Tài liệu Kt nvl ccdc tại xn may minh hà

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Mét trong nh÷ng nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi gi¸ b¸n vµ chÊt l-îng s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt nh-ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm ®ã lµ c¬ së quan träng ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m gi¸ b¸n, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, t¨ng lîi nhuËn thu ®-îc. §Ó ®¹t ®-îc ®-îc môc ®Ých nµy c¸c ®¬n vÞ ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÓ tõ khi bá vèn ra ®Õn khi thu vèn vÒ. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ t- liÖu lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh niªn thùc thÓ s¶n phÈm. Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ChØ cÇn sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ còng lµ ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Õn lîi nhuËn thu ®-îc. Do ®ã nÕu tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®ù¬c môc ®Ých cña m×nh. Muèn vËy cã mét chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý khoa häc, cã c«ng h¹ch to¸n vËt liÖu phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Lµ mét xÝ nghiÖp may ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu doanh nghiÖp trong ngµnh dÖt may trong c¶ n-íc, XÝ nghiÖp may Minh Hµ còng ®øng tr-íc mét vÊn ®Ò bøc xóc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. Trong nh÷ng n¨m qua ®-îc tiÕp thu vÒ mét lý luËn cña c¸c thÇy c« gi¸o tr-êng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi (nay lµ Häc viÖn Tµi chÝnh) vµ qua qu¸ tr×nh thùc t¹i XÝ nghiÖp may Minh Hµ, em nhËn thÊy vai trß quan träng cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n vËt liÖu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng t¸c cña xÝ nghiÖp. Sau thêi gian ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë XÝ nghiÖp may Minh Hµ, em ®· nhËn thÊy nh÷ng -u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp may Minh Hµ" lµm chuyªn ®Ò cho thùc tËp thi tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®-îc chia thµnh 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp may Minh Hµ. Ch-¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp may Minh Hµ. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ sù kÕt hîp cña ba yÕu tè: søc lao ®éng, t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng ®· ®-îc thay ®æi do lao ®éng cã Ých cña con ng-êi t¸c ®éng vµo. Theo Mac tÊt c¶ mäi vËt thiªn nhiªn ë quanh ta mµ lao ®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi ®Òu lµ ®èi t-îng lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt còng nhgi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chØ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp thùc sù lµm ¨n cã l·i ®-îc tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã th× nhÊt thiÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm v× vËy phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cã ®-îc chÊp nhËn trªn thÞ tr-êng hay kh«ng, kh«ng chØ ë vÊn ®Ò gi¸ c¶ mµ cßn nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c quan träng trong ®ã cã vÊn ®Ò chÊt l-îng. Nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o nªn chÊt l-îng s¶n phÈm. MÆt kh¸c xÐt c¶ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ th× vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh nµo. D-íi h×nh th¸i hiÖn vËt nã lµ mét bé phËn quan träng cña tµi s¶n l-u ®éng ®Þnh møc, cßn d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ nã biÓu hiÖn b»ng vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn cÇn ph¶i t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn dßng vèn l-u ®éng vµ viÖc ®ã kh«ng t¸ch rêi viÖc dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ hîp lý. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy vËt liÖu cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè chñ yÕu trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, lµ bé phËn cña vèn l-u ®éng. ChÝnh v× vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. 2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Kh¸c víi qu¶n lý bao cÊp c¬ chÕ thÞ tr-êng ®· t¹o nªn sù chñ ®éng thùc sù cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chñ ®éng trong viÖc x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i tù trang tr¶i bï ®¾p chi phÝ, chÞu rñi ro chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng lµ c«ng t¸c ®¾c lùc gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®-îc t×nh h×nh vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n vËt liÖu cã chÝnh x¸c ®Çy ®ñ, c«ng t¸c ph©n tÝch vËt liÖu cã ®óng ®¾n th× l·nh ®¹o míi n¾m chÝnh x¸c ®-îc t×nh h×nh thu mua dù tr÷, s¶n xuÊt vËt liÖu vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËt liÖu ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. §èi víi nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ chi phÝ vËt liÖu lµ chi phÝ chñ yÕu cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÞp thêi cã chÝnh x¸c khoa häc hay kh«ng sÏ quyÕt ®Þnh tíi tÝnh chÝnh x¸c kÞp thêi cña gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt còng nh- kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 3. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn liÖu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n-íc ta ch-a ph¸t triÓn, nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ch-a æn ®Þnh, do ®ã yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ph¶i toµn diÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ kh©u thu mua b¶o qu¶n ®Õn kh©u sö dông. - ë kh©u thu mua: mçi lo¹i vËt liÖu cã tÝnh chÊt lý ho¸ kh¸c nhau, c«ng dông vµ tØ lÖ hao hôt kh¸c nhau do ®ã thu mua ph¶i lµm sao cho ®ñ sè l-îng, ®óng chñng lo¹i, phÈm chÊt tèt, gi¸ c¶ hîp lý, chi cho phÐp hao hôt trong ®Þnh møc, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chi phÝ thu mua nh»m h¹ thÊp chi phÝ. - ë kh©u dù tr÷: §èi víi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc møc dù tr÷ tèi thiÓu, tèi ®a ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th-êng, kh«ng bÞ ngõng trÖ gi¸n ®o¹n do cung cÊp kh«ng kÞp thêi hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng do dù tr÷ qu¸ nhiÒu. - ë kh©u dù tr÷: CÇn ph¶i tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh. CÇn sö dông vËt liÖu hîp lý tiÕt kiÖm trªn c¬ së ®Þnh møc vµ dù ®o¸n chi. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp. Do c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu cã tÇm quan träng nh- vËy nªn viÖc t¨ng c-êng qu¶n lý vËt liÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. Ph¶i lu«n c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu cho phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt coi ®©y lµ yªu cÇu cÇn thiÕt ®-a c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu vµo nÒ nÕp khoa häc. 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¶n lý. KÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n-íc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc tèt chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph-¬ng ph¸p hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sè l-îng t¨ng gi¶m vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Tham gia viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua, t×nh h×nh thanh to¸n víi ng-êi b¸n, ng-êi cung cÊp vµ t×nh h×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn ®©y lµ nh÷ng yªu cÇu vÒ kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §Ó cô thÓ ho¸ c¸c yªu cÇu ®ã cÇn ph¶i ®i s©u thùc hiÖn néi dung c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. II. Néi dung c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu - T¹i sao ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu. Trong doanh nghiÖp vËt liÖu th-êng gåm nhiÒu lo¹i, nhãm, thø kh¸c nhau víi c«ng dông kinh tÕ, tÝnh n¨ng lý ho¸ häc vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. §Ó phôc vô yªu cÇu tæ chøc kÕ to¸n qu¶n trÞ vËt liÖu, cÇn ph¶i tiÕn hµnh, ph©n lo¹i vËt liÖu mét c¸ch chi tiÕt râ rµng. ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt dÔ dµng h¬n trong viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu. Ngoµi ra cßn gióp cho doanh nghiÖp nhËn biÕt râ néi dung kinh tÕ vµ vai trß chøc n¨ng cña tõng lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p thÝch hîp trong viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i vËt liÖu. Ngoµi c¸ch ph©n lo¹i trªn ta cßn cã nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i sau: - Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh - Ph©n lo¹i theo nguån së h÷u - Ph©n lo¹i theo nguån tµi trî - Ph©n lo¹i theo tÝnh n¨ng lý häc, ho¸ häc, theo quy c¸ch phÈm chÊt. Trong kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho cung cÊp kÞp thêi vÒ chi phÝ, vËt liÖu th-êng ®-îc chia ra NVL trùc tiÕp, NVL gi¸n tiÕp. Trªn c¬ së hai lo¹i vËt liÖu nµy ®Ó h×nh thµnh hai lo¹i chi phÝ: chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NVL gi¸n tiÕp. ViÖc ph©n lo¹i nµy cho phÐp nhµ qu¶n trÞ ®-a ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch nhanh nhÊt. Tãm l¹i vËt liÖu sö dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã rÊt nhiÒu lo¹i víi quy c¸ch phÈm chÊt øng dông kinh tÕ môc ®Ých sö dông, nguån h×nh thµnh kh¸c nhau. §Ó qu¶n lý vµ ®¶m b¶o cã d- vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt thiÕt ph¶i nhËn biÕt ®-îc tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu. Do ®ã ph©n lo¹i vËt liÖu lµ b-íc ®Çu tiªn, rÊt cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu. 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ dïng th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc thèng nhÊt. - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vËt liÖu Gièng nh- c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n kh¸c, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu còng chÞu sù chi phèi cña c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n nh-: Nguyªn t¾c gi¸ FOB, nguyªn t¾c thËn träng, nguyªn t¾c nhÊt qu¸n. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu khi nhËp kho ph¶n ¸nh theo gi¸ vèn thùc tÕ vµ khi xuÊt kho còng ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ®óng ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh. Tuy nhiªn ®Ó ®¬n gi¶n vµ gi¶m bít khèi l-îng ghi chÐp tÝnh to¸n hµng ngµy, kÕ to¸n cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu. 2.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ 2.1.1. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®-îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau mµ gi¸ thùc tÕ cña chóng trong tõng lo¹i ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: - §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL nhËp kho b»ng trÞ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n (bao gåm c¶ c¸c kho¶n thuÕ nhËp khÈu) céng chi phÝ mua thùc tÕ (bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i, b¶o hiÓm, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, tiÒn båi th-êng) trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ (nÕu cã). Trong ®ã: - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ trong ho¸ ®¬n lµ gi¸ mua ch-a cã thuÕ GTGT. - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc vËt t- hµng ho¸ mua vÒ dïng cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng kh«ng thuéc ®èi t-îng chÞu thuÕ GTGT th× gi¸ trªn ho¸ ®¬n lµ tæng gi¸ thanh to¸n. ThuÕ nhËp kho ®-îc tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho. - §èi víi vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn: trÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu s¶n xuÊt gia c«ng céng víi c¸c chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn. §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: trÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ vèn thùc tÕ vËt liÖu xuÊt thuª gia c«ng chÕ biÕn víi tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn ph¶i tr¶ vµ chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì tr-íc vµ sau thuÕ. - Tr-êng hîp ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh b»ng vËt liÖu th× trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh lµ do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. - PhÕ liÖu thu håi nÕu cã ®-îc ®¸nh gi¸ theo quy -íc cã thÓ b¸n hoÆc sö dông ®-îc. 2.1.2. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho C¨n cø theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC vÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè 04 chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 1). Trong ®ã cã chuÈn mùc sè 02 - Hµng tån kho. Nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc cung cÊp dÞch vô lµ nh÷ng hµng tån kho. V× thÕ khi x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho th× ¸p dông mét trong bèn ph-¬ng ph¸p ®-îc ghi nhËn trong chuÈn mùc sau ®©y: 2.1.2.1. Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã Ýt lo¹i mÆt hµng æn ®Þnh nhËn diÖn ®-îc. Theo ph-¬ng ph¸p nµy c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng xuÊt kho ®Ó tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng xuÊt kho. 2.1.2.2. Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph-¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ nguyªn cña nguyªn vËt liÖu ®-îc tÝnh theo gi¸ trung b×nh qu©n cña nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®-îc tÝnh theo thêi kú hoÆc khi nhËp mét l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thùc tÕ;xuÊt kho = Sè l-îng;xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ;b×nh qu©n §¬n gi¸ thùc tÕ;b×nh qu©n = Error! 2.1.2.3. Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ nguyªn vËt liÖu ®-îc mua tr-íc hoÆc s¶n xuÊt tr-íc th× ®-îc xuÊt tr-íc vµ nguyªn vËt liÖu cßn l¹i lµ nguyªn vËt liÖu ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cña tån kho. 2.1.2.4. Ph-¬ng ph¸p nhËp sau - xuÊt tr-íc Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®-îc mua sau hoÆc s¶n xuÊt tr-íc th× ®-îc xuÊt tr-íc vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt tr-íc ®ã. Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. Theo chuÈn mùc míi ban hµnh th× c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho lµ bèn ph-¬ng ph¸p trªn. Trong ®ã tõng c¸ch ®¸nh gi¸ vµ ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®èi víi vËt liÖu cã néi dung, -u nh-îc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông phï hîp nhÊt ®Þnh. Do vËy theo yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®èi víi kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ¸p dông s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n, yªu cÇu qu¶n lý còng nh- ®iÒu kiÖn trang bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt, tÝnh to¸n xö lý th«ng tin mµ nghiªn cøu tæ chøc sao cho hîp lý kh«ng cÇn nhÊt thiÕt nhÊt theo nhÊt qu¸n. 3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµ mét bé phËn quan träng trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu. VËt liÖu gåm nhiÒu thø, nhiÒu lo¹i cã quy c¸ch phÈm chÊt kh¸c nhau, ®ång thêi sè l-îng tõng thø vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng cho c¸c ®¬n vÞ sö dông còng kh¸c nhau. Do vËy muèn ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt, tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ, gi¸m ®èc t×nh h×nh cung cÊp sö dông vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× tÊt yÕu ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 3.2. Chøng tõ sö dông. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu bao gåm. - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiÓm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03- VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu 08- VT) - Ho¸ ®¬n GT- GT Ngoµi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n h-íng dÉn thªm nh- : PhiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n møc (mÉu 04- VT), biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- (mÉu 05- VT)…§èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ, ®óng biÓu mÉu, néi dung, ph-¬ng ph¸p lËp. Mäi chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®-îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù thêi gian hîp lý do kÕ to¸n tr-ëng quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp tæng hîp sè liÖu kÞp thêi c¸c bé phËn cã liªn quan. 3.3. C¸c ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. §Ó kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu hiÖn nay ë n-íc ta c¸c doanh nghiÖp ®ang ¸p dông mét trong 3 ph-¬ng ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p thÎ song song - Ph-¬ng ph¸p sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Ph-¬ng ph¸p sæ sè dMçi ph-¬ng ph¸p cã nh÷ng -u nh-îc ®iÓm kh¸c nhau tuú theo tõng ®Æc ®iÓm doanh nghiÖp mµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµo cho phï hîp. Tr×nh tù h¹ch to¸n ë c¶ 3 ph-¬ng ph¸p nµy cã thÓ kh¸i qu¸t nh- sau: - H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i kho. Thñ kho ®Ò sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån t¹i theo chØ tiªu sè l-îng. ThÎ kho lµ sæ vËt liÖu ®-îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt liÖu, theo tõng kho ®Ó thñ kho theo dâi sè l-îng nhËp - xuÊt - tån hµng ngµy. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n tËp hîp vµ ghi c¸c chi tiÕt nh-, nh·n hiÖu, tªn quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh, m· sè vËt liÖu. Sau ®ã giao cho thñ kho ghi chÐp. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c sè liÖu nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho tiÕn hµnh ghi chÐp sè liÖu thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. Sau mçi mét nghiÖp vô (hoÆc cuèi ngµy) tÝnh ra sè tån kho ®Ó ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu (®· ®-îc ph©n lo¹i cho phßng kÕ to¸n). - H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i phßng kÕ to¸n. VÒ c¬ b¶n th× kÕ to¸n ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Riªng ®èi víi ph-¬ng ph¸p thÎ kho song song vµ ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn th× ngoµi viÖc theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ, kÕ to¸n cßn theo dâi vÒ mÆt khèi l-îng, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn hay sæ sè d- ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån vËt liÖu. ViÖc h¹ch to¸n c¶ ba ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc kh¸i qu¸t 3 s¬ ®å sau: S¬ ®å 1 KÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å 2 KÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ThÎ kho Chøng tõ nhËp B¶ng kª xuÊt Chøng tõ xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt S¬ ®å 3 KÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ sè dThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ sè d- B¶ng kª xuÊt B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng tæng hîp N-X-T B¶ng luü kÕ xuÊt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 4. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu NÕu kÕ to¸n chi tiÕt ph¶n ¸nh c¶ sè l-îng vµ gi¸ trÞ th× kÕ to¸n tæng hîp chØ ph¶n ¸nh vÒ mÆt gi¸ trÞ cña vËt liÖu. Tuy nhiªn kÕ to¸n tæng hîp cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng v× ngoµi mÆt ph¶n ¸nh biÕn ®éng vÒ mÆt gi¸ trÞ vÒ vËt liÖu cßn cho thÊy mèi liªn hÖ t-¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh, lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n tæng hîp c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong doanh nghiÖp chØ kh¸c nhau c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho. Hµng tån kho trong doanh nghiÖp bao gåm: NVL, CCDC, s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm. Trong ®ã vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín. HiÖn nay theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cã hai ph-¬ng ph¸p ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Mçi doanh nghiÖp chØ ®-îc sö dông mét trong hai ph-¬ng ph¸p nµy. Sù lùa chän mét trong hai ph-¬ng ph¸p trªn ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, sè l-îng, chñng lo¹i vËt t- vµ yªu cÇu qu¶n lý ®Ó cã sù vËn dông phï hîp vµ ph¶i ®-îc thùc hiÖn thèng nhÊt trong niªn ®é kÕ to¸n. 4.1. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn 4.1.1. §Æc ®iÓm Ph-¬ng ph¸p kÕ khai th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi ph¶n ¸nh th-êng xuyªn liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho vËt t- hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. ViÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®-îc dùa trªn c¸c chøng tõ xuÊt kho. Sau mçi nghiÖp vô t¨ng, gi¶m hµng tån kho kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ hµng tån kho giao ngay. 4.1.2. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - Biªn b¶n kiÓm kª - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-. 4.1.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông - Tµi kho¶n 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu Néi dung: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng vµ t×nh h×nh hµng mua ®ang ®i ®-êng vÒ nhËp kho hoÆc giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc giao cho kh¸ch hµng. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n 133, 331, 111, 112, 627… 4.1.4. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt liÖu tæng hîp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn (Xem s¬ ®å 4) 4.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 4.2.1. §Æc ®iÓm sö dông KÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh theo dâi mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho mµ theo dâi, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª ®Þnh kú hµng tån kho. - ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trªn tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho mµ l¹i c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú, nhËp trong kú vµ kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi kú ®Ó tÝnh theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ vèn;thùc tÕ vËt liªu;xuÊt kho trong kú = TrÞ gi¸ vèn;thùc tÕ vËt liÖu;tån ®Çu kú TrÞ gi¸ vèn;thùc tÕ vËt liÖu;nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ vèn;thùc tÕ vËt liÖu;xuÊt kho trong kú + S¬ ®å 4: Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn TK 151 TK152 VËt liÖu ®i ®-êng kú tr-íc TK111, 112, 231 T¨ng do mua ngoµi XuÊt dïng trùc tiÕp chÕ t¹o SP TK627, 641, 642, T¨ng do mua ngoµi 241 TK621 XuÊt dïng trùc tiÕp chÕ t¹o SP TK133 VAT khÊu trõ TK3331 VAT khÊu trõ ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu TK242 XuÊt CCDC lo¹i ph©n bæ 2 lÇn vµ nhiÒu lÇn Ph©n bæ ®Çu vµo CPSXKD trong kú TK3333 TK632, 157 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép XuÊt b¸n, göi b¸n TK154 TK154 Nkho VL tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng TK128,222 NhËn l¹i vèn gãp Liªn doanh XuÊt tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng TK128,222 XuÊt vèn gãp liªn doanh TK411 NhËn vèn gãp Liªn doanh CP cÊp ph¸t TK338.1 Ph¸t hiÖn thõa kiÓm kª chê xö lý TK412 TK138.1 Ph¸t hiÖn thiÕu kiÓm kª chê xö lý TK412 Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i sè d- Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ CK TS 4.2.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông - TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu - TK 611 - Mua hµng Néi dung: Ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua, nhËp kho c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸ trong doanh nghiÖp. 4.2.3. Tr×nh tù kÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú S¬ ®å 5: Tr×nh tù kÕ to¸n vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 152,153,151 TK 611 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho ®Çu kú TK111-112 TK152,153,151 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú TK111,112,138 mua tr¶ tiÒn ngay Gi¶m gi¸ hµng mua tr¶ l¹i TK133 VAT ® khÊu trõ TK33312 TK621 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Cuèi kú kÕt chuyÓn sè xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh TK331,311 Mua ch-a tr¶ tiÒn b»ng tiÒn vay TK333.3 TK632 ThuÕ nhËp khÈu XuÊt b¸n TK411 NhËn vèn gãp cæ phÈn TK111,138,338 ThiÕu hôt, mÊt m¸t TK412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ t¨ng TK412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ gi¶m Chó thÝch: Trªn ®©y lµ 2 s¬ ®å biÓu diÔn tr×nh tù kÕ to¸n vËt liÖu theo hai ph-¬ng ph¸p: kª khai th-êng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú trong tr-êng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ cßn nÕu doanh nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp th× gi¸ trÞ mua thùc tÕ lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®-îc khÊu trõ (nÕu cã). 4.3. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ kÕ to¸n ¸p dông cho kÕ to¸n tæng hîp. Tuú theo h×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc nµo còng ph¶i cÇn sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt chung ë sæ c¸i kÕ to¸n tæng hîp. Mçi tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp ®-îc më mét sæ c¸i vµ dÜ nhiªn mçi tµi kho¶n ®Òu ph¶n ¸nh mét chØ tiªu vÒ nguyªn vËt liÖu. Nã sÏ cung cÊp c¸c chØ tiªu th«ng tin ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Sæ kÕ to¸n phôc vô kÕ to¸n chi tiÕt th× tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo tõng h×nh thøc kÕ to¸n cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: (Xem s¬ ®å 6+7+8) Tuú vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n cÊp qu¶n lý, quy m« cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý mµ doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n cïng hÖ thèng sæ kÕ to¸n t-¬ng øng thÝch hîp. 4.3.1. NÕu doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ S¬ ®å 6 Chøng tõ gèc: PNK PXK, ho¸ ®¬n, biªn b¶n kiÓm kª Sæ kÕ to¸n kh¸c Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ Sæ chi tiÕt vËt t- Sæ c¸i kÕ to¸n TK152 ThÎ kho B¶ng tæng hîp sæ chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o tæng hîp N-X-T vËt t- 4.3.2. NÕu doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung S¬ ®å 7 Chøng tõ gèc NhËt ký mua hµng Sæ c¸i tµi kho¶n 152 NhËt ký chung Sæ chi tiÕt vËt t- B¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt t- B¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o tæng hîp N-X-T vËt t- ThÎ kho
- Xem thêm -