Tài liệu Introduction to computational finance and financial econometrics(eric zivot department of economics, university of-eiixa--2

 • Số trang: 18 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 71 |
 • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

W?|hL_U|L? |L 6?@?U@* ,UL?L4i|hUt @T|ih D Ai @h!L|3 *}Lh|4 ,hU ~L| #iT@h|4i?| Lu ,UL?L4Ut N?iht|) Lu `@t?}|L? a@?@h) 2Sc 2fff At ihtL?G 6iMh@h) bc 2fff  ,Ui?| Lh|uL*Lt | Ahii +t!) tti|tG Ai @h!L|3 *}Lh|4 L?t_ih |i TLh|uL*L ThLM*i4 | |hii ht!) @tti|t _i?L|i_ E ' cc  _i?L|i |i hi|h? L? @tti| @?_ @tt4i |@| c @?_ wi| - - _ E> cj2  SJE- c - ' j  6Lh **t|h@|i ThTLtitc A@M*i  ThL_it i @4T*i _@|@ L? 4i@?tc @h@?Uit @?_ UL@h@?Uit 5|LU!  A@M*i  @h Ec j f22b fb2e Ec ffS f H fHS2 Ec fDH2 > j 2 ffD2 fD2H Ec f Db wi| % _i?L|i |i t@hi Lu i@*| ?it|i_ ? @tti| @?_ @tt4i |@| @** i@*| t ?it|i_ ? |i |hii @tti|t tL |@| % n % n % '  Ai TLh|uL*L hi|h?c -R c t |i h@?_L4 @h@M*i -Rc% ' % - n % - n % - Ai tMtUhT| R ?_U@|it |@| |i TLh|uL*L t UL?t|hU|i_ t?} |i i}|t % c % @?_ % Ai i TiU|i_ hi|h? L? |i TLh|uL*L t >Rc% ' . d-Rc% o ' % > n % > n % >  E @?_ |i @h@?Ui Lu |i TLh|uL*L hi|h? t 2 jRc% ' @oE-Rc% ' %2 j2 n %2 j2 n %2 j2 n2%% j n2% % j n2% % j E2 L|Ui |@| @h@?Ui Lu |i TLh|uL*L hi|h? _iTi?_t L? |hii @h@?Ui |ih4t @?_ t UL@h@?Ui |ih4t Oi?Uic | |hii @tti|t |ihi @hi |Ui @t 4@?) UL@h@?Ui |ih4t |@? @h@?Ui |ih4t UL?|hM|?} |L TLh|uL*L @h@?Ui 6Lh i @4T*ic *i| % ' * Ai?    >Rc% ' E Ef22b n E Ef H n E EfD2H ' fef 2 j Rc%    ' E 2 Efb2e n E EfHS2 n E EfD2H       n2E E EffS n 2E E E fDH2 n 2E E E f Db  ' ffS2 Ai ?it|4i?| LTTLh|?|) ti| t |i ti| Lu TLh|uL*L i TiU|i_ hi|h? @?_ TLh|uL*L t|@?_@h_ _i@|L? @*it uLh @** TLttM*i TLh|uL*Lt tU |@| % n % n % '  t ? |i |L ht!) @tti| U@tic |t ti| U@? Mi _itUhMi_ ? @ }h@T | >R L? |i ih|U@* @ t @?_ j R L? |i Lh3L?|@* @ t N?*!i |i |L @tti| U@tic Liihc |i ?it|4i?| LTTLh|?|) ti| U@??L| Mi t4T*) _itUhMi_ M) L?i t_i Lu @? )TihML*@ Ai }i?ih@* t@Ti Lu |i ti| t UL4T*U@|i_ @?_ _iTi?_t UhU@**) L? |i UL@h@?Ui |ih4t j  t i t@** tiic i _L ?L| @i |L u**) U@h@U|ih3i |i ?it|4i?| LTTLh|?|) ti| Wu i @tt4i |@| ?it|Lht L?*) U@hi @ML| 4@ 43?} TLh|uL*L i TiU|i_ hi|h? @?_ 4?43?} TLh|uL*L @h@?Ui ? _iU_?} |ih @tti| @**LU@|L? |i? i U@? t4T*u) |i TLh|uL*L ThLM*i4 M) L?*) UL?Ui?|h@|?} L? |i UL4M?@|L? Lu iUi?| TLh|uL*Lt Mi|ii? @tti|t c @?_ At t |i uh@4iLh! Lh}?@**) _ii*LTi_ M) O@hh) @h!L|3c |i u@|ih Lu TLh|uL*L |iLh) @?_ ??ih Lu |i LMi* h3i ? iUL?L4Ut `i @tt4i |@| |i ?it|Lh tit |L €?_ TLh|uL*Lt |@| @i |i Mit| i TiU|i_ hi|h?ht! |h@_iLg W? L|ih Lh_tc i @tt4i |@| |i ?it|Lh tii!t |L €?_ TLh| uL*Lt |@| 4@ 43i TLh|uL*L i TiU|i_ hi|h? uLh @ }i? *ii* Lu ht! @t 4i@thi_ M) TLh|uL*L @h@?Ui wi| j 2Rcf _i?L|i @ |@h}i| *ii* Lu ht! Ai? |i ?it|Lh tii!t |L tL*i |i UL?t|h@?i_ 4@ 43@|L? ThLM*i4 4@ % c% c% Rc% ' >  n % > n % > tMiU| |L Er| % > E j2Rcf ' j2Rc% ' %2 j2 n %2 j 2 n %2 j 2 n 2% % j n 2% % j n 2% % j  ' % n % n % At ThLM*i4 t **t|h@|i_ ? 6}hi Ai TLh|uL*L | i}|t E% c % c % |@| t@|t€it |i @MLi 4@ 43@|L? ThLM*i4 tc M) _i€?|L?c @? iUi?| TLh|uL*L Ai iUi?| TLh|uL*L uhL?|ih t }h@T Lu >R ihtt jR uLh |i ti| Lu iUi?| TLh|uL*Lt 2 }i?ih@|i_ M) tL*?} E uLh @** TLttM*i |@h}i| ht! *ii*t j2Rcf at| @t ? |i |L @tti| U@tic |i iUi?| uhL?|ih ? hiti4M*it L?i t_i Lu @? )TihML*@ Ai ?it|LhRcf _i?L|i @ |@h}i| i TiU|i_ hi|h? *ii* Ai? |i _@* ThLM*i4 t |i UL?t|h@?i_ 4?43@|L? ThLM*i4 4? % c% c% j 2Rc% ' 2 2 2 2 2 2  n % j n % j % j n2% % j n 2% % j n 2% % j > Rcf '  ' Ee r|  n % > n % > % n % n % % > AL €?_ iUi?| TLh|uL*Lt Lu ht!) @tti|t ? Th@U|Uic |i _@* ThLM*i4 Ee t 4Lt| Lu|i? tL*i_ At t T@h|@**) _i |L UL4T|@|L?@* UL?i?i?Uit @?_ T@h|*) _i |L ?it|Lht Mi?} 4Lhi **?} |L tTiUu) |@h}i| i TiU|i_ hi|h?t h@|ih |@? |@h}i| ht! *ii*t AL tL*i |i UL?t|h@?i_ 4?43@|L? ThLM*i4 Eec i uLh4 |i w@}h@?}@? uE% c % c % c b c b2 %2 j 2 n %2 j 2 n %2 j2 n 2% % j n 2% % j n 2% % j nb E% > n % > n % > >Rcf n b2 E% n % n %  ' Ai €ht| Lh_ih UL?_|L?t uLh @ 4?44 @hi f ' f ' f ' f ' f ' Yu Y% 2 ' 2% j n 2% j n 2% j n b > n b2 ED Yu 2 ' 2% j n 2% j n 2% j n b > n b2 Y% Yu 2 ' 2% j n 2% j n 2% j n b > n b2 Y% Yu ' % > n % > n % > >Rcf Yb Yu ' % n % n %  Yb2 Aiti @hi €i *?i@h i^@|L?t ? €i ?!?L?t @?_ @ ?^i tL*|L? U@? Mi uL?_ @t *L?} @t |ihi @hi ?L *?i@h _iTi?_i?Uit @4L?} |i i^@|L?t Ai tL*|L? uLh % c % @?_ % }it @? iUi?| TLh|uL*L | i TiU|i_ hi|h? >Rc% ' >Rcf c @h@?Ui j2Rc% }i? M) E2 @?_ t|@?_@h_ _i@|L? jRc% Ai T@h E>Rc% c j Rc% T*L|t @t @ t?}*i TL?| L? |i iUi?| uhL?|ih Lu TLh|uL*Lt Lu |hii ht!) @tti|t 6Lh i @4T*ic t?} |i _@|@ ? A@M*i  @?_ @ |@h}i| i TiU|i_ hi|h? Lu >Rcf ' ff |i tL*|L? uLh |i iUi?| TLh|uL*L U@? Mi tL? |L Mi % ' f bHc % ' f  4 Qrw doo wdujhw ulvn ohyhov duh ihdvleoh1 Wkh ihdvleoh ulvn ohyhov duh wkrvh wkdw duh juhdwhu wkdq ru htxdo wr wkh joredo plqlpxp yduldqfh sruwirolr1 @?_ % ' fS. 6Lh u|hi hiuihi?Uic U@** |t TLh|uL*L R@tti| j L|Ui |@| @tti| t tL*_ tLh| ? |t TLh|uL*L Ai i TiU|i_ hi|h?c @h@?Ui @?_ t|@?_@h_ _i@|L? Lu |t TLh|uL*L @hi Rc% ' >Rcf ' Ef bHEf22b n Ef Ef H n EfS.EfD2H ' ffD 2 j Rc% ' Ef bH2 Efb2e n Ef EfHS2 n EfS.EfD2H n2Ef bHEf EffS n 2Ef bHEfS.EfDH2 n 2Ef EfS.Ef Db ' fSS > j Rc% ' s fSS ' f Ai T@h E>Rcf c jRc% ' Effc f t **t|h@|i_ ? €}hi AL }i| @?L|ih TL?| L? |i iUi?| uhL?|ih |i 4?43@|L? ThLM*i4 Ee ?ii_t |L Mi tL*i_ t?} @?L|ih |@h}i| i TiU|i_ hi|h? @*i >Rc 9' >Rcf A@| tc i ?ii_ |L €?_ @ TLh|uL*L | i}|t + c + @?_ + |@| tL*it ' 2 +4? c+ c+ jRc+ 2 2 2 2 2 2 j n + j n + j n 2+ + j n2+ + j n 2+ + j r| >Rc ' + > n + > n + >  ' + n + n + ES + Ai tL*|L? uLh + c + @?_ + }it @? iUi?| TLh|uL*L | i TiU|i_ hi|h? >Rc+ ' >Rcc @h@?Ui j 2Rc+ }i? M) Eqq @?_ t|@?_@h_ _i@|L? j Rc+ Ai T@h E>Rc+ c j Rc+ T*L|t @t @ t?}*i TL?| _gihi?| uhL4 E>Rc% c j Rc+ L? |i iUi?| uhL?|ih Lu TLh|uL*Lt 6Lh i @4T*ic t?} |i _@|@ ? A@M*i  @?_ @ |@h}i| i TiU|i_ hi|h? Lu >Rcf ' f2D |i tL*|L? uLh |i iUi?| TLh|uL*L U@? Mi tL? |L Mi % ' fb.c % ' ffeD @?_ % ' f e2 6Lh u|hi hiuihi?Uic U@** |t TLh|uL*L R@tti| v L|Ui |@| @tti| t tL*_ tLh| ? |t TLh|uL*L Ai i TiU|i_ hi|h?c @h@?Ui @?_ t|@?_@h_ _i@|L? Lu |t TLh|uL*L @hi >Rc+ ' >Rc ' Efb.Ef22b n EffeDEf H n Efe2EfD2H ' f2D 2 j Rc+ ' f e2Ef D2H n2E fb.Ef feDEf fS n 2E fb.Ef e2Ef DH2 n 2Ef feDEf e2Ef Db  S s 2 Efb. Efb2e n EffeDEfHS2 n E j Rc+ ' '       S ' e. Ai T@h E>Rc c jRc+ ' Ef2Dc e. t **t|h@|i_ ? €}hi AL Uhi@|i |i i?|hi iUi?| uhL?|ih i UL*_ tL*i |i 4?43@|L? ThLM*i4 Ee uLh @** TLttM*i |@h}i| i TiU|i_ hi|h?t |? tL4i h@?}i At Mh|i uLhUi @TThL@Uc *i **t|h@|ic t ?L| ih) Th@U|U@* UL4T|@|L?@**) 6Lh|?@|i*)c |ihi e t @? i@tih @) |L UL4T|i |i i?|hi iUi?| uhL?|ih |@| L?*) hi^hit tL*?} Ee uLh |L |@h}i| hi|h?t t i t@** tiic }i? @?) |L TLh|uL*Lt L? |i iUi?| uhL?|ih @?L|ih TLh|uL*L L? |i iUi?| uhL?|ih t @ t4T*i UL?i UL4M?@|L? Lu |iti |L TLh|uL*Lt Oi?Uic |i hit*|t uLh |i UL?t|hU|L? Lu iUi?| TLh|uL*Lt | |L ht!) @tti|t U@? Mi ti_ |L UL4T|i iUi?| TLh|uL*Lt | @? @hM|h@h) ?4Mih Lu ht!) @tti|t AL **t|h@|i |t hit*|c UL?t_ih |i |L iUi?| TLh|uL*Lt |@| @hi |i tL*|L?t Lu Ee @?_ ES L UL?t_ih uLh4?} @ ?i TLh|uL*L |@| t @ UL?i UL4M?@|L? Lu |iti |L TLh|uL*Lt wi| 5% _i?L|i |i t@hi Lu i@*| ?it|i_ ? @tti| j E€ht| iUi?| TLh|uL*L @?_ *i| 5+ _i?L|i |i t@hi Lu i@*| ?it|i_ ? @tti| v EtiUL?_ iUi?| TLh|uL*L @?_ 4TLti |i UL?t|h@?| 5% n 5+ '  Ai i TiU|i_ hi|h? @?_ @h@?Ui Lu |t TLh|uL*L t > Rc5 2 j Rc5 ihi ' ' n 5+ >Rc+ 5% jRc% n 5+2j 2Rc+ n 25% 5+ j%+ E. EH 5% >Rc% 2 2 j%+ ' SJE-Rc% c -Rc+ @?_ -Rc% _i?L|it |i hi|h? L? @tti| j @?_ -Rc+ _i?L|it |i hi|h? L? @tti| v ?Ui i UL4T|i j %+ |i? i U@? i@t*) |h@Ui L| |i iUi?| uhL?|ih AL UL4T|i j %+ i €ht| ?L|i |@| -Rc% ' % - n % - n % - @?_ -Rc+ ' + - n + - n + - Ai?c M) |i @__||) Lu UL@h@?Uitc i @i j %+ ' SJE% - n % - n % - c + - n + - n + - ' SJE% - c + - n SJE% - c + - n SJ E% - c + - Eb nSJE% - c + - n SJE% - c + - n SJ E% - c + - nSJE% - c + - n SJE% - c + - n SJ E% - c + - ' % + j2 n % + j2 n % + j 2 nE% + n % + j n E% + n % + j n E% + n % + j AL **t|h@|i |iti hit*|tc UL?t_ih |i i @4T*i _@|@ | |i ThiLt*) UL4 T|i_ iUi?| TLh|uL*Lt _i?L|i_ @tti| j @?_ @tti| v L?t_ih uLh4?} @ TLh|uL*L Lu |iti |L TLh|uL*Lt | |i i}|t 5% ' fD @?_ 5+ ' fD Ai? M) t|h@}|uLh@h_ U@*U*@|L?t i @i  S j %+ ' >Rc5 ' EfDEff n EfDEf2D ' f f 2 j Rc5 ' j Rc5 '  EfD2 EfSS n EfD2 E S n 2EfDEfDE S ' ffe s ffe ' fH D Lh|uL*L ~ t @? iUi?| TLh|uL*L @?_ |i T@h E>Rc5 c jRc5 ' Ef fc fH *it L? |i iUi?| uhL?|ih At TL?| t **t|h@|i_ ? €}hi AL |h@Ui L| |i i?|hi uhL?|ih i t4T*) @h) |i i}|t 5% @?_ 5+ Lih tL4i h@?}ic t@) E5% c 5+ ' Efc c Efc fb c  c Ec fcUL4T|i E. @?_ EH @?_ T*L| >Rc5 @}@?t| jRc5 At t **t|h@|i_ ? €}hi  6?_?} |i B*LM@* ?44 V@h@?Ui Lh|uL*L Ai }*LM@* 4?44 @h@?Ui TLh|uL*L 4 ' E6 c6 c6 uLh |i |hii @tti| U@ti tL*it |i UL?t|h@?i_ 4?43@|L? ThLM*i4 2 64? c6 c6 jRc6 ' 2 2 2 2 2 2 j n 6 j n 6 j n26 6 j n 26 6 j n 26 6 j  ' 6 n 6 n 6 Ef 6 r| Ai w@}h@?}@? uLh |t ThLM*i4 t uE6c6 c6 cb ' 62j2 n 62 j2 n 62 j2 n 266 j n 266 j n 26 6 j nbE6 n 6 n 6 c @?_ |i €ht| Lh_ih UL?_|L?t uLh @ 4?44 @hi f ' f ' f ' f ' Yu ' 26j2 n 26 j n 26 j n b Y6 Yu ' 26 j2 n 26 j n 26 j n b Y6 Yu ' 26 j2 n 26j n 26 j n b Y6 Yu ' 6 n 6 n 6  Yb E At }it uLh *?i@h i^@|L?t ? uLh ?!?L?t U U@? Mi tL*i_ |L €?_ |i }*LM@* 4?44 @h@?Ui TLh|uL*L Nt?} |i _@|@ ? A@M*i c | U@? Mi tL? |@| |i }*LM@* 4?44 @h@?Ui TLh|uL*L t 6 ' f fc 6 ' fbS @?_ 6 ' febD Ai i TiU|i_ hi|h?c @h@?Ui @?_ t|@?_@h_ _i@|L? Lu |t TLh|uL*L @hi Rc6 ' > Rc > ' Ef fEf 22b n Ef bSEf  H n Ef ebDEf D2H    ' f2e j 2 Rc6 ' Ef f2 Efb2e n EfbSEfHS2 n EfebDEfD2H  n2Ef fEfbSEffS n 2Ef fEfebDE fDH2 n 2EfbSEfebDE f Db ' ff s j Rc6 ' ff ' ff Ai T@h E>Rc6 c j Rc6 ' Effc ff t **t|h@|i_ ? €}hi S 2 __?} @ +t!6hii tti| L?t_ih @__?} @ ht!uhii @tti| EAM** | !?L? hi|h? os |L |i ?it|4i?| ThLM*i4 6hL4 Lh @?@*)tt Lu TLh|uL*Lt Lu |L ht!) @tti|t @?_ @ ht!uhii @tti| i !?L uhL4 |i 4|@* u?_ tiT@h@|L? |iLhi4 |@| |i iUi?| ti| Lu TLh|uL*Lt @hi UL4M?@|L?t Lu |i ht!uhii @tti| @?_ |i tLU@**i_ |@?}i?U) TLh|uL*L Ai |@?}i?U) TLh|uL*L t |i TLh|uL*L Lu ht!) @tti|t |@| @t |i *@h}it| 5@hTiRc| os j Rc| ihi >Rc| ' | > n | > n | > c j2Rc| ' |2 j2 n |2 j2 n |2 j2 n 2| | j n 2| | j n 2| | j  Nt?} |i _@|@ uhL4 A@M*i  @?_ @tt4?} @ ht!uhii h@|i Lu os ' f2c | U@? Mi tL? |@| |i |@?}i?U) TLh|uL*L t | ' fD 2c | ' fD @?_ | ' f D Ai i TiU|i_ hi|h?c @h@?Ui @?_ t|@?_@h_ _i@|L? Lu |t TLh|uL*L @hi > Rc| ' EfD 2Ef22b n EfD Ef H n Ef DEfD2H ' fDb j Rc| ' j Rc| ' fD s ' fD ' f b 2 EfD 22Efb2e n EfD EfHS2 n Ef DEfD2H n2EfD 2EfD EffS n 2EfD 2Ef DE fDH2 n 2EfD Ef DE f Db  Ai T@h E>Rc| c jRc| ' EfDc f b t **t|h@|i_ ? €}hi Ai |@?}i?U) TLh|uL*L U@? @*tL Mi uL?_ @?@*)|U@**) t?} |i uLh4*@ uLh |i |@?}i?U) TLh|uL*L ? |i U@ti Lu |L ht!) @tti|t W? Lh_ih |L ti |t uLh4*@c L iihc |i |L ht!) @tti|t 4t| Mi iUi?| TLh|uL*Lt AL **t|h@|ic UL?t_ih |i |L iUi?| TLh|uL*Ltc TLh|uL*Lt j @?_ vc |@| tL*i Ee @?_ ES Aiti TLh|uL*Lt @i i TiU|i_ hi|h?t @?_ @h@?Uit >Rc% c >Rc+ c j 2Rc% @?_ j 2Rc+ W? @__|L?c |i UL@h@?Ui Mi|ii? |i hi|h?t L? |iti |L TLh|uL*Lt t j%+ wi| |% _i?L|i |i t@hi Lu i@*| ? TLh|uL*L j @?_ |+ '  |% _i?L|i |i t@hi Lu i@*| ? TLh|uL*L v Ai?c t?} |i @?@*)|U uLh4*@ uLh |i |L ht!) @tti| U@tic i @i |% ' E>Rc% os j2Rc+ E>Rc+ os j %+ c E>Rc% os j 2Rc+ n E>Rc+ os j 2Rc% E>Rc% os n >Rc+ os j%+ 5 Wklv |+ ' |% E2 lv d yhu| whglrxv fdofxoxv sureohp1 Krzhyhu/ lw lv hdvlo| vroyhg qxphulfdoo| xvlqj wkh Vroyhu lq H[FHO1 . Ai i TiU|i_ hi|h? @?_ @h@?Ui Lu |t TLh|uL*L @hi >Rc| ' |% >Rc% n |+ >Rc+ c j2Rc| ' |% 2 j2Rc% n |2+ j 2Rc+ n 2|% |+ j %+ AL **t|h@|i |t hit*| t?} |i _@|@ ? A@M*i c hiU@** |@| >Rc% ' ffc >Rc+ ' f2Dc j 2Rc% ' fSSc j2Rc+ '  S @?_ j %+ ' S 5Mt|||?} |iti @*it ?|L E2 }it |% ' f .H @?_ |+ ' fS22 Ai i TiU|i_ hi|h?c @h@?Ui @?_ t|@?_@h_ _i@|L? Lu |i |@?}i?U) TLh|uL*L @hi >Rc| ' Ef .HEff n EfS22Ef2D ' fDbc j Rc| ' ff c 2 j Rc| ' Ef .H2 EfSS n EfS22E S n 2Ef .HEfS22E S ' fDc U @hi |i t@4i @t |Lti uL?_ @MLi Ai i}|t ? @tti|t c @?_ ? |i |@?}i?U) TLh|uL*L @hi n |+ + ' Ef .HEf bH n EfS22Efb. ' fD 2 ' |% % n |+ + ' Ef .HEf  n EfS22EffeD ' fD c | | ' |% % n |+ + ' Ef .HEfS. n EfS22Efe2 ' f Dc | ' |% % U @hi _i?|U@* |L |Lti uL?_ @MLi 2 Lh|uL*L 4@| | 4@|h @*}iMh@ `i? Lh!?} | *@h}i TLh|uL*Ltc |i t4T*i @*}iMh@ Lu hiThiti?|?} TLh|uL*L 4i@?t @?_ @h@?Uit MiUL4it U4MihtL4i Ai ti Lu 4@|h E*?i@h @*}iMh@ U@? }hi@|*) t4T*u) 4@?) Lu |i UL4T|@|L?t @|h @*}iMh@ uLh4*@|L?t @hi @*tL ih) tiu* i? | UL4it |4i |L _L @U|@* UL4T|@|L?t L? |i UL4T|ih LT*@h tThi@_tii| ThL}h@4t *!i , Ui* @?_ wL|t 2 c U @hi |i Lh!Lhti ThL}h@4t Lu 4@?) € ?@?U@* Ltitc U@? @?_*i M@tU 4@|h U@*U*@|L?t U @*tL 4@!i | Lh|*i |L MiUL4i u@4*@h | 4@|h |iU?^it L?t_ih @}@? |i t4T*i |hii @tti| TLh|uL*L ThLM*i4 6ht|c i _i€?i |i uL**L?}  UL*4? iU|Lht UL?|@??} |i hi|h?t @?_ TLh|uL*L i}|t 3- 4 + ' EC - FD c - 3% 4 ' EC % FD % W? 4@|h ?L|@|L? i U@? *4T 4*|T*i hi|h?t ? @ t?}*i iU|Lh U i _i?L|i M) + 5?Ui i@U Lu |i i*i4i?|t ? + t @ h@?_L4 @h@M*i i U@** + @ h@?_L4 iU|Lh 6 Wkh pdwul { ixqfwlrqv dydlodeoh lq H{fho dqg Orwxv 456 duh yhu| olplwhg1 Vhulrxv dqdo|vlv vkrxog eh grqh xvlqj pdwul{ surjudpplqj odqjxdjhv olnh Vsoxv/ Pdwode ru JDXVV1 H `i U@? @*tL |@*! @ML| |i ThLM@M*|) _t|hM|L? Lu |i h@?_L4 iU|Lh + At t t4T*) |i L?| _t|hM|L? Lu |i i*i4i?|t Lu + W? }i?ih@*c |i _t|hM|L? Lu + t UL4T*U@|i_ M| u i @tt4i |@| @** hi|h?t @hi L?|*) ?Lh4@**) _t|hM|i_ |i? @** i ?ii_ |L Lhh) @ML| t |i 4i@?tc @h@?Uit @?_ UL@h@?Uit Lu |i hi|h?t `i U@? i@t*) t44@h3i |iti @*it t?} 4@|h ?L|@|L? @t uL**Lt 6ht|c i _i€?i |i  iU|Lh Lu TLh|uL*L i TiU|i_ @*it @t 53 46 3 4 3 4 . d > o 9 E F : E F E . d+o ' . 7C - D8 ' C . d- o D ' C > F D' - . d- o > @?_ |i UL@h@?Ui 4@|h Lu hi|h?t @t 3 @oE- SJE- c -   E @oE- SJE+ ' C SJ E- c - SJE- c - SJE- c - 3 j2 j j 4   ' EC j j2 j FD ' P j j SJE- c - SJE- c - @oE- 4 F D j2 L|Ui |@| |i UL@h@?Ui 4@|h t t)44i|hU Ei*i4i?|t Lg |i _@}L?@* @hi i^@* tL |@| P ' P c ihi P _i?L|it |i |h@?tTLti Lu P t?Ui SJE- c - ' SJ E- c - c SJ E- c - ' SJ E- c - @?_ SJ E- c - ' SJ E- c - Nt?} |i i @4T*i _@|@ ? A@M*i  i @i  3 4 3 4 > f 22b ' E C > F D'E C f  H F D > f fD2 3 4 f b2e f fS f DH2 P ' EC f fS f HS2 f Db FD  c    f DH2 f Db  fD2H Ai hi|h? L? |i TLh|uL*L t?} iU|Lh ?L|@|L? t -Rc% ' + ' E% c % c %  3 4 - F E C D ' % - 54*@h*)c |i i TiU|i_ hi|h? L? |i TLh|uL*L t > Rc% ' . d +o '  . d+o ' ' E% c % c %  b  n % - n % - - 3> 4 F E > C D ' % > > n % > n % > i |c |i @h@?Ui Lu |i TLh|uL*L t 2 j Rc% ' ' 43 3 2 j E C j 4 j j % @oE + ' P ' E% c % c %  j 2 j F C % F DE D 2 j j j % 2 2 2 2 2 2 % j n % j n % j n 2% % j n 2% % j n 2% % j  6?@**)c |i UL?_|L? |@| |i TLh|uL*L i}|t t4 |L L?i U@? Mi i Thitti_ @t  ' E% c % c %  3 4 F E C  D ' % n % n % '   ihi  t @  iU|Lh | i@U i*i4i?| i^@* |L  L?t_ih @?L|ih TLh|uL*L | i}|t ) ' E+ c + c +  Ai hi|h? L? |t TLh|uL*L t -Rc+ ' ) + ' + - n + - n + - W? |i uL**L?} i ** ?ii_ |L UL4T|i |i UL@h@?Ui Mi|ii? |i hi|h? L? TLh| uL*L @?_ |i hi|h? L? TLh|uL*L )c SJE-Rc% c -Rc+ W| U@? Mi tL? |@|  j %+ ' SJE-Rc% c -Rc+ ' SJE ' ' P) ' E% c % c %  2 3+jc )2 +j  E C j j2  j j j j j2 2 2 % + j n % + j n % + j 43 + 4 F DE C + F D + nE% + n % + j n E% + n % + j n E% + n % + j 2 6?_?} ,Ui?| Lh|uL*Lt Ai UL?t|h@?i_ 4?43@|L? ThLM*i4 Ee |L €?_ @? iUi?| TLh|uL*L U@? Mi hi i Thitti_ t?} 4@|h @*}iMh@ @t 4? j2Rc% >Rcf ' '   ' P r|  ihi >Rcf t @ |@h}i| i TiU|i_ hi|h? @|h @*}iMh@ U@? @*tL Mi ti_ |L }i @? @?@*)|U tL*|L? |L |i €ht| Lh_ih UL?_|L?t uhL4 |i 4?43@|L? ThLM*i4 Ee 5?Ui |i €ht| Lh_ih UL?_|L?t ED UL?tt| Lu €i *?i@h i^@|L?t ? €i ?!?L?t E% c % c % c b c b2 i U@? hiThiti?| |i t)t|i4 ? 4@|h ?L|@|L? @t 3 2 EE 22jj EE 2j EE C >  2j 2j 2j 2 2j 2j 2j2 >  >  43 % E F E F % E F E F % E F E F f D C b >  >  >  f f f f b2 4 3 f F E F E f F E F E ' EE f F F D C >Rcf  4 F F F F F F D Lh 3%' Mf ihi 3 2 EE 22jj ' EEEE 2j C > 2j 2j 2j2 2j 2j 2j 2 >  >  4 F F F F F f F D >  >  >  f f  Ai tL*|L? uLh 3% t |i? f 3% ' c 3 % E E % E E 3% ' E % E C b 4 3 4 f F E F F E f F F E F F @?_ Mf ' E f F F E F F E D C >Rcf F D b2 3Mf  Ai €ht| |hii i*i4i?|t Lu 3% @hi |i TLh|uL*L i}|t ' E% c % c % uLh |i iUi?| TLh|uL*L | i TiU|i_ hi|h? >Rc% ' >Rcf @?_ t|@?_@h_ _i@|L? j Rc% AL **t|h@|i UL?t_ih |i _@|@ ? A@M*i  @?_ |i |@h}i| i TiU|i_ hi|h? >Rcf ' ff Ai? 3 HeH f 2S  Se EE f 2S f .H EE  Se f.2e .H  fDS ' EE C f 22b f  H f fD.           f f 4 F F F F F F D c 3 4 3 4 f fbD f bS f f S 22b f eSf f EE f bS f efe f 2fH  b2 f e F E F E f FFF E F E ' EEE f f f 2fH f f. D f .  . FFF Mf ' EEE f FFF C S 22b  b2 D f . S D 2f 22 D C f f D f eSf f e  . 2f 22 2 D2  3    f22b f H ffD2 ffD2 f           c   @?_ 3 4 3 43 4 f bH f fbD f bS f f S 22b f eSf f E EE f  FF EE f bS f efe f 2fH  b2 f e F F E f F E EE  fS. FF EE f f f 2fH f f. D f .  . F F F E F f F 3% ' E ' E F E F F EC H DH FD EC S 22b  b2 D f . S D 2f 22 F C f f F DE D    2 b   f e . '  Oi?Uic |i iUi?| TLh|uL*L t |t TLh|uL*L t >Rc%  f eSf      2f22 ' Ef bH f   fS. c c   2 D2 3 f 22b 4 ' Ef bH f   fS. EC f  H FD ' f f c c  ffD2  Ai i TiU|i_ hi|h? L?   @?_ |i @h@?Ui t 2 j Rc% ' P ' Ef bH f   fS. c c  3 EC fb2e ffS fDH2 ffS fHS2 f Db  f DH2 4F 3E f bH 4F f Db D C f  D '  fSS   fS. fD2H AL €?_ @?L|ih iUi?| TLh|uL*L ) ' E+ c + c + i tL*i  ) P) ' ' 4? j 2Rc+ ) r| )  ' ) >Rc  ihi >Rc t @ |@h}i| i TiU|i_ hi|h? _gihi?| uhL4 >Rcf Ai tL*|L? @t |i uLh4 3 EE ++ 3+ ' EEEE + C b | 3+ ' M 4 3 4 f F E F E f FFF F E F @?_ M ' EEE f FFF F F D C >Rc D b2  Ai €ht| |hii i*i4i?|t Lu 3+ @hi |i TLh|uL*L i}|t ) ' E+ c + c + uLh |i iUi?| TLh|uL*L | i TiU|i_ hi|h? >Rc+ ' >Rc @?_ t|@?_@h_ _i@|L? j Rc+ Nt?} |i _@|@ ? |@M*i  | |i |@h}i| i TiU|i_ hi|h? >Rc ' f2D i @i 3 4 3 43 4  fb. f fbD f bS f f S 22b f eSf f E EE f feD FF EE f bS f efe f 2fH  b2 f e F F E F f F E E F E F F E 3+ ' E f F E EE f e2 FFF ' EEE f f f 2fH f f. D f .  . F F F C f 2D F C 2f SS D C S 22b  b2 D f . S D 2f 22 F DE D       f e . Oi?Uic |i tiUL?_ iUi?| TLh|uL*L t ) hi|h? L? |t TLh|uL*L t '  f eSf 2D  '    2f22 Efb.c ffeDc  2 D2  f e2  Ai i TiU|i_ ) 3 4 f 22b ' E fb. f feD f e2 EC f  H FD ' f 2D >Rc+  c c  ffD2 @?_ |i @h@?Ui t 2 j Rc+ ' ) P) 3 ' E fb. f feD f e2 EC c c fb2e ffS fDH2 2 ffS fHS2 f Db f DH2 4F 3E f Db D C  fD2H fb. ffeD fe2 4 F D '  S  22 6?_?} |i B*LM@* ?44 V@h@?Ui Lh|uL*L Nt?} 4@|h ?L|@|L?c |i ThLM*i4 Ef 4@) Mi UL?Uti*) i Thitti_ @t 4 P4 4 2 4 jRc6 ' 4?  ' r| Ai uLh *?i@h i^@|L? _itUhM?} |i €ht| Lh_ih UL?_|L?t E @t |i 4@|h hiThiti?|@|L? 3 2j2 2j 2j  4 3 6 4 3 f 4   EE 2j F E E 2 f FFF  F E 6 F F E ' EC 2j 22jj 22jj F E F E 2   D C 6 D C f D  Lh ihi   b f  36' M 3 2j2 EE 2j ' EC 2j  2j 2j  2j 2 2j  2j 2j2    f Ai tL*|L? uLh 36 t |i? 4 36 F E 6 F E F D 36 ' E C 6 4 3f4 F E f FFF F E @?_ M ' F E D CfD  b c 3M 36 ' Ai €ht| |hii i*i4i?|t Lu 36 @hi |i TLh|uL*L i}|t 4 ' E6 c6 c6 uLh |i }*LM@* 4?44 @h@?Ui TLh|uL*L | i TiU|i_ hi|h? >Rc6 ' @?_ @h@?Ui j2Rc6 ' Nt?} |i _@|@ ? A@M*i c i @i 4 4 P4  3  HeH f 2S E f 2S  .2e ' E EC  Se f .H   3 f f 2e2 E f 2e2 f e ' EEC f fb f .     3 @?_ tL    f f fbS 3 f f 2e2 f fb E f 2e2 f e f . 36 ' E EC f fb f . f 2S2     f f fbS febD   Se f .H  fDS  f fb f . f2S2 febD 4 F F F D c f f fbS febD ff2 f f fbS febD ff2    f 43 f 4 3 F E E f F F E F E 'E F E F DC f D C  4 F F F D f f fbS febD ff2 4 F F F D Oi?Uic |i }*LM@* 4?44 @h@?Ui TLh|uL*L t i TiU|i_ hi|h? L? |t TLh|uL*L t > Rc6 ' 4 ' Ef f f bS f ebD c c  Ai 4 3 f 22b 4 ' Ef f f bS f ebD EC f  H FD ' f 2e  c c  ffD2 @?_ |i @h@?Ui t j 2 Rc6 ' ' 4 P4 Ef fc fbSc febD 3 E C fb2e ffS fDH2 ffS fHS2 f Db f DH2 4F 3E f f 4F f Db D C f bS D ' f f   fD2H  febD 2 L4T|?} |i ,Ui?| 6hL?|ih t 4i?|L?i_ ThiLt*)c |L UL4T|i |i iUi?| uhL?|ih Lh @h!L|3 M**i| L?i L?*) ?ii_t |L €?_ |L iUi?| TLh|uL*Lt Ai hi4@??} iUi?| TLh|uL*Lt U@? |i? Mi i Thitti_ @t UL?i UL4M?@|L?t Lu |iti |L TLh|uL*Lt Ai uL**L?} ThLTLt|L? _itUhMit |i ThLUitt uLh |i |hii ht!) @tti| U@ti t?} 4@|h @*}iMh@ hLTLt|L?  wi| TLh|uL*Lt A@| tc ' E% tL*it c % c % @?_ ) 4? j 2Rc% > Rcf  @?_  P c + c + Mi @?) |L iUi?| r|  ) tL*it 4? ) j2Rc+ >Rc  wi| ' ' ' ' E+ ' ' ' ) P) r| ) )  k Mi @?) UL?t|@?| Ai? |i TLh|uL*L 3 ' k3 n E k ) 4 k% n E k+ E F ' C k% n E k+ D k% n E k+ e t @? iUi?| TLh|uL*L 6h|ih4Lhic 3 ' k >Rc% n E k >Rc+ ' ' >Rc5 j 2Rc5 3 P3 ' 2j2Rc% n E k2j2Rc+ n 2kE kj%+ ihi j 2Rc% 2 j Rc+ j %+ ' ' ' P c ) P)c P)  AL **t|h@|i |i Th@U|U@* @TT*U@|L? Lu |i ThLTLt|L?c i ** ti |i _@|@ ? A@M*i  @?_ |i ThiLt*) UL4T|i_ iUi?| TLh|uL*Lt ' Ef bHc f c fS. @?_ ) ' Efb.c ffeDc fe2 +iU@**c |@| >Rc% ' ffc j 2Rc% ' fSSc >Rc+ ' f2D @?_ j2Rc+ '  S 6ht|c i ?ii_ |L UL4T|i |i UL@h@?Ui Mi|ii? |i hi|h? L? TLh|uL*L @?_ |i hi|h? L? TLh|uL*L ) G  ' j%+ P) 3 ' Ef bH f   fS. EC c c fb2e ffS fDH2 f DH2 4F 3E f Db D C ffS fHS2 f Db fb. ffeD fe2  fD2H 4 F D '  S i |c UL?t_ih UL?i UL4M?@|L?t Lu @?_ ) | |i UL?t|@?| k h@?}?} uhL4 f |L  ? ?Uhi4i?|t Lu f 6Lh i @4T*ic i? k ' fD |i TLh|uL*L 3 MiUL4it k ) 3n Ef bH 4 3  fb. 4 E F E F ' f D C f  D n f D C f feD D  fS. f e2 3 Ef DEf bH 4 3 Ef DEf bH 4 ' EC Ef DEf  FD n EC Ef DEf  FD Ef DE fS. Ef DE fS. 3 4 3 4 f eb E ' C f HH FD ' EC FD 3 ' k            5 5 feS  Ai i TiU|i_ hi|h? @?_ @h@?Ui Lu |t TLh|uL*L t >Rc5 ' 3  ' Ef eb 2 j Rc5 ' ' 3 5 3 f 22b 4 EC f  H F D ' f  f c fHHc feS  P3 Ef ebc fHHc feS   c ffD2 3 EC fb2e ffS fDH2 D ffS fHS2 f Db f DH2 4F 3E f eb 4F f Db D C f HH D ' f fe  fD2H  feS  L|i |@| >Rc5 @?_ j 2Rc5 U@? @*tL Mi UL4T|i_ @t >Rc5 ' k>Rc% n E k>Rc+ ' EfDEff n EfDEf2D ' f c 2 j Rc5 ' 2j2Rc% n E k2j2Rc+ n 2kE k j %+ ' 2 2 EfD EfSS n EfD E S n 2EfDEfDES ' ffe Ai }h@T Lu >Rc5 @}@?t| j Rc5 uLh k 5 Efc  tiU|L? @?_ t **t|h@|i_ ? €}hi ) |i t@4i @t |@| U@*U*@|i_ ? t i @U|* 2e L4T|?} |i A@?}i?U) Lh|uL*L Ai |@?}i?U) TLh|uL*L tL*it 4@ | | E| os P|  2 *|ih?@|i*)c i U@? ti E2 | |L iUi?| TLh|uL*Lt ES @?_ + |@| tL*i Ee @?_ ,Ui?| Lh|uL*Lt | +t!) tti|t @?_ @ +t! uhii tti| Nt?} @|h *}iMh@ AL Mi UL4T*i|i_ e ,t|4@|?} |i W?T|t |L |i Bi?ih@* Lh|uL*L hLM*i4 AL Mi UL4T*i|i_ e TT*U@|L?G B*LM@* @tti| @**LU@|L? AL Mi UL4T*i|i_ D TTi?_ #}hittL? L? |i L@h@?Ui @ |h Ai UL@h@?Ui 4@|h Lu hi|h?tc Pc t44@h3it |i @h@?Uit @?_ UL@h@?Uit Lu |i ?__@* hi|h?t ? |i hi|h? iU|Lh + W? }i?ih@*c |i UL@h@?Ui 4@|h Lu S @ h@?_L4 iU|Lh + EtL4i|4it t4T*) U@**i_ |i @h@?Ui Lu iU|Lh iU|Lh t _i€?i_ @t SJ E + ' + E+  o ' P . dE Wu + @t i*i4i?|t |i? P ** Mi @? . dE+ E+  o ' ' ' ' + | 4i@? %#  4@|h $ 6Lh |i U@ti ' 2c i @i &  > E- > c - > .   - > %# $& E > 2 E- > E- >  . E- > E- > E- > 2    # $ 2 . dE- > o . dE- >E- > o . dE- > E- >o . dE- > 2o # $ # 2 $ @o E- SJE- c - j j ' 'P j j2 SJE- c - @oE- `i U@? ti |i uLh4@* _i€?|L? Lu SJ E+ |L _ihi |i @h@?Ui Lu @ TLh|uL*L L?t_ih @}@? |i |L @tti| U@ti Ai @h@?Ui Lu |i TLh|uL*L -R ' + t }i? M) @o E-R ' @oE + ' . dE + 2 o ' . dE  + 2 E o + t @ tU@*@h L i ti @ |hU! uhL4 4@|h @*}iMh@ Wu 5 t @ tU@*@h E|?! Lu 5 ' 2 |i? 5 5 ' 5 5 ' 5 2 5 E+  @?_ tL 5 5 ' E+ E+  t?Ui  Ai?  wi| @oE-R '   . d52o ' . d5 5 o ' . d E+ E+  o ' . dE+ E+  o ' SJE+ ' P '     i | UL?t_ih _i|ih4??} |i UL@h@?Ui Mi|ii? |i hi|h?t L? |L TLh|uL*Lt @?_ ) Ai hi|h?t L? |iti |L TLh|uL*Lt @hi Rc% ' + @?_ -Rc+ ' ) + 6hL4 |i _i€?|L? Lu UL@h@?Ui i @i SJ E-Rc% c -Rc+ ' . dE-Rc% U 4@) Mi hih||i? SJE ?L|@|L? @t +c ) + ' ' ' ' '  >Rc%E-Rc+ >Rc+ o ? 4@|h  - + E) + ) o . d E+ ) E+ o . d E+ E+  )o . dE+ E+  o) P) . dE      . S hLM*i4t . +iuihi?Uit H
- Xem thêm -