Tài liệu Khái quát hệ thống starex-vk

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 349 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Khái quát hệ thống STAREX-VK
STAREX-VK SYSTEM Môc lôc Môc lôc Môc lôc Trang Trang.....................................................1 Ch¬ng I: KH¸I qu¸t hÖ thèng STAREX-VK.................................................5 I. Giíi thiÖu chung..................................................................................................5 II. C¸c kh¶ n¨ng vµ ®Æc tÝnh cña hÖ thèng............................................5 II.1. CÊu tróc ®iÒu khiÓn ph©n bè............................................................................................................6 II.3. CHILL/SDL - ng«n ng÷ lËp tr×nh......................................................................................................6 II.4. HÖ ®iÒu hµnh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu DBMS.....................................................................................6 II.5. Ph¹m vi øng dông.............................................................................................................................6 II.6. Kh¶ n¨ng vËn hµnh vµ b¶o dìng....................................................................................................6 III. CÊu h×nh hÖ thèng .............................................7 IV. Ph©n hÖ vÖ tinh..................................................................................................8 IV.1. CÊu h×nh ph©n hÖ vÖ tinh................................................................................................................8 IV.2. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ph©n hÖ vÖ tinh.....................................................................................8 IV.2.1. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp................................................................................................................... 8 IV.2.2. Kh¶ n¨ng ghi cíc vµ c¸c th«ng tin kh¸c...............................................................................................9 IV.2.3. Kh¶ n¨ng t¹o th«ng b¸o.......................................................................................................................... 9 IV.2.4. Kh¶ n¨ng t¹o tÝn hiÖu ®ång bé............................................................................................................... 9 IV.2.5. Kh¶ n¨ng giao tiÕp ngêi m¸y.................................................................................................................. 9 IV.2.6. Kh¶ n¨ng thèng kª.................................................................................................................................. 9 V. c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cho thuª bao (special service)................9 Ch¬ng II: cÊu tróc hÖ thèng STAREX-VK...............................................13 i. Ph©n hÖ CS..............................................................................................................14 I.1. Chøc n¨ng chÝnh cña CS.................................................................................................................14 I.2. CÊu h×nh cña ph©n hÖ CS................................................................................................................15 I.2.1. Vi xö lý OCP.............................................................................................................................................. 16 I.2.2. Vi xö lý ICP............................................................................................................................................... 17 I.2.3. I/O Port...................................................................................................................................................... 18 I.2.4. Khèi CMDC............................................................................................................................................... 18 I.2.5. Khèi FAIU.................................................................................................................................................. 18 II. Ph©n hÖ IS..............................................................................................................19 II.1. Chøc n¨ng chÝnh cña IS.................................................................................................................20 II.2. CÊu h×nh cña IS...............................................................................................................................20 II.2.1. Vi xö lý ISP............................................................................................................................................... 21 VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-1 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Môc lôc II.2.2. Vi xö lý NTP............................................................................................................................................. 22 II.2.3. §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch kh«ng gian SSDC......................................................................................... 22 II.2.4. §iÒu khiÓn ®ång bé m¹ng NSDC........................................................................................................... 22 II.2.5. Khèi ®iÒu khiÓn kÕt nèi d÷ liÖu trung t©m CLDC..................................................................................22 II.2.6. Khèi ®iÒu khiÓn giao tiÕp kÕt nèi víi Host HLDC.................................................................................23 II.2.7. Khèi ®iÒu khiÓn giao tiÕp ....................................................................................................................... 23 II.2.8. Khèi chuyÓn m¹ch kh«ng gian ............................................................................................................. 23 II.2.9. Khèi ®ång bé m¹ng NESU...................................................................................................................... 25 II.2.10. Khèi kÕt nèi d÷ liÖu trung t©m CDLU................................................................................................... 27 II.2.11. Khèi biÕn ®æi tèc ®é c¸c ®êng Highway (cña c¸c vÖ tinh) HRCU ....................................................29 II.2.12. Khèi giao tiÕp víi vÖ tinh CDTU........................................................................................................... 31 III. Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch SS............................................................................32 III.1. Chøc n¨ng cña SS.........................................................................................................................35 III.2. CÊu h×nh cña SS vµ chøc n¨ng cña c¸c khèi..............................................................................35 III.2.1. Vi xö lý chÝnh SSP.................................................................................................................................. 37 III.2.2. Khèi ®iÒu khiÓn thuª bao SUDC .......................................................................................................... 37 III.2.3. Khèi ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DCDC.......................................................................................38 III.2.4. Khèi ®iÒu khiÓn giao tiÕp víi dÞch vô GSDC........................................................................................38 III.2.5. Khèi ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch thêi gian TSDC....................................................................................38 III.2.6. Khèi ASIU (giao tiÕp thuª bao t¬ng tù)................................................................................................ 38 III.2.7. Khèi giao tiÕp trung kÕ sè E1 DCIU...................................................................................................... 40 III.2.8. Khèi giao tiÕp c¸c dÞch vô néi h¹t LSIU............................................................................................... 42 III.2.9. Khèi t¹o chu«ng RIGU........................................................................................................................... 43 III.2.10. Khèi t¹o c¸c b¶n tin th«ng b¸o VMHU............................................................................................... 44 III.2.11. Khèi trén cuéc gäi COMU.................................................................................................................... 45 III.2.12. Khèi chuyÓn m¹ch thêi gian TSLU..................................................................................................... 46 III.2.13. Khèi test thuª bao TECU..................................................................................................................... 48 III.2.14. Khèi Test tû lÖ lçi bit BETU................................................................................................................. 49 III.2.15. Khèi giao tiÕp V5.2 VSIU...................................................................................................................... 50 IV. VÖ tinh RSS...........................................................................................................51 IV.1. Chøc n¨ng cña vÖ tinh .................................................................................................................51 IV.2. CÊu h×nh cña vÖ tinh ....................................................................................................................52 IV.3. Giao tiÕp gi÷a HOST vµ vÖ tinh ...................................................................................................54 IV.4. Tr¹ng th¸i Stand alone cña vÖ tinh .............................................................................................54 IV.4.1. ChuyÓn sang tr¹ng th¸i stand alone khi ®êng truyÒn bÞ mÊt.............................................................54 VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-2 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Môc lôc IV.4.2. Tù xö lý cuéc gäi .................................................................................................................................. 55 IV.4.3. Chøc n¨ng tÝnh cíc............................................................................................................................... 55 IV.4.4. Chøc n¨ng thèng kª.............................................................................................................................. 55 IV.4.5. Chøc n¨ng th«ng b¸o tr¹ng th¸i Emergency......................................................................................55 IV.4.6. Chøc n¨ng xö lý d÷ liÖu ....................................................................................................................... 55 IV.4.7. Chøc n¨ng ®ång bé m¹ng..................................................................................................................... 56 V. Ph©n hÖ vÖ tinh RSE.........................................................................................56 VI. Xö lý cuéc gäi..................................................................................................57 VII. M¹ng IPC..............................................................................................................60 VIII. Charging (cíc)..............................................................................................62 VIII.1. Tæng quan....................................................................................................................................62 VIII.2. C¸c thñ tôc xö lý d÷ liÖu cíc......................................................................................................64 VIII.3. Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña khèi tÝnh cíc...................................................................................65 VIII. 3.1. Khèi CDGU (Charging Data Generation Unit)...................................................................................65 VIII.3.2. Khèi CHAU (CHarging and Accounting Unit)....................................................................................66 VIII.3.3. Khèi CHCU (CHarging Controller Unit).............................................................................................. 66 VIII.3.4. Khèi CHVU (CHarging Verification Unit)............................................................................................ 67 VIII.3.5. Khèi RCHU (Remote Charging data Handing Unit)...........................................................................68 IX. CÊu tróc dù phßng........................................................................................68 IX.1. Dù phßng phÇn ®iÒu khiÓn...........................................................................................................69 IX.1.1. Dù phßng ho¹t ®éng theo kiÓu dù phßng nãng (Active/Standby).....................................................69 IX.1.2. Dù phßng ho¹t ®éng theo kiÓu ph©n chia t¶i......................................................................................69 IX.2. Dù phßng c¸c tuyÕn sè liÖu .........................................................................................................70 IX.3. Dù phßng cho m¹ng IPC...............................................................................................................71 IX.3.1. §èi víi CS vµ IS..................................................................................................................................... 72 IX.3.2. §èi víi c¸c SS ë trong HOST................................................................................................................ 72 IX.3.3. §èi víi c¸c vÖ tinh ................................................................................................................................ 72 X. hÖ thèng b¸o hiÖu ..........................................................................................73 X.1. HÖ thèng b¸o hiÖu..........................................................................................................................73 X.1.1. HÖ thèng b¸o hiÖu thuª bao................................................................................................................... 73 X.1.1.1. Thuª bao gäi dïng tÝn hiÖu xung....................................................................................................... 73 X.1.1.2. Thuª bao gäi dïng tÝn hiÖu m· ®a tÇn .............................................................................................. 73 X.1.2. HÖ thèng b¸o hiÖu liªn ®µi .................................................................................................................... 74 X.1.2.1. TÝn hiÖu LD (Loop Decadic ).............................................................................................................. 74 X.1.2.2. TÝn hiÖu R2 - MFC ............................................................................................................................ 74 X.2. HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung (CCS No7)..................................................................................74 VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-3 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Môc lôc XI. chøc n¨ng isdn cña tæng ®µI starex-vk.........................................75 XI.1. Giao tiÕp cæng c¬ b¶n 2B + D.......................................................................................................76 XI.2. Giao tiÕp cæng s¬ cÊp 30B+D.......................................................................................................77 XII. CÊu tróc phÇn mÒm cña tæng ®µi STAREX-VK..............................79 XII.1. Tæng quan.....................................................................................................................................79 XII.2. §Æc ®iÓm cña phÇn mÒm.............................................................................................................79 XII.3. HÖ ®iÒu hµnh.................................................................................................................................79 XII.4. HÖ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu DBMS...................................................................................................79 XII.5. C¸c phÇn mÒm øng dông.............................................................................................................80 Ch¬ng III: chøc n¨ng chÝnh cña c¸c b¶ng m¹ch..............................83 VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-4 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK Ch¬ng I: KH¸I qu¸t hÖ thèng STAREX-VK I. Giíi thiÖu chung HÖ thèng chuyÓn m¹ch STAREX-VK lµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch ®iÖn tö tiªu chuÈn do tËp ®oµn LGE (Hµn Quèc) vµ C«ng ty VKX nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. STAREX-VK ®îc dïng cho chøc n¨ng chuyÓn m¹ch ë tÊt c¶ c¸c møc cña m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng bao gåm: ChuyÓn m¹ch néi h¹t (local), chuyÓn m¹ch néi h¹t/chuyÓn tiÕp (local/tandem), chuyÓn m¹ch chuyÓn tiÕp (toll)...hÖ thèng cã thÓ ®ãng vai trß trung chuyÓn mét c¸ch mÒm dÎo gi÷a c¸c m¹ng nh m¹ng th«ng minh (IN), m¹ng sè ®a dÞch vô (ISDN), m¹ng di ®éng c«ng céng (PLMN). KÝch cì, kh¶ n¨ng, ®é linh ®éng cña c¸c dÞch vô vµ sù t¬ng thÝch víi m¹ng cña tæng ®µi STAREX-VK cung cÊp cho ngêi sö dông møc vËn hµnh cao nhÊt vµ c¸c ph¹m øng dông réng lín. §¹t ®îc ®iÒu nµy lµ nhê c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt nh lµ c«ng nghÖ m¸y tÝnh, chÊt b¸n dÉn, c«ng nghÖ viÔn th«ng vµ c«ng nghÖ phÇn mÒm cã s½n. H¬n n÷a, phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña tæng ®µi ®îc module ho¸, do ®ã cho phÐp dÔ dµng t¬ng thÝch víi c¸c m¹ng líi ®a d¹ng kh¸c, c¸c chøc n¨ng cã thÓ thªm vµo hoÆc söa ®æi mét c¸ch dÔ dµng. Còng nh c¸c hÖ thèng tæng ®µi tiªn tiÕn kh¸c, tæng ®µi STAREX-VK cung cÊp chøc n¨ng ISDN (2B+D, 30B+D ), hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7, vµ c¸c ph¬ng thøc xö lý gãi. Trong mét t¬ng lai gÇn, kh¶ n¨ng cña tæng ®µi sÏ ®îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ b»ng viÖc cung cÊp chøc n¨ng ISDN b¨ng réng mµ kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi cÊu tróc c¬ b¶n. Nh÷ng u ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng: -CÊu tróc hÖ thèng mÒm dÎo, dÔ dµng t¬ng thÝch víi nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ thªm chøc n¨ng míi. -DÔ dµng vËn hµnh vµ khai th¸c, cung cÊp cho ngêi dïng nh÷ng chøc n¨ng vµ dÞch vô hoµn h¶o. -§é tin cËy vµ ®é an toµn cao. -Tèi thiÓu ho¸ gi¸ thµnh b¶o dìng vµ dÔ dµng n©ng cÊp hÖ thèng. -§îc øng dông c«ng nghÖ c¸p quang míi. -Dung lîng lín, thÝch øng víi c¸c thµnh phè lín II. C¸c kh¶ n¨ng vµ ®Æc tÝnh cña hÖ thèng Tæng ®µi STAREX-VK cã dung lîng tèi ®a lµ 120.000 thuª bao vµ 60.000 trung kÕ. Nã ®îc thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ph©n bè tèi u. Nã cã thÓ VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-5 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK chuyÓn m¹ch cho mét lu lîng lªn ®Õn 26.000 erlang vµ kh¶ n¨ng xö lý cuéc gäi giê cao ®iÓm lµ 1.500.000 BHCA. Tû lÖ tËp trung cã thÓ ®îc thay ®æi mét c¸ch linh ®éng tõ 8/1 ®Õn 1/1. II.1. CÊu tróc ®iÒu khiÓn ph©n bè Tæng ®µi ®îc thiÕt kÕ víi cÊu tróc ph©n bè ®iÒu khiÓn sö dông c¸c bé xö lý 32 bit, do ®ã ®¶m b¶o ®é module ho¸ vµ ®é tin cËy ë tû lÖ cao. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ®îc cÊu h×nh theo hai møc : Møc cao vµ møc thÊp. + §iÒu khiÓn møc cao thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ë møc cao nh: xö lý cuéc gäi, ph©n tÝch sè, ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch, qu¶n lý vµ b¶o dìng hÖ thèng,... + §iÒu khiÓn møc thÊp nh: gi¸m s¸t thuª bao, xö lý b¸o hiÖu,... §Ó tèi u viÖc ®iÒu hµnh c¸c tiÕn tr×nh nµy, tæng ®µi ®îc trang bÞ mét hÖ ®iÒu hµnh xö lý song song theo thêi gian thùc gäi lµ VKOS. HÖ ®iÒu hµnh nµy trî gióp tÝnh song song cña ng«n ng÷ CHILL (Ng«n ng÷ bËc cao cña CCITT), mét ng«n ng÷ thiÕt kÕ phÇn mÒm øng dông cña hÖ thèng tæng ®µi STAREXVK. II.3. CHILL/SDL - ng«n ng÷ lËp tr×nh Ng«n ng÷ CHILL ®îc sö dông trong tæng ®µi STAREX-VK cho viÖc lËp tr×nh phÇn mÒm vµ SDL (Specification Discription Language- Ng«n ng÷ m« t¶ ®Æc tÝnh) ®Ó m« t¶ c¸c vÊn ®Ò. HiÖu suÊt cña phÇn mÒm ®îc c¶i thiÖn vµ kh¶ n¨ng b¶o dìng hÖ thèng trë nªn tèi u ho¸ khi sö dông c¸c ng«n ng÷ bËc cao nµy. II.4. HÖ ®iÒu hµnh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu DBMS §iÒu cèt yÕu sö dông DBMS lµ nã cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch tèi u trong mét hÖ thèng d÷ liÖu lín nh STAREX-VK. Tæng ®µi cßn cã mét bé nhí chÝnh dµnh cho DBMS mét c¸ch riªng biÖt, cho phÐp cã thÓ truy nhËp, söa ®æi, s¾p xÕp vµ t¹o tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu mét c¸ch tèi u. II.5. Ph¹m vi øng dông Kh«ng nh thêi ®iÓm khi c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch ®îc thiÕt kÕ phôc vô mét môc ®Ých riªng biÖt, viÖc thiÕt kÕ tæng ®µi STAREX-VK ®îc thiÕt kÕ cã c©n nh¾c cÈn thËn, quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng tèi u, kh¶ n¨ng thÝch øng víi c«ng nghÖ míi, ®é linh ®éng, do ®ã nã cã thÓ cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®a d¹ng vµ ph¹m vi øng dông réng lín. II.6. Kh¶ n¨ng vËn hµnh vµ b¶o dìng Kh¸c víi c¸c thÕ hÖ tæng ®µi tríc, tæng ®µi STAREX-VK ®· ®îc chó träng ®Æc biÖt vÒ kh¶ n¨ng chÈn ®o¸n lçi trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tæng ®µi. VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-6 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK Tæng ®µi cung cÊp cho ngêi vËn hµnh c¸c c«ng cô b¶o dìng hÕt søc hiÖu qu¶ vµ ®¬n gi¶n, ®ång thêi còng cung cÊp c¸c giao diÖn vµo ra tiÖn lîi cho ngêi qu¶n lý vËn hµnh vµ thao t¸c. Tæng ®µi cã hÖ qu¶n lý vµo ra sö dông c¸c lùa chän chi tiÕt nh»m trî gióp cho ngêi ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc, thao t¸c vµo ra, ®ång thêi còng ®îc trang bÞ hÖ thèng phÇn mÒm qu¶n lý b»ng ®å ho¹, do ®ã c«ng viÖc ph¸t hiÖn sai háng phÇn cøng, còng nh c¸c lo¹i c¶nh b¸o sÏ trë nªn rÊt ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. III. CÊu h×nh hÖ thèng • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C¸c th«ng sè ®Æc trng Dung lîng thuª bao Sè trung kÕ (Víi tæng ®µi toll ) Lu lîng ( Erlang) kh¶ n¨ng xö lý cuéc gäi giê cao ®iÓm Sè ph©n hÖ chuyÓn m¹ch tèi ®a Sè tæng ®µi vÖ tinh tèi ®a bé xö lý chÝnh cña is bé xö lý chÝnh cña CS sè ®êng trung kÕ cña mçi ph©n hÖ sè thuª bao cña mçi b¶ng m¹ch cÊu tróc m¹ng chuyÓn m¹ch chuyÓn m¹ch kh«ng gian bé nhí chÝnh bé xö lý chÝnh thiÕt bÞ truyÒn th«ng tin gi÷a c¸c bé xö lý æ ®Üa cøng æ b¨ng tõ cæng vµo/ ra b¸o hiÖu liªn ®µi ng«n ng÷ lËp tr×nh isdn Kh¶ n¨ng 120.000 30000 60000 26.000 1.500.000 BHCA 44 ss 32 RS ISp, ntp Icp, ocp 1920 32 t-s-t 64*64 16/32/48/64 MB 32 bit Global bus 6*2 GByte 3 MT 16 No7, R2 MFC CHILL, C, ASSembly BRI, PRI, BAMI VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange I-7 STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK IV. Ph©n hÖ vÖ tinh IV.1. CÊu h×nh ph©n hÖ vÖ tinh • Dung lîng thuª bao Thuª bao t¬ng tù 8192 Truy nhËp c¬ së ISDN 2048 Trung kÕ 1920 • Lu Lîng (erlang) 430 • Kh¶ n¨ng xö lý cuéc gäi giê cao ®iÓm 40.000 BHCA • æ ®Üa 1*2 GB • Cæng vµo/ ra 2 Port IV.2. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ph©n hÖ vÖ tinh VÒ c¬ b¶n, ph©n hÖ vÖ tinh ho¹t ®éng gièng nh nét ph©n hÖ thuª bao t¹i tæng ®µi HOST. Ngoµi ra nã cßn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c ®Ó phï hîp víi vai trß ®iÒu khiÓn c¸ch xa tæng ®µi HOST. IV.2.1. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp Khi ®êng truyÒn nèi gi÷a tr¹m vÖ tinh vµ tæng ®µi HOST b×nh thêng (®êng truyÒn cã thÓ lµ c¸p quang, viba, hoÆc ®êng PCM) th× mäi tÝnh n¨ng thuª bao ho¹t ®éng ë tr¹m vÖ tinh gièng hÖt tÝnh n¨ng thuª bao ho¹t ®éng ë tæng ®µi HOST. Nhng nÕu ®êng truyÒn trªn cã sù cè, viÖc liªn l¹c gi÷a tr¹m vÖ tinh vµ HOST bÞ gi¸n ®o¹n th× tr¹m vÖ tinh ho¹t ®éng ®éc lËp. C¸c thuª bao thuéc néi bé vÖ tinh vÉn liªn l¹c b×nh thêng. C¸c th«ng tin vÒ cíc ®îc lu gi÷ ngay trªn æ ®Üa cña tr¹m vÖ tinh. Khi ®êng truyÒn ®îc phôc håi th× c¸c th«ng tin ®ã ®îc göi vÒ HOST ®Ó xö lý. Trong qu¸ tr×nh thiÕt lËp cuéc gäi, th«ng qua ph©n tÝch tiÒn tè (prefix), nÕu cuéc gäi chØ diÔn ra víi thuª bao t¹i néi bé vÖ tinh th× c¸c th«ng tin tho¹i kh«ng cÇn ph¶i nèi qua trêng chuyÓn m¹ch kh«ng gian t¹i HOST. Víi ®Æc tÝnh nµy lµm gi¶m t¾c nghÏn lu lîng th«ng tin, ®i ®Õn gi¶m chi phÝ thiÕt lËp ®êng truyÒn sè gi÷a tr¹m vÖ tinh vµ HOST. VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-8 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK IV.2.2. Kh¶ n¨ng ghi cíc vµ c¸c th«ng tin kh¸c Ph©n hÖ vÖ tinh cã thiÕt kÕ mét æ ®Üa cøng nh»m ghi t¹m thêi c¸c th«ng tin cíc, tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña tæng ®µi, khi mÊt ®êng truyÒn vÒ HOST. Sau khi ®êng truyÒn ®îc phôc håi, c¸c th«ng tin nµy sÏ ®îc göi vÒ tæng ®µi HOST. IV.2.3. Kh¶ n¨ng t¹o th«ng b¸o ë ph©n hÖ vÖ tinh cã riªng mét bé t¹o th«ng b¸o, khi ®êng truyÒn vÒ tæng ®µi HOST cã sù cè th× c¸c th«ng tin nµy sÏ ®îc tù ®éng ph¸t ra. IV.2.4. Kh¶ n¨ng t¹o tÝn hiÖu ®ång bé Khi ®êng truyÒn vÒ tæng ®µi HOST b×nh thêng th× tr¹m vÖ tinh sÏ nhËn tÝn hiÖu ®ång bé tõ tæng ®µi HOST. NÕu cã sù cè vÒ tæng ®µi HOST, b¶n th©n ph©n hÖ vÖ tinh sÏ sö dông ngay tÝn hiÖu ®ång bé t¹i chç ®Ó ®ång bé cho toµn hÖ thèng. IV.2.5. Kh¶ n¨ng giao tiÕp ngêi m¸y Ph©n hÖ vÖ tinh cã c¸c cæng vµo/ra gióp ngêi khai th¸c cã thÓ kiÓm tra d÷ liÖu, set-up hÖ thèng vµ qu¶n lý, b¶o dìng hÖ thèng. IV.2.6. Kh¶ n¨ng thèng kª Do cã æ ®Üa cøng ®Æt ngay t¹i ph©n hÖ vÖ tinh, nªn mäi t×nh tr¹ng cña hÖ thèng còng nh c¸c th«ng b¸o ®îc lu gi÷ ngay trong æ ®Üa cøng díi d¹ng thèng kª. Ngêi khai th¸c cã thÓ qua c¸c d÷ liÖu thèng kª nµy ®Ó ph©n tÝch vµ dÔ dµng lo¹i bá sù cè. V. c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cho thuª bao (special service) 1) DÞch vô v¾ng mÆt ABS (Absentee Service) VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-9 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK Cã thÓ thùc hiÖn tøc thêi hoÆc ®Õn mét thêi ®iÓm sau ®ã míi cã t¸c dông 2) DÞch vô v¾ng mÆt CABS (Compound ABS) DÞch vô nµy sÏ th«ng b¸o cho thuª bao gäi ®Õn thuª bao cã dÞch vô biÕt thuª bao nµy ®ang v¾ng mÆt vµ thêi ®iÓm thuª bao ®ã sÏ cã mÆt hay khi dÞch vô mÊt t¸c dông. 3) DÞch vô quay sè t¾t ABD (Abbreviated Dialing) Mét thuª bao cã dÞch vô nµy cã thÓ nhí ®îc 20 sè m¸y b»ng c¸ch ghi vµ quay t¾t trªn phÝm bÊm cña m¸y ®iÖn tho¹i. 4) DÞch vô ®êng d©y Êm WML (Warm Line) Mçi khi thuª bao nhÊc m¸y vµ kh«ng quay sè th× sau 5 gi©y cuéc gäi sÏ ®îc thiÕt lËp tù ®éng ®Õn sè thuª bao ®· ®Æt tríc. 5) DÞch vô chê cuéc gäi CAW (Call Waiting) vµ CCW (Cancel Call Waiting) Thuª bao A ®îc ®¨ng ký c¶ dÞch vô CAW vµ CCW. Khi mét cuéc gäi ®îc thiÕt lËp gi÷a A vµ B. NÕu thuª bao C gäi ®Õn A th× C nghe thÊy Ring Back Tone cßn A nghe thÊy Waiting Tone. Thuª bao A Ên phÝm Flash ®Ó nãi chuyÖn víi C, Ên Flash tiÕp th× nãi chuyÖn víi B. Khi cha hÕt thêi gian CAW_TONE nÕu A ®Æt m¸y th× sÏ ®æ chu«ng A nhÊc m¸y th× A cã thÓ nãi chuyÖn ®îc víi C. Chøc n¨ng cña CCW: Tríc khi A gäi B, A quay * 40 *, khi nghe thÊy confirm tone th× A quay tiÕp sè cña B. Khi A vµ B ®ang nãi chuyÖn nÕu C gäi cho A th× C nghe thÊy ©m b¸o bËn. Khi A ®Æt m¸y chøc n¨ng nµy tù ®éng bÞ huû bá. Trong khi nãi chuyÖn gi÷a A vµ B, A bÊm phÝm Flash vµ quay * 40 * th× A nghe thÊy confirm tone, B nghe thÊy holding Tone. A Ên Flash tiÕp ®Ó nãi chuyÖn víi B. NÕu C gäi cho A th× C nghe thÊy ©m b¸o bËn. 7) DÞch vô chuyÓn híng cuéc gäi CFW (Call Forwarding) DÞch vô nµy cã thÓ chuyÓn cho c¸c m¸y trong néi tØnh hoÆc liªn tØnh vµ Quèc tÕ. §iÒu kiÖn chuyÓn: Cã thÓ chuyÓn mäi cuéc gäi ®Õn thuª bao ®¨ng ký dÞch vô hoÆc khi thuª bao bËn hoÆc khi thuª bao kh«ng nhÊc m¸y sau 15 gi©y. 8) DÞch vô chuyÓn cuéc gäi CTR (Call Tranfer) Khi thuª bao B gäi cho thuª bao A vµ nãi chuyÖn b×nh thêng, sau ®ã thuª bao A Ên Flash vµ *20 + sè m¸y cña thuª bao C* th× thuª bao C sÏ rung chu«ng vµ thuª bao A ®Æt m¸y cßn thuª bao B vµ C nãi chuyÖn b×nh thêng. 9) DÞch vô Call Holding ( gi÷ cuéc gäi) VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-10 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK Thuª bao B gäi cho thuª bao A vµ nãi chuyÖn b×nh thêng, nÕu thuª bao A Ên phÝm Flash th× thuª bao B nghe thÊy Holding Tone, thuª bao A nghe thÊy Dial Tone (mêi quay sè) vµ nÕu thuª bao A quay * 50 + sè m¸y cña thuª bao C * ®Ó nãi chuyÖn víi C. Sau ®ã thuª bao A lÇn lît Ên Flash ®Ó nãi chuyÖn víi tõng thuª bao B vµ C. 10) DÞch vô th«ng b¸o ®õng lµm phiÒn DND Khi thuª bao A ®¨ng ký dÞch vô nµy, nÕu thuª bao B gäi ®Õn A, th× B sÏ nghe thÊy b¶n tin th«ng b¸o ®õng lµm phiÒn. DÞch vô nµy cã thÓ ®îc thùc hiÖn tøc thêi hoÆc ®Õn mét thêi ®iÓm sau ®ã dÞch vô míi cã t¸c dông. 11) DÞch vô ®¨ng ký cuéc gäi (REG) NÕu thuª bao A cã ®¨ng ký dÞch vô nµy th× khi A gäi cho thuª bao B nhng B ®ang bËn A sÏ nghe thÊy ©m b¸o bËn. Thuª bao A Ên phÝm Flash vµ quay *10* th× A sÏ nghe thÊy Confirm Tone, råi ®Æt m¸y. Khi thuª bao B rçi th× thuª bao B sÏ rung chu«ng tríc, nÕu B nhÊc m¸y nghe thÊy Holding Tone vµ lóc nµy thuª bao A míi rung chu«ng, nÕu thuª bao A nhÊc m¸y th× nãi chuyÖn ®îc víi B. 12) DÞch vô h¹n chÕ cuéc gäi CRU Thuª bao ®¨ng ký dÞch vô nµy cã thÓ tù h¹n chÕ ®îc c¸c cuéc gäi liªn tØnh, Quèc tÕ,...b»ng c¸ch dïng c¸c phÝm cña m¸y ®iÖn tho¹i. 14) DÞch vô b¸o thøc WKP Tæng ®µi STAREX-VK cã thÓ cung cÊp dÞch vô b¸o thøc cho c¸c thuª bao trong mét ngµy hoÆc cho mäi ngµy. 15) DÞch vô b¾t gi÷ MAL DÞch vô nµy ®Ó xem sè chñ gäi vµ bÞ gäi. Tæng ®µi STAREX-VK cung cÊp 3 kiÓu b¾t gi÷ ®ã lµ: khi thuª bao rung chu«ng, khi thuª bao nhÊc m¸y vµ khi thuª bao nhÊc m¸y vµ Ên Flash 16) DÞch vô chÆn c¸c cuéc gäi SCR DÞch vô nµy cã thÓ cÊm tèi ®a 10 sè m¸y kh«ng ®îc gäi ®Õn thuª bao cã ®¨ng ký dÞch vô nµy. 17) DÞch vô Selective Ring SLR DÞch vô nµy cho phÐp tèi ®a cã 5 sè m¸y gäi ®Õn thuª bao cã dÞch vô cã kiÓu ®æ chu«ng kh¸c nhau. 18) DÞch vô kho¸ c¸c dÞch vô kh¸c KEY DÞch vô nµy chØ cho phÐp nh÷ng ngêi biÕt m· KEY th× míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c dÞch vô kh¸c cho thuª bao. VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-11 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Kh¸i qu¸t hÖ thèng STAREX-VK 19) DÞch vô Home code DÞch vô nµy dïng cho ngêi níc ngoµi, t¹i Publish Phone ngêi ta chØ cÇn bÊm Home Code + * th× cuéc gäi sÏ ®îc chuyÓn ®Õn Operator cña níc ®ã. 20) DÞch vô TEEN DÞch vô nµy cã thÓ t¹o ®îc tèi ®a 4 sè danh b¹ cho mét Line. B¹n cã thÓ gäi bÊt kú mét trong 4 sè ®ã th× tb ®Òu rung chu«ng. 21) DÞch vô cÊm chuyÓn cuéc gäi SCF DÞch vô nµy ®îc ®¨ng ký cïng víi dÞch vô chuyÓn híng cuéc gäi CFW (Call Forwarding GCF hoÆc LCF). Khi ®¨ng ký thªm dÞch vô nµy, b¹n cã thÓ cÊm chuyÓn cho c¸c cuéc gäi cña tèi ®a 10 sè m¸y. 22) DÞch vô chuyÓn c¸c cuéc gäi trong mét kho¶ng thêi gian CFT DÞch vô nµy ®îc ®¨ng ký cïng víi dÞch vô chuyÓn híng cuéc gäi GCF vµ LCF. Khi ®¨ng ký dÞch vô nµy, b¹n cã thÓ chuyÓn c¸c cuéc gäi trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã mµ b¹n muèn. 23) DÞch vô cuéc gäi héi nghÞ CC DÞch vô nµy cho phÐp thuª bao cã thÓ t¹o mét cuéc gäi héi nghÞ cho tèi ®a lµ 6 thuª bao, 6 thuª bao cã thÓ nãi chuyÖn b×nh thêng nh trong mét cuéc häp. 24) DÞch vô cuéc gäi 3 ®êng TWC DÞch vô nµy cho phÐp 3 thuª bao cã thÓ nãi chuyÖn ®ång thêi ®îc víi nhau. 25) DÞch vô gäi l¹i CR DÞch vô nµy dïng ®Ó gäi l¹i cho thuª bao gäi ®Õn m×nh trong khi ®ang nãi chuyÖn. Khi nãi chuyÖn xong thuª bao ®Æt m¸y vµ nhÊc lªn quay l¹i *59* th× nã sÏ tù quay ®Õn thuª bao mµ gäi cho m×nh tríc ®ã. 26) DÞch vô göi sè chñ gäi (CIDN) NÕu mét thuª bao ®¨ng ký dÞch vô nµy th× nã sÏ nhËn ®îc sè cña thuª bao gäi ®Õn nã (gièng nh ë m¹ng mobiphone). Chó ý: C¸c thao t¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®Æc biÖt sÏ ®îc nãi râ trong cuèn “C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi STAREX-VK”. VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-12 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO Ch¬ng II: cÊu tróc hÖ thèng STAREX-VK Tæng ®µi STAREX-VK cã cÊu tróc theo tõng khèi gåm cã 3 ph©n hÖ chÝnh ®ã lµ: CS: Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn (Control Subsystem) IS: Ph©n hÖ kÕt nèi (Interconnection Subsystem) SS: Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch (Switching Subsystem) Mçi khèi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau, do ®ã cho phÐp dÔ dµng më réng vµ thay ®æi c¸c chøc n¨ng. Trong ch¬ng nµy chóng ta sÏ t×m hiÓu chøc n¨ng cña c¸c ph©n hÖ vµ c¸c khèi chøc n¨ng trong c¸c ph©n hÖ ®ã. SS-S SS-T IS CS SS-7 I/O Port SS-V DKE SS-P SS-I MTE RSS/RSE I/O Port DKE Tæng quan c¸c ph©n hÖ cña tæng ®µi STAREX-VK VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-13 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO i. Ph©n hÖ CS Ph©n hÖ CS bao gåm cã 2 tñ, vÞ trÝ c¸c khèi chøc n¨ng trong c¸c tñ nh h×nh vÏ díi ®©y. ICPC OCPC FAIU MTE2 DKE0 DKE1 CM SA DC CU I/O Port MODU0 MODU1 DKE DKE DKE DKE 0 1 2 3 ICP OCP I.1. Chøc n¨ng chÝnh cña CS - Qu¶n lý tµi nguyªn cho toµn bé hÖ thèng - B¶o dìng hÖ thèng - §iÒu khiÓn ®äc ghi æ ®Üa vµ b¨ng tõ - §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ vµo ra - Thùc hiÖn Test vµ ®o ®¹c - Thèng kª cíc cho toµn bé hÖ thèng - §iÒu khiÓn c¸c b¶n tin vµo ra cho c¸c USER - VËn hµnh b¶o dìng tõ xa th«ng qua c¸c ®êng sè liÖu víi c¸c hÖ thèng kh¸c. - Giao tiÕp víi ph©n hÖ IS VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-14 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO I.2. CÊu h×nh cña ph©n hÖ CS Ph©n hÖ CS gåm cã c¸c bé vi xö lý vµ c¸c khèi chøc n¨ng sau: MP (Main Processor) gåm cã c¸c card PPA21 vµ PPA33 kÐp ®«i OCP (Operations Control Processor): Vi xö lý ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng ICP (Input/Output Control Processor): VXL ®iÒu khiÓn vµo ra DC (Device Controller) gåm cã c¸c card PDA31 CMDC (Central Maintenance Device Controller) §iÒu khiÓn thiÕt bÞ b¶o dìng trung t©m C¸c khèi kh¸c: FAIU (FAult Interface Unit): Khèi giao tiÕp lçi, gåm c¸c card MFA81 SACU: §iÒu khiÓn c¶nh b¸o cho hÖ thèng gåm cã card MSA81 MTE, MODU: B¨ng tõ, æ quang, gåm cã 1 æ b¨ng vµ 2 æ quang DKE: C¸c æ ®Üa (cã 6 æ) C¸c card POA35 sÏ ®iÒu khiÓn æ ®Üa vµ b¨ng tõ I/O Port: Cã 16 cæng RS232C vµ 4 cæng Data Link (c¸c card POA03). ViÖc ®iÒu khiÓn c¸c cæng vµo ra do card POA24 thùc hiÖn. Díi ®©y lµ cÊu h×nh ®Êu nèi cña ph©n hÖ CS: CSCU Tíi IS Global-bus ICP OCP CRT DKE PRT MTE DKE MODU Data Link CMDC PC FAIU Tíi panel c¶nh b¸o Tõ nguån c¶nh b¸o CÊu h×nh CS cña tæng ®µi STAREX-VK VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-15 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO I.2.1. Vi xö lý OCP MÆt A PPA21 MÆt B PPA33 PPA33 PPA21 C-, D-, S-chanel MPS-bus MPS-bus POA35 POA35 SCSI-bus DKE0 DKE2 MODU0 MODU1 SCSI-bus DKE1 DKE3 MTE2 S¬ ®å khèi phÇn cøng cña OCP §©y lµ mét bé vi xö lý cÊp cao trong ph©n hÖ CS, nã qu¶n lý vµ duy tr× ho¹t ®éng cho toµn bé hÖ thèng. OCP ®îc kÐp ®«i theo kiÓu active vµ standby ®Ó n©ng cao ®é tin cËy. OCP ®îc nèi tíi ICP vµ CMDC b»ng Global-bus (kÐp 3) vµ trao ®æi th«ng tin víi chóng vµ nã ®îc nèi víi c¸c vi xö lý cña c¸c ph©n hÖ kh¸c b»ng c¸c ®êng IPC. Chøc n¨ng chÝnh cña OCP: - Qu¶n lý tµi nguyªn cho toµn bé hÖ thèng - B¶o dìng hÖ thèng - §iÒu khiÓn ®äc ghi - Test vµ ®o ®¹c - Thèng kª cíc cña toµn bé hÖ thèng - Giao tiÕp víi Global-bus Trong khi ho¹t ®éng hai mÆt cña OCP trao ®æi mäi th«ng tin th«ng qua 3 kªnh (C-, D- vµ S-chanel) VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-16 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO I.2.2. Vi xö lý ICP MÆt A PPA21 MÆt B PPA33 PPA33 C-, D-, S-chanel MPS-bus POA24 PPA21 MPS-bus POA35 POA35 POA24 SCSI-bus DKE0 SCSI-bus DKE1 POA03 POA03 RS232C Vµ X25 RS232C Vµ X25 S¬ ®å khèi phÇn cøng cña ICP ICP còng ®îc cÊu tróc kÐp ®«i ®Ó n©ng cao ®é tin cËy, nã ®îc nèi víi OCP vµ vi xö lý cña c¸c ph©n hÖ kh¸c th«ng qua Global-bus. Chøc n¨ng chÝnh cña ICP: - §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ vµo ra - Giao tiÕp víi c¸c ph©n hÖ kh¸c th«ng qua c¸c ®êng data links - §iÒu khiÓn c¸c b¶n tin vµo ra cho c¸c User - Qu¶n lý c¸c lÖnh vµo vµ c¸c b¶n tin ®a ra - Qu¶n lý lÞch sö c¸c b¶n tin vµo ra - §iÒu khiÓn ®äc ghi - Giao tiÕp víi Global-bus VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-17 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO Trong khi ho¹t ®éng hai mÆt cña OCP trao ®æi mäi th«ng tin th«ng qua 3 kªnh (C-, D- vµ S-chanel) I.2.3. I/O Port Khèi nµy ®îc nèi tíi b¶ng m¹ch POA24 cña ICP vµ bao gåm c¸c b¶ng m¹ch POA03. Mét card POA03 cã 8 cæng RS232C vµ hai cæng sè liÖu. Tèi ®a cã hai b¶ng m¹ch POA24 ®îc trang bÞ. I.2.4. Khèi CMDC CMDC thu thËp tÊt c¶ c¸c c¶nh b¸o phÇn cøng x¶y ra trong ph©n hÖ CS, nhËn c¸c th«ng tin vÒ c¶nh b¸o x¶y ra trong mçi ph©n hÖ vµ göi tíi card MSA81. Sau ®ã MSA81 sÏ kÝch ho¹t panel c¶nh b¸o MSU02. Cã hai cæng cho panel c¶nh b¸o ®îc nèi tíi MSA81. I.2.5. Khèi FAIU Khèi nµy chØ ®îc trang bÞ ë ph©n hÖ CS, nã thu thËp tÊt c¶ c¸c c¶nh b¸o phÇn cøng diÔn ra trong c¸c khèi chøc n¨ng trong ph©n hÖ CS vµ göi chóng tíi CMDC. Cã tèi ®a 4 card MFA81 ®îc trang bÞ vµ mçi card cã thÓ kÕt nèi tíi 128 nguån c¶nh b¸o. VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-18 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO II. Ph©n hÖ IS Ph©n hÖ kÕt nèi IS trong tæng ®µi STAREX-VK gåm cã c¸c tñ sau: NESC SS DC 3 NS DC IPCC SCDLC NESU CDLU NESU CDLU HL DC 0,1 CL DC HL DC 2,3 SS DC 0 HL DC 4,5 SS DC 1 NTP HL DC 6,7 SS DC 2 ISP HRCC0 VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM ISCU1 CDLU ISCU0 SPSU-B CSCU SPSU-A HRCC1 I-19 VKX, LTD. Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM HÖ thèng PO II.1. Chøc n¨ng chÝnh cña IS - Giao tiÕp víi c¸c ph©n hÖ chuyÓn m¹ch SS vµ vÖ tinh RS - KÕt nèi gi÷a ph©n hÖ CS vµ ph©n hÖ SS - KÕt nèi gi÷a c¸c ph©n hÖ SS - ChuyÓn m¹ch kh«ng gian - T¹o vµ ph©n bè c¸c tÝn hiÖu ®ång hå - DÞch sè cho c¸c thuª bao - §iÒu khiÓn luång - Cung cÊp c¸c node IPC cho viÖc th«ng tin gi÷a c¸c bé vi xö lý - BiÕn ®æi quang ®iÖn vµ ®iÖn quang - Giao tiÕp víi c¸c ®êng d÷ liÖu trung t©m vµ c¸c ®êng c¸p quang. II.2. CÊu h×nh cña IS IS S¬ ®å ®Êu nèi phÇn cøng cña ph©n hÖ IS nh h×nh vÏ vµ nã c¸c khèi chøc n¨ng sau: NSDC NESU MP (Main Processor) gåm cã c¸c card PPA21, PPA33 kÐp ®«i ISP (Interconnection Subsystem Processor) vi xö lý ph©n hÖ kÕt nèi SS NTP (Number Translation Processor) Vi xö lý dÞchCDLU sè SPSU Controller) gåm c¸c card PDA31 C¸c DC (Device To ISCU SSDC: §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch kh«ng gian HRCU CDTU RS NSDC: §iÒu khiÓn ®ång bé m¹ng CLDC: §iÒu khiÓn kÕt nèi d÷ liÖu trung t©m SSDC HLDC CLDC Global-bus NTP Tõ CDLU ISP CSCU VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM INDC Tõ CDTU I-20 ISCU LTD. VKX, Vietnam Korea eXchange INDC
- Xem thêm -