Tài liệu Kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng tài chính – kế hoạch huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1046 |
  • Lượt tải: 0
phuongtran99439

Tham gia: 26/07/2016

Mô tả:

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN tế H uế -------------------- ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Đ HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỖ NGỌC HUY PHƢƠNG Khóa học: 2011-2015 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN tế H uế -------------------- ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: ĐỖ NGỌC HUY PHƢƠNG Th.S NGUYỄN QUỐC TÚ Lớp: K45C Kiểm toán Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, 5/2015 LỜI CẢM ƠN Sau một quãng thời gian 4 năm học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế, tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong trường nói chung và trong khoa Kế toán – Kiểm toán nói riêng đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo giúp tôi tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng vô cùng quý giá, góp phần phục vụ cho công việc sau này. Đặc biệt, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Quốc Tú, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài và thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. tế H uế Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, chú Ngô Hữu Thuận – Kế toán trưởng và toàn bộ các anh chị, cô chú trong bộ phận kế toán cũng như các bộ phận phòng ban khác của đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi thực tập, được tiếp xúc với ại họ cK in h thực tế, chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và cung cấp số liệu cần thiết để tôi có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, thời gian thực tập có hạn nên bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính Đ mong sự góp ý của quý thầy cô, bạn bè để bài khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp giáo dục của mình. Tôi cũng xin chúc các anh chị, cô chú phòng Tài chính – Kế hoạch luôn hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ được Nhà nước giao cho. Huế, tháng 5 năm 2015 Sinh viên Đỗ Ngọc Huy Phương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................... i DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ......................................................................... ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ....................................................................... iii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................. 1 1. Lý do lựạ chọn đề tài ............................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2 2.1. Mục tiêu tổng quát...........................................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................................2 tế H uế 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2 3.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................................2 3.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 3 ại họ cK in h 5. Bố cục đề tài ............................................................................................................. 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................... 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .......................................... 5 1.1. Khái niệm và các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp........................................ 5 1.1.1. Khái niệm .....................................................................................................................5 Đ 1.1.2. Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp ..................................................................5 1.2. Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp ...................................... 6 1.2.1. Đặc điểm.......................................................................................................................6 1.2.2. Nhiệm vụ ......................................................................................................................7 1.3. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ................................. 8 1.3.1. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ........................................................................8 1.3.2. Hệ thống chứng từ kế toán ...........................................................................................9 1.3.3. Hệ thống tài khoản kế toán .........................................................................................10 1.3.4. Hệ thống sổ kế toán ....................................................................................................11 1.3.5. Lập báo cáo tài chính..................................................................................................12 1.4. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động ........................................................................ 13 1.4.1. Nguồn hình thành nguồn kinh phí hoạt động .............................................................13 1.4.2. Nguyên tắc kế toán .....................................................................................................13 1.4.3. Tài khoản sử dụng ......................................................................................................14 1.4.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ........................................16 1.5. Kế toán chi hoạt động ............................................................................................ 18 1.5.1. Khái niệm và phân loại chi hoạt động ........................................................................18 1.5.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................18 1.5.1.2. Phân loại .............................................................................................................18 1.5.2. Nguyên tắc kế toán .....................................................................................................19 1.5.3. Tài khoản sử dụng ......................................................................................................19 1.5.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ........................................20 tế H uế CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ............................... 22 2.1. Tổng quan về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang ............................... 22 ại họ cK in h 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang22 2.1.1.1. Sơ lược về đơn vị ...............................................................................................22 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị ....................................................22 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị ................................................................................22 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị .............................................................................23 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ............................................................................23 2.1.3.2. Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận .............................................................24 Đ 2.1.4. Tình hình lao động tại đơn vị .....................................................................................24 2.1.5. Tổ chức bộ phận kế toán của đơn vị ...........................................................................26 2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ phận kế toán ...........................................................................26 2.1.5.2. Chức năng ..........................................................................................................26 2.1.6. Các chính sách kế toán ...............................................................................................26 2.1.7. Quy trình luân chuyển chứng từ và trình tự ghi sổ .....................................................27 2.1.7.1. Quy trình luân chuyển chứng từ .........................................................................27 2.1.7.2. Trình tự ghi sổ ....................................................................................................27 2.2. Thực trạng công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ........................................... 28 2.2.1. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động .............................................................................28 2.2.1.1. Công tác lập dự toán tại đơn vị ..........................................................................29 2.2.1.2. Rút dự toán để sử dụng.......................................................................................30 2.2.1.3. Quyết toán nguồn kinh phí .................................................................................38 2.2.1.4. Sơ đồ tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động quý I/2014 tại đơn vị .......................40 2.2.2. Kế toán các khoản chi hoạt động................................................................................43 2.2.2.1. Chi thường xuyên ...............................................................................................43 2.2.2.2. Chi không thường xuyên ....................................................................................58 2.2.2.3. Sơ đồ tổng hợp các khoản chi hoạt động quý I/2014 tại đơn vị .........................62 2.2.2.4. Kết chuyển chi hoạt động ...................................................................................65 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TẠI tế H uế PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .............................................................................................. 66 3.1. Đánh giá về công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại đơn vị66 3.1.1. Ưu điểm ......................................................................................................................66 3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán ...............................................................................66 ại họ cK in h 3.1.1.2. Về kế toán nguồn kinh phí hoạt động.................................................................67 3.1.1.3. Về kế toán chi hoạt động ....................................................................................67 3.1.2. Hạn chế .......................................................................................................................67 3.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán ...............................................................................68 3.1.2.2. Về kế toán nguồn kinh phí hoạt động.................................................................68 3.1.2.3. Về kế toán chi hoạt động ....................................................................................68 3.2. Đánh giá về hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị ...................................... 68 Đ 3.2.1. Phân tích tình hình sử dụng nguồn kinh phí qua các năm ..........................................68 3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị ................................................71 3.2.2.1. Ưu điểm..............................................................................................................71 3.2.2.2. Hạn chế...............................................................................................................71 3.3. Giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang ............................................... 72 3.3.1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán...........................................................................72 3.3.2. Hoàn thiện công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động .............................................72 3.3.3. Hoàn thiện công tác kế toán chi hoạt động.................................................................72 3.4. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang ........................................................................................... 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................... 74 1. Kết luận .................................................................................................................... 74 2. Kiến nghị .................................................................................................................. 75 2.1. Đối với đơn vị................................................................................................................75 2.2. Đối với đơn vị cấp trên ..................................................................................................75 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 76 Đ ại họ cK in h tế H uế PHỤ LỤC ................................................................................................... 77 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCC Cán bộ công chức HCSN Hành chính sự nghiệp KBNN Kho bạc nhà nước KPCĐ Kinh phí công đoàn NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban Nhân dân XDCB Xây dựng cơ bản Đ ại họ cK in h tế H uế BHXH i DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 – Hạch toán nguồn kinh phí hoạt động Sơ đồ 1.2 - Hạch toán chi hoạt động Sơ đồ 2.1 - Tổ chức bộ máy quản lý của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch huyện Phú Vang Sơ đồ 2.2 - Tổ chức bộ phận kế toán của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang tế H uế Sơ đồ 2.3 - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính Sơ đồ 2.4 - Công tác lập dự toán tại đơn vị Sơ đồ 2.5 - Lƣu đồ luân chuyển chứng từ quá trình rút dự toán bằng tiền mặt Sơ đồ 2.6 - Tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động quý I/2014 tại đơn vị Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.7 - Tổng hợp các khoản chi hoạt động quý I/2014 tại đơn vị ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 - Tình hình lao động của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 Bảng 2.2 - Bảng thanh toán lƣơng tháng 01/2014 Bảng 2.3 - Bảng kê trích nộp các khoản theo lƣơng tháng 01/2014 Bảng 3.1 - Phân tích tình hình chi hoạt động tại đơn vị qua các năm 2012, 2013, Đ ại họ cK in h tế H uế 2014 iii Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do lựa chọn đề tài Trên con đường thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN). Các đơn vị HCSN có đặc điểm là sử dụng kinh phí chủ yếu do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp để hoạt động. Số ngân sách mỗi năm Nhà nước phải chi ra để đảm bảo sự hoạt động và phát triển cho các đơn vị này là hàng nghìn tỷ đồng. Nếu các đơn vị sự nghiệp hoạt động tốt, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, biết phát huy tối đa các tế H uế nguồn lực, không lãng phí NSNN cấp thì sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, bảo đảm nhu cầu chi tiêu, nhờ đó bổ sung nguồn kinh phí dư thừa để thực hiện những kế hoạch, chương trình hay dự án cần thiết khác góp phần hoàn thành sớm các mục tiêu đặt ra, giúp cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững của nền kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, để giúp ại họ cK in h Nhà nước quản lý tốt nguồn kinh phí cấp cho các đơn vị HCSN, hạn chế được tối đa tình trạng lãng phí và tham nhũng thì kế toán HCSN nói chung và kế toán nguồn kinh phí nói riêng là một bộ phận quan trọng không thế thiếu trong các đơn vị HCSN. Nó vừa là công cụ hiệu quả để Nhà nước quản lý ngân sách, vừa là công cụ để các đơn vị điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của mình. Từ đó giúp các đơn vị chủ động hơn trong các khoản chi tiêu, giúp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm kinh phí. Đ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang là đơn vị quản lý hành chính nhà nước, có chức năng quản lý, điều hành nguồn ngân sách của các đơn vị sự nghiệp khác và lập dự toán thu chi ngân sách toàn huyện hàng năm. Nguồn kinh phí tại phòng được sử dụng chủ yếu cho các khoản chi như chi tiền lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương, chi công tác phí, chi mua vật dụng văn phòng, chi tiền điện, nước… Trong quá trình hoạt động đơn vị còn gặp phải một số khó khăn ảnh hưởng đến công tác kế toán nguồn kinh phí. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán HCSN trong các đơn vị HCSN, đặc biệt là trong công tác kế toán nguồn kinh phí và các khoản chi góp phần sử dụng có hiệu quả tiết kiệm NSNN và với mong muốn giúp đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 1 Khóa luận tốt nghiệp nguồn kinh phí, được sự hướng dẫn của thầy Th.S Nguyễn Quốc Tú và sự giúp đỡ của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài này được thực hiện để giải quyết những mục tiêu cơ bản sau: 2.1. Mục tiêu tổng quát Tìm hiểu công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng cách và hoàn thiện hơn. 2.2. Mục tiêu cụ thể tế H uế Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giúp đơn vị cải Thứ nhất, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán ại họ cK in h trong các đơn vị HCSN nói chung và công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động nói riêng. Thứ hai, tìm hiểu, thu thập thông tin và đánh giá thực trạng công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang. Thứ ba, trên cơ sở đó rút ra ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm Đ hoàn thiện công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu Công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang. SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 2 Khóa luận tốt nghiệp 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Phạm vi thời gian: từ ngày 19/1/2015 đến ngày 10/5/2015. Số liệu được thu thập trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện đề tài này: - Phương pháp quan sát: Quan sát thao tác nghiệp vụ, các công việc cụ thể của tế H uế kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại phòng kế toán. - Phương pháp phỏng vấn: Hỏi các cán bộ trong đơn vị về các vấn đề còn thắc mắc như quy mô, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị, quy trình lập dự toán và quyết ại họ cK in h toán nguồn kinh phí, các thông tư, điều khoản được áp dụng trong quy trình hạch toán. - Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập tài liệu như chứng từ, sổ sách, báo cáo… do kế toán trưởng cung cấp. Ngoài ra các tài liệu được thu thập từ giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, khóa luận từ thư viện trường và từ các trang web như www.tailieu.vn, www.luanvan.net… - Phương pháp tổng hợp và phân tích: sau khi thu thập được số liệu cần thiết sẽ tổng hợp lại theo từng nguồn kinh phí, từng khoản chi. Sau đó căn cứ vào đó để phân Đ tích đánh giá số liệu, đưa ra các nhận xét ưu nhược điểm và các giải pháp cải thiện. 5. Bố cục đề tài Bố cục đề tài được chia làm 3 phần: Phần I: Đặt vấn đề Gồm có nêu lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu: gồm 3 chương SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 3 Khóa luận tốt nghiệp Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung chính là hệ thống hóa các vấn đề về công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động. Chƣơng 2: Thực trạng kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung chính là giới thiệu về đơn vị gồm quá trình hình thành, phát triển, tổ chức bộ máy quản lý, bộ phận kế toán, tình hình lao động và chế độ kế toán áp dụng; tế H uế thực trạng công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động. Chƣơng 3: Giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. ại họ cK in h Nội dung chính là đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị. Từ đó đưa ra các biện pháp. Phần III: Kết luận và kiến nghị Đánh giá lại các mục tiêu đã đề ra, nêu hạn chế của bài nghiên cứu và đưa ra Đ kiến nghị với đơn vị và cơ quan cấp trên. SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 4 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TẠI PHÕNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÖ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.1. Khái niệm và các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp 1.1.1. Khái niệm “Đơn vị HCSN là đơn vị do Nhà nước quyết định thành lập nhằm thực hiện một tế H uế số nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý nhà nước về một lĩnh vực nào đó (các cơ quan chính quyền, cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, các tổ chức đoàn thể…) hoạt động bằng nguồn kinh phí NSNN hoặc cấp trên cấp, cấp toàn bộ hoặc cấp một phần kinh phí và các nguồn khác đảm bảo theo nguyên từng thời kỳ”. ại họ cK in h tắc không bồi hoàn trực tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho [2, tr.5] 1.1.2. Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp Đơn vị hành chính sự nghiệp có thể phân loại như sau: “* Theo tính chất, các đơn vị HCSN bao gồm: Đ - Các đơn vị hành chính thuần túy: đó là các cơ quan công quyền trong bộ máy hành chính nhà nước (các đơn vị quản lý hành chính nhà nước). - Các đơn vị sự nghiệp: sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp nghiên cứu khoa học,… - Các tổ chức đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức quần chúng,… * Theo phân cấp quản lý Tài chính, đơn vị HCSN chia thành ba cấp: - Đơn vị dự toán cấp I: là cơ quan chủ quản các ngành hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung Ương và địa phương như các Bộ, tổng cục, Sở, ban,…Đơn vị dự toán SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 5 Khóa luận tốt nghiệp cấp I trực tiếp quan hệ với cơ quan tài chính để nhận và thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp phát. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm: + Tổng hợp và quản lý toàn bộ vốn của ngân sách giao, xác định trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị kế toán cấp dưới. + Phê chuẩn dự toán quí, năm của các đơn vị cấp dưới. + Tổ chức việc hạch toán kinh tế, việc quản lý vốn trong toàn ngành. + Tổng hợp các báo biểu kế toán trong toàn ngành, tổ chức kiểm tra kế toán và kiểm tra Tài chính đối với đơn vị cấp dưới. tế H uế - Đơn vị dự toán cấp II: Trực thuộc đơn vị dự toán đơn vị cấp I chịu sự lãnh đạo trực tiếp về Tài chính và quan hệ cấp phát vốn của đơn vị dự toán cấp I. Đơn vị dự toán cấp II quản lý phần vốn ngân sách do đơn vị cấp I phân phối bao gồm phần kinh phí của bản thân đơn vị và phần kinh phí của các đơn vị cấp III trực thuộc. Định kỳ ại họ cK in h đơn vị phải tổng hợp chi tiêu kinh phí ở đơn vị và của đơn vị dự toán cấp III báo cáo lên đơn vị dự toán cấp I và cơ quan tài chính cùng cấp. - Đơn vị dự toán cấp III: Trực thuộc đơn vị dự toán cấp II, chịu sự lãnh đạo trực tiếp về Tài chính và quan hệ cấp phát vốn của đơn vị dự toán cấp II, là đơn vị cuối cùng thực hiện dự toán. Đơn vị dự toán cấp III trực tiếp sử dụng kinh phí của ngân sách, chấp hành các chính sách về chi tiêu, về hạch toán, tổng hợp chi tiêu kinh phí Đ báo cáo lên đơn vị cấp II và cơ quan tài chính cùng cấp theo định kỳ.” [3, tr.13-14] 1.2. Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp 1.2.1. Đặc điểm “- Các khoản chi tiêu cho đơn vị HCSN chủ yếu là chi cho tiêu dùng. Vì vậy kế toán phải đảm bảo chấp hành chế độ quản lý tài chính thật nghiêm ngặt. Kế toán phải căn cứ vào các tiêu chuẩn định mức để thực hiện các khoản chi tiêu nói chung và chi tiêu tiền mặt nói riêng. SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 6 Khóa luận tốt nghiệp - Thông qua công tác kế toán để kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu và tiến hành phân tích các khoản chi sao cho đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. - Đề xuất những ý kiến, kiến nghị để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ngân sách cấp và nguồn kinh phí khác, tăng cường khai thác nguồn kinh phí khác để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của đơn vị.” [4, tr.10] 1.2.2. Nhiệm vụ “Kế toán HCSN có nhiệm vụ sau: tế H uế - Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp. Được tài trợ, được hình thành từ các nguồn khác và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các khoản thu tại đơn vị theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán; - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; tình hình quản lý sử dụng các ại họ cK in h loại vật tư, tài sản ở đơn vị; tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp NSNN, kỷ luật thanh toán và các chế độ khác; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; - Kiểm toán tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán kinh phí của các đơn vị cấp dưới; - Tổng hợp số liệu, lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các loại báo cáo tài chính cho Đ các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính. Đồng thời phải cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật; - Thực hiện phân tích công tác kế toán, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ ở đơn vị, nhằm cải tiến nâng cao chất lượng công tác kế toán và đề xuất các ý kiến phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị.” [2, tr.6] SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 7 Khóa luận tốt nghiệp 1.3. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 1.3.1. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nƣớc Hệ thống mục lục NSNN áp dụng cho các đơn vị HCSN hiện nay được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống mục lục NSNN. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm 2009 và thay thế hệ thống mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/04/1997 của Bộ trưởng bộ Tài chính và các Quyết định bổ sung sửa đổi. Từ năm 2009 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành những Quyết định, Thông tư tế H uế sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục NSNN: Quyết định số 1441/QĐ – BTC ngày 10/06/2009, Quyết định số 822/QĐ – BTC ngày 06/04/2011, Quyết định số 1232/QĐ – BTC ngày 23/05/2011, Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03/07/2012, Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/07/2013, Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày ại họ cK in h 23/10/2013. Hệ thống mục lục NSNN hiện nay bao gồm: - Danh mục mã số chương (Chương): Phân loại dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng nằm xác định trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức đó đối với NSNN. Đ - Danh mục mã số ngành kinh tế (Loại, Khoản): Dựa vào tính chất hoạt động kinh tế (ngành kinh tế quốc dân) để hạch toán thu chi NSNN. Loại được xác định trên cơ sở tính chất hoạt động của ngành kinh tế cấp I; Khoản được xác định trên cơ sở tính chất hoạt động của ngành kinh tế cấp II hoặc cấp III theo phân ngành kinh tế quốc dân. - Danh mục mã số nội dung kinh tế (Mục, Tiểu mục): Dựa vào nội dung kinh tế (hay tính chất kinh tế) của khoản thu, chi NSNN. Trong từng Mục thu, chi để phục vụ yêu cầu quản lý chi tiết, quy định các Tiểu mục. Các Mục thu, chi có nội dung gần giống nhau lập thành Tiểu nhóm; các Tiểu nhóm có tính chất gần giống nhau lập thành Nhóm để phục vụ yêu cầu quản lý, đánh giá NSNN. SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 8 Khóa luận tốt nghiệp - Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia (Chương trình, Mục tiêu): Phân loại dựa trên cơ sở nhiệm vụ chi ngân sách cho các chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và các nhiệm vụ chi cần theo dõi riêng (gồm cả các chương trình hỗ trợ của nhà tài trợ quốc tế). - Danh mục mã số nguồn NSNN (Mã nguồn): Phân loại dựa theo nguồn gốc hình thành nguồn NSNN, đó là nguồn chi từ vốn trong nước hay nguồn chi từ vốn nước ngoài để phục vụ yêu cầu kiểm soát chi theo dự toán. - Danh mục mã số các cấp ngân sách (Cấp ngân sách): Phân loại dựa trên cơ sở cấp quản lý NSNN cho từng cấp chính quyền, nhằm hạch toán đầy đủ, kịp thời các tế H uế khoản thu chi NSNN theo từng cấp ngân sách, gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã. - Danh mục mã ngành, lĩnh vực (nhiệm vụ) chi: Áp dụng cho việc thể hiện dự ại họ cK in h toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền quyết định; dự toán của cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp và số bổ sung cho cấp dưới (nếu có); phân bổ dự toán được giao của các đơn vị dự toán cấp I cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc hàng năm vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc theo biểu đính kèm và thực hiện từ năm ngân sách 2009. 1.3.2. Hệ thống chứng từ kế toán Đ Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Mọi số liệu ghi vào sổ kế toán bắt buộc phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ. Chứng từ kế toán là căn cứ không thể thiếu trong công tác kế toán, đóng vai trò là căn sứ pháp lý để tiến hành ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán và còn là phương tiện để phản ánh và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị. Do đó, lập chứng từ kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác là một khâu rất quan trọng trong công tác hạch toán ban đầu. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị HCSN gồm: SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 9 Khóa luận tốt nghiệp - Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm 4 chỉ tiêu: + Chỉ tiêu lao động tiền lương + Chỉ tiêu vật tư. + Chỉ tiêu tiền tệ. + Chỉ tiêu TSCĐ. - Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác. 1.3.3. Hệ thống tài khoản kế toán tế H uế Hệ thống tài khoản kê toán áp dụng cho các đơn vị HCSN được ban hành theo quyết định số 19/2006/ QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN. ại họ cK in h Hệ thống tài khoản kế toán HCSN gồm 7 loại, từ loại 1 đến loại 6 là các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản và loại 0 là các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản. - Tài khoản cấp 1 gồm 3 chữ số thập phân. - Tài khoản cấp 2 gồm 4 chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể hiện tài khoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện tài khoản cấp 2); Đ - Tài khoản cấp 3 gồm 5 chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể hiện tài khoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện tài khoản cấp 2, chữ số thứ 5 thể hiện tài khoản cấp 3); - Tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản được đánh số từ 001 đến 009. Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Quyết định này để lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị. Đơn vị được bổ sung thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4 (trừ các tài khoản kế toán mà Bộ Tài chính đã quy định trong hệ thống tài khoản kế toán) để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị. SVTH: Đỗ Ngọc Huy Phương 10
- Xem thêm -