Tài liệu Hoàn thiện công tác nâng cao kỹ năng bán hàng tr&

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

Chuyãn âãö täút nghiãûp Pháön I: CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ CÄNG TAÏC HUÁÚN LUYÃÛN KYÎ NÀNG BAÏN HAÌNG TRÆÛC TIÃÚP I. KHAÏI NIÃÛM VAÌ VAI TROÌ CUÍA VIÃÛC HUÁÚN LUYÃÛN ÂAÌO TAÛO KYÎ NÀNG BAÏN HAÌNG 1. Khaïi niãûm vãö âaìo taûo: Caïc khaïi niãûm giaïo duûc, âaìo taûo âãöu âãö cáûp âãún mäüt quaï trçnh tæång tæû: quaï trçnh cho pheïp con ngæåìi tiãúp thu caïc kiãún thæïc, hoüc caïc kyî nàng måïi vaì thay âäøi caïc quan âiãøm hay haình vi vaì náng cao khaí nàng thæûc hiãûn cäng viãûc cuía caïc caï nhán. Theo Cherlington, giaïo duûc mang tênh cháút chung cung cáúp cho hoüc viãn caïc kiãún thæïc chung coï thãø sæí duûng vaìo trong caïc lénh væûc khaïc nhau, âaìo taûo liãn quan âãún viãûc tiãúp thu caïc kiãún thæïc, kyî nàng âàûc biãût, nhàòm thæûc hiãûn nhæîng cäng viãûc cuû thãø. Viãûc âaìo taûo laì coï âënh hæåïng vaìo hiãûn taûi, chuï troüng vaìo cäng viãûc hiãûn thåìi cuía caï nhán, giuïp caïc caï nhán coï ngay nhæîng kyî nàng cáön thiãút âãø thæûc hiãûn täút cäng viãûc hiãûn taûi. Coï quan âiãøm cho ràòng coï hai loaûi âaìo taûo: âaìo taûo chung vaì âaìo taûo chuyãn. Âaìo taûo chung âæåüc aïp duûng âãø nhán viãn coï âæåüc nhæîng kyî nàng coï thãø sæí duûng åí moüi nåi. Vê duû nhæ náng cao khaí nàng âoüc, viãût, tênh toaïn thãø êch låüi cho nhán viãn trong moüi cäng viãûc. Âaìo taûo chuyãn âæåüc aïp duûng cho caïc nhán viãn coï âæåüc caïc thäng tin vaì kyî nàng chuyãn biãût, aïp duûng cho cäng viãûc cuía mçnh åí nåi laìm viãûc. 2. Vai troì cuía viãûc âaìo taûo: Nãúu hiãøu theo nghéa räüng: Toaìn bäü caïc hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty tæì luïc hçnh thaình yï tæåíng vãö saín pháøm naìo âoï âãún khi phaït triãøn tiãu thuû haìng hoïa âoï thæûc sæû âæåüc âæa ra thë træåìng thç viãûc âaìo taûo âäüi nguî nhán viãn âoïng mäüt vai troì hãút sæïc quan troüng âæåüc xem laì nhæîng chæïc nàng cå baín âãø tiãu thuû haìng hoïa âoï. Chênh vç váûy maì caïc doanh nghiãûp phaíi luän t hæåìng xuyãn âaìo taûo âäüi nguî baïn haìng cuía mçnh nãúu muäún kinh doanh thæûc sæû trong cå chãú thë træåìng, qua âoï ta tháúy âæåüc vai troì cuía viãûc âaìo taûo trong kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Trang 1 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Thæï nháút: Viãûc âaìo taûo coï vai troì giuïp cho doanh nghiãûp täön taûi láu daìi vaì væîng chàõc trãn thë træåìng, noï cung cáúp khaí nàng thêch æïng våïi nhæîng thay âäøi cuía thë træåìng vaì mäi træåìng bãn ngoaìi. - Thæï hai: Cung cáúp cho khaïch haìng nháûn âæåüc giaï trë cao hån chi phê maì hoü boí ra âãø mua haìng hoïa âoï: + Låüi êch vãö saín pháøm. + Låüi êch vãö âëa âiãøm, thåìi gian, thäng tin... - Thæï ba: Giuïp cho doanh nghiãûp coï âæåüc âäüi nguî baïn haìng nàng âäüng, nhaûy beïn trong kinh doanh coï thãø giaíi quyãút âæåüc nhanh choïng caïc tçnh huäúng khoï trong quaï trçnh baïn haìng... II. MUÛC ÂÊCH CUÍA VIÃÛC ÂAÌO TAÛO: 1. Âäúi våïi doanh nghiãûp: Træûc tiãúp giuïp nhán viãn thæûc hiãûn cäng viãûc täút hån, âàûc biãût khi nhán viãn thæûc hiãûn cäng viãûc khäng âaïp æïng âæåüc caïc tiãu chuáøn máùu. Cáûp nháût caïc kyî nàng, kiãún thæïc måïi cho nhán viãn giuïp hoü coï thãø aïp duûng thaình cäng caïc thay âäøi cäng nghãû kyî thuáût trong doanh nghiãûp. Traïnh tçnh traûng quaín lyï läùi thåìi, caïc nhaì quaín trë cáön âæåüc trang bë caïc phæång phaïp quaín lyï sao cho phuì håüp våïi nhæîng thay âäøi vãö quy trçnh cäng nghãû, kyî thuáût vaì mäi træåìng kinh doanh. Giuïp giaíi quyãút caïc váún âãö vãö täø chæïc. Âaìo taûo coï thãø giuïp caïc nhaì quaín trë giaíi quyãút caïc váún âãö máu thuáùn, xung âäüt giæîa caï nhán vaì giæîa cäng âoaìn våïi caïc nhaì quaín trë, âãö ra caïc chênh saïch vãö quaín lyï nguäön nhán læûc coï hiãûu quaí. Hæåïng dáùn cäng viãûc cho nhán viãn måïi. Nhán viãn thæåìng gàûp nhiãöu khoï khàn, båî ngåî trong nhæîng ngaìy âáöu laìm viãûc trong täø chæïc. Chuáøn bë âäüi nguî caïn bäü quaín lyï, chuyãn män kãú cáûn. Âaìo taûo giuïp cho nhán viãn coï âæåüc nhæîng kyî nàng cáön thiãút cho caïc cå häüi thàng tiãún vaì thay thãú cho caïc caïn bäü quaín lyï, chuyãn män khi cáön thiãút. Thoaí maîn nhu cáøu phaït triãøn cho nhán viãn. Âæåüc trang bë nhæîng kyî nàng chuyãn män cáön thiãút seî kêch thêch nhán viãn thæûc hiãûn cäng viãûc täút hån, âaût âæåüc nhiãöu Trang 2 Chuyãn âãö täút nghiãûp thaình têch täút hån, muäún âæåüc trao nhæîng nhiãûm vuû coï tênh thæí thaïch cao hån, coï nhiãöu cå häüi thàng tiãún hån. 2. Âäúi våïi xaî häüi: Cháút læåüng cuía hãû thäúng giaïo duûc, âaìo taûo coï aính hæåíng vä cuìng to låïn âãún sæû phaït triãøn kinh tãú, xaî häüi cuía mäüt quäúc gia. Viãûc khäng ngæìng náng cao kiãún thæïc, kyî nàng nghãö nghiãûp vaì niãöm say mã cäng viãûc cho ngæåìi lao âäüng laì cå såí cho æu thãú cuía næåïc Anh trong cuäüc caïch maûng cäng nghiãûp láön thæï nháút, laì nguäön gäúc thaình cäng cuía næåïc Myî trong cuäüc caïch maûng cäng nghiãûp laì thæï hai vaì laì gäúc rãù cho sæû væåüt träüi cuía næåïc Nháût trong cuäüc caïch maûng cäng nghiãûp láön thæï ba. ÅÍ táöm vi mä, âaìo taûo âæåüc xem nhæ laì mäüt yãúu täú cå baín nhàòm âaïp æïng muûc tiãu chiãún læåüc cuía täø chæïc. Ngaìy nay cháút læåüng nhán viãn âaî tråí thaình mäüt trong nhæîng låüi thãú caûnh tranh quan troüng nháút cuía caïc doanh nghiãûp trãn toaìn thãú giåïi. Våïi xu thãú toaìn cáöu hoaï, viãûc kinh doanh cuía mäüt haîng khäng coìn boï heûp trong mäüt vuìng, mäüt quäúc gia maì âæåüc måí ra trãn phaûm vi thãú giåïi. Âãø âaím baío cho khaí nàng caûnh tranh, caïc doanh nghiãûp cáön phaíi xáy dæûng âæåüc mäüt læûc læåüng lao âäüng coï âuí trçnh âäü, âuí khaí nàng âãø thæûc thi hæîu hiãûu vaì nhanh choïng moüi quyãút âënh mang tênh chiãún thuáût cuîng nhæ chiãún læåüc cuía mçnh. Viãûc thiãúu lao âäüng coï âuí khaí nàng laì mäüt báút låüi gáy tråí ngaûi vaì täøn tháút cho cäng viãûc kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Trong âiãöu kiãûn nãön giaïo duûc quäúc gia khäng coìn âuí sæïc âaïp æïng âæåüc yãu cáöu vãö säú læåüng, cháút læåüng cuía lao âäüng do caïc doanh nghiãûp âàût ra ngaìy caìng cao vaì âa daûng. Caïc doanh nghiãûp buäüc phaíi tæû tiãún haình âaìo taûo láúy nguäön lao âäüng cho mçnh âáy laì mäüt chuï troüng haìng âáöu âãún cäng taïc âaìo taûo nguäön nhán læûc. III. NÄÜI DUNG CUÍA ÂAÌO TAÛO: 1. Mäüt säú yãu cáöu cå baín âäúi våïi nhán viãn baïn haìng: a. Caïc âæïc tênh phaíi coï: - Sæû trung thæûc, thàóng thàõn vaì âaïng tin cáûy: Trong mäúi quan hãû våïi ngæåìi khaïc noïi chung vaì våïi khaïch haìng noïi riãng chæî tên vä cuìng quan troüng, âáy chênh laì mäüt trong nhæîng yãúu täú quyãút âënh âãún sæû thaình baûi cuía ngæåìi baïn haìng. Âäúi våïi ngæåìi baïn haìng, tênh trung thæûc thàóng thàõn thãø hiãûn trong viãûc giåïi thiãûu saín Trang 3 Chuyãn âãö täút nghiãûp pháøm, cung cáúp thäng tin, trong quaï trçnh thæång læåüng âãún caïc låìi hæïa vãö cuäüc heûn, caïc dëch vuû sau baïn haìng. Ngæåìi baïn haìng phaíi luän nhåï “baûn coï thãø læìa âæåüc mäüt vaìi ngæåìi chæï khäng thãø naìo læìa âæåüc táút caí” âáy chênh laì chán lyï trong cuäüc säúng. - Khaí nàng tæû kiãöm chãú baín thán: Âáy laì mäüt pháøm cháút maì ngæåìi baïn haìng cáön phaíi coï âãø væåüt qua nhæîng khoï khàn trong quaï trçnh giao tiãúp våïi khaïch haìng , khaí nàng tæû kiãöm chãú baín thán thãø hiãûn thäng qua: + Sæû kiãn trç. + Tæû chuí. - Sæû tæû tin: khi coï sæû tæû tin ngæåìi baïn seî chuí âäüng trong cäng viãûc, tin tæåíng åí saín pháøm, vãö chênh saïch giaï, vãö âäúi thuí tin mçnh thaình cäng thç seî dãù thuyãút phuûc âæåüc khaïch haìng. - Sæû nhiãût tçnh: Âáy laì mäüt trong nhæîng pháøm cháút âaïng quyï maì ngæåìi baïn haìng cáön phaíi coï trong quaï trçnh chaìo baïn. Trong báút kyì tçnh huäúng naìo ngæåìi baïn haìng cáön thãø hiãûn sæû nhiãût tçnh cuía mçnh cho khaïch haìng vaì âoìi hoíi ngæåìi baïn haìng phaíi coï thãø læûc täút vaì tháön kinh væîng âãø væåüt qua nhæîng khoï khàn trong viãûc baïn haìng. b. Yãu cáöu vãö hçnh thæïc bãn ngoaìi: - Trang phuûc: Trang phuûc âæåüc hiãøu laì toaìn bäü kiãøu toïc, aïo quáön, giaìy deïp, tuïi xaïch, baíng tãn... trong âoï quan troüng nháút laì aïo quáön. Trang phuûc chènh tãö thãø hiãûn tênh chu âaïo, dãù âæåüc moüi ngæåìi tin tæåíng vaì laìm cho ngæåìi baïn haìng maûnh saûn tæû tin hån. - Låìi noïi, gioüng noïi: Phaíi âaût mäüt säú tiãu chuáøn: + Caïch phaïp ám roî raìng, dãù nghe. + Ám thanh áúm aïp, truyãön caím. + Diãùn âaût coï ám âiãûu. + Chuï yï noïi cháûm âãø khaïch haìng nghe. - Ngoaûi hçnh: Trang 4 Chuyãn âãö täút nghiãûp Ngæåìi baïn haìng âæåüc xem laì ngæåìi âaûi diãûn cuía cäng ty giao dëch våïi khaïch haìng vç váûy vãö màût ngoaûi hçnh cuîng cáön phaíi âaïp æïng nhæîng yãu cáöu cå baín: + Ngoaûi hçnh . + Phong caïch. c. Yãu cáöu vãö kiãún thæïc: - Hiãøu biãút vãö cäng ty - Lëch sæí cuía cäng ty Khaïch haìng thæåìng xem lëch sæí baïn haìng cuía cäng ty trong quaï khæï âãø âaïnh giaï cháút læåüng saín pháøm, cháút læåüng phuûc vuû trong hiãûn taûi. Sæû hiãøu biãút lëch sæí cuía cäng ty coï thãø giuïp ngæåìi baïn caím tháúy tæû haìo. Lëch sæí cuía cäng ty cáön nàõm: + Lyï do vaì caïch thæïc ra âåìi cuía cäng ty. + Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn. + Saín pháøm, dëch vuû quaï khæï, hiãûn taûi... - Cå cáúu täø chæïc cäng ty - Chênh saïch Marketing cuía cäng ty. - Caïc kãnh vaì maûng læåïi phán phäúi. - Chênh saïch giaï. - Chênh saïch giaím giaï. - Chênh saïch nåü vaì thu nåü. - Chênh saïch häù tråü baïn haìng. - Tçnh hçnh kinh doanh cuía cäng ty: Sæû hiãøu biãút âáöy âuí vãö tçnh hçnh kinh doanh cuía cäng ty cho ngæåìi baïn yï thæïc âáöy âuí hån cäng viãûc mçnh cáön laìm vaì tàng sæû tin tæåíng cuîng nhæ khaí nàng thuyãút phuûc khaïch haìng. Hiãøu vaì nàõm roî vãö muûc tiãu vaì chiãún læåüc kinh doanh cuía cäng ty. - Caïc chuíng loaûi saín pháøm âang vaì seî kinh doanh. - Xu hæåïng phaït triãøn cuía ngaình vaì sæû quaín lyï cuía Nhaì næåïc âäúi våïi ngaình. - Kãút quaí kinh doanh cuía cäng ty qua caïc thåìi kyì... - Hiãøu biãút vãö saín pháøm:nhæîng låüi êch khi hiãøu biãút roî saín pháøm: Trang 5 Chuyãn âãö täút nghiãûp Âaïp æïng âuïng nhu cáöu vaì mong muäún cuía khaïch haìng. Cuíng cäú vaì tàng thãm loìng tin. Dãù kêch âäüng mua haìng. - Quy trçnh cäng nghãû vaì kiãøm tra cháút læåüng saín pháøm: Saín pháøm cäng ty âang kinh doanh saín xuáút theo tiãu chuáøn naìo, saín xuáút taûi âáu, viãûc kiãøm tra cháút læåüng tiãún haình ra sao... ngæåìi baïn coï thãø minh hoaû nhæîng thäng tin naìy bàòng dáùn chæïng cuû thãø nhæ hçnh aính, phim, giáúy chæïng nháûn. - Caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût saín pháøm. - Caïch thæïc sæí duûng saín pháøm. - Chênh saïch giaï caí, caïc dëch vuû sau baïn. - Hiãøu biãút vãö âäúi thuí caûnh tranh: ai laì âäúi thuí caûnh tranh chuí yãúu theo khu væûc thë træåìng, thë pháön cuía hoü ra sao seî coï nhæîng âäúi thuí caûnh tranh tiãöm taìng naìo. - Âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu cuía âäúi thuí. - Khaïch haìng cuía hoü laì ai? 2. Cäng taïc chuáøn bë: a. Tçm kiãúm khaïch haìng: Caïc danh muûc hæåïng dáùn: ngæåìi baïn haìng coï thãø sæí duûng nhæîng hæåïng dáùn naìy âãø læûa choün danh muûc khaïch haìng coï triãøn voüng nháút vaì goüi âiãûn âãø tçm kiãúm cuäüc heûn, chaìo haìng. Âoï coï thãø laì niãm giaïn, âiãûn thoaûi, säø tay caïc cäng ty, caïc taûp chê kinh tãú. - Thäng tin tæì baûn beì. - Häüi chåü. b. Thàm doì khaïch haìng: - Tçnh traûng taìi chênh. - Khaí nàng kinh doanh, kinh nghiãûm nghãö nghiãûp. - Nhu cáöu, âäüng cå: khaïch haìng mong âåüi âiãöu gç khi mua haìng. - Khäúi læåüng mua, nåü. - Quyãön, quyãút âënh mua haìng, nhæîng ngæåìi aính hæåíng... c. Tçm kiãúm cuäüc heûn: Trang 6 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Nhæîng cuäüc heûn træåïc coï låüi êch: Tiãút kiãûm thåìi gian vaì chi phê âi laûi. baïn. Khaïch haìng coï sæû chuáøn bë âãø tiãúp xuïc våïi ngæåìi Ngæåìi baïn coï cå häüi gàûp âuïng ngæåìi coï traïch nhiãûm quyãút âënh mua haìng. Khäng bë giaïn âoaûn trong thåìi gian tiãúp xuïc. - Nguyãn tàõc thæûc hiãûn cuäüc heûn: Heûn âuïng ngæåìi: âäúi våïi khaïch haìng täø chæïc coï thãø læûa choün nhæ sau: + Gàûp ngæåìi quaín lyï cáúp cao: Ngæåìi dfj mua, hoü laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm vãö viãûc kinh doanh hoàûc hoaût âäüng cuía täø chæïc, hoü biãút roî nhæîng gç täø chæïc âang mong muäún vaì biãút caïi gç hoü thæûc sæû mong âåüi khi mua haìng. + Gàûp ngæåìi dãù tiãúp nháûn thäng tin chaìo haìng nháút: laì ngæåìi cháúp nháûn làõng nghe vaì coï thãø cung cáúp nhiãöu thäng tin coï giaï trë cho ngæåìi baïn. Heûn âuïng giåì: giåì heûn thæåìng phuû thuäüc vaìo quyãút âënh cuía khaïch haìng. Tuy nhiãn ngæåìi baïn cuîng coï thãø âãö nghë. Heûn âuïng nåi: nåi heûn coï mäi træåìng thuáûn låüi dãù dáùn âãún sæû kyï kãút håüp âäöng mua baïn, laì nåi thæåìng khäng coï yãúu täú chi phäúi hoàûc laìm âæït quaîng quaï trçnh giao tiãúp. - Caïch væåüt tråí ngaûi khi tçm kiãúm caïc cuäüc heûn: Trong khi trçnh baìy våïi ngæåìi caín tråí, ngæåìi baïn bäüc läü tãn nhæîng ngæåìi laînh âaûo cáúp cao trong täø chæïc. luïc âoï ngæåìi caín tråí miãùn cæåîng cho pheïp ngæåìi baïn gàûp ngay ngæåìi quaín trë cuía hoü vç ngaûi nhæîng ràõc räúi. Cäú gàõng liãn laûc våïi khaïch haìng triãøn voüng træåïc hoàûc sau khi khaïch haìng laìm viãûc. - Phæång phaïp tçm kiãúm cuäüc heûn: Thäng qua thæ tên. Gàûp màût træûc tiãúp. Âiãûn thoaûi. d. Chuáøn bë tiãúp xuïc: Xem laûi âàûc âiãøm khaïch haìng: Trang 7 Chuyãn âãö täút nghiãûp + Khaïch haìng caï nhán. + Khaïch haìng täø chæïc. - Chuáøn bë baìi noïi. - Chuáøn bë caïc cáu hoíi vaì cáu traí låìi. 3. Tiãúp xuïc baïn haìng: a. Tiãúp xuïc ban âáöu: - Taûo áún tæåüng âáöu tiãn: Thaïi âäü tæû tin, trang phuûc thêch håüp, nãn âãún såïm vaìi phuïc træåïc cuäüc heûn... - Giåïi thiãûu: giåïi thiãûu tãn mçnh vaì tãn cuía cäng ty, âäöng thåìi âæa danh thiãúp kinh doanh. - Chuyãøn maûch: âáy laì bæåïc tiãúp theo âãø hæåïng khaïch haìng vaìo näüi dung chênh cuía chaìo haìng. b. Giåïi thiãûu haìng hoïa: - Khaïm phaï nhu cáöu: khaïm phaï nhu cáöu bàõt âáöu tæì luïc tiãúp xuïc. - Nghãû thuáût hoíi: coï thãø âæa ra nhæîng cáu hoíi thu tháûp thäng tin càn baín, nhæîng cáu hoíi xaïc nháûn hoàûc nhæîng cáu hoíi kãút thuïc. - Nghãû thuáût làõng nghe: khäng phaíi thuû âäüng maì phaíi biãút hæåïng tám trê vaìo yï nghé cuía ngæåìi noïi vaì cäú gàõng caím nháûn âiãöu âang nghe nhæ khaïch haìng. - Giåïi thiãûu haìng hoïa: Læûa choün saín pháøm âãø giåïi thiãûu Læûa choün saín pháøm theo âënh hæåïng cuía khaïch haìng. Giåïi thiãûu âãø khaïch haìng hiãøu roî nhu cáöu vãö saín pháøm vaì dëch vuû. c. Dáùn chæïng haìng hoïa: - Caïc váût chæïng Baín thán saín pháøm. Haìng máùu. Catalogs vaì Brochures... - Caïc näüi dung cáön dáùn chæïng: caïc âàûc træng, thuäüc tênh näøi báûc cuía saín pháøm. - Caïc yãu cáöu cuía dáùn chæïng: Trang 8 Chuyãn âãö täút nghiãûp Kiãøm tra caïc váût cáön dáùn chæïng. Choün nåi thêch håüp. Taûo nãn sæû gàõn boï saín pháøm... d. Xæí lyï nhæîng tæì chäúi phaín baïc cuía khaïch haìng: Nhæîng lyï do phaín baïc, tæì chäúi cuía khaïch haìng. Nhæîng biãøu hiãûn cuía tæì chäúi cáön nháûn biãút. e. Kãút thuïc baïn haìng: - Thaïi âäü âuïng âàõn cuía ngæåìi baïn khi kãút thuïc baïn haìng. Xem xeït viãûc kãút thuïc theo quan âiãøm ngæåìi mua. Sau khi ngæåìi mua âäöng yï, khäng nãn noïi nhiãöu næîa. Khäng biãøu läü sæû hán hoan ra màût. - Caïc biãûn phaïp âaût âãún sæû kãút thuïc thaình cäng. Laìm näøi báûc låüi êch cuía khaïch haìng. Xæí lyï máu thuáùn coìn täön taûi. - Nháûn diãûn caïc dáúu hiãûu kãút thuïc: Caïc dáúu hiãûu bàòng låìi. Caïc dáúu hiãûu khäng bàòng låìi. - Caïc phæång phaïp kãút thuïc Kãút thuïc thæí. Kãút thuïc bàòng tiãûc toïm tàõt låüi êch. Kãút thuïc bàòng viãûc loaûi boí nhæîng yãu saïch. Kãút thuïc bàòng sæû læûa choün. 4. Thàm doì khaïch haìng: Sau khi âaî thæûc hiãûn táút caí caïc quy trçnh trãn vaì âaî thæûc hiãûn baïn ta cáön phaíi thàm doì laûi nhæîng phaín häöi cuía khaïch haìng vãö haìng hoïa cuía mçnh âãø coï chuáøn bë trong láön baïn sau. Trang 9 Chuyãn âãö täút nghiãûp Pháön II: TÄØNG QUAN VAÌ THÆÛC TRAÛNG VÃÖ CÄNG TAÏC NÁNG CAO KYÎ NÀNG BAÏN HAÌNG TAÛI CÄNG TY TUYÃÚT CÆÅÌNG I. TÄØNG QUAN VÃÖ CÄNG TY TUYÃÚT CÆÅÌNG 1. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty TNHH Thiãút bë âiãûn Tuyãút Cæåìng: a. Cäng ty TNHH Tuyãút Cæåìng thaình láûp ngaìy 01/01/1994 Do äng Voî Vàn Cæåìng saïng láûp. Våïi säú väún âiãöu lãû laì 2 tyí âäöng Viãût Nam. Cäng ty TNHH Tuyãút Cæåìng coï tãn giao dëch âäúi ngoaûi laì BEME., Co. LTD (BUSINESS FOR ELECTRICAL MATERIAL AND EQUIPMENT) Âàût truû såí chênh taûi 25 Tráön Kãú Xæång - TP Âaì Nàông. Sau khi thaình láûp, cäng ty âi vaìo kinh doanh nhæng vç cå chãú thë træåìng khi âoï váùn coìn måïi meí vaì hçnh thæïc cäng ty TNHH váùn laì mä hçnh chæa quen våïi caïc thaình pháön kinh tãú, viãûc kinh doanh gàûp khäng êt khoï khàn. Nàm 1995 Cäng ty måí räüng màût bàòng kinh doanh lãn 585m2 âäöng thåìi tàng väún âiãöu lãû lãn 5 tyí âäöng Viãût Nam. Cäng ty måí räüng màût bàòng vaì cæía haìng, tæì 1 cæía haìng lãn 3 cæía haìng: - Cæía haìng säú 31 Tráön Kãú Xæång - Âaì Nàông. - Cæía haìng säú 30 Tráön Kãú Xæång - Âaì Nàông. - Cæía haìng säú 1A Ngä Gia Tæû - Âaì Nàông. Nàm 1996 cäng ty âáöu tæ mäüt phán xæåíng saín xuáút phuû kiãûn vaì cå khê âiãûn. Tæì nàm 1998 cho âãún nay: + Diãûn têch sæí duûng hiãûn taûi : 1.000m2. + Caïn bäü cäng nhán viãn : 35 ngæåìi. + Väún âiãöu lãû : 11,5 tyí âäöng. + Âáöu tæ xáy dæûng phán xæåíng : 1 tyí âäöng. Trang 10 Chuyãn âãö täút nghiãûp + Âáöu tæ xáy dæûng vàn phoìng + Väún læu âäüng : 1 tyí âäöng. : 7 tyí âäöng. Caïc cæía haìng træûc thuäüc cäng ty: + Cæía haìng thiãút bë âiãûn säú 15. + Cæía haìng säú 30. + Cæía haìng säú 34. + Truû såí chênh cuía cäng ty 25 Tráön Kãú Xæång - Âaì Nàông. b. Tæì nhæîng ngaìy âáöu thaình láûp, Cäng ty Váût tæ Thiãút bë Âiãûn Tuyãút Cæåìng âaî xaïc âënh phæång chám kinh doanh “Luän luän âäøi måïi vç khaïch haìng” Cäng ty âaî tæìng bæåïc âaïp æïng caïc yãu cáöu cuía khaïch haìng tæì caïc saín pháøm chãú taûo trong næåïc âãún caïc saín pháøm nháûp ngoaûi, tæì chäù kinh doanh âån thuáön våïi mäüt êt danh muûc haìng tåïi nay cäng ty âaî saín xuáút âæåüc 200 danh muûc haìng, cung æïng 5000 danh muûc haìng âaïp æïng këp thåìi caïc nhu cáöu âa daûng vaì phæïc taûp cuía ngaình âiãûn nhæ: + Váût tæ thiãút bë âiãûn cao thãú. + Váût tæ thiãút bë âiãûn haû thãú. + Váût tæ thiãút bë âiãûn chuyãn ngaình khaïc. + Dáy vaì caïp âiãûn caïc loaûi. Ngoaìi ra, cäng ty coìn âæåüc caïc haîng saín xuáút trong næåïc vaì næåïc ngoaìi choün laìm nhaì phán phäúi saín pháøm trãn thë træåìng Miãön Trung nhæ haîng CLIPSA - UÏc, Huyndai Korea, Dong A - Korea, Taya - Âaìi Loan - Legrand - Phaïp... Våïi mä hçnh kinh doanh âa daûng våïi tiãöm læûc âoï cäng ty TNHH Tuyãút Cæåìng coï khaí nàng thæûc hiãûn dëch vuû “Cæía táûn cæía” trãn toaìn khu væûc miãön Trung noïi riãng vaì toaìn Viãût Nam, cung cáúp dëch vuû nhanh goün vaì haìng hoïa täút nháút phuì håüp våïi âiãöu kiãûn taìi chênh vaì sæû læûa choün caïc quyï khaïch haìng, våïi caïc saín pháøm mang nhaîn hiãûu Viãût Nam hay caïc næåïc trãn thãú giåïi. Ngoaìi nhæîng khaïch haìng vaîng lai mua taûi cæía haìng, cäng ty coìn coï caïc baûn haìng truyãön thäúng nhæ: + Cäng ty Âiãûn læûc 3. + Caïc såí âiãûn læûc 12 tènh miãön Trung. + Hån 50 cäng ty xáy dæûng vaì âiãûn næåïc taûi miãön Trung. Trang 11 Chuyãn âãö täút nghiãûp + Hån 60 cäng ty thæång maûi, cå âiãûn, nhaì maïy, træåìng âaìo taûo thuäüc trung, nam bäü. + Hån 100 doanh nghiãûp tæ nhán, cå såí, cæía haìng laì khaïch haìng âaûi lyï baïn haìng cuía cäng ty. Chênh saïch cháút ,læåüng cuía cäng ty luän luän âæåüc caïc nhán viãn xem nhæ laì sæï mãûnh cuía cäng ty mçnh. Cung æïng haìng hoïa, dëch vuû våïi giaï trë xæïng våïi âäöng tiãön cuía khaïch haìng. Khäng ngæìng caíi tiãún “Hãû thäúng quaín lyï cháút læåüng” hiãûu quaí, caíi tiãún nguäön læûc, bäöi dæåîng trçnh âäü kyî nàng cho caïn bäü cäng nhán viãn vaì náng cao cháút læåüng haìng hoïa dëch vuû nhàòm âaïp æïng täút hån yãu cáöu ngaìy caìng cao cuía khaïch haìng. “BEME LUÄN LAÌ NGÆÅÌI BAÛN ÂAÏNG TIN CÁÛY CUÍA MOÜI NGÆÅÌI” Chênh saïch naìy âæåüc truyãön âaût vaì tháúu hiãøu thæûc hiãûn âãún táút caí caïc cáúp, thaình viãn tham gia trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty. Traíi qua hån 10 nàm hoaût âäüng, màûc duì coìn non treí nhæng laì mäüt cäng ty laìm àn nhaûy beïn nàng âäüng vaì hiãûu quaí, tham gia giaíi quyãút âæåüc viãûc laìm cho hån 30 lao âäüng. Âãún nay cäng ty luän âoïng goïp âáöy âuí nghéa vuû våïi Nhaì næåïc, thæûc hiãûn täút caïc chênh saïch, chuí træång âæåìng läúi cuía Âaíng goïp pháön thuïc âáøy sæû låïn maûnh cuía âáút næåïc xaî häüi. Trong nhæîng nàm gáön âáy cäng ty TNHH Tuyãút Cæåìng âæåüc nháûn xeït laì mäüt doanh nghiãûp coï uy tên låïn trãn thë træåìng miãön Trung vaì caí næåïc. Trang 12 Chuyãn âãö täút nghiãûp ban: 2. Cå cáúu täø chæïc vaì nhiãûm vuû cuía caïc phoìng a. Så âäö täø chæïc cäng viãûc: Giaïm âäúc âiãöu haình P. Ncæïu P.Triãøn Phoìng Taìi chênh Phán têchQuaín lyï Kyî caíi tiãúnthäng tin thuáût Phoìng Marketin g Khai thaïc saín pháøm Thæ kyïTiãúpQuaín lyï Chàm soïc láûp häöthë baïn haìng khaïch så haìng Taìi nguyãn nhán sæû Vàn Tuyãøn QL thæ duûng nhán LÂ sæû Kãú toaïn Kãú toaïn Quaín lyï Saín xuáút Tiãúp taìi chênh quaín trë kho thaïc nháûn b. Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía caïckhai phoìng ban: cung æïng b.1. Giaïm âäúc cäng ty: Traïch nhiãûm: Thiãút láûp, triãøn khai chênh saïch, cháút læåüng, muûc tiãu cháút læåüng vaì chiãún læåüc phaït triãøn kinh doanh ngàõn haûn vaì daìi haûn cuía cäng ty. Âiãöu haình chung moüi hoaût âäüng cuía cäng ty. b.2. Phoìng Marketing: Täø chæïc caïc kãnh tiãu thuû haìng hoïa, dëch vuû/ tiãúp thë baïn haìng táûn nåi, tiãúp thë baïn haìng cæía haìng, tiãúp thë baïn haìng qua âaûi lyï trung gian.... xaïc láûp muûc tiãu cháút læåüng cho phoìng vaì caï nhán trong phoìng. Láûp kãú hoaûch thæûc hiãûn muûc tiãu cháút læåüng cho phoìng. b.3. Phoìng Taìi chênh: Täø chæïc vaì quaín trë bäü maïy taìi chênh kãú toaïn, quaín lyï vãö taìi chênh, thäúng kã kãú toaïn, täø chæïc hoaût âäüng haûch toaïn, thäúng kã näüi bäü, tham mæu cho giaïm âäúc quaín lyï taìi chênh, giaíi quyãút caïc váún âãö phaït sinh trong håüp âäöng, kiãøm tra chæïng tæì thu chi caïc khoaín phuûc vuû viãûc kinh doanh vaì xáy dæûng giaï thaình saín pháøm, quyî tiãön læång, sæí duûng caïc nguäön väún vaì taìi saín cäú âënh. Trang 13 Chuyãn âãö täút nghiãûp b.4. Phoìng khai thaïc saín pháøm: Láûp kãú hoaûch mua haìng hàòng thaïng, quyï, nàm, coï nhiãûm vuû xáy dæûng kãú hoaûch khai thaïc tçm nguäön váût tæ äøn âënh vaì láu daìi âãø âaïp æïng yãu cáöu cuía cäng ty, phaíi theo doîi âiãöu tra vaì âiãöu chènh mæïc váût tæ, haìng hoïa. b.5. Phoìng nghiãn cæïu vaì phaït triãøn: Coï traïch nhiãûm kiãøm tra táút caí cháút læåüng cuía haìng hoïa âáöu vaìo, âáöu ra cuía cäng ty, xæí lyï táút caí haìng hoïa khäng phuì håüp, thu tháûp vaì quaín lyï thäng tin näüi bäü vaì bãn ngoaìi, nghiãn cæïu caíi tiãún saín pháøm, dëch vuû cho phuì håüp nhu cáöu thë træåìng âãö xuáút lãn Giaïm âäúc. b.6. Phoìng taìi nguyãn nhán sæû: Coï traïch nhiãûm täø chæïc tuyãøn duûng nhán sæû theo quy âënh “Tuyãøn duûng vaì âaìo taûo”, chuáøn bë sàôn nguäön nhán sæû dæû phoìng, täø chæïc âaìo taûo nhán sæû, xáy dæûng näüi quy, xeït kyî luáût vaì chuyãøn cäng taïc nhán sæû bë Giaïm âäúc kyî luáût, âaïnh giaï sàõp xãúp ngaûch báûc læång vaì caïc phuïc låüi xaî häüi cho nhán sæû theo quy âënh, xáy dæûng nãön vàn hoaï cäng ty, coï quyãön haûn láûp häö så âãö xuáút Giaïm âäúc cäng ty tuyãøn duûng lao âäüng coï kãút quaí täút theo quy âënh âæåüc duyãût cuía phoìng nhán sæû. Nay cäng ty âang thæûc hiãûn cå cáúu täø chæïc bäü maïy quaín lyï vaì kinh doanh theo mä hçnh træûc tuyãún - tham mæu. Mä hçnh naìy seî giuïp cho nhaì laînh âaûo quaín lyï toaìn diãûn vaì coï quyãön quyãút âënh nhæîng váún âãö chuí chäút, troüng tám liãn quan âãún viãûc kinh doanh cuía cäng ty, âäöng thåìi theo mä hçnh naìy noï seî phaït huy âæåüc khaí nàng cuía caïc phoìng ban chæïc nàng, caïc cæía haìng træûc thuäüc cäng ty coï sæû chuí âäüng trong hoaût âäüng kinh doanh. II. TÇNH HÇNH SÆÍ DUÛNG NGUÄÖN NHÁN LÆÛC TAÛI CÄNG TY 1. Nguäön læûc - nhán sæû: Trong âiãöu kiãûn kinh tãú ngaìy nay, váún âãö nhán sæû, nguäön læûc cuía caïc cäng ty âang âæåüc xem laì mäüt chiãún læåüc ráút quan troüng âãø phaït triãøn mäüt caïch væîng chàõc trong hiãûn taûi vaì tæång lai. Trang 14 Chuyãn âãö täút nghiãûp Cäng ty TNHH Tuyãút Cæåìng laì mäüt doanh nghiãûp thæång maûi nãn âoìi hoíi phaíi coï mäüt læûc læåüng nhán viãn âuí låïn, âuí trçnh âäü âãø thæûc hiãûn hoaût âäüng kinh doanh cuía mçnh. Âãø âaïnh giaï âæåüc nguäön læûc cuía cäng ty chuïng ta cáön xem xeït âãún säú læåüng vaì cháút læåüng lao âäüng cuía cäng ty nhæîng nàm gáön âáy: Chè tiãu Nàm 2002 Nàm 2003 Säú læåüng % Säú læåüng % 1. Täøng säú lao âäüng 26 100 35 100 + Lao âäüng træûc tiãúp 17 65 21 60 9 35 14 40 26 100 35 100 9 35 15 43 + Trung cáúp vaì så cáúp 17 65 20 57 3. Theo giåïi tênh 26 100 35 100 + Nam 12 46 15 43 + Næî 14 54 20 57 + Lao âäüng giaïn tiãúp 2. Theo trçnh âäü + Âaûi hoüc 4. Thu nháûp + Thu nháûp trung bçnh 900.000â/1th aïng 1.000.000â/1t haïng Tæì baíng thäúng kã trãn, ta nháûn tháúy säú læåüng nhán viãn taûi cäng ty ngaìy caìng tàng, âiãöu naìy chæïng toí cäng ty ngaìy caìng måí räüng vãö quy mä kinh doanh cuía mçnh, tàng âäüi nguî nhán viãn âãø këp thåìi cung cáúp caïc dëch vuû cho khaïch haìng. Viãûc måí räüng quy mä kinh doanh cuía cäng ty âæåüc nháûn tháúy âãún nay cäng ty âaî måí âæåüc 3 cæía haìng træûc thuäüc cäng ty vaì 1 vàn phoìng laìm viãûc chênh: + Vàn phoìng 25 Tráön Kãú Xæång - Âaì Nàông. + Cæía haìng 30 TKX + Cæía haìng 34 TKX + Cæía haìng TBÂ säú 15 TKX Trang 15 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Theo trçnh âäü: nhçn chung, cäng ty coï âäüi nguî nhán viãn coï trçnh âäü âaûi hoüc chiãúm tyí lãû khaï cao vaì ngaìy caìng tàng, säú læåüng nhán viãn naìy háöu hãút åí cáúp quaín lyï. Hoü laì nhæîng nhán viãn kyî thuáût vaì pháön coìn laûi laì caïc cáúp træåíng, phoï phoìng. Tæì 35% coï trçnh âäü âaûi hoüc nàm 2002 âãún nàm 2003 laì 43% âiãöu âoï chæïng toí cäng ty âang coï chênh saïch tàng âäüi nguî nhán viãn coï haìm læåüng cháút xaïm âãø phuûc vuû ngaìy caìng täút hoaût âäüng kinh doanh cuía mçnh. Trong khi âoï säú læåüng nhán viãn coï trçnh âäü trung cáúp vaì cå cáúp giaím nheû so våïi tyí læåüng tàng cuía trçnh âäü âaûi hoüc. Våïi tyí lãû phán bäø giæîa trçnh âäü âaûi hoüc. Våïi tyí lãû phán bäø giæîa trçnh âäü âaûi hoüc vaì trung cáúp så cáúp nhæ hiãûn nay åí cäng ty laì mäüt tên hiãûu âaïng mæìng laì haìm læåüng cháút xaïm âæåüc bäø sung, giuïp cho bäü pháûn quaín lyï täút hån, xong cuîng khäng gàûp êt tråí ngaûi âäúi våïi cäng ty âoï laì phaíi máút mäüt khoaíng chi phê daình cho viãûc traí læång cho nhán viãn. - Theo giåïi tênh: tyí lãû nam vaì næî trong nhæîng nàm gáön âáy tæång âäúi cán bàòng do aính hæåíng tênh cháút cäng viãûc cäng ty laì doanh nghiãûp thæång maûi nãn nhán viãn chuí yãúu phuûc vuû cho bäü pháûn baïn haìng, nhán viãn nam thç âæåüc phán bäø âi thë træåìng hoàûc bäü pháûn cung æïng, bäü pháûn kyî thuáût, säú nhán viãn næî chuí yãúu phuûc vuû baïn haìng taûi caïc cæía haìng cuía cäng ty vaì âæåüc phán bäø vaìo phoìng kãú toaïn, phoìng khai thaïc saín pháøm. Thu nháûp cuía cäng ty tæång âäúi cao so våïi caïc cäng ty cuìng ngaình vaì xaî häüi hiãûn nay nãn âoï cuîng laì mäüt låüi thãú trong viãûc tuyãøn duûng. Chênh saïch nhán sæû taûi cäng ty: - Âæïng âáöu laì Giaïm âäúc: nàõm quyãön læûc täúi cao, âiãöu haình moüi hoaût âäüng vaì nhán sæû taûi cäng ty. Coï tháøm quyãön ban haình caïc quyãút âënh cuäúi cuìng. - Tiãúp âãún laì caïc phoìng ban. - Caïc thaình viãn âæåüc bäø nhiãûm chæïc laînh âaûo coï quyãön haûn ra chè thë cho cáúp dæåïi, nhæng phaíi chëu traïch nhiãûm vãö tênh phaïp lyï vaì kãút quaí cuía chè thë âoï. - Moüi thaình viãn cuía cäng ty âãöu coï cå häüi thàng tiãún lãn caïc chæïc vuû cao hån nãúu chæïng toí âæåüc nàng læûc cuía mçnh. Cäng ty cháúp nháûn caïc hçnh thæïc caûnh tranh âuïng âàõn, khäng vuû låüi, khäng gáy hiãöm khêch thäng qua caïc näø læûc caï nhán vaì âäöng âäüi nhàòm âaût âæåüc muûc tiãu phaït triãøn cuía cäng ty. Trang 16 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Mäùi nàm mäüt láön, vaìo ngaìy 31 thaïng 12 giaïm âäúc cäng ty seî bäø nhiãûm laûi caïc chæïc vuû cuía nhán viãn sau khi xem xeït caïc chè tiãu. Hoaìn thaình nhiãûm vuû, tuán thuí quy chãú, tinh tháön táûp thãø, náng cao trçnh âäü vaì loìng trung thaình. - Loìng trung thaình, táûn tám, táûn læûc cuía thaình viãn âäúi våïi cäng ty laì chè tiãu quan troüng nháút âãø laînh âaûo cäng ty âaïnh giaï giaï trë cuía mäùi thaình viãn vaì laì cå såí âãø ban haình nhæîng chênh saïch âaîi ngäü cáön thiãút. - Giaïm âäúc cäng ty laì ngæåìi tuyãøn duûng lao âäüng vaì phán bäú lao âäüng theo trçnh âäü, theo chuyãn ngaình cuía tæìng nhán viãn. - Chãú âäü tiãön læång cuía cäng ty âæåüc xáy dæûng trãn cå såí doanh säú tiãu thuû haìng thaïng, âæåüc phaït 1 láön cho ngæåìi lao âäüng tæì ngaìy 01 - 05 thaïng sau. - Læång cå baín âæåüc xáy dæûng trãn cå såí: trçnh âäü vàn hoaï nàng læûc, kinh nghiãûm cäng viãûc, tênh cháút cäng viãûc, traïch nhiãûm cäng viãûc, mäi træåìng laìm viãûc... Cæï 06 thaïng mäüt láön càn cæï vaìo kãút quaí hoaìn thaình cäng viãûc, bàòng cáúp náng cao trçnh âäü vàn hoaï cuía ngæåìi lao âäüng. Häüi âäöng laînh âaûo xeït náng báûc læång cå baín cho phuì håüp. Mæïc læång cuía cäng ty âæåüc xáy dæûng nhæ sau: + Læång cå baín cuía nhán viãn Âaûi hoüc : HS 2,03 x 450.000â Trung cáúp : HS 1,78 x 450.000â Trung hoüc : HS 1,56 x 450.000â + Ngoaìi mæïc læång cå baín cäng ty coìn xáy dæûng chênh saïch læång theo: - Phuû cáúp chæïc vuû: + Giaïm âäúc : Læång cå baín x 0,3. + Træåíng phoìng : Læång cå baín x 0,2. + Nhán viãn : Læång cå baín x 0,1. - Phuû cáúp traïch nhiãûm: + Giaïm âäúc : Læång cå baín x 0,8. + Træåíng phoìng : Læång cå baín x 0,8. + Træåíng bäü pháûn : Læång cå baín x 0,6. + Nhán viãn : Læång cå baín x 0,4. - Phuû cáúp phuû träüi: Trang 17 Chuyãn âãö täút nghiãûp + Giaïm âäúc : Læång cå baín x 0,6. + Træåíng phoìng : Læång cå baín x 0,6. + Træåíng bäü pháûn : Læång cå baín x 0,4. + Nhán viãn : Læång cå baín x 0,2. - Cäng ty choün ngaìy 01/01 haìng nàm âãø kyí niãûm ngaìy thaình láûp cäng ty vaì choün âáy laì thåìi âiãøm mäúc âãø âaïnh dáúu thåìi âiãøm gàõn boï cuía tæìng thaình viãn våïi cäng ty vaì trao thæåíng “Thaình viãn gàõn boï cäng ty” . Âäúi tæåüng laì táút caí caïc thaình viãn laìm viãûc taûi cäng ty. - Thaình viãn naìo coï yï tæåíng måïi, saïng kiãún hay, âem laûi låüi êch cho cäng ty trãn moüi phæång diãûn doanh thu, låüi nhuáûn, uy tên cäng ty, náng cao tinh tháön âoaìn kãút... thç seî âæåüc khen thæåíng våïi danh hiãûu “YÏ tæåíng tuyãût våìi” giaï trë giaíi thæåíng seî âæåüc quyãút âënh båíi Häüi âäöng laînh âaûo trãn cå såí xem xeït låüi êch âem laûi tæì saïng kiãún âoï. - Thaình viãn naìo coï täøng säú ngaìy laìm viãûc nhiãöu nháút trong nàm thç ngoaìi viãûc nháûn læång, seî âæåüc nháûn bàòng khen “Ngæåìi cuía cäng viãûc”trë giaï 200.000â thåìi âiãøm trao giaíi thæåíng laì cuäúi nàm ám lëch. Ngoaìi viãûc khen thæåíng cäng ty coìn xæí phaût âäúi våïi táút caí caïc thaình viãn cäng ty nãúu tiãút läü thäng tin kinh tãú vaì quaín lyï cuía cäng ty. Nãúu vi phaûm seî bë xæí lyï kyî luáût vaì càõt 100% phuû cáúp. Tuyì theo mæïc âäü nghiãm troüng, coï thãø cháúm dæït håüp âäöng lao âäüng. 2. Tçnh hçnh taìi chênh taûi Cäng ty TNHH Tuyãút Cæåìng BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN 42ÂVT: VN âäöng TAÌI SAÍN A. TSCÂ%ÂTNH I. Tiãön 1. Tiãön màût 2. Tiãön gåíi NH II. Caïc khoaín phaíi thu 1. Phaíi thu khaïch haìng 2. Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì 3. Caïc khoaín phaíi thu khaïc Maî säú 100 110 111 112 130 131 133 138 140 Nàm 2002 Nàm 2003 12.825.107.1 12.542.331.9 31 62 374.442.203 365.351.955 343.866.488 19.093.691 30.575.715 346.258.264 4.802.438.74 4.103.177.37 1 1 4.633.415.19 4.059.352.26 7 8 Trang 18 Chuyãn âãö täút nghiãûp III. Haìng täön kho 1. Cäng cuû, duûng cuû trong kho 2. Chi phê SXKD dåí dang 3. Thaình pháøm, haìng hoïa täön kho IV. TSLÂ khaïc 1. Chi phê traí træåïc 2. Chi phê mua haìng B. TSCÂ&ÂTDH 1. Taìi saín cäú âënh + Nguyãn giaï + Giaï trë hao moìn luyî kãú 2. TSCÂ thuã taìi chênh + Nguyãn giaï + Giaï trë hao moìn luyî kãú 3. TSVH + Nguyãn giaï Giaï trë hao moìn luyî kãú 143 144 145 150 152 153 200 210 212 213 214 215 216 217 218 219 3.837.336 172.860.880 43.825.103 7.616.997.59 8.009.718.30 9 5 25.114.387 16645.972 14.424.118 7.577.459.09 7.993.072.33 4 3 31.228.588 64.084.331 49.660.213 14.424.118 133.890.823 126.539.933 133.890.823 126.539.933 255.424.093 290.493.913 -121.533.270 -163.953.980 Täøng cäüng taìi saín 250 12.958.997. 12.668.871. 954 895 NGUÄÖN VÄÚN Maî säú A. Nåü phaíi traí I. Nåü ngàõn haûn 1. Vay ngàõn haûn 2. Phaíi traí cho ngæåìi baïn 3. Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp NN 4. Caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp khaïc II. Nåü daìi haûn 1. Vay daìi haûn 2. Nåü daìi haûn B. Nguäön väún CSH I. Nguäön väún quyî 300 310 311 313 315 318 320 321 322 400 410 411 Nàm 2002 Nàm 2003 9.415.658.59 9.052.185.78 0 3 9.415.658.59 9.052.185.78 0 3 2.200.000.00 800.000.000 0 8.179.527.02 7.184.328.75 6 2 68.512.307 27.818.788 4.146.450 3.511.050 3.616.686.11 Trang 19 Chuyãn âãö täút nghiãûp 1. Nguäön väún kinh doanh 2. Chãnh lãûch âaïnh giaï laûi TS 3. LN chæa phán phäúi 412 417 3.543.339.36 2 4 3.616.686.11 3.543.339.36 2 4 3.248.072.35 3.248.072.35 6 6 295.267.008 Täøng cäüng nguäön väún 368.613.756 12.958.997. 12.668.871. 954 895 Trang 20
- Xem thêm -