Tài liệu Kt tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cp may thăng long

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp LêI Më §ÇU Lao ®éng kh«ng chØ lµ tiÒn ®Ò cho sù tiÕn ho¸ loµi ng-êi mµ cßn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng nh÷ng thÕ trong mäi chÕ ®é x· héi lao ®éng cßn gi÷ vai trß quan träng trong viÕc t¸i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi. Mét x· héi hay nãi cô thÓ h¬n mét doanh nghiÖp ®-îc coi lµ ph¸t triÓn khi lao ®éng cña hä t¹o ra ®-îc n¨ng suÊt, chÊt l-îng vµ cã hiÖu qu¶ cao. Ngµy nay trong c¸c doanh nghiÖp yÕu tè con ng-êi lu«n ®-îc ®Æt ë vÞ trÝ hµng ®Çu. Ng-êi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng cña m×nh khi søc lao ®éng cña hä bá ra ®-îc ®Òn bï xøng ®¸ng mµ sù ®Òn bï xøng ®¸ng ë ®©y tÊt nhiªn kh«ng g× kh¸c ®ã chÝnh lµ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo l-¬ng. TiÒn l-¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ng-êi lao ®éng. C¸c doanh nghiÖp ®· sö dông tiÒn l-¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng, thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ViÖc x©y dùng hÖ thèng thang l-¬ng, b¶ng l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh-: BHXH, BHYT,KPC§ vµ quy chÕ tr¶ l-¬ng hîp lý ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®IÓm lao ®éng kh¸c nhau trong tõng ngµnh nghÒ vµ trong ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ nh»m bï ®¾p lao ®éng hao phÝ, nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng cho b¶n th©n ng-êi lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nãi trªn.Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “ H¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long” nh»m gãp phÇn lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng tai c«ng ty.Víi sù gióp ®ì vµ chØ b¶o cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng tµI chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thµy gi¸o NguyÔn §¨ng Huy em ®· hoµn thµnh bµI b¸o c¸o thùc tËp nµy. 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn: I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long. 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn giao dich:Thang Long Garment Company Tªn viÕt t¾t:THALOGA Trô së chÝnh: 250 Minh Khai – Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi Tel: (84-4) 8623372, 8622142, 6240592 Email: Thaloga@fpt.vn C«ng ty may th¨ng long tr-íc ®©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt nam. §-îc thµnh lËp ngµy 08-05-1958 theo quy ®Þnh cña bé ngo¹i th-¬ng víi tªn gäi ban ®Çu lµ C¤NG TY MAY XuÊt khÈu vµ ®©y lµ c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt nam. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®Çu lµ 28 ng-êi trong ®ã cã 20 c«ng nh©n vµ 8 c¸n bé do ®ång chÝ TRÇn v¨n cèng lµ chñ nhiªm. Ngµy 31-08-1965. c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu. Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh ban gi¸m ®èc. N¨m 1979 xÝ nghiÖp may mÆc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may th¨ng long do ®ång chÝ Hoµng v¨n cèng lµm gi¸m ®èc Th¸ng 6-1992 xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh c«ng ty may th¨ng long do ®ång chÝ Lª v¨n hång lµm gi¸m ®èc. N¨m 1993 c«ng ty ®Çu t- 800 triÖu x©y dùng x-ëng may h¶I phßng. Còng trong n¨m nay c«ng ty ®· thµnh lËp trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ë 39 Ng« quyÒn – hµ néi víi diÖn tÝch trªn 300m2vµ 3 tû vn® cho khu ngo¹i quan vµ x-ëng sx èng ghen nhùa. N¨m 1996 c«ng ty ®· ®Çu t- 39 tû VN§ cho x©y dùng nhµ m¸y may Hµ Nam. 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¾t ®Çu tõ n¨m 2000 c«ng ty ®· thùc hiªn hÖ thèng qu¶n lý ISO90012001, hÖ thèng qu¶n lý theo tiÓu chuÈn SA8000 vµ hiÖn ®ang x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«I tr-êng theo tiªu chuÈn ISO 14000. §Çu n¨m 2004 thùc hiªn ®-êng lèi ®æi míi cña nhµ n-íc nh»m môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh may mÆc vµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c, thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi t¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Ngµy 1-1-2004 c«ng ty may th¨ng long ®· thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long , ®ång chÝ Vò §øc ThÞnh lµm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, ®ång chÝ lª V¨n Hång lµm tæng gi¸m ®èc ®IÒu hµnh c«ng ty. Cho ®Õn nay C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt nam cã quy m« rÊt lín gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn n»m t¹i c¸c khu vùc nh-: Hµ néi ,Hµ nam, Nam ®Þnh, Hoµ l¹c víi 98 d©y chuyÒn sx hiÖn ®¹i vµ gåm 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n ®¹t yªu cÇu 2. §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh. H×nh thøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long hiÖn nay gåm: SX-KD-XNK trªn c¸c lÜnh vùc hµng may mÆc, nhùa, kho ngo¹i quan. Trong ®ã ho¹t ®éng chÝnh vÉn lµ trong lÜnh vùc may mÆc víi c¸c lo¹i s¶n phÈm c¬ b¶n nh-:  ¸o s¬ mi bß mµi  ¸o s¬ mi cao cÊp  ¸o Jacket  ¸o kho¸c c¸c lo¹i  QuÇn ¸o trÎ em ViÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng may mÆc theo c¸c hîp ®ång gia c«ng cña phÝa ®èi t¸c vµ ®-îc tiÕn hµnh theo mét 1 quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i khÐp kÝn vµ trän vÑn trong mét ®¬n vÞ. 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty cã 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ XN1, XN II, XN III, XN IV, XN V. 5 XÝ nghiÖp nµy ®ãng t¹i Hµ néi, XN H¶I phßng ®ãng t¹i H¶I phßng, XN Nam H¶I ®ãng t¹i Nam ®Þnh. C¸c xÝ nghiÖp ®-îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng mÆt hµng 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao, cung cÊp kÞp thêi mäi th«ng tin phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý lµ mong muèn tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long nãi riÒng. ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ nhiÖm vô cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng tr-íc hÕt phô thuéc vµo bé m¸y qu¶n lý ®-îc s¾p xÕp cã khoa häc hay kh«ng? Ph©n c«ng c«ng viÖc cã ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c«ng nh©n viªn cã ®-îc sö dông ®óng chuyªn m«n ®Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ tiÓm lùc cña m×nh hay kh«ng? §Ó ®¸p øng víi nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trªn ®©y. T¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long bé m¸y tæ chøc ®-îc tæ chøc theo ph-¬ng ph¸p trùc tuyÕn nghÜa lµ c¸c phßng ban tham m-u víi ban gi¸m ®èc theo tõng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh gióp ban gi¸m ®èc ®IÒu hµnh ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng ph-¬ng ph¸p tèi -u nhÊt cã thÓ ®¹t ®-îc nh»m cã lîi cho c«ng ty. 3.1 Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tæng gi¸m ®èc Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kÜ thuËt V¨n phßng c«ng ty Phßng kü thuËt chÊt l-îng Phßng kinh doanh néi ®Þa Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phßng kÕ to¸n tµI vô Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn thèng kª c¸c XN Nh©n viªn thèng kª c¸c ph©n x-ëng C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long 6 Trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu SP C h t t B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3.2 Chøc n¨ng c¸c phßng ban trong c«ng ty. - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty, qu¶n lý chung mäi viÖc trong c«ng ty, thay mÆt c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ång thêi chØ huy toµn bé bé m¸y qu¶n lý vµ Tæng gi¸m ®èc: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc kü thuËt: Cã tr¸ch nhiÖm gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt s¶n xuÊt vµ thiÕt kÕ cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc ®IÒu hµnh s¶n xuÊt: Cã tr¸ch nhiÖm giup Tæng gi¸m ®èc ®IÒu hµnh s¶n xuÊt,vµ trùc tiÕp chØ ®¹o kinh doanh. - Gi¸m ®èc ®IÒu hµnh néi chÝnh: Cã nhiÖm vô vÒ c¸c mÆt ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn chøc vµ ®IÒu hµnh xÝ nghiÖp dÞch vô ®êi sèng. C¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c gåm: -V¨n phßng c«ng ty: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù, c¸c mÆt tæ chøc cña c«ng ty: quan hÖ ®èi ngo¹i, gi¶I quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng. - Phßng kü thuËt chÊt l-îng: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, ph¸c th¶o, t¹o mÉu c¸c m· hµng theo ®¬n hµn cña kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña c«ng ty. §ång thêi cã nhiÖm vô kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm khi ®-a vµo nhËp kho thµnh phÈm. - Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng: Cã nhiÖm vô nghiªn cøu, kiÓm so¸t thÞ tr-êng vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo th¸ng, quý n¨m, tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c xu©t nhËp khÈu hµng ho¸ , ®µm ph¸n so¹n th¶o hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµI n-íc. - Phßng kÕ to¸n tµI vô: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n theo tõng chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®¶m b¶o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu cña C«ng ty. Ph©n tÝch vµ tæng hîp sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ tèt. 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt: Tæ chøc tiÕp nhËn, b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho còng nh- vËn chuyÓn cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu ®Õn tõng ®¬n vÞ theo lÖnh s¶n xuÊt, ngoµI ra cßn thùc hiÖn kiÓm tra sè l-îng, chÊt l-îng cña phô liÖu phôc vô s¶n xuÊt. - Phßng kinh doanh néi ®Þa: Tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ néi ®Þa. Qu¶n lý hÖ thèng c¸c ®¹i lý b¸n hµng cho c«ng ty vµ tæng hîp theo dâi b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸ cña hÖ thèng cöa hµng néi ®Þa. - Trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: Cã chøc n¨ng tr-ng bµy, giíi thiÖu vµ b¸n c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. §ång thêi lµ n¬I tiÕp nhËn c¸c ý kiÕn ®ãng gãp ph¶n håi tõ kh¸ch hµng. - Cöa hµng thêi trang: ë ®©y tr-ng bµy c¸c s¶n phÈm mang tÝnh chÊt giíi thiÖu lµ chÝnh. Bªn c¹nh dè cßn cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«nng tinvÒ nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó x©y sùng c¸c chiÕn l-îc t×m kiÕm thÞ tr-êng. - C¸c xÝ nghiÖp: C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã ban Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp bao gåm: Gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. NgoµI ra cßn cã c¸c tæ tr-ëng s¶n xuÊt, nh©n viªn tiÒn l-¬ng, cÊp ph¸t thèng kª, cÊp ph¸t nguyªn liÖu.Trong c¸c trung t©m vµ c¸c cöa hµng cã cöa hµng tr-ëng vµ c¸c nh©n viªn phôc vô b¸n hµng. 4. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n 4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty, tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc tËp trung thùc hiÖn t¹i phong kÕ to¸n tõ kh©u tËp hîp sè liÖu, ghi sæ kÕ to¸n ®Õn b¸o c¸o tµI chÝnh. Do ®Þa bµn cña C«ng ty tËp trung t¹i mét ®Þa ®IÓm nªn m« h×nh kÕ to¸n tËp trung rÊt phï hîp víi ®IÒu kiÖn qu¶n lý trong C«ng ty, ®¶m b¶o sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr-ëng vµ sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña Ban Gi¸m §èc. 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Phßng kÕ to¸n tµi vô ®-îc tæ chøc 11 ng-êi gåm: 1 kÕ to¸n tr-ëng(kiªm tr-ëng phßng kÕ to¸n), 1 phã phßng ( kiªm kÕ to¸n tæng hîp) cïng víi 9 kÕ to¸n viªn ®-îc ph©n c«ng ®¶m nhiªm nh÷ng nhiÖm vô, phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nhau hä ®Òu lµ nh÷ng nh©n viªn cã chuyªn m«n vµ rÊt thµnh th¹o c«ng viÖc cña m×nh. - Tr-ëng phßng ( kÕ to¸n tr-ëng) Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, theo dâi qu¶n lý còng nh- tæ chøc ®IÒu hµnh. - KÕ to¸n tæng hîp: (kiªm phã phßng) Lµ ng-êi tËp hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ tæng hîp sau ®ã lËp c¸c b¸o c¸o tµI chÝnh ®ång thêi lµ ng-êi gióp viÖc cho kÕ to¸n tr-ëng. - KÕ to¸n vËt t-: Cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho tõng lo¹i nguyªn vËt t- bao g«m: VËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c«ng cô lao ®éng diÔn ra hµng ngµy. - KÕ to¸n tµI s¶n cè ®Þnh vµ vèn: Cã nhiÖm vô thao dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tÝnh khÊu hao tµI s¶n cè ®Þnh, theo dâi c¸c nguån vèn vµo c¸c quü dù cña C«ng ty. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô tÝnh l-¬ng vµ BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. - KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng, víi nhµ cung cÊp vµ c¸c ng©n hµng mµ C«ng ty cã giao dÞch. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú th«ng qua c¸c b¸o c¸o xÝ nghÖp göi lªn vµ tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng thµnh phÈm nhËp kho. - KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm: Theo dâi viÖc nhËp, xuÊt tån kho thµnh phÈm. TÝnh gi¸ nhËp kho, xuÊt kho thµnh phÈm, ph¶n ¸nh vµ qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô thµnh phÈm cña C«ng ty. - KÕ to¸n thuÕ vµ vËt t-: Cã nhiÖm vô tÝnh to¸n theo dâi c¸c kho¶n thuÕ, thanh to¸n víi c¬ quan thÕu,lËp b¸o c¸o thuÕ. Theo dâi h¹ch to¸n NVL, CCDC nhËp xuÊt tån trong kú vµ thanh to¸n ph©n bæ NVL, CCDC xuÊt dïng trong kú. 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Thñ quü: Qu¶n lý quü tiÒn mÆt thùc hiÖn thu, chi theo lÖnh to¸n nhu cÇu tån quü, ®¶m b¶o phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh khi sè quü ®èi chiÕu thùc tÕ tån quü hµng ngµy víi kÕ to¸n thanh to¸n. Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ C«ng ty ®· ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n Efect. ViÖc øng dông nµy ®· gióp cho c«ng viªc lµm kÕ to¸n cña c¸c nh©n viªn trë nªn nh¹y bÐn vµ chÝnh x¸c kÞp thêi h¬n. Nh©n viªn kÕ to¸n sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng tõ gèc theo tõng nhiÖm vô ®-îc giao nh©n viªn tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra ph©n lo¹i, xö lý chøng tõ vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y. Toµn bé d÷ liÖu sau khi ®-îc cËp nhËt ®Çy ®ñ chÝnh x¸c sÏ ®-îc m¸y tù ®éng xö lý. 4.2. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long C«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý quan träng ®Ó qu¶n lý, ®IÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, h-íng c¸c ho¹t ®éng ®ã theo nh÷ng môc tiªu ®· ®-îc ®Æt ra. Nãi c¸ch kh¸c, kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý khoa häc cã hiÖu qu¶ toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong mét c«ng ty. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c giai ®o¹n cña quy tr×nh h¹ch to¸n tõ kh©u lËp nhËt ký chøng tõ b¸o c¸o ®Õn lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ víi mét hÖ thèng sæ s¸ch t-¬ng ®èi hoµn chØnh, phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty.Víi néi dung theo chÕ ®é quy ®Þnh ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh 1 c¸ch th-êng xuyªn vµ liªn tôc.C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÇu hÕt c¸c chøng tõ trong hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt do Bé tµi chÝnh ban hµnh. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt cña Bé tµi chÝnh theo quyÕt ®Þnh 114/Q§/TC/C§ kÕ to¸n cã söa ®æi bæ sung theo th«ng t- sè 89. Niªn ®é kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông hµng n¨m tõ 1/1 ®Õn31/12. C«ng ty t×nh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn trong h¹ch to¸n 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hµng tån kho. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho lµ ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, kÕ to¸n khÊu hao tµI s¶n cè ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, kÕ to¸n to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt Ký Chøng Tõ. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu II. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn may th¨ng long 1.Tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr¶ l-¬ng lµ mét ®éng lùc kÝch thÝch nh©n viªn lµm viÖc nhiÖt t×nh cã tr¸ch nhiÖm hay lµ nguyªn nh©n tr× trÖ bÊt m·n.TÊt c¶ nh÷ng ®IÒu ®ã ®Òu tuú thuéc n¨ng lùc nhµ qu¶n trÞ. 1.1 Néi dung kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long Do ®Æc thï cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt gia c«ng, nªn C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho nh©n viªn nh»m phï hîp víi ®Æc ®IÓm cña C«ng ty m×nh. - Tr¶ l-¬ng theo thêi gian: ¸p dông h×nh thøc nµy ®èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp nh-: nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng - Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông h×nh thøc nµy ®èi víi c¸c lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc t¹i c¸c ph©n x-ëng. 1.2. Ph-¬ng ph¸p tr¶ l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long 1.2.1 H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian L-¬ng c¬ b¶n = Møc l-¬ng tèi thiÓu  hÖ sè cÊp bËc ∑ L-¬ng §-îc lÜnh = ∑ C¸c L-¬ng – C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ Hµng th¸ng tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n ®-îc lÜnh lµm 2 kú:  T¹m øng kú 1: Vµo 10 hµng th¸ng, sè tiÒn t¹m øng kú 1 do C«ng ty quy ®Þnh vµ kh«ng v-ît qu¸ 70% tæng l-¬ng th¸ng mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhËn ®-îc.  L-¬ng kú 2: Lµ kho¶n thùc lÜnh cßn l¹i sau khi ®· trõ ®I c¸c kho¶n ph¶I khÊu trõ vµ ®-îc lÜnh vµo ngµy 03 cña th¸ng tiÕp sau. §èi víi tiÒn c¬m ca: Hµng th¸ng C«ng ty øng tr-íc tiÒn c¬m ca cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. 1.2.2. H×nh thøc Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm. H×nh thøc nµy ®-îc ¸p dông cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ë c¸c xÝ nghiÖp trong c¸c ph©n x-ëng cña C«ng ty. 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L-¬ng ph¶I tr¶ = Sè l-îng tõng X §¬n gi¸ l-¬ng X HÖ sè phÇn mÒm Cho tõng phÇn viÖc phÇn viÖc tõng phÇn viÖc L-¬ng thùc tÕ =L-¬ng SP + L-¬ng thêi gian + Phô cÊp Quü l-¬ng cña toµn doanh nghiÖp ®-îc ph©n chia cho bé phËn s¶n xuÊt theo møc kho¸n vµ bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp theo hÖ sè l-¬ng. §èi víi bé phËn s¶n xuÊt th× hiÖn nay c«ng ty quy ®Þnh chÕ ®é kho¸n tiÒn l-¬ng víi møc kho¸n lµ 52% gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho thµnh phÈm ( sau khi ®· qua KCS) c¨n cø vµo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng liªn ng©n hµng gi÷a VN§ vµ USD. Nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp tÝnh ra quü l-¬ng ë tõng xÝ nghiÖp vµ lËp b¶ng doanh thu chia l-¬ng. Toµn bé tiÒn l-¬ng tÝnh trªn doanh thu mµ xÝ nghiÖp nhËn ®-îc sÏ ®-îc ph©n chia theo quy chÕ chia l-¬ng do bé phËn lao ®éng tiÒn l-¬ng cña c«ng ty x©y dùng. 2. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng. 2.1 Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng gåm: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶n ph©n bæ tiÒn l-¬ng 2.2 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long. Tk 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Tk 334.1: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (l-¬ng) Tk 334.9: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn( c¬m ca) Tk 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp( CPNCTT) Tk 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung(CPSXC) 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tk 641: Chi phÝ b¸n hµng(CPBH) Tk 642: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiªp(CPQLDN) Vµ c¸c TK cã liªn quan kh¸c nh-: TK 111, 112… 2.3 Sæ kÕ to¸n sö dông C«ng ty sö dông c¸c lo¹i sau: - Sæ nhËt ký chøng tõ - B¶ng kª - C¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt - B¶ng ph©n bæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 3.Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng. - Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng kÕ to¸n tÝnh b¶ng thanh to¸n l-¬ng vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH.Tõ ®ã kÕ to¸n tÝnh ra tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty theo ®Þnh kho¶n sau: (trÝch b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña XÝ nghiÖp I) Nî TK 622: 240013569 Nî TK 627: 33352576 Cã TK 334:273366145 - TÝnh sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng l-¬ng tõ quü phóc lîi khen th-¬ng thi ®ua. KÕ to¸n ghi: Nî TK 431:45797003 Cã TK 111: 45797003 - KÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n trÝch BHXH BHYT khÊu trõ vµo l-¬ng cña ng-êi lao ®éng vµ ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 18726122,45 Cã TK 3382:2733661,45 Cã TK 3383: 7650461 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 3384: 8342000 - Khi thùc hiÖn t¹m øng l-¬ng kú I cho c¸n bé c«ng nh©n viªn th¸ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: 97392000 Cã TK 111:257373684 - KÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH.§Ó ®Þnh møc BHXH ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Nî TK 3383:7650461 Cã TK 334:7650461 - Dùa vµo b¶ng thanh to¸n BHXH kÕ to¸n thanh to¸n BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ghi: Nî TK 334:7650461 Cã TK 111:7650461 4. Néi dung c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 4.1. C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng - BHXH: §-îc ¸p dông cho c¸c tr-êng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, h-u trÝ. Tû lÖ trÝch lµ 20 % trªn tæng quü l-¬ng c¬ b¶n trong ®ã: 15% ®-îc tÝnh v¸o chÝ phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 5% tÝnh vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng( ng-êi lao ®éng ph¶I chÞu) - BHYT: §-îc sö dông ®Ó thanh to¸n cho c¸c kho¶n tiÒn chi phÝ nh-: kh¸m, ch÷a bÖnh cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian èm ®au nghØ ®Î…Tû lÖ trÝch nép lµ 3% trªn tæng quü l-¬ng c¬ b¶n trong ®ã: 2% ®-îc tÝnh vµo chÝ phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% tÝnh vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng (ng-êi lao ®éng ph¶i chÞu) - KPC§: §-îc dïng ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn. tû lÖ trÝch nép lµ 2% trªn tæng quü l-¬ng thùc tÕ, tÝnh toµn bé vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2 Chøng tõ sö dông 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - B¶n thanh to¸n tiÒn l-¬ng - GiÊy chøng nhËn nghØ èm h-ëng BHXH - GiÊy chøng nhËn èm ®au, thai s¶n, tan n¹n lao ®éng. - B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng - PhiÕu nghØ h-ëng BHXH 4.3 Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. - TK 338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c + TK 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn + TK 3383: B¶o hiÓm x· héi + TK 3384: B¶o hiÓm y tÕ - TK 138: Ph¶i thu kh¸c Vµ c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh-: TK 111,112… 4.4 Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 334, 338 - Sæ c¸i TK 338 - Sæ c¸i TK 3382,3383,3384. 5. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long - Dùa vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH ta ®Þnh kho¶n: Nî TK 622: 240013569 Nî TK 627: 33352576 Cã TK 338: 273366145 Cã TK 3382: 2733661,45 Cã TK 3383: 7650461 Cã TK 3384: 8342000 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng vµ b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ: Nî TK 334: 18726122,45 Cã TK 3382: 2733661,45 Cã TK 3383: 7650461 Cã TK 3384: 8342000 - KÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH vµ ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó tÝnh BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn: Nî TK 3383: 7650461 Cã TK 334: 7650461 - Khi thanh to¸n trî cÊp BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn: Nî TK 334: 7650461 Cã TK 111: 7650461 III. Mét sè gi¶I ph¸p vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long 1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty 1.1. Nh÷ng -u ®iÓm -VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty -VÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt - VÒ c«ng t¸c tæ chøc phßng kÕ to¸n - Thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc - VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n vµ c¸c chøng tõ mµ c«ng ty sö dông - VÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o ®êi sèng c¸c chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn 1.2. Nh÷ng nh-îc ®iÓm 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp -VÒ hÖ thèng kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông - VÒ tiÒn th-ëng ®èi víi c¸c c«ng nh©n viªn trong c«ng ty 2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕt luËn Nh- vËy tiÒn l-¬ng sÏ thùc sù trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy vµ lµ ®ßn bÈy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NÕu c¸c doanh nghiÖp biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ lîi Ých cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th× : L-¬ng bæng, ®·i ngé sÏ lµ ch×a kho¸ cho c¸c doanh nghiÖp më ra khung c¶nh lao ®éng mµ ë ®ã cong ng-êi lao ®éng mét c¸ch h¨ng say ®Çy tÝnh s¸ng t¹o vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. §ã còng chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó c¸c doanh nghiÖp thµnh c«ng trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long, b»ng nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®-îc häc t¹i tr-êng, cïng víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó trong phßng TC-KT cña c«ng ty. Em ®· phÇn nµo ®-îc bæ sung thªm b»ng nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thµy gi¸o NguyÔn §¨ng Huy cïng c¸c c« chó phßng TC-KT cña c«ng ty. §· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 19
- Xem thêm -