Tài liệu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần in và thương mại khánh hoà

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trang 1 MỤC LỤC Trang Mục lục -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 1 Danh mục bảng biểu -------------------------------- -------------------------------- ------ 3 Danh mục sơ đồ -------------------------------- -------------------------------- ----------- 3 Danh mục lưu đồ -------------------------------- -------------------------------- ---------- 3 Danh mục các chữ viết tắt -------------------------------- ------------------------------- 4 Lời mở đầu -------------------------------- -------------------------------- ----------------- 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Vị trí công tác kế toán trong quản lý công ty -------------------------------- - 8 1.2. Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền -------------------------------- 8 1.2.1. Khái niệm vốn bằng tiền -------------------------------- ------------------------- 8 1.2.2. Ý nghĩa vốn bằng tiền -------------------------------- ---------------------------- 8 1.2.3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền -------------------------------- ----------- 8 1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền -------------------------------- ----------- 8 1.2.5. Kế toán vốn bằng tiền -------------------------------- ---------------------------- 8 1.2.5.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ -------------------------------- --------------------- 8 1.2.5.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng -------------------------------- ---------------- 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HOÀ 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà -- 17 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà -------------------------------- -------------------------------- ------ 17 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty -------------------------------- --------- 18 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất tại Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà -------------------------------- -------------------------------- ------- 18 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý -------------------------------- ------------------- 19 2.1.3.2. Tổ chức sản xuất -------------------------------- ---------------------------- 20 2.1.4. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính c ủa Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà -------------------------------- ----- 21 2.1.4.1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua -------------------------------- ------------------------- 21 2.1.4.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua b ảng cân đối kế toán -------- 23 2.1.4.3. Phân tích tài chính thông qua b ảng báo cáo kết quả kinh doanh ----- 25 2.1.4.4. Phân tích tỷ số phản ánh khả năng hoạt động -------------------------- 27 2.1.4.5. Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời ----------------------------- 29 2.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ------------ 31 2.1.5.1. Đặc điểm công ty -------------------------------- --------------------------- 31 2.1.5.2. Yếu tố tự nhiên -------------------------------- ------------------------------ 31 2.1.5.3. Yếu tố kỹ thuật -------------------------------- ------------------------------ 31 2.1.5.4. Yếu tố chính trị -------------------------------- ----------------------------- 32 2.1.5.5. Yếu tố về đối thủ cạnh tranh -------------------------------- -------------- 32 2.1.6. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới ---------------- 32 2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Trang 2 Thương Mại Khánh Hoà -------------------------------- ----------------------- 33 2.2.1. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà -------------------------------- -------------------------------- -- 33 2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty -------------------------------- ----- 33 2.2.1.2. Hình thức kế toán Công ty áp dụng -------------------------------- ------ 34 2.2.1.3. Danh mục chứng từ kế toán tại Công ty -------------------------------- - 38 2.2.1.4. Tổ chức hệ thống tài khoản tại Công ty -------------------------------- - 39 2.2.2. Công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà -------------------------------- -------------------------------- - 40 2.2.2.1. Khái quát chung -------------------------------- ---------------------------- 40 2.2.2.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ của Công ty -------------------------------- ---- 40 2.2.2.2.1. Kế toán tăng tiền mặt tại Công ty -------------------------------- -------- 40 2.2.2.2.1.1. Kế toán tăng tiền mặt do bán hàng thu ngay ------------------------ 40 2.2.2.2.1.2. Kế toán tăng tiền mặt do thu nợ khách hàng ----------------------- 43 2.2.2.2.1.3. Kế toán tăng tiền mặt do thu các khoản hoàn ứng ----------------- 46 2.2.2.2.1.4. Kế toán tăng tiền mặt do rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ ------- 49 2.2.2.2.2. Kế toán giảm tiền mặt tại Công ty -------------------------------- ------- 52 2.2.2.2.2.1. Kế toán giảm tiền mặt mua các yếu tố đầu vào -------------------- 52 2.2.2.2.2.2. Kế toán giảm tiền mặt do trả nợ người bán ------------------------- 56 2.2.2.2.2.3. Kế toán giảm tiền mặt do nộp tiền vào Ngân hàng ---------------- 60 2.2.2.2.2.4. Kế toán giảm tiền mặt do chi tạm ứng ------------------------------ 62 2.2.2.2.2.5. Kế toán giảm tiền mặt do trả lương người lao động --------------- 65 2.2.2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà -------------------------------- -------------------------------- --- 69 2.2.2.3.1. Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng -------------------------------- ---------- 69 2.2.2.3.1.1. Kế toán tăng tiền gửi Ngân hàng do thu nợ bằng chuyển khoản - 69 2.2.2.3.1.2. Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng do thu lãi tiền gửi --------------- 71 2.2.2.3.2. Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng -------------------------------- --------- 73 2.2.2.3.2.1. Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng do trả nợ người bán ------------ 73 2.2.2.3.2.2. Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng do nộp thuế ---------------------- 77 2.3. Đánh giá khái quát về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà -------------------------------- -------------------- 81 2.3.1. Những mặt đạt được -------------------------------- ---------------------------- 81 2.3.2. Những điểm còn tồn tại-------------------------------- ------------------------- 82 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HOÀ Đề xuất 1: Đối với công tác tổ chức Phiếu chi tiền mặt ---------------------------- 84 Đề xuất 2: Đối với công tác tổ chức Sổ Nhật ký đặc biệt -------------------------- 84 Đề xuất 3: Đối với công tác tổ chức tài khoản-------------------------------- ------- 85 KẾT LUẬN -------------------------------- -------------------------------- ------------- 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------- ------------------------------- 88 PHỤ LỤC Trang 3 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Phân tích khái quát tình hình ho ạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua Bảng 2: Phân tích tình hình tài chính thông qua b ảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà Bảng 3: Phân tích tình hình tài chính thông qua b ảng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Bảng 4: Phân tích tỷ số phản ánh khả năng hoạt động của Công ty Bảng 5: Phân tích tỷ phản ánh khả năng sinh lời Bảng 6: Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh ba năm tới (2008-2009-2010) Bảng 7: Các loại sổ sử dụng tại công ty Bảng 8: Tổ chức chứng từ kế toán Bảng 9: Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Sơ đồ 2: Tổ chức sản xuất tại Công ty Sơ đồ 3: Bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà Sơ đồ 4: Kế toán tăng tiền mặt do bán hàng thu ngay Sơ đồ 5: Kế toán tăng tiền mặt do thu nợ khách hàng Sơ đồ 6: Kế toán tăng tiền mặt do thu hoàn ứng Sơ đồ 7: Kế toán tăng tiền mặt do rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Sơ đồ 8: Kế toán giảm tiền mặt do mua ngoài Sơ đồ 9: Kế toán giảm tiền mặt do trả nợ người bán Sơ đồ 10: Kế toán giảm tiền mặt do nộp tiền mặt vào ngân hàng Sơ đồ 11: Kế toán giảm tiền mặt do chi tạm ứng Sơ đồ 12: Kế toán giảm tiền mặt do chi lương Sơ đồ 13: Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng do thu nợ khách hàng Sơ đồ 14: Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng do thu lãi tiền gửi Sơ đồ 15: Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng do trả nợ người bán Sơ đồ 16: Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng do nộp thuế Trang 4 DANH MỤC LƯU ĐỒ Lưu đồ 1: Kế toán tăng tiền mặt do bán hàng thu ngay Lưu đồ 2: Kế toán tăng tiền mặt do thu nợ khách hàng Lưu đồ 3: Kế toán tăng tiền mặt do thu hoàn ứng Lưu đồ 4: Kế toán tăng tiền mặt do rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Lưu đồ 5: Kế toán giảm tiền mặt do mua ngoài Lưu đồ 6: Kế toán giảm tiền mặt do trả nợ người bán Lưu đồ 7: Kế toán giảm tiền mặt do nộp tiền mặt vào ngân hàng Lưu đồ 8: Kế toán giảm tiền mặt do chi tạm ứng Lưu đồ 9: Kế toán giảm tiền mặt do chi lương Lưu đồ 10: Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng do thu nợ khách hàng Lưu đồ 11: Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng do thu lãi tiền gửi Lưu đồ 12: Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng do trả nợ người bán Lưu đồ 13: Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng do nộp thuế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - WTO (World Trade Organization) : T ổ chức Thương Mại Thế Giới - GTGT: Giá trị gia tăng - TSCĐ: Tài sản cố định - XDCB:Xây dựng cơ bản - UBND: Uỷ ban nhân dân - GĐ: Giám đốc - TGNH: Tiền gửi Ngân hàng - GCT GTGT: Giá chưa thu ế giá trị gia tăng - TGTGT: Thuế giá trị gia tăng - GTT: Giá thanh toán Trang 5 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta không ngừng có những biến chuyển, đặc biệt sau sự kiện Việt Nam thành công trong vi ệc gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO, đã mở ra cơ hội cho tất cả các công ty song cũng tiềm ẩn những thách thức mới mẻ. Cuộc cạnh tranh giữa các công ty ngày càng kh ốc liệt, đòi hỏi các nhà quản trị công ty khai thác hết các công cụ quản lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty. Một trong những công cụ mang lại hiệu quả và được hầu hết nhà quả trị sử dụng là tổ chức hạch toán kế toán. Nó giúp nhà quản trị có thể nắm bắt và cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình một cách chính xác và khách quan. Từ đó họ có thể đưa ra các quyết được hợp lý nhằm theo đuổi mục tiêu mong đợi. Với bất kỳ một công ty nào thì vốn bằng tiền cũng là một khoản mục không thể thiếu. Tuy vốn bằng tiền là một khoản mục nhạy cảm song rất đặc biệt trong sản xuất kinh doanh, có thể nói vốn bằng tiền nhưng là mạch máu trong công ty nếu thiếu thì công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xuất phát từ nhận thức được tầm quan trọng của vốn bằng tiền mà em quyết định chọn “Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà” là trọng tâm nghiên cứu của mình. Sự cần thiết của khóa luận: Không có công ty nào có th ể hoạt động mà không có vốn bằng tiền, chính vì vậy mà vốn bằng tiền là một khoản mục rất quan trọng của công ty. Vốn bằng tiền là mạch máu nuôi sống cả công ty, với tính linh hoạt cao nhất và có thể dùng thanh toán ngay các kho ản nợ, thực hiện các nhu cầu mua sắm, chi phí của công ty. Ngoài ra vốn bằng tiền là một trong các căn cứ để đánh giá tình hình tài chính của công ty có lành mạnh hay không. Trong suốt quá trình tìm hiểu việc tổ chức hạch toán kế toán bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà, em nhận thấy còn một vài tồn tại, với mong muốn hoàn thiện hơn nữa trong công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty nên dẫn đến quyết định lựa chọn “Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà” là trọng tâm cho việc nghiên cứu chuyên sâu của mình. Mục đích: là nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống tổ chức hạch toàn kế toán nói chung và tổ chức kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại công ty, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng tiến lên. Đối tượng nghiên cứu: là khoản mục vốn bằng tiền, thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà và nêu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty. Phạm vi nghiên cứu: là các vấn đề liên quan vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà, số liệu dùng tìm hiểu về công ty chủ yếu trong ba năm 2004, năm 2005, năm 2006 và tháng 09 năm 2007. Phương pháp nghiên cứu: Do thời gian cho việc tìm hiểu có giới hạn nên em sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên c ứu như quan sát, phỏng vấn, phân tích, thống kê,… Trang 6 Bố cục của khóa luận: Ngoài phần lời cảm ơn, lời mở đầu, quyết định thực tập, xác nhận của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà, lời nhận xét của giáo viên hưưóng dẫn, các danh mục bảng biểu, sơ đồ, kết luận và phụ lục ra thì khoá luận gồm có: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của khóa luận là đã hệ thống hoá cơ sở lý luận trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền.Ý nghĩa thực tiễn của khóa luận là đã đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tại công ty, nhìn nhận được những mặt đã đạt được và một số mặt vẫn còn tại Trang 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP Trang 8 1.1. Vị trí công tác kế toán trong quản lý công ty Giúp doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sản xuất sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, tình hình cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Giúp cho việc theo dõi thị trường để sản xuất tích trữ hàng hoá nhằm cung cấp kịp thời cho thị trường. Cung cấp những tài liệu cho công ty làm cơ sở hoạch định cho từng giai đoạn của công ty. 1.2. Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền 1.2.1. Khái niệm vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là tài sản dưới hình thức giá trị, bao gồm tất cả các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành kể cả ngân phiếu và các loại ngoại tệ, vàng bạc đá quí. Vốn bằng tiền gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. 1.2.2. Ý nghĩa vốn bằng tiền Vốn bằng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tính linh hoạt cao nhất, vốn bằng tiền có thể thanh toán ngay các kho ản nợ, thực hiện ngay các nhu cầu mua sắm, cũng như chi phí. 1.2.3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền Phải sử dụng một đơn vị thống nhất là Đồng Việt Nam.Trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ thông dụng khác phải được sự cho phép của Bộ Tài Chính. Việc qui đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phải theo tỷ giá thực tế do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán. Nếu có phát sinh chênh lệch giữa tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh với tỷ giá đã ghi sổ kế toán thì phản ánh số chênh lệch theo quy định hiện hành. Cuối kỳ, các khoản mục có gốc ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá thực tế ngày cuối kỳ. Ngoại tệ được hạch toán chi tiết theo từng loại ngoại tệ trên tài khoản 007 (ngoại tệ các loại).Vàng bạc, đá quí phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh vàng b ạc. Vàng bạc đá quí phải theo dõi về số lượng, trọng lượng qui cách, phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại. 1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền Phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ tình hình hiện có cũng như sự biến động tăng giảm của từng loại vốn bằng tiền của công ty. Giám đốc chặt chẽ, cũng như chấp hành các chế độ thu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và quản lý ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. 1.2.5. Kế toán vốn bằng tiền 1.2.5.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Các chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ như là: + Phiếu thu (Mẫu số 01-TT) Trang 9 + Phiếu chi (Mẫu số 02-TT) + Biên lai thu tiền (Mẫu số 05-TT) + Bảng kê vàng bạc đá quí (Mẫu số 06-TT) + Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số 07a-TT và 07b-TT), … Kế toán quỹ tiền mặt chịu trách nhiệm: + Mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày, liên t ục theo trình tự phát sinh các khoản thu chi quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc đá quý. + Tính ra số tồn quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm. + Riêng đối với vàng, bạc, đá quý nhận ký cược, ký quỹ phải theo dõi riêng một sổ. Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu số liệu cửa sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. Kế toán tiền mặt cũng căn cứ vào chứng từ thu chi tiền mặt để phản ánh tình hình luân chuyển của tiền mặt trên sổ kế toán, như sổ quỹ tiền mặt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, … Riêng vàng bạc đá quý nhận thế chấp, ký quỹ, ký cược thì phải theo dõi riêng sau khi làm các thủ tục về cân đếm số lượng, trọng lượng, giám định chất lượng và niêm phong có xác nhận của bên ký gửi trên dấu niêm phong. Kết cấu Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán tiền mặt tại quỹ: (1) Thu bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp Trang 10 khấu trừ thuế, kế toán ghi: Nợ 111 - Tiền mặt Có 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có 511 - Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ (GCT) Có 521 - Doanh thu bán hàng nội bộ (giá chưa có thuế) (2) Thu bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi: Nợ 111 - Tiền mặt Có 511 - Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ (GTT) Có 521 - Doanh thu bán hàng nội bộ (GTT) (3) Đối với các khoản thu nhập tài chính, thu nhập hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp kh ấu trừ, kế toán ghi: Nợ 111 - Tiền mặt Có 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (giá chưa có thuế) Có 711 – Thu nhập hoạt động khác (giá chưa có thu ế) (4) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ 111 - Tiền mặt Có 112 - Tiền gửi ngân hàng (5) Thu hồi các khoản đầu tư, các khoản cho vay, ký quỹ,… Nợ 111 - Tiền mặt Có 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Có 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (cho vay) Có 138 - Phải thu khác Có 144 - Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Có 244 - Ký quỹ ký cược dài hạn Có 221 - Đầu tư vào công ty con Có 222 - Vốn góp liên doanh Có 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (6) Thu hồi các khoản phải thu bằng tiền mặt Nợ 111 - Tiền mặt Có 131 - Phải thu của khách hàng Có 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có 136 - Phải thu nội bộ Có 141 - tạm ứng (7) Các khoản tiền thừa khi kiểm kê Nợ 111 - Tiền mặt Có 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý (nếu chưa rõ nguyên nhân) Có 3388 - Phải trả, phải nộp khác (8) Nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị khác Nợ 111 - Tiền mặt Có 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Trang 11 Có 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (9) Xuất quỹ gửi vào ngân hàng Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 111 -Tiền mặt (10) Xuất tiền mặt đem đi thế chấp, ký quỹ, ký cược Nợ 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Nợ 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn Có 111 - Tiền mặt (11) Xuất tiền mặt mua TSCĐ, hàng hoá, v ật tư dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuế GTGT theo phương pháp kh ấu trừ, kế toán phản ánh giá theo giá nhập thực tế bao gồm giá mua chưa thuế Nợ 152 - Nguyên liệu, vật liệu Nợ 153 - Công cụ, dụng cụ Nợ 156 - Hàng hoá Nợ 611 - Mua hàng (Nếu theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Nợ 211 - Tài sản cố định hữu hình Nợ 213 - Tài sản cố định vô hình Nợ 133 - Thuế GTGT được khấu trừ đầu vào Có 111 - Tiền mặt (12) Xuất tiền mặt mua TSCĐ, hàng hoá, vật tư dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh giá theo giá nhập thực tế bao gồm giá mua có cả thuế GTGT đầu vào Nợ 152 - Nguyên liệu, vật liệu Nợ 153 - Công cụ, dụng cụ Nợ 156 - Hàng hoá Nợ 611 - Mua hàng (Nếu theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Nợ 211 - Tài sản cố định hữu hình Nợ 213 - Tài sản cố định vô hình Có 111 - Tiền mặt (Theo giá thanh toán) (13) Nếu mua vật tư, mà dùng ngay không qua kho theo phương pháp kh ấu trừ Nợ 641, 642, 627, 621, 811, 635,… Theo giá không có thu ế GTGT Nợ 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ đầu vào Có 111 - Tiền mặt (Theo giá thanh toán) (14) Nếu mua hàng hoá bán ngay không qua kho Nợ 632 - Giá vốn hàng bán (Theo giá chưa thu ế GTGT) Nợ 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ đầu vào Có 111 - Tiền mặt (Theo giá thanh toán) (15) Chi tiền thanh toán các khoản nợ Nợ 311 - Vay ngắn hạn Nợ 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả Nợ 331 - Phải trả cho người bán Nợ 334 - Phải trả người lao động Nợ 336 - Phải trả nội bộ Trang 12 Nợ 338 - Phải trả, phải nộp khác Có 111 - Tiền mặt (16) Chi cho hoạt động khác và hoạt động tài chính Nợ 635 - Chi phí tài chính Nợ 811 - Chi phí khác Có 111 - Tiền mặt (17) Chi tiền mặt cho công tác xây dựng cơ bản Nợ 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Có 111 - Tiền mặt 1.2.5.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng Tiền của công ty phần nhiều gửi ở ngân hàng, kho bạc, công ty tài chính đề tiến hành thanh toán trong các giao d ịch không dùng tiền mặt. Kế toán tiền gửi ngân hàng phải mở nhiều sổ chi tiết khác nhau để theo dõi từng loại tiền, từng ngân hàng mà công ty có tài kho ản. Chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng như là : + Giấy báo nợ + Giấy báo có + Bản sao kê ngân hàng + Uỷ nhiệm thu + Uỷ nhiệm chi + Séc … Kế toán chi tiết phải mở sổ chi tiết cho từng ngân hàng. Kế toán tiền gửi ngân hàng phải tiến hành đối chiếu giữa các chứng từ gốc với các chứng từ của ngân hàng để phát hiện kịp thời chênh lệch. Nếu đến cuối tháng vẫn chưa xác định rõ chênh lệch, thì kế toán ghi sổ theo giấy báo hay bản sao kê ngân hàng, số chênh lệch được ghi vào TK 1388 hoặc TK 3388. Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu để tìm ra nguyên nhân nhằm điều chỉnh lại chênh lệch đó. Kết cấu: Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán tiền gửi ngân hàng: Trang 13 (1) Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 111 - Tiền mặt (2) Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của công ty, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 113 - Tiền đang chuyển (3) Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 131 - Phải thu của khách hàng (4) Thu hồi các khoản tiền ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Có 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn (5) Nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần do các thành viên góp v ốn chuyển đến bằng chuyển khoản, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 411 - Nguồn vốn kinh doanh (6) Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Có 338 - Phải trả phải nộp khác (3388) (7) Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn) Có 128 - Đầu tư ngắn hạn khác Có 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi) Có 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (8) Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng chuyển khoản * Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương kh ấu trừ thuế, khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và thu từ các hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp kh ấu trừ bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 511 - Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ (GCT GTGT) Có 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (GCT GTGT) Có 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Khoản thu chưa TGTGT) Có 711 - Thu nhập khác (Thu nhập chưa có thuê GTGT) Có 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) * Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ và các khoản thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối Trang 14 tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp bằng tiền gửi Ngân hàng, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi Ngân hàng Có 511 - Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ (Tổng GTT) Có 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán) Có 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Có 711 - Thu nhập khác (9) Thu lãi tiền gửi Ngân hàng, kế toán ghi: Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng Có 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (10) Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, kế toán ghi: Nợ 111 - Tiền mặt Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (11) Chuyển tiền gửi Ngân hàng ký quỹ, ký cược (dài hạn, ngắn hạn) kế toán ghi: Nợ 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn Nợ 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (12) Chuyển tiền gửi Ngân hàng đi đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán ghi: Nợ 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Nợ 128 - Đầu tư ngắn hạn khác Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (13) Trả tiền mua vật tư, công cụ, hàng hoá về dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản, uỷ nhiệm chi hoặc séc * Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thư ờng xuyên, khi phát sinh, kế toán ghi: Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu Nợ 153 – Công cụ, dụng cụ Nợ 156 – Hàng hoá Nợ 157 – Hàng gửi bán Nợ 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng * Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp ki ểm kê định kỳ, ghi: Nợ 611 – Mua hàng Nợ 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (14) Trả tiền mua TSCĐ, BĐS đầu tư, đầu tư dài hạn, chi phí đầu tư XDCB phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, d ịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp kh ấu trừ bằng chuyển khoản, ghi: Nợ 211 – TSCĐ hữu hình Nợ 213 – TSCĐ vô hình Nợ 217 – BĐS đầu tư Trang 15 Nợ 221 - Đầu tư vào công ty con Nợ 222 - Vốn góp liên doanh Nợ 223 - Đầu tư vào công ty liên kết Nợ 228 - Đầu tư dài hạn khác Nợ 241 – XDCB dở dang Nợ 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332- Nếu có) Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (15) Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng chuyển khoản, ghi Nợ 311 - Vay ngắn hạn Nợ 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả Nợ 331 - Phải trả cho người bán Nợ 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Nợ 336 - Phải trả nội bộ Nợ 338 - Phải trả, phải nộp khác Nợ 341 – Vay dài hạn Nợ 342 - Nợ dài hạn Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (16) Trả vốn góp hoặc trả cổ tức, lợi nhuận cho các bên góp vốn, chi các quỹ công ty,… bằng tiền gửi Ngân hàng, kế toán ghi: Nợ 411 - Nguồn vốn kinh doanh Nợ 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Nợ 414, 415, 418,… Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (17) Thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán b ị trả lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp kh ấu trừ và công ty nộp thuế GTGT tính theo phương pháp kh ấu trừ cho người mua bằng chuyển khoản, ghi: Nợ 521 - Chiết khấu thương mại Nợ 531 - Hàng bán bị trả lại Nợ 532 - Giảm giá hàng bán Nợ 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng (18) Chi bằng tiền gửi Ngân hàng liên quan đến các khoản chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí qu ản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác thu ộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương khấu trừ, ghi: Nợ 623 – Chi phí sử dụng máy thi công Nợ 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ 641 – Chi phí bán hàng Nợ 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ 635 – Chi phí tài chính Nợ 811 – Chi phí khác Nợ 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có 112 - Tiền gửi Ngân hàng Trang 16 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HOÀ Trang 17 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển Công ty - Tên công ty: Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hoà - Tên viết tắt: Cophitmak - Trụ sở chính: số 08 Lê Thánh Tôn, Nha Trang - Điện thoại: 058.510284 - Fax: 085.510285 - Ngành kinh doanh: In và các s ản phẩm liên quan đến in - Diện tích mặt bằng: 2.500 m2 - Hình thức: Công ty Cổ phần - Vốn điều lệ: 2.050.000.000 đồng - Mệnh giá: 10.000 đồng Tiền thân là nhà in tư nhân năm 1975, theo Quy ết định 260/UB-TC ngày 11-03-1977 của UBND Tỉnh Phú Khánh thì Xí nghi ệp In Phú Khánh ra đời. Lúc này, sản phẩm chủ yếu là in đen trắng, kỹ thuật in lạc hậu với nhiệm vụ chính là phục vụ chính trị cho cả tỉnh. Năm 1987, nền kinh tế nước ta từng bước xoá bỏ bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường. Trước cơ chế mới, xí nghiệp gặp nhiều lúng túng nên kết quả hoạt động có phần giảm sút. Năm 1989, xí nghiệp rơi vào tình trạng nguy cấp, gặp nhiều khó khăn như không tạo được công ăn việc làm, nợ vay ngày càng lớn, thu nhập người lao động rất thấp. Do giữ thói quen trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước nên chưa đáp ứng được cơ chế mới. Do tỉnh Phú Khánh tách thành hai t ỉnh Phú Yên và Khánh Hoà, nên ngày 13-04-1993 UBND tỉnh Khánh Hoà có Quyết định số 1024/QĐ-UB về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước, xí nghiệp In Khánh Hoà trực thuộc UBND tỉnh và uỷ quyền cho Sở Văn Hoá Khánh Hoà quản lý. Theo Quyết định 396/QĐ-TT (ngày 14-04-2003) của Thủ Tướng Chính Phủ xí nghiệp là doanh nghiệp nhà nước với 100% vốn nhà nước mà đại diện là Ông Trương Đình Hà (Giám Đốc). Trước tình hình mới, xí nghiệp là một đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Cùng với xu hướng của thời đại, xí nghiệp đã có những bước đổi mới đáng kể trên tất cả các mặt như kỹ thuật, tổ chức, quan hệ với các đối tác, đã mở ra triển vọng khả quan cho toàn xí nghiệp. Về kỹ thuật, xí nghiệp đã thanh lý máy cũ để thay vào thiết bị mới, như máy in offset bốn màu (1.000 tờ/giờ), với công nghệ hiện đại không chỉ in đen trắng mà còn in màu. Qui trình dần được hoàn thiện ở từng khâu một. Nhờ đó, sản phẩm tốt, đa dạng, thu hút sự chú ý không chỉ miền Trung, Tây Nguyên, thậm chí còn được biết đến trong cả nước. Về tổ chức, đội ngũ lao động được bố trí hợp lý, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu. Bộ phận quản lý gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong quản lý. Thu nhập dần được cải thiện, có những quy định cụ thể trong cấp vật tư và trả lương. Về quan hệ đối tác, tạo được sự tín nhiệm của khách hàng do có sản phẩm đa dạng, tác phong làm việc uy tín. Nên đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng dài hạn như in các loại báo hàng ngày (Báo Thanh Niên, Khánh Hoà, Tu ổi Trẻ,… ). Chính vì vậy tạo ra nguồn thu ổn định, và vị thế nhất định trên thị trường. Trang 18 Trong quá trình hoạt động đã mang lại nhiều hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao nhiều năm liền. Năm 1997, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Ngoài ra, xí nghi ệp còn được nhiều bằng khen của Bộ Văn Hoá Thông Tin và UBND Tỉnh Khánh Hoà. Theo chủ trương chung của Chính phủ trong việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi đầu tháng 04-2006 xí nghiệp chuyển thành Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà, chính thức hoạt động dưới hình thức mới là công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với Luật pháp Việt Nam, mà đại diện là Ông Huỳnh Xuân Đam (GĐ) Hiện nay công ty đang kinh doanh trong l ĩnh vực in và dịch vụ liên quan tới in, và đang hướng đến lĩnh vực kinh doanh mới, mở ra nhiều triển vọng cho các nhà đầu tư. Hoạt động với mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tạo thu nhập ổn định và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước một cách nghiêm chỉnh. 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty a. Chức năng Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến in như là: * Các sản phẩm đã và đang phục vụ khách hàng - Sách giáo khoa; - Tạp chí các loại; - Vé số; - Ấn phẩm có mệnh giá tiền và nhảy số; - Lịch các loại; - Nhãn bia, nước ngọt, nước chấm,… - Bao bì các loại; - Báo trung ương, báo địa phương; - Các Catalogue, sổ sách, biểu mẫu,... ấn phẩm vụ phục kinh tế tài chính; * Dịch vụ liên quan đến ngành in như - Tách màu điện tử; - Tạo mẫu, chế bản in; - Bán lẻ vật tư ngành in; b. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà - Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và có kế hoạch thực hiện các chiến lược đã xây dựng, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt hiệu quả mong đợi một cách ổn định và lâu dài. - Tổ chức cơ cấu quản lý, sản xuất hợp lý và tạo điều kiện cho người lao động được làm việc nâng cao chuyên môn nghi ệp vụ và phát huy khả năng của họ. - Áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh trong sản xuất. - Tuân thủ pháp luật, cập nhật thông tin chính sách mới của nhà nước - Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất tại Công ty Trang 19 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà được cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý như sau: Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức một năm một lần, có quyền thảo luận và thông qua báo cáo tài chính, báo cáo c ủa Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, các kế hoạch phát triển của công ty. Có quyền ra quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đưa ra mức cổ tức thanh toán, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty. Ngoài ra, còn các quy ền khác được quy định trong điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị: Gồm năm người, là bộ phận có đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh công ty. Có quy ền quản lý và chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, công việc của công ty. Có trách nhiệm giám sát Giám đốc và người quản lý các bộ phận khác. Có quyền xác định mục tiêu hoạt động cũng như mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Có quy ền bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám Đốc, Kế toán trưởng và duyệt phương án tổ chức nhân sự của công ty. Có quyền quyết định giá bán cổ phiếu, hay tăng giảm vốn điều lệ. Đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm, và các quyền khác được quy định cụ thể trong điều lệ công ty. Ban kiểm soát: Gồm ba người, trong đó có ít nhất một người có chuyên môn về Trang 20 tổ chức kế toán, là bộ phận thay mặt cổ đông để kiểm soát về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành công ty. Có quyền giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc. Họ chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo cho Đại hội đồng về những sự kiện tài chính bất thường. Có quyền kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, và báo cáo hàng năm trư ớc khi trình lên Hội đồng quản trị. Định kỳ thông báo cho Hội đồng quản trị về kết quả kiểm soát. Giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Giám đốc phải thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, tiến hành các kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được thông qua. Thay mặt công ty trong việc ký kết các hợp đồng, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vào quý IV hàng n ăm phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh cho năm ti ếp theo. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý công ty. Quyết định mua bán các tài sản hay đầu tư khác có giá trị nhỏ và các quyền khác theo quy định cụ thể trong điều lệ công ty. Phòng Tổ chức - Hành chính: Là bộ phận tổ chức quản lý bộ máy nhân sự, công tác thi đua, tuyển dụng và đào tạo hay các vấn đề liên quan tranh chấp lao động. Tham mưu cho Giám đ ốc trong việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động. Phòng Kỹ thuật - Sản xuất: Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tổ chức cho các phân xưởng hoạt động, đảm bảo an toàn lao động, sửa chữa máy móc thiết bị. Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, tham mưu cho Giám đốc về việc đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất. Phòng Kế toán - Kinh doanh: Có nhiệm vụ thu thập, xử lý chứng từ kịp thời, chính xác, cập nhật thông tin liên quan lên báo cáo tài chính, tham mưu cho l ãnh đạo về tài chính, đưa ra các đề xuất cho Giám đốc liên quan đến tài chính. Thực hiện việc ký kết hợp đồng, các giao dịch với khách hàng, nghiên cứu và tiến hành các hoạt động mở rộng thị trường, tạo được mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác nhằm phối hợp trong hoạt động. 2.1.3.2. Tổ chức sản xuất tại Công ty Công ty Cổ phần In và Thương Mại Khánh Hoà được tổ chức cơ cấu sản xuất như sau: Sơ đồ 2: Tổ chức sản xuất tại Công ty Tổ điện tử bình bản: Chia làm hai tổ tự quản. Có nhiệm vụ là sắp chữ với nội
- Xem thêm -