Tài liệu Linuxnetworking-ch01-configlan

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX 1 CHƯƠNG I KẾT NỐI MẠNG LAN VÀ INTERNET Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora Cấu hình mạng Kết nối LAN vào Internet 2 Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora  Cài đặt Fedora 11 (1)  Cài đặt Fedora 11 (2)  Cấu hình cơ bản Fedora:  Cấu hình Desktop  Cấu hình Người dùng và nhóm 3 Cấu hình mạng        TCP/IP Cấu hình địa chỉ IP cho NIC Thiết bị mạng Công cụ cấu hình Telnet Secure Remote Access (SSH) DHCP 4 TCP/IP  Mô hình TCP/IP gồm 4 lớp:  Lớp Application: SMTP, POP3, IMAP, FTP, DNS, Telnet, TFTP, …  Lớp Transport: UDP, TCP  Lớp Internet: IP  Lớp Network Access: PPP, Ethernet, … 5 Cấu hình địa chỉ IP cho NIC  Xem địa chỉ IP: #ifconfig  Thay đổi địa chỉ IP:  C1. #ifconfig netmask up  C2. Thay đổi thông tin cấu hình mạng trong tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  C3. Dùng trình tiện ích NetworkManager để cấu hình địa chỉ IP  Sau khi thực hiện một trong 3 bước trên, ta sử dụng lệnh #ifup để kích hoạt thông tin vừa khai báo hoặc #ifdown để hủy kích hoạt. Hoặc dùng lệnh #/etc/init.d/network start|stop 6 Cấu hình địa chỉ IP cho NIC C1 C2 7 Cấu hình địa chỉ IP cho NIC C3 8 Thiết bị mạng  NIC:  Để kiểm tra trạng thái các card mạng, ta dùng lệnh #netstat –in  Để xem bảng định tuyến trên router, ta dùng lệnh #netstat –rn 9 Thiết bị mạng  Router:  Thêm đường đi (route) vào router:  #route add default gw 10.10.15.1  #route add –net 10.10.16.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.15.1 eth0  Tổng quát: #route add –net netmask gw  Xóa đường đi (route) khỏi router:  #route del –net 10.10.16.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.15.1 eth0  Tổng quát: #route del –net netmask gw 10 Thiết bị mạng 11 Thiết bị mạng 12 Công cụ cấu hình       Lệnh #ifconfig Lệnh #route Lệnh #traceroute Lệnh #hostname Các tập tin cấu hình Trình NetworkManager 13 Kết nối LAN vào Internet  Cấu trúc Internet gồm:     Internet Domain Hostname và IP Routing Proxy  Kết nối LAN vào Internet  Cài đặt Linux như một Router  Cài đặt Linux như một Proxy Server 14
- Xem thêm -