Tài liệu Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm tại x

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11924 tài liệu

Mô tả:

LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Xê nghiãûp Dæåüc Pháøm TW5 laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc coï chæïc nàng saín xuáút kinh doanh dæåüc pháøm phuûc vuû sæïc khoíe ngæåìi dán.Dæåüc pháøm laì saín pháøm âàûc biãût coï tênh cháút vaì muûc âêch sæí duûng mang tênh chuyãn män aính hæåíng træûc tiãúp âãún sæïc khoíe con ngæåìi nãn phæång phaïp phán phäúi vaì tiãúp thë khaïc våïi caïc loüai haìng hoïa khaïc.Do doï,viãûc tiãu thuû vaì âæa saín pháøm âãún tay ngæåìi tiãu duìng phaíi âaût caïc muûc tiãu : 1. Thoía maîn nhu cáöu thiãút yãúu cuía ngæåìi dán khi äúm âau bãûnh táût. 2. Âaím baío cháút læåüng âiãöu trë ,phuûc vuû këp thåìi. 3. Xæïng âaïng âaím nháûn vai troì chuí âaûo cuía mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc væìa saín xuáút kinh doanh coï låüi nhuáûn væìa coï muûc âêch chênh trë phuûc vuû nhu cáöu sæïc khoíe cuía ngæåìi dán. Do aính hæåíng âãún sæïc khoíe cuía con ngæåìi nãn dæåüc pháøm luän âæåüc quaín lyï chàût cheî theo mäüt qui chãú chuyãn ngaình cuía Bäü Y tãú ,do âoï âæa âæåüc saín pháøm âãún tay ngæåìi sæí duûng âuïng muûc âêch yãu cáöu,këp thåìi vaì giaï caí phaíi chàng laì mäüt thæí thaïch vä cuìng låïn lao trong cå chãú caûnh tranh ngaìy caìng quyãút liãût hiãûn nay âäúi våïi Xê nghiãûp. Vç váûy mäüt trong nhæîng âiãöu âáöu tiãn maì Xê nghiãûp phaíi quan tám laì täø chæïc maûng læåïi phán phäúi håüp ly nhàòm âaïp æïng nhæîng muûc âêch yãu cáöu âãö ra vaì âaím baío kinh doanh sinh låüi duy trç hoüat âäüng cuía Xê nghiãûp. Trong thåìi gian thæûc táûp ,qua nghiãn cæïu , phán têch vaì âaïnh giaï thæûc traûng Xê nghiãûp , âæoüc sæû âäöng yï cuía giaïo viãn hæåïng dáùn täi choün âãö taìi : “ HOÌAN THIÃÛN CHÊNH SAÏCH PHÁN PHÄÚI SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP DÆÅÜC PHÁØM TW5 “ + Âãö taìi gäöm coï ba pháön : - Pháön I :Cå såí lyï luáûn vãö chênh saïch phán phäúi trong hoaût âäüng phán phäúi trong hoaût âäüng marketing cuía doanh nghiãûp - Pháön II :Âàûc âiãøm , tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh vaì thæûc traûng cäng taïc phán phäúi saín pháøm taûi Xê nghiãûp Dæåüc pháøm TW5 - Pháön III : Mäüt säú giaíi phaïp nhàòm hoìan thiãûn chênh saïch phán phäúi saín pháøm taûi Xê nghiãûp Dæåüc pháøm TW5 thåìi gian âãún. Qua âáy täi xin chán thaình caïm ån sæû nhiãût tçnh hæåïng dáùn cuía tháöy,cuìng caïc anh chë âäöng nghiãûp taûi Xê nghiãûp Dæåüc pháøm TW5 âaî gêuïp âåî täi hoìan thaình âãö taìi náöy Täi xin chán thaình caïm ån 1 Âaì nàông,ngaìy 22 thaïng 4 nàm 2004 SINH VIÃN THÆÛC TÁÛP PHÁÖN I : CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ CHÊNH SAÏCH PHÁN PHÄÚI TRONG HOAÛT ÂÄÜNG MARKETING CUÍA DOANH NGHIÃÛP I. KHAÏI NIÃÛM ,VAI TROÌ VAÌ TÁÖM QUAN TROÜNG CUÍA CHÊNH SAÏCH PHÁN PHÄÚI 1. Khaïi niãûm phán phäúi vaì caïc khaïi niãûm liãn quan : 1.1. Âënh nghéa vãö phán phäúi: Phán phäúi trong hoaût âäüng Marketing laì mäüt khaïi niãûm cuía kinh doanh, nhàòm âënh hæåïng vaì thæûc hiãûn viãûc chuyãøn giao quyãön såí hæîu giæîa ngæåìi baïn vaì ngæåìi mua, âäöng thåìi thæûc hiãûn viãûc täø chæïc, âiãöu hoìa, phäúi håüp caïc täø chæïc trung gian khaïc nhau baío âaím cho haìng hoïa tiãúp cáûn vaì khai thaïc täúi âa caïc loaûi nhu cáöu cuía thë træåìng. 1.2. Caïc khaïi niãûm liãn quan: 1.2.1. Kãnh phán phäúi : Kãnh phán phäúi laì caïch thæïc hay con âæåìng váûn chuyãøn haìng hoïa dëch vuû tæì ngæåìi saín xuáút âãún ngæåìi tiãu duìng cuäúi cuìng. Kãnh phán phäúi coï 2 loüai : Kãnh træûc tiãúp vaì kãnh giaïn tiãúp. - Kãnh træûc tiãúp : Haìng hoïa træûc tiãúp tæì ngæåìi saín xuáút âãún ngæåìi tiãu duìng cuäúi cuìng, khäng qua caïc trung gian phán phäúi. Nhaì saín xuáút Khaïch haìng - Kãnh giaïn tiãúp : Haìng hoïa âæa âãún tay ngæåìi tiãu duìng cuäúi cuìng qua caïc trung gian phán phäúi sé vaì leí Nhaì saín xuáút Trung gian Khaïch haìng Thäng thæåìng coï 4 daûng kãnh phán phäúi sau : Nhaì saín xuáút Baïn leí Baïn sé Baïn leí 2 Baïn sé Baïn Baïn leí Ngæåìi tiãu duìng cuäúi cuìng 1.2.2. Caïc nhán täú tham gia vaìo quaï trçnh phán phäúi: - Nhoïm ngæåìi cung æïng vaì ngæåìi tiãu duìng cuäúi cuìng: hoü laì nhæîng âaûi biãøu táûp trung nháút cuía ngæåìi baïn vaì ngæåìi mua. - Nhoïm ngæåìi trung gian tham gia træûc tiãúp vaìo hoüat âäüng phán phäúi saín pháøm våïi nhæîng chæïc nàng vaì mæïc âäü chi phäúi thë træåìng khaïc nhau - Hãû thäúng thäng tin thë træåìng vaì caïc dëch vuû häù tråü phán phäúi. 2. Vai troì cuía hoüat âäüng phán phäúi: Hoüat âäüng phán phäúi laì cäng cuû quan troüng näúi liãön giæîa saín xuáút vaì tiãu duìng taûo sæû àn khåïp giæîa cung vaì cáöu.Theo âoï phán phäúi chênh laì hoüat âäüng saïng taûo ra dëch vuû xaî häüi. - Phán phäúi mäüt caïch coï hiãûu quaí laìm giaím båït mäúi giao dëch vaì thæûc hiãûn nhæîng tiãút kiãûm nhiãöu táöng cho xaî häüi. - Thæûc hiãûn âäöng bäü máùu maî haìng hoïa,khàõc phuûc sæû haûn chãú,kyî thuáût vaì taìi chênh cuía nhaì saín xuáút riãng leí. - Laìm thoía maîn täút hån nhæîng yãu cáöu cuía ngæåìi tiãu duìng do nhæîng âoìi hoíi ngaìy caìng cao,tè mè vaì chênh xaïc nhæîng yãu cáöu dëch vuû tiãu duìng haìng hoïa theo xu hæåïng caï nhán hoïa thë træåìng. Trong hoüat âäüng marketing chênh saïch phán phäúi saín pháøm cuía doanh nghiãûp giæî vai troì quan troüng,laì chça khoïa thiãút láûp marketing chiãún læåüc vaì marketing häùn håüp taûo nãn sæû nháút quaïn ,âäöng bäü vaì hiãûu quaí giæîa chênh saïch saín pháøm,chênh saïch giaï,chênh saïch khuyãún maûi... Do âoï sæû læûa choün kãnh phán phäúi saín pháøm laì mäüt näüi dung cå baín vaì chuí yãúu cuía chênh saïch thæång maûi trong hoüat âäüng kinh doanh cuía táút caí doanh nghiãûp trãn thë træåìng. 3. Chæïc nàng cuía hoüat âäüng phán phäúi: Phán phäúi laìm nhiãûm vuû váûn chuyãøn haìng hoïa tæì ngæåìi saín xuáút âãún ngæåìi tiãu duìng,hoü láúp âæåüc khoíang caïch vãö thåìi gian,khäng gian,quyãön såí hæîu giæîa ngæåìi tiãu duìng vaì dëch vuû âoìi hoíi ,do âoï phán phäúi âaím baío caïc chæïc nàng sau: 3 - Âiãöu tra vaì nghiãn cæïu: cung cáúp thäng tin cho viãûc âënh ra chiãún læåüc,måí räüng sæû trao âäøi. - Cäø âäüng : triãøn khai vaì phäø biãún nhæîng truyãön thäng coï sæïc thuyãút phuûc vãö nhæîng saín pháøm tung ra - Phán phäúi váût pháøm : cung æïng,chuyãn chåí ,täön kho,dæû træî haìng hoïa... - Taìi tråü : Huy âäüng vaì phán chia chi phê cho toìan bäü hãû thäúng - Chia seíî ruíi ro: Cuìng cháúp nháûn vaì chia seííî ruíi ro trong hoüat âäng phán phäúi II. TIÃÚN TRÇNH HOAÌN THIÃÛN CHÊNH SAÏCH PHÁN PHÄÚI TRONG DOANH NGHIÃÛP: 1. Thiãút kãú kãnh phán phäúi: 1.1. Khaïi niãûm: Thiãút kãú kãnh laì âæa ra nhæîng quyãút âënh liãn quan âãún viãûc phaït triãøn nhæîng kãnh marketing måïi hoàûc caíi tiãún caïc kãnh hiãûn taûi trãn thë træåìng 1.2. Nhæîng quyãút âënh vãö thiãút kãú kãnh: - Phán têch nhu cáöu khaïch haìng: Phán têch mæïc saín læåüng,dëch vuû âæåüc khaïch haìng æa chuäüng.Nhán viãn tiãúp thë phaíi hiãøu nhæîng mæïc saín læåüng,dëch vuû maì khaïch haìng muûc tiãu muäún coï.Ta cáön phán têch caïc yãúu täú sau: + Thåìi gian chåì âåüi : laì thåìi gian bçnh quán maì khaïch haìng chåì âåüi âãø nháûn haìng hoïa + Thuáûn tiãûn vãö khäng gian: Biãøu läü mæïc âäü theo âoï sæû tiãúp thë laìm cho noï dãù daìng hån cho nhæîng khaïch haìng âãø mua saín pháøm. + Nhæîng saín pháøm khaïc nhau: Sæû phong phuï vaì âa daûng saín pháøm laìm cho khaïch haìng thoía maîn hån vç noï gia tàng cå häüi coï âæåüc saín pháøm âuïng yï + Dëch vuû keìm theo: Dëch vuû tiãúp theo caìng låïn thç cäng viãûc cung cáúp caìng låïn 1.3. Thiãút láûp muûc tiãu vaì raìng buäüc cuía kãnh :Viãûc hoüach âënh mäüt kãnh hiãûu quaí bàõt âáöu bàòng sæû âënh roî cáön væån tåïi thë træåìng naìo,muûc tiãu naìo,nhæîng muûc tiãu coï thãø laì phuûc vuû khaïch haìng tåïi âáu vaì caïc trung gian hoüat âäüng nhæ thãú naìo.Mäùi doanh nghiãûp triãøn khai muûc tiãu cuía mçnh trong nhæîng raìng buäüc ,tçnh hçnh cuû thãø.Âãø thiãút láûp muûc tiãu ta cáön phaíi phán têch nhæîng yãúu täú sau: - Âàûc âiãøm ngæåìi tiãu thuû:Viãûc thiãút kãú kãnh chëu aính hæåíng båíi âàûc âiãøm khaïch haìng muäún væån tåïi,khaïch haìng phán bäú raíi raïc hoàûc khaïch haìng mua âãöu âàûn tæìng læåüng nhoí thç cáön kãnh daìi. 4 - Âàûc âiãøm vãö saín pháøm:Nhæîng saín pháøm dãù hæ hoíng thç cáön kãnh træûc tiãúp,dæûa vaìo âàûc âiãøm saín pháøm âãø hoüach âënh vaì täø chæïc váûn chuyãøn sao cho coï hiãûu quaí.Nhæîng saín pháøm cáön coï sæû hæåïng dáùn kyî thuáût làõp âàût,baío trç thæåìng do chênh doanh nghiãûp hay caïc nhaì buän âæåüc nhæåüng quyãön cung æïng dëch vuû baío trç - Âàûc âiãøm cuía giåïi trung gian: Viãûc thiãút kãú kãnh phaín aính nhæîng màût maûnh,yãúu cuía caïc loüai trung gian trong viãûc thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû cuía hoü.Noïi chung caïc trung gian seî khaïc nhau trong khaí nàng: cäø âäüng,thæång læåüng,täön kho,tiãúp xuïc,tên duûng ... - Âàûc âiãøm cuía caûnh tranh: Viãûc thiãút kãú kãnh chëu aính hæåíng båíi caïc âæåìng dáy cuía haîng caûnh tranh.Doanh nghiãûp coï thãø caûnh tranh trong cuìng hay kãú cáûn caïc âiãøm baïn leî cuía haîng caûnh tranh. - Âàûc âiãøm vãö Doanh nghiãûp: Âàûc âiãøm cuía doanh nghiãûp giæî pháön quan troüng trong viãûc læûa choün kãnh.Noï aính hæåíng båíi qui mä cuía doanh nghiãûp , nguäön taìi chênh,saín pháøm,chiãún læåüc tiãúp thë cuía cäng ty:nhæ chuí træång giao haìng cho khaïch tháût nhanh cuîng chëu aính hæåíng tåïi caïc chæïc nàng maì cäng ty muäún caïc trung gian thæûc hiãûn,tåïi säú læåüng caïc âiãøm tiãu thuû ,âiãøm täön kho vaì tåïi viãûc læûa choün haîng chuyãn chåí. - Âàûc âiãøm mäi træåìng: Khi âiãöu kiãûn kinh tãú suy thoaïi ,nhaì saín xuáút muäún âæa saín pháøm vaìo thë træåìng bàòng caïch êt täún keïm chi phê nháút.Nghéa laì hoü seî sæí suûng kãnh ngàõn vaì boí båït nhæîng dëch vuû khäng cáön thiãút laìm giaï baïn tàng lãn. 1.4. Xaïc âënh nhæîng læûa choün chuí yãúu: Sau khi cäng ty xaïc âënh thë træåìng muûc tiãu vaì vë trê mong muäún thç tiãún haình læûa choün kãnh.Viãûc læûa choün kãnh âæåüc mä taí qua 3 yãúu täú:Caïc kiãøu trung gian,säú læåüng trung gian,caïc âiãöu khoían vaì traïch nhiãûm häù tæång cuía mäùi bãn. - Caïc kiãøu trung gian: + Læûc læåüng baïn haìng cuía cäng ty: Måí räüng læûc læåüng baïn haìng træûc tiãúp cuía cäng ty,phán laînh thäø cho caïc âaûi diãûn vaì giao cho hoü tiãúp xuïc våïi khaïch haìng tæång lai trong laînh thäø âoï. + Trung gian coï sàôn trãn thë træåìng: * Trung gian baïn sé . Caïc trung gian baïn sé phuûc vuû toìan pháön . Caïc nhaì baïn buän phuûc vuû giåïi haûn . Caïc âaûi lyï: Laì nhæîng trung gian coï mäúi quan hãû maûnh hån våïi nhæîng nhaì saín xuáút,âäi khi chè thay màût,taûm thåìi såí hæîu haìng hoïa.Thäng thæåìng coï caïc âaûi lyï : Âaûi lyï hoa häöng,âaûi lyï uíy thaïc,âaûi lyï bao tiãu ,âaûi lyï 5 bao tiãu laì âaûi lyï mang tênh hiãûu quaí nháút båíi vç låüi êch mang laûi cho hoü laì khoían chãnh lãûch giæîa giaï mua vaìo vaì baïn ra * Trung gian baïn leí: Nhaì baïn leí bao gäöm nhæîng hoüat âäüng coï liãn quan âãún viãûc baïn haìng hoïa hay dëch vuû træûc tiãúp âãún ngæåìi tiãu duìng cuäúi cuìng våïi muûc âêch sæí duûng cho baín thán - Säú læåüng trung gian: Säú læåüng trung gian phuû thuäüc vaìo chiãún læåüc phán phäúi cuía cäng ty.Coï 3 chiãún læåüc phán phäúi : + Phán phäúi räüng raîi: säú trung gian nhiãöu,khàõp moüi nåi + Phán phäúi âäüc quyãön: säú læåüng trung gian ráút haûn chã trãn khu væûc + Phán phäúi choün loüc: säú læåüng trung gian væìa phaíi vaì phuì håüp - Caïc âiãöu khoían vaì traïch nhiãûm cuía thaình viãn trong kãnh: Cäng ty phaíi âënh roî caïc âiãöu kiãûn vaì traïch nhiãûm cuía caïc thaình viãn tham gia trong kãnh phán phäúi.Nhæîng âiãøm chênh laì nhæîng chênh saïch vãö giaï caí,âiãöu kiãûn baïn haìng,quyãön haûn theo laînh thäø vaì caïc dëch vuû chuyãn biãût cuía mäùi bãn liãn quan 6 1.5 Âaïnh giaï nhæîng læûa choün kãnh chênh: - Tiãu chuáøn kinh tãú: Mäùi læûa choün kãnh coï mäüt mæïc âäü baïn haìng vaì chi phê khaïc nhau.Váún âãö cán nhàõc âáöu tiãn laì læûc læåüng baïn haìng cuía cäng ty vaì caïc âaûi lyï baïn haìng ai seî âaût doanh säú cao hån.Sau âoï âaïnh giaï baïn haìng qua mäùi kãnh .Chi phê cäú âënh cho viãûc kyï kãút håüp âäöng våïi mäüt âaûi lyï baïn haìng tháúp hån chi phê láûp mäüt vàn phoìng baïn haìng cuía cäng ty nhæng chi phê baïn haìng seî tàng nhanh vç âaûi lyï baïn haìng àn hoa häöng cao hån læûc læåüng baïn haìng cuía cäng ty.Dæûa vaìo caïc phæång phaïp âaïnh giaï khaí thi âãø âaïnh giaï vaì læûa choün cho phuì håüp. - Tiãu chuáøn kiãøm soïat:: Mäüt cäng ty kinh doanh luän luän muäún kiãøm soaït chàût cheî caïc trung gian phán phäúi vãö moüi yãúu täú nhæ giaï caí baïn ra,mæïc âäü phaín häöi thäng tin...Tuy nhiãn tiãu chuáøn náöy laûi mang tênh ngæåüc laûi tiãu chuáøn kinh tãú vç muäún coï khaí nàng kiãøm soaït cao thç cäng ty phaíi máút chi phê âãø âáöu tæ. - Tiãu chuáøn thêch nghi: Mäùi kãnh âãöu coï mäüt kyì haûn hoüat âäüng giao æåïc vaì mäùi kãnh coï mäüt khaí nàng linh hoüat khaïc nhau.Mäùi loüai trung gian baïn haìng trong kãnh coï mäüt thåìi haûn hoüat âäüng raìng buäüc nháút âënh vç váûy tênh thêch nghi thãø hiãûn åí khêa caûnh nãúu khi mäi træåìng kinh doanh thay âäøi thç loaûi trung gian âoï âaî hoüat âäüng âuí thåìi gian raìng buäüc hay chæa . Hån næîa mäùi loaûi trung gian coï mäüt kiãøu baïn haìng,mäüt khaí nàng baïn haìng hæîu hiãûu khaïc nhau.Täøng håüp hai âiãöu náöy cho ta tháúy mäùi trung gian coï mäüt khaí nàng thêch nghi våïi hãû thäúng kãnh phán phäúi khaïc nhau 2. Täø chæïc vaì Quaín trë kãnh phán phäúi: 2.1. Quaín trë kãnh phán phäúi : Viãûc quaín trë kãnh âoìi hoíi sæû læûa choün vaì kêch thêch tæìng caï nhán trung gian vaì âaïnh giaï hoüat âäüng cuía hoü qua thåìi gian. 2.1.1. Tuyãøn choün thaình viãn cuía kãnh:Caïc cäng ty coï khaí nàng khaïc nhau trong viãûc thu huït caïc trung gian coï cháút læåüng cho kãnh dæû âënh.Nhæng duì dãù daìng hay khoï khàn trong tuyãøn mäü trung gian,caïc cäng ty cuîng phaíi xaïc âënh âæåüc caïc trung gian täút phaíi coï nhæîng âàûc âiãøm gi,cäng ty cáön phaíi âaïnh giaï caïc trung gian vãö thám niãn trong nghãö ,nhæîng màût haìng hoü muäún baïn ,mæïc låüi nhuáûn hoü muäún ,khaí nàng chi traí,tênh håüp taïc vaì coi troüng uy tên trong kinh doanh... 2.2.2. Kêch thêch caïc thaình viãn cuía kãnh phán phäúi: Trong hoüat âäüng cuía mçnh caïc cäng ty cáön phaíi thæåìng xuyãn kêch thêch caïc trung gian cuía mçnh âãø hoü pháún âáúu täút caïc yãu cáöu âæåüc âàût ra.Viãûc kêch thêch caïc thaình viãn cuía kãnh phaíi bàõt âáöu bàòng näø læûc cuía cäng ty âãø hiãøu âæåüc nhu cáöu vaì æåïc muäún cuía trung 7 gian.Cáön nháûn thæïc âaìy âuí vai troì vaì vë trê âäüc láûp cuía caïc trung gian trong thë træåìng,våïi caïc muûc tiãu vaì chæïc nàng cuû thãø .Caïc cäng ty khäng xæí lyï caïc quan hãû våïi trung gian giäúng nhæ nhau.Coï 3 kiãøu kêch thêch sau: + Kiãøu håüp taïc:Aïp duûng läúi thuïc âáøy bàòng cuí caì räút vaì cáy gáûy.Cäng ty seî sæí duûng nhæîng kêch thêch mang tênh têch cæûc nhæ mæïc låìi cao,tråü cáúp quaíng caïo,khuyãún maîi, mæïc thæåíng håüp lyï khi caïc trung gian hoüat âäüng täút...Vaì âäi khi hoü laûi aïp duûng nhæîng kiãøu træìng phaût âe doüa giaím mæïc laîi,giao haìng cháûm,cháúm dæït quan hãû trong håüp âäöng kinh doanh + Kiãøu huìn haûp: Cäng ty seî noïi roî nhæîng âiãöu mçnh mong muäún åí caïc nhaì phán phäúi vaì cho biãút caïc nhaì phán phäúi coï thãø hi voüng vaì âaût âæåüc nhæîng gç åí mçnh vãö moüi màût nhæ bao quaït thë træåìng,cäú váún vaì dëch vuû kyî thuáût...Cäng ty thoía thuáûn våïi caïc trung gian vãö caïc chênh saïch phán phäúi vaì coï thãø âàût ra mæïc bäöi dæåîng theo mæïc gàõn boï cuía hoü âäúi våïi nhæîng chênh saïch âoï. + Láûp chæång trçnh phán phäúi: Laì kiãøu tiãúp cáûn tiãún bäü nháút .Cäng ty láûp mäüt bäü pháûn nàòm trong ban tiãúp thë goüi laì bäü pháûn hoüach âënh quan hãû våïi giåïi phán phäúi.Bäü pháûn náöy vaì caïc nhaì phán phäúi cuìng nhau vaûch ra caïc muûc tiãu buän baïn,mæïc âäü læu kho phuì håüp,caïc kãú hoüach tiãu thuû haìng hoïa træåïc màõt vaì láu daìi,caïc yãu cáöu trong viãûc huáún luyãûn vaì buän baïb vaì kãú hoüach quaíng caïo.Muûc tiãu caïc caïch tiãúp cáûn náöy laì biãún caïc nhaì phán phäúi tæì caïch nghé hoü laìm àn åí phêa ngæåìi mua chuyãøn sang caïch nghé hoü laìmàn åí phêa ngæåìi baïn vç hoü laì mäüt bäü pháûn trong hãû thäúng tiãúp thë âoï. 2.2.3. Âaïnh giaï caïc thaình viãn trong kãnh: Bãn caûnh nhæîng hoüat âäüng kêch thêch caïc thaình viãn trong kãnh thç cäng ty cáön phaíi tiãún haình kiãøm tra vaì âaïnh giaï tæìng thaình viãn náöy.Cäng ty âënh kyì âaïnh giaï nhæîng hoüat âäüng cuía caïc trung gian theo nhæîng tiãu chuáøn khaïc nhau nhæ: mæïc doanh säú âaût âæåüc,mæïc âäü læu kho trung bçnh,thåìi gian giao haìng cho khaïch haìng,caïch xæí lyï haìng hoïa tháút thoïat hay hæ hoíng,mæïc âäü håüp taïc trong chæång trçnh quaíng caïo vaì huáún luyãûn cuía cäng ty vaì nhæîng dëch vuû hoü phaíi laìm cho khaïch haìng.Nhæ váûy cäng ty måïi coï thãø coï nhæîng chênh saïch kêch thêch phuì håüp vaì hiãûu quaí laìm cho nhæîng trung gian hoüat âäüng ngaìy caìng coï hiãûu quaí hån. 2.2. Täø chæïc caïc hoüat âäüng xuïc tiãún hoaût âäüng phán phäúi: - Caïc âiãöu kiãûn vãö baïn haìng: Doanh nghiãûp cáön phaíi täø chæïc vaì hæåïng dáùn khaïch haìng vãö thæ muûc kyï håüp âäöng âån âàût haìng,täø chæïc caïc phæång tiãûn váûn taíi phuì håüp våïi yãu cáöu cuía khaïch haìng sao cho chi phê tháúp 8 nháút.Täø chæïc vãö váún âãö bao goïi vaì caïc âiãöu kiãûn giao haìng,caïc dëch vuû häù tråü cho ngæåìi tiãu thuû gäöm : täø chæïc caïc quáöy haìng,caíi tiãún phæång tiãûn baïn haìng...phaït hiãûn këp thoìi sæû trç trãû,aïch tàõc cuía kãnh phán phäúi âãø coï biãûn phaïp xæí lyï këp thåìi. - Chênh saïch khuyãún maûi: Âãø khuyãún khêch khaïch haìng,gia tàng doanh säú baïn ra,caïc doanh nghiãûp cáön phaíi coï nhæîng caïch riãng trong viãûc täø chæïc caïc hoüat âäüng khuyãún maûi.Âoï laì nhæîng hoüat âäüng laìm cho thay âäøi læåüng cáöu dæûa trãn nhæîng taïc âäüng træûc tiãúp hoàûc giaïn tiãúp lãn tám lyï vaì thë hiãúu cuía khaïch haìng. Hoüat âäüng khuyãún maîi gäöm coï: Quaíng caïo,tuyãn truyãön,xuïc tiãún baïn haìng.Mäùi hçnh thæïc khaïc nhau,coï näüi dung,muûc âêch vaì phæång tiãûn thæûc hiãûn khaïc nhau,âoìi hoíi cäng ty phaíi coï sæû liãn kãút vaì phäúi håüp chuïng mäüt caïch hæîu hiãûu theo mäüt tiãún trçnh truyãön thäng thäúng nháút dæûa trãn ngán qué âæåüc phán chia håüp lyï nháút giæîa chuïng - Chênh saïch giaï caí: Màûc duì trãn thë træåìng hiãûn nay sæû caûnh tranh vãö giaï khäng coìn giæî âëa vë thäúng trë haìng âáöu nhæ træåïc nhæng noï laì mäüt yãúu täú âàûc biãût quan troüng.Giaï caí haìng hoïa baïn ra aính hæåíng ráút låïn âãún khäúi læåüng tiãu thuû,aính hæåíng maûnh meî âãún doanh säú vaì låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp.Vç váûy doanh nghiãûp cáön phaíi âæa ra chênh saïch giaï , cå cáúu giaï håüp lyï cho haìng hoïa cuía mçnh vaì âiãöu chènh noï theo thåìi gian vaì âiãöu kiãûn âãø phuì håüp våïi sæû thay âäøi cuía thë træåìng vaì khaïch haìng. - Chênh saïch saín pháøm: Giæî vë trê trung tám vaì laì nãön taíng cuía Marketing chiãún læåüc trong doanh nghiãûp.Noï laì cå såí âãø cho doanh nghiãûp âënh hæåïng âáöu tæ,nghiãn cæïu thiãút kãú,saín xuáút vaì tiãu thuû saín pháøm trong tæìng thåìi kyì nháút âënh.Màût khaïc chè coï thãø dæûa trãn nãön taíng cuía chênh saïch saín pháøm måïi coï thãø triãøn khai âuïng hæåïng vaì kãút håüp coï hiãûu quaí caïc chênh saïch khaïc cuía hoüat âäüng Marketing nhæ:chênh saïch giaï,phán phäúi vaì quaíng caïo khuyãún maûi. 3. Täø chæïc phán phäúi haìng hoïa váût cháút : 3.1. Muûc tiãu cuía viãûc phán phäúi haìng hoïa váût cháút :Nhiãöu cäng ty cho ràòng muûc tiãu cuía hoü laì cung cáúp haìng hoïa âuïng nåi âuïng luïc våïi chi phê täúi thiãøu.Tuy nhiãn trong thæûc tãú quan niãûm náöy khäng hoaìn toaìn thæûc hiãûn âæåüc .Khäng mäüt hãû thäúng phán phäúi naìo tàng täúi âa sæû phuûc vuû cho khaïch haìng vaì giaím thiãøu chi phê phán phäúi. Vç nhæîng hoüat âäüng phán phäúi bao gäöm nhiãöu cán nhàõc âaïnh âäøi nãn caïc quyãút âënh phaíi âæåüc thæûc hiãûn dæûa trãn cå såí toìan hãû thäúng. Bæåïc khåíi âáöu cuía viãûc thiãút kãú hãû thäúng laì xem xeït khaïch haìng muäún gç vaì caïc âäúi thuí caûnh tranh âaî laìm 9 gç.Khaïch haìng quan tám âãún mäüt säú màût haìng:giao âuïng heûn,sàôn saìng âaïp æïng nhu cáöu âäüt xuáút ,bäúc dåî haìng an toaìn,sànô saìng nháûn laûi haìng khäng âaût tiãu chuáøn... 3.2. Xæí lyï âån haìng: Viãûc phán phäúi haìng hoïa bàõt âáöu våïi mäüt âån haìng cuía khaïch,váún âãö xæí lyï âån âàût haìng cáön phaíi quan tám mäüt säú cáu hoíi chuí chäút: - Khaí nàng chi traí cuía khaïch haìng máút thåìi gian bao láu - Nhæîng caïch naìo âãø kiãøm kho âãø biãút haìng hoïa täön kho bao láu - Bao láu thç bãn saín xuáút måïi noïi tåïi yãu cáöu bäø sung haìng hoïa - Ngæåìi quaín trë baïn haìng máút thåìi gian bao láu âãø xaïc âënh âæåüc tçnh hçnh buän baïn hiãûn taûi...Caí cäng ty vaì khaïch haìng âãöu coï låüi khi viãûc xæí lyï âån haìng âæåüc thæûc hiãûn nhanh vaì chênh xaïc. 3.3. Váún âãö kho baîi: Moüi cäng ty âãöu phaíi täön træî haìng trong khi chåì baïn,viãûc dæû træî haìng hoïa laì cáön thiãút vç saín xuáút vaì tiãu thu êt khi cuìng nhëp,viãûc dæû truî haìng hoïa giaíi quyãút âæåüc nhæîng lãûch laûc trong khäúi læåüng haìng vaì tæìng âiãøm læu thäng haìng hoïa.Tuy nhiãn váún âãö náöy laìm tàng chi phê kho baîi,mäüt cäng ty co thãø tæû xáy dæûng kho baîi hoàûc mæåïn thãm kho baîi cäng cäüng.Våïi kho baîi riãng thç cäng ty dãù kiãøm soaït hån nhæîng tiãön väún bë æï âoüng vaì coï thãø gàûp mäüt säú váún âãö khoï giaíi quyãút nãúu sæû thuáûn låüi cuía vë trê khäng coìn næîa.Nhæîng kho baîi cäng coüng täún tiãön thuã vaì phaíi coï thãm dëch vuû bäø sung âãø kiãøm tra haìng,âoïng goïi giao haìng vaì láûp danh saïch haìng gåíi.Khi sæí duûng kho baîi cäng coüng thç räüng raîi vaì linh hoaût hån trong viãûc læûa choün vaì thay âäøi âëa âiãøm kho baîi. 3.4. Dæû træî haìng hoïa:Mæïc dæû træî haìng hoïa nhæ thãú naìo aính hæåíng âãún viãûc thoía maîn khaïch haìng.Våïi mäüt læåüng haìng täön træî låïn thç doanh nghiãûp coï thãø âaïp æïng ngay nhu cáöu cuía khaïch haìng nhæng chi phê seî tàng lãn.Ngæåüc laûi dæû træî tháúp seî khäng âaïp æïng ngay nhu cáöu cuía khaïch haìng âäi khi máút khaïch haìng,âiãöu náöy gáy thiãût haûi cho doanh nghiãûp.Quyãút âënh læu kho phaíi biãút luïc naìo âàût haìng laûi vaì âàût haìng våïi læåüng bao nhiãu.Khi haìng âãún mæïc âàût haìng laûi thç ngæåìi quaín trë seî quyãút âënh âàût haìng laûi våïi mæïc âàût haìng hiãûu quaí vaì täúi æu moüi chi phê. 3.5. Váûn chuyãøn: Viãûc læûa choün phæång tiãûn váûn chuyãøn seî aính hæåíng âãún viãûc âënh giaï saín pháøm,giao haìng cho khaïch coï âuïnh heûn hay khäng,tçnh traûng haìng hoïa khi âãún nåi,táút caí âiãöu náöy âãöu aính hæåíng âãún sæû thoía maîn cuía khaïch haìng.Trong viãûc váûn chuyãøn haìng hoïa âãún nhaì kho,nhaì buän vaì khaïch haìng tiãu thuû,cäng ty coï thãø læûa choün caïc phæång tiãûn váûn taíi sau: Âæåìng 10 sàõt,âæåìng thuíy,âæåìng bäü,âæåìng äúng,âæåìng haìng khäng,mäùi loaûi phæång tiãûn coï mäùiì âàûc âiãøm våïi æu vaì nhæåüc âiãøm khaïc nhau vãö täúc âäü,an toaìn,chi phê,táön säú sæí duûng... Mäùi phæång tiãûn phuì håüp våïi mäùi loaûi haìng hoïa coï âàûc âiãøm khaïc biãût.Viãûc læûa choün mäüt phæång tiãûn váûn taíi cho mäüt saín pháøm naìo âoï phaíi nhàòm âaím baío yãu cáöu: phê täøn tháúp nháút,nhanh nháút,phuì håüp våïi âàûc âiãøm cuía haìng hoïa,thêch håüp våïi âëa baìn Âãø chi phê cho viãûc váûn chuyãøn haìng hoïa âãún nåi tháúp nháút thç ngæåìi quaín trë cáön phaíi so saïnh tçnh hçnh hiãûn taûi cuía cäng ty âãø xem coï quyãút âënh âáöu tæ mua hay thuã ngoaìi trãn cå såí cán nhàõc yãúu täú kinh tãú,tênh linh hoüat vaì mæïc âäü sàôn saìng cuía phæång tiãûn váûn chuyãøn 11 PHÁÖN II ÂÀÛC ÂIÃØM,TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH VAÌ THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC PHÁN PHÄÚI SAÍN PHÁØM TAÛI XÊ NGHIÃÛP DÆÅÜC PHÁØM TW5 I. NHÆÎNG ÂÀÛC ÂIÃØM CHUÍ YÃÚU CUÍA ÂÅN VË: 1. Âàûc âiãøm hçnh thaình vaì phaït triãøn Tiãön thán cuía Xê nghiãûp DP TW5 ngaìy nay laì sæû håüp nháút cuía ba âån vë : Xæåíng Dæåüc Khu Trung Trung bäü,Xæåíng Dæåüc Quaíng Nam vaì Xæåíng Dæåüc Quaíng Âaì åí chiãún khu.Sau khi håüp nháút Xê nghiãûp âæåüc goüi laì Xê nghiãûp Dæåüc pháøm Tènh QNÂN. Tæì nàm 1983,thæûc hiãûn chuí træång saït nháûp saín xuáút vaì læu thäng phán phäúi Xê nghiãûp âæåüc âäøi tãn thaình Xê nghiãûp Liãn håüp Dæåüc QNÂN laìm caí 3 chæïc nàng:saín xuáút,læu thäng phán phäúi thuäúc vaì nuäi träöng chãú biãún dæåüc liãûu.Tæì nàm 1980 âãún nhæîng nàm âáöu 1990 xê nghiãûp gàûp phaíi nhæîng khoï khàn tæåíng chæìng khäng thãø væåüt qua : biãn chãú cäöng kãönh,thiãút bë ngheìo naìn laûc háûu,thoïi quen tæ duy bao cáúp... Tæì nàm 1991,Laînh âaûo Xê nghiãûp quyãút âënh âäüt phaï vaìo hai kháu then chäút laì tinh giaím biãn chãú vaì taïch råìi hai chæïc nàng saín xuáút vaì læu thäng phán phäúi thuäúc. Âáöu nàm 1992 thæûc hiãûn Nghë âënh 388/HÂBT Xê nghiãûp Liãn håüp Dæåüc QNÂN âæåüc taïch thaình 2 Doanh nghiãûp laì Cäng ty Dæåüc pháøm QNÂN vaì Xê nghiãûp Dæåüc pháøm QNÂN. Xê nghiãûp Dæåüc pháøm QNÂN laì 1 Doanh nghiãûp Nhaì Næåïc .Âãún thaïng 3nàm 1997,âæåüc sæû âäöng yï cuía UBND Thaình phäú Âaì nàông,Såí Y tãú Thaình phäú,Täøng Cäng ty Dæåüc VN Xê nghiãûp Dæåüc pháøm QNÂN âæåüc âäøi tãn thaình Xê nghëãp Dæåüc pháøm TW5 Âaì nàông. Xê nghiãûp Dæåüc pháøm TW5ÂN ( Tãn giao dëch âäúi ngoaûi laì Danang Central Pharmacial N0 5 Factory,viãút tàõt laì DANAPHA ) coï tæ caïch phaïp nhán,haûch toaïn âäüc láûp theo qui âënh cuía mäüt thaình viãn trong Täøng Cäng ty,coï con dáúu riãng vaì måí taìi khoaín giao dëch taûi Ngán haìng Cäng thæång,Ngoaûi thæångVaì Ngán haìng Âáöu tæ Phaït triãøn Âaì Nàông.Xê nghiãûp chëu sæû quaín lyï vãö kinh tãú kyî thuáût cuía UBND Thaình phäú ÂN,ngaình Y tãú vaì mäüt säú ngaình chæïc nàng taûi âëa phæång âäöng thåìi chëu sæû quaín lyï vãö kinh tãú kyî thuáût cuía Täøng Cäng ty Dæåüc VN.Truû såí chênh cuía XN âoïng taûi säú 01 Lyï Tæû Troüng TP Âaì Nàông. XNDP TW5 Âaì Nàông hiãûn nay laì 1 XN våïi qui mä væìa gäöm 302 CBCNV.Xê nghiãûp láúy nhiãûm vuû saín xuáút laìm 12 troüng tám,âäöng thåìi täø chæïc täút maûng læåïi tiãu thuû saín pháøm do Xê nghiãûp saín xuáút. Tæì nàm 1997 âãún nay , täúc âäü tàng træåíng bçnh quán cuía XN luän âaût tæì 10-15%,âãún nay giaï trë täøng saín læåüng âaût gáön 73 tè âäöng/nàm.Thäng qua hãû thäúng phán phäúi thuäúc âãún táûn vuìng näng thän cuìng våïi 2 chi nhaïnh åí Thaình phäú HCM vaì Haì Näüi nhæîngnàm qua XN âaî saín xuáút vaì phán phäúi gáön 200 loaûi thuäúc bao gäöm caïc chuíng loaûi khaïng sinh,vitamin vaì mäüt säú biãût dæåüc Trong ba bäún nàm gáön âáy ,khi coï sæû caûnh tranh giæîa thuäúc näüi vaì thuäúc ngoaûi,giæîa caïc XN dæåüc quäúc doanh våïi caïc thaình pháön kinh tãú trong laînh væûc dæåüc pháøm ngaìy caìng tråí nãn quyãút liãût,BGÂ Xê nghiãûp nháûn thæïc sáu sàõc táöm quan troüng cuía viãûc cáön phaíi xáy dæûng mäüt hãû thäúng kiãøm tra toaìn diãûn vaì hoaìn chènh trong suäút quaï trçnh saín xuáút,baío quaín vaì phán phäúi saín pháøm âãún khaïch haìng. Trong âënh hæåïng phaït triãøn vaì thæûc hiãûn chuí træång cuía Thaình phäú,XNDP TW5 sàõp tåïi seî di dåìi toaìn bäü lãn cå såí måïi taûi 253 Duîng sé Thanh Khã ÂN .Taûi âáy XN âaî hoaìn thaình 1 phán xæåíng thuäúc viãn Non  Lactam âaût tiãu chuáøn GMP ( tiãu chuáøn saín xuáút thuäúc cuía khäúi ASEAN ) vaì phoìng kiãøm tra cháút læåüng âaût tiãu chuáøn GLP. Màût khaïc,XN coï khaí nàng vaì biãûn phaïp thiãút thæûc triãøn khai âáöu tæ hån næîa cho caïc hoaût âäüng khoa hoüc cäng nghãû våïi caïc näüi dung chuí yãúu:nghiãn cæïu caïc màût haìng måïi,caïc nguyãn liãûu tiãöm nàng cuía VN,tiãúp thu chuyãøn nhæåüng cäng nghãû måïi,táûp trung väún täúi âa âáöu tæ vaìo maïy moïc,thiãút bë hiãûn âaûi ,sàõp xãúp bäü maïy quaín lyï vaì cå cáúu lao âäüng håüp lyï,thæûc hiãûn chãú âäü chênh saïch âäúi våïi caïn bäü khoa hoüc kyî thuáût,cäng nhán coï tay nghãö,âaìo taûo bäöi dæåîng caïn bäü,náng cao trçnh âäü nàng læûc kiãøm nghiãûm âãø âaím baío cháút læåüng thuäúc,tæì âoï tiãút kiãûm chi phê,haû giaï thaình saín pháøm vaì khäng ngæìng náng cao cháút læåüng saín pháøm âãø tàng khaí nàng caûnh tranh vaì chiãúm lénh thë træåìng. 13 2. Âàûc âiãøm täø chæïc quaín lyï: 2.1 Mä hçnh cå cáúu täø chæïc åí Xê nghiãûp: GIAÏM ÂÄÚC PGÂ Saín xuáút PGÂ Cháút læåüng Phoìng TCKT Phoìng ÂBCL Phoìng KTCL Phoìng NCPT Phoìng KH PGÂ Kinh doanh Phoìng HCQT CN Haì Näüi PX Viãn CN TP Häö Chê Minh PX Tiãm - Nhoí màõt PX Cao dáöu næåïc TT phán phäúi Miãön Trung PX Chãú biãún Âäng dæåüc : Quan hãû træûc tuyãún : Quan hãû chæïc nàng 2.2 Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban,phán xæåíng:  Giaïm âäúc: Laì ngæåìi chè âaûo, âiãöu haình toaìn bäü hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Xê nghiãûp, laì ngæåìi âæa ra caïc quyãút âënh vaì chëu traïch nhiãûm toaìn bäü vãö moüi hoaût âäüng cuía Xê nghiãûp. Tham mæu cho giaïm âäúc laì caïc Phoï giaïm âäúc vaì træåíng caïc phoìng ban.  Phoï giaïm âäúc saín xuáút: laì ngæåìi âæåüc Giaïm âäúc uíy quyãön chè huy træûc tiãúp âiãöu haình hoaût âäüng saín xuáút taûi caïc phán xæåíng, chëu traïch nhiãûm vãö kãú hoaûch saín xuáút, âaím baío tiãún âäü saín xuáút.  Phoï giaïm âäúc kinh doanh: Ra caïc quyãút âënh vãö chiãún læåüc kinh doanh, tham gia kyï kãút håüp âäöng mua baïn, âäöng thåìi tçm kiãúm måí räüng thë træåìng tiãu thuû trong næåïc cuîng nhæ næåïc ngoaìi. Chëu traïch nhiãûm våïi Giaïm âäúc vãö viãûc âiãöu haình caïc Chi nhaïnh vaì Trung tám phán phäúi thuäúc.  Phoï giaïm âäúc cháút læåüng: Chëu traïch nhiãûm våïi Giaïm âäúc vãö váún âãö cháút læåüng thuäúc, phuû traïch 14 caïc phoìng Âaím baío cháút læåüng, kiãøm tra cháút læåüng vaì nghiãn cæïu phaït triãøn.  Caïc phoìng ban træûc thuäüc Giaïm âäúc: - Phoìng Haình Chênh Quaín Trë: coï nhiãûm vuû tuyãøn choün, täø chæïc. Quaín lyï vãö lao âäüng tiãön læåüng, baío vãû chênh trë an ninh chênh trë näüi bäü, thi âua khen thæåíng, baío hiãøm, an toaìn vãû sinh lao âäüng... - Phoìng Taìi chênh - Kãú toaïn: Täø chæïc haûch toaïn toaìn bäü hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Xê nghiãûp , cung cáúp thäng tin cho caïc nhaì quaín trë vãö taìi chênh, kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh trong viãûc ra caïc quyãút âënh, tiãún haình huy âäüng nguäön väún vaì sæí duûng nguäön väún sao cho coï hiãûu quaí.  - Phoìng Âaím baío cháút læåüng: Âaím baío thuäúc âæåüc saín xuáút vaì baío quaín theo âuïng hæåïng dáùn âãø âaût cháút læåüng âaî âàng kyï vaì an toaìn cho ngæåìi sæí duûng. Täø chæïc âaìo taûo náng cao cháút læåüng tay nghãö cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong toaìn XN vaì häù tråü caïc bäü pháûn khaïc vãö nhæîng hoaût âäüng liãn quan âãún cháút læåüng, kiãøm tra viãûc thæûc hiãûn cäng taïc âaím baío cháút læåüng thäng qua tæû thanh tra.  -Phoìng Kiãøm tra cháút læåüng: Kiãøm tra nguyãn váût liãûu bao bç âáöu vaìo, kiãøm soaït trong quaï trçnh saín xuáút âæåüc thæûc hiãûn âuïng theo quy trçnh kiãøm tra, læu máùu âáöy âuí.  - Phoìng Nghiãn cæïu - phaït triãøn: Thu tháûp thäng tin, nghiãn cæïu saín pháøm måïi, náng cáúp saín pháøm vaì caíi tiãún cäng nghãû âaïp æïng våïi nhu cáöu thæûc tãú cuía XN. Triãøn khai thæûc hiãûn caïc âãö taìi nghiãn cæïu khoa hoüc chuyãøn giao cäng nghãû. Tiãún haình thuí tuûc xin cáúp säú âàng kyï thuäúc.  - Phoìng Kãú hoaûch: Nghiãn cæïu thë træåìng, láûp kãú hoaûch saín xuáút, kãú hoaûch tiãu thuû...xaïc âënh nhu cáöu vaì cung æïng váût tæ cho caïc phán xæåíng. Âäöng thåìi phoìng kãú hoaûch cuîng coìn coï nhiãûm vuû theo doîi håüp âäöng mua baïn våïi khaïch haìng vaì caïc nhaì cung cáúp, giåïi thiãûu quaíng caïo saín pháøm, täø chæïc quaín lyï kho, täøng håüp thäúng kã vaì baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cho ban laînh âaûo.  -Täø baío trç: Coï nhiãûm vuû trong viãûc baío trç maïy moïc thiãút bë ,theo doîi tiãún haình sæía chæîa maïy moïc thiãút bë theo âënh kyì âaím baío cho phán xæåíng hoaût 15 âäüng âæåüc thäng suäút khäng coï sæû cäú xaíy ra trong quaï trçnh saín xuáút.  - Bäü pháûn quaín lyï cuía phán xæåíng: + Quaín âäúc phán xæåíng: Coï nhiãûm vuû theo doîi, âiãöu haình toaìn bäü hoaût âäüng cuía caïc phán xæåíng, nháûn váût tæ phán phäúi cho caïc phán xæåíng. + Caïc täø træåíng saín xuáút: theo doîi, quaín lyï hoaût âäüng saín xuáút vaì cháúm cäng. Thaïng 6/2003, XN âaî di dåìi lãn âëa âiãøm 253 Duîng Sé Thanh Khã, quáûn Liãn Chiãøu, TP Âaì Nàông bao gäöm toaìn bäü phán xæåíng thuäúc viãn, mäüt säú phoìng ban liãn quan. Våïi säú caïn bäü cäng nhán viãn khoaíng 300 ngæåìi åí khäúi saín xuáút træûc tiãúp vaì giaïn tiãúp, laûi hoaût âäüng åí 2 âëa âiãøm khaïc nhau nhæng våïi chæïc nàng nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban âæåüc phán cäng cuû thãø, XN váùn duy trç täút caïc hoaût âäüng saín xuáút cuîng nhæ kinh doanh. 3. Dàûc âiãøm vãö nguäön læûc kinh doanh cuía Xê nghiãûp: 3.1 Nguäön lao âäüng: Nàm Täøng säú CBCNV 2001 282 2002 288 2003 302 - Træûc tiãúp 180 171 184 - Giaïn tiãúp Trong âoï Âaûi hoüc Trung cáúp Nhán viãn 102 51 34 17 117 65 34 18 118 66 34 18 3.2 Cå såí váût cháút,kyî thuáût : - Giai âoaûn 1963 - 1975: Trong âiãöu kiãûn hãút sæïc khoï khàn, thiãúu thäún, laûi phaíi di chuyãøn liãn tuûc âãø traïnh sæû caìn queït cuía âëch, song âäüi nguî CBNV caïc xæåíng âaî cäú gàõng saín xuáút, âaïp æïng mäüt pháön nhu cáöu thuäúc phoìng vaì chæîa bãûnh cho caïn bäü, chiãún sé, nhán dán vuìng giaíi phoïng. Saín xuáút trong giai âoaûn naìy hoaìn toaìn bàòng thuí cäng. - Giai âoaûn 1976 - 1985: Âáy laì thåìi kyì kinh tãú Kãú hoaûch hoïa táûp trung bao cáúp. Viãûc täø chæïc saín xuáút kinh doanh âæåüc thæûc hiãûn theo caïc chè tiãu kãú hoaûch phán bäø . XN chæa âæåüc quan tám âáöu tæ nhiãöu nãn saín xuáút váùn chuí yãúu mang tênh thuí cäng - Giai âoaûn 1986 - 1989: 16 Âáy laì thåìi kyì nãön kinh tãú bàõt âáöu chuyãøn sang cå chãú måïi, nhåì sæû häù tråü cuía UBND Tènh, XN âaî caíi taûo, xáy dæûng 1 säú nhaì xæåíng vaì âáöu tæ thãm 1 säú thiãút bë maïy moïc måïi. Saín xuáút âaî dáön mang neït cå giåïi. - Giai âoaûn 1990 -1999: Nãön kinh tãú váûn haình theo cå chãú thë træåìng, âãø täön taûi vaì phaït triãøn trong cå chãú måïi, XN âaî táûp trung väún, âáöu tæ coï troüng âiãøm våïi nhiãöu trang thiãút bë måïi nhàòm náng cao cháút læåüng saín pháøm, khaí nàng caûnh tranh. Âäöng thåìi quan tám âáöu tæ cho hãû thäúng kiãøm tra cháút læåüng. Caïc thiãút bë saín xuáút vaì kiãøm tra cháút læåüng âaî ngaìy caìng hiãûn âaûi hån. - Giai âoaûn 2000 - 2005: Theo quy hoaûch cuía TP vaì theo xu hæåïng phaït triãøn chung cuía Ngaình, tæì nàm 2000, XN âaî chuáøn bë di dåìi vaì triãøn khai xáy dæûng åí khu væûc måïi gäöm 2 giai âoaûn: Giai âoaûn I (2000-2003): Táûp trung âáöu tæ xáy dæûng. + Phán xæåíng viãn Non Lactam âënh hæåïng GMP + Phoìng Kiãøm tra cháút læåüng âënh hæåïng GLP + Kho âënh hæåïng GSP + Phoìng RD, QA vaì cå såí haû táöng khaïc. Giai âoaûn II (2003 -2005): Táûp trung âáöu tæ xáy dæûng + Phán xæåíng thuäúc duìng ngoaìi âënh hæåïng GMP + Phán xæåíng thuäúc tiãm - Nhoí màõt âënh hæåïng GMP + Kho måí räüng + Khu vàn phoìng vaì cå såí haû táöng coìn laûi. 3.3 Nguäön Taìi chênh: BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN TAÌI SAÍN A/TAÌI SAÍN LÆU ÂÄÜNG VAÌ ÂÁÖU TÆ NGÀÕN HAÛN 1/ TIÃÖN 2/ CAÏC KHOAÍN PHAÍI THU 3/ HAÌNG TÄÖN KHO NÀM 2001 NÀM 2002 NÀM 2003 38.188.11 6.973 15.623.21 5.636 12.038.67 9.443 48.587.32 6.082 19.935.52 5.620 18.944.08 7.337 9.698.214.4 85 49.252.508 .409 24.834.964 .745 15.902.64 9.961 8.498.290 .705 10.514.907.6 76 11.314.21 9.498.64 8 0 2.252.99 3.687.835.9 2.118 72 1.733.847.7 3.687.835. 36 972 519.144.3 82 40.441.10 52.275.162.0 9.091 54 4/ TAÌI SAÍN LÆU ÂÄÜNG KHAÏC B/TAÌI SAÍN CÄÚ ÂËNH,ÂÁÖU TÆ DAÌI HAÛN 1/Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh 2/Taìi saín cäú âënh vä hçnh TÄØNG CÄÜNG TAÌI SAÍN 17 16.602.998 15.883.16 7.948 28.339.228. 894 65.135.67 6.357 NGUÄÖN VÄÚN A/NÅÜ PHAÍI TRAÍ 25.741.19 9.140 34.747.502.3 70 25.741.19 34.747.502 9.140 .370 1/NÅÜ NGÀÕN HAÛN 2/NÅÜ DAÌI HAÛN B/NGUÄÖN VÄÚN CHUÍ SÅÍ HÆÎU 14.699.90 17.527.659.6 9.951 84 14.282.5 55.917 16.261.878.8 07 417.354.03 1.265.780.8 4 77 40.441.10 52.275.162.0 9.091 54 1/NGUÄÖN VÄÚN,QUÎY 2/NGUÄÖN KINH PHÊ,QUYÎ KHAÏC TÄØNG CÄÜNG NGUÄÖN VÄÚN 38.564.997 .409 33.214.997 .409 5.350.000 .000 26.570.678 .948 25.340.17 1.241 1.230.50 7.707 65.135.67 6.357 Tæì baíng cán âäúi kãú toaïn ta tháúy taìi saín ( nguäön väún ) Cuía XN nàm 2002 tàng 22% tæång æïng 11.834.052.963 âäöng vaì nàm 2003 tàng 19% tæång æïng 12.860.514.303 âäöng. Qua âoï ta tháúy qui mä hoaût âäüng cuía Xê nghiãûp ngaìy caìng måí räüng. - Phán têch pháön taìi saín: Sæû biãún âäüng cuía taìi saín do sæû biãún âäüng cuía hai loaûi taìi saín : Taìi saín cäú âënh vaì taìi saín læu âäüng. Qua baíng biãøu ta tháúy TSLÂ coï tàng nhæng mæïc âäü tàng bçnh thæåìng vç caïc khoaín phaíi thu luän åí vaìo khoaín 30-36% giaï trë TSLÂ vaì nàm 2003 XN âaî pháún âáúu thu tiãön nåü.Khoaín phaíi thu âaût tè troüng 24% giaím 12% so våïi nàm 2002.Haìng täön kho tè troüng so våïi giaï trë TSLÂ giaím dáön qua caïc nàm tæì 27% nàm 2001 , 19% nàm 2002 vaì nàm 2003 giaím coìn 17%. Âiãöu náöy cho tháúy XN chuí træång traïnh tçnh traûng haìng hoïa vaì nguyãn váût liãûu bë æï âoüng trong kho,âiãöu náöy cuîng coï màût giåïi haûn vç haìng hoïa coï thãø khäng coï tênh sàôn saìng âaïp æïng këp thåìi cho khaïch haìng. Riãng TSCÂ coï mæïc tàng âäüt biãún ,nàm 2003 tàng 430% tæång æïng 12.195.331.976 âäöng ,âiãöu náöy cho tháúy XN hiãûn taûi âang åí trong giai âoaûn âáöu tæ phaït triãøn âãø âaïp æïng yãu cáöu ngaìy caìng cao vãö màût cháút læåüng vaì máùu maî cuía saín pháøm dæåüc ngaìy caìng bë caûnh tranh gay gàõt. - Phán têch pháön nguäön väún: Khi phán têch nguäön väún ta tháúy täøng nguäön väún tàng qua caïc nàm dao âäüng trong khoaín 20-22% . Nguäön väún tàng chuí yãu nåü phaíi traí tàng vaì tàng nguäön väún chuí såí hæîu,âàûc biãût nguäön väún chuí såí hæîu tàng maûnh trong nàm 2003,tàng 34% so våïi nàm 2002,trong khi nàm 2002 tàng 16% so våïi nàm 2001 . Âiãöu náöy chæïng toí XN laìm àn coï hiãûu quaí. Khi phán têch kãút cáúu cuía caïc nguäön väún,ta tháúy caïc khoían nåü trong nàm 2002 tàng maûnh so våïi nàm 2001 nhæng 18 âãún nàm 2003 khoían nåü ngàõn haûn laûi giaím trong khi nguäön väún chuí såí hæîu tàng,âiãöu náöy cho tháúy XN âaî têch luîy âæåüc vaì trong nàm 2003 do phaíi âáöu tæ xáy dæûng cå baín XN phaíi taìi tråü tæì nguäön väún vay daìi haûn.Qua âoï ta tháúy XN måí räüng Saín xuáút kinh doanh dæûa vaìo nguäön väún chuí såí hæîu vaì nguäön väún vay daìi haûn.Âiãöu náöy taûo nãn mäüt tçnh hçnh taìi chênh tæång âäúi cán âäúi vaì båït ruíi ro trong kinh doanh Âãø phán têch mäüt caïch cuû thãø tçnh hçnh taìi chênh cuía XN qua caïc nàm ,cuû thãø nàm 2003 ta coï caïc thäng säú sau tæì baíng cán âäúi kãú toaïn 19 CHÈ TIÃU 2003 II. Thäng säú khaí nàng thanh toaïn - Khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi 1,48 - Khaí nàng thanh toaïn nhanh 1,22 III. Thäng säú hoaût âäüng A. Ngàõn haûn 1. Kyì thu tiãön bçnh quán ( ngaìy ) 2. Chu kyì täön kho ( ngaìy ) 3. Quay voìng khoaín phaíi thu 4. Quay voìng täön kho ( láön ) ( láön ) 77,2 41,3 4,66 8,71 B. Daìi haûn 1. Quay voìng TSCÂ ( láön ) 4,66 2. Quay voìng Taìi saín 1,13 IV. Thäng säú nåü 1. Nåü / Täøng Taìi saín 0,59 2. Nåü / Väún chuí 1,45 3. Säú láön traí laîi ( EBit/Laîi vay ) 1,35 Nháûn xeït : - Khaí nàng thanh toaïn cuía Xê nghiãûp : + Khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi : 1 âäöng nåü âæåüc baío âaím bàòng 1,48 TSCÂ ( thäng thæåìng > 1 ) + Khaí nàng thanh toaïn nhanh : 1 âäng TSLÂ âæåüc baío âaím bàòng 1,22 âäöng khaí nàng thanh toaïn ( thæåìng dao âäüng tæì 0,6 - 1 ) , chæïng toí Xê nghiãûp âaî ruït ngàõn khoaín nåü phaíi thu âaím baío mæïc âäü an toaìn cho Xê nghiãûp vaì cho chuí nåü. - Thäng säú nåü : + Säú láön traí laîi = 1,35 > 1 Xê nghiãûp coï khaí nàng traí laîi II. TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG SAÍN XUÁÚT KINH DOANH CUÍA ÂÅN VË: 20
- Xem thêm -