Tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, nãi ®Õn kinh doanh lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc, chÝnh v× thÕ mµ mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n s¶n xuÊt n©ng cao chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m·, nhng víi ®iÒu kiÖn chi phÝ cµng nhá cµng tèt. V× nã ®ãng vai trß yÕu tè ®Çu vµo trong kh©u s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn vÊn ®Ò ®ã. ChÝnh v× thÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o cung cÊp vËt t ®Çy ®ñ kÞp thêi c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng. Mét trong nh÷ng yÕu tè gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu ®¹t hiÖu qu¶, ®ã lµ kÕ to¸n. Víi c¸ch thøc khoa häc hîp lý, bªn kÕ to¸n sÏ ®a ra nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c gióp cho l·nh ®¹o c«ng ty n¾m ®îc t×nh h×nh, ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cã lîi cho c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò nµy, em ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhng ®· ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, cho nªn em viÕt chuyªn ®Ò nµy kh«ng khái nh÷ng sai sãt. V× vËy mµ em kÝnh mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, c¸c ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o ®Ó em cã ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong con ®êng lËp nghiÖp. -1- PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh 1. Vai trß cña tæ chøc nguyªn vËt liÖu 1.1. §Æc ®iÓm vµ vÞ trÝ nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu lµ 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ ®èi tîng chÝnh t¹o nªn s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c lo¹i ®èi tîng lao ®éng ®îc chuyÓn ho¸ toµn bé vµo s¶n phÈm míi vµ t¹o nªn chi phÝ trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¸ trÞ NVL kh«ng chØ lµ ®Çu vµo cña kh©u s¶n xuÊt, mµ cßn lµ mét bé phËn cña hµng tån kho ®îc b¶o qu¶n dù phßng khi cÇn thiÕt. Tõ c¸c néi dung trªn cho thÊy NVL chiÕm vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã mµ doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, qu¶n lý vµ sö dông NVL mét c¸ch thiÕt thùc kh«ng ®îc l·ng phÝ. 1.2. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông NVL KÕ to¸n vËt liÖu lµ ph¶i ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi sè liÖu hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn NVL dù tr÷. Th«ng qua c¸c sè liÖu bªn kÕ to¸n mµ ta cã thÓ biÕt ®îc chÊt lîng, sè lîng, gi¸ trÞ tõng lo¹i NVL, ®Ó ®a ra ®îc biÖn ph¸p qu¶n lý tèt nhÊt, h¹n chÕ mäi l·ng phÝ ®Ó h¹ ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn lµm tèt c«ng viÖc kÕ to¸n vµ qu¶n lý NVL cÇn lµm tèt nh÷ng yªu cÇu sau: - Ghi chÐp ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi sè liÖu hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn cña vËt liÖu, vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, ph¶i tÝnh ®óng gi¸ NVL nhËp - xuÊt, nh»m cho viÖc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt mét c¸ch tèt nhÊt. - KiÓm tra qu¸ tr×nh thu mua NVL mét c¸ch chÆt chÏ ®óng víi c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ. - Sö dông kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. - KiÓm kª vËt liÖu, t×m ra m¹nh yÕu vµ kÕt qu¶ sö dông NVL, lËp ®Çy ®ñ vµ b¸o c¸o nhËp xuÊt, vµ tån sö dông theo quy ®Þnh. Trªn ®©y lµ nhiÖm vô cña tæ chøc kÕ to¸n NVL, muèn lµm tèt c¸c yªu cÇu trªn th× doanh nghiÖp ph¶i: - Cã ®Çy ®ñ kho tµng b¶o qu¶n tèt vËt liÖu, c¸c c«ng cô c©n, ®ong, ®Õm cÇn thiÕt. - VËt liÖu ph¶i ®îc s¾p xÕp khoa häc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt - nhËp vµ kiÓm kª. -2- - X©y dùng ®îc c¸c ®Þnh møc dù tr÷ vµ ®Þnh møc tiªu hao. - Më sæ danh ®iÓm nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý mét c¸ch tèt nhÊt, thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n ho¸ gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. 2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL 2.1. Ph©n lo¹i vËt liÖu Tuú thuéc vµo mçi doanh nghiÖp, do tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau mµ sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, ph©n lo¹i vËt liÖu vµ s¾p xÕp chóng theo tõng néi dung cô thÓ c¶ vÒ c«ng dông lÉn tÝnh chÊt. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nh theo c«ng dông kinh tÕ, theo nguån h×nh thµnh,... Tuú theo t×nh h×nh sö dông mµ ph©n lo¹i vËt liÖu theo c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu thêng ®îc ph©n lo¹i theo c«ng dông kinh tÕ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy ®îc chia ra thµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh: Trong c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau th× viÖc sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu còng kh¸c nhau, nh: s¾t, xi m¨ng, g¹ch,... trong x©y dùng c¬ b¶n, v¶i trong doanh nghiÖp may ®ã lµ nh÷ng vËt liÖu cÊu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm. NVL chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt nªn chi phÝ trùc tiÕp. - VËt liÖu phô: Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, hoµn chØnh s¶n phÈm nh bao b×, ®ãng gãi,... - Nhiªn liÖu: Dïng ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho ph¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng nh: x¨ng, than, ga,... - Phô tïng thay thÕ: Bao gåm c¸c phô tïng thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt,... - ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p vµ kh«ng cÇn l¾p, c«ng cô, khÝ cô,... dïng cho c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. - VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ®îc xÕp vµo c¸c lo¹i kÓ trªn, vËt liÖu nµy do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lo¹i ra nh phÕ liÖu thu håi tõ thanh lý TSC§. NVL trong doanh nghiÖp th× cã 2 lo¹i, ®ã lµ NVL mua ngoµi, NVL tù gia c«ng. NÕu c¨n cø c¶ vµo NVL môc ®Ých sö dông NVL chia thµnh NVL trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ NVL dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh qu¶n lý ph©n xëng,... 2.2. §¸nh gi¸ NVL 2.2.1. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ VËt liÖu hiÖn cã ë doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh trong sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ, tøc lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc sè vËt liÖu ®ã. 2.2.2. C¸c c¸ch ®¸nh gi¸ vËt liÖu  §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ trÞ thùc tÕ: - Gi¸ vËt liÖu nhËp kho: + §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: _ NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: -3- = + + _NÕu vËt liÖu mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chÞu thuÕ GTGT hay dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, dïng vµo c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp, v¨n ho¸, phóc lîi mµ ®îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ: = + + _ NÕu vËt liÖu mua vµo dïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT mµ kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng ®îc th× gi¸ vËt liÖu lµ kh«ng cã thuÕ GTGT, phÇn vËt liÖu mua vµo dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ GTGT sÏ ®îc tÝnh khÊu trõ theo tû lÖ doanh thu. + §èi víi vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn: = + + §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: = + + + Gi¸ vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh (gi¸ do héi ®ång liªn doanh x¸c ®Þnh vµ gi¸ theo biªn b¶n). + PhÕ liÖu thu håi: lµ gi¸ íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. - Gi¸ vËt liÖu xuÊt kho: §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n, nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. + Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n: Theo ph¬ng ph¸p nµy tríc hÕt ph¶i tÝnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú theo c«ng thøc: = Sau ®ã tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho b»ng c¸ch lÊy sè lîng vËt liÖu xuÊt kho nh©n víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú. + Theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc: Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt sè hµng nµo nhËp kho tríc th× xuÊt tríc vµ lÊy gi¸ trÞ mua thùc tÕ cña sè hµng ®ã ®Ó tÝnh. + Theo ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc: Theo ph¬ng ph¸p nµy, ngêi ta gi¶ thiÕt sè vËt liÖu nµo nhËp kho sau th× xuÊt kho tríc. VËt liÖu xuÊt thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®¬n gi¸ mua thùc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh. + Theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng xuÊt kho ®Ó tÝnh. + TÝnh trÞ gi¸ mua vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p c©n ®èi: Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc hÕt tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña vËt liÖu cßn l¹i cuèi kú b»ng c¸ch lÊy sè lîng vËt liÖu cßn l¹i cuèi kú nh©n víi ®¬n gi¸ mua -4- lÇn cuèi cïng trong th¸ng. Sau ®ã dïng c«ng thøc c©n ®èi ®Ó tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. = + §Ó tÝnh ®îc trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho cÇn ph¶i ph©n bæ chi phÝ mua cho sè vËt liÖu ®· xuÊt kho theo c«ng thøc: = x Trªn c¬ së trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho vµ chi phÝ mua cña vËt liÖu xuÊt kho ®· tÝnh ®îc, kÕ to¸n tæng hîp l¹i ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. + TÝnh theo ®¬n gi¸ mua thùc tÕ tån ®Çu kú: Theo ph¬ng ph¸p nµy, trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc: = x  §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n: §èi víi c¸c doanh nghiÖp mua vËt liÖu thêng xuyªn cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, khèi lîng vµ chñng lo¹i vËt liÖu nhËp xuÊt kho nhiÒu th× cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. Gi¸ h¹ch to¸n lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh do doanh nghiÖp tù x©y dùng, gi¸ nµy kh«ng cã t¸c dông giao dÞch víi bªn ngoµi. ViÖc nhËp, xuÊt kho hµng ngµy ®îc thùc hiÖn theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n ph¶i tÝnh ra gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp. §Ó tÝnh ®îc trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho, tríc hÕt ph¶i tÝnh hÖ sè gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu lu©n chuyÓn trong kú (H). H= Sau ®ã tÝnh trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt trong kú: = x 3. KÕ to¸n t¨ng, gi¶m NVL 3.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL 3.1.1. Ph¬ng ph¸p ¸p dông Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, mét doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong hai ph¬ng ph¸p sau ®Ó h¹ch to¸n NVL:  Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: lµ viÖc nhËp, xuÊt vËt liÖu ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho ®Ó ghi vµo tµi kho¶n vËt liÖu t¬ng øng. §Ó tÝnh ®îc trÞ gi¸ vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p nµy ph¶i tæng hîp c¸c ho¸ ®¬n xuÊt kho trong kú hoÆc tÝnh theo c¸c ph¬ng ph¸p ®· tr×nh bµy trªn. ¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸m ®èc chÆt chÏ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt t hµng ho¸ gi¸ trÞ vËt t tån kho trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Tuy nhiªn, do viÖc ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m vËt liÖu nªn khèi lîng h¹ch to¸n nhiÒu vµ phøc t¹p.  Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: kh«ng ph¶n ¸nh thêng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt kho vËt liÖu ë tµi kho¶n hµng tån kho (152). Tµi kho¶n -5- nµy chØ ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt liÖu tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú. Hµng ngµy viÖc nhËp NVL ®îc ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n 611 - Mua hµng cuèi kú kiÓm kª hµng tån kho theo c«ng thøc sau: = +¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ ®¬n gi¶n, gi¶m nhÑ khèi lîng kÕ to¸n. Nhng ®é chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ vËt liÖu kh«ng cao trong trêng hîp bÞ hao hôt. Do ®ã ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý bÕn b·i kho tµng chÆt chÏ vµ nghiªm ngÆt. 3.1.2. KÕ to¸n c¸c trêng hîp t¨ng NVL NVL t¨ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh mua ngoµi, tù s¶n xuÊt, gia c«ng, nhËp liªn doanh, liªn kÕt,... Mäi trêng hîp t¨ng NVL ph¶i cã ®Çy ®ñ thñ tôc chøng tõ ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ghi t¨ng vËt liÖu ë sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ b¾t buéc: - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01-VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t (mÉu 08-VT) - PhiÕu mua hµng (mÉu 13-BH) Ngoµi ra cã thÓ sö dông c¸c chøng tõ híng dÉn nh: - Biªn b¶n kiªm nghiÖm (mÉu 05-VT) - PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu 07-VT) - Chøng tõ ho¸ ®¬n thuÕ GTGT. §Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vËt t - kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n díi ®©y: (1) TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng - tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu doanh nghiÖp ®· mua, ®· thanh to¸n tiÒn hoÆc ®· chÊp nhËn thanh to¸n nhng cha nhËp kho vµ hµng ®ang ®i ®êng cuèi th¸ng tríc, th¸ng nµy ®· nhËp kho. KÕt cÊu chñ yÕu cña tµi kho¶n nµy nh sau: - Bªn Nî ghi: + TrÞ gi¸ vËt liÖu ®ang ®i ®êng (hµng ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp). + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt t ®ang ®i ®êng cuèi th¸ng tõ TK 611 sang (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). - Bªn Cã ghi: + TrÞ gi¸ vËt t ®ang ®i ®êng th¸ng tríc, th¸ng nµy ®· vÒ nhËp kho hay ®a vµo sö dông ngay. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®êng ®Çu kú sang bªn nî TK 611 (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). (2) TK 152 - Nguyªn liÖu vµ vËt liÖu: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m NVL theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ (hay gi¸ thµnh thùc tÕ). KÕt cÊu c¬ b¶n cña tµi kho¶n nµy nh sau: - Bªn Nî ghi: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL t¨ng trong kú. + Sè tiÒn ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ NVL khi ®¸nh gi¸ l¹i. -6- + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL tån kho cuèi kú tõ TK 611 sang (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). - Bªn Cã ghi: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL gi¶m trong kú do xuÊt dïng. + Sè tiÒn gi¶m gi¸, tr¶ l¹i NVL khi mua. + Sè tiÒn ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ NVL khi ®¸nh gi¸ l¹i. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL tån ®Çu kú sang TK 611 (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). - Sè d nî ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL tån kho cuèi kú. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n t¨ng vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nh sau: - NÕu NVL mua cã ho¸ ®¬n cïng vÒ trong th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Ó kiÓm nhËn vµ lËp phiÕu nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho ghi theo gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo: Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Cã TK 141 - T¹m øng .... C¸c doanh nghiÖp ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i cã ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, phÇn thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ - kÕ to¸n ghi: Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng .... C¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp, ghi trÞ gi¸ vËt t nhËp kho theo gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n. - NÕu NVL vÒ tríc, ho¸ ®¬n cha vÒ trong th¸ng, doanh nghiÖp ®èi chiÕu víi hîp ®ång mua hµng, tiÕn hµnh kiÓm nhËn, lËp phiÕu nhËp kho theo sè thùc nhËn vµ gi¸ t¹m tÝnh ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Khi ho¸ ®¬n vÒ sÏ ®iÒu chØnh theo trÞ gi¸ thùc tÕ. - Trêng hîp vËt t nhËp khÈu, doanh nghiÖp ph¶i tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ t¹i cöa khÈu (gi¸ CIF) vµ tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh thuÕ GTGT cña vËt liÖu nhËp khÈu ph¶i nép theo tõng lÇn nhËp khÈu. + C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vËt liÖu nhËp khÈu - kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3333 - ThuÕ xuÊt nhËp khÈu) + TÝnh thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu - kÕ to¸n ghi: Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (13312) -7- Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331- ThuÕ GTGT ph¶i nép). + Khi dïng tiÒn göi ng©n hµng nép thuÕ GTGT - kÕ to¸n ghi: Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Nî TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ..... Sang th¸ng sau khi hµng vÒ nhËp kho hoÆc ®a ngay vµo sö dông: Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Nî TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp Cã TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng. - Trong qu¸ tr×nh mua vËt liÖu, nÕu doanh nghiÖp thanh to¸n sím tiÒn hµng theo quy ®Þnh tho¶ thuËn gi÷a hai bªn, sÏ ®îc hëng sè tiÒn chiÕt khÊu tÝnh theo tû lÖ % trªn gi¸ mua hoÆc hµng mua kÐm phÈm chÊt sÏ ®îc bªn b¸n gi¶m gi¸ hay doanh nghiÖp tr¶ l¹i hµng mua. Trêng hîp nµy - kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n (hoÆc TK 111, 112...) Cã TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 721 - Thu nhËp bÊt thêng (phÇn chiÕt khÊu mua hµng) Cã TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. - T¨ng NVL do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt gia c«ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. - T¨ng NVL do nhËn gãp vèn liªn doanh - kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. - T¨ng NVL do ®· xuÊt ra sö dông nay kh«ng sö dông hÕt nhËp l¹i kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp. 3.1.3. KÕ to¸n gi¶m NVL Mäi trêng hîp gi¶m vËt liÖu ph¶i lËp ®Çy ®ñ thñ tôc chøng tõ ®Ó lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ gi¶m vËt liÖu bao gåm c¸c chøng tõ b¾t buéc sau: - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02-VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03-VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu 08-VT) Ngoµi ra cßn sö dông mét sè chøng tõ híng dÉn nh biªn b¶n kiÓm nghiÖm (mÉu 05-VT). KÕ to¸n gi¶m vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nh sau: -8- - Khi xuÊt vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi: Nî TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - Khi xuÊt kho vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn gãp theo gi¸ Héi ®ång liªn doanh x¸c ®Þnh, phÇn chªnh lÖch gi÷a trÞ gi¸ vèn ghi sæ víi trÞ gi¸ vèn gãp ®îc ph¶n ¸nh TK 412 - Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i: Nî TK 222 - Gãp vèn liªn doanh Nî TK 128 - §Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n Nî TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (chªnh lÖch gi¶m) Cã TK 152 - Nguyªn vËt liÖu. NÕu chªnh lÖch t¨ng ghi phÇn chªnh lÖch ®ã ë bªn cã TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. KÕ to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. §Ó ghi chÐp kÕ to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, kÕ to¸n sö dông TK 611 - Mua hµng: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cã cña hµng lu©n chuyÓn trong th¸ng. KÕt cÊu c¬ b¶n TK 611 nh sau: - Bªn Nî ghi: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng mua nhËp kho. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña hµng tån kho cuèi kú tõ TK 152 sang. - Bªn Cã ghi: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng tån kho cuèi kú sang TK 152. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ gåm 2 tµi kho¶n cÊp 2. - TK 6111 - Mua nguyªn vËt liÖu - TK 6112 - Mua hµng ho¸. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ë TK 611 - Mua hµng nh sau: - §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu ®ang ®i ®êng vµ vËt liÖu tån kho cuèi kú tríc sang TK 611 - Mua hµng. Nî TK 611 - Mua hµng Cã TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng Cã TK 152 - Nguyªn vËt liÖu. - Trong kú, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho ghi trÞ gi¸ vèn hµng nhËp (gi¸ cha cã thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT vµ gi¸ thanh to¸n ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn GTGT) - kÕ to¸n ghi: Nî TK 611 - Mua hµng -9- Cã TK 111, 112, 331... PhÇn thuÕ GTGT ë ®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ ghi ë bªn Nî TK 133-ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. - Kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ vµ hµng mua tr¶ l¹i - ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Nî TK 111 - TiÒn mÆt .... Cã TK 611 - Mua hµng. - C¸c trêng hîp t¨ng vËt liÖu do nhËn vèn gãp liªn doanh - kÕ to¸n ghi: Nî TK 611 - Mua hµng Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. - Cuèi kú tÝnh gi¸ trÞ vËt t xuÊt kho sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc göi b¸n - kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 157 - Hµng göi b¸n Cã TK 611 - Mua hµng. - TrÞ gi¸ vËt t kiÓm kª cuèi kú ®îc chuyÓn sang TK 152. Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 611 - Mua hµng. 3.1.4. KÕ to¸n chi tiÕt NVL KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt ë tõng kho vµ ë bé phËn kÕ to¸n ë doanh nghiÖp. - Theo dâi hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i, nhãm, thø cña NVL c¶ chØ tiªu hiÖn vËt vµ chØ tiªu gi¸ trÞ. - §¶m b¶o khíp ®óng vÒ néi dung c¸c chØ tiªu t¬ng øng gi÷a sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt víi sè liÖu h¹ch to¸n chi tiÕt ë kho; gi÷a sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. - Cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt hµng ngµy, tuÇn kú theo yªu cÇu qu¶n trÞ hµng tån kho. Doanh nghiÖp cã thÓ h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: 3.1.5. Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. - ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt lu kho cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu ë tõng kho theo chØ tiªu sè lîng. ThÎ kho do kÕ to¸n lËp råi ghi vµo sæ ®¨ng ký thÎ kho tríc khi giao cho thñ kho ghi chÐp. ThÎ kho ®îc b¶o qu¶n trong hßm thÎ hay tñ nhiÒu ng¨n, trong ®ã thÎ kho ®îc s¾p xÕp theo lo¹i, nhãm, thø cña vËt liÖu, ®¶m b¶o dÔ t×m kiÕm khi sö dông. - 10 - Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô nhËp, xuÊt vËt liÖu thùc tÕ ph¸t sinh thñ kho thùc hiÖn viÖc thu ph¸t vËt liÖu vµ ghi sè lîng thùc tÕ nhËp xuÊt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho thñ kho ghi sè lîng thùc tÕ nhËp xuÊt vËt liÖu vµo thÎ kho cña vËt liÖu cã liªn quan. Mçi chøng tõ ®îc ghi mét dßng trªn thÎ kho, cuèi ngµy thñ kho tÝnh ra sè lîng hµng lu kho ®Ó ghi vµo cét "Tån" cña thÎ kho. Sau khi ®îc sö dông ®Ó ghi thÎ kho, c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho ®îc s¾p xÕp l¹i mét c¸ch hîp lý ®Ó giao cho kÕ to¸n. - ë phßng kÕ to¸n: Hµng ngµy hay ®Þnh kú 3 ®Õn 5 ngµy, nh©n viªn kÕ to¸n xuèng kho kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho, sau ®ã ký x¸c nhËn vµo thÎ kho vµ nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt kho vÒ phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n, nh©n viªn kÕ to¸n hµng tån kho kiÓm tra chøng tõ vµ hoµn chØnh chøng tõ råi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho ®Ó ghi vµo thÎ (sæ) chi tiÕt NVL, mçi chøng tõ ®îc ghi mét dßng. ThÎ (sæ) chi tiÕt NVL ®îc më cho tõng danh ®iÓm NVL t¬ng tù thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt lu kho theo chØ tiªu sè lîng vµ chØ tiªu thµnh tiÒn. Sè liÖu trªn thÎ (sæ) chi tiÕt ®îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o nhanh vÒ vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n trÞ hµng tån kho. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sè liÖu trªn c¸c thÎ (sæ) chi tiÕt NVL. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu dßng céng ë thÎ (sæ) chi tiÕt hµng tån kho ®Ó ghi vµo b¶ng kª, nhËp, xuÊt, lu kho theo thø, nhãm, lo¹i NVL ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp hµng tån kho. - ¦u, nhîc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông: + ¦u ®iÓm: §¬n gi¶n, dÔ lµm, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c cña th«ng tin vµ cã kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin nhanh cho qu¶n trÞ hµng tån kho. + Nhîc ®iÓm: Khèi lîng ghi chÐp lín (®Æc biÖt trêng hîp doanh nghiÖp sö dông nhiÒu chñng lo¹i NVL), ghi chÐp trïng lÆp chØ tiªu sè lîng gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho. + §iÒu kiÖn ¸p dông: ThÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i NVL, khèi lîng c¸c NVL nhËp - xuÊt Ýt, ph¸t sinh kh«ng thêng xuyªn, tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n cha cao. 3.1.6. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp gièng nh ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. - ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú sau khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho tõ thñ kho, kÕ to¸n thùc hiÖn kiÓm tra vµ hoµn chØnh chøng tõ. Sau ®ã thùc hiÖn tËp hîp c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt theo tõng NVL (cã thÓ lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt NVL ®Ó thuËn lîi cho viÖc theo dâi vµ ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn). Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®îc kÕ to¸n më cho c¶ n¨m vµ ®îc ghi vµo, cuèi mçi th¸ng sæ ®îc dïng ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt, lu kho cña tõng thø NVL c¶ vÒ chØ tiªu sè lîng vµ chØ tiªu thµnh tiÒn. Mçi thø NVL ®îc ghi - 11 - mét dßng trªn sæ. Sau khi hoµn thµnh viÖc ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, kÕ to¸n thùc hiÖn ®èi chiÕu sè liÖu trªn thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. - ¦u, nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông: + ¦u ®iÓm: Víi ph¬ng ph¸p nµy khèi lîng ghi chÐp cã gi¶m bít so víi ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. + Nhîc ®iÓm: VÉn trïng lÆp chØ tiªu sè lîng gi÷a chi chÐp cña thñ kho vµ kÕ to¸n. NÕu kh«ng lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt NVL th× viÖc s¾p xÕp chøng tõ nhËp, xuÊt trong c¶ th¸ng ®Ó ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn dÔ ph¸t sinh nhÇm lÉn. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chØ ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng v× vËy h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n. Theo yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nhanh phôc vô qu¶n trÞ hµng tån kho th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng nªn sö dông ph¬ng ph¸p nµy. 3.1.7. Ph¬ng ph¸p sæ sè d - ë kho: Ngoµi viÖc sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t¬ng tù 2 ph¬ng ph¸p trªn, thñ kho cßn sö dông sæ sè d ®Ó ghi chÐp sè lu kho cuèi th¸ng cña tõng thø NVL theo chØ tiªu sè lîng. Sæ sè d do kÕ to¸n lËp cho tõng kho, më theo n¨m. Cuèi mçi th¸ng sæ sè d ®îc chuyÓn cho thñ kho ®Ó ghi sè lîng NVL trªn c¬ së sè liÖu tõ c¸c thÎ kho. - ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú nh©n viªn kÕ to¸n xuèng kho kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn thÎ kho cña thñ kho vµ trùc tiÕp nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt kho. T¹i phßng kÕ to¸n, nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra l¹i chøng tõ vµ hoµn chØnh chøng tõ. Sau ®ã tæng hîp gi¸ trÞ (gi¸ h¹ch to¸n) cña hµng tån kho theo tõng nhãm, lo¹i hµng nhËp, xuÊt ®Ó ghi vµo cét "thµnh tiÒn" cña phiÕu giao nhËn chøng tõ. Sè liÖu thµnh tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp (xuÊt) NVL theo tõng nhãm, lo¹i hµng ®îc ghi vµo b¶ng kª luü kÕ nhËp vµ b¶ng kª luü kÕ xuÊt NVL. C¸c b¶ng nµy më theo tõng kho hoÆc nhiÒu kho (nÕu c¸c kho ®îc chuyªn m«n ho¸). Vµo cuèi th¸ng sau khi nhËn ®îc sæ sè d tõ thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n tÝnh gi¸ h¹ch to¸n cña hµng lu kho ®Ó ghi vµo sæ sè d cét "thµnh tiÒn". Sau ®ã céng theo nhãm, lo¹i vËt liÖu trªn sæ sè d, sè liÖu nµy ph¶i khíp víi sè liÖu cét "lu kho cuèi th¸ng" cña nhãm, lo¹i vËt liÖu t¬ng øng trªn b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt lu kho cïng kú. - ¦u, nhîc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông. + ¦u ®iÓm: Gi¶m bít ®îc khèi lîng ghi chÐp do kÕ to¸n chØ ghi chØ tiªu thµnh tiÒn cña NVL theo nhãm vµ theo lo¹i. KÕ to¸n thùc hiÖn ®îc viÖc kiÓm tra thêng xuyªn viÖc b¶o qu¶n hµng trong kho. + Nhîc ®iÓm: - 12 - Do ë phßng kÕ to¸n chØ ghi chØ tiªu thµnh tiÒn cña nhãm vµ lo¹i hµng tån kho, v× vËy ®Ó cã th«ng tin vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt hiÖn cßn thø vËt liÖu nµo ®ã ph¶i c¨n cø vµo sè liÖu trªn thÎ kho. Khi kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, nÕu ph¸t hiÖn sù kh«ng khíp ®óng gi÷a sè liÖu trªn sæ sè d víi sè liÖu t¬ng øng trªn b¶ng kª nhËp, xuÊt lu kho th× viÖc t×m kiÕm tra cøu sÏ rÊt phøc t¹p. + §iÒu kiÖn ¸p dông: Nªn ¸p dông doanh nghiÖp sö dông nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu, sö dông gi¸ h¹ch to¸n, tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n vµ thñ kho cao. 3.1.8. KiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i vµ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kiÓm kª NVL KiÓm kª vËt liÖu lµ mét biÖn ph¸p nh»m bæ sung vµ kiÓm tra hiÖn tr¹ng cña vËt liÖu mµ c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n cha ph¶n ¸nh ®îc. Th«ng qua kiÓm kª, doanh nghiÖp n¾m ®îc thùc tr¹ng cña vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ng¨n ngõa hiÖn tîng tham «, l·ng phÝ vËt t, cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc, nh»m qu¶n lý tèt NVL. §¸nh gi¸ l¹i NVL thêng ®îc thùc hiÖn trong trêng hîp ®em vËt liÖu ®i gãp vèn liªn doanh vµ trong trêng hîp Nhµ níc quy ®Þnh nh»m b¶o toµn vèn kinh doanh khi cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý, kiÓm kª cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo ph¹m vi toµn doanh nghiÖp hay tõng bé phËn, ®¬n vÞ: kiÓm kª ®Þnh kú hay bÊt thêng. Khi kiÓm kª doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp Héi ®ång hoÆc Ban kiÓm kª. Héi ®ång hoÆc Ban kiÓm kª ph¶i cã thµnh phÇn ®¹i diÖn l·nh ®¹o, nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ b¶o qu¶n NVL, phßng kÕ to¸n vµ c¸n bé nh©n viªn doanh nghiÖp. Khi kiÓm kª ph¶i thùc hiÖn c©n, ®ong, ®o, ®Õm vµ ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm kª (mÉu 08-VT), x¸c ®Þnh chªnh lÖch gi÷a sè liÖu thùc kiÓm kª víi sè liÖu ghi trong sæ kÕ to¸n, tr×nh bµy ý kiÕn ®Ò xuÊt xö lý c¸c chªnh lÖch. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nh sau: - C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm vËt liÖu, trêng hîp ph¸t hiÖn thõa cha râ nguyªn nh©n - kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 - Nguyªn vËt liÖu Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (3381) - Trêng hîp thiÕu vËt liÖu cha râ nguyªn nh©n - kÕ to¸n ghi: Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) Cã TK 152 - Nguyªn vËt liÖu - Trêng hîp kiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu vËt liÖu ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ph¶i båi thêng - kÕ to¸n ghi: Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 152. - Khi kiÓm tra nhËn vËt t mua vÒ nhËp kho, nÕu sè kiÓm nhËn thùc tÕ lín h¬n hoÆc nhá h¬n sè ghi trªn ho¸ ®¬n, Héi ®ång hoÆc Ban kiÓm nhËn ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cô thÓ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - 13 - + NÕu thõa víi khèi lîng lín do bªn b¸n giao nhÇm kÕ to¸n ph¶i ghi vµo TK 002 - VËt t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, gia c«ng hé vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho bªn b¸n biÕt ®Ó xö lý. Trong qu¸ tr×nh nµy doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n sè vËt liÖu ®ã. + NÕu thõa hoÆc thiÕu víi khèi lîng Ýt do tÝnh chÊt th¬ng phÈm cña vËt liÖu g©y nªn, kÕ to¸n ph¶n ¸nh trong sæ kÕ to¸n gièng nh c¸c trêng hîp thõa thiÕu khi kiÓm kª ®· tr×nh bµy ë trªn. - Trêng hîp ®¸nh gi¸ vËt t, doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp Héi ®ång hoÆc Ban ®¸nh gi¸ l¹i. C¨n cø vµo biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i vËt t - kÕ to¸n ghi sæ nh sau: + NÕu ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ ghi sæ kÕ to¸n, phÇn chªnh lÖch ®îc ghi vµo bªn Cã TK 412 - Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n: Nî TK 152 Cã TK 412 + NÕu ®¸nh gi¸ l¹i nhá h¬n gi¸ ghi sæ kÕ to¸n phÇn chªnh lÖch ®îc ghi ë bªn Nî TK 412: Nî TK 412 Cã TK 152. - 14 - PhÇn II Thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ lóc ®Çu còng chØ lµ mét c«ng ty nhá s¶n xuÊt Ýt mÆt hµng, ®îc thµnh lËp 2/7/1968 cho ®Õn nay th× c«ng ty thùc sù v÷ng m¹nh. C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ ®Çy ®ñ, trªn c¬ së ho¹t ®éng vèn cña c«ng ty vµ vèn cña Nhµ níc, ®îc h¹ch to¸n riªng, ®éc lËp vµ cã tµi kho¶n ë ng©n hµng, cã con dÊu riªng vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vµ Nhµ níc. C«ng ty ®îc ®Æt t¹i 29 - Tr¬ng §Þnh - Hµ Néi, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu bao gåm (theo giÊy phÐp kinh doanh 25/4/1992): - Kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. - Kinh doanh m× ¨n liÒn. - Kinh doanh bét gia vÞ. - Kinh doanh s¶n phÈm níc uèng cã cån vµ kh«ng cån. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi níc ngoµi nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« võa,KÕ sè to¸n lîng tr vµëng chñng lo¹i mÆt hµng ®a d¹ng ®Þa bµn s¶n xuÊt tËp trung, c¸c ph©n xëng ë gÇn nhau vµ gÇn víi phßng kÕ to¸n. Do ®ã, hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp chung t¹i phßng Tµi vô (cßn gäi lµ phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n). xëng chØ kª lµm KÕ nhiÖm vô dÉn KÕ T¹i c¸c KÕ ph©nKÕ KÕcã c¸c KÕnh©n viªn KÕthèngKÕ KÕhíngThñ thùc h¹ch to¸n ®Çu, thuto¸n thËp kiÓmto¸n tra chøng to¸nhiÖnto¸n to¸nban to¸n to¸ntõ ®Þnh to¸nkú göi to¸nvÒ phßng quü Tµi - KÕ to¸n. sö dông t¹o ®iÒutæng kiÖn thuËn vËtchÝnhtµi tiÒn l ViÖc thanh gi¸h×nh thøc c«ngkÕ to¸n tiªu nµy theo lîi cho phßng - KÕ chØ ®¹o nghiÖp vô,vµph¸t dâi huy ®Çyhîp ®ñ vai trß, liÖu s¶n Tµi ¬ngchÝnh vµ to¸n vµto¸n thµnh nî thô ng©n (Phã x¸c ho¸,t×nh chøc n¨ngcècña kÕ to¸n, tiÒn t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n n©ng cao tr×nh ®é s¸chviªn mÆt phßng) h×nh cña kÕ to¸n trnghiÖp vô®Þnh cña nh©n kÕ to¸n, ®¶m b¶o sù gi¸m®Þnh s¸t tËp trung kÕt ëng ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n trong viÖctiªu phèi hîp chÆt chÏ qu¶ thô víi c¸c phßng, ban toµn c«ng ty. kinh cña S¬ ®å 6: doanh CHG TSP M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ - 15 - KÕ to¸n c¸c PX Cô thÓ: T¹i c¸c ph©n xëng viÖc mua, nhËp NVL tuú thuéc vµo nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña tõng ph©n xëng. ViÖc nhËp xuÊt vËt t cÇn ph¶i c©n, ®ong, ®o, ®Õm cô thÓ, tõ ®ã lËp c¸c phiÕu xuÊt kho ®Þnh kú göi lªn phßng kÕ to¸n ®Ó xin thanh to¸n. C¸c phiÕu nhËp xuÊt kho ®îc tËp hîp l¹i cïng víi b¸o c¸o sö dông vËt t hµng th¸ng ®îc lµm c¬ së cho viÖc lËp b¸o c¸o nhËp - xuÊt tån vËt t. C¸c ph©n xëng theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng theo khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng. T¹i phßng kÕ to¸n, sau khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu theo sù ph©n c«ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n tõ kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý chøng tõ cho tíi viÖc ghi sæ, tæng hîp hÖ thèng ho¸ sè liÖu vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô qu¶n lý, ®ång thêi dùa trªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®· lËp tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng kÕ to¸n c«ng ty díi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc bao gåm 14 c¸n bé kÕ to¸n víi nghiÖp vô chuyªn m«n kh¸ thµnh th¹o gåm: 1 trëng phßng kÕ to¸n, 1 phã phßng, 9 kÕ to¸n viªn vµ 3 thñ quü. 1.3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, c«ng ty ®ang thùc hiÖn tæ chøc vµ vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chung" ®©y lµ mét h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp vµ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, gióp kÕ to¸n gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn xö lý th«ng tin b»ng m¸y vi tÝnh, cung cÊp th«ng tin vÒ kÕ to¸n kÞp thêi, ®óng vµ ®ñ. S¬ ®å 7: - 16 - Tr×nh tù kÕ to¸n ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i Sæ tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¶ng c©n ®èi SPS B¸o c¸o kÕ to¸n (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ, lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n råi ghi vµo sæ NhËt ký chung (theo thø tù thêi gian råi ghi vµo sæ c¸i liªn quan). (2) Trêng hîp c¸c chøng tõ cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. (3) Cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. (4) Nh÷ng chøng tõ thu chi tiÒn mÆt ®îc thñ quü ghi vµo sæ quü. (5) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ quü kÕ to¸n ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ C¸i. (6) Tõ sæ C¸i, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµo cuèi th¸ng. (7) KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ C¸i vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt. (8) Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n NVL vµ tµi kho¶n ¸p dông. 2.1. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« t¬ng ®èi lín, víi chñng lo¹i vËt liÖu sö dông ®a d¹ng, lu«n lu«n biÕn ®éng, ®Ó cã thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn riªng cña m×nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp hµng tån kho nãi chung vµ NVL nãi riªng. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p thÎ song song. 2.2. Tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n NVL t¹i c«ng ty §Ó ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn cho viÖc h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - TK 152: Nguyªn vËt liÖu - Tµi kho¶n nµy ®îc chi tiÕt. + TK 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh - 17 - + TK 1522: Nguyªn vËt liÖu phô + TK 1523: Nhiªn liÖu + TK 1524: Phô tïng thay thÕ + TK 1525: ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n + TK 1526: Bao b× + TK 1527: VËt liÖu kh¸c - TK 3311: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n vËt liÖu, CCDC - TK 1421: Chi phÝ tr¶ tríc - TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy ®îc chi tiÕt gåm: + TK 6211: Chi phÝ NVL trùc tiÕp ph©n xëng b¸nh 1 + TK 6212: Chi phÝ NVL trùc tiÕp ph©n xëng b¸nh 2 + TK 6213: Chi phÝ NVL trùc tiÕp ph©n xëng b¸nh 3 + TK 6214: Chi phÝ NVL trùc tiÕp ph©n xëng kÑo + TK 6215: Chi phÝ NVL trùc tiÕp ph©n xëng bét canh. - §èi víi nh÷ng vËt liÖu mua ngoµi kh«ng nhËp kho mµ dïng trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, khi ®ã ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, kÕ to¸n sö dông TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ (v× c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). - TK 6272: Chi phÝ NVL dïng cho qu¶n lý ph©n xëng. - TK 6424: Chi phÝ NVL dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp. - TK 1111: TiÒn ViÖt Nam. - TK 112: TiÒn göi ng©n hµng. 3. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n NVL vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông NVL ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ 3.1. T×nh h×nh qu¶n lý NVL ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ 3.2. §Æc ®iÓm vËt liÖu cña c«ng ty Víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty: s¶n xuÊt b¸nh kÑo lµ chñ yÕu, v× vËy NVL thµnh phÇn chÝnh t¹o nªn s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. VËt liÖu cña c«ng ty võa ph¶i nhËp khÈu, võa mua trong níc. C¸c lo¹i vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu nh bét mú, bao gãi s¶n phÈm,... ChÊt lîng cña NVL ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. V× vËy kh©u b¶o qu¶n NVL lµ c«ng viÖc rÊt quan träng, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn uy tÝn vµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng. Do ®Æc ®iÓm NVL cña c«ng ty võa ®a d¹ng, dÔ bÞ h háng kÐm phÈm chÊt do t¸c ®éng cña ®é Èm, khÝ hËu. Do vËy hÖ thèng kho tµng rÊt ®îc coi träng. HÖ thèng kho dù tr÷ cña c«ng ty ®îc chia lµm 4 lo¹i gåm 6 kho: - Kho chøa nhiªn liÖu: than ®èt, x¨ng dÇu, phô tïng thay thÕ. - Kho chøa nguyªn vËt liÖu chÝnh: kho muèi, kho ®êng vµ c¸c lo¹i kh¸c. - 18 - - Kho vËt liÖu phô: tinh dÇu, bao gãi s¶n phÈm,... - Kho c«ng cô dông cô vµ vËt rÎ tiÒn mau háng. C¸c kho dù tr÷ cña c«ng ty ®îc x©y dùng cÈn thËn, cao r¸o, kh«ng dét n¸t, bè trÝ gÇn c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, thuËn tiÖn cho viÖc chuyªn chë vµ cung øng kÞp thêi. 3.3. Ph©n lo¹i vËt liÖu ë c«ng ty VËt liÖu cña c«ng ty ®îc theo dâi trªn 5 m¶ng: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm: bét mú, ®êng, s÷a bét, dÇu thùc vËt, bét s¾n,... riªng ®èi víi s¶n phÈm bét canh NVL chÝnh cña nã lµ muèi, m× chÝnh, ®êng, h¹t tiªu, tái,... c¸c lo¹i vËt liÖu nµy chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty (kho¶ng 85%). ChÝnh v× vËy, ®ßi hái c¸c c«ng ty ph¶i theo dâi chÆt chÏ, qu¶n lý cô thÓ, s¸t sao qua c¸c kh©u ®Ó gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - VËt liÖu phô: chiÕm mét tØ lÖ nhá nhng l¹i lµ nh÷ng vËt liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ lµm t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. §ã lµ: Tinh dÇu, NH 4HCO3, NaHCO3, vani, phÈm mµu,... Chóng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã h¬ng vÞ mµu cao. - Nhiªn liÖu vµ phô tïng thay thÕ: X¨ng dÇu, than KÝple, than cñi, vßng bi,... - Bao b× c¸c lo¹i lu©n chuyÓn mét lÇn: Hép cacton, tói bét canh, tói b¸nh, tói kÑo, khay b¸nh,... - VËt liÖu kh¸c, vËt liÖu x©y dùng c¬ b¶n. 3.4. Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp c«ng ty ph¶i tù lo liÖu vÒ nguån hµng. Nhµ cung cÊp ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi viÖc æn ®Þnh nguån nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt còng nh chÊt lîng nguyªn vËt liÖu. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, viÖc mua vËt liÖu t¬ng ®èi thuËn lîi ®èi víi c«ng ty. Tuy nhiªn c¸c nhµ cung cÊp cña c«ng ty hÇu hÕt lµ b¹n hµng quen thuéc, quan hÖ trªn c¬ së ®«i bªn cïng cã lîi. VËt liÖu cña c«ng ty ®îc nhËp tõ c¸c nguån sau:  VËt liÖu mua ngoµi: §©y lµ nguån nhËp chñ yÕu cña c«ng ty. Nguån nµy gåm nh÷ng vËt liÖu ph¶i nhËp ngo¹i vµ c¸c vËt liÖu mua ë trong níc. VËt liÖu nhËp ngo¹i nhiÒu nhÊt lµ bét mú, tõ tríc ®Õn nay nguån nhËp chñ yÕu tõ c¸c níc: Anh, Ph¸p, Trung Quèc, Liªn X« (cò), Mü,... viÖc nhËp th«ng qua c«ng ty Th¬ng m¹i B¶o Phíc, c«ng ty n«ng s¶n An Giang, c«ng ty l¬ng thùc Th¨ng Long. Ngoµi ra c«ng ty còng nhËp cña t nh©n bu«n b¸n bét m×. C«ng ty còng ph¶i nhËp ngo¹i bao b× tõ c¸c c«ng ty cña NhËt, Singapore sau ®ã vÒ gia c«ng thªm, nhËp c¸c lo¹i h¬ng liÖu nh h¬ng hoa qu¶, dÇu chuèi cña Robeter nhËp qua H¶i Ch©u. C¸c lo¹i vËt liÖu mua trong níc: nh ®êng do nhµ m¸y ®êng Lam S¬n, nhµ m¸y ®êng S«ng Lam, nhµ m¸y ®êng V¹n §iÓm cung cÊp. - 19 - DÇu ¨n mua cña c¬ së dÇu Têng An - T©n B×nh - TP. Hå ChÝ Minh, dÇu Neptune. Muèi ¨n cña xÝ nghiÖp muèi Nam Hµ. Bao b× nhËp cña c«ng ty TNHH Hoµ B×nh, c«ng ty bao b× xuÊt khÈu I Phó Thîng...  VËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Mét sè vËt liÖu cña c«ng ty nh bao b× ph¶i gia c«ng tríc khi sö dông th× c«ng ty thuª ngoµi gia c«ng. C¸c c¬ së gia c«ng quen thuéc lµ tæ hîp V¨n Ch¬ng, xÝ nghiÖp in TiÕn Bé. C¸c nhµ cung cÊp ®Òu lµ b¹n hµng quen thuéc nªn c«ng ty cã thÓ mua hµng víi ph¬ng thøc tr¶ chËm vµ chÊt lîng ®¶m b¶o, ®îc hëng gi¶m gi¸ chiÕt khÊu,... 3.5. TÝnh gi¸ vËt liÖu t¹i c«ng ty ViÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu t¹i c«ng ty ®îc tÝnh gi¸ thùc tÕ. §èi víi vËt liÖu nhËp kho, gi¸ ®Ó ghi sæ lµ gi¸ gèc trªn ho¸ ®¬n (gi¸ cha thuÕ GTGT) céng víi chi phÝ mua. Cô thÓ: §èi víi vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. = + + §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: = + §èi víi vËt liÖu lµ phÕ liÖu thu håi, s¶n phÈm háng th× gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ cã thÓ b¸n hoÆc gi¸ íc tÝnh. VÝ dô: Ngµy 11/3/2001 nhËp kho 150.000 kg bét mú, gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT lµ: 4.570®/kg, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì lµ 600.000® (VAT:10%). VËy gi¸ bét mú nhËp kho = 150.000 x 4.570 + 600.000 = 686.100.000®. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty mµ sè lÇn xuÊt kho vËt liÖu lµ nhiÒu vµ liªn tôc, nhng sè liÖu nhËp kho l¹i theo tõng ®ît kh«ng liªn tôc, sè lîng nhËp nhiÒu, do ®ã c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn tõng lÇn nhËp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho. V× gi¸ cña vËt liÖu nhËp kho thêng æn ®Þnh nªn gi¸ cña vËt liÖu c«ng thøc x¸c ®Þnh: = x §¬n gi¸ vËt liÖu xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh sau mçi lÇn nhËp: = 4. Tæ chøc kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ 4.1. Chøng tõ, thñ tôc nhËp - xuÊt vËt liÖu  §èi víi c¸c nghiÖp vô xuÊt kho C¨n cø vµo thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ dù tr÷ toµn c«ng ty phßng kÕ ho¹ch vËt t lËp kÕ ho¹ch thu mua NVL. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho tríc khi nhËp c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®· ký víi nhµ cung cÊp, ban kiÓm nghiÖm kiÓm tra vÒ sè lîng vµ chÊt lîng NVL. VÝ dô: - 20 -
- Xem thêm -