Tài liệu Hoàn thiện báo cáo hợp nhất áp dụng cho tổng công ty, công ty mẹ-công ty con ở việt nam

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

A , ' BO. GIAO DUC . & E>AO TAO . TRUONG E>~I HQC KINH TE TP.HCM ------(!:6'~~------ I I I i ! ''j ~· ~ ' X I A ; flE TAI NCKH CAP 80. ' ' A , X , , HOAN THIEN . BAO CAO HOP . NHAT AP Dt)NG CHO TONG CONG TY, CONG TY MJ;: CONG TY CON (j VN MS-82004 - 22 - 63 ~ A A ? A I ~ ' CNDETAI THUKY THANHVlEN BQ GIAO Dl)C VA DAO TA,.O TRUClNG OH KINH TE TP.HCM --2006-- : P(lS.TS Vo Van Nhi : TS Bid Van Duong : Ths. Nguy~n Thi Kim Cue MUCLUC . . LOINOIDAU Trang ,..? , , ' , ,.., CHUONG 1: TONG QUAN BAO CAO TAl CHINH H(1P NHA T ................. 1 1.1 Vai tro cua bao cao tai chinh h<;Jp nha't ..................................................................... 1 . - cong " 1.2 Quan h~" gtua ty m~ " va' cong ty con .................................................................. 1 1.3 Ph::tm vi cac cong ty phai l~p va trlnh bay BCTC h<;Jp nha't.. ................................... .4 1.4 Phuong phap djnh gia d€ ghi nh~n thong tin trlnh bay tren BCTC. .......................... 5 1.5 T6 chuc h~ tho'ng thong tin d€ pht,Ic v1,1 cho h<;Jp nha't BCTC. ................................... 7 1.6Phttong phap h<;Jp nha't ............................................................................................... 8 1. 7 Trlnh tt! h<;Jp nha't ..................................................................................................... 10 CHUaNG 2 :THl}C T~NG BAO CAO TAl CHINH H(1P NHAT T~I , ,... ,... CAC DOANH NGHIJ::P VIJ::T NAM ....•.......•...•....•..••..............••............•.•..... 25 2.1 Cac quy djnh v~ l~p va trlnh bay bao cao tai chinh h<;Jp nha't cua ke" toan VN ...... 25 2.1.1 Cac chuffn mlfc ke" toan Vi~t Nam c6 lien quan de"n bao cao tai chinh h<;Jp nha't ........................................................................................................................ 25 2.12 Qui djnh hu'ong dftn l~p va trlnh bay bao cao tai chinh h<;Jp nha't .............. 26 2.2 Thtfc tr::tng v~ bao cao tai chinh t~i 1 so' doanh nghit$p ho~t d<)ng theo mo hlnh cong ty m~_ cong ty con ............................................................................................... 27 2.21 Cong ty may Vi~t Tie"n ............................................................................... 27 2.22 Cong ty c6 ph~n khu cong nghit$p Tan T::to ............................................... 30 2.23.T6ng cong ty bu'u chinh vi€n thong Vit$t Nam ........................................... 35 2.3 M<)t s6 nguyen nhan gay nen Slf kh6 khan va ch~m tr€ khi l~p bao cao tai chinh h<;Jp nha't C1 cac doanh nghit$p Vit$t Nam ...................................................................... .40 " "' ? , ' ,..., ' "' " CHUONG 3 :MQT SO GIAI PHAP VA KIEN NGHJ HOAN THIJ::N BAO CAO TAl CHINH H(1P NHAT AP Dl)NG CHO CAC DOANH NGHitP " VI:J:;T NAM .....................••...............................•.....•....................................•..•.... 42 .,;t " J va' nguyen tac thlfc h"" 1~n ..................................................................... . 42 3. 1 Q uan d tern 3.11 Quan di€m hoan thi~n .............................................................................. .42 3.12 Nguyen t~c hoan thi~n ............................................................................... 43 3.2 Giai phap ho~m thi~n bao cao tai chinh hi b(> cua ky tru'oc vfin tie'p tl,IC c6 anh hu'dng trong thoi gian dai. 9 - Thong tin cho phep di~u chinh cac BCTC cua cac cong ty con d~ bao dam H(t ca cac s6Ii~u g6c d~u nha't quan v~ ky bao cao, chinh sach ke' toan. Nhu' v~y quy mo dieu chinh cac thong tin phl,l thUQC vao mll'c dQ rna c6ng ty m~ chQn va quy~n life d~ yeu cfiu cac cong ty con thlfc hi~n cac chinh sach cua cong tv m~. 1.. 7Trlnh tt! hqp nha't Sau khi c(>ng tung khoan m1,1c tren BCTC rieng cua cong ty me:; va cac c6ng ty con, bQ ph~n l~p BCTC h<;lp nha't xem xet cac v!n d~ sau va thtfc hi~n dieu chinh theo nguyen tAc ke' toan kep. - lJilu chlnh khoan diiu Ill cua ci}ng ty m(! VflO ctic c{)ng ty COil. Day Ia khoan tinh trUng tren Bang din d6i ke' toan (BCDKT)- phfin Tai san cua cong ty me:; va tren BCDKT- phfin V6n chu sd huu cua cong ty con, do v~y phai lo(,li tru gia trj ghi s& khoan d§u tu' cua cong ty m~ trong tung cong ty con va phfin v6n chu sCI huu cua cong ty me:; trong cong ty con. But toan dieu chinh (trttong hng cua vo'n chii sd hfi'u ciia t~p doan sau ngay hi b(> t~p dofm nhiim th6i phbng tai san va lqi nhu~n cua m6i cong ty thanh vien, rna kh6ng t~o ra lcji nhu~n cho t~p doan hay lam thay d6i tai san thu~n cua t~p doan. Vl v~y dn phai x6a bo ke't qua nay tren bao cao tai chlnh h\ip nhat. Nguyen tdc chung: Lo~i trir 100%, khong phv thu<)c ty 1~ s& hii'u cua Cong ty mtt; Lo~i tru ph~n s6 du cac khmln phai thu, phai tra giii'a cac dcfn vj n<)i b<) trong cling t~p doan tren BCDKT hcJp nhat; Lo~i tru toan b<) cac khoan doanh thuban hang, ghi v6n hang ban, Hii, 16 n(>i b<) t~p doan; Lo~i trir cac khoan thu nh~p va chi phi phat sinh tir cac giao djch (cung dp djch vv, cho vay ... ) Cdc giao djch nl)i bl) ldn luqt xem xet bao gJm: Cung c~p hang h6a; Cung cAp djch vv; c6 tuc; Cac khoan phai thu, phai tra; Vay cac khoan n<,r phv thu<)c; Lqi nhu~n; Cac nghi~p vv n<)i b<) dai h~n • Cung cap hang h6a giila cong ty mf! va cong ty con. • Ban hang trong nien dq (lqi nhu~n chua tht,rc hi~n niim trong s6 dtt Hang t6n kho cuAi ky): tht;t'c hi~n cac but toan di~u chinh • Ghi gidm doanh thu, chi phf nl)i bl): Giam khoan mt;tc Doanh thu ban hang: theo gia ban Giam khm\n ml;lc Gia v6n hang ban: theo gia ban. • Ghi gidm cong nq phdi thu, phdi trd nl)i b(j (ne'u chua thanh toan). Giam khoan mt;tc Phai tra Giam khoan m\lc Phai thu • Ghi gidm Lqi nhu(in chua thl!c hi¢n con trong hang tJn kho cuifi ky. Tang khoan ml;lc Gia v6n hang ban: theo lcJi nhu~n g<)p chua thJ!c hi~n. Giam khoan mt;tc Hang t6n kho: theo lcJi nhu~n g<)p. Ghi chu: N~u vao thai di~m l~p bao cao, hang h6a da ban he't ra ngoai t~p dofm, thl lo~i bo Doanh thu ban hang va Gia v6n hang ban n<)i b<) khi l~p bao cao k~t qua kinh doanh. Trong truang h<,rp nay LQi nhu~n ban hang thu du'qc la chile chile. • Ban hang trong nien d() tru'«tc (Tinh toan lqi nhu~n chua th\fc hi~n niim trong s6 du' Hang t6n kho d~u ky): tht;t'c hi~n di~u chinh s6li~u da phan anh cu6i ky tru'oc. Giam khoan m1,1c Lai lOy ke' d~u ky: theo lqi nhu~n g()p chua tht;t'c hi~n. Giam khoan mt;tc Gia v6n hang ban:theo lqi nhu~n g()p chua tht,tc hi~n. y nghia cua but toan di~u chinh nay la dam bao riing gia tri hqp nh~t ctia Hang t6n kho d~u ky nay bilng gia tri h<,rp nh~t ctia Hang t6n kho cu6i ky truoc; lcji nhu~n chua tht,rc hi~n duqc lo~i ra khoi lcJi nhu~n lUy k~ d~u ky; vi~c ghi giam khoan ffil,IC Gia v6n hang ban se lam tang lqi nhu~n hcjp nhat nam nay 12 Ene'u ban he't trong ky), con ne'u chua ban trong ky dn thiet lo1;1i trir lc;1i nhu~n chua thvc hi~n cua ca Hang t6n kho d~u ky va Hang t6n kho cubi ky. • Cung clip djch V{l. Ho1;1t d<)ng cung ca'p dich Vl} trong n<)i b9 t~p doan se du{jc tfnh vao chi phi san xua't kinh doanh cua ti;ip doan (lam giam lc;Ji nhu~n cua t~p doan), khong ghi nh~n Hli, 16 n<)i b9 do cung ca'p dich V\J. Do d6 se di€u chinh qua but toan sau: Giam khmln m\}c Doanh thu, thu nh~p (don vj cung ca'p): doanh thu djch V\1 cung ca'p. Giam khoan ml,lc Chi phi SXKD (don vj nh~n cung c~p): doanh thu djch Vl} cung c~p. • cd tuc. LQi nhu~n di chuy~n gifra cac cong ty trong cung t~p doan thong qua c6 tuc se khong tang ho(lc giam thu nh~p. Do d6 c~n dieu chinh ph~n c6 tuc da phan phO'i, but toan Giam khoan ml,lc Thu nhi;ip tu d~u tu tai chinh (ben d~u tu): lCJi nhu~n, c6 tti'c duc;Jc chia. Tang khoan ml,lc Lc;Ji nhu~n chua phan ph6i (ben nh~n d~u tu): lc;Ji nhu~n. c6 tuc da thong bao phan ph6i. • Vay va cac khodn n(l ph~ thUQC . .E>6i voi cac khoan vay se duc;Jc lo(;li tru qua cac but toan sau: Diiu chlnh nq go'c cho vay va di vay: Giam khoan ml,lc Vay Giam khoan ml,lc D~u tu cho vay Diiu chinh cong nq vi liii vay chua tra (chua nhqn) du()'c trich truck: Giam khoan ml,lc Lai vay trich truoc (Nc;J phai tra) Giam khoan ill\JC Phai thu lai vay (Tai san) Diiu chlnh thu nhqp va chi phi tai chinh: Giam khmin ml,lc Thu nh~p tai chinh Giam khoan ml,lc Chi phi tai chinh • Cac giao dich nQi hQ dai h{ln. * Chuyln djch tai san khong gidm giti (d~t dai) khong kha'u hao: dieu chinh Hii/ 16 phat sinh do chuy~n djch tai san, Cl,l th~: Cuo'i nam thti nhi{t: ghi but tmin Giam khoan ml,lc Doanh thu (gia ban) Giam khoan ml,lc Gia v6n hang ban (gia v6n ghi s6) Giam khoan illl,lC Tai san (da't- theo chenh lc$ch Hii). Cutfi nhilng niim tie'p theo: ghi but toan 13 Giam khoan mlfc U'ii Iay ke' Giam khoan IDlfC Tai san (da't). * Chuyln djch tai sdn c6 gidm gid do kht{u hao - nha cfra, may m6c thie't bj: l~p bang tinh kha'u hao TSCD anh hu'(ing cac nam tai chinh; va but tmin di~u chinh thlfc hi~n vao cac thoi dicim sau: Cuoi nam thu nha't (nam chuycin nhu'<;Jng): di~u chlnh 2 but toan Di~u chlnh sdli~u khi chuyln nhuc;ng Tang khm\n mlfc TSCD: chenh h~ch Nguyen ghi- Gia ban Giam khoan mlfc Thu nh~p khac: gia ban Tang khoan illlfC Hao mon lily ke': so kha'u hao lily ke' da ghi giam khi ban Giam khoan illlfC Chi phi khac: gia tri con lC;li khi ban. Di~u chlnh chi phi khdu hao (dii ghi sd iJ dan vj sll df:lng) Giam khoan m1,1c Hao mon lily ke': chenh l~ch muc KH moi va cil Giam khoan illlfC Chi phi sii' dt.mg TS: chenh l~ch muc KH moi va cil. CuO'i nam thu 2 trd di de'n khi TSCD kha'u hao du nguyen gia. DMu chlnh sfi li~u tai san ddu Icy: Tang khoan mvc TSCD: chenh l~ch Nguyen ghi- Gia ban Giam khoan mvc Lai luy k~ dftu ky Tang khoan mvc Hao mon lily ke' TSCD: so KH khi chuy~n nhu' - Xem thêm -