Tài liệu Luận văn quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh đông hà nội

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 757 |
  • Lượt tải: 6
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ TÚ OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ Nội - NĂM 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ TÚ OANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân HÀ Nội - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực, xuất phát từ thực tế của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của Luận văn chƣa từng đƣợc ngƣời khác công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Võ Tú Oanh LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo và các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế chính trị, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân, ngƣời đã nhiệt tình hƣớng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học và dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong thời gian qua. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhƣng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, góp ý của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn nữa. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Võ Tú Oanh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. i DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .............................................................................. iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .......................................................................... iii MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1....................................................................................................... 5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........ 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ........................... 5 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại ............................................................................................................. 10 1.2.1. Khái quát về tín dụng ngân hàng.................................................... 10 1.2.2. Quản lý hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mại .......... 15 1.2.3. Nội dung quản lý hoạt động tín dụng tại NHTM ........................... 18 1.2.4. Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý tín dụng của ngân hàng thƣơng mại ............................................................................................................ 24 1.2.5. Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến quản lý tín dụng .............. 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................. 32 2.1 Phƣơng pháp luận .................................................................................. 32 2.1.1 Phƣơng pháp duy vật biện chứng .................................................... 32 2.1.2 Phƣơng pháp duy vật lịch sử ........................................................... 32 2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể .................................................... 32 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu, thống kê và so sánh ....................... 33 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp ................................................ 33 2.2.3. Phƣơng pháp Logic- lịch sử ........................................................... 33 2.3. Các bƣớc thực hiện và thu thập số liệu ............................................... 34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK, CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010- 2014... 35 3.1. Khái quát về Vietinbank, chi nhánh Đông Hà Nội ............................... 35 3.1.1. Quá trình hình thành ....................................................................... 35 3.1.2. Cơ cấu tổ chức ................................................................................ 35 3.1.3 Đặc điểm hoạt động......................................................................... 36 3.2. Tình hình quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đông HN .......... 43 3.2.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và quy trình thực hiện tín dụng. .. 43 3.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch, chính sách tín dụng .......................... 50 3.2.3. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng ......................................... 56 3.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đông Hà Nội. ......................................................................................................... 65 3.3.1 Những thành tựu cơ bản .................................................................. 65 3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ..................................................... 66 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VIETINBANK ĐÔNG HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 ............................................................................................................. 75 4.1. Bối cảnh mới tác động đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại ................................................................................................... 75 4.2. Định hƣớng, mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý tín dụng ............... 80 4.2.1 Định hƣớng tín dụng ....................................................................... 80 4.2.2. Mục tiêu hoạt động tín dụng .......................................................... 82 4.3. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý tín dụng tại Vietinbank Đông Hà Nội ............................................................................. 83 4.3.1. Giải pháp về chiến lƣợc, chính sách tín dụng nội bộ ..................... 83 4.3.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng cán bộ ........................................... 87 4.3.4. Tăng cƣờng kiểm tra kiểm soát nội bộ .......................................... 88 4.4. Một số kiến nghị ................................................................................... 90 4.4.1 Kiến nghị với chính phủ .................................................................. 90 4.4.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc ................................................. 92 4.4.3. Kiến nghị với NHCT Việt Nam ..................................................... 92 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 97 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BĐS Bất động sản 2 CN Chi nhánh 3 CPI Lạm phát 4 DN Dƣ nợ 5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 6 LC Thƣ tín dụng 7 NH Ngân hàng 8 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 9 NHCT Ngân hàng công thƣơng 10 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TDH Trung dài hạn 14 TMCP Thƣơng mại cổ phần 15 TSBĐ Tài sản bảo đảm 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 VCSH Vốn chủ sở hữu i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng 1 Bảng 3.1 2 Bảng 3.2 3 Bảng 3.3 4 Bảng 3.4 5 Bảng 3.5 6 Bảng 3.6 Nội dung Cơ cấu trình độ nhân sự Vietinbank, chi nhánh Đông Hà Nội Hiệu quả kinh doanh của Vietinbank – CN Đông Hà Nội Cơ cấu dƣ nợ của các phòng nghiệp vụ Kết quả hoạt động tín dụng của Vietinbank Đông Hà Nội Cơ cấu dƣ nợ phân theo nhóm KH tại Vietinbank Đông HN Chênh lệch giá mua bán vốn trong 2 năm 20132014 ii Trang 40 43 55 60 63 64 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ 1 Nội dung Sơ đồ Mô hình tổ chức Vietinbank Đông Hà Nội 3.1 Trang 37 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT 1 Sơ đồ Biểu đồ 3.1 Nội dung Quy mô vốn huy động, tín dụng của Vietinbank Đông Hà Nội iii Trang 41 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nƣớc tiếp tục đối mặt với những khó khăn: sức mua trên thị trƣờng thấp, khả năng hấp thụ vốn thấp, sức ép nợ xấu còn nặng nề… những nhân tố đó đã ảnh hƣởng lớn đến tốc độ tăng trƣởng tín dụng của Việt Nam, đặc biệt là từ năm 2012 đến nay. Tại Việt Nam, trong điều kiện thị trƣờng vốn mới hình thành, cơ sở pháp lý và công cụ của thị trƣờng còn chƣa đầy đủ thì nhu cầu vốn của nền kinh tế đƣợc đáp ứng chủ yếu thông qua hệ thống NHTM. Ngân hàng thƣơng mại có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của quốc gia, giúp nền kinh tế huy động, phân bổ nguồn vốn hiệu quả với chi phí thấp. Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM ở nƣớc ta, nó mang lại 60-70% thu nhập của mỗi ngân hàng, song các vấn đề liên quan đến chất lƣợng của hoạt động tín dụng, rủi ro liên quan đến vấn đề nợ xấu của nó cũng lớn nhất. Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) từ khi tiến hành cổ phần hoá năm 2008 cho tới nay đã không ngừng cải tiến và làm mới mình để vƣơn lên thành một tập đoàn tài chính lớn mạnh. Và một trong những công tác quan trọng hàng đầu mà ban lãnh đạo Vietinbank yêu cầu là hoạt động tín dụng của ngân hàng đảm bảo phát triển an toàn và hiệu quả. Để hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo đó, Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thƣơng Đông Hà Nội luôn coi trọng tới việc quản lý hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng trƣởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình cấp tín dụng của ngân hàng công thƣơng Việt Nam, công tác quản lý hoạt động tín dụng của chi nhánh Đông Hà Nội đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định, dƣ nợ tăng trƣởng qua các năm, nợ xấu giảm. Tuy nhiên, 1 trong quá trình quản lý hoạt động tín dụng tại chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác định hƣớng đối tƣợng khách hàng cho vay, khó khăn bất cập khi áp dụng các chính sách tín dụng và quy trình thực hiện tín dụng dẫn đến kết quả hoạt động tín dụng mặc dù có tăng trƣởng nhƣng quy mô tăng trƣởng dƣ nợ chƣa phù hợp với quy mô tăng trƣởng nguồn vốn; nợ xấu gia tăng… . Do vậy, tác giả chọn vấn đề "Quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà nội” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế của mình. Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, chi nhánh Đông Hà nội đã và sẽ phải làm gì để hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng? 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Từ việc nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank, Chi nhánh Đông Hà Nội, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng ở chi nhánh đến năm 2020. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý hoạt động tín dụng ở ngân hàng thƣơng mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tín dụng của Vietinbank, Chi nhánh Đông Hà Nội; chỉ ra những mặt đạt đƣợc và những tồn tại trong công tác này và nguyên nhân của nó. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng tại Vietinbank, Chi nhánh Đông Hà nội đến năm 2020. 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. 3.2 Phạm vi nghiên cứu của luận văn - Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đông Hà nội - Phạm vi không gian: Luận văn chỉ nghiên cứu hoạt động quản lý tín dụng tại Vietinbank Đông Hà Nội. - Phạm vi thời gian: Luận văn tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Đông Hà nội giai đoạn 2010 – 2014. 4. Đóng góp mới của luận văn - Hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thƣơng Việt nam, chi nhánh Đông Hà Nội; chỉ ra đƣợc những kết quả đã đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý hoạt động tín dụng của Vietinbank đông Hà Nội. - Trên cơ sở đánh giá toàn diện về thực trạng công tác quản lý hoạt động tín dụng của Vietinbank Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2014, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đông Hà nội giai đoạn 2015- 2020. - Luận văn cũng có thể sử dụng làm tƣ liệu tham khảo phục vụ cho việc lãnh đạo, điều hành hoạt động tín dụng của Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội và của Vietinbank nói chung. 3 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài luận văn đƣợc bố cục gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại. Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu. Chƣơng 3. Thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2010- 2014 Chƣơng 4. Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đông Hà Nội đến năm 2020 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại nhằm mục đích tăng trƣởng dƣ nợ có chất lƣợng và giảm thiểu rủi ro về nợ xấu. Do vậy, đây là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu cũng nhƣ các chuyên gia kinh tế. Điển hình là các công trình sau: Nhóm công trình nghiên cứu về sản phẩm tín dụng ngân hàng Tác giả Ngọc Nhân và Phƣơng Dung, (2014), với công trình “Một số giải pháp tăng trƣởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn” trên trang Thông tin ngân hàng Vietinbank đã nghiên cứu về tín dụng nông nghiệp nông thôn và đƣa ra một số giải pháp nhằm tăng trƣởng tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn. Tác giả đã đánh giá tiềm năng của phát triển tín dụng đối với khu vực nông nghiệp nông thôn tuy nhiên thị trƣờng này chƣa đƣợc các ngân hàng chú trọng do tín dụng ở khu vực này có mức sinh lời thấp, chi phí thấp, nhiều rủi ro khách quan nhƣ thiên tai dịch bệnh. Thời gian qua nhiều NHTM đã bắt đầu có các chính sách cho vay đối với khu vực này, đơn giản hóa thủ tục quy trình cấp tín dụng. Tác giả cũng đã đƣa ra một số giải pháp, kiến nghị để những chính sách của các NHTM dành cho NNNT đƣợc triển khai hiểu quả, tăng trƣởng tín dụng khu vực này nhƣ đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mạng lƣới bán hàng, xây dựng đội ngũ bán hàng…. Luận văn thạc sỹ của tác giả Trƣơng Thanh Hiền (2012): “Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – CN Bình định”. Trƣờng đại học Đà Nẵng. Luận văn phân tích đánh giá về thực trạng cho vay tiêu dùng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị 5 nhằm phát triển dịch vụ cho vay tiêu dung tại ngân hàng này; Luận văn thạc sỹ của tác giả Võ Thị Hồng Hiển (2011): “Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Ngoại thƣơng Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi”. Trƣờng đại học Đà Nẵng. Luận văn đã nghiên cứu và hệ thống hoá các vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại, phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thƣơng chi nhánh Quảng Ngãi. Trong các luận văn này, các tác giả mới đánh giá thực trạng chung về phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng, dịch vụ tín dụng bán lẻ, cũng là mục tiêu, chiến lƣợc phát triển của các ngân hàng trong giai đoạn định hƣớng ngân hàng bán lẻ hiện nay nhƣng chƣa đánh giá, phân tích thực trạng quản lý hoạt động tín dụng đối với dịch vụ này tại các chi nhánh ngân hàng. Nhóm công trình nghiên cứu về chất lượng tín dụng và quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Nghiên cứu về chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng bán lẻ và chiến lƣợc phát triển kênh phân phối của tác giả Châu Đình Linh qua bài viết: “Chi nhánh ngân hàng hiện nay, hãy thay đổi”, Tạp chí Tri Thức Trẻ, đã đánh giá hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại tại Việt nam hiện nay thông qua các biểu hiện: tăng trƣởng tín dụng nóng, cơ cấu lợi nhuận phụ thuộc vào tín dụng, làn sóng mở rộng chi nhánh, tuyển dụng nhân sự ồ ạt…. hoạt động của các chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam trƣớc đây chủ yếu tập trung vào các đối tƣợng là các tổ chức kinh tế lớn và các doanh nghiệp, những rủi ro lien quan đến các đối tƣợng này ngày càng lớn và xu hƣớng chuyển dịch từ lĩnh vực ngân hàng bán buôn sang lĩnh vực bán lẻ xuất hiện. 6 Luận văn thạc sỹ của tác giả Lê Nguyễn Phƣơng Ngọc (2007): Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh. Luận văn phân tích, tìm hiểu những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay DNVVN tại Techcombank Hồ chí Minh và đƣa ra một số giải pháp nhằm giúp cho hoạt động cho vay DNVVN tại Techcombank Hồ chí minh đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu về “kinh nghiệm ngân hàng các nƣớc trên thế giới về quản lý rủi ro thông qua mô hình quản lý tín dụng và bài học cho Việt Nam” của tác giả Tạ Thanh Huyền – Đỗ Thu Hằng (Học viện ngân hàng) (2014) đã nghiên cứu kinh nghiệm của các ngân hàng trên thế giới là Citibank và tập đoàn ngân hàng Ing về chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng và phân tích thực tế áp dụng tại hai ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam là Techcombank và Vietinbank. Nghiên cứu đề cập đến vấn đề đổi mới luôn là một yêu cầu để theo kịp với thực tiền, thông qua đổi mới dần tƣng bƣớc tiến tới cải tổ toàn diện đối với các yếu tố có ảnh hƣởng tác động đến năng lực quản trị rủi ro bao gồm hoạch định và xây dựng chiến lƣợc, mục tiêu và chính sách quản trị rủi ro. Tác giả Đào Thanh Tú – Học viện ngân hàng có công trình “Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”; Công trình nghiên cứu của TS Bùi Quang Tín “Xử lý nợ xấu nhìn từ góc cạnh quản trị ngân hàng của các ngân hàng thƣơng mại”; Công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Thắng: “Kinh nghiệm từ ngân hàng Australia về mở rộng mạng lƣới và quản trị rủi ro”, Thông tin ngân hàng công thƣơng Tháng 2/2014 … 7 Các công trình trên đều đề cập và nghiên cứu vấn đề quản trị rủi ro hoạt động của NHTM Việt Nam, rủi ro tín dụng đối với từng đối tƣợng khách hàng; quản lý rủi ro thông qua mô hình quản lý tín dụng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, quản lý rủi ro tín dụng chỉ là một nhiệm vụ trong quản lý hoạt động tín dụng tại NHTM. Nhóm công trình nghiên cứu về hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Tác giả Lê Tấn Phƣớc có công trình “Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thƣơng mại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017, tạp chí Phát triển và hội nhập số 12- tháng 09-10/2013. Công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng bất động sản, thực trạng hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thƣơng mại tại TP Hồ Chí Minh và đƣa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thƣơng mại. Luận văn thạc sỹ tài chính ngân hàng của tác giả Vũ Ngọc Mai (2012): “Một số giải pháp ngân cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần và phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà Nội trong tình trạng lạm phát hiện nay”, Học viện tài chính. Luận văn nhằm mục đích hệ thống hoá lý thuyết về lạm phát và hiệu quả tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hải (2008): “Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt nam trong bối cảnh hội nhập”, trƣờng Đại học ngoại thƣơng Hà Nội. Tác giả đã điều tra thực trạng chất lƣợng hoạt động tín dụng tại 8 Techcombank và đề xuất các giả pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng tại ngân hàng này trong bối cảnh hội nhập. Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động tín dụng tại NHTM Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Thị Thƣởng (2014): “Quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV chi nhánh Bắc Ninh: thực trạng và giải pháp”, trƣờng đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Tác giả đã hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến quản lý hoạt động tín dụng và các biện pháp quản lý tín dụng đang đƣợc áp dụng tại BIDV Bắc Ninh nhƣng chủ yếu tập trung vào các biện pháp quản lý tín dụng nhƣ quản lý khách hàng vay vốn, quản lý sản phẩm… Luận văn chƣa đánh giá đƣợc các biện pháp quản lý về lập kế hoạch tín dụng và cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng. Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Văn Hùng (2014): “ Quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chƣơng trình 30A tỉnh Nghệ An”, trƣờng đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng về tín dụng và hoạt động quản lý tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội tại các huyện 30A về hiệu quả sử dụng vốn thấp, hộ vay vốn sử dụng sai mục đích, chất lƣợng tín dụng thấp… Nhƣ vậy, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động tín dụng của ngân hàng dƣới các góc độ khác nhau và thời gian khác nhau, đó là nguồn tài liệu quý giá để luận văn kế thừa và phát triển. Tuy nhiên, các công trình đó chủ yếu tiếp cận vấn đề dƣới góc độ quản trị kinh doanh, còn dƣới góc độ quản lý kinh tế thì còn rất ít, đặc biệt chƣa có công trình nghiên cứu nào phân tích, đánh giá về công tác quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng công thƣơng Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội theo cách tiếp cận của khoa học 9 quản lý kinh tế: từ bộ máy quản lý, các công cụ quản lý tới công tác kiểm tra, kiểm soát.. đối với hoạt động tín dụng tại ngân hàng này. 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại 1.2.1. Khái quát về tín dụng ngân hàng 1.2.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng thương mại Theo pháp lệnh của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam ban hành ngày 24/05/1990: “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.” Nhƣ vậy, ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay, đầu tƣ và thực hiện các nghiệp vụ tài chính khác. Còn Tín dụng là quan hệ vay mƣợn dựa trên nguyên tắc hoàn trả kèm lợi tức, nó để thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên, do đó nó là một quan hệ bình đẳng, cả hai bên cùng có lợi và mang tính thỏa thuận lớn. Quan hệ tín dụng đã phát triển qua nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển mà dần hình thành nên các hình thức tín dụng mới có trình độ cao hơn. Từ đó có thể đƣa ra khái niệm nhƣ sau: “Tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao một lượng giá trị sang cho 10
- Xem thêm -