Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptchuyenlekhiet-quangngai

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 404 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tỉnh Quảng Ngãi Trường THPT chuyên Lê Khiết Môn: Hoá học khối : 11 Giáo viên biên soạn: Lê Văn Trung Số mật mã Số mật mã Phần này là phách ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC 11 Câu 1: Hãy giải thích: 1) Vì sao O3 hoạt động hoá học hơn O2. 2) Phân tử CO2 là chất khí còn SiO2 là phân tử khổng lồ. 3) CO và N2 có tính chất vật lí gần giống nhau nhưng lại có tính chất hoá học khác nhau? 4) SiCl4 lại dễ bị thuỷ phân còn CCl4 lại không bị thuỷ phân? Câu 2: 1) Hoàn thành sơ đồ và viết phương trình phản ứng: +B (1) A C Làm lạnh (2) D (4) +X +Mg, t0/este (3) (6) Y + Z (5) T A +U Cho biết các chất khí có thành phần nguyên tố thuộc: N, O, S, H. 2) Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi: a. Cho khí CO2 sục qua dung dịch nước Javen hoặc Clorua vôi. b. Nước Clo tác dụng với dung dịch KI và dung dịch Natri thiosunfat. c. Cho một ít axit Brom hyđric vào nước Javen. d. Để bạc ngoài không khí bị ô nhiễm H2S. Câu 3: 1) Trộn 100ml FeCl3 0,03M với 100ml FeCl2 0,03M và 100ml SnCl2 0,015M. Hãy đánh giá chiều hướng của phản ứng trên? 2) Cho H2S đi qua dung dịch Cd2+ 0,001M và HCl 0,001M cho đến bão hoà C H 2S = 0,1M. Hỏi có kết tủa CdS tạo ra không? Cho biết E0 Fe3 Fe =+ 0,77 (v); 2 E0 Sn 4  Sn2  = + 0,15 ; TCdS = 10-26 ; K1, H 2S = 10-7 ; K 2, H 2S = 10-12,92 Câu 4: Một chất hữu cơ A no mạch hở, phân tử chứa một chức rượu và chứa chức COOH, có công thức nguyên: (C4H6O5)n a. Xác định công thức phân tử và viết công thức các đồng phân có thể có của A b. Xác định cấu tạo đúng của A, biết A tách nước cho hai sản phẩm đồng phân B, C. Viết công thức cấu tạo của B, C. PHẦN NÀY LÀ PHÁCH 1 c. So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của B, C. Giải thích? d. So sánh tính axít giữa B và C. Giải thích? Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá: B C A D E A, B, C, D, E, F là các hợp chất hữu cơ F - Cho biết A, D là hai hợp chất kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. - A, B, E, D cho phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag, trong đó lượng Ag sinh ra từ A nhiều hơn so với các chất còn lại. - A, B, C, D, E tác dụng với Cu(OH)2 (điều kiện thích hợp). Hãy xác định A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng. 2
- Xem thêm -