Tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 4 – hà nội

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu §Ó tån t¹i l©u dµi, doanh nghiÖp lu«n t×m mäi biÖn ph¸p kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®©y lµ vÊn ®Ò xuyªn suèt mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò hiÖu qu¶ ë ®©y ®îc hiÓu lµ víi mét lîng ®Çu vµo cè ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra ®îc kÕt qu¶ ®Çu ra víi chÊt lîng cao nhÊt. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, ngoµi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc phèi hîp chóng víi nhau mét c¸ch khoa häc. §ã lµ biÖn ph¸p tèi u ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh, t¨ng cêng uy tÝn vµ vÞ thÕ trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn, ®Ó qu¸ tr×nh x©y l¾p diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi tõ kh©u lËp to¸n ®Õn kh©u tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cËp nhËt nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh chi phÝ ®i ®«i víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng x©y l¾p. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m bít chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, khai th¸c tiÒm n¨ng vèn cã cña doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®ã kh«ng chØ ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p trùc quan c¨n cø vµo h×nh th¸i vËt chÊt cña nã, mµ cßn b»ng ph ¬ng ph¸p ghi chÐp tÝnh to¸n dùa vµo sù ph¶n ¸nh chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trªn sæ s¸ch. XÐt trªn gãc ®é nµy, kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®· kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi viÖc t¨ng cêng qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Nh vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng chÊt lîng cña th«ng tin kÕ to¸n cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. H¬n n÷a, trªn thùc tÕ, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë doanh nghiÖp lu«n tån t¹i nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhµ níc. V× vËy, vÊn ®Ò hoµn thiÖn kÕ to¸n nãi chung, hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng lµ yªu cÇu, nhiÖm vô kh¸ch quan vµ cã ý nghÜa chiÕn lîc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 2. Môc ®Ých, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi C«ng ty X©y dùng sè 4 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. Do ®Æc thï vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh nªn ë C«ng ty X©y dùng sè 4, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò thùc sù quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c, tÝnh ®óng ®¾n gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp mµ cßn ®ãng vai trß quan träng trong qu¶n lý vµ sö dông vèn – mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi sù t¨ng trëng nÒn kinh tÕ níc ta. Cïng víi viÖc ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng sè 4 nh»m n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty, ®ång thêi nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ lùa chän ®Ò tµi : “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 4 – Hà Nội ”. 3. KÕt cÊu cña ®Ò tµi §Ò tµi víi tªn gäi : “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty X©y dùng sè 4 – Hµ Néi ” ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, môc lôc, phô lôc, bao gåm 2 phÇn sau: PhÇn I – Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty X©y dùng sè 4 PhÇn II - Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈmT¹i c«ng ty x©y dùng sè 4. PhÇn I thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng sè 4 I. §Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng sè 4 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. HiÖn nay, trô së cña c«ng ty ®îc ®Æt t¹i sè 356 – §éi CÊn, quËn Ba §×nh, Hµ Néi. Chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp trong ph¹m vi c¶ níc. Sau ngµy thèng nhÊt ®Êt níc, tríc yªu cÇu to lín cña c«ng t¸c x©y dùng, ngµnh x©y dùng Hµ Néi ®· kÞp thêi tæ chøc thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ lín vÒ chuyªn ngµnh, m¹nh vÒ tæ chøc vµ sè lîng. Cïng víi sù ra ®êi cña mét sè ®¬n vÞ kh¸c, C«ng ty x©y dùng sè 4 ®îc thµnh lËp ngµy 15 th¸ng 06 n¨m 1976 theo quyÕt ®Þnh sè 737/ TCCQ cña Uû ban Nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi, víi nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë vµ d©n dông díi sù chØ ®¹o, qu¶n lý trùc tiÕp cña Së X©y dùng Hµ Néi, trô së ®Æt t¹i sè 356 §éi CÊn. Ngµy ®Çu thµnh lËp, c«ng ty cã gÇn 400 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc t¸ch ra tõ c«ng trêng thùc nghiÖm, biªn chÕ, tæ chøc thµnh 3 ®¬n vÞ x©y l¾p, mét ®éi bèc xÕp, mét ®éi m¸y cÈu l¾p vµ 7 phßng ban nghiÖp vô. C¬ së ban ®Çu cña c«ng ty chØ gåm mét sè m¸y mãc cò phôc vô cho s¶n xuÊt thi c«ng, lùc lîng ban ®Çu rÊt máng, tr×nh ®é qu¶n lý vµ tay nghÒ kü thuËt non kÐm : 9 ngêi cã b»ng ®¹i häc, 15 ngêi cã b»ng trung cÊp vµ 342 ngêi lµ c«ng nh©n lao ®éng phæ th«ng. Qua gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· cã mét truyÒn thèng vÎ vang, lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ x©y dùng hµng ®Çu cña thµnh phè, nhiÒu n¨m liÒn ®¹t thµnh tÝch cao vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¹t c¸c danh hiÖu thi ®ua xuÊt s¾c cña ngµnh x©y dùng Hµ Néi. N¨m 1994, c«ng ty ®îc Bé X©y dùng vµ c«ng ®oµn x©y dùng ViÖt Nam tÆng B»ng khen ®¬n vÞ ®¹t chÊt lîng cao c¸c c«ng tr×nh, s¶n phÈm x©y dùng ViÖt Nam vµ tÆng cê chÊt lîng n¨m 1994. N¨m 1999, c«ng ty ®· ®îc nhµ níc trao tÆng hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng Ba vµ nhiÒu gi¶i thëng cao quý kh¸c. VÒ mÆt nh©n lùc, c«ng ty ®· cã ®îc ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao víi 53 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn §¹i häc, 26 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp cïng víi mét lîng lín ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ. V× vËy, c«ng ty lu«n ®¶m b¶o uy tÝn cña mét doanh nghiÖp nhµ níc, cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt vµ qu¶n lý v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ trêng. N¨m 1999, c«ng ty t¸ch khái Së x©y dùng Hµ Néi vµ trë thµnh c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, chuyÓn trô së tõ L¸ng Thîng vÒ sè 356 §éi CÊn – Ba §×nh vµ cè ®Þnh tõ ®ã ®Õn nay. Víi môc tiªu trë thµnh doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ x©y dùng, thi c«ng nhiÒu dù ¸n lín, c«ng ty ®ang ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh v« cïng kh¾c nghiÖt, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¬ cÊu qu¶n lý ph¶i khoa häc vµ hîp lý. §ã lµ nÒn t¶ng, lµ yÕu tè v« cïng quan träng gióp doanh nghiÖp tæ chøc viÖc qu¶n lý vèn còng nh qu¶n lý con ngêi ®îc hiÖu qu¶, tõ ®ã quyÕt ®Þnh viÖc doanh nghiÖp kinh doanh cã lîi nhuËn hay kh«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn hµi hoµ cña c¸c doanh nghiÖp trong toµn quèc nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc ngµnh x©y dùng nãi riªng, C«ng ty x©y dùng sè 4 ®· kh«ng ngõng ®æi míi, bè trÝ, s¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý nh»m phï hîp víi yªu cÇu ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÝch øng víi nhu cÇu ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, theo kÞp tiÕn tr×nh ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong toµn quèc. §Õn nay, C«ng ty ®· cã mét bé m¸y qu¶n lý thÝch øng kÞp thêi víi c¬ chÕ thÞ trêng, cã n¨ng lùc vµ chuyªn m«n kü thuËt cao, qu¶n lý giái vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶.Trªn c¬ së c¸c phßng ban hiÖn cã, Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n c«ng, s¾p xÕp l¹i cho gän nhÑ, phï hîp víi kh¶ n¨ng, chuyªn m«n cña tõng c¸n bé. Tríc ®©y trong giai ®o¹n míi thµnh lËp, c«ng ty bao gåm 7 phßng ban chøc n¨ng víi ®éi ngò nh©n viªn cång kÒnh, lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶. V× thÕ, Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n c«ng l¹i nhiÖm vô, c«ng viÖc cña tõng phßng ban, cho ®Õn nay, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty chØ gåm 4 phßng ban víi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n, mçi phßng ban cã nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, cô thÓ vµ râ rÖt, cïng g¸nh v¸c c«ng viÖc nh»m lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr¶i qua mét thêi gian kh¸ dµi c¹nh tranh trªn thÞ trêng, c¸c ®éi s¶n xuÊt trong c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh mét c¸ch v÷ng ch¾c trªn th¬ng trêng. C¸c c«ng tr×nh thi c«ng lu«n hoµn thµnh tríc tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt lîng vÒ kü thuËt, ®îc chñ ®Çu t tÝn nhiÖm. C¸c ®éi s¶n xuÊt víi ®éi ngò kü s cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kinh nghiÖm, nh÷ng ngêi thî cã tay nghÒ cao ®· tæ chøc chÆt chÏ, bè trÝ ®óng ngêi, ®óng viÖc nªn ®· ph¸t huy ®îc tÊt c¶ c¸c kh©u trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Thªm vµo ®ã, ®éi trëng cña c¸c ®éi lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý giái, cã chuyªn m«n cao nªn cµng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tríc ph¸p luËt vµ lµ ngêi gi÷ vai trß chØ ®¹o chung, ®ång thêi lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vµ Tæng c«ng ty vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®i ®«i víi viÖc ®¹i diÖn c¸c quyÒn lîi cña toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ c¸c Phã Gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh c«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt lµ ngêi ®îc gi¸m ®èc c«ng ty giao tr¸ch nhiÖm vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ thay mÆt gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt vµ an toµn lao ®éng, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ kinh tÕ thÞ trêng. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n, chØ ®¹o c¸c ®éi, c¸c c«ng tr×nh, thiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng an toµn cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, bé phËn c«ng tr×nh, xÐt duyÖt, cho phÐp thi c«ng theo c¸c biÖn ph¸p ®ã vµ yªu cÇu thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c biÖn ph¸p ®· ®îc phª duyÖt, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng phßng kü thuËt cña c«ng ty. C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc. C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm: - Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng tæ chøc nguån nh©n lùc, tæ chøc nh©n sù, qu¶n lý c¸n bé trong ph¹m vi ®îc ph©n cÊp, tæ chøc tr¶ l¬ng thëng, thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng, b¶o vÖ tµi s¶n trËt tù, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc chÊp hµnh néi quy, b¶o vÖ søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh¸m ch÷a bÖnh ®Þnh kú, thùc hiÖn vÖ sinh phßng ch÷a bÖnh. - Phßng tµi vô: cã chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn ghi chÐp, xö lý cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh, ph©n phèi vµ gi¸m s¸t c¸c nguån vèn b»ng tiÒn, b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ nguån vèn. - Phßng kü thuËt: cã nhiÖm vô nhËn hå s¬ thiÕt kÕ, nghiªn cøu b¶n vÏ, ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt trong thiÕt kÕ ®Ó cã nh÷ng ý kiÕn söa ®æi bæ sung, gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vÒ kü thuËt, chÊt lîng, tiÕn ®é thi c«ng, lËp biÖn ph¸p an toµn lao ®éng. - Phßng kinh tÕ vµ thÞ tr êng: cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn tiÕn ®é thi c«ng t¹i c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt vµ hç trî nghiÖp vô khi cÇn thiÕt. Díi c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc l¹i ph©n ra thµnh c¸c bé phËn chøc n¨ng: tµi vô, kü thuËt, lao ®éng tiÒn l¬ng, c¸c ®éi s¶n xuÊt. §éi s¶n xuÊt cã ®ñ bé m¸y qu¶n lý gåm: §éi trëng, ®éi phã, kü s, kinh tÕ viªn, kÕ to¸n, gi¸m s¸t thi c«ng vµ b¶o vÖ c«ng trêng. §éi trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt cña ®éi, bao gåm:  Tæ chøc, ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®éi thùc hiÖn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao.  Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng c«ng tr×nh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, hîp ®ång lao ®éng ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn.  §¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng.  §¶m b¶o tiÕn ®é chÊt lîng x©y l¾p, an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng.  ChÞu sù chØ ®¹o chuyªn m«n cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch DA §T XDCB Phßng kinh tÕ & thÞ trêng Phßng tµi vô Phßng kü thuËt XN XN XN XN XN H1s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty X©y dùng sè 3 5 x©y dùng 1 x©y dùng 2 x©y dùng 3 x©y dùng 4 x©y dùng II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty X©y dùng sè 4 ®îc tæ chøc t¹i Phßng tµi vô cña c«ng ty trªn c¬ së chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty vÒ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc ®iÓm næi bËt vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty lµ ®Þa bµn kh«ng tËp trung, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt, hiÖu qu¶ c«ng viÖc còng nh sù ®iÒu hµnh c«ng viÖc mµ c«ng ty ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, theo ph¬ng thøc ph©n cÊp, ph©n quyÒn. Theo m« h×nh nµy c¸c ®éi kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô híng dÉn, kiÓm tra h¹ch to¸n ban ®Çu hoÆc mét sè phÇn viÖc kÕ to¸n ë ®éi theo sù ph©n c«ng cña KÕ to¸n trëng cña c«ng ty, ®Þnh kú chuyÓn chøng tõ ban ®Çu, c¸c b¶ng kª, b¸o c¸o vµ tµi liÖu liªn quan vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó kiÓm tra vµ ghi sæ kÕ to¸n. Víi quy m« kinh doanh kh¸ lín, hiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n “NhËt ký chung” vµ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §iÒu nµy ¶nh hëng vµ chi phèi ®Õn toµn bé c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phßng Tµi vô cña c«ng ty bao gåm 5 ngêi, ®îc tæ chøc theo s¬ ®å díi ®©y trong ®ã mçi ngêi ®Òu ®îc ph©n c«ng cô thÓ c«ng viÖc nh sau: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n nh sau: - KÕ to¸n trëng: cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty, ®¶m b¶o bé m¸y gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. KÕ to¸n trëng tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp ban ®Çu, chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kiÓm kª ®Þnh kú, tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo chÕ ®é lu tr÷, vËn dông s¸ng t¹o, c¶i tiÕn h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ngµy cµng hîp lý, chÆt chÏ víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty, kÕt hîp c¸c phßng ban lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh, kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ tÝn dông, theo dâi tiÕn ®é thi c«ng vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Ó cÊp ph¸t vµ thu håi vèn kÞp thêi, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n Tæng hîp vµ kÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh: cã nhiÖm vô ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, kiÓm tra gi÷ g×n b¶o dìng, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t, ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. TÝnh to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ theo ®óng chÕ dé Nhµ níc, ®ång thêi tæ chøc tæng hîp sè liÖu, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh mµ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®· tæng hîp ®Ó tiÕn hµnh lªn sæ c¸i tµi kho¶n. - KÕ to¸n quü tiÒn l¬ng, thuÕ vµ c¸c kho¶n thu néi bé: cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ thu chi tiÒn l¬ng, rµ so¸t c¸c kho¶n t¹m øng cÇn ph¶i thu, nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. - KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng kiªm vay vèn: cã nhiÖm vô kiÓm tra vµ theo dâi mäi c«ng t¸c thanh to¸n cña c«ng ty gióp Gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng cña tiÒn göi Ng©n hµng, kiÓm tra mäi chÕ ®é thu chi. - KÕ to¸n vËt t kiªm c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶: cã nhiÖm vô tæ chøc, ghi chÐp gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc thÓ hiÖn trªn gi¸ h¹ch to¸n. Ngoµi ra, kÕ to¸n phÇn hµnh nµy cßn ph¶i ghiKÕ chÐp, ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña hµng ho¸, c«ng to¸n trëng cô, dông cô, nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt t. Phã phßngkÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n quü tiÒn l ¬ng, thuÕ vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhµ níc KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng vµ c¸c kho¶n vay KÕ to¸n vËt t vµ c¸c kho¶n thu, tr¶ H2- s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty X©y dùng sè 4 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n Lµ ®¬n vÞ kinh doanh cã quy m« kh¸ lín, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p nªn ë C«ng ty X©y dùng sè 4 cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ khèi lîng nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu nªn c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n “NhËt ký chung”. Víi h×nh thøc nµy, kÕ to¸n sö dông nh÷ng sæ s¸ch theo biÓu mÉu quy ®Þnh, ®ã lµ c¸c sæ nhËt ký chung, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n, b¶ng tæng hîp chi tiÕt, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Trªn c¬ së sæ NhËt ký chung th× sæ c¸i, b¶ng tæng hîp, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp theo quý vµ theo n¨m. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t nh sau: PhiÕu xuÊt kho, Biªn b¶n giao nhËn vËt t, Hîp ®ång giao kho¸n, B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ vµ mét sè chøng tõ kh¸c … NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 621, 622,623,627,154 Sæ c¸i TK 621, 622, 623, 627, 154 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 621, 622, 623, 627, 154 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154 B¶ng tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh H3 – s¬ ®å B¸oh¹ch c¸o to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕs¶n to¸nphÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4 Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu - Hµng ngµy, th¸ng hoÆc quý, kÕ to¸n ®éi ph¶i tËp hîp toµn bé chøng tõ : PhiÕu xuÊt kho, biªn b¶n giao nhËn vËt t, hîp ®ång giao kho¸n, b¶ng chÊm c«ng, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång, b¶ng trÝch khÊu hao TSC§… göi lªn phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo chøng tõ gèc nµy, kÕ to¸n c«ng ty kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ ®ã ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ. - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ghi vµo NhËt ký chung, c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn ®èi tîng cÇn thiÕt ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154. - C¨n cø vµo c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh chuyÓn sè liÖu vµo sæ C¸i c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154, mçi tµi kho¶n nµy ®Òu ®îc më riªng mét sæ C¸i. - Cuèi kú, c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ chi tiÕt c¸c TK trªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154. §ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. - Cuèi kú, c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ C¸i, kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154 ®Ó kiÓm tra vµ theo dâi sè ph¸t sinh, sè d cña c¸c tµi kho¶n ®ång thêi ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh. Tõ ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. III. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty x©y dùng sè 4. 1. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ViÖc tËp hîp chi phÝ ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së chi phÝ ph¸t sinh ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. C¸c chi phÝ gi¸n tiÕp kh«ng ®îc ®a vµo mét c«ng tr×nh cô thÓ th× cã thÓ ph©n bæ gi÷a c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu thøc thÝch hîp. §èi víi phÇn viÖc cÇn tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th× ®èi tîng lµ tõng phÇn viÖc cã kÕt cÊu riªng, dù to¸n riªng vµ ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®èi tîng nµy th× c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ toµn bé chi phÝ cho viÖc cha ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt C«ng ty X©y dùng sè 4 sö dông ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp, theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp tíi c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. C¸c chi phÝ gi¸n tiÕp nÕu ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n vµo c«ng tr×nh ®ã. §èi víi nh÷ng chi phÝ gi¸n tiÕp cã tÝnh chÊt chung toµn c«ng ty th× cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp, ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh (HMCT) theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. Mçi c«ng tr×nh (HMCT) tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao thanh quyÕt to¸n ®Òu ®îc më riªng mét sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh (HMCT) ®ã, ®ång thêi còng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh (HMCT) ®ã. C¨n cø sè liÖu ®Ó ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo sæ nµy lµ tõ c¸c b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc ph¸t sinh cïng lo¹i cña mçi th¸ng vµ ®îc chi tiÕt theo c¸c kho¶n môc nh sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cuèi mçi quý, tõ c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo tõng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¶ quý. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÔ dµng. C¸c chi phÝ ®îc tËp hîp hµng th¸ng theo c¸c kho¶n môc chi phÝ trªn. Do vËy, khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ bµn giao, kÕ to¸n chØ viÖc tæng céng c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c th¸ng tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao sÏ ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh (HMCT). 2. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt a. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm x©y l¾p vµ ®îc chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu bao gåm toµn bé nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu bao gåm gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu chÝnh, phô, nhiªn liÖu, ®éng lùc, phô tïng phôc vô cho m¸y mãc ph¬ng tiÖn thi c«ng. HiÖn nay, C«ng ty x©y dùng sè 4 cã tÊt c¶ 2 kho chøa vËt t ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh cã ®Þa ®iÓm gÇn vµ n»m s¸t néi thµnh. Tuy nhiªn, tuú tõng trêng hîp cô thÓ vµ thêi gian thi c«ng mµ vËt liÖu cã thÓ ®îc nhËp kho hay chuyÓn th¼ng tíi c«ng tr×nh. Bµi viÕt nµy xin ®îc h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ cña c«ng tr×nh GT5 do xÝ nghiÖp XDI- C«ng ty x©y dùng sè 4 tiÕn hµnh thi c«ng. C«ng ty x©y dùng sè 4 thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n gän tõng phÇn viÖc cô thÓ, kh«ng kho¸n gän toµn c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, do c«ng tr×nh thi c«ng ë xa, viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ hµng ngµy vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty rÊt bÊt tiÖn. Do ®ã, tÊt c¶ c¸c chøng tõ khi ph¸t sinh ë c«ng tr×nh, kÕ to¸n xÝ nghiÖp ph¶i lu l¹i, cã tr¸ch nhiÖm ph©n lo¹i chøng tõ, ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ®Þnh kú thùc hiÖn viÖc tæng hîp, céng sè liÖu …. vµo c¸c b¶ng tæng hîp cña riªng c«ng tr×nh råi göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ, b¶ng biÓu do kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp göi lªn, sau ®ã vµo sæ NhËt ký chung, vµo sæ C¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan vµ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng lµ c¸c PhiÕu xuÊt kho vËt t, Biªn b¶n giao nhËn vËt t, phiÕu h¹n møc vËt t…cïng c¸c chøng tõ kh¸c. Khi cã nhu cÇu xuÊt vËt t phôc vô c«ng tr×nh, ®éi trëng cña c¸c xÝ nghiÖp viÕt “ PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t” cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp göi lªn phßng kinh tÕ thÞ trêng, trªn chøng tõ nµy ph¶i cã ®Çy ®ñ néi dung yªu cÇu xuÊt vËt t cho cô thÓ tõng c«ng tr×nh. MÉu phiÕu ®Ò nghÞ nh sau: BiÓu 01 §¬n vÞ : C«ng tr×nh GT5 §Þa chØ : An L·o- Sãc S¬n PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè ………………. KÝnh göi : Phßng Kinh tÕ thÞ trêng – C«ng ty x©y dùng sè 4 Tªn t«i lµ : Lª Kiªn Chøc vô : §éi trëng c«ng tr×nh GT5 §Þa chØ : c«ng tr×nh GT5 §Ò nghÞ cho xuÊt vËt t……. Lý do xuÊt : Phôc vô c«ng tr×nh GT5 STT Tªn vËt t §¬n vÞ Sè lîng xuÊt Ghi chó 1 Xi m¨ng TÊn 20 TÊn 5 §¬n23 vÞ :ThÐp C«ng ty x©y dùng sè 4 3 C¸t ®en m 75 §Þa chØ …….. : §éi CÊn Gi¸m ®èc Ngêi ®Ò nghÞ PhiÕu xuÊt kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè : …………….. Hä vµ tªn ngêi nhËn: Lª V¨n Kiªn Nî TK 621 §Þa chØ : c«ng tr×nh GT5 Cã TK152 Phßng kinh tÕ thÞ trêng sau khi nhËn ®îc chøng tõ trªn, trëng phßng sÏ xÐt Lý do xuÊt : Phôc vô c«ng tr×nh GT5 duyÖt vµ ký phiÕu xuÊt kho göi xuèng kho c«ng ty, phiÕu xuÊt kho ®îc lËp XuÊt t¹i kho : c«ng ty thµnh 3 liªn, mét liªn lu t¹i phßng kinh tÕ, mét liªn thñ kho gi÷, mét liªn giao cho ®éi Tªn trëng nh·n xÝ nghiÖp, mÉu nh Sèsau: lîng §¬n gi¸ STT 1 BiÓu 2 3 hiÖu Xi m¨ng 02 ThÐp C¸t ®en ……. Céng §¬n vÞ TÊn TÊn m3 Yªu cÇu 20 5 75 Trëng phßng kinh tÕ thÞ trêng (Ký, hä tªn) Thùc xuÊt 20 5 75 VN§ 500.000 410.000 23.000 Thµnh tiÒn 10.000.000 2.050.000 1.725.000 19.246.000 Thñ kho (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn (Ký, hä tªn) Khi xuÊt kho, thñ kho ghi sè thùc xuÊt lªn phiÕu xuÊt kho råi ký giao cho nh©n viªn vËn chuyÓn hoÆc ®éi x©y dùng. Hµng th¸ng, tõ c¸c phiÕu xuÊt kho nh trªn, kÕ to¸n c«ng tr×nh lËp b¶ng kª chi tiÕt vËt t xuÊt dïng råi göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, mÉu nh sau : BiÓu 03 §¬n vÞ : C«ng tr×nh GT5 §Þa chØ : An L·o- Sãc S¬n b¶ng kª chi tiÕt vËt t xuÊt dïng Th¸ng 12 n¨m 2004 STT DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã 621 …… 152 §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng sè 4 1 : §éi XiCÊn m¨ng 123.548.000 123.548.000 §Þa chØ 2 ThÐp b¶ng tæng 88.551.600 ….. 88.551.600 hîp vËt t xuÊt dïng 3 C¸t ®en 45.680.000 ….. 45.680.000 th¸ng 12 n¨m 2004 ….. Céng 1.230.288.000 1.230.288.000 TT DiÔn gi¶i ….. ….. …. TK Nî TK Cã Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp TK621 Ngêi ghi sæ TK153 TK627 TK152 (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 1 C«ng tr×nh GT5 1.230.288.000 1.230.288.000 2 kú, Khu nhµ 829.356.400 72.698.700 §Þnh c¨n cøcao vµotÇng c¸c b¶ng kª chi tiÕt vËt t xuÊt dïng829.356.400 nh trªn cña c¸c72.698.700 xÝ nghiÖp göi3 vÒ, phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp vËt t xuÊt dïng cña toµn bé c¸c Trêng tiÓu häc 617.880.000 617.880.000 c«ng tr×nh, Xu©n mÉu nh La sau : BiÓu 04 …….. Céng 4.125.680.000 72.840.000 4.125.680.000 72.840.000 KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) Ngßi ghi sæ (ký, hä tªn) Trong trêng hîp c¸c ®éi x©y dùng nhËn vËt liÖu khi c«ng ty mua vÒ chuyÓn th¼ng tíi c«ng tr×nh th× sö dông chøng tõ “ Biªn b¶n giao nhËn vËt t” gi÷a ngêi cung øng vËt t vµ ngêi phô tr¸ch ®éi thi c«ng. MÉu chøng tõ nµy nh sau: BiÓu 05 §¬n vÞ : ……… §Þa chØ : ……... STT 1 2 Biªn b¶n giao nhËn vËt t C«ng tr×nh : GT5 Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 Ngêi giao : §inh Ngäc HiÕu Ngêi nhËn : Lª V¨n Kiªn Tªn, nh·n hiÖu ThÐp Xi m¨ng §¬n vÞ TÊn TÊn Sè lîng 3 6 Céng §éi trëng (ký, hä tªn) Sè : ……………. §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 4100.000 12.300.000 800.000 4.800.000 17.100.000 Ngêi giao (ký, hä tªn) Ngêi nhËn (ký, hä tªn) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh ë c«ng tr×nh GT5 ®îc kÕ to¸n xÝ nghiÖp h¹ch to¸n nh sau: - C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004, kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 19.246.000 Cã TK 152 19.246.000 - Trêng hîp vËt t mua vÒ kh«ng nhËp kho mµ chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr×nh, c¨n cø vµo chøng tõ ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004, kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 17.100.000 Nî TK 133 1.710.000 Cã TK 331 18.810.000 - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng tr×nh GT5 sang tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh sau: Nî TK 154 1.230.288.000 Cã TK 621 1.230.288.000 Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ nh : PhiÕu xuÊt kho, biªn b¶n giao nhËn vËt t, Ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé….kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian råi sau ®ã ph¶n ¸nh vµo sæ C¸i c¸c tµi kho¶n phï hîp. BiÓu 06 NhËt ký chung (trÝch) Tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn ngµy 31/12/2004 Chøng tõ SH NT BV2 01 BV02 5 C3 13 C6 C15 15 18 31 DiÔn gi¶i SHTK Hµ V¨n mua VPP 627 P/ vô c«ng tr×nh GT5 Chi phÝ vËn chuyÓn ®Êt th¶i ë CTGT5 111 627 XuÊt vËt liÖu cho Lª Kiªn ®éi x©y l¾p sè 4 Mua vËt liÖu chuyÓn th¼ng cho Kiªn ®éi x©y l¾p sè 4 XuÊt vËt liÖu cho c«ng tr×nh GT5 ………… KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp th¸ng 12/2004 111 621 Sè ph¸t sinh Nî 119.000 119.000 5.000.000 5.000.000 19.246.000 152 621 17.100.000 133 1.710.000 331 621 19.246.000 18.810.000 10.355.000 152 154 621 Cã 10.355.000 17.165.203.000 17.165.203.000 Sau khi vµo sæ NhËt ký chung, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. BiÓu 07 Sæ c¸i tµi kho¶n 621 (trÝch) Quý IV/2004 Chøng tõ SH NT Sè tiÒn DiÔn gi¶i TK§U 152 19.246.000 17.100.000 C3 13 ……… XuÊt vËt liÖu cho Lª Kiªn ®éi x©y l¾p sè 4 C6 15 Mua vËt liÖu chuyÓn 331 31 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp th¸ng 12/2004 DiÔn gi¶i Céng ph¸t sinh 154 Nî Cã §¬n vÞ:……… th¼ng cho Kiªn ®éi x©y §Þa chØ:……l¾p .. sè 4 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 (trÝch) Quý IV/2004 C15 18 C«ng tr×nh 621 GT5–xuÊt Tµi kho¶n chi phÝ152 nguyªn10.355.000 vËt liÖu trùc tiÕp vËt t th¸ng 12/2004 §éi sè 4, c«ng tr×nh GT5 ………. Ph¸t sinh Nî: Chøng tõ SH C3 NT 13 ………….. XuÊt vËt liÖu cho Lª Kiªn ®éi x©y l¾p sè 4 Ngêi ghi sæ C6 Ph¸t sinh Cã: 17.165.203.000 Sè tiÒn 17.165.203.000 Nî Cã TK§U 17.165.203.000 Sè hiÖu 152 KÕ to¸n trëng 19.246.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ 15 Mua vËt liÖu chuyÓn 331 17.100.000 th¼ng cho Kiªn ®éi x©y Mçi c«ng tr×nh, h¹ngl¾pmôc sè 4 c«ng tr×nh ®Òu ®îc më riªng mét sæ chi tiÕt chi 18 vËtC«ng GT5 xuÊt 152kho cho 10.355.000 phÝC15 nguyªn liÖu.tr×nh Nguyªn vËt vËt liÖu xuÊt c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp t th¸ng 12/2004 hîp trùc tiÕp ghi vµo sæ chi tiÕt cña c«ng tr×nh ®ã. KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng KÕtchi chuyÓn chi phÝ NVLtù thêi 154gian theo mÉu sau :1.230.288.000 tõ gèc ®Ó31 vµo sæ tiÕt theo tr×nh trùc tiÕp th¸ng 12/2004 BiÓu 08 Ngêi ghi sæ ……. Céng ph¸t sinh KÕ to¸n trëng 1.230.288.000 1.230.288.000 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ C¸c c«ng tr×nh kh¸c khi h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng ®îc ghi sæ t¬ng tù. Cuèi kú, kÕ to¸n c¨n cø sè liÖu tæng céng trªn sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo th¸ng. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¶i khíp ®óng víi sè liÖu trªn sæ C¸i cña tµi kho¶n ®ã. b. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622 “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, trùc tiÕp thùc hiÖn lao vô, dÞch vô vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ë c«ng ty g¾n liÒn víi lîi Ých cña ngêi lao ®éng, bao gåm: - TiÒn l¬ng c«ng nh©n trong danh s¸ch - TiÒn l¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ HiÖn nay, lùc lîng lao ®éng ë c«ng ty gåm 2 lo¹i : CNVC trong danh s¸ch ( Biªn chÕ ) vµ CNVC ngoµi danh s¸ch ( c«ng nh©n thuª ngoµi ). Bé phËn CNVC trong danh s¸ch gåm c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ lao ®éng gi¸n tiÕp (nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh ). §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt, C«ng ty tr¶ l¬ng kho¸n theo c«ng viÖc cña tõng ngêi ( cã quy chÕ tr¶ l¬ng riªng dùa theo cÊp bËc, n¨ng lùc vµ c«ng viÖc thùc tÕ hoµn thµnh cña tõng ngêi ). §èi víi bé phËn CNVC trong danh s¸ch, C«ng ty tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Cô thÓ lµ : + 15 % BHXH tÝnh theo l¬ng c¬ b¶n. + 2 % BHYT tÝnh theo l¬ng c¬ b¶n. + 2 % KPC§ tÝnh theo l¬ng thùc tÕ. §èi víi bé phËn CNVC ngoµi danh s¸ch, c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT theo th¸ng mµ ®· tÝnh to¸n trong ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng. Cßn riªng KPC§, c«ng ty vÉn trÝch nh CNVC trong danh s¸ch. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ hîp ®ång giao kho¸n, biªn b¶n nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång, c¸c b¶ng chÊm c«ng cña c¸c ®éi s¶n xuÊt trong ®¬n vÞ. T¹i c¸c ®éi, c¨n cø vµo ngµy c«ng lµm viÖc vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ngêi, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, cÊp bËc hiÖn t¹i ®Ó tÝnh l¬ng cho tõng c¸ nh©n trong th¸ng. C«ng ty x©y dùng sè 4 thùc hiÖn hîp ®ång kho¸n gän víi xÝ nghiÖp x©y dùng I vÒ mét sè phÇn viÖc sau : BiÓu 09 §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng sè 4 §Þa chØ : §éi CÊn Hîp ®ång giao kho¸n Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 Hä tªn : Ph¹m Quang Quy Chøc vô : Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng sè 4 §¹i diÖn cho bªn giao kho¸n Hä tªn : Ng« Trung Dòng Chøc vô : Gi¸m ®èc XN1 §¹i diÖn cho bªn nhËn kho¸n Hai bªn cïng ký kÕt hîp ®ång giao kho¸n nh sau : Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Khèi lîng 1 Khoan èng dÉn níc m3 650.000 13.000 2 §óc vËt liÖu m3 30.000 3 Dùng giµn gi¸o m 10.000 TT 3 Thêi gian KÕt thóc Thµnh tiÒn 1/12 31/12 8.775.000 20.8 1/12 31/12 624.000 12 1/12 31/12 120.000 B¾t ®Çu Céng §¹i diÖn bªn nhËn kho¸n 9.519..000 §¹i diÖn bªn giao kho¸n MÆt sau cña Hîp ®ång giao kho¸n lµ B¶ng chÊm c«ng: BiÓu 10 §¬n vÞ :…… §Þa chØ : ….. B¶ng chÊm c«ng Ngµy…… th¸ng……. TT 1 Hä vµ tªn Lª Hoµn Ngµy trong th¸ng 1 2 3 … x x x 2 Ng« Tó x x 3 Vò Nh x x Tæng sè c«ng 28 HÖ sè K Sè c«ng tÝnh theo bËc 1 51.5 Thµnh tiÒn 990.000 x 26 K 47.8 909.000 x 24 A 40.8 776.387 ….. Céng 9.519.000 Ngêi duyÖt Ngêi chÊm c«ng Khi c«ng viÖc hoµn thµnh ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao vÒ khèi lîng, chÊt lîng víi sù tham gia cña c¸c thµnh viªn gi¸m s¸t kü thuËt bªn A, gi¸m s¸t kü thuËt bªn B, chñ nhiÖm c«ng tr×nh cïng c¸c thµnh viªn kh¸c. BiÓu 11 §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng sè 4 §Þa chØ : §éi CÊn Biªn b¶n nghiÖm thu vµ thanh lý hîp ®ång C¨n cø vµo hîp ®ång sè … ngµy… th¸ng.. n¨m… hai bªn A, B ®· ký kÕt ®Ó mua b¸n vËt liÖu, sö dông nh©n c«ng. H«m nay, ngµy… T¹i ®Þa ®iÓm: C«ng tr×nh GT5 Hai bªn A, B tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ x¸c ®Þnh khèi lîng gi¸ trÞ c«ng viÖc nh sau: STT I 1 2 3 Néi dung PhÇn x©y l¾p Khoan èng dÉn níc §óc vËt liÖu Dùng giµn gi¸o §VT m3 m3 m3 Hîp ®ång Khèi lîng §¬n gi¸ 13.000 20.8 12 650.000. 30.000 10.000 Thùc hiÖn Klîng Thµnh tiÒn 13.500 20.8 12 Céng 8.775.000 624.000 120.000 9.519.000 C¨n cø vµo khèi lîng gi¸ trÞ thùc hiÖn ®· ®îc x¸c ®Þnh trªn ®©y, gi¸ trÞ nghiÖm thu vµ thanh to¸n gi÷a bªn A, B nh sau : Tæng sè: 9.519.000 ®ång Trong ®ã ®· thanh to¸n : 9.519.000®ång Hai bªn nhÊt trÝ sè liÖu trªn vµ hîp ®ång ®· ký ®îc thanh lý kh«ng cßn hiÖu lùc. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Cuèi th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång lµm kho¸n, b¶ng thanh to¸n khèi lîng thuª ngoµi, b¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ, ®éi ®Ó tÝnh to¸n chia l¬ng cho tõng ngêi theo mét trong hai c¸ch: chia theo c«ng hoÆc chia theo hÖ sè, råi sau ®ã tæng hîp lªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho tæ, bé phËn. BiÓu 12 §¬n vÞ : §éi x©y l¾p sè 4 §Þa chØ : An L·o- Sãc S¬n B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Tæ nÒ 1 - C«ng tr×nh : GT5 §éi x©y l¾p sè 4 – Th¸ng 12/2004 Hä vµ Tªn Lª Hoµn §oµn Giang §ç L©m …… Chøc vô Tæ trëng Kü thuËt Thî nÒ L¬ng cÊp bËc 730.000 638.000 481.000 L¬ng s¶n phÈm Tæng céng 1.560.000 1.300.000 980.000 …. 9.263.500 C«ng nh©n c«ng ty 5.150.000 C«ng nh©n thuª ngoµi 4.113.500 Phô cÊp 40.000 30.000 30.000 Tæng sè 2.330.000 1.968.000 1.491.000 BHXH 5% 36.500 31.900 24.050 C¸c kho¶n gi¶m trõ BHYT T¹m øng Tæng sè 1% 7.300 400.000 443.800 6.380 200.000 238.280 4.810 150.000 178.860 Thùc lÜnh 1.886.200 1.729.720 1.312.140 255.500 9.519.000 58.400 17.460 960.000 1.035.860 8.483.140 255.500 5.405.500 58.400 17.460 550.000 625.860 4.779.640 410.000 410.000 3.703.500 4.113.500
- Xem thêm -