Tài liệu Luận văn công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế quận thanh xuân – tp. hà nội

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 388 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4199 tài liệu

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ---------------------- Sinh viên: HOÀNG THỊ THANH HOA Lớp: CQ48/02.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH XUÂN – TP. HÀ NỘI Chuyên ngành : Thuế Mã số 02 : NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. Lý Phương Duyên Hà Nội - 2014 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả luận văn tốt nghiệp Hoàng Thị Thanh Hoa SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. iii Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .................................................................................................................. ..1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ..................................................................................................... ..5 1.1. Những vấn đề chung về quản lý thuế ............................................................... ..5 1.1.1. Khái niệm ................................................................................................. ..5 1.1.2. Đặc điểm ................................................................................................... ..5 1.1.3. Vai trò ....................................................................................................... ..6 1.1.4. Nội dung của quản lý thuế ......................................................................... ..6 1.2. Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân........................................................... ..7 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý thuế thu nhập cá nhân .................. 6 1.2.2. Nội dung công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ...................................... ..9 1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ................ 14 1.3. Sự cần thiết phải quản lý thuế thu nhập cá nhân .............................................. 16 1.4. Kinh nghiệm từ các nước khác về quản lý thuế thu nhập cá nhân .................... 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH XUÂN – TP. HÀ NỘI ................................. 21 2.1. Vài nét về Chi cục Thuế quận Thanh Xuân...................................................... 21 2.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội ........................................................................... 21 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân ................................................................................................................... 22 2.1.3. Kết quả thu thuế tại địa bàn quận Thanh Xuân .......................................... 24 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ................................................... 26 2.2. Thực trạng hoạt động quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân ........................................................................................................... 32 2.2.1. Số thu từ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian qua .................................. 32 SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. iv Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế 2.2.2. Thực trạng hoạt động quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân những năm gần đây ......................................................................... 34 2.3. Đánh giá hoạt động quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Thanh Xuân ...................................................................................................................... 49 2.3.1. Những thành tựu đạt được ......................................................................... 49 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ................................................................. 51 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH XUÂN ....... 60 3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý thuế thu nhập cá nhân .............. 60 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Thanh Xuân ...................................................................................................................... 61 3.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phổ biến kiến thức về thuế thu nhập cá nhân đến các đối tượng nộp thuế .................................................................... 61 3.2.2. Công tác quản lý mã số thuế, đăng ký mã số thuế...................................... 62 3.2.3. Công tác quản lý kê khai, nộp thuế ............................................................ 63 3.2.4. Công tác hoàn thuế .................................................................................... 67 3.2.5. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm ........................................................... 68 3.2.6. Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ công chức thuế .................................. 68 3.2.7. Các giải pháp khác .................................................................................... 69 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp .................................................................... 71 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 73 SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. v Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ công chức DN : Doanh nghiệp DTPL : Dự toán pháp lệnh GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTGT : Giá trị gia tăng HĐND : Hội đồng nhân dân NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước NXB : Nhà xuất bản TCCTTN : Tổ chức chi trả thu nhập TNCN : Thu nhập cá nhân UBND : Uỷ ban nhân dân SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. vi Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Tình hình thực hiện thu NSNN quận Thanh Xuân năm 2013 ................... 24 Bảng 2.2. Tình hình chung thực hiện thu NSNN về thuế TNCN của Chi cục thuế quận Thanh Xuân .................................................................................................... 25 Bảng 2.3. Tình hình thu thuế TNCN của Chi cục thuế quận Thanh Xuân giai đoạn 2011-2013 ............................................................................................................... 32 Bảng 2.4. Kết quả công tác hỗ trợ người nộp thuế năm 2013 ................................... 34 Bảng 2.5. Kết quả công tác tuyên truyền năm 2013 ................................................. 35 Bảng 2.6. Tổng hợp tình hình cấp mã số thuế trên địa bàn quận Thanh Xuân .......... 37 Bảng 2.7. Tình hình nộp hồ sơ khai thuế TNCN năm 2013 ...................................... 40 Bảng 2.8. Kết quả công tác kê khai thuế qua mạng .................................................. 41 Bảng 2.9. Kết quả hoàn thuế TNCN trên địa bàn quận Thanh Xuân ........................ 45 Bảng 2.10. Nợ thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2011-2013 tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân ............................................................................................................. 47 SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. vii Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1. Sơ đồ tóm tắt nội dung công tác quản lý thuế ............................................. .6 Hình 1.2. Sơ đồ quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân ........................................... 11 Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Chi cục thuế quận Thanh Xuân .................... 23 SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. viii Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bất kỳ một chế độ xã hội nào, thuế luôn luôn là một công cụ quan trọng của Nhà nước, thể hiện quyền lực của Nhà nước. Vừa là nguồn thu tài chính chủ yếu và tin cậy để phục vụ nhu cầu chi tiêu công xã hội, vừa là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các hình thức thuế, suy cho cùng đều đánh vào thu nhập của người nộp thuế. Tuy nhiên tùy thuộc và phương thức đánh thuế, thuế chia thành hai loại là thuế trực thu và thuế gián thu. Với các nước trên thế giới, nguồn thu từ thuế trực thu luôn chiếm tỷ lệ cao, thường là 30%, có nước chiếm tới 60% ngân sách nhà nước (như Mỹ, Canada). Trước đây, ở Việt Nam, thuế gián thu luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, xu thế phát triển khu vực hóa và toàn cầu hóa nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh của mỗi quốc gia nói riêng và khu vực nói chung, việc giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là điều tất yếu. Các khoản thu nội địa cũng đang ngày một giảm dần do chính sách thuế thay đổi theo hướng giảm nghĩa vụ thuế để thực hiện các cam kết quốc tế như các cam kết quốc tế của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Thêm vào đó, việc tăng thu từ thuế gián thu sẽ làm giá cả tăng lên, người tiêu dùng có thể chuyển sang tiêu dùng những loại mặt hàng thay thế khác có giá rẻ hơn, điều này ảnh hưởng đến mức tăng thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, Chính phủ cần quan tâm đến thuế trực thu. Theo xu hướng chung của thế giới, nước ta cũng đang trong lộ trình chuyển đổi cơ cấu thu, giảm dần tỷ trọng thuế gián thu và tăng dần tỷ trọng thuế trực thu. Tuy nhiên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có xu hướng giảm để tương ứng với các nước trong khu vực nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Chính phủ cần phải sớm có những biện pháp đối với thuế thu nhập cá nhân nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trước những đòi hỏi cấp thiết của nền kinh tế đất nước, tại kỳ họp ngày 21/11/2007, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (Luật số SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 1 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế 04/2007/QH12) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát sinh qua 4 năm thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và từng bước triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, tại Luật số 26/2012, Quốc hội đã sửa 6 điều trong tổng số 35 điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Tuy nhiên, thuế thu nhập cá nhân có sức ảnh hưởng rất rộng, lại ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của hầu hết các cá nhân nên vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế trong việc quản lý và thực hiện Luật. Chính vì thế, việc nghiên cứu, tìm hiểu công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào để từ đó tìm ra những vướng mắc và tìm các giải pháp khắc phục kịp thời là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội, với kiến thức lĩnh hội được cùng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ Chi cục và các thầy cô giáo, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Công tác quản lý Thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội”. 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu đề tài.  Đối tượng: Tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.  Mục đích: Đề tài nghiên cứu nhằm các mục đích cơ bản sau đây: - Mục đích tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là nhằm đề xuất hệ thống chính sách và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội. - Các mục đích cụ thể: 1) Hệ thống hoá các vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý về Thuế Thu nhập cá nhân. 2) Đánh giá khái quát và cơ bản về thực trạng hoạt động quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội; Phân tích, đánh giá SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 2 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân ở Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội. 3) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung. 3. Phạm vi nghiên cứu: Tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu: Ngoài các phương pháp nghiên cứu truyền thống của một đề tài thuộc lĩnh vực xã hội như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp mô hình hoá, phương pháp so sánh, toán học… đề tài còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp thống kê: Để tổng kết thực tiễn, đề tài thực hiện thống kê số liệu theo thời gian, từ đó tìm ra tính quy luật, xu thế của sự phát triển, thực hiện phân tích thống kê điển hình để minh hoạ các nội dung nghiên cứu… - Phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp số liệu dựa trên các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập và các số liệu thống kê khác. - Phương pháp so sánh theo thời gian, so sánh theo chỉ tiêu… 5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục đề tài tham khảo, những nội dung chính của đề tài được trình bày trong 03 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thuế Thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội. SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 3 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội. SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 4 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1. Những vấn đề chung về quản lý thuế 1.1.1. Khái niệm Quản lý thuế được hiểu là việc tổ chức thực thi pháp luật thuế của Nhà nước tác động và điều hành hoạt động đóng thuế của người nộp thuế. (Theo Giáo trình Quản lý thuế, tr.9, NXB Tài chính 2010). 1.1.2. Đặc điểm Quản lý thuế là quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động nộp thuế. Việc quản lý thuế bằng pháp luật đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, công khai trong hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước. Qua đó đảm bảo nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước được tập trung đầy đủ, kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước cũng như đảm bảo sự điều tiết qua thuế đối với các tổ chức, cá nhân được công bằng, bình đẳng. Quản lý thuế được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp hành chính. Nội dung của phương pháp hành chính trong quản lý thuế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh, là sự thiết lập mối quan hệ giữa con người, giữa cơ quan thuế với các tổ chức, cá nhân trong xã hội; giữa cơ quan thuế các cấp với nhau và với các cơ quan Nhà nước khác. Đồng thời nó cũng được thể hiện trong quy trình, thủ tục thu, nộp thuế, đó là trình tự các bước công việc phải tiến hành và các giấy tờ, tài liệu cần thiết ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Do đó, hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo quy trình quản lý thuế rõ ràng, minh bạch, thủ tục thu, nộp thuế đơn giản. Quản lý thuế là hoạt động mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ chặt chẽ. Đặc điểm này thể hiện ở chỗ các thủ tục hành chính và các chứng từ kèm theo phục vụ cho quản lý SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 5 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế thuế có quan hệ mật thiết với nhau, phụ thuộc nhau do yêu cầu kỹ thuật của việc xác định số thuế phải nộp. 1.1.3. Vai trò Quản lý thuế là một trong các nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong đó có các cơ quan quản lý thuế. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế không chỉ đảm bảo sự vận hành thông suốt hệ thống cơ quan Nhà nước, mà có tác động tích cực tới quá trình thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. - Quản lý thuế có vai trò quyết định trong việc đảm bảo nguồn thu từ thuế được tập trung chính xác, kịp thời, thường xuyên, ổn định vào ngân sách nhà nước. - Thông qua hoạt động quản lý thuế góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như các quy định về quản lý thuế. - Thông quan quản lý thuế, Nhà nước thực hiện kiểm soát và điều tiết các hoạt động kinh tế của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. 1.1.4. Nội dung của quản lý thuế Nội dung quản lý thuế Thiết kế chính sách thuế và thể chế hoá thành pháp luật thuế Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý thuế Tổ chức thực hiện các pháp luật thuế HÌNH 1.1. SƠ ĐỒ TÓM TẮT NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 6 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế 1.2. Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý thuế thu nhập cá nhân * Khái niệm: Quản lý thuế thu nhập cá nhân là sự tác động có chủ đích của các cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nước đối với quá trình ban hành và thực thi thuế thu nhập cá nhân nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đạt được các mục tiêu mà Nhà nước đặt ra. * Mục tiêu: Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản sau: - Đảm bảo nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân tập trung chính xác, kịp thời, thường xuyên, ổn định vào ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu trong số thu ngân sách nhà nước ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý thuế thu nhập nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng sẽ có tác dụng lớn trong việc tập trung, huy động đầy đủ và kịp thời số thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân tác động trực tiếp đến thu nhập của các cá nhân, có thể làm giảm nỗ lực làm việc và gây nên các phản ứng ngay lập tức từ phía chịu thuế như hành vi trốn thuế… Để tăng cường và ổn định số thu ngân sách nhà nước trong tương lai, công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng cần được chú ý để duy trì và phát triển cơ sở tạo nguồn thu thuế thu nhập của các cá nhân. - Góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức kinh tế và dân cư. Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước thông qua công cụ pháp luật để tác động vào nền kinh tế ở tầm vĩ mô. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức kinh tế và dân cư sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện những tác động này. Qua công tác tổ chức thực hiện và thanh tra việc chấp hành các luật thuế nói chung và thuế thu nhập cá SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 7 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế nhân nói riêng, cùng với việc tăng cường tính pháp chế của chính sách thuế này, ý thức chấp hành pháp luật thuế sẽ được nâng cao, từ đó tạo thói quen “sống và làm việc theo pháp luật”. - Phát huy cao nhất vai trò của thuế thu nhập cá nhân trong nền kinh tế. * Nguyên tắc quản lý Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng tuân theo những nguyên tắc của hoạt động quản lý thuế của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: - Tuân thủ pháp luật Nguyên tắc này chi phối hoạt động của các bên trong quan hệ quản lý thuế bao gồm cả cơ quan Nhà nước và người nộp thuế. Nội dung của nguyên tắc này là quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế đều do pháp luật quy định. Trong quan hệ này, các bên liên quan có thể được lựa chọn những hoạt động nhất định nhưng phải trong phạm vi quy định của pháp luật về quản lý thuế. - Đảm bảo tính hiệu quả Các hoạt động quản lý thuế được thực hiện, các phương pháp quản lý được lựa chọn phải đảm bảo số thu vào ngân sách nhà nước là lớn nhất theo đúng luật thuế. Đồng thời, chi phí quản lý thuế là tiết kiệm nhất. - Thúc đẩy ý thức tự tuân thủ của người nộp thuế Để đảm bảo hoạt động thu, nộp thuế đúng pháp luật, Nhà nước nào cũng tăng cường các hoạt động quản lý đối với người nộp thuế. Trong điều kiện quản lý thuế hiện đại, sự tăng cường vai trò của Nhà nước theo hướng tập trung vào kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với quy định của pháp luât (kiểm tra sau), đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế chủ động lựa chọn cách thức khai thuế và nộp thuế cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tôn trọng tính tự giác của người nộp thuế. - Công khai, minh bạch SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 8 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng của quản lý thuế. Nguyên tắc công khai đòi hỏi mọi quy định về quản lý thuế, bao gồm pháp luật thuế và các quy trình, thủ tục thu nộp thuế phải công bố công khai cho người nộp thuế và tất cả những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết. Nguyên tắc minh bạch đòi hỏi các quy định của quản lý thuế phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và diễn đạt sao cho chỉ có thể hiểu theo một cách nhất quán, không thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nguyên tắc minh bạch cũng đòi hỏi không quy định những ngoại lệ trong thực thi pháp luật thuế, theo đó, cơ quan thuế hoặc công chức thuế được quyết định áp dụng những ngoại lệ cho những người nộp thuế khác nhau. Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch là để hoạt động quản lý thuế của Nhà nước được mọi công dân giám sát, là môi trường tốt để phòng chống tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu; qua đó, thúc đầy hoạt động quản lý thuế đúng luật, trong sạch và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. - Tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế cho mỗi nước. Đồng thời, quá trình hội nhập cũng đòi hỏi mỗi quốc gia cần có những thay đổi quy định về quản lý, cũng như các chuẩn mực quản lý phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Việc thực hiện các cam kết và thông lệ quốc tế về thuế tạo điều kiện cho hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước hội nhập với hệ thống quản lý thuế thế giới. Tuân thủ thông lệ quốc tế cũng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. 1.2.2. Nội dung công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng góp một phần quan trọng trong quản lý tài chính của Nhà nước. Nội dung của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân bao gồm: a) Ban hành chính sách thuế thu nhập cá nhân SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 9 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế Đây là công việc thuộc lĩnh vực lập pháp. Việc ban hành chính sách thuế thu nhập cá nhân sẽ tạo ra những quy định pháp luật làm cơ sở để tính và thu thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời ban hành chính sách cũng đưa ra những căn cứ để kiểm tra, thanh tra và áp dụng các chế tài đối với quá trình ban hành và thực thi thuế thu nhập cá nhân. Để mỗi công dân đều sống và làm việc theo pháp luật thì chính sách thuế thu nhập cá nhân cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản: Trước hết, việc xây dựng các văn bản pháp luật chính sách thuế phải đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, và chặt chẽ. Vì thuế thu nhập cá nhân khá phức tạp nên nguyên tắc này cần được đảm bảo để hạn chế hành vi trốn thuế của các đối tượng nộp thuế. Thứ hai, quy định trong chính sách thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo được yêu cầu đặt ra trong việc huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đảm bảo tính công bằng đối với cả người nộp thuế và xã hội. Thứ ba, quy định trong chính sách thuế thu nhập cá nhân cũng cần đảm bảo tính công bằng đối với người nộp thuế và xã hội. Thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò phân phối lại thu nhập trong xã hội, giảm bớt sự cách biệt quá lớn về mức sống giữa các cá nhân trong xã hội nhưng cũng cần khuyến khích sự phấn đấu làm việc của người lao động. Các quy định phải đảm bảo cho thu nhập thực tế sau khi nộp thuế của các đối tượng nộp thuế tương xứng với công sức lao động và sự đóng góp của họ. b) Công tác tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân Sau khi đã được phê chuẩn và ban hành, Luật Thuế thu nhập cá nhân được tổ chức thực hiện. Đây là khâu đóng vai trò quan trọng nhất quyết định hiệu quả của việc sử dụng công cụ thuế. Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy trình sau: SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 10 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế HÌNH 1.2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  Quản lý đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân Quản lý đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân là quản lý đăng ký, cấp mã số thuế cho các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân nhằm đưa các đối tượng thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định vào diện quản lý. Qua đó, nắm bắt đầy đủ các yếu tố cơ bản của đối tượng nộp thuế như: Họ tên, tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, nơi làm việc, số tài khoản ngân hàng… Từ đó, cơ quan thuế sẽ đưa ra kế hoạch và biện pháp quản lý thu thuế thích hợp để khai thác triệt để đối tượng nộp thuế, tránh bỏ sót các nguồn thu, đảm bảo được nguồn tài chính cho ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo công bằng của thuế. Đối tượng nộp thuế phải đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân bao gồm các tổ chức, cá nhân trả thu nhập và các cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Công tác quản lý đăng ký mã số thuế của các tổ chức chi trả thu nhập, các cá nhân tập trung, thống nhất trên toàn ngành. Các cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mỗi tổ chức chi trả thu nhập, mỗi cá nhân SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 11 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế chỉ có duy nhất một mã số thuế, không có sự trùng lặp giữa các mã số thuế và được sử dụng chung để kê khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập. Khi tổ chức chi trả thu nhập hay cá nhân không còn tồn tại thì mã số thuế cũng chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại. Phương thức đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân có thể đăng ký thủ công trực tiếp tại cơ quan thuế, hoặc đăng ký qua mạng internet. Hồ sơ đăng ký thuế sau khi nhập vào Hệ thống đăng ký thuế cấp Cục/Chi cục sẽ được truyền lên Hệ thống đăng ký thuế tại Tổng cục thuế để cập nhật, xác nhận và kiểm tra thông tin theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư 85/2007/TT-BTC. Toàn bộ hồ sơ về đối tượng nộp thuế sẽ được cập nhật vào phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ QHS. Khi cần kiểm tra một đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý chỉ cần tra mã số thuế của đối tượng đó, nhờ đó tránh được tình trạng bỏ sót các đối tượng nộp thuế, đồng thời đảm bảo được sự nhanh gọn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế.  Quản lý kê khai, nộp thuế Để đảm bảo số thuế kê khai là đúng, chính xác và phù hợp với hệ thống chính sách thuế thu nhập cá nhân cũng như pháp luật có liên quan thì nội dung công tác quản lý kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm những vấn đề chủ yếu sau: Thứ nhất, quản lý người khai thuế. Người thực hiện nghĩa vụ khai thuế thu nhập cá nhân là các tổ chức, cá nhân trả thu nhập và các cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định của pháp luật, đến thời hạn kê khai thuế, người nộp thuế phải có nghĩa vụ kê khai số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc đang thuộc diện hưởng ưu đãi, miễn, giảm thuế. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế. Thứ hai, quản lý hồ sơ khai thuế. SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 12 Học viện Tài chính Luận văn cuối khoá Khoa Thuế - Hải quan Bộ môn Thuế Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế. Tuỳ theo khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mà hồ sơ khai thuế, chứng từ, tài liệu cụ thể khác nhau. Quản lý hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân là công việc hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đến tính chính xác trong việc xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế, từ đó đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng trong thực thi chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hồ sơ khai thuế là bằng chứng pháp lý ban đầu để chứng minh nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế. Quản lý hồ sơ khai thuế bao gồm: Quản lý số lượng các tờ khai, mẫu biểu và tài liệu trong hồ sơ do người nộp thuế nộp cho cơ quan thuế; Quản lý chất lượng của việc kê khai các nội dung trong tờ khai, tài liệu… có liên quan. Người nộp thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế cũng như các loại giấy tờ khác trong hồ sơ khai thuế. Trường hợp phát hiện sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Thứ ba, quản lý thời hạn kê khai thuế. Thời hạn kê khai thuế sẽ ảnh hưởng đến thời hạn xác định nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế. Tuỳ thuộc vào đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và khoản thu nhập chịu thuế mà thời hạn khai thuế là khác nhau. Trong một số trường hợp đặc biệt, người nộp thuế có thể được gia hạn hồ sơ khai thuế. Khi đó, thời hạn kê khai thuế là thời hạn được gia hạn hồ sơ khai thuế. Thứ tư, quản lý việc thu nộp tiền thuế. Để đảm bảo tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng hạn, cần phải quản lý tốt việc thu nộp tiền thuế. SV: Hoàng Thị Thanh Hoa – CQ48/02.01 An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 13
- Xem thêm -