Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptchuvanan-ninhthuan

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tænh thaønh phoá : Ninh Thuaän Tröôøng : THPT CHU VAÊN AN Moân : HOÙA HOÏC Khoái : 11 Teân giaùo vieân bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Hoàng Soá maät maõ : Phaàn naøy laø phaàn phaùch Soá maät maõ : Caâu I : 1/ Töø phaûn öùng thuaän nghòch sau : PCl5 (k) ⇌ PCl3 (k) + Cl2 (k). Hoãn hôïp sau khi ñaït ñeán traïng thaùi caân baèng coù dhh/KK = 5 ôû 1900C vaø 1 atm. a/ Tính heä soá phaân li  cuûa PCl5. b/ Tính haèng soá caân baèng KP. c/ Tính heä soá phaân li  ôû aùp suaát P = 0,5 atm. 2/ Hôïp chaát A ñöôïc taïo töø ba nguyeân toá X, Y, Z coù toång soá ñieän tích haït nhaân baèng 16, hieäu ñieän tích haït nhaân X vaø Y laø 1, toång soá e trong ion [YX 3]- laø 32. a. Tìm teân 3 nguyeân toá X, Y, Z. b. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû, vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa A Ñaùp aùn caâu I : Noäi dung 1 / Ñieåm PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH a ) T í n h h e ä s o á p h a â n 1 l i  c u û a P C l 5 : P C l 5 ( k ) ⇌ P C l 3 ( k ) + C l 2 ( k ) 2 . G o ï i : s o á m o l P C l 5 b a n ñ a à u : n s o á m o l P C l 5 3 b ò p h a â n t í c h : n  s o á m o l P C l 3 = s o á m o l C l 2 : 4 n  d PCl5 / KK  M PCl5 29  m PCl5 29n d 0 ( 1 ) S a u p h a û n ö ù n g : d hh / KK  m hh d 29n (1  ) ( 2 ) T a c o ù ( 1 ) : 5 ( 2 ) : d0 d 7,2  5 1      0  1  0,44 d d 5 b ) T í n h h a è n g s o á c a â n b a è n g K P : G o ï 6 i P l a ø a ù p s u a á t h e ä t h o á n g : P = 1 a t m PPCl5  PPCl 3  PCl 2  P 1  n (1   ) n (1  ) n (1   ) n n PPCl 3 .PCl 2 2 KP   0,24 PPCl5 1 2 c 7 ) T í n h h e ä s o á p h a â n l i  ô û a ù p s u a á t P = 0 , 5 a t 8 m : '  KP 0,24  0,57 KP  P 0,24  0,5 Noäi dung Ñieåm 2/ a. Xaùc ñònh teân 3 nguyeân toá : Goïi x, y, z laàn löôït laø soá ñieän tích haït nhaân X, Y, Z, vì nguyeân töû trung hoøa ñieän Soá proton = soá e = soá ñieän tích haït nhaân. Ta coù : Z = 16  x + y + z = 16 (1) Zx – Z y = 1  x – y = 1 (2) Toång soá e ion [YX3] = 32  3x + y + 1 = 32 (3) Giaûi 3 phöông trình treân ta ñöôïc : x = 8 , y = 7, z = 1. Vaäy X laø Oxi (Z = 8), Y laø Nitô (Z = 7), Z laø Hidro (Z =1) b. Coâng thöùc phaân töû, coâng thöùc caáu taïo cuûa A : Coâng thöùc phaân töû cuûa A laø : HNO3 Coâng thöùc caáu taïo cuûa A : H  HNH  H + – O ON O 9 Tænh thaønh phoá : Ninh Thuaän Tröôøng : THPT CHU VAÊN AN Moân : HOÙA HOÏC Khoái : 11 Teân giaùo vieân bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Hoàng Soá maät maõ : Phaàn naøy laø phaàn phaùch Soá maät maõ : Caâu II : 1/ Caàn theâm bao nhieâu NH3 vaøo dung dòch Ag+ 0,004 M ñeå ngaên chaën söï keát tuûa cuûa AgCl khi noàng ñoä luùc caân baèng [Cl-]= 0,001 M. TAgCl=1,8.10 -10 ; Kkb(haèng soá khoâng beàn) = 6.10 -8. 2/ Moät pin ñieän goàm ñieän cöïc laø moät sôïi daây baïc nhuùng vaøo dung dòch AgNO 3 vaø ñieän cöïc kia laø moät sôïi daây platin nhuùng vaøo dung dòch muoái Fe2  vaø Fe3 . a) Vieát phöông trình phaûn öùng khi pin hoaït ñoäng. b) Tính söùc ñieän ñoäng cuûa pin ôû ñieàu kieän chuaån. � Ag � Fe2  �= � Fe3 �= 1M thì phaûn öùng trong pin xaûy ra c) Neáu � � �= 0,1M vaø � � � � nhö theá naøo? d) Haõy ruùt ra nhaän xeùt veà aûnh höôûng cuûa noàng ñoä chaát tan ñeán gía trò cuûa theá ñieän cöïc vaø chieàu höôùng cuûa phaûn öùng xaûy ra trong pin. 0 0 0 Bieát : E Ag / Ag = 0,8V ; E Fe2 / Fe = 0,77V ; E Fe2 / Fe = - 0,44V . Ñaùp aùn caâu II : Noäi dung 1/ Ñieåm AgCl ⇄ Ag+ + Cl  Phaûn öùng taïo phöùc : Ag+ + 2NH3 ⇄ [Ag(NH3)2]+ TAgCl = 1,8.10–10 K 1 K kb Ñeå keát tuûa AgCl khoâng taïo thaønh trong dung dòch thì [Ag +] khoâng vöôït quùa : TAgCl 1,8.10  10  1,8.10  7 mol/l [Ag ] =  0,001 [Cl ] + [Ag  ].[ NH 3 ] 2 6.10  8 Muoán vaäy phaûi theâm moät löôïng NH3 sao cho : [Ag( NH 3 ) 2 ] Trong ñoù : [Ag(NH3)2]+ = 0,004 – 1,8.10– 7  0,004 mol/l Vaäy [NH3] = K.[Ag ( NH 3 ) 2 ] 6.10  8.0,004  0,0365 mol/l [Ag  ] 1,8.10  7 10 Maët khaùc ñeå taïo phöùc ñeå taïo phöùc vôùi 0,004 mol/l Ag + caàn coù : 2.0,004 = 0,008 mol/l NH3. Nhö vaäy löôïmg NH3 caàn theâm vaøo laø : 0,0365 + 0,008 = 0,0445 mol/l. PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH Noäi dung 2/ a) Phöông trình phaûn öùng khi pin hoaït ñoäng : Fe2   aq   Ag  aq  = Fe3  + Ag r   aq  Ñieåm (1) b) Theá cuûa phaûn öùng (sññ cuûa pin) ôû ñieàu kieän chuaån : 0 E0pin = E 0Ag / Ag - E Fe = 0.8 - (+0,77) = 0,03 V 3 / Fe2 � Ag � Fe2  �= � Fe3 �= 1M thì sññ cuûa pin seõ laø : c) Neáu � � �= 0,1M vaø � � � � 0, 06 1.10 1 lg  - 0,03V < 0 1 1 Phaûn öùng (1) xaûy ra theo chieàu ngöôïc laïi : E pin = E 0pin  Fe3 + Ag r  = Fe2   aq   aq   Ag  aq  (2) d) Keát quûa treân cho thaáy : � Ag � Fe2  �= � Fe3 �= 1M thì sññ cuûa - Khi noàng ñoä cuûa � � �= 0,1M vaø � � � � pin laø 0,03V. + Ag � - Khi noàng ñoä cuûa � � �giaûm ñi 10 laàn thì theá ñieän cöïc cuûa Ag /Ag baây giôø laø : 0, 06 101 E Ag / Ag = E0Ag / Ag  lg  0,8 - 0,06 = 0,74V < 0 1 1 Vaø sññ cuûa pin seõ laø : E pin = E Ag / Ag - E Fe3 / Fe2 = 0.74 - (+0,77) = - 0,03 V < 0 + Ag � Khi noàng ñoä cuûa � � �giaûm ñi 10 laàn thì theá ñieän cöïc cuûa Ag /Ag nhoû hôn theá ñieän cöïc cuûa Fe3+/ Fe2+ vaø phaûn öùng xaûy ra chieàu ngöôïc laïi. Vaäy noàng ñoä chaát atn coù khaû naêng laøm thaây ñoåi caû chieàu phaûn öùng. 11 Tænh thaønh phoá : Ninh Thuaän Tröôøng : THPT CHU VAÊN AN Moân : HOÙA HOÏC Khoái : 11 Teân giaùo vieân bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Hoàng Soá maät maõ : Phaàn naøy laø phaàn phaùch Soá maät maõ : Caâu III : 1/ Nung 109,6 gam Ba kim loaïi vôùi moät löôïng vöøa ñuû NH 4NO3 trong moät bình kín thu ñöôïc hoãn hôïp saûn phaåm goàm 3 hôïp chaát cuûa Bari (hoãn hôïp A). hoøa tan hoãn hôïp A trong moät löôïng nöôùc dö thu ñöôïc hoãn hôïp khí B vaø dung dòch C. a) Giaûi thích vaø vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra. b) Cho khí B vaøo bình kín dung tích khoâng ñoåi khi aùp suaát oån ñònh (ñaït tôùi traïng thaùi caân baèng) thaáy aùp suaát taêng 10% so vôùi aùp suaát ban ñaàu. Tính % theå tích caùc khí ôû traïng thaùi caân baèng. c) Coù 6 dung dòch cuøng noàng ñoä mol : Na 2CO3 ; Na2SO4 ; NaHCO3 ; Na3PO4 ; FeCl3 vaø AgNO3 . Giaû söû dung dòch C coù cuøng noàng ñoä mol nhö caøc dung dòch treân. Troän Vml dung dòch C vaø Vml dung dòch moät trong caùc muoái treân thì tröôøng hôïp naøo thu ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát ? 2/ Cho 8 gam hoãn hôïp Mg vaø Fe vaøo 200ml dung dòch CuSO 4 coù noàng ñoä x mol/l. sau khi keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc 12,8g chaát raén A vaø dung dòch B maøu xanh ñaõ nhaït. Cho dung dòch NaOH dö vaøo dung dòch B ñöôïc keát tuûa. Nung keát tuûa naøy ngoaøi khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi, thu ñöôïc 20 gam chaát raén D. a) Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu. b) Tính x. Ñaùp aùn caâu III : Noäi dung a) NH4NO3 Ba + H2O Ba + N2O Ba + H2 Ba + N2 8Ba + NH4NO3 BaO + H2O t0 ��� N2O + 2H2O t0 ��� BaO + H2 t ��� BaO + N2 t0 ��� BaH2 0 Ñieåm (1) (2) 2 (3) (4)2 t (5) ��� Ba3N2 0 t ��� 3BaO + Ba3N2 + 2BaH2 (6) 0 �� � Ba(OH)2 Ba3N2 + 6H2O �� � 3Ba(OH)2 + 2NH3 (7) (8) 12 BaH2 + 2H2O �� (9) � Ba(OH)2 + 2H2 109,6  0,8 (mol) b) Soá mol Ba : n Ba  137 1 Töø (6) vaø (8) : Soá mol NH3 : n NH3  0,8 � �2  0,2 (mol) 8 PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH Noäi dung Ñieåm 1 Töø (6) vaø (9) : Soá mol H2 : n NH 3  0,8 � �2  0,4 (mol) 4 �� � N2 + 3H2 2NH3 �� � (10) Tröôùc phaûn öùng : (mol) 0,2 0,4 Phaûn öùng : 2x x 3x Sau phaûn öùng : 0,2 – 2x x 0,4 + 3x Aùp suaát taêng 10%  soá mol sau phaûn öùng baèng 1,1 laàn soá mol tröôùc phaûn öùng. 0,2 – 2x + x + 0,4 + 3x = (0,2 + 0,4)1,1 2x = 0,06  x = 0,03 ÔÛ traïng thaùi caân baèng thaønh phaàn soá mol chaát khí laø : 0,14 (mol) NH3  21,21 % V 0,03 (mol) N2  4,55 % V 0,14 (mol) H2  74,24 % V c) Ba(OH)2 + Na2CO3 �� � BaCO3 + 2NaOH Ba(OH)2 + Na2SO4 �� � BaSO4 + 2NaOH (11) (12) Ba(OH)2 + NaHCO3 �� � BaCO3 + H2O + NaOH (13) 3Ba(OH)2 + 3Na3PO4 �� � Ba3(PO4)2+6NaOH+Na3PO4 (14) 3Ba(OH)2 + 3FeCl3 �� � 2Fe(OH)3 + 3BaCl2 + FeCl3 (15) 2Ba(OH)2 + 2AgNO3 �� � Ag2O+ Ba(OH)2 + Ba(NO3)2 (16) Qua caùc phöông trình treân ta thaáy dung dòch Na 2SO4 seõ taïo neân löôïng keát tuûa lôùn nhaát laø BaSO4. 2/ a) Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi : Dung dòch B coù maøu xanh ñaõ nhaït chöùng toû trong dung dòch B coøn CuSO4. Nhö vaäy Mg, Fe phaûi taùc duïng heát (vì keát thuùc phaûn öùng). Chaát raén A laø Cu Goïi a, b laø soá mol cuûa Mg, Fe ta coù : 24a + 56b = 8 (1) Mg + CuSO4 == MgSO4 + Cu (2) (mol) a a a a 13 Fe + CuSO4 == FeSO4 + Cu (mol) b b b b 12,8  0, 2 (mol) Soá mol Cu sinh ra laø : n Cu  a  b  64 (3) (4) PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH Noäi dung Töø (1) vaø (4), giaûi heä phöông trình ta coù : a = 0,1 (mol) ; b = 0,1 (mol) Thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa moãi kim loaïi trong hoãn hôïp : 24 �0,1 �100  30% %Mg = 8 %Fe = 100 – 30 = 70% b) Tính x : Caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra : MgSO4 + 2NaOH == Mg(OH)2 + Na2SO4 (5) FeSO4 + 2NaOH == Fe(OH)2 + Na2SO4 (6) CuSO4 + 2NaOH == Cu(OH)2 + Na2SO4 (7) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 == 4Fe(OH)3 (8) Mg(OH)2 == MgO + H2O (9) 2Fe(OH)3 == Fe2O3 + 3H2O (10) Cu(OH)2 == CuO + H2O (11) Töø (1), (5) vaø (9) ta coù : Mg  MgSO4  Mg(OH)2  MgO (mol) 0,1 0,1 Töø (2), (6), (8) vaø (10) ta coù : 2Fe  2FeSO4  2Fe(OH)2  2Fe(OH)3  Fe2O3 (mol) 0,1 0,05 Töø (7) vaø (11) ta coù : CuSO4  Cu(OH)2  CuO (mol) c c Khoái löôïng chaát raén D laø : mD = mMgO + m Fe2O3 + mCuO 40  0,1 + 160  0,05 + 80c = 20  c = 0,1 (mol) Soá mol CuSO4 trong dung dòch ban ñaàu laø : m CuSO4 = 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,3 (mol) Noàng ñoä mol dung dòch CuSO4 ban ñaàu laø : 0,3  1,5 (mol/l) [CuSO4 ] = x = 0, 2 Ñieåm 14 Tænh thaønh phoá : Ninh Thuaän Tröôøng : THPT CHU VAÊN AN Moân : HOÙA HOÏC Khoái : 11 Teân giaùo vieân bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Hoàng Soá maät maõ : Soá maät maõ : Phaàn naøy laø phaàn phaùch Caâu IV : 1/ Hai hôïp chaát höûu cô ña chöùc A vaø B ñeàu coù coâng thöùc phaân töû (C 5H6O4) ñoàng phaân laäp theå cuûa nhau, caû 2 daïng ñeàu khoâng coù tính quang hoaït, A coù caáu taïo beàn hôn B. Khi hidro hoùa A hay B ñöôïc hoãn hôïp X coù coâng thöùc C 5H8O4 , coù theå taùch X thaønh 2 daïng ñoái quang cuûa nhau. a) Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B. Bieát A, B ñeàu taùc duïng vôùi NaHCO 3 phoùng thích CO2. b) Cho bieát A, B chaát naøo coù nhieät ñoä soâi cao hôn? Giaûi thích. c) Vieát coâng thöùc Fisô cuûa 2 daïng ñoái quang cuûa X. d) Cho 1 trong 2 chaát A hay B taùc duïng vôùi Brom. Vieát cô cheá phaûng öùng, vieát coâng thöùc Niumen, coâng thöùc phoái caûnh, coâng thöùc Fisô cuûa saûn phaåm taïo thaønh. 2/ a) Cho bieát caùc saûn phaåm coù theå taïo thaønh vôùi (R) – 1 – phenyl – 1 – brombutan trong axit axetic ñun soâi, vaø trong dung dòch axeton vôùi natri axetat. b) Ñoä quay cuûa dung dòch (+) – 2 – phenyl – 2 – pentanol trieät tieâu khi ñun soâi trong axit fomic. Giaûi thích. c) Ñoä quay cuûa moät dung dòch NaBr vaø (–) – 2 – brom pentan trong axeton cuõng bò trieät tieâu daàn daàn. Giaûi thích. Ñaùp aùn caâu IV : Noäi dung 1/ a) A, B laø hôïp chaát höõu cô ña chöùc vaø ñoàng phaân laäp theå cuûa nhau ñeàu taùc duïng vôùi NaHCO3 giaûi phoùng CO2, vaäy A, B laø axit hai laàn axit. Khi hidro hoùa cho ra hoãn hôïp X coù 2 daïng ñoái quang cuûa nhau. A, B coù coâng thöùc caáu taïo nhö sau. HOOC COOH HOOC CH3 C C C C CH3 H H COOH A B Vì A coù lieân keát hidro noäi phaân töû neân beàn hôn B. b) Vì A coù lieân keát hidro noäi phaân töû neân coù nhieät ñoä soâi thaáp hôn B. O...H–O Ñieåm 15 HO C C C O C CH3 H PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH Noäi dung Ñieåm CH3 CH3 H COOH HOOC H CH2COOH c) HOOC CH2COOH COOH C C  Br  Br HOOC Br C 2 ��� � CH3 H CH3 C H COOH  Br  ���� CH3 COOH HOOC Br Br Br HOOC H Br H COOH Br CH3 CH3 Br COOH HOOC CH3 H HOOC CH3 H COOH Br Br COOH Br COOH CH3 Br 16 Br H COOH H Br COOH PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH Noäi dung 2/ a) Hôïp chaát (R) – 1 – phenyl – 1 – brombutan ñun soâi trong axit axetic, söï dung moâi giaûi naøy xaûy ra theo cô cheá SN1. vaäy saûn phaåm nhaän ñöôïc laø moät hoãn hôïp tieâu trieàn 1 – phenyl – 1 – butyl axetat : Pr Pr C H Pr Br + CH3COOH �� � H Ph Ñieåm C OOCCH3 + CH3COO C H Ph Ph Trong khi ñoù, hôïp chaát naøy khi phaûn öùng vôùi natri axetat trong axeton laïi xaûy ra theo cô cheá SN2. Vaäy saûn phaåm nhaän ñöôïc coù caáu hình nghòch vôùi chaát ban ñaàu : Pr Pr Axeton C Br + CH3COONa ���� C � CH3COO H H Ph (R) (S) Ph b) Hôïp chaát (+) – 2 – phenyl – 2 – pentanol ñun soâi trong axit fomic thì tính trieàu quang trieät tieâu laø do phaûn öùng naøy xaûy ra theo cô cheá S N1 : Pr Pr C Me Ph Br + H – COOH �� � Me Pr C OOCH + HCOO C Me Ph Ph c) Trong tröôøng hôïp naøy, phaûn öùng xaûy ra theo cô cheá S N2, trong ñoù nhoùm xuaát vaø nhoùm nhaäp laø nhö nhau, laø ion Br  , neân öu theá chia ñeàu cho caû 2 phía ôû traïng thaùi chuyeån tieáp, chính vì theá seõ daàn daàn taïo thaønh hoãn hôïp tieâ trieàu. Pr Br C H Br Me 17 Tænh thaønh phoá : Ninh Thuaän Tröôøng : THPT CHU VAÊN AN Moân : HOÙA HOÏC Khoái : 11 Teân giaùo vieân bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Hoàng Soá maät maõ : Phaàn naøy laø phaàn phaùch Soá maät maõ : Caâu V : 1/ Haõy xaùc ñònh taâm bazô maïnh nhaát trong caùc ankaloic sau : N N N OH CH3 COOCH3 Vindolin OOCCH3 N COOCH3 Catharantin OH H OCH3 N N N N CH3 Quinin Nicotin 2/ Moät hôïp chaát höõu cô X (C, H, O) laø hôïp chaát ñôn chöùc. Cho X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch NaOH thu ñöôïc 2 saûn phaåm X 1, X2. X1 coù thaønh phaàn nguyeân toá C, H, O, Na, khoái löôïng phaân töû cuûa X 1 baèng 82% khoái löôïng phaân töû cuûa X. X 2 coù thaønh phaàn nguyeân toá C, H, O laø loaïi hôïp chaát no, X 2 khoâng coù khaû naêng taùc duïng vôùi Na vaø tham gia phaûn öùng traùng göông. Khi ñoát chaùy 1V hôi X2 thu ñöôïc 3V khí CO2 (cuøng ñieàu kieän). a) Xaùc ñòng coâng thöùc caáu taïo cuûa X. b) Moät mol hoãn hôïp A goàm X vaø 2 ñoàng phaân cuûa X laø Y, Z. Z laø hôïp chaát ñôn chöùc. 1mol hoãn hôïp A phaûn öùng vöøa ñuû dung dòch NaOH thu ñöôïc 2 hoãn hôïp saûn phaåm laø hoãn hôïp B vaø hoãn hôïp C. Hoãn hôïp B goàm 3 chaát cuøng chöùc coù thaønh phaàn C, H, O, Na, khoái löôïng baèng 81,8% khoái löôïng hoãn hôïp A (trong ñoù tæ leä soá mol giöõa chaát coù khoái löôïng phaân töû trung gian vôùi chaát coù khoái löôïng phaân töû lôùn 1 < 1/3). Hoãn hôïp C goàm 3 chaát trong ñoù coù 2 chaát cuøng daõy ñoàng ñaúng. Hoùa hôi hoãn hôïp C roài ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 131,12g khí CO2. Thaáy raèng VCO2  VH2 O khí. 18 Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo caùc chaát trong hoãn hôïp C vaø tính thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hoãn hôïp A Ñaùp aùn caâu V : Noäi dung 1/ Haõy xaùc ñònh taâm bazô maïnh nhaát trong caùc ankaloic sau : Ankaloic laø caùc bazô töï nhieân, tính bazô taäp trung taïi nguyeân töû N. Do ñoù, nguyeân töû N coù nhieàu electron thì tính bazô caøng maïnh. Ny Ñieåm Ny Nx OOCCH3 Nx OH CH3 COOCH3 COOCH3 Vindolin Catharantin Ñoái vôùi vindolin vaø catarantin. Caùc N x trong nhaân indol coù quùa trình lieân hôïp, neân maät e cuûa Nx giaûm. Do doù Ny coù maät ñoä e cao hôn neân coù tính bazô maïnh hôn. OH H Ny OCH3 Ny Nx Nx CH3 Quinin Nicotin Ñoái vôùi quinin vaø nicotin, caùc N x vaø Ny coù tính bazô gaàn baèng nhau, tuy nhieân caùc Nx coù phaàn naøo tham gia quaù trình lieân hôïp, do ñoù caùc N x coù tính bazô vöôït troäi hôn. 2/ a) Coâng thöùc caáu taïo cuûa X : X(C, H, O) + NaOH  X1(C, H, O, Na) + X2(C, H, O) X laø moät este ñôn chöùc, X1 laø muoái natri cuûa axit cacboxylic ñôn chöùc; X2 khoâng phaûn öùng vôùi Na, cho phaûn öùng traùng göông neân X coù theå laø andehit ñôn chöùc. Vaäy coâng thöùc este ñôn chöùc X laø : R – COO – CH = CH – R’. Vôùi R’ : CxH2x + 1 R–COO – CH = CH–R’ + NaOH  R–COONa + R’–CH2 –CHO (3x  5) CxH2x + 1–CH2 –CHO + O2  (x + 2)CO2 + (x+2)H2O 2 1V 3V  x = 1. Vaäy X2 laø : CH3 – CH2 – CHO Khoái löôïng mol cuûa X laø : MX = R + 85. 19 Khoái löôïng mol cuûa X1 laø : M X1 = R + 67  R + 67 = 0,82(R + 85)  R = 15 laø CH3 Coâng thöùc caáu taïo cuûa X laø : CH3 – COO – CH = CH – CH3 PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH Noäi dung b) Caáu taïo caùc chaát trong hoãn hôïp C, % khoái löôïng cuûa chuùng : (X) CH3–COO–CH = CH–CH3 + NaOH  CH3–COONa + CH3–CH2–CHO x x x (Y) C5H8O2 + NaOH  (Y1) R1COONa + (Y2) y y y (Z) C5H8O2 + NaOH  (Z1) R2COONa + Z2 1–x–y 1–x–y 1–x-y (X, Y, Z laø ñoàng phaân) M A  100 M B  81,8  Ñieåm Giaû söû trong 3 muoái CH3–COONa, Y1, Z1 thì Z1 coù khoái löôïng phaân töû nhoû nhaát  M Z1  81,8 � R1  67  81,8 � R 2  14,8. R2 chæ coù theå laø H. Vaäy Z1 laø HCOONa. Ngoaøi ra CH3–COONa : 82 > 81,8 neân Y1 phaûi coù khoái löôïng phaân töû lôùn nhaát trong hoãn hôïp B vaø > 81,8 Xeùt caùc phaûn öùng cuûa hoãn hôïp A vôùi NaOH : (X) C5H8O2 + NaOH  (X1)CH3–COONa + (X2) C3H6O (Y) C5H8O2 + NaOH  (Y1) R1COONa + (Y2) (Z) C5H8O2 + NaOH  (Z1) HCOONa + (Z2) C4H8O Nhö vaäy (X2) vaø (Z2) laø 2 ñoàng ñaúng cuûa nhau neân C4H8O laø : CH3 – CH2 – CH2 – CHO Do ñoát chaùy C cho VCO2  VH2 O , trong ñoù C3H6O vaø C4H8O khi chaùy ñeàu cho VCO2  VH2 O . Vaäy Y2 khi chaùy phaûi cho VCO2  VH 2 O töùc laø Y2 coù daïng CnH2n+2O. Phaûn öùng chaùy cuûa hoãn hôïp C : C3H6O + 4 O2  3CO2 + 3H2O x 3x 3n CnH2n+2O + O2  nCO2 + (n + 1)H2O 2 y ny (n + 1)y 11 C4H8O + O2  4CO2 + 4H2O 2 1–x–y 4(1 – x – y) 4(1 – x – y) 20
- Xem thêm -