Tài liệu Kt thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xn may x19

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu S¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së ®Ó x· héi loµi ng-êi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ, x· héi vµ theo sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, khoa häc qu¶n lý. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c: Tiªu thô hay kh«ng tiªu thô ®-îc s¶n phÈm nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i, sù ph¸t triÓn hay suy b¹i cña c¸c doanh nghiÖp. Thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®¶m b¶o thu håi vèn ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ cã tÝch luü ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. ChØ cã qua tiªu thô th× tÝnh chÊt h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®-îc x· héi thõa nhËn. §ång thêi thùc hiÖn tèt kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô lµ tiÒn ®Ò t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ nã cßn gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt, tiªu thô cho c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp víi doanh nghiÖp. KÕ to¸n víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã ®· vµ ®ang lµ c«ng cô thùc sù quan träng vµ h÷u hiÖu trong viÖc sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. N¾m b¾t ®-îc vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ chøc n¨ng cña kÕ to¸n XÝ nghiÖp May X19 ®· sö dông kÕ to¸n nh- lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vèn, tµi s¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh- ®· ph©n tÝch ë trªn, tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u ®Æc biÖt quan träng v× vËy trong bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ phÇn hµnh kÕ to¸n träng yÕu. Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp May X19 ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn: Th¹c sü TrÇn V¨n Hîi LuËn v¨n tèt nghiÖp vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong XÝ nghiÖp, víi kiÕn thøc ®· häc tËp ®-îc t«i xin ®i s©u tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ lý luËn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19 vµ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp. Bµi luËn v¨n gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch-¬ng II: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë XÝ nghiÖp May X19. Ch-¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19. MÆc dï cè g¾ng song do tr×nh ®é thùc tÕ cã h¹n nªn bµi luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh. T«i kÝnh mong ®-îc sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong XÝ nghiÖp ®Ó nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a vÊn ®Ò nµy. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch-¬ngI: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1. ý nghÜa cña thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1. 1. ý nghÜa vµ yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm S¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng-êi ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ dÞch vô nh»m th¶o m·n tiªu dïng cña d©n c- vµ x· héi, bï ®¾p l¹i nh÷ng tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¹o ®-îc tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ng-êi lµ ho¹t ®éng tù gi¸c cã ý thøc vµ môc ®Ých, nã ®-îc lËp ®i lËp l¹i vµ kh«ng ngõng ®æi míi, h×nh thøc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi bao gåm c¸c giai ®o¹n sau: S¶n xuÊt – l-u th«ng – ph©n phèi tiªu dïng s¶n phÈm x· héi. C¸c giai ®o¹n nµy diÔn ra mét c¸ch tuÇn tù. Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Mäi ho¹t ®éng kh¸c nh»m môc ®Ých b¸n ®-îc hµng vµ thu lîi nhuËn.V× vËy tiªu thô lµ nghiÖp vô c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt, nã t¸c dông ®Õn sù ph©n phèi ng-îc trë l¹i c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Tuy nhiªn muèn tiªu thô ®-îc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®¸p øng ®-îc nhu cÇu th-êng xuyªn xuÊt cña x· héi vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng cao. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµm ra c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. C¸c s¶n phÈm ®ã ®-îc gäi lµ thµnh phÈm. Nãi mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n. Thµnh phÈm lµ s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, ®· ®em b¸n hoÆc nhËp kho ®Ó b¸n. S¶n phÈm nãi chung ®Òu lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra nã, cã thÓ lµ thµnh phÈm nh-ng còng cã thÓ ch-a lµ thµnh phÈm. VÝ dô trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, chØ s¶n phÈm cña b-íc c«ng nghiÖp cuèi cïng cña doanh nghiÖp vµ ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt míi ®-îc coi lµ thµnh phÈm. Trong x©y dùng c¬ b¶n thµnh phÈm lµ c«ng tr×nh ®· ®-îc hoµn thµnh bµn giao vµo sö dông, LuËn v¨n tèt nghiÖp cßn s¶n phÈm th× bao gåm c¶ c«ng tr×nh ®· ®-îc bµn giao vµ c¶ c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh theo giai ®o¹n quy -íc ®-îc nghiÖm thu. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× s¶n phÈm còng chÝnh lµ thµnh phÈm. Gi÷a thµnh phÈm vµ s¶n phÈm cã giíi h¹n ph¹m vi kh¸c nhau. Khi nãi ®Õn thµnh phÈm lµ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi quy tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp. Cßn khi nãi ®Õn s¶n phÈm lµ chØ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra nã. VÒ ph-¬ng diÖn nµo ®ã th× s¶n phÈm cã ph¹m vi réng lín h¬n thµnh phÈm, v× khi nãi ®Õn s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp nµo ®ã cã thÓ gåm c¶ thµnh phÈm vµ nöa thµnh phÈm. Nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· ®-îc chÕ biÕn xong ë mét b-íc nhÊt ®Þnh cña quy tr×nh c«ng nghÖ (trõ giai ®o¹n cuèi) ®· ®-îc kiÓm nghiÖm kiÓm tra phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt l-îng quy ®Þnh ®-a vµo nhËp kho hay chuyÓn giao ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn hoÆc cã thÓ chÕ biÕn b¸n ra ngoµi vµ khi nöa thµnh phÈm ®-îc b¸n cho kh¸ch hµng th× nã còng cã ý nghÜa nh- thµnh phÈm. Thµnh phÈm nµo cña doanh nghiÖp còng ®-îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ hay nãi c¸ch kh¸c lµ biÓu hiÖn trªn c¸c mÆt sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ trÞ. MÆt sè l-îng cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh quy m« thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp t¹o ra nã, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o l-êng nh- kg, lÝt, mÐt, c¸i, bé …. ChÊt l-îng cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông cña thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ % tèt, xÊu hoÆc phÈm cÊp (lo¹i 1, lo¹i 2 …) cña s¶n phÈm Thµnh phÈm do c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cung cÊp cho x· héi cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña x· héi. §ång thêi trong ph¹m vi doanh nghiÖp, khèi l-îng thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp hoµn thµnh trong tõng thêi kú lµ c¬ së ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp, cung øng cho nÒn kinh tÕ. Tõ ®ã, t¹o c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c ®Þnh ®-îc c©n ®èi cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thµnh phÈm lµ kÕt qña cña mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp, lµ tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp, lµ LuËn v¨n tèt nghiÖp c¬ së t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Mäi sù tæn thÊt vÒ thµnh phÈm ®Òu lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy kh«ng chØ ¶nh h-ëng ®Õn hîp ®ång kinh tÕ ®-îc ký kÕt, lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ kh¸c mµ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thu håi vèn, ®Õn ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. ChÝnh v× vËy mµ yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ thµnh phÈm song song víi viÖc qu¶n lý gi¸m s¸t th-êng xuyªn vÒ mÆt sè l-îng chÊt l-îng, gi¸ trÞ, doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm gãp phÇn hoµn thiÖn n©ng cao chÊt l-îng cô thÓ: - ë kho ph¶i qu¶n lý sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nhËp xuÊt tån kho thµnh phÈm, ph¸t hiÖn kÞp thêi t×nh h×nh thõa thiÕu thµnh phÈm tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. - Ph©n biÖt l-îng hµng tån kho cÇn thiÕt trong tõng tr-êng hîp hµng ho¸ tån ®äng trong kho kh«ng tiªu thô ®-îc ®Ò phßng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tr¸nh ø ®äng vèn. - Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp qu¶n lý chÆt chÏ, lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l-îng, thµnh phÈm cã chÕ ®é b¶o qu¶n riªng ®èi víi tõng lo¹i thµnh phÈm kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng thµnh phÈm kÐm phÈm chÊt tr¸nh tr-êng hîp ®-a ra thÞ tr-êng s¶n phÈm kh«ng cã chÊt l-îng. Cïng víi viÖc th-êng xuyªn t¨ng c-êng chÊt l-îng thµnh phÈm, doanh nghiÖp cßn ph¶i th-êng xuyªn c¶i tiÕn mÉu m· mÆt hµng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i ®Ó ®¸p øng nhiÒu h¬n n÷a nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Muèn ®-îc nhvËy doanh nghiÖp ph¶i dù ®o¸n nhanh nh¹y, chuÈn x¸c thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng trong tõng thêi kú, tung ra ®óng lóc nh÷ng s¶n phÈm mµ thÞ tr-êng cÇn vµ ®¸p øng ®ñ, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt l-îng ®Ó lo¹i bá khái qóa tr×nh s¶n xuÊt, tr¸nh ø ®äng vèn vµ sö dông vèn kh«ng cã hiÖu qña Bªn c¹nh viÖc qu¶n lý thµnh phÈm vÒ mÆt sè l-îng chÊt l-îng th× doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i th-êng xuyªn tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh hiÖn cã, sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ. LuËn v¨n tèt nghiÖp 1.1.2 Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý tiªu thô thµnh phÈm S¶n phÈm s¶n xuÊt ra muèn tho¶ m·n ng-êi tiªu dïng ph¶i th«ng qua tiªu thô. Tiªu thô thµnh phÈm hay cßn gäi lµ b¸n hµng, lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng, tøc lµ ®Ó chuyÓn hãa vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (hµng – tiÒn). Ngoµi thµnh phÈm lµ bé phËn chñ yÕu, hµng ®em tiªu thô cã thÓ lÇ hµng ho¸, vËt t- hay lao vô dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng “Hµng” cung cÊp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®¬n vÞ kh¸c hoÆc cña c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi doanh nghiÖp ®-îc gäi lµ tiªu thô ngoµi. Tr-êng hîp thµnh phÈm, hµng ho¸ lao vô dÞch vô cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét tæng c«ng ty, mét tËp ®oµn …®-îc gäi lµ tiªu thô néi bé. Hµng ho¸ ®em tiªu thô cã thÓ lµ thµnh phÈm hµng hãa, dÞch vô …ThËm chÝ cã thÓ lµ b¸n thµnh phÈm. Qóa tr×nh tiªu thô lu«n g¾n víi nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh, cã thÓ lµ tiªu thô trùc tiÕp, hµng ®æi hµng b¸n tr¶ gãp, ký göi …. Qóa tr×nh tiªu thô kÕt thóc khi doanh nghiÖp nhËn ®-îc tiÒn vÒ sè hµng ®· cung cÊp th«ng qua mét sè h×nh thøc ®· thanh to¸n nh- tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tr¶ gãp…. Sè tiÒn doanh nghiÖp thu vÒ sè l-îng hµng hãa cung cÊp gäi lµ doanh thu, hay nãi c¸ch kh¸c doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· b¸n cung cÊp cho kh¸ch hµng, lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ dghi trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ liªn quan hoÆc sù tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng. Do viÖc ¸p dông ph-¬ng thøc b¸n hµng vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nªn khi x¸c ®Þnh doanh thu còng kh¸c nhau cã thÓ lµ doanh thu tiÒn ngay hoÆc lµ doanh thu ch-a thu ®-îc tiÒn ngay. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô cã thÓ ph¸t sinh nh÷ng kho¶n lµm gi¶m doanh thu nh- chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng ho¸ b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, thuÕ doanh thu …Doanh thu b¸n hµng trõ ®i c¸c kho¶n trªn lµ doanh thu thuÇn. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng do ®ã thu nhËp còng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tõ ho¹t ®éng kh¸c. KÕt qña kinh doanh cã thÓ lµ l·i lç do ®ã qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong ®ã cã tiªu thô thµnh phÈm lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt LuËn v¨n tèt nghiÖp kinh doanh. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tæng hîp c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ kh«ng chØ liªn quan ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp còng nh- cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp mµ cßn liªn quan ®Õn Nhµ N-íc vµ bªn ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng nh- ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc tiªu thô thµnh phÈm, v× vËy yªu cÇu qu¶n lý th-êng ®Æt ra lµ: - Doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t theo dâi sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nhËp xuÊt tån thµnh phÈm, ghi chÐp kÞp thêi tr¸nh mÊt m¸t h- háng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. - Qu¶n lý theo dâi tõng ph-¬ng thøc b¸n hµng tõng kh¸ch hµng, yªu cÇu thanh to¸n ®óng h×nh thøc, ®óng h¹n ®Ó tr¸nh mÊt m¸t ø ®äng vèn, bÞ chiÕm dông vèn. Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän h×nh thøc tiªu thô phï hîp víi thÞ tr-êng, tõng kh¸ch hµng nh»m thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh tiªu thô. §ång thêi lµm c«ng t¸c th¨m dß, nghiªn cøu thÞ tr-êng, më réng quan hÖ bu«n b¸n trong vµ ngoµi n-íc. - §èi víi viÖc h¹ch to¸n tiªu thô ph¶i tæ chøc chÆt chÏ, khoa häc ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qña cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tiªu thô, ph¸t sinh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ N-íc. NÕu thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu trªn sÏ ®¸p øng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp nhanh chãng thu håi vèn, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr-êng, n©ng cao doanh lîi cho b¶n th©n doanh nghiÖp. 1.2. Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt . 1.2.1 NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong bÊt kú x· héi nµo th× môc ®Ých s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm hoµn thµnh, s¶n phÈm s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu, gi¸ thµnh h¹ th× ngµy cµng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Th«ng qua sè liÖu cña kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm nãi riªng sÏ gióp cho gi¸m ®èc doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp vÒ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, tiªu thô lîi nhuËn. Tõ ®ã ph¸t hiÖn ®-îc nh÷ng thiÕu sãt ë tõng kh©u lËp còng nh- thùc hiÖn kÕ ho¹ch, cã ®-îc c¸c biÖn ph¸t ®¶m b¶o duy tr× sù c©n ®èi th-êng xuyªn gi÷a c¸c yÕu tè ®Çu vµo s¶n xuÊt ®Çu ra. - Tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ trªn c¸c mÆt hiÖn vËt còng nh- gi¸ trÞ. - Theo dâi, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh tiªu thô, ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, doanh nghiÖp b¸n hµng còng nh- chi phÝ vµ thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tõng lo¹i ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ N-íc. - Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng, thu nhËp vµ ph©n phèi kÕt qu¶. NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ph¶i lu«n g¾n liÒn víi nhau, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nµy sÏ lµ tiÒn ®Ò cho nhiÖm vô kia thùc hiÖn vµ ng-îc l¹i . 1.2.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.2.2.1. §¸nh gi¸ thµnh phÈm VÒ nguyªn t¾c thµnh phÈm ph¶i ®-îc ®¸nh giÊ theo gi¸ trÞ gi¸ vèn thùc tÕ. §¸nh gi¸ thµnh phÈm theo gi¸ thùc tÕ . TrÞ gi¸ thµnh phÈm phÈm ph¶n ¸nh trong kÕ to¸n tæng hîp ph¶i ®-îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn t¾c gi¸ thùc tÕ hay gi¸ vèn thùc tÕ. GÝa thùc tÕ cña thµnh phÈm ®-îc h×nh thµnh cïngvíi vËn ®éng LuËn v¨n tèt nghiÖp vèn, cña thµnh phÈm vµ hµng ho¸ vµ ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo tõng nguån nhËp cô thÓ: - Thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®-îc ®¸nh gÝa theo gi¸ thµnh c«ng x-ëng.( gi¸ thµnh thùc tÕ ) bao gåm : chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Thµnh phÈm do doanh nghiÖp thuª ngoµi gia c«ng ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. Thuª gia c«ng bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®em gia c«ng, chi phÝ thuª gia c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×ng gia c«ng ( chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu) - Hµng ho¸ mua ngoµi ®-îc ®¸nh gi¸ theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ bao gåm gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua NÕu hµng ho¸ mua vµo ph¶i qua s¬ chÕ th× gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng nhËp kho cßn bao gåm c¶ chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn . - §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho còng ph¶i ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ v× thµnh phÈm nhËp kho theo nhiÒu nguån kh¸c nhau, theo tõng lÇn nhËp víi møc gi¸ kh¸c nhau do ®ã cã thÓ sö dông c¸c c¸ch sau ®Ó ®¸nh gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho: + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn cña thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ thµnh phÈm nhËp trong kú. Tuú theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së sè l-îng thµnh phÈm xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së l-îng thµnh phÈm xuÊt trong kú vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt trong kú = sè l-îng thµnh phÈm s¶n xuÊt trong kú x §¬n gi¸ b×nh qu©n. TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh §¬n gi¸ b×nh qu©n = phÈm tån ®Çu kú Sè l-îng thµnh phÈm tån ®Çu kú + + TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm nhËp trong kú Sè l-îng thµnh phÈm nhËp trong kú LuËn v¨n tèt nghiÖp + TÝnh theo ®¬n gi¸ nhËp tr-íc xuÊt tr-íc + TÝnh theo ®¬n gi¸ nhËp sau xuÊt sau 1.2.2.2. KÕ to¸n thµnh phÈm : 1.2.2.2.1 Chøng tõ vµ h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. Mçi nghiÖp vô biÕn nghiÖp vô biÕn ®éng cña thµnh phÈm thµnh phÈm ®Òu ph¶i ®-îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµo chøng tõ b¸n ®Òu phï hîp vµ theo ®óng néi dung ®· quy ®Þnh c¸c chøng tõ chñ yÕu bao gåm: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm kª. Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n vÒ sù biÕn ®ång cña thµnh phÈm ®Ó phÈm lo¹i , tæng hîp vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n thÝch hîp. - KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm: Ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song: S¬ ®å 1: (1) ThÎ kho (1) (3) Chøng tõ nhËp (2) Sæ kÕ to¸n chi tiÕt o (4) Chøng tõ xuÊt (2) B¶ng kª tæng hîp. N-X-T o Ghi chó : : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra + ë kho : ViÖc ghi chÐp t×nh h×nh NhËp – XuÊt – Tån kho hµng ngµy do thñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo sè l-îng. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khi nhËn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt thµnh phÈm thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp , thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ vµ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho vµ ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ®· ®-îc ph©n lo¹i theo tõng thø thµnh phÈm cho phßng kÕ to¸n. + ë phßng kÕ to¸n : kÕ to¸n sö dông sè kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh NhËp – XuÊt – Tån cho thµnh phÈm theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. ChØ tiªu hiÖn vËt ®-îc kÕ to¸n ghi chÐp theo tõng thêi ®iÓm nhËp, xuÊt thµnh phÈm, cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng céng sè thµnh phÈm nhËp, xuÊt kho do kÕ to¸n tÝnh gi¸ trÞ thµnh phÈm chuyÓn sang ®Ó ghi vµo cét gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng céng sæ chi tiÕt thµnh phÈm vµ kiÓm tra ®èi chiÕu thÎ kh. Ngoµi ra ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu, kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt tõ c¸c sæ chi tiÕt vµo b¶ng tæng hîp nhËp , xuÊt, tån kho thµnh phÈm theo tõng nhãm, lo¹i thµnh phÈm. * ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu * Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi gi÷© kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïng lËp vÒ sè l-îng. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng do vËy h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. * Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i thµnh phÈm, khèi l-îng c¸c nghiÖp vô chøng tõ nhËp , xuÊt Ýt , khèi l-îng th-êng xuyªn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. Ph-¬ng ph¸p ghi sæ sè d- (S¬ ®å 2): + ë kho : sö dông thÎ kho. Ngoµi thÎ kho , thñ kho sö dông sè d- ®Î ph¶n ¸nh sè tån kho vµo cuèi kú theo chØ tiªu hiÖn vËt + ë phßng kÕ to¸n : ®Þnh kú, kÕ to¸n më b¶ng kª luü kÕ nhËp, xuÊt theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª luü kÕ nhËp xuÊt ®Ó më b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån vµ sö dông sè liÖu ®Ó ghi sè d- vµ ®èi chiÕu vµo sæ kÕ to¸n kh¸c. * ¦u ®iÓm: Gi¶m bít ®-îc khèi l-îng ghi chÐp , tr¸nh sù trïng lÆp. LuËn v¨n tèt nghiÖp * Nh-îc ®iÓm: ViÖc cung cÊp th«ng tin bÞ h¹n chÕ , khi ph¸t hiÖn ghi chÐp lÇm lÉn khã ph¸t hiÖn ra nguyªn nh©n. * ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i kh¸ lín, nhËp xuÊt, th-êng xuyªn c«ng viÖc kh«ng ®Òu vµo cuèi kú, vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kÕ to¸n ca. S¬ ®å 2: (1) (1) ThÎ kho (5) Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt (2) (2) B¶ng kª nhËp Sæ sè d- (3) B¶ng kª xuÊt (6) (4) B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng kª tæng hîp N - X - T (3) (4) B¶ng luü kÕ xuÊt Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn : S¬ ®å3 : (1) (1) ThÎ kho (4) Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt (2) B¶ng kª nhËp (2) (3) Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (3) B¶ng kª xuÊt * ¦u ®iÓm: Gi¶m bít khèi l-îng ghi chÐp vµ tr¸nh bít trïng l¾p. C«ng viÖc th-êng dån vµo cuèi kú cung cÊp th«ng tin cho qu¶n trÞ kÞp thêi. * Nh-îc ®iÓm: cßn trïng lËp. LuËn v¨n tèt nghiÖp * Ph¹m vi ¸p dông: Doanh nghiÖp cã chñng lo¹i vËt t- hµng ho¸ th-êng lín , t×nh h×nh nhËp xuÊt th-êng xuyªn. 1.2.2.2.2.KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm: Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ thµnh phÈm ®-îc tiÕn hµnh tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp, tuú thuéc vµo sè l-îng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mµ doanh nghiÖp cã thÓ vËn dông theo mét trong hai ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn hoÆc ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - TK155 : Thµnh phÈm, TK nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - TK157: Hµng göi ®i b¸n, TK nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña thµnh phÈm , hµng ho¸ ®· göi hoÆc chuyÓn cho kh¸ch hµng hoÆc nhê b¸n ®¹i lý, ký göi trÞ gi¸ cña lao vô , dÞch vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho ng-ßi ®Æt hµng nh-ng ch-a ®-îc chÊp nhËn thµnh to¸n. Hµng ho¸, thµnh phÈm ph¶n ¸nh trªn TK nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n , ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gÝa vèng cña thµnh phÈm, lao vô, dÞch xuÊt b¸n trong kú. Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p nh- sau : Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. S¬ ®å 4: TK 154 TK 155 TK 632 TK 911 (2) (1) KÕt chuyÓn cuèi kú TK 157 (5) (6) TK 338 TK 138 (3) (4a) (4b) LuËn v¨n tèt nghiÖp (1): NhËp kho thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc thuª gia c«ng chÕ biÕn (2): XuÊt kho thµnh phÈm ®Ó giao b¸n cho kh¸ch hµng hoÆc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó tr¶ l-¬ng cho nh©n viªn (3): TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt göi ®i b¸n hoÆc xuÊt cho c¬ së nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi. (4): Tr-êng hîp kiÓm kª thõa, thiÕu thµnh phÈm. (5): s¶n phÈm s¶n xuÊt xong kh«ng nhËp kho mµ giao b¸n hoÆc göi ®i b¸n ngay (6): §èi víi thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch vô göi ®i b¸n nay míi x¸c ®Þnh tiªu thô, kÕ to¸n ghi sæ trÞ gi¸ vèn cña sè hµng ®ã. Tr-êng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. S¬ ®å 5: TK 155, 157 (3) TK 632 TK 911 (1) KÕt chuyÓn cuèi kú TK 631 (2) (1): §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu kú. (2): Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ thµnh lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. (3): KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ thµnh phÈm tån cuèi kú. LuËn v¨n tèt nghiÖp 1.2.3. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng, thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu. Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®-îc trong kú kÕ to¸n ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th-êng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm gi¶m t¨ng nguån vèn chñ së h÷u. Doanh thu b¸n hµng th-êng ®-îc ph©n lo¹i . Doanh thu b¸n hµng , doanh thu cung cÊp dÞch vô doanh thu b¸n hµng theo ph-¬ng thøc tiªu thô gåm doanh thu b¸n hµng ra ngoµi vµ doanh thu b¸n hµng tiªu thô néi bé . §iÒu kiÖn ®Ó ghi nhËn doanh thu b¸n hµng khi nã tho¶ m·n 5 ®iÒu kiÖn: - Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ng-êi mua. - Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh- ng-êi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t. - Doanh thu ®-îc x¸c ®Þnh t-¬ng ®èi ch¾c ch¾n . - Doanh nghiÖp ®· thu ®-îc hoÆc sÏ thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ tõ viÖc giao dÞch b¸n hµng - X¸c ®Þnh ®-îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. C¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng bao gåm kho¶n doanh thu bÞ chiÕt khÊu ( chiÕt khÊu b¸n hµng) gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. ThuÕ tiªu thô lµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ N-íc vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ , cung cÊp lao vô , dÞch vô. ThuÕ tiªu thô cã thÓ cã c¸c lo¹i : thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt , thuÕ xuÊt khÈu. C¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng , thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu cÇn ®-îc theo dâi , ghi chÐp ®Çy ®ñ , râ rµng lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.2.3.1. Chøng tõ vµ c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. C¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng, thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®-îc ph¶n ¸nh trong c¸c chøng tõ vµ tµi liÖu liªn quan nh- : Ho¸ ®¬n b¸n hµng ( Ho¸ ®¬n GTGT) ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho , chøng tõ tÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp thuÕ, chøng tõ tr¶ tiÒn, tr¶ hµng …C¸c chøng tõ nµy lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh vµ ghi sæ kÕ to¸n liªn quan. KÕ to¸n c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng ,thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng sö dông c¸c TK chñ yÕu : - TK511: Doanh thu, ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cung cÊp dÞch vô trong kú. TK511: Doanh thu b¸n hµng ho¸ . TK5112: Doanh thu b¸n s¶n phÈm TK5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. - TK512: Doanh thu néi bé, ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña s¶n phÈm hµng ho¸ lao vô dÞch vô tiªu thô gi÷a kú c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty h¹ch to¸n toµn ngµnh. TK521: ChiÕt khÊu b¸n hµng , ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng do viÖc kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn tr-íc thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn hoÆc v× mét lý do -u ®·i nµo kh¸c. - TK531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i , ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh sè cña s¶n phÈm, hµng ho¸ …®· tiªu thô , bÞ tr¶ l¹i do nguyªn nh©n lçi thuéc doanh nghiÖp. - TK532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n , ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ , bít gi¸, håi khÊu gi¸ cña viÖc b¸n hµng trong kú. - TK333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ N-íc, TK nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi Nhµ N-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n nghÜa vô kh¸c. TK nµy cã c¸c TK cÊp II ph¶n ¸nh thuÕ tiªu thô : TK3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép TK3332: ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt . TK3333: ThuÕ xuÊt nhËp khÈu. §Ó tiªu thô thµnh phÈm, doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã nhiÒu ph-¬ng thøc. - Ph-¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp: §Æc ®iÓm : +Doanh nghiÖp giao s¶n phÈm, hµng ho¸ cho kh¸ch hµng t¹i kho. LuËn v¨n tèt nghiÖp +Kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n ngay t¹i thêi ®iÓm nhËn hµng. - Ph-¬ng thøc b¸n hµng qua ®¹i lý: §Æc ®iÓm : +Sè tiÒn hoa hång ®¬n vÞ lµm ®¹i lý ®-îc h-ëng tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. +Khi ®¬n vÞ lµm ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng th× sè hµng ®ã míi ®-îc coi lµ tiªu thô. - Ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp : §Æc ®iÓm : + T¹i thêi ®iÓm giao hµng cho kh¸ch hµng ®-îc coi lµ tiªu thô ngay. + Kh¸ch hµng thanh to¸n t¹i thêi ®iÓm mua mét phÇn hµng cßn l¹i tr¶ dÇn vµo kú sau. Ngoµi c¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu trªn cßn cã c¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nh- b¸n theo hîp ®ång, tr¶ l-¬ng b»ng s¶n phÈm hµng ®æi hµng. Tuú thuéc vµo tõng h×nh thøc b¸n hµng mµ doanh nghiÖp ghi sæ kÕ to¸n, ®Þnh kho¶n cho phï hîp. 1.2.3.2. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu : Cïng víi viÖc ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt kho giao b¸n cho kh¸ch hµng hay kÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· göi b¸n khi x¸c ®Þn lµ tiªu thô kÕ to¸n b¸n hµng ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n liªn quan kh¸c nÕu cã. ViÖc ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cßn trong kú thuéc vµo ®èi t-îng nép thuÕ vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ cña mçi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi t-îng nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ tiªu thô thµnh phÈm ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau (S¬ ®å 6): (1): Ph¶n ¸nh gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt kho (2a): Thµnh phÈm göi b¸n (2b): Thµnh phÈm xuÊt göi b¸n ®· coi lµ tiªu thô (3a): Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ thu tiÒn ngay. LuËn v¨n tèt nghiÖp (4a): Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ch-a thu tiÒn (5a): Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng gi¸ thanh to¸n víi doanh thu vµ thuÕ (5b): Ph©n bæ doanh thu (6a): Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ nhËn vÒ theo gi¸ mua ch-a cã thuÕ GTGT theo ph-¬ng thøc b¸n hµng ®æi hµng (3b, 4b, 6b): Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT (7): KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n (8): KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn S¬ ®å 6: TK 155 TK 911 TK 632 TK 511 (1) (3a) (8) TK 133 TK 111, 112 (7) TK 131 (2a) TK 152 (2b) (4a) TK 333 (6a) (3b) (4b) TK 3387 TK 515 (5b) TK 133 (6b) (5a) * §èi víi c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hay c¸c kho¶n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ XNK hay ®èi víi hµng ho¸ b¸n ra chÞu thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ta h¹ch to¸n nh- sau (S¬ ®å 7): LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å 7: TK 333 (3332, 33333) TK 111, 112, 131 TK 511 (1) TK 521, 532 (2) (4) TK 531 (5) (3a) TK 333 (3331) (3b) (1): ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép (nÕu cã) (2): ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh trong kú (3a): Ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (3b): Ph¶n ¸nh sè tiÒn tr¶ l¹i cho ng-êi mua vÒ thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (4): KÕt chuyÓn chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n. (5): Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i tån kho ghi: Nî TK 155 "Thµnh phÈm" Cã TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" 1.2.4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng : Trong qóa tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ cho kh©u l-u th«ng b¸n hµng nh- vËn chuyÓn , bao gãi , giao dÞch. Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ l-u th«ng vµ chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hang ho¸ dÞch vô. Chi phÝ bao gåm c¸c kho¶n cô thÓ kh¸c nhau. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, chi phÝ b¸n hµng ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i: LuËn v¨n tèt nghiÖp - Chi phÝ nh©n viªn . - Chi phÝ vËt liÖu bao b× - Chi phÝ dông cô ®å dïng . - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh cÇn ®-îc ph©n lo¹i tæng hîp ®óng c¸c néi dung ®· quy ®Þnh. Cuèi kú h¹ch to¸n, chi phÝ b¸n hµng ph¶i ®-îc kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.Tr-êng hîp doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi, trong kú cã hay cã Ýt s¶n phÈm s¶n xuÊt, hµng h¸o tiªu thô th× cuèi kú h¹ch to¸n chuyÓn toµn bé hoÆc mét phÇn chi phÝ b¸n hµng sang theo dâi ë lo¹i “ chi phÝ chê kÕt chuyÓn” . KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng sö dông TK641. C¨n cø vµo kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ b¸n hµng ®-îc chia thµnh 7 tµi kho¶n cÊp II : - TK6411: Chi phÝ nh©n viªn - TK6412: Chi phÝ vËt liÖu bao b× - TK6413: Chi phÝ c«ng cô ®å dïng. - TK6414: Chi phÝ khÊu hao TSC§ - TK6415: Chi phÝ b¶o hµnh giíi thiÖu s¶n phÈm. - TK6417: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK6418: Chi phÝ b»ng tiªn kh¸c. Khi cã c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n c¨n cø vµo néi dung c¸c kho¶n chi phÝ ®ã ®Ó ghi sæ kÕ to¸n phï hîp: Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng ®-îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å sau (s¬ ®å 8):
- Xem thêm -