Tài liệu Kt nvl, ccdc tại cty cp tm xd 127

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Më ®Çu Nh÷ng n¨m qua cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng víi sù thay ®æi s©u s¾c cña c¬ chÕ kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt nam ®· kh«ng ngõng ®-îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c-êng vµ n©ng cao chÊt l-îng qu¶n lý tµi chÝnh quèc gia, qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tÊt c¶ mäi doanh nghiÖp ®Òu quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho t¸i s¶n xuÊt c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. KÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp.T¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp vµ ®êi sèng ng-êi lao ®éng kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp ph¶i chi ra cho c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tiÒn l-¬ng… Mµ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt ho¸, nã lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, h¬n n÷a chi phÝ nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong kh©u qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ kh©u thu mua b¶o qu¶n, dù tr÷ ®Õn kh©u sö dông. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ Nghµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n kh«ng ngõng lç lùc phÊn ®Êu vµ lµ mét nghµnh mòi nhän. Tuy nhiªn trong thêi gian võa qua, ®Çu t- XDCB cßn biÓu hiÖn trµn lan thiÕu tËp trung c«ng tr×nh dë dang, nhiÒu l·ng phÝ lín, thÊt tho¸t vèn... CÇn ®-îc kh¾c phôc trong t×nh h×nh do viÖc c¶i tiÕn c¬ cÊu ®Çu t-, t¨ng c-êng qu¶n lý chÆt chÏ trong nghµnh x©y l¾p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi víi XDCB trë thµnh yªu cÇu cÊp thiÕt. Trong nghµnh x©y dùng c¬ b¶n, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô cã chñng lo¹i rÊt ®a d¹ng, phong phó Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung ViÖc tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc, hîp lý cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t tµi s¶n cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a cßn kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi gióp cho viÖc tæ chøc kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty thiÕt kÕ x©y dùng, em nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vËt liÖu, vµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc xung quanh viÖc h¹ch to¸n vËt liÖu, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th-¬ng m¹i127“ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em gåm nh÷ng néi dung sau: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th-¬ng m¹i 127. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n NVl, CCDC t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th-¬ng m¹i 127. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn ThÞ MÏ vµ toµn thÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th-¬ng m¹i 127 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh giai ®o¹n thùc tËp nµy vµ lµm b¸o c¸o thùc tËp nµy! Víi nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ kiÕn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn, b¸o c¸o tèt nghiÖp cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch-¬ng I c¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu, CCDC. 1.1. Kh¸i niÖm VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia th-êng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-¬ng cña s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt. VËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng nªn cã c¸c ®Æc ®IÓm: tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, thay ®æi h×nh d¸ng ban ®Çu sau qu¸ tr×nh sö dông vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra. Th«ng th-êng trong cÊu t¹o cña gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín, nªn viÖc sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu vµ sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng kÕ ho¹ch cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng cô dông cô lµ c¸c lo¹i t- liÖu lao ®éng ®-îc sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nh-ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn trë thµnh tµI s¶n cè ®Þnh. 1.2 §Æc ®iÓm Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®-îc coi lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu ®-îc tiÕn hµnh gia c«ng chÕ biÕn ra s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: - Tham gia vµo tõng chu kú s¶n xuÊt ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm míi th-êng kh«ng gi÷ l¹i h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt còng ®-îc chuyÓn toµn bé vµo gi¸ tri s¶n phÈm do nã chÕ t¹o ra s¶n phÈm - Nguyªn vËt liÖu cã rÊt nhiÒu chñng lo¹ivµ th-êng chiÓm tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - NguyÔn Thµnh Chung §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu s¶n xuÊt doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn tiÕn hµnh thu mua, dù tr÷ vµ qu¶n lý chÆt chÏ chóng vÒ mÆt sè l-îng, chñng lo¹i, chÊt l-îng, gi¸ trÞ. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu dù tr÷ th-êng chiÕm mét tØ träng lín trong tµI s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp. C«ng cô dông cô ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc thêi gian sö dông ng¾n. C«ng cô dông cô cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - VÒ ®Æc ®iÓm vËn ®éng th× c«ng cô dông cô còng cã thêi gian sö dông kh¸ dµi nªn gi¸ trÞ cña chóng còng ®-îc chuyÓn dÇn vµo chi phÝ cña ®èi t-¬ng sö dông. - VÒ gi¸ trÞ cña chóng kh«ng lín nªn ®Ó ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi th× hoÆc lµ tÝnh hÕt gi¸ trÞ cña chóng vµo chi phÝ cña ®èi t-îng sö dông mét lÇn hoÆc lµ ph©n bæ dÇn trong mét sè kú nh©t ®Þnh. 1.3 Ph©n lo¹i Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i nhiÒu thø kh¸c nhau. Mçi lo¹i cã vai trß, c«ng dông, tÝnh chÊt lý ho¸ rÊt kh¸c nhau vµ biÕn ®éng liªn tôc hµng ngµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuú theo néi dung kinh tÕ vµ chøc n¨ng cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh mµ nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp cã sù ph©n chia thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau: - NÕu c¨n cø vµo c«ng dông chñ yÕu cña vËt liÖu th× vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu trong doanh nghiÖp lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm míi. VËt liÖu phô: lµ ®èi t-îng lao ®éng nh-ng nã kh«ng ph¶i lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm mµ nã chØ lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu chÝnh, t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô cho s¶n xuÊt, cho viÖc b¶o qu¶n, bao gåm nh-: dÇu, mì b«i tr¬n m¸y mãc trong s¶n xuÊt, thuèc nhuém, dÇu s¬n… Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung Nhiªn liÖu: cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l-îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-: x¨ng, dÇu, h¬i ®èt, than cñi… Phô tïng thay thÕ söa ch÷a: lµ nh÷ng chi tiÕt, phô tïng, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc söa ch÷a hoÆc thay thÕ nh÷ng bé phËn hoÆc chi tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ: vßng bi, s¨m lèp, ®Ìn pha… ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn l¾p r¸p vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cu¶ doanh nghiÖp bao gåm c¶ thiÕt bÞ cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, c«ng cô, khÝ cô vµ vËt kÕt cÊu dïng ®Ó l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-: s¾t thÐp ®Çu mÈu, vá bao xi m¨ng, vµ nh÷ng phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh TSCD. - NÕu c¨n c¨n cø vµo nguån cung cÊp vËt liÖu th× vËt liÖu ®-îc chia thµnh: +VËt liÖu mua ngoµi +VËt liÖu tù s¶n xuÊt +VËt liÖu cã tõ nguån gèc kh¸c (®-îc cÊp, nhËn vèn gãp…) Tuy nhiªn viÖc ph©n lo¹ivËt liÖu nh- trªn vÉn man tÝnh tæng qu¸t mµ ch-a ®i vµo tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu cô thÓ ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ thèng nhÊt trong toµn doanh nghiÖp. §Ó phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ vµ thèng nhÊt c¸c lo¹i vËt liÖu ë c¸c bé phËn kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ phôc vô cho yªu cÇu xö lý th«ng tin trªn m¸y vi tÝnh th× viÖc lËp b¶ng (sæ) danh ®iÓm vËt liÖu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Trªn c¬ së ph©n lo¹i vËt liÖu theo c«ng dông nh- trªn, tiÕn hµnh x¸c lËp danh ®IÓm theo lo¹i, nhãm, thø vËt liÖu. CÇn ph¶i quy ®Þnh thèng nhÊt tªn gäi, ký hiÖu, m· hiÖu, quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh vµ gi¸ h¹ch to¸n cña tõng thø vËt liÖu. VÝ dô: TK 1521 dïng ®Ó chØ vËt liÖu chÝnh TK152101 dïng ®Ó chØ vËt liÖu chÝnh thuéc nhãm A TK 1520101 dïng ®Ó chØ vËt liÖu chÝnh A1 thuéc nhãm A C«ng cô dông cô: cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, ®Ó qu¶n lý ®-îc c«ng cô dông cô ta ph©n lo¹i chóng thµnh 3 lo¹i : Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - NguyÔn Thµnh Chung C«ng cô dông cô lín bao gåm toµn bé c¸c t- liÖu lµ c«ng cô s¶n xuÊt hoÆc nh÷ng dông cô cho qu¶n lý vµ sinh ho¹t. - Bao b× lu©n chuyÓn - §å dïng cho thuª 1.4 NhiÖm vô kÕ to¸n Qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËi liÖu,c«ng cô dông cô lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÕ to¸n vËt liÖu cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu, c«ng cô dông cô trªn c¸c mÆt: Sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ vµ thêi gian cung cÊp. - §¸nh gi¸ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ N-íc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp . -TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c kÞp thêi trÞ gi¸ vËt liÖu,c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho c¸c ®èi t-îng kh¸c nhau, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn møc tiªu hao vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng tr-êng hîp sö dông vËt liÖu, c«ng cô dông cô sai môc ®Ých, l·ng phÝ. - Tæ chøc chøng tõ tµi kho¶n kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Th-êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c lo¹i vËt liÖu ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, ch-a cÇn dïng vµ cã biÖn ph¸p gi¶I phãng ®Ó thu håi vèn nhanh chãng, h¹n chÕ thiÖt h¹i. - Tham gia viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua t×nh h×nh thanh to¸n víi ng-êi b¸n ng-êi cung cÊp vµ t×nh h×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - NguyÔn Thµnh Chung Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n lý, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. II. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu gi¸ trÞ cña nã theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c:TÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®-îc sö dông ë c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i t«n träng nguyªn t¾c ph¶n ¶nh theo gi¸ gèc. (bao gåm gi¸ mua, chi phÝ thu mua vµ chi phÝ vËn chuyÓn), gi¸ gèc kh«ng kÓ thuÕ ph¶i nép ®-îc khÊu trõ. Tuy nhiªn theo chuÈn mùc kÕ to¸n hµng tån kho nÕu ë thêi ®IÓm cuèi kú gi¸ trÞ thùc hiÖn ®-îc cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nÕu nhá h¬n gi¸ gèc th× doanh nghiÖp ®-îc b¸o c¸c theo gi¸ trÞ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. Gi¸ trÞ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc Gi¸ trÞ cã thÓ b¸n ®-îc t¹i = thêi ®iÓm cuèi kú Chi+ phÝ ph¶i bá thªm + ®Ó b¸n ®-îc 2.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ: TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ch to¸n ®óng ®¾n t×nh h×nh tµi s¶n còng nh- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô phô thuéc vµo ph-¬ng ph¸p qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn hoÆc ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. §Æc ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ mäi nghiÖp vô nhËp, xuÊt ®Òu ®-îc kÕ to¸n theo dâi, tÝnh to¸n vµ ghi chÐp mét c¸ch th-êng xuyªn theo qu¸ tr×nh ph¸t sinh. Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú cã ®Æc ®iÓm lµ trong kú kÕ to¸n chØ theo dâi, tÝnh to¸n vµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô cßn c¸c gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt chØ ®-îc x¸c ®Þnh mét lÇn vµo cuèi kú khi cã kÕt qu¶ kiÓm kª vËt liÖu hiÖn cßn cuèi kú. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt trong kú TrÞ gi¸ = vËt liÖu = hiÖn cßn ®Çu kú TrÞ=gi¸ vËt liÖu + nhËp trong kú TrÞ gi¸ = vËt liÖu - xu©t trong kú 2.1.1 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã thÓ thu nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau do ®ã gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, còng ®-îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã thÓ mua ngoµi, hoÆc gia c«ng chÕ biÕn, thu nhÆt ®-îc tõ phÕ liÖu thu håi. - §èi víi vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua ngoµi: trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho lµ gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, bèc xÕp, bÕn b·i, b¶o hiÓm, c«ng t¸c phÝ cña c¸n bé thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp vµ sè hao tù nhiªn trong ®Þnh møc (nÕu cã)… trõ ®i kho¶n gi¶m gi¸ (nÕu cã). Chi phÝ thu mua vËt liÖu,c«ng cô dông cô cã thÓ tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ thùc tÕ cña tõng thø vËt liÖu. NÕu chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i th× ph¶i ph©n bæ cho tõng thø theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. L-u ý: VËt liÖu, c«ng cô dông cô mua tõ n-íc ngoµi th× thuÕ nhËp khÈu ®-îc tÝnh vµo gi¸ nhËp kho. Kho¶n thuÕ GTGT nép khi mua vËt liÖu còng ®-îc tÝnh vµo gi¸ nhËp nÕu doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. - VËt liÖu, c«ng cô dông cô tù s¶n xuÊt : gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n xuÊt vËt liÖu . - §èi víi nguyªn vËt liÖu mua dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ tæng gi¸ thanh to¸n (bao gåm c¶ thuÕ GTGT) - §èi víi vËt liÖu,c«ng cô dông cô thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn céng víi c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®Õn n¬i thuª gia c«ng chÕ biÕn vµ tõ ®ã doanh nghiÖp céng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng-êi gia c«ng chÕ biÕn. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸ nhËp kho Gi¸=xuÊt vËt liÖu = ®em chÕ biÕn TiÒn = thuª + chÕ biÕn Chi= phÝ vËn chuyÓn, bèc + dì vËt liÖu ®i vµ vÒ - §èi víi vËt liÖu nhËp tõ vèn gãp liªn doanh th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu do héi ®ång qu¶n trÞ liªn doanh thèng nhÊt ®¸nh gi¸ (®-îc sù chÊp nhËn cña c¸c bªn cã liªn quan). - §èi víi vËt liÖu,c«ng cô dông cô doanh nghiÖp tù chÕ biÕn gia c«ng th× gi¸ thùc tÕ bao gåm: gi¸ thùc tÕ xuÊt kho gia c«ng chÕ biÕn vµ chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn (gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) - §èi víi vËt liÖu do nhËn biÕu tÆng, viÖn trî gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ ®-îc x¸c ®Þnh theo thêi gi¸ trªn thÞ tr-êng. + §èi víi phÕ liÖu thu håi, gi¸ thùc tÕ cã thÓ ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ cã thÓ sö dông, tiªu thô hoÆc cã thÓ theo gi¸ theo gi¸ -íc tÝnh. Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu . Nã ®-îc dïng ®Ó h¹ch to¸n tÝnh h×nh xuÊt nhËp, tån kho vËt liÖu, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c thùc tÕ vÒ vËt liÖu do tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 2.1.2 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong 4 ph-¬ng ph¸p: thùc tÕ ®Ých danh; nhËp tr-íc xuÊt tr-íc (FIFO); nhËp sau xuÊt tr-íc (LIFO); vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n. Khi sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ph¶I tu©n thñ nguyªn t¾c nhÊt qu¸n. + TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu sè l-îng vËt liÖu xuÊt kho = §¬n gi¸ b×nh xuÊt kho ®¬n gi¸ b×nh x qu©n tån ®Çu kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú = qu©n tån ®Çu kú Sè l-îng vËt liÖu tån ®Çu kú NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu Sè l-îng VL §¬n gi¸ b×nh = xuÊt kho §¬n gi¸ b×nh x xuÊt kho qu©n gia truyÒn gi¸ trÞ VL tån ®Çu kú + gi¸ trÞ VL nhËp trong kú qu©n gia quyÒn SLVL tån ®Çu kú + SL VL nhËp trong kú. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao, nh÷ng lo¹i vËt t- ®Æc ch-ng. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt Sè =l-îng vËt liÖu xuÊt = theo tõng l«, lÇn xuÊt Gi¸= thùc tÕ vËt liÖu nhËp * theo tõng l«, lÇn nhËp + TÝnh theo gi¸ nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc. Trong ph-¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp vµ vËt liÖu nµo nhËp tr-íc th× xuÊt tr-íc. Sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c. TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc ®èi víi sè l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tr-íc, sè cßn l¹i ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ nh÷ng lÇn nhËp sau: C«ng thøc: Gi¸ trÞ thùc tÕ = VL xuÊt dïng Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ cña VL nhËp kho theo tõng lÇn nhËp * Sè l-îng VL xuÊt dïng thuéc tõng lÇn nhËp + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau, xuÊt tr-íc. Trong ph-¬ng ph¸p nµy còng ph¶i x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho vµ còng gi¶ thiÕt hµng nµo nhËp kho sau th× xuÊt tr-íc. Sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c. TÝnh ®¬n gi¸ NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña lÇn thùc tÕ cña lÇn nhËp sau ®èi víi l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp sau cïng. Sè cßn l¹i ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ cña c¸c lÇn nhËp tr-íc ®è. Nh- vËy gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho cuèi kú l¹i lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tÝnh theo gi¸ cña lÇn nhËp ®Çu kú. 2.2-§¸nh gi¸ vËt liÖu,c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, gi¸ c¶ biÕn ®éng th-êng xuyªn, viÖc nhËp, xuÊt diÔn ra liªn tôc th× viÖc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ trë nªn phøc t¹p, tèn nhiÒu c«ng thøc vµ cã khÝ kh«ng thùc hiÖn ®-îc. Do vËy viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy, kÕ to¸n nªn sö dông theo gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n lµ mét lo¹i gi¸ t-¬ng ®èi æn ®Þnh, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông trong mét thêi gian dµi ®Ó h¹ch to¸n nhËp, xuÊt tån kho vËt liÖu, CCDC trong khi ch-a tÝnh ®-îc gi¸ thùc tÕ cña nã. Cã thÓ sö dông gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ mua t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã, hay gi¸ vËt liÖu, CCDC b×nh qu©n th¸ng tr-íc, CCDC hµng ngµy hoÆc gi¸ cuèi kú tr-íc ®Ó lµm gi¸ h¹ch to¸n. Nh-ng cuèi th¸ng ph¶i tÝnh chuyÓn gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu, CCDC xuÊt, tån kho theo gi¸ thùc tÕ. ViÖc tÝnh chuyÓn dùa trªn c¬ së hÖ sè gi÷a gi¸ thùc thÕ vµ gi¸ h¹ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®¬n gi¶n, gi¶m bít khèi l-îng cho c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp, xuÊt vËt liÖu. Gi¸ h¹ch to¸n chØ ®-îc dông trong h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, cßn trong h¹ch to¸n tæng hîp vÉn ph¶i sö dông gi¸ thùc tÕ. Gi¸ h¹ch to¸n cã -u ®IÓm lµ ph¶n ¶nh kÞp thêi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Ph-¬ng ph¸p sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ph¶n ¸nh vËt liÖu chØ dïng trong ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Gi¸ thùc tÕ VL HÖ sè chªnh lÖch Gi÷a gi¸ thùc tÕ víi gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú + nhËp kho trong kú = Gi¸ h¹ch to¸n VL tån kho ®Çu kú Gi¸ h¹ch to¸n VL + nhËp kho trong kú. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸ thùc tÕ VL = xuÊt kho trong kú III. HÖ sè chªnh * lÖch gi¸ Gi¸ h¹ch to¸n VL xuÊt dïng trong kú H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Tæ chøc tèt kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt liÖu vµ c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh cung cÊp, sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu võa ®-îc thùc hiÖn ë kho, võa ®-îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®-îc thùc hiÖn theo mét trong 3 ph-¬ng ph¸p: Ph-¬ng ph¸p thÎ song song, ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. 3.1 Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. - Nguyªn t¾c: ë khi ghi chÐp vÒ mÆt sè l-îng, ë phßng kÕ to¸n ghi chÐp c¶ vÒ sè l-îng lÉn gi¸ trÞ tõng thø NVL -Tr×nh tù ghi chÐp: + ë kho: Hµng ngµy thñ kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt NVL ghi sè l-îng thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho cã liªn quan. Thñ kho ph¶i th-êng xuyªn ®èi chiÕu sæ tån trªn thÎ kho víi sè tån vËt liÖu thùc tÕ cßn ë kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi ghi thÎ kho, thñ kho ph¶i chuyÓn toµn bé chøng tõ nhËp xuÊt kho vÒ phßng kÕ to¸n. + ë phßng kÕ to¸n: Më thÎ hoÆc sæ kÕ to¸n chi tiÕt cho tõng danh ®iÓm NVL t-¬ng øng víi thÎ kho cña tõng kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho cña thñ kho göi ®Õn kÕ to¸n NVl ph¶i kiÓm tra tõng chøng tõ ghi ®¬n gi¸ vµ tÝnh thµnh tiÒn sau ®ã ghi vµo sæ hoÆc thÎ chi tiÕt vËt liÖu cã liªn quan. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng thÎ hoÆc sæ tÝnh ra tæng sè nhËp, tæng sè xuÊt vµ tæng sè tån cña tõng thø vËt liÖu råi ®èi chiÕu víi thÎ kho, lËp b¸o c¸o tæng hîp nhËp xuÊt tån kho vÒ gi¸ trÞ ®Ó ®èi chiÕu víi bé phËn kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song (1) ThÎ kho PhiÕu nhËp (2) (1) PhiÕu xuÊt Sæ chi tiÕt VL B¶ng tæng hîp NhËp, XuÊt, Tån kho vËt liÖu Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra. Víi c¸ch ghi chÐp, kiÓm tra vµ ®èi chiÕu nh- trªn, ph-¬ng ph¸p cã nh÷ng -u nh-îc ®iÓm: - ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n, ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu. - Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ kÕ to¸n cßn trïng lËp vÒ chØ tiªu sè l-îng. MÆt kh¸c lµm h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n do viÖc kiÓm tra vµ ®èi chiÕu chñ yÕu ®-îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. - Ph¹m vi ¸p dông: thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá, sö dông Ýt lo¹i VL. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3.2 Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: - Tr×nh tù ghi chÐp: + ë kho: Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× viÖc cña thñ kho còng ®-îc thùc hiÖn trªn thÎ kho gièng nh- ph-¬ng ph¸p thÎ song song. + ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp tÝnh h×nh nhËp xuÊt tån kho thø vËt liÖu theo tõng kho dïng cho c¶ n¨m. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn chØ ghi mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng. - ¦u ®iÓm: Khèi l-îng ghi chÐp cu¶ kÕ to¸n ®-îc gi¶m bít do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. - Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi sæ vÉn trïng lËp gi÷a kho vµ kÕ to¸n vÒ mÆt sè l-îng vµ h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÓ to¸n. - §iÒu kiÖn ¸p dông: §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã khèi l-îng chñng lo¹i vËt t- kh«ng qu¸ nhiÒu, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n cßn ch-a cao. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho PhiÕu xuÊt PhiÕu nhËp B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu Lu©n chuyÓn Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. - Tr×nh tù ghi chÐp: + ë kho: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi ghi thÎ xong – thñ kho tËp hîp toµn bé c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho ph-¬ng ph¸p song song kú vµ ph©n lo¹i theo tõng nhãm nguyªn liÖu theo quy ®Þnh. +ë phßng kÕ to¸n: Khi nhËn chøng tõ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë kho kÕ to¸n kiÓm tra chøng tõ vµ ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ cã liªn quan, kiÓm tra viÖc ph©n lo¹i chøng tõ cña thñ kho, ghi gi¸ h¹ch to¸n vµ tÝnh thµnh tiÒn cho chøng tõ. - ¦u ®iÓm: tr¸nh ®-îc sù trïng lÆp gi÷a kho vµ kÕ to¸n vÒ mÆt sè l-îng. - Nh-îc ®iÓm: Do kÕ to¸n chØ theo dâi viÖc kiÓm tra vµ ®èi chiÕu gi÷a kho vµ kÕ to¸n xuÊt khã kh¨n, khã ph¸t hiÖn sai sãt. - Ph¹m vi ¸p dông: ThÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã khèi l-îng vËt liÖu nhËp xuÊt nhiÒu, th-êng xuyªn. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt Sæ sè d- B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt B¶ng luü kÕ xuÊt B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp(xuÊt) Tõ ngµy…®Õn ngµy…th¸ng…n¨m Nhãm vËt liÖu Sè l-îng chøng tõ Sè hiÖu cña chøng tõ Ng-êi nhËn Sè tiÒn Ngµy…th¸ng…n¨m Ng-êi giao Sæ sè dN¨m… Kho… Doanh Tªn ®¬n ®¬n ®Þnh Sè d- ®Çu Sè d- cuèi Sè d- cuèi ®iÓm vËt vÞ gi¸ møc n¨m tÝnh h¹ch dù Sè to¸n l-îng tiÒn vËt liÖu liÖu tr÷ Sè th¸ng 1 n¨m Sè Sè Sè l-îng tiÒn Sè l-îng tiÒn B¶ng luü kÕ nh©p, xuÊt, tån vËt liÖu Th¸ng…n¨m… Nhãm Tån NhËp vËt kho cuèi liÖu th¸ng th¸ng Tõ ngµy… ®Õn ngµy… Tõ Céng ngµy… ®Õn ngµy… XuÊt Tõ ngµy… ®Õn ngµy… Tõ Céng ngµy… ®Õn ngµy… Tån Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp IV. NguyÔn Thµnh Chung KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 4.1 KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp kho cã c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong phÇn lín c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín nh-; « t«, m¸y mãc. 4.1.1 Tµi kho¶n sö dông:  TK 152 – “ Nguyªn vËt liÖu”: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt cÊu: Bªn nî: -TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi tù chÕ thuª ngoµi gia c«ng, nhËn gãp vèn liªn doanh. - Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu ph¸t hiÖn thõa trong kiÓm kª. - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi. - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho cuèi kú theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Bªn cã: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt, ®Ó b¸n, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn hoÆc gãp vèn liªn doanh. - ChiÕt khÊu mua hµng ®-îc h-ëng. - Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu tr¶ l¹i gi¶m gi¸. - Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu thiÕu hôt khi kiÓm kª. - KÕt chuÓn gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho ®Çu kú theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. D- nî: - Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho: Chi tiÕt KT 152: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung - 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh. - 1522: Nguyªn vËt liÖu phô. - 1523: Nhiªn liÖu - 1524: Phô tïng thay thÕ - 1255: VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n - 1528: VËt liÖu kh¸c. * TK 151: Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua ®· chÊp nhËn thanh to¸n víi ng-êi b¸n nh-ng ch-a vÒ nhËp kho doanh nghiÖp cßn ®ang ®i trªn ®-êng vµ t×nh h×nh ®ang ®i ®-êng vÒ nhËp kho cña doanh nghiÖp. - KÕt cÊu: Bªn nî: - Gi¸ trÞ hµng ®i ®-êng. - KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng ®i ®-êng cuèi kú theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Bªn cã: - Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®-êng ®· vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn giao cho ®èi t-îng sö dông hay kh¸ch hµng . - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ tªn hµng ®ang ®i ®-êng ®Çu kú (theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). D- nî: Gi¸ trÞ hµng ®i ®-êng ch-a vÒ nhËp kho. * TK 331 – Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n: TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng-êi b¸n vµ nhËn thÇu vÒ c¸c lo¹i vËt t-, hµng ho¸, lao vô, theo kîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt.  TK 133 – ThuÕ VAT ®-îc khÊu trõ: TK nµy cho c¸c doanh nghiÖp thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.  TK 153 – C«ng cô dông cô: TK nµy cã tÝnh chÊt vµ kÕt cÊu còng gièng nhTK152. TK 153 cã 3 TK cÊp 2: TK 1531 C«ng cô dông cô TK 1532 Bao b× lu©n chuyÓn TK 1533 §å dïng cho thuª Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung * TK 159 – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: TK nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh bé phËn gi¸ trÞ dù tÝnh gi¶m sót so víi gi¸ gèc cña hµng tån kho nh»m ghi nhËn c¸c kho¶n lç hay phÝ tæn cã thÓ ph¸t sinh nh-ng ch-a ch¾c ch¾n vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ thuÇn tuý cña hµng tån kho trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. TK nµy lµ TK ®iÒu chØnh cho c¸c TK tån kho trong ®ã cã TK 152. Ngoµi c¸cTK trªn kÕ to¸n cßn so c¸c TK liªn quan: - TK 111 – TiÒn mÆt. - TK112 – TiÒn göi ng©n hµng. - TK 621 – CP NVL trùc tiÕp - TK 627 – CP s¶n xuÊt chung - TK 641 – CP B¸n hµng - TK 623 – CP Sö dông m¸y thi c«ng. - TK 642: CP qu¶n lý doanh nghiÖp - TK 141: T¹m øng - TK 128: §Çu t- ng¾n h¹n kh¸c - TK 222: Gãp vèn liªn doanh. 4.1.2 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: * KÕ to¸n tæng hîp t¨ng NVL, CCDC: + T¨ng vËt liÖu, CCDC do mua ngoµi: +Tr-êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phiÕu nhËp ghi: Nî TK 152,153 Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ. Cã TK 111 – TM Cã TK 112 – TGNH Cã TK 141 – T¹m øng Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng Cã TK 311 – Vay ng¾n h¹n ng©n hµng. + Tr-êng hîp hµng thu mua trong th¸ng ch-a vÒ nh-ng ch-a nhËn ®-îc ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n, kÕ to¸n kh«ng ghi sè ngay mµ l-u phiÕu nhËp vµo hå s¬. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung TS doanh nghiÖp trong ®ã vËt liÖu cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong mét sè tr-êng hîp cÇn thiÕt nh-: Cuèi th¸ng ho¸ ®¬n vÒ ngay th× tiÕn hµnh ghi sæ theo ®Þnh kú, nh-ng nÕu ho¸ ®¬n vÉn ch-a vÒ th× kÕ to¸n sÏ ghi gi¸ trÞ nhËp kho theo gi¸ t¹m tÝnh ®Ó ghi sè. Nî TK 152, 153: NVL, CCDC Cã TK 331: ph¶i tr¶ ng-êi b¸n. Ghi nhËn ®-îc ho¸ ®¬n sÏ tiÕn hµnh theo gi¸ t¹m tÝnh. NÕu gi¸ ho¸ ®¬n lín h¬n gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 153: NVL, CCDC Nî TK 133 (1): ThuÕ NVL ®-îc khÊu trõ. Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. NÕu gi¸ ho¸ ®¬n nhá h¬n gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: Ghi cã chªnh lÖch gi¶m Nî TK 133 (1): ThuÕ NVL ®-îc khÊu trõ. Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. + Tr-êng hîp hµng ®ang ®i trªn ®-êng: NÕu trong th¸ng nhËn ®-îc ho¸ ®¬n mµ cuèi th¸ng hµng vÉn ch-a vÒ nhËp kho th× kÕ to¸n ch-a ghi sè ngay mµ ph¶i ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®-êng vµo TK 151: Nî TK 151: Hµng ®ang ®i trªn ®-êng. Nî TK 1331: ThuÕ NVL ®-îc khÊu trõ Cã TK 111: TM. Cã TK 112: TGNH. - Sang th¸ng khi “Hµng ®ang ®i ®­êng” vÒ nhËp kho hoÆc chuÓn giao c¸c bé phËn s¶n xuÊt hay kh¸ch hµng, tuú tõng tr-êng hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 153 NVL,CCDC Nî TK 621: CP, NVL trùc tiÕp. Nî TK 642: CP, qu¶n lý doanh nghiÖp . Nî TK 627, 641, 157…. Cã TK 151: Hµng mua ®ang ®i ®-êng .
- Xem thêm -