Tài liệu [hoahoc10]thptchuyenluongthevinh-dongnai

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ ÑEÀ: Caâu I: ( 4ñ) Boå tuùc vaø caân baèng caùc phöông trình phaûn öùng sau theo phöông phaùp thaêng baèng electron hoaëc phöông phaùp ion electron : ( choã “ …” coù theå theâm moät hoaëc nhieàu chaát ) 1. K2S2O8 + MnSO4 + H2O → K2SO4 +KMnO4 +… 2. K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 → … 3. Al + NaNO3 + NaOH + … → NH3 +… 4. Zn + NaNO3 + NaOH → NH3 + … Caâu II: ( 4ñ) Suïc khí (A) vaøo dung dòch (B) ta ñöôïc chaát raén (C) maøu vaøng vaø dung dòch (D) .Suïc tieáp khí (A) vaøo dung dòch (D) khoâng xuaát hieän keát tuûa nhöng neáu theâm CH 3COONa vaøo dung dòch (D) roài môùi suïc khí (A) vaøo thì thu ñöôïc keát tuûa maøu ñen (E). Khí (X) coù maøu vaøng luïc taùc duïng vôùi khí (A) taïo ra chaát (C) vaø (F) .Neáu khí (X) taùc duïng vôùi khí (A) trong nöôùc taïo ra chaát (Y) vaø (F) , roài theâm BaCl2 vaøo thaáy coù keát tuûa traéng . (A) taùc duïng vôùi dung dòch chöùa chaát (G) laø muoái nitraùt taïo ra keát tuûa (H) maøu ñen. Ñoát chaùy (H) bôûi oxi ta ñöôïc chaát loûng (I) maøu traéng baïc. 1. Vieát coâng thöùc phaân töû cuûa (A) , (B) , (C),(E) , (F) (G) ,(H) ,(I) ,(X) ,(Y) vaø caùc chaát trong (D) 2. Vieát phöông trình phaûn öùng ñaõ xaûy ra. 3. Giaûi thích taïi sao khi cho dung dòch CH3COONa vaøo dung dòch (D) thì môùi coù keát tuûa ? Caâu III: ( 4ñ) 1.( 2ñ) Cho hai phaûn öùng sau : C (r) + O2 (k)→ CO2 (k) (1) C (r) + ½ O2 (k) → CO (k) (2) H01 = - 393,509 kJ/mol H02 = -110 ,525 kJ/mol ôû 250C S01 = 2,86J/mol S02 = 89,365 J/mol ôû 250C. Khi nhieät ñoä taêng phaûn öùng naøo dieãn ra thuaän lôïi hôn? Vì sao? 2.( 2ñ) Khi tieán haønh phaân huyû (CH3)2O trong bình kín ôû 504oC vaø ño aùp suaát toång quaùt cuûa heä: 1 Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ (CH3)2O t (s) P (toång quaùt) ( atm) CH4 + 0 400 CO + H2 1550 800 3100 1000 1.Chöùng minh phaûn öùng baäc nhaát vaø tính k ôû nhieät ñoä treân ( Cho ln 2 = 0,693) 2.Tính aùp suaát toång quaùt trong bình vaø tính phaàn traêm (CH3)2O ñaõ bò phaân huyû sau 480 s Caâu IV:( 4ñ) Trong moät bình coù theå tích 1568 lít ôû nhieät ñoä 1000K coù nhöõng maãu chaát sau: 2 mol CO 2, 0,5 mol CaO vaø 0,5 mol MgO. Heä naøy ñöôïc neùn thaät chaäm sao cho töøng caân baèng ñöôïc thieát laäp. ÔÛ 1000K coù caùc haèng soá caân baèng sau: CaCO3  CaO + CO2 K1 = 0,2 atm MgCO3  MgO + CO2 K2 = 0,4 atm Veõ ñoà thò cuûa haøm P = f(V) vaø giaûi thích ngaén goïn söï bieán thieân cuûa ñoà thò.( P laø aùp suaát cuûa heä , V laø theå tích cuûa khí. Truïc tung bieåu dieãn theå tích , truïc hoaønh bieåu dieãn aùp suaát) Caâu V:( 4ñ) Cho 48 gam Fe2O3 vaøo m gam dung dòch H2SO4 9,8% ( loaõng) ,sau phaûn öùng , phaàn dung dòch thu ñöôïc coù khoái löôïng 474 gam ( dung dòch A) . 1.Tính C% caùc chaát trong dung dòch (A) ; tính m. 2. Neáu cho 48 gam Fe2O3 vaøo m gam dung dòch H2SO4 9,8% ( loaõng) , sau ñoù suïc SO2 vaøo ñeán dö tính C% cuûa caùc chaát trong dung dòch thu ñöôïc sau phaûn öùng bieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Ñaùp Aùn : Caâu I: ( moãi phöông trình caân baèng ñuùng 1 ñ x 4 = 4 ñ) 2 Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ a. 5 S2O822 Mn2+ 5 S2O825 K2S2O8 b. 1 Cr2O72- + 14 H+ + 6e → 2 Cr3+ + 7H2O 3 SO32- + H2O - 2e → SO42- + 2 H+ Cr2O72-+ 3SO32- + 8 H+ → 3 SO42- + 2Cr3+ + 4 H2O K2Cr2O7 + 3 Na2SO3 + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + K2SO4 + 4H2O c. d. + 2e → 2 SO42+ 4 H2O -5e → MnO4- + 8 H+ + 2 Mn2+ + 8 H2O → 10 SO42- + 2 MnO4- + 16 H+ + 2 MnSO4 + 8 H2O → 4 K2SO4 +2 KMnO4 + 8H2SO4 8 Al + 4 OH- - 3e → AlO2- + 2 H2O 3 NO3- + 6 H2O + 8e → NH3 + 9 OH8 Al + 3 NO3- + 5OH- + 2 H2 O → 8 AlO2- + 3 NH3 8 Al + 3 NaNO3 + 5 NaOH+ 2 H2 O → 8 NaAlO2 + 3 NH3 4 Zn + 4 OH- - 2e → ZnO22- + 2 H2O 1 NO3- + 6 H2O + 8e → NH3 + 9 OH4Zn + NO3- + 7OH- + → 4 ZnO22- + NH3 + 2 H2 O 4Zn + NaNO3 + 7NaOH + → 4 Na2ZnO2 + NH3 + 2 H2 O Caâu II:( 4 ñ) 1. Khí A laø H2S ; dung dòch B FeCl3 ; C laø S ; dung dòch D laø FeCl2 vaø HCl ; E laø FeS . X laø Cl2 ; F laø HCl ; Y laø H2SO4 G laø Hg(NO3)2 , H laø HgS. I laø Hg .( 1ñ) 2. H2S + FeCl3 → FeCl2 + S ↓ + HCl CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl H2S + FeCl2 → FeS ↓ HCl Cl2 + H2S → S + HCl Cl2 + H2S + H2O → H2SO4 + HCl BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2 HCl Hg(NO3)2 + H2S → HgS ↓ + 2HNO3 HgS + O2 → Hg + SO2 3 Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ ( 0,25x8=2ñ) 3.Khi cho CH3COONa vaøo dung dòch D ñeå taùc duïng vôùi HCl vì FeS khoâng theå taïo thaønh trong dung dòch coù pH thaáp (FeS tan ngay trong moâi tröôøng axít ) ( 1 ñ) Caâu III: 1.( 2ñ) Vì  G0 T = H0 - T S0 Maø S02 = 89,365 J/mol >> S01 = 2,86J/mol neân khi taêng nhieät ñoä G (2) aâm nhanh hôn G (1) vì vaäy khi taêng nhieät ñoä phaûn öùng (2) xaûy ra thuaän lôïi hôn. 2.( 2ñ) P= P0 + 2x ( x laø löôïng bieán ñoåi , P laø aùp suaát toång quaùt) t=0 thì x=0 suy ra P = P0= 400(0,25ñ) t=1550 thì P = P0 + 2x suy ra x=200 töùc coøn 400 – 200 = 200(0,25ñ) t=3100 thì x = 300 töùc coøn 400 – 300 =100(0,25ñ) Nhö vaäy khi t taêng gaáp ñoâi thì aùp suaát cuûa (CH3)2O giaûm ñi moät nöûa: 400,200,100 Suy ra phaûn öùng laø baäc nhaát. (0,5ñ) 1 P k  ln 0 t Pt vôùi Pt laø aùp suaát cuûa (CH3)2O sau taïi thôøi ñieåm t. t = 1550 s → k = 1/1550 ln 400/200 = 4,47.10-4 (s-1) → Pt = 322,758 atm(0,25ñ) Ta coù P = P0 + 2x = P0 + 2(P0 - Pt ) = 3 P0 – 2 Pt → P = 400 + 2( 400 – 322,758) = 554,48 atm. (0,25ñ) % (CH3)2CO phaân huûy = ( 400 – 322,758) x 100% / 400 = 19,31% (0,25ñ) Caâu IV: (4 ñ) CaO + CO2  CaCO3 MgO + CO2  MgCO3 K1-1 = 5 atm-1 = 1/PCO2 → PCO2 = 0,2 atm K2-1 = 2,5 atm-1 = 1/PCO2 → PCO2 = 0,4 atm 4 Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ Khi maø aùp suaát cuûa CO2 coøn chöa ñaït tôùi giaù trò p = 0,2atm thì phaûn öùng giöõa oxit kim loaïi CaO vaø CO2 chöa xaûy ra V > nRT/P = 2. 0,082 .1000/0,2 = 820 lít..( 0,5ñ) Luùc naøy khi neùn bình thì P taêng theo phöông trình P = 2.0,082 .1000/ V= 164 / V .( 0,5ñ) ÔÛ P=0, 2atm ( V = 820 lít) thì CO2 phaûn öùng vôùi CaO thaønh CaCO 3, cho ñeán khi CaO chuyeån hoaù hoaøn toaøn. V = nRT/P = 1,5. 0,082 .1000/0,2 = 615 lít .( 0,5ñ) Khi maø aùp suaát cuûa CO2 coøn chöa ñaït tôùi giaù trò p = 0,4atm thì phaûn öùng giöõa MgO vaø CO2 chöa xaûy ra.V > nRT/P = 1,5. 0,082 .1000/0,4 = 307,5 lít..( 0,5ñ) Luùc naøy khi neùn bình thì P taêng theo phöông trình P = 1,5.0,082 .1000/ V= 123/V .( 0,5ñ) ÔÛ P =0, 4atm ( V = 307,5 lít) thì CO2 phaûn öùng vôùi MgO thaønh MgCO3, cho ñeán khi MgO chuyeån hoaù hoaøn toaøn. .( 0,5ñ) V = nRT/P = 1 . 0,082 .1000/0,4 = 205 lít. Luùc naøy khi neùn bình thì P taêng theo phöông trình P = 1.0,082 .1000/ V= 82/V.( 0,5ñ) Ñoà thò: (lít) 820 5 Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ ( 0,5ñ) 615 307,5 205 0,2 0,4 ( atm) Caâu V: (4ñ) Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 +3 H2O Neáu Fe2O3 tan heát thì m = 474 – 48 → n H2SO4 = 0,426 mol < 3 n Fe2O3 = 3. 0,3 = 0,9 mol. Suy ra Fe2O3 tan khoâng heát vaø H2 SO4 phaûn öùng heát. ( 0,5 ñ) Goïi n Fe2O3 pu = x mol → n H2SO4 pu = 3 x mol → C% H2SO4 = 3x.98 .100/ 474 -160x = 9,8 → x = 0,15 mol.( 0,5 ñ) Trong dung dòch A C% Fe2(SO4)3 = 0,15.400.100/ 474 = 12,66 %.( 0,5 ñ) m = 474 – 160.0,15 = 450 gam.( 0,5 ñ) Suïc SO2 vaøo : Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 +3 H2O SO2 + Fe2(SO4)3 + 2H2O = 2FeSO4 + 2 H2SO4 Fe2O3 + SO2 + H2SO4 = 2FeSO4 +3 H2O ( 0,5 ñ) Ban ñaàu 0,3 0,45 mol. Phaûn öùng 0,3 0,3 0,3 Coøn laïi 0,0 0,15 0,6 mol ( 0,5 ñ) C% FeSO4 = 0,6 x 152x 100% / ( 48 + 64. 0,3+ 450) = 17,63% ( 0,5 ñ) C% H2 SO4 = 0,15 x 98 x 100%/ ( 48 + 64. 0,3+ 450)= 2,84% ( 0,5 ñ) 6 Tænh Ñoàng Nai Tröôøng PTTH chuyeân Löông Theá Vinh. Moân : Hoùa Hoïc Khoái :10 Giaùo vieân bieân soaïn : Traàn Ñöùc Thaønh. Soá maät maõ phaàn naøy laø phaùch Soá maät maõ 7
- Xem thêm -