Tài liệu Luận văn quản lý học sinh trường tiểu học thị trấn lai vung

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn Quản lý học sinh Trường Tiểu Học Thị Trấn Lai Vung Phần 1 GIỚI THIỆU I. PHẦN MỞ ĐẦU : Trường Tiểu Học Thị Trấn Lai Vung từ ngày thành lập đến nay gặp rất nhiều khó khăn trong khâu Quản lý học sinh, nhất là khâu tính điểm và xếp loại kết quả học tập cuối năm. Công việc này đòi hỏi người giáo viên phụ trách lớp và giáo viên bộ môn phải mất khá nhiều thời gian để theo dõi và tính toán. Bên cạnh nhà trường phải bố trí ít nhất là 3 nhân viên để phụ trách việc theo dõi, nhận chuyển học sinh, sắp xếp lớp học cũng như thống kê kết quả học tập cuối năm của trường và cuả học sinh, việc phân công giáo viên giảng dạy cũng gặp rất nhiều khó khăn… Tất cả những công việc trên được nhân viên văn phòng thực hiện tính toán bằng tay nên mất rất nhiều thời gian, độ chính xác không khả quan cho lắm và ảnh hưởng rất nhiều đến công tác lưu trữ, theo dõi. Cùng với sự phát triển cuả xã hội và cũng để đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý. Ban giám hiệu Trường Tiểu Học Thị Trấn Lai Vung đã quyết định đưa tin học vào công tác quản lý cuả Trường, bước đầu thực hiện ở các lĩnh vực: - Tổ chức lớp học : nhận, chuyển học sinh, sắp lớp, phân lớp … - Phân công, theo dõi giáo viên giảng dạy. - Tính điểm trung bình cuối năm và xếp loại kết quả học tập cho học sinh, làm các bảng thống kê về kết quả dạy và học của Trường ... Tất cả những phần việc nêu trên đều được thực hiện bởi một nhân viên trực tiếp theo dõi quản lý (nhân viên này được gọi là Người quản lý). Chính vì những đặc điểm trên mà nhóm chúng em chọn đề tài Quản lý học sinh, đặc biệt là Quản lý điểm là một khâu quan trọng trong hệ thống quản lý cuả Nhà trường, cụ thể là Trường Tiểu Học Thị Trấn Lai Vung nhằm để giải quyết những nhu cầu bức xúc hiện tại cuả Trường đã được nêu ở phần trên. II. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU: 1. Mô tả hiện trạng : - Vào đầu năm học, dựa trên danh sách tiếp nhận số học sinh mới (học sinh mới vào lớp 1 và học sinh từ trường khác chuyển đến) và danh sách học sinh năm trước cuả trường mà Người quản sẽ tiến hành công tác sắp xếp lớp. - Lên danh sách các lớp học và phân công giáo viên phụ trách lớp để kịp thời báo cáo (KX1). - Lên danh sách học sinh được học ở các lớp và giáo viên phụ trách lớp đó để cho học sinh biết (KX2). - Lên danh sách giáo viên của trường và phân công giáo viên quản lý lớp là lập phiếu phân công giảng dạy cho từng giaó viên bộ môn. (KX3, KX4). - Trong quá trình giảng dạy, hằng tháng giáo viên bộ môn phải nộp phiếu điểm của lớp mình giảng dạy cho người quản lý nhập vào theo từng môn cũng như điểm cuả các kỳ thi.(KETQUA). - Đối với giáo viên phụ trách lớp, trong quá trình quản lý, theo dõi phải có đánh giá hạnh kiểm và điểm danh số ngày nghỉ cuả học sinh trong năm. Đồng thời có danh sách cụ thể để nộp cho người quản lý nhập vào nhằm phục vụ cho việc đánh giá kết quả học tập cuối năm (DMHS). 2. Xác định yêu cầu: * Lưu trữ: - Lưu trữ được thông tin về học sinh và kết quả học tập - (DMHS, KETQUA). - Lưu trữ được thông tin về giáo viên và sự phân công giảng dạy cuả giáo viên (DMGV, PHANCONG). * Tính toán: - Tính được kết quả học tập cuối năm cuả học sinh. - Tính toán phân công việc giảng dạy cuả giáo viên. - Tính toán để cho ra các báo cáo tổng hợp về kết quả dạy và học cuả trường cũng như cuả học sinh. * Kết xuất : cho ra các kết xuất cấn thiết sau : - Bảng điểm cuối năm (KX12) : giao cho giáo viên phụ trách lớp theo dõi. - Phiếu điển cả năm (KX6) : giao cho học sinh. - Kết quả học tập cuối năm (KX13) : để thông báo cho học sinh nắm. - Thống kê kết quả học tập theo lớp (KX7) : báo về phòng giáo dục. - Thống kê kết quả học tập theo khối (KX8) : báo về phòng giáo dục. - Thống kê hạnh kiểm học sinh theo lớp (KX10) : báo về phòng giáo dục. - Thống kê hạnh kiểm học sinh theo khối (KX11) : báo về phòng giáo dục. Chức năng chính cuả ứng dụng - Danh mục : cho phép người sử dụng cập nhật các thông tin về môn học, giáo viên, lớp, học sinh, hình thưc kiểm tra. - Nhập liệu : cho phép người sử dụng cập nhật ác thông tin về phân công giáo viên, nhập điểm cho học sinh, xếp loại hạnh kiểm học sinh, nhập số ngày vắng cuả học sinh trong năm học và thực hiện in ấn 1 số kết xuất cần thiết (in phiếu điểm ). - Báo cáo : cho phép người sử dụng xuất ra những báo cáo như : Danh sách học sinh các lớp; Thống kê số lượng học sinh theo khối; Thống kê kếtquả học tập theo lớp – theo khối; Thống kê hạnh kiểm học sinh theo lớp – theo khối; Bảng điểm cuối năm và Kết quả học tập cuối năn cuả học sinh. - Hệ thống : cho phép người sử dụng trở về Window khi không còn làm việc trên chương trình. Phần 2 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU BƯỚC I PHÂN TÍCH CÁC KẾT XUẤT Ưng dụng : Quản lý học sinh Trường Tiểu Học Thị Trấn Lai Vung DANH SÁCH CÁC KẾT XUẤT STT TÊN TẮT KẾT XUẤT 01 KX1 Danh sách các lớp học 02 KX2 Danh sách học sinh 03 KX3 Danh sách giáo viên 04 KX4 Bảng phân công giáo viên 05 KX5 Thống kê số lượng học sinh theo khối 06 KX6 Phiếu điểm cả năm 07 KX7 Thống kê kết quả học theo lớp 08 KX8 Thống kê kết quả học theo khối 09 KX9 Danh sách học sinh vắng 10 KX10 Báo cáo hạnh kiểm học sinh theo lớp 11 KX11 Báo cáo hạnh kiểm học sinh theo khối 12 KX12 Bảng điểm cuối năm 13 KX13 Tổng kết kết quả học cuối năm TÊN ĐẦY ĐỦ KẾT XUẤT Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***  BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC “ Năm học : 1999 - 2000 ” Giáo viên chủ nhiệm Sỉ số STT Tên lớp 01 Lớp 1/1 Trần Văn Hai 30 02 Lớp 1/2 Nguyễn Thị Lý 32 03 Lớp 1/3 Huỳnh Thanh Dũng 33 … … … … Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX1 – Danh sách các lớp học STT Tên tắt mục tin 01 Nh 02 Diễn giải Kiểu Chiều dài Năm học C 9 Malop Mã lớp học C 13 03 Tenlop Tên lớp học C 3 04 Magv Mã giáo viên C 3 05 Tengv Tên giáo viên chủ nhiệm C 30 06 Siso Sỉ số cuả lớp N 2 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG *** DANH SÁCH HỌC SINH “Năm học : 1999 – 2000” Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Lý Lớp :.1/2 STT Họtên học sinh Phái Ngày sinh Nơi sinh Địa chỉ Lý lịch 01 Lª Nh· 02 NguyƠn Hng 03 Lª Giang ... ... Tổng số : 32 Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX2 – Danh sách học sinh STT Tên tắt mục tin 01 Nh 02 Diễn giải Kiểu Chiều dài Năm học C 9 Malop Mã lớp học C 13 03 Tenlop Tên lớp học C 10 05 Magv Mã giáo viên C 3 06 Tengv Tên giáo viên chủ nhiệm C 30 07 Mahs Mã học sinh C 5 08 Tenhs Tên học sinh C 30 09 Phai Phái L 1 10 Ngays Ngày sinh cuả học sinh D 8 11 Noisinh Nơi sinh cuả học sinh C 30 12 Dc Địa chỉ thường trú của học sinh C 30 13 Lylich Lý lịch (cha, mẹ, nghề nghiệp) M 14 Tshs_lop Tổng số học sinh cuả lớp N 2 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***  DANH SÁCH GIÁO VIÊN STT Họ tên giáo viên Năm sinh Địa chỉ Bằng cấp 01 TrÇn V¨n Hai 02 NguyƠn ThÞ Lý 03 Hunh Thanh Dịng ... ... Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX3 – Danh sách giáo viên STT Tên tắt Diễn giải Kiểu Chiều dài mục tin 01 Magv Mã giáo viên C 3 02 Tengv Tên giáo viên C 30 03 Dcgv Địa chỉ giáo viên C 30 04 Ngaysgv Ngày sinh D 8 05 Bang Bằng cấp cuả giáo viên C 15 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***  BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN “ Năm học 1999 – 2000 ” Tên giáo viên :  Stt Lớp Môn học Số tiết 1 1/2 Tiếng Việt 50 2 1/2 Toán 70 3 2/2 Hát nhạc 20 … .., Tổng cộng :  Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX4 – Bảng phân công giao viên Số Tên tắt mục TT tin 01 Nh 02 Diễn giải mục tin Kiểu Độ dài Năm học C 9 Magv Mã giáo viên C 3 03 Tengv Tên giáo viên C 30 04 Malop Mã lớp học C 13 05 Tenlop Tên lớp học C 10 06 Mamh Mã môn học C 4 07 Tenmh Tên môn học C 20 08 Sotiet Số tiết dạy cho một môn N 2 09 T_sotiet Tổng số tiết dạy N 2 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG *** THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH THEO KHỐI “ Năm học :1999 – 2000 ” STT Khối Số lớp Tổng số học sinh 01 1 6 170 02 2 5 160 03 3 5 154 04 4 4 148 05 5 4 142 Tổng số học sinh cuả trường : 774 Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX5 – Thống kê số lượng học sinh theo khối STT Tên tắt mục Diễn giải Kiểu Chiều dài Năm học C 9 tin 01 Nh 02 Khoi Khối lớp học C 1 03 Solop Số lớp học của khối N 2 04 Tshs_khoi Tổng số học sinh của khối N 3 05 Ts Tổng số học sinh cuả trường N 4 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG *** PHIẾU ĐIỂM CẢ NĂM “ Năm học : 1999 – 2000 ” Lớp : 1/1. Tên học sinh : Lê Văn Lý STT Môn học Điểm Trung bình Xếp loại 01 Tiếng việt 9.0 Giỏi 02 Toán 9,5 Giỏi 03 Đạo dức 10 Giỏi 04 ….. .. ….. - Xếp loại cả năm : * Học lực :Giỏi * Hạnh kiểm :Tốt - Số ngày nghỉ : * Có phép :4 * Không phép :0 - Kết qua : Lên lớp Ngày  tháng  năm  Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi họ tên) PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX6 – Phiếu điểm cả năm STT Tên tắt mục tin 01 Nh 03 Diễn giải Kiểu Chiều dài Năm học C 9 Malop Mã lớp học C 13 04 Tenlop Tên lớp học C 10 05 Mahs Mã học sinh C 5 06 Tenhs Tên học sinh C 30 07 Tbcn Điểm trung bình môn học cả năm N 3 08 Xlcn Xếp loại môn học cả năm C 10 27 Hocluc Xếp loại học lực cả năm C 5 28 Hanhkiem Xếp loại hạnh kiểm cả năm C 10 29 Vangp Số ngày vắng có phép N 2 30 Vangk Số ngày vắng không phép N 2 31 Ketqua Kết quả cuối năm(lên lớp ,ở lại) C 10 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỔNG KẾT KẾT QUẢ HỌC THEO LỚP “ Năm học :1999 – 2000 ” STT Lớp 01 1/1 02 … 03 … … … Sỉ số 30 Giỏi Khá Tr Tổng số Tỉ lệ Tổng số Tỉ lệ Tổng số 0 0% 15 50% 15 N g à y  t h á n g  n ă m   PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX7 – Tổng kết kết quả học các lớp STT Tên tắt mục tin Diễn giải mục tin 01 Nh 02 Malop Mã lớp 03 Tenlop Tên lớp 04 Siso 05 Ts_gioi Tổng học sinh giỏi 06 Tl_gioi Tỉ lệ giỏi Năm học Sỉ số cuả lớp 07 Ts_kha Tổng học inh khá 08 Tl_kha Tỉ lệ khá 09 Ts_tb Tổng học sinh trung bình 10 Tl_tb Tỉ lệ trung bình 11 Ts_yeu Tổng học sinh yếu 12 Tl_yeu Tỉ lệ yếu Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự do TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG  *** TỔNG KẾT KẾT QUẢ HỌC THEO KHỐI “ Năm học :1999 – 2000 ” STT Khối Tổng số Giỏi Khá học sinh Tổng số Tỉ lệ Tổng số Tỉ lệ Tổn 20% 11 Tlk Tc 01 1 170 17 10% 34 02 2 160 … … … 03 3 154 … … … 04 4 148 … … … 05 5 142 … … … 774 Tcg Tlg Tck Tổng cộng : T Ngày  tháng  năm  PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX8 – Tổng kết kết quả học theo khối. STT Tên tắt mục tin 01 Nh 02 Khoi 03 Tshs_khoi Tổng số học sinh cuả khối 04 Tsg_khoi Tổng học sinh giỏi 06 Tlg_khoi Tỉ lệ giỏi 07 Tsk_khoi Tổng học inh khá 08 Tlk_khoi Tỉ lệ khá 09 Tstb_khoi Tổng học sinh trung bình 10 Tltb_khoi Tỉ lệ trung bình 11 Tsy_khoi Tổng học sinh yếu 12 Tly_khoi Tỉ lệ yếu 13 Ts Tổng số học sinh của trường 14 Tcg Tổng học sinh giỏi của trường 15 Tlg Tỉ lệ học sinh giỏi cuả trường 16 Tck Tổng học sinh khá cuả trường 17 Tlh Tỉ lệ học sinh khá của trường 18 Tctb Tổng học sinh trung bình cuả trường 19 Tltb Tỉ lệ học sinh trưng bình cuả trường 20 Tcy Tổng học sinh yếu của trường Diễn giải mục tin Năm học Khối Phòng GDĐT Huyện Lai Vung TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG *** DANH SÁCH HỌC SINH VẮNG “ Năm học :1999 - 2000 ” Lớp: 1/2 K STT Tên học sinh Số ngày nghỉ có Số ngày nghỉ phép không phép 01 Lê Nhã 3 2 02 Nguyễn Hùng 0 4 03 Lê Giang 5 0 … … Ngày  tháng  năm  Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG ( Ký và ghi họ tên) PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX9 – Danhsách học sinh vắng. Stt Tên tắt Kiểu Độ dài Năm học D 8 Diễn giải mục tin mục tin 01 Nh 02 Malop Mã lớp D 8 03 Tenlop Tên lớp C 3 04 Mahs Mã học sinh C 5 05 Tenhs Tên học sinh C 30 06 Malop Mã lớp học C 13 07 Tenlop Tên lớp học C 3 08 Tsncp Tổng số ngày nghỉ có phép N 2 09 Tsnkp Tổng số ngày nghỉ không phép N 2 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***  BÁO CÁO HẠNH KIỂM HỌC SINH THEO LỚP “ Năm học : 1999 – 2000 ” Số TT Hạnh kiểm Sỉ Lớp Số Tốt T. số Tỉ lệ % Khá Tốt T. số Tỉ lệ % Cần cố gắng T. số Tỉ lệ % 01 1/1 30 25 75% 5 25% 02 1/2 32 20 62,5% 10 31,25% 2 6,25% 03 1/3 33 26 78,7% 5 15,2% 2 6,1% … … Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX10 – Báo cáo hạnh kiểm học sinh theo lớp Số Tên tắt mục TT tin 01 Nh 02 Diễn giải mục tin Kiểu Độ dài Năm học C 9 Malop Mã lớp học C 5 03 Tenlop Tên lớp học C 10 04 Siso Sỉ số lớp N 3 05 Tshk_tot Tổng số hạnh kiểm tốt N 3 06 Tlhk_tốt Tỉ lệ hạnh kiểm tốt N 4 07 Tshk-kt Tổng số hạnh kiểm khá tốt N 3 08 Tlhk_kt Tỉ lệ hanh kiểm khá tốt N 4 09 Tshk_ccg Tổng số hạnh kiểm cần cố gắng N 3 10 Tlhk_ccg Tỉ lệ hạnh kiểm cần cố gắng N 4 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***  BÁO CÁO HẠNH KIỂM HỌC SINH THEO KHỐI “ Năm học : 1999 – 2000 ” Số TT Tổng số Khối học sinh Hạnh kiểm Tốt Khá Tốt Cần cố gắng T.Số Tì lệ % T.Số Tỉ lệ % T.Số Tỉ lệ % 85,3% 20 11,7% 5 3% Tlt Tskt Tlkt Tsccg Tlccg 01 1 170 145 02 2 160 … 03 3 154 … 04 4 148 … 05 5 142 … 774 Tst Cộng : Giáo viên chủ nhiệm ( Ký và ghi họ tên) Ngày  tháng  năm  HIỆU TRƯỞNG PHIẾU MÔ TẢ KẾT XUẤT Kết xuất : KX11 – Báo cáo hạnh kiểm học sinh theo lớp Số Tên tắt mục TT tin 01 Nh 02 Khoi 03 Diễn giải mục tin Kiểu Độ dài Năm học C 9 Khối lớp học C 1 Tshs_khoi Tổng số học sinh cuả khối N 3 04 Hkt_khoi Tổng số hạnh kiểm tốt cuả khối N 3 05 Tlt_khoi Tỉ lệ hạnh kiểm tốt củakhối N 4 06 Hkkt-khoi Tổng số hạnh kiểm khá tốt củakhối N 3 07 tlkt_khoi Tỉ lệ hanh kiểm khá tốt củakhối N 4 N 3 Tỉ lệ hạnh kiểm cần cố gắng củakhối N 4 08 Hkccg_khoi Tổng số hạnh kiểm cần cố gắng củakhối 09 Tlccg_khoi 10 Ts Tổng số học sinh cuả trường N 4 11 Tst Tổng số hạnh kiểm tốt cuả trường N 4 12 Tlt Tỉ lệ hạnh kiểm tốt cuả trường N 4 13 Tskt Tổng số hạnh kiểm khá tốt cuả trường N 4 14 Tlkt Tỉ lệ hạnh kiểm khá tốt cuả trường N 4 15 Tsccg Tổng số hạnh kiểm cần cố gắng cuả trường N 4 16 Tlccg Tỉ lệ học sinh cần cố gắng cuả trường N 4 Phòng GDĐT Huyện Lai Vung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự do TRƯỜNG TIỂU HỌC TT LAI VUNG  *** BẢNG ĐIỂM CUỐI NĂM “ Năm học : 1999 – 2000 ” Lớp :1/3 Môn học Vắ
- Xem thêm -