ tổng dƣ nợ của ngân hàng. Nợ xấu bao gồm nợ đƣợc phân nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 theo quy chế phân loại nợ của NHNN, hoặc quy chế phân loại nợ của NHTM đƣợc NHNN chấp thuận. Thêm vào đó, tác giả đã bám sát theo các chỉ tiêu trên để thu thập số liệu, xử lý số liệu về các chỉ tiêu trên và dựa vào đó để phân tích thực trạng RRTD tại ngân hàng. Từ đó, tác giả đã đƣa ra đƣợc các biện pháp hạn chế RRTD khá phù hợp dựa trên tình hình hoạt động tín dụng thực tế của ngân hàng này. Tuy nhiên, đề tài tập trung vào hạn chế RRTD, chƣa tập trung vào QTRRTD; các chỉ tiêu tác giả đƣa ra còn chƣa đủ để phân tích, đánh giá thực trạng RRTD tại ngân hàng này, vì thế đây cũng là hạn chế của đề tài.  Nguyễn Thảo Quỳnh(2010), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị RRTD doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Bài viết phân tích ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế- tài chính thế giới đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank và thực trạng công tác quản trị RRTD doanh nghiệp nhỏ 7 và vừa tại Vietcombank, từ đó đƣa ra những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế của công tác quản trị này. Tác giả trên đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị RRTD doang nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank. Đây là bài viết đƣợc tác giả đánh giá cao, phân tích số liệu rất chi tiết và đƣa ra biện pháp rất thực tế với ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả của bài viết trên chỉ phân tích quản lý RRTD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà không phân tích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lớn. Trong khi đó, tỷ lệ cho các tổ chức kinh tế lớn vay vốn chiếm khoảng 60% dƣ nợ vay vốn của ngân hàng.Hơn nữa, bài viết trên chƣa đƣa ra đƣợc mô hình quản trị rủi ro tín dụng của Vietcombank và giải pháp nhằm hạn chế những nhƣợc điểm trong mô hình đó. Đây cũng là điểm hạn chế của bài viết này.  Nguyễn Mạnh Phát, 2012. Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội. Luận văn hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín du ̣ng trong hoa ̣t đô ̣ng của Ngân hàng thƣơng mại . Luận văn đƣa ra các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng gồm có 2 nhóm nhân tố chủ quan và khách quan . Nhân tố chủ quan thì gồm có trình độ của cán bộ tín dụng lam việc tại Ngân hàng, chính sách tín du ̣ng và quy trình cho vay chƣa chặt chẽ…và nhân tố khách quan nhƣ tình hình kinh tế xà hội, các chính sách kinh tế của Nhà Nƣớc. Thêm vào đó luận văn đã nêu ra đƣợc các chỉ tiêu để đánh giá quản trị rủi ro tín dụng gồm có các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn; Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu; Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro; Tổn thất cho vay. Nhƣng khi đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tác giả lại chỉ phân tích ở hai chỉ tiêu: Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn và Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu mà không phân tích và đánh giá các chỉ tiêu còn lại. Đây chính là điểm hạn chế của luận văn này 8 Sau khi tìm hiểu nghiên cứu và tham khảo các luận văn trên, tác giả nhận thấy các công trình trên: - Về thời gian nghiên cứu: chủ yếu nghiên cứu giai đoạn đến năm 2013. - Về không gian: chủ yếu là ở trụ sở chính, chƣa tập trung vào một chi nhánh cụ thể. 1.2. Rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại Tại Việt Nam theo luật ngân hàng Nhà nƣớc và các tổ chức tín dụng đƣợc ban hành ngày 26/12/1977, NHTM đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “NHTM là tổ chức tín dụng kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, đầu tư, thực hiện nghĩa vụ chiết khấu và làm các phương tiện thanh toán”. Ngân hàng với chức năng trung gian tài chính giữa ngƣời cho vay và ngƣời đi vay, là kênh dẫn vốn quan trọng nhất của nền kinh tế. Hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng rất nhạy cảm, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan nhƣ kinh tế, chính trị, xã hội...Hơn nữa, ngân hàng không chỉ hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay mà còn rất nhiều lĩnh vực khác nhƣ thanh toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, phát hành thẻ... Do đó, hoạt động của các ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro chung đối với một ngân hàng có nghĩa là mức độ không chắc chắn liên quan tới những sự kiện, những tình huống gây nên những tổn thất kinh tế, làm chi phí tăng lên, thu nhập và lợi nhuận ngân hàng giảm đi so với dự kiến ban đầu. Rủi ro có thể đo lƣờng cho các loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau của ngân hàng. Thông thƣờng mức lợi nhuận mong đợi càng cao thì xác suất xảy ra rủi ro cũng càng cao. Kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng mang lại rất nhiều lợi nhuận, đồng thời nó cũng là một trong những lĩnh vực có độ rủi ro đặc biệt cao,đặc biệt là rủi ro tín dụng( RRTD). RRTD tác động tiêu cực tới 9 lợi nhuận của ngân hàng, trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về RRTD, nguyên nhân cũng nhƣ hậu quả của nó đối với ngân hàng. 1.2.1. Khái niệm Có nhiều định nghĩa về RRTD theo nhiều quan điểm: - “Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách hàng nợ nhưng không có khả năng chi trả. Trong hoạt động ngân hàng, RRTD xảy ra khi khách hàng mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó.” (Nguyễn Minh Kiều, 2008, tr36). - Rủi ro tín dụng: theo Điều 2“ Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng” ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc NHNN,“ RRTD là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. - Theo Hiệp ƣớc Basel II của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel thì RRTD đƣợc định nghĩa nhƣ sau:“ RRTD là rủi ro có nguyên nhân từ sự không chắc chắn về khả năng hoặc độ sẵn sàng của một đối tác thực thi nghĩa vụ trong hợp đồng”. Cần phải chú ý rằng trong hoạt động tín dụng, khi ngân hàng thực hiện nghiệp vụ cho vay thì đó mới chỉ là một giao dịch chƣa hoàn thành. Giao dịch tín dụng chỉ đƣợc xem là hoàn thành khi nào ngân hàng thu hồi về đƣợc khoản cho vay cả gốc và lãi. Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch tín dụng ngân hàng không biết chắc đƣợc giao dịch đó có hoàn thành hay không, nó có khả năng hoàn thành cũng có khả năng không hoàn thành. Do đó RRTD thể hiện ở khả năng hay xác suất hoàn thành giao dịch tín dụng đó. 1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro hay nói cách khác, hoạt động ngân hàng luôn phải đối diện với rủi ro. Vì vậy, nhận diện những 10
- Xem thêm -