Tài liệu Kt th tại cty may xk thanh trì

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu ............................................................................................ 2 PhÇn I : §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× .................................................................... 3 I§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ........................ 3 II- §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ...................... 4 PhÇn II :C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ................................. 8 ISè d- ®Çu kú cña c¸c tµi kho¶n ................................................ 8 IISè d- chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n .......................................... 9 III- c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú ............................................. 11 IV- LËp chøng tõ gèc ..................................................................... 16 V- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n .......................... 25 VI- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ................................................................... 34 VII- Sæ kÕ to¸n tæng hîp ................................................................ 42 VIII- LËp b¸o c¸o tµi chÝnh .............................................................. 57 PhÇn III : §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ................. 64 KÕt luËn ................................................................................................ 66 Chu ThÞ HiÒn -1- Lêi nãi ®Çu H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng th«ng tin kiÓm tra vÒ t×nh h×nh tµi s¶n trong mèi quan hÖ víi nguån h×nh thµnh vµ sù vËn ®éng cña nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã. H¹ch to¸n kÕ to¸n ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn tõ rÊt l©u. Nã lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ x· héi. Nhu cÇu nµy tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay, víi qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, tr×nh ®é x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn ngµy cµng lín th× viÖc t¨ng c-êng h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ mäi mÆt cµng trë lªn cÇn thiÕt. Lµ mét sinh viªn ngµnh kÕ to¸n viÖc häc tËp, nghiªn cøu vÒ h¹ch to¸n cã vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu. §Æc biÖt ®ît thùc tËp vÒ kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ mét c¬ héi lín cho em tiÕp cËn vËn dông, cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc trang bÞ trong nhµ tr-êng vµo thùc tÕ. B¸o c¸o thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× cña em gåm cã 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. PhÇn II: C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. PhÇn III: §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. Do lÇn ®Çu tiÕp xóc víi thùc tÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì còng nh- thiÕu sãt, em mong thÇy gi¸o vµ ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp gióp ®ì em trong viÖc hoµn thiÖn t- duy vµ lý luËn cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi , ngµy th¸ng 1 n¨m 2005 Sinh viªn Chu thÞ hiÒn Chu ThÞ HiÒn -2- PhÇn I: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. I- Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng cÊu thµnh nªn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña doanh nghiÖp. ChÊt l-îng , tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n còng nh- mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý sÏ gãp phÇn kh«ng nhá lµm gi¶m rñi ro kiÓm so¸t, lµm t¨ng ®é tin cËy cña nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n nãi chung vµ cña b¸o c¸o tµi chÝnh nãi riªng. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× cã bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc rÊt khoa häc hîp lý víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh víi nh÷ng phÇn mÒm tiªn tiÕn nhÊt. §iÒu nµy ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n trë lªn ®¬n gi¶n rÊt nhiÒu mµ vÉn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao. Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cã 5 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp theo m« h×nh tËp trung vµ cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n viªn Thø 1 KÕ to¸n viªn Thø 2 KÕ to¸n viªn Thø 3 Thñ quü  KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi phô tr¸ch ®iÒu hµnh chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh do nhµ n-íc qui ®Þnh, ®ång thêi cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp.  KÕ to¸n viªn 1: Cã nhiÖm vô theo dâi thanh to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n gi¸ thµnh vµ hoµn thuÕ.  KÕ to¸n viªn 2: Chuyªn phô tr¸ch theo dâi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, thanh to¸n tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu.  KÕ to¸n viªn 3: Phô tr¸ch theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t- thu mua, tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT,KPC§ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶.  Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü. Chu ThÞ HiÒn -3- II- §Æc ®iÓm vËn dông chÐ ®é kÕ to¸n chung t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. XÝ nnghiÖp ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ c¸c quyÕt ®Þnh söa ®æi bæ sung tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay. - Niªn ®é kÕ to¸n tõ 01/01/N ®Õn 31/12/N - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông:VN§ ph-¬nng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c theo tû gi¸ thùc tÕ. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo nguyªn gi¸ TSC§ + Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: ¸p dông ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. - Ph-¬nng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo gi¸ trÞ hµng tån kho thùc tÕ. + Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho cuèi kú: Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ cho tõng mÆt hµng. 1. §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n. XÝ nghiÖp ¸p dông tÊt c¶ c¸c mÉu biÓu chøng tõ kÕ to¸n do bé tµi chÝnh vµ nhµ n-íc ban hµnh. Bao gåm c¸c chøng tõ b¾t buéc nh-: b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho..., chøng tõ h-íng dÉn nh-: phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh, phiÕu b¸o lµm thªm giê, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, biªn lai thu tiÒn... 2. §èi víi c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n VÒ c¬ b¶n xÝ nghiÖp ¸p dông hÇu hÕt c¸c lo¹i tµi kho¶n kÕ to¸n. Tuy nhiªn , do ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng víi nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp nªn gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, cßn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp l¹i chiÕm tíi 50%. Mét sè tµi kho¶n mµ xÝ nghiÖp hay sö dông lµ: Tµi kho¶n vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng: TK 334,622,338. Tµi kho¶n vÒ doanh thu: TK511 Tµi kho¶n vÒ tiÒn( ngo¹i tÖ): TK 111(1112), TK 112(1122), TK 007. C¸c tµi kho¶n chi tiÕt: TK 621,622,627,154 chi tiÕt cho tõng ®¬n ®Æt hµng. Tµi kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu: TK152, TK 002(vËt t- nhËn 3. Sæ kÕ to¸n. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n m¸y. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n bao gåm sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc sæ nhËt ký chung. Chu ThÞ HiÒn -4- Hµng ngµy, kÕ to¸n nhËp chøng tõ vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ nhËt ký chung, vµo sæ c¸i, vµo c¸c nhËt ký ®Æc biÖt vµ vµo c¸c sæ chi tiÕt. §Þnh kú, kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn mét sè thao t¸c m¸y sÏ tù ®éng ph¶n ¸nh c¸c d÷ liÖu vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt. C¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt Sæ NKC Sæ c¸i Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng C§SPS B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi cuèi kú Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Chu ThÞ HiÒn -5- 4. B¸o c¸o kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh , kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c b¸o c¸o kÕ to¸n lµ ph-¬ng diÖn tr×nh bµy kh¶ n¨ng sinh lêi vµ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho nh÷ng ng-êi quan t©m. B¸o c¸o kÕ to¸n b¾t buéc hiÖn nay gåm cã:  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.  B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kkinh doanh.  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× còng ¸p dông tÊt c¶ c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n nµy ®óng theo mÉu biÓu nhµ n-íc qui ®Þnh. a) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh chñ yÕu ph¶n ¸nh tæng qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Kú lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp lµ mét th¸ng. Néi dung cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®-îc tu©n theo ®óng nh- mÉu biÓu cña nhµ n-íc qui ®Þnh. b) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tãm l-îc c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cho mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra, b¸o c¸o nµy cßn kÕt hîp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c. B¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: L·i, lç PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. PhÇn III: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i vµ thuÕ GTGT cña hµng b¸n néi ®Þa. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ®-îc lËp theo tõng th¸ng. Néi dung cña b¸o c¸o nµy còng tu©n theo ®óng mÉu biÓu do nhµ n-íc qui ®Þnh. c) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o nh»m thuyÕt minh vµ gi¶i tr×nh b»ng lêi, b»ng sè liÖu mét sè chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. B¶n thuyÕt minh nµy cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin bæ sung cÇc thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong n¨m b¸o c¸o ®-îc chÝnh x¸c. Chu ThÞ HiÒn -6- ThuyÕt minh b¸o c¸o cña xÝ nghiÖp ®-îc lËp hµng th¸ng. Néi dung cña thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm c¸c phÇn: ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp, chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh, gi¶i thÝch vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ®¸nh gi¸ tæng qu¸t c¸c chØ tiªu, c¸c kiÕn nghÞ. Chu ThÞ HiÒn -7- PhÇn II C«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu C«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o c«ng nghÖ vµ kinh tÕ quèc tÕ thuéc XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ (10%). Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p b×nh q©n c¶ kú dù tr÷, xuÊt nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. I. Sè d- ®Çu kú cña c¸c tµi kho¶n: tk 111 112 131 331 138 139 141 142 152 154 155 211 214 221 311 331 131 333 334 338 341 411 414 415 421 431 tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n Ph¶i thu kh¸c Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi T¹m øng Chi phÝ tr¶ tr-íc Nguyªn liÖu- vËt liÖu- PT S¶n phÈm dë dang Thµnh phÈm tån kho Tµi s¶n cè ®Þnh Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh §Çu t- chøng kho¸n dµi h¹n Vèn vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ph¶i tr¶ CNV Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Vay dµi h¹n Vèn kinh doanh Quü ph¸t triÓn kinh doanh Quü dù tr÷ L·i ch-a ph©n phèi Quü khen th-ëng phóc lîi Tæng céng Chu ThÞ HiÒn d- nî 1.387.944.952 3.226.292.146 7.919.111.470 1.761.708.676 57.365.200 d- cã 236.122.033 333.125.354 1.415.000.856 847.314.658 3.517.820.733 679.237.498 42.054.115.127 24.118.334.602 80.000.000 63.279.036.670 4.461.800.135 2.733.348.173 4.277.418.486 150.604.907 7.488.486.415 463.235.589 5.959.327.391 12.319.003.040 876.516.028 274.258.419 489.492.156 285.776.392 63.279.036.670 -8- II. Sè d- chi tiÕt mét sè tµi kho¶n TK 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng M· Tªn kh¸ch hµng D- nî KH H·ng Vcnhaapj 928.750.600 H·ng Maxport 1.496.358.005 H·ng Cloumn 835.220.800 H·ng Deachang 1.067.578.060 H·ng Sis 1.456.700.900 H·ng Transway 76.570.844 H·ng Grey 400.936.083 H·ng Bwhite 797.105.966 H·ng Hamilton 108.456.200 H·ng Silverline 84.560.000 H·ng Maier 522.978.564 XN may ViÖt Hång 36.489.036 Cty TNHH S¬n Chinh 24.670.345 Cty TNHH & TM Hång Anh 82.736.067 Tæng céng 7.919.111.470 M· NVL TK152-Nguyªn vËt liÖu, phô tïng Tªn NVL §VT Sè l-îng I-Nguyªn liÖu chÝnh -V¶i nhung - V¶i 190T - V¶i lãt Poly - Mex v¶i -B«ng -L«ng vò x¸m - Bo len II- VËt liÖu phô -ChØ may - Tói nilon - Kho¸ - PhÊn bay h¬i - Chun - D©y cotton - Cóc dËp - M¸c treo Tæng céng Chu ThÞ HiÒn D- cã Thµnh tiÒn m y m m m kg chiÕc 5026 4510 25136,5 1900 1351,57 2099,4 1094 100.520.000 39.845.850 138.434.488 7.389.997 11.403.279 264.926.800 2.123.900 cuén chiÕc chiÕc hép m m bé chiÕc 2604 16054 6682 51 28858 51390 167676 40141 47.325.264 11.380.106 43.184.813 2.749.021 17.901.714 20.734.576 83.535.458 55.859.392 847.314.658 -9- TK 155- Thµnh phÈm tån kho ®Çu kú M· thµnh phÈm 1A A56L51 SL 5690 HS2545 SM7092 L3179 B22172 AO3O26 1B6368 Tªn thµnh phÈm §VT Hµng ASD Hµng ¸o Jacket 3 líp Hµng ¸o kho¸c nhung Hµng ¸o kho¸c nØ Hµng ¸o dÖt kim Hµng ¸o Jacket 1 líp Hµng ¸o Jacket 2 líp Hµng quÇn ©u QuÇn Jean Tæng céng Bé chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc Sè l-îng 15068 16 5133 4721 6593 15 3029 1982 4589 Thµnh tiÒn 349.613.763 197.136 70.577.830 56.499.000 64.500.852 258.000 19.564.690 41.139.977 76.866.326 679.237.498 TK 331- Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n M· KH Tªn kh¸ch hµng C«ng ty in & TM §¹i tµi C«ng ty cæ phÇn SX & XNK Thiªn Nam Cty liªn doanh SX b«ng EVC Hµ Néi H·ng chØ Coast Phong Phó C«ng ty ®iÖn lùc Hµ Néi C«ng ty FPT HTX §oµn KÕt C«ng ty XNK t¹p phÈm Cöa hµng LTTP Hoµn KiÕm C«ng ty may 19/5 Tæng céng Chu ThÞ HiÒn D- nî D- cã 86.828.000 403.050.160 1.026.738.000 757.895.600 174.315.630 23.935.400 19.670.013 63.647.600 23.583.600 153.684.170 2.733.348.173 - 10 - III/ C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú: 1) Ngµy1/1: PhiÕu chi sè 851: Chi t¹m øng tiÒn mÆt cho H¶i Ch©u ( phßng KHVT) sè tiÒn lµ 6.000.000® ®Ó thu mua vËt t-. 2) Ngµy 1/1: NhËn ®-îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng sè 52: H·ng Vcnhaapj thanh to¸n toµn bé sè nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n. 3) Ngµy 1/1: PhiÕu nhËp kho sè 196. Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 21, thu mua phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu cña Cty FPT víi tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ VAT 10% lµ: 4.156.350®. TiÒn hµng thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. 4) Ngµy 2/1: PhiÕu chi sè 852. Rót tiÒn mÆt t¹i quü göi vµo ng©n hµng, sè tiÒn lµ 150.000.000®. 5) Ngµy 2/1: NhËn ®-îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng sè 53, h·ng Maxport thanh to¸n toµn bé sè nî kú tr-¬c b»ng chuyÓn kho¶n . 6) Ngµy 3/1: Theo phiÕu thu sè 208: TrÇn ThÞ Chi hoµn t¹m øng kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn lµ 130.000.000®. 7) Ngµy 3/1: PhiÕu chi sè 853. Chi tiÒn t¹m øng cho TrÞnh Xu©n Toµn(®éi xe) ®Ó mua x¨ng, sè tiÒn lµ 8.500.000®. 8) Ngµy 4/1: PhiÕu nhËp kho sè 197 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 22, H¶i Ch©u dïng tiÒn t¹m øng thu mua mét sè c«ng cô dông cô theo tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ VAT 10% lµ 8.750.720®. 9) Ngµy 4/1: PhiÕu xuÊt kho sè 501, xuÊt phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ lµ 3.778.500®. 10) Ngµy 4/1: PhiÕu nhËp kho sè 198 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 23 TrÞnh Xu©n Toµn dïng tiÒn t¹m øng ®Ó mua x¨ng A92 theo tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ GTGT 10%) lµ 6.766.078®. STT Tªn nhiªn liÖu §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 X¨ng A92 lÝt 1082 5684,82 6.150.980 Tæng 6.150.980 11) Ngµy 5/1. GiÊy b¸o nî sè 61: Dïng TGNH tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n sè tiÒn lµ 1.000.000.000®. 12) Ngµy 5/1.PhiÕu chi sè 854: T¹m øng cho TrÇn ThÞ Chi ®Ó mua thùc phÈm nhµ bÕp sè tiÒn lµ 50.000.000®. 13) Ngµy 6/1. PhiÕu xuÊt kho 502: XuÊt c«ng cô dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ mét lÇn theo gi¸ thùc tÕ sö dông cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt lµ: 2.795.500, phßng hµnh chÝnh lµ 5.159.700®. 14) Ngµy 6/1. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 01 mua 2 m¸y may c«ng nghiÖp cña HTX §oµn KÕt theo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 24, tæng gi¸ thanh to¸n lµ 37.400.000® trong ®ã thuÕ GTGT 10%. Toµn bé tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tµi s¶n nµy ®-îc ®Çu t- tõ NVKD.PhiÕu chi 855. 15) Ngµy 7/1. PhiÕu xuÊt kho 503: XuÊt 272,6lÝt x¨ng A92 phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. Chu ThÞ HiÒn - 11 - 16) Ngµy 7/1. PhiÕu thu sè 209: XN may ViÖt Hång thanh to¸n tiÒn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt. 17) Ngµy 8/1. PhiÕu thu sè 210: TrÇn ViÖt Hïng phßng KH-VT hoµn t¹m øng kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ 2.250.000®. 18) Ngµy 8/1: PhiÕu nhËp kho 199. NhËp nguyªn liÖu cña c«ng ty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì xÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 2594493®.PhiÕu chi 856. Stt Tªn NVL §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ChØ may cuén 1690 19083,35 32.250.870 Tæng céng 32.250.870 19) Ngµy 8/1. PhiÕu xuÊt kho sè 504: XuÊt 51 hép phÊn bay h¬i dïng cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt. 20) Ngµy 8/1. PhiÕu nhËp kho sè 200. NhËp nguyªn liÖu cña c«ng ty Grive chuyÓn ®Õn ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. Chi phÝ lµm thñ tôc nhËp khÈu,vËn chuyÓn, bèc dì ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt gåm c¶ thuÕ 10% lµ 4683602® . PhiÕu chi 857. STT Tªn nguyªn liÖu §VT Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¶i 190T yÕn 14014,83 8845 123.961.150 Tæng céng 123.961.150 21) Ngµy 9/1. PhiÕu chi sè 858 rót tiÒn mÆt chi båi d-ìng CNV lµm thªm giê sè tiÒn lµ 4.000.000®. 22) Ngµy 9/1. GiÊy b¸o nî 62: Dïng TGNH thanh to¸n nî kú tr-íc cho c«ng t y §iÖn lùc Hµ Néi. 23) Ngµy 9/1. PhiÕu nhËp kho 201 theo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 27 thu mua giÊy in cña C«ng ty in & TM §¹i Tµi, tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ VAT 10% lµ 2.169.475®. TiÒn hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi 859. 24) Ngµy 10/1.PhiÕu chi 860. Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 28 mua 1 xe « t« chë hµng cña Cty TNHH Tïng Khang dïng cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt, theo gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 169.861.791®, ch-a tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n. Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö d· chi b»ng tiÒn mÆt (c¶ thuÕ GTGT10%) theo phiÕu chi 859 lµ 1.650.000®.§-îc biÕt tµi s¶n nµy ®-îc ®Çu t- tõ quü ®Çu t- ph¸t triÓn. 25) Ngµy 10/1: PhiÕu xuÊt kho 505 xuÊt giÊy in ®Ó in giÊy khen cho CBCNV theo gi¸ thùc tÕ sö dông lµ 1.972.250®. 26) Ngµy 11/1: PhiÕu nhËp kho 202. NhËp kho nguyªn vËt liÖu cña Cty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì xÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo gi¸ c¶ thuÕ VAT 10% lµ 3801952®.PhiÕu chi 861. STT Tªn NVL §vt Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 B«ng m 11736,11 9000 105.625.000 Tæng céng 105.625.000 Chu ThÞ HiÒn - 12 - 27) Ngµy 11/1: PhiÕu nhËp kho 203 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 29 mua mét sè nhiªn liÖu cña cöa hµng x¨ng dÇu Thanh Tr× theo tæng gi¸ thanh to¸n lµ 20.416.960®. TiÒn hµng ch-a thanh to¸n. STT 1 2 3 Tªn nhiªn liÖu X¨ng CN DÇu Diezel DÇu nhít Tæng céng §VT lÝt l l Sè l-îng 1230 1314 220 §¬n gi¸ 7773 4327,43 15062.91 Thµnh tiÒn 9.560.790 5.686.243 3.313.840 18.560.873 28) Ngµy 12/1: GiÊy b¸o nî sè 63 tr¶ tiÒn mua xe cho Cty TNHH Tïng Khang theo ho¸ ®¬n sè 27. 29) Ngµy 13/1: PhiÕu nhËp kho 204. NhËp kho nguyªn liÖu cña Cty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. Chi phÝ nhËp hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo gi¸ c¶ thuÕ lµ 7.463.786®. PhiÕu chi 862. STT Tªn NVL §VT Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¶i lãt Poly m 27319,32 5201 142.087.790 Tæng céng 142.087.790 30) Ngµy 13/1: PhiÕu chi 863.Tr¶ tiÒn mua nhiªn liÖu cho cöa hµng x¨ng dÇu ThanhTr× theo ho¸ ®¬n sè 28. 31) Ngµy 14/1: PhiÕu xuÊt kho 506. XuÊt 814,4 lÝt x¨ng A92 ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. 32) Ngµy 14/1: GiÊy b¸o cã sè 54 h·ng Bwhite thanh to¸n nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n. 33) Ngµy 15/1: PhiÕu chi 864 chi t¹m øng l-¬ng th¸ng 7 cho CBCNV b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ 340.000.000®. 34) Ngµy 15/1: PhiÕu chi 865. Tr¶ tiÒn giÆt kú tr-íc cho Cty may 19/5 b»ng tiÒn mÆt. 35) Ngµy 17/1: PhiÕu xuÊt kho 507 xuÊt 6510 yÕn v¶i 190T ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho m· hµng 112PVH. 36) Ngµy 17/1: PhiÕu xuÊt kho 508 xuÊt kho 13119,32m v¶i lãt poly ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho m· hµng 112PVH. 37) Ngµy 18/1: PhiÕu nhËp kho 205.NhËp kho nguyªn liÖu cña Cty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH.Chi phÝ nhËp hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo gi¸ c¶ thuÕ lµ 3.576.595®. PhiÕu chi 866. STT Tªn NVL §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¸c gi¸ chiÕc 33143 1414,8 46.890.870 2 Cóc kim lo¹i bé 79100 314 24.837.400 Tæng céng 71.282.270 38) Ngµy 18/1: PhiÕu xuÊt kho 509 xuÊt kho 1690 cuén chØ may ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho m· hµng 112PVH. 39) Ngµy 19/1: PhiÕu xuÊt kho 510 xuÊt kho 5680m b«ng ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. Chu ThÞ HiÒn - 13 - 40) Ngµy 19/1: PhiÕu nhËp kho 206 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 30 thu mua kho¸ cña Cty XNK t¹p phÈm tæng gi¸ thanh to¸n gåm c¶ thuÕ VAT 10% lµ 71.563.206®.TiÒn hµng ch-a thanh to¸n. Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt bao gåm c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 1.678.523®.PhiÕu chi 867. STT 1 Tªn nguyªn vËt liÖu§VT Kho¸ ChiÕc Tæng céng Sè l-îng §¬n gi¸ 10490 6201.85 Thµnh tiÒn 65.057.460 65.057.460 41) Ngµy 20/1: PhiÕu xuÊt kho 511.XuÊt kho 28858m chun ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. 42) Ngµy 21/1:PhiÕu xuÊt kho 512. XuÊt 15700 chiÕc kho¸ ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. 43) Ngµy 21/1: PhiÐu xuÊt kho 513.XuÊt 1230lÝt x¨ng CN vµ 230 lÝt dÇu nhít dïng cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt. 44) Ngµy 21/1:PhiÕu xuÊt kho 514, xuÊt 1324 lÝt dÇu diezel cho bé phËn b¸n hµng. 45) Ngµy 24/1: PhiÕu chi 868, c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt bao gåm: - Chi tiÒn ®iÖn cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 29.051.797, ph©n x-ëng s¶n xuÊt: 42.798.903 trong ®ã ch-a cã thuÕ GTGT 10%. - Chi qu¶ng c¸o lµ: 13.200.000 trong ®ã thuÕ GTGT lµ 1.200.000. 46) Ngµy 25/1: TÝnh ra tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CNV trong th¸ng lµ: - CNTT s¶n xuÊt m· hµng 112PVH lµ 221.471.500 - Nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng: 74.120.500 - NVBH:20.941.670 - NVQL DN: 38.235.800. 47) Ngµy 25/1: TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ qui ®Þnh. 48) Ngµy 26/1: B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ trong th¸ng:651.063.796 trong ®ã: - Bé phËn s¶n xuÊt: 592.702.014 - Bé phËn b¸n hµng: 30.042.710 - Bé phËn qu¶n lý: 28.319.072 49) Ngµy 27/1: GiÊy b¸o nî 64. Nép BHXH(20%), BHYT(3%) vµ kinh phÝ c«ng ®oµn(1%) cho c¬ quan qu¶n lý b»ng chuyÓn kho¶n. 50) Ngµy 27/1: PhiÕu chi 869. Chi 50.000.000® tiÒn mÆt ®Ó thu mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ kú h¹n 5 n¨m. 51) Ngµy 27/1: PhiÕu nhËp kho 207 nhËp kho tõ s¶n xuÊt 373162 s¶n phÈm cña m· hµng 112PVH theo ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty Grive. 52) Ngµy 27/1: .PhiÕu xuÊt kho 515,ho¸ ®¬n GTGT sè 01. XuÊt kho thµnh phÈm hµng ASD m· 1A theo ®¬n ®Æt hµng cña h·ng Maxport. TiÒn gia c«ng thu ®-îc lµ 27.300®/bé.Kh¸ch hµng ch-a thanh to¸n. STT Tªn thµnh phÈm ASD 1A Tæng céng Chu ThÞ HiÒn Sè l-îng 15050 §¬n gi¸ 27.300 Thµnh tiÒn 410.865.000 410.865.000 - 14 - 53) Ngµy 28/1: PhiÕu xuÊt kho 516,ho¸ ®¬n GTGT sè 02. XuÊt kho m· hµng HS 2545 theo ®¬n ®Æt hµng cña h·ng China.TiÒn gia c«ng thu ®-îc lµ 15700®/chiÕc.TiÒn hµng ®· thu ®-îc b»ng chuyÓn kho¶n giÊy b¸o cã sè 55. STT Tªn thµnh phÈm HS2545 Tæng céng Sè l-îng 4710 §¬n gi¸ 15.700 Thµnh tiÒn 72.947.000 72.947.000 54) Ngµy 28/1: NhËn ®-îc giÊy b¸o cã sè 56. H·ng Maxport thanh to¸n tiÒn gia c«ng cho xÝ nghiÖp b»ng chuyÓn kho¶n theo phiÕu xuÊt kho 515. 55) Ngµy 28/1: Phiªó xuÊt kho 517, ho¸ ®¬n GTGT sè 03. XuÊt kho m· hµng 112PVH theo ®¬n ®Æt hµng cña Cty Grive. TiÒn gia c«ng thu ®-îc lµ 15.200®/chiÕc. TiÒn hµng ch-a thanh to¸n. STT Tªn thµnh phÈm 112PVH Tæng céng Sè l-îng 373150 §¬n gi¸ 15.200 Thµnh tiÒn 5.671.880.000 5.671.880.000 56) Ngµy 29/1: PhiÕu xuÊt kho 518, ho¸ ®¬n GTGT sè 04. XuÊt kho 373150 thµnh phÈm cña m· hµng 1B6368 theo ®¬n ®Æt hµng cña Cty Grey. TiÒn gia c«ng thu ®-îc 19.400®/chiÕc. TiÒn hµng ch-a thanh to¸n. STT Tªn thµnh phÈm 1B6368 Tæng céng Sè l-îng 4580 §¬n gi¸ 19.400 Thµnh tiÒn 88.852.000 88.852.000 57) Ngµy 30/1: PhiÕu chi 870. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cho Cty b-u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam theo ho¸ ®¬n ch-a thuÕ GTGT 10% lµ 17.454.14®. 58) Ngµy 31/1: KÕt chuyÓn thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ. 59) Ngµy 31/1: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. Chu ThÞ HiÒn - 15 - IV. lËp chøng tõ gèc XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× Sè: 851 PhiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî:TK 141 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: H¶i Ch©u §Þa chØ: Phßng KH- VT Lý do chi: Thu mua vËt tSè tiÒn: 6.000.000® KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: S¸u triÖu ®ång ch½n. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ NguyÔn M. TuÊn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr-ëng NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh Sè: 852 PhiÕu chi Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî:TK 112 Cã: TK 111 H¶i Ch©u MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: Thu HiÒn §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n Lý do chi: Göi vµo ng©n hµng Sè tiÒn: 150.000.000 KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ NguyÔn M. TuÊn Chu ThÞ HiÒn KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh Thu HiÒn - 16 - XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× Sè: 853 PhiÕu chi Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî:TK 141 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÞnh Xu©n Toµn §Þa chØ: §éi xe Lý do chi: Mua x¨ng Sè tiÒn: 8.500.000® KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn:. Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ NguyÔn M. TuÊn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh Xu©n Toµn Sè: 854 PhiÕu chi Ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî:TK 141 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Chi §Þa chØ: Nhµ bÕp XN Lý do chi: Mua thùc phÈm Sè tiÒn: 50.000.000® KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn Ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ NguyÔn M. TuÊn Chu ThÞ HiÒn KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh TrÇn ThÞ Chi - 17 - XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× Sè: 855 PhiÕu chi Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî:TK 211 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: H¶i Ch©u §Þa chØ: Phßng KH- VT Lý do chi: Mua m¸y may CN Sè tiÒn: 37.400.000 KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn:. Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ NguyÔn M. TuÊn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh H¶i Ch©u PhiÕu nhËp kho Sè: 196 Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî: TK152 Cã: TK 112 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn M¹nh Dòng Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 21 ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Cty FPT NhËp t¹i kho: STT Tªn, nh·n M· §¬n vÞ Sè §¬n Thµnh hiÖu quy sè tÝnh l-îng gi¸ tiÒn c¸ch phÈm chÊt vËt t1 PhÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu Céng 1 3.778.500 3.778.500 NhËp,ngµy 01/01/2004 KÕ to¸n tr-ëng NguyÔn ThÞ ChiÕn Chu ThÞ HiÒn Phô tr¸ch cung tiªu Hoµng M¹nh H¶i Ng-êi giao hµng Thñ kho NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt - 18 - XN may xuÊt KhÈu Thanh Tr× PhiÕu nhËp kho Sè: 197 Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî: TK152 Cã: TK 112 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä, tªn ng-êi giao hµng:H¶i Ch©u Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 22 ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 NhËp t¹i kho: STT Tªn, nh·n M· §¬n vÞ Sè §¬n Thµnh hiÖu quy sè tÝnh l-îng gi¸ tiÒn c¸ch phÈm chÊt vËt t1 C«ng cô dôngcô Céng 7.955.200 7.955.200 NhËp, ngµy 04/01/2004 KÕ to¸n tr-ëng NguyÔn ThÞ ChiÕn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× Phô tr¸ch cung tiªu Hoµng M¹nh H¶i Ng-êi giao hµng Thñ kho H¶i Ch©u Ph¹m ThÞ TuyÕt PhiÕu nhËp kho Sè: 198 Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî: TK152 Cã: TK 112 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÞnh Xu©n Toµn Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 23 ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 NhËp t¹i kho: STT Tªn, nh·n M· §¬n vÞ Sè §¬n gi¸ Thµnh hiÖu quy sè tÝnh l-îng tiÒn c¸ch phÈm chÊt vËt t1 X¨ng A92 Céng lÝt 1082 5684,82 6.150.980 6.150.980 NhËp, ngµy 04/01/2004 KÕ to¸n tr-ëng NguyÔn ThÞ ChiÕn Chu ThÞ HiÒn Phô tr¸ch cung tiªu Hoµng M¹nh H¶i Ng-êi giao hµng Thñ kho NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt - 19 - XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu xuÊt kho Sè: 504 Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî: TK627 Cã: TK 152 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn Duy H-ng §Þa chØ: Ph©n x-ëng may 3 Lý do xuÊt: XuÊt ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVVH thuéc ®¬n ®Æt hµng cña Cty Grive XuÊt t¹i kho: Kho chÝnh STT Tªn M· sè §¬n vÞ Sè §¬n gi¸ Thµnh nh·n tÝnh l-îng tiÒn hiÖu qui c¸ch phÈm chÊt vËt t1 PhÊn 16000 Hép 51 53.902,37 2.749.021 bay h¬i Céng 2.749.021 XuÊt, ngµy 07/01/2004 KÕ to¸n tr-ëng NguyÔn ThÞ ChiÕn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× Phô tr¸ch cung tiªu Hoµng M¹nh H¶i Ng-êi giao hµng Thñ kho NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt PhiÕu xuÊt kho Sè: 505 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2004 Nî: TK642 Cã: TK 153 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn Kim Hoµn §Þa chØ: Phßng hµnh chÝnh Lý do xuÊt: XuÊt ®Ó in giÊy khen cho CBCNV Gi¸ trÞ : 1.792.500® XuÊt t¹i kho: Kho chÝnh XuÊt,ngµy10/01/2004 KÕ to¸n tr-ëng NguyÔn ThÞ ChiÕn Chu ThÞ HiÒn Phô tr¸ch cung tiªu Hoµng M¹nh H¶i Ng-êi giao hµng Thñ kho NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt - 20 -
- Xem thêm -