Tài liệu Kt các nghiệp vụ thanh toán

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp PhÇn VIII: kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n C¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra trong c¸c nghiÖp vô sau: + Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n: NghiÖp vô (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20). + Ph¶i thu cña h¸ch hµng: nghiÖp vô (41), (42), (45), (46), (50). Sæ chi tiÕt thanh to¸n §èi t-îng: Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n Trang sè: 01 §¬n vÞ: §ång Chøng tõ Sè Ngµy 311 1/2 312 2/2 313 4/2 314 7/2 511 7/2 512 8/2 317 9/2 514 10/2 515 11/2 319 13/2 517 14/2 522 20/2 DiÔn gi¶i NK v¶i cña cty B.Minh ch-a tr¶ tiÒn TK§¦ Sè ph¸t sinh Nî Cã 152 133 NK l-ìi trai cña cty H. Gia 152 133 NK kho¸ cña cty P. Nam 152 133 NK m¸c cña cty N. C-êng 152 133 Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh 111 Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia 111 NK chØ cña cty Phong Phó 152 ch-a tr¶ tiÒn 133 Tr¶ tiÒn cho cty P. Nam 111 Tr¶ tiÒn cho cty N. C-êng 111 NK x¨ng cña cty 152 Petrolimex ch-a tr¶ tiÒn 133 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó 111 Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex 111 Céng Nî Sè dCã 42.960.00 26.400.000 2.640.000 7.830.000 783.000 4.450.000 445.000 2.640.000 264.000 29.040.000 8.613.000 41.850.000 4.185.000 4.895.000 2.904.000 32.450.000 3.245.000 46.035.000 35.695.000 127.182.000 127.182.000 42.960.000 1 B¸o c¸o tæng hîp §èi t-îng: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Chøng tõ Sè Ngµy 611 17/2 613 23/2 423 23/2 614 24/2 424 25/2 425 26/2 616 27/2 617 28/2 619 29/2 DiÔn gi¶i Thu tiÒn nî cña Kh¸ch hµng tõ ®Çu th¸ng Hoa hang ®¹i lý 3% B¸n cho c«ng ty TuÊn ViÖt ch-a thu tiÒn TK §¦ Trang sè: 10 §VT;§ång Sè ph¸t sinh Nî Cã 111 511 3331 511 3331 Thu tiÒn cña cty TuÊn ViÖt 111 B¸n cho cty H¶i B×nh 511 3331 B¸n cho cty P.§«ng thu nöa tiÒn hµng 511 3331 Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh 111 B¸n hµng cho cty P.Trang thu nöa 111 tiÒn hµng Thu nèt tiÒn cña cty P.Trang 511 3331 Céng Sè dNî 181.900.000 Cã 181.900.000 4.318.800 431.880 70.600.000 7.060.000 77.660.000 69.800.000 6.890.000 35.375.000 3.537.500 76.780.000 42.900.000 39.000.000 3.900.000 241.003.180 418.152.500 4.750.000 2 B¸o c¸o tæng hîp Sæ theo dâi thuÕ GTGT §VT: §ång Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i 4455645 579898 113325 656733 513212 545443 177869 798232 355479 652347 1/2 2/2 4/2 5/2 7/2 8/2 9/2 11/2 13/2 15/2 519 689812 15/2 16/2 132948 522 19/2 22/2 613 23/2 231949 231950 231951 23/2 25/2 26/2 231952 29/2 Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh trong th¸ng Mua v¶i cña cty B×nh Minh Mua l-ìi trai cña cty H. Gia Mua kho¸ cña cty P. Nam Mua khuy chám cña cty §.B¾c Mua m¸c cña cty N.C-êng Mua nÑp nhùa cña cty C.Long Mua chØ cña cty P.Phó Mua bao b× cña cty L.Nguyªn Mua x¨ng cña cty LNguyªn ChiphÝ h¸c ë bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng Chi phÝ ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i Mua m¸y thªu dµn cña cty H.Tó B¸n hµng cho cty Minh S¬n 7.225.000 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña cty M.S¬n B¸o cao b¸n hµng cña c¬ ë ®¹i 13.964.120 lý 413.880 B¸n hµng cho cyt TuÊn ViÖt 7.060.000 B¸n hµng cho cty H¶i B×nh 6.980.000 B¸n hµng cho cty P.§«ng 3.537.500 3.537.500 B¸n hµng cho cty P.Trang 3.900.000 3.900.000 Céng 50.536.000 Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh trong kú 2.640.000 783.000 445.000 525.000 264.000 349.000 4.185.000 889.000 3.245.000 3.214.000 5.245.000 3.700.000 4.625.000 31.110.650 Sè thuÕ GTGT ®Çu k×: 13.630.000 Sè thuÕ ph¶i nép nhµ n-íc lµ: 25.485.650 Sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép: 33.166.000 3 B¸o c¸o tæng hîp B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Ngµy 29/2/2004 Lo¹i chøng tõ gèc: Ho¸ ®¬n GTGT Sè: 07 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè Ngµy 231949 23/2 B¸n hµng cho cty TuÊn ViÖt ch-a tr¶ tiÒn 231950 25/2 B¸n hµng ho cyt H¶i B×nh ch-a tr¶ tiÒn 231951 26/2 Cty Ph-¬ng §«ng nî Nöa tiÒn hµng 231952 29/2 Cty Phong Trang nî nöa tiÒn hµng Céng Ghi Nî TK 331 Tæng sè tiÒn Tk 511 77.660.000 70.600.000 TK 3331 7.060.000 76.780.000 69.800.000 6.980.000 38.912.500 35.375.000 3.537.500 42.900.000 39.000.000 3.900.000 236.252.500 214.775.000 21.477.500 Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG- HN Chøng tõ Sè Ngµy 07 29/2 Sè: 16 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång DiÔn gi¶i B¸n hµng ch-a thu ®-îc tiÒn Céng Céng KÌm theo….. chøng tõ gèc Ng-êi lËp Sè hiÖu TK Nî Cã 131 511 3331 Thµnh tiÒn 214.775.000 21.477.500 236.252.500 KÕ to¸n tr-ëng 4 B¸o c¸o tæng hîp Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - XK Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn thuÕ GTGT Céng kÌm theo….chøng tõ gèc Ng-êi lËp Sè:17 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Thµnh tiÒn Nî Cã 3331 133 25.458.650 25.458.650 KÕ to¸n tr-ëng 5 B¸o c¸o tæng hîp PhÇn IX: kÕ to¸n ho¹t ®éng nghiÖp vô tµi chÝnh bÊt th-êng Ta chØ nghiªn cøu kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , kh«ng theo dâi ho¹t ®éng nghiÖp vô bÊt th-êng . PhÇn X:kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt c¸c nguån vèn KÕ to¸n c¸c lo¹i vèn: Nguån vèn kinh doanh KÕ to¸n c¸c lo¹i quÜ: QuÜ ®Çu t- ph¸t triÓn Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK lo¹i I: 138, 141, 311, 341, 411, 414, 441. Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè Ngµy TK 138 TK 141 TK§¦ Sè ph¸t sinh Nî Cã Sè dNî Cã 81.462.033 14.300.000 TK 311 142.800.000 TK 341 891.900.000 TK 411 1.010.583.681 TK 414 462.664.663 TK 441 193.948.337 6 B¸o c¸o tæng hîp PhÇn XI: c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh S¬ ®å: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK911 TK641,642 TK511 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK531 K/c hµng b¸n TK632 bÞ tr¶ l¹i KÕt chuyÓn gi¸ vèn TK421 L·i Nh×n vµo s¬ ®å trªn muèn x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶I kÕt chuyÓn c¸c TK liªn quan sang TK 911 + KÕt chuyÓn chi phÝ: Nî TK 911: 25.261.476 Cã TK 641: 14.001.870 Cã TK 642: 11.259.606 + KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 511: 46.250.000 Cã TK 531: 46.250.000 + KÕt chuyÓn gÝa vèn hµng b¸n Nî TK 911: 315.128.390 Cã TK 632: 315.128.390 Gi¸ vèn hµng b¸n = 456.566.900 (Tæng TK 632) – 31.438.510 ( Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Nî TK 511: 459.110.000 ( 505.360.000 – 46.250.000 ) Cã TK 911: 459.110.000 7 B¸o c¸o tæng hîp L·i ( lç) = Cã TK 911 – Nî TK 911 NÕu ( + ) : L·i NÕu ( - ) : Lç Cã TK 911 – Nî TK 911 = 459.110.000 – (25.261.476+315.128.390 ) = 118.720.134 KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911: 118.720.134 Cã TK 421: 118.720.134 B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doand th¸ng- 2/2004 §VT: §ång stt chØ tiªu Sè tiÒn 1 Tæng doanh thu 505.360.000 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 46.250.000 3 Doanh thu thuÇn (1) – (2) 459.110.000 4 Gi¸vèn hµng b¸n 315.128.390 5 Lîi nhuËn gép (3) – (4) 143.981.610 6 Chi phÝ qu¶n lý 11.259.606 7 Chi phÝ b¸n hµng 14.001.870 8 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt KD [ (5)-(6+7)] 118.720.134 9 Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 118.720.134 10 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (32%) 37.990.443 11 Tæng lîi nhuËn sau thuÕ (9) – (10) 80.729.691 Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - HN Chøng tõ Sè Ngµy Sè: 18 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n KÕt chuyÓn l·i Céng KÌm theo….chøng tõ gèc Ng-êi lËp Sè hiÖu TK Nî Cã 911 641 Thµnh tiÒn 14.001.870 911 911 642 632 11.259.606 315.128.390 911 421 118.720.134 459.110.000 KÕ to¸n tr-ëng 8 B¸o c¸o tæng hîp Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - HN Chøng tõ Sè Ngµy Sè:19 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Nî Cã KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 511 911 KÌm theo…chøng tõ gèc Ng-êi lËp Thµnh tiÒn 459.110.000 459.110.000 KÕ to¸n tr-ëng Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - HN Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Céng KÌm theo …chøng tõ gèc Ng-êi lËp Sè:20 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Thµnh tiÒn Nî Cã 511 531 46.250.000 46.250.000 KÕ to¸n tr-ëng Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Trang sè: 01 Chøng tõ Sè Ngµy 01 29/2 02 29/2 03 29/2 04 29/2 05 29/2 06 29/2 07 29/2 08 29/2 09 29/2 10 29/2 Sè tiÒn 46.966.938 28.290.350 127.182.000 96.473.000 5.925.000 67.130.000 16.782.500 308.597.662 348.044.100 733.045.320 Chøng tõ Sè Ngµy 11 29/2 12 29/2 13 29/2 14 29/2 15 29/2 16 29/2 17 29/2 18 29/2 19 29/2 20 29/2 Céng Sè tiÒn 346.566.900 101.458.800 31.438.510 198.063.500 271.763.300 236.252.500 25.458.650 459.110.000 459.110.000 46.250.000 9 B¸o c¸o tæng hîp Sæ c¸I – chøng tõ ghi sæ 152 Trang: 01 Sè hiÖu: 111 §¬n vÞ: §ång Sè tiÒn Nî Cã 392.640.000 5.250.000 133 331 331 152 525.000 29.040.000 8.613.000 3.490.000 133 331 349.000 4.895.000 331 153 2.904.000 17.787.000 133 331 627 889.350 46.035.000 32.147.000 133 211 3.214.700 37.000.000 Tªn tµi kho¶n: TiÒn mÆt NT GS 29/2 29/2 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy 314 511 512 316 5/2 7/2 8/2 8/2 29/2 514 10/2 29/2 29/2 515 318 11/2 11/2 29/2 29/2 516 517 14/2 15/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K Mua khuy chám cña cty §.B¾c Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia NK nÑp nhùa cña cty C. Long Tr¶ tiÒn cho cty Ph-¬ng Nam Tr¶ tiÒn cho cty N. C-êng NK bao b× cña cty L.Nguyªn Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó Chi phÝ kh¸c ë bé phËn QLPX 29/2 518 16/2 Mua m¸y thªu dµn cña cty H.Tó 29/2 611 17/2 29/2 612 19/2 Thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng B¸n hµng cho cty M. S¬n thu ®-îc tiÒn 29/2 519 20/2 29/2 520 20/2 29/2 29/2 521 522 21/2 22/2 TK §¦ 133 131 181.900.000 3.700.000 511 72.250.000 3331 Ch t¹m øng l-¬ng cho 641 CNV 642 Tr¶ tiÒn cho cty 331 Petrolimex Chi phÝ vËn chuyÓn 641 Tr¶ tiÒn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 531 cho cty M. S¬n 3331 7.225.000 9.929.300 7.467.200 7.467.200 35.695.000 2.610.000 46.250.000 4.625.000 10 B¸o c¸o tæng hîp 29/2 613 23/2 29/2 523 24/2 29/2 614 24/2 29/2 615 26/2 29/2 29/2 616 617 27/2 28/2 29/2 618 28/2 29/2 619 29/2 Thu tiÒn hµng cña c¬ së ®¹i lý – 3% hoa hång 511 139.641.200 3331 XuÊt tiÒn mÆt göi vµo 112 ng©n hµng Thu tiÒn b¸n hµng cña cty 131 TuÊn ViÖt Thu nöa tiÒn hµng cña cty 511 P.§«ng 3331 Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh 131 Thu tr-íc mét nöa tiÒn cña 131 cty Phong Trang Thu nèt tiÒn hµng cña cty 131 P.§«ng Thu nèt tiÒn hµng cña cty 511 Phong Trang 3331 Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK 13.964.120 Trang: 02 Tªn tµi kho¶n: TiÒn göi ng©n hµng 138.000.000 77.760.000 35.375.000 3.537.500 76.780.000 42.900.000 38.912.500 39.000.000 3.900.000 733.045.320 498.117.150 564.568.170 Sè hiªô: 112 §VT:§ån g NT GS 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy 525 24/2 DiÔn gi¶i TK §¦ Sè d- §K XuÊt tiÒn mÆt göi vµo 111 ng©n hµng Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK Sè tiÒn Nî 952.000.000 138.000.000 Cã 138.000.000 1.090.000.000 11 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 03 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 611 17/2 29/2 613 23/2 29/2 29/2 29/2 423 614 424 23/2 24/2 25/2 29/2 615 26/2 29/2 616 27/2 29/2 617 28/2 29/2 618 28/2 29/2 619 29/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K Thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý 111 511 4.318.800 3331 B¸n hµng cho cty TuÊn 511 ViÖt ch-a thu tiÒn 3331 Thu tiÒn cña cty T. ViÖt 111 B¸n hµng cho cty H. 511 B×nh ch-a thu ®-îc tiÒn 3331 B¸n hµng cho cty 111 P.§«ng thu ®-îc nöa tiÒn hµng Thu tiÒn cña cty H. 111 B×nh Thu nöa tiÒn hµng cña 111 cty P.Trang Thu nèt tiÒn cña cty 111 P.§«ng Thu nèt tiÒn cña cty 511 P.trang 3331 Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK 431.880 70.600.000 Trang: 04 Tªn tµi kho¶n: C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c NT GS TK §¦ Sè hiÖu: 131 §VT:§ång Sè tiÒn Nî Cã 181.900.000 181.900.000 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d- §K S« d- CK 7.060.000 77.660.000 69.800.0000 6.980.000 38.912.500 76.780.000 42.900.000 38.912.500 39.000.000 3.900.000 241.003.180 418.152.500 4.750.680 Sè hiÖu: 138 §VT:VN§ TK Sè tiÒn §¦ Nî Cã 81.462.033 81.462.033 12 B¸o c¸o tæng hîp Trang : 05 Tªn tµi kho¶n: T¹m øng NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 29/2 DiÔn gi¶i TK §¦ Sè d- §K Sè d- CK Trang: 06 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ tr¶ tr-íc NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K Sè d- CK TK §¦ Sè hiÖu: 141 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 14.300.000 14.300.000 Sè hiÖu: 142 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 16.345.000 16.345.000 13 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 07 Tªn tµi kho¶n: Nguyªn liÖu vËt liÖu NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 311 1/2 29/2 312 2/2 29/2 29/2 29/2 411 313 314 2/2 4/2 5/2 29/2 29/2 412 315 6/2 7/2 29/2 29/2 413 316 7/2 8/2 29/2 29/2 317 414 9/2 9/2 29/2 29/2 415 416 10/2 12/2 29/2 29/2 417 319 12/2 13/2 29/2 418 13/2 29/2 420 14/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K NK v¶i cña cty B×nh Minh NK l-ìi trai cña cty H. Gia XuÊt v¶i cho PXSX Nk kho¸ cña cty P.Nam NK Khuy chám cña cty §.B¾c XuÊt l-ìi trai cho PXSX NK m¸c cña cty N.C-êng XuÊt kho¸ cho PXSX NK nÑp nhùa cña cty C.Long NK chØ cña cty P.Phó XuÊt khuy chám cho PXSX XuÊt m¸c cho PXSX XuÊt nÑp nhùa cho PXSX XuÊt chØ cho PXSX NK x¨ng cña cty Petrolimex XuÊt NVL phô cho PXSX XuÊt x¨ng cho PXSX Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK TK §¦ 331 331 621 331 111 621 331 627 111 331 627 Sè hiÖu: 152 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 11.830.000 26.400.000 7.830.000 25.600.000 4.450.000 5.250.000 7.695.000 2.640.000 4.287.500 3.490.000 41.850.000 5.136.000 627 627 2.575.500 3.340.000 627 331 15.178.000 32.450.000 627 211.000 627 32.450.000 124.360.000 96.473.000 39.717.000 14 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 08 Tªn tµi kho¶n: C«ng cô dông cô NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 318 11/2 29/2 419 13/2 DiÔn gi¶i TK §¦ Sè d- §K NK bao b× cña cty bao 111 b× L.Nguyªn XuÊt bao b× cho PXSX 627 C«ng ph¸t sinh Sè sè d- CK 5.925.000 17.787.000 5.925.000 25.612.000 Trang: 09 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang NT GS 29/2 29/2 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy 320 320 320 320 16/2 16/2 16/2 16/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K KÕt chuyÓn CPNVLTT KÕt chuyÓn CPNCTT KÕt chuyÓn CPSXC NK tõ bé phËn SX Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK TK §¦ 621 622 627 155 Trang: 10 Tªn tµi kho¶n:Thµnh phÈm NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 29/2 29/2 29/2 320 421 42 321 16/2 19/2 19/2 23/2 29/2 29/2 29/2 29/2 423 424 425 426 23/2 25/2 26/2 28/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K NK tõ bé phËn SX B¸n cho cty M.S¬n ChuyÓn sang kho ®¹i lý NK hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña cty M/S¬n B¸n cho cty TuÊn ViÖt B¸n cho cty H. B×nh B¸n cho cty P. §«ng B¸n cho cty P.Trang Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK TK §¦ 154 632 157 632 632 632 632 632 Sè hiÖu: 153 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 23.750.000 17.787.000 Sè hiÖu: 154 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî 39.457.967 33.295.000 68.270.300 207.032.362 Cã 384.044.100 308.597.622 384.044.100 51.489 Sè hiÖu: 155 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 18.115.000 348.044.100 49.188.350 101.458.800 31.438.510 49.018.500 45.421.000 47.466.000 54.014.250 379.482.610 346.566.900 51.030.710 15 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 11 Tªn tµi kho¶n: Hµng göi b¸n NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 422 29/2 613 DiÔn gi¶i TK §¦ Nî Sè d- §K 19/2 ChuyÓn sang kho ®¹i lý 23/2 B¸o c¸o b¸n hµng cña cë¬ ®¹i lý Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK 155 632 29/2 Chøng tõ Sè Ngµy 28 16/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K Mua m¸y thªu dµn cña cty H.Tó Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK TK §¦ 111 Chøng tõ Sè Ngµy 29/2 29/2 18/2 29/2 18/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K TrÝch khÊu hao ë bé phËn SX trÝch khÊu hao ë bé phËn b¸n hµng TrÝch khÊu hao ë bé phËn QLDN Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK 101.458.800 101.458.800 Sè hiÖu: 211 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 1.835.600.000 37.000.000 37.000.000 1.872.600.000 Trang: 13 Tªn tµi kho¶n: KhÊu hao TSC§ NT GS Cã 101.458.800 101.458.800 0 Trang: 12 Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh NT GS Sè hiÖu: 157 §VT:VN§ Sè tiÒn 627 Sè hiÖu: 214 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 19.163.319 41.711.962 641 1.462.570 642 3.792.406 TK §¦ 46.966.938 66.130.257 16 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 14 Tªn tµi kho¶n: Vay ng¾n h¹n NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè hiÖu: 311 TK §¦ Sè d- §K Sè d- CK Trang :15 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 311 1/2 29/2 312 2/2 29/2 313 4/2 29/2 314 7/2 29/2 511 7/2 29/2 29/2 512 315 8/2 9/2 29/2 29/2 514 515 9/2 11/2 29/2 319 13/2 29/2 29/2 517 522 14/2 20/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K Mua v¶i cña cty B.Minh ch-a tr¶ tiÒn Mua l-ìi trai cña cty H.Gia ch-a tr¶ tiÒn Mua kho¸ cña cty P.Nam ch-a tr¶ tiÒn Mua m¸c cña cty N. C-êng ch-a tr¶ tiÒn Tra tiÒn cho cty B.Minh Tr¶ tiÒn cho cty H.gia Mua chØ cña cty P.Phó ch-a tr¶ tiÒn Tr¶ tiÒn cho cty P.nam Tr¶ tiÒn cho cty N.C-êng Mua x¨ng cña cty Petrolimex Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK Nî §VT:VN§ Sè tiÒn Cã 142.800.000 142.800.000 152 Sè hiÖu: 331 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 42.960.000 29.040.000 152 8.613.000 152 4.895.000 152 2.904.000 TK §¦ 111 29.040.000 111 152 8.613.000 111 111 4.895.000 2.904.000 46.035.000 152 111 111 35.695.000 46.035.000 35.695.000 127.182.000 127.182.000 42.960.000 17 B¸o c¸o tæng hîp Trang : 16 Tªn tµi kho¶n: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n-íc NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 231948 19/2 29/2 321 22/2 29/2 613 19/2 29/2 613 29/2 231949 23/2 29/2 231950 25/2 29/2 231951 26/2 29/2 231951 29/2 231952 26/2 29/2 29/2 231952 29/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K B¸n hµng cho cty M.S¬n NK hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý B¸n hµng cho cty T. ViÖt B¸n hµng cho cty H¶i B×nh B¸n hµng cho cty P. §«ng B¸n hµng cho cty P.Trang KÕt chuyÓn thuÕ Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK TK §¦ 111 111 Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 15/2 29/2 15/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d- §K TÝnh ra l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TT SX TÝnh ra l-¬ng ph¶i tr¶ CNV PX TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK . 4.625.000 111 13.964.120 131 431.880 7.060.000 131 6.980.000 131 3.537.500 111 131 3.537.500 3.900.000 111 133 3.900.0000 Trang: 17 Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn NT GS Sè hiÖu: 333 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 13.630.000 7.225.000 25.485.650 30.110.650 50.536.000 33.166.000 622 Sè hiÖu: 334 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 26.890.000 57.370.000 627 9.760.000 TK §¦ 338 4.027.800 4.027.800 67.130.000 46.642.500 18 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 18 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d- §K TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña CNTTSX TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña CNV PX TrÝch BHXHY, BHYT, KPC§ cña CNV Céng Sè d- CK 29/2 29/2 29/2 Sè hiÖu: 338 §VT:VN§ TK §¦ Sè tiÒn Nî 622 Cã 29.860.000 10.900.300 627 1.854.400 334 4.027.800 16.782.500 46.642.500 Trang: 19 Tªn tµi kho¶n: Vay dµi h¹n Sè hiÖu: 341 §VT:VN§ NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i TK §¦ Sè d- §K Sè d- CK Sè tiÒn Nî Cã 891.900.000 891.900.000 Trang: 20 Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d- §K Sè d- CK Sè hiÖu: 411 TK §¦ Nî §VT:VN§ Sè tiÒn Cã 1.010.000.000 1.010.000.000 19 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 21 Tªn tµi kho¶n: QuÜ ®Çu t- ph¸t triÓn NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè hiÖu: 414 TK §¦ Nî Sè d- §K Sè d- CK Trang: 22 Tªn tµi kho¶n: Lîi nhËn ch-a ph©n phèi NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d- §K KÕt chuyÓn doanh thu Céng sè ph¸t sinh Sè d- CK Sè hiÖu:421 TK §¦ 911 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d- §K Sè d- CK Nî Sè tiÒn Cã 670.000.000 118.721.134 118.721.134 788.720.134 Trang: 23 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu néi bé kh¸c NT GS 29/2 29/2 Sè tiÒn Cã 462.664.663 462.664.663 Sè hiÖu: 441 TK §¦ Sè tiÒn Nî Cã 193.948.337 193.948.337 20
- Xem thêm -