Tài liệu Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh

  • Số trang: 139 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH NGÔ VĂN PHÚ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH NGÔ VĂN PHÚ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TIẾN HÙNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, chƣa từng đƣợc công bố trong công trình đã xuất bản nào. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Ngô Văn Phú i ỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu đến nay học viên đã hoàn thành luận văn thạc s Quản trị inh doanh với đề tài: "Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh" Trong quá trình học tập, nghiên cứu viết luận văn, đƣợc sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo, các tổ chức, đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan đã tạo điều kiện về vật chất, thời gian và cung cấp tài liệu giúp tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo, các tổ chức, đồng nghiệp và ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Nguyễn Tiến Hùng đã hết lòng hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong nghiên cứu khoa học và thực hiện hoàn thành luận văn này. Tác giả xin trân trọng cảm ơn ! ii MỤC ỤC ỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i ỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ................................................................................. vii MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý UẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ......................................................................... 10 1.1 Khái niệm bản chất của hiệu quả kinh doanh ................................................ 10 1.1.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh ................................................................... 10 1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh ............................................................... 11 1.1.3 Nâng cao hiệu quả kinh doanh..................................................................... 12 1.2 Vai trò, ý ngh a của hiệu quả inh doanh ....................................................... 13 1.2.1 Vai trò của hiệu quả kinh doanh .................................................................. 13 1.2.2 Ý ngh a của hiệu quả kinh doanh ................................................................ 14 1.3 Yêu cầu cơ bản trong phân tích hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ................................................................................ 15 1.3.1 Yêu cầu cơ bản trong phân tích hiệu quả kinh doanh .................................. 15 1.3.2 Hệ thống chỉ tiêu trong hiệu quả sản xuất inh doanh ................................ 16 1.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả lao động .................................................. 21 1.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ................. 21 1.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan ............................................................................... 21 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan ........................................................................... 28 1.5. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và Thƣơng mại ƣu Gia (có năng lực cạnh tranh tƣơng đƣơng). ..... 32 1.5.1 Công ty TNHH iến trúc xây dựng và Thƣơng mại Lƣu Gia (gọi tắt là công ty Lƣu Gia) ................................................................................................................ 32 1.5.2 Gợi ý đối với Công ty CP đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh về nâng cao hiệu quả kinh doanh .............................................................................. 38 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1............................................................................................ 43 iii CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017......................................................................................... 44 2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đào Thịnh .... 44 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh ...................................................................................................... 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ...................................................................... 46 2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban ......................................................... 46 2.1.3 Tình hình inh doanh của Công ty CP đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh ..................................................................................................................... 49 2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ................................... 55 2.2 Thực trạng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn 2015 - 2017. ............................ 57 2.2.1. Khả năng sinh lợi ........................................................................................ 57 2.2.2. Các chỉ số hả năng quản lý tài sản ............................................................ 62 2.2.3. Các chỉ số đánh giá hả năng thanh toán. ................................................... 68 2.2.4. Chỉ số nợ ..................................................................................................... 75 2.2.5. Chỉ tiêu về sử dụng lao động ...................................................................... 77 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn 2015 - 2017 ..................................................... 79 2.3.1 Mặt tích cực ................................................................................................. 79 2.3.2 Mặt hạn chế, bất cập .................................................................................... 79 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế bất cập .................................................... 83 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2............................................................................................ 86 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH ĐẾN NĂM 2022 TẦM NHÌN 2025 .......... 87 3.1 Định hƣớng phát triển của Công ty đến năm 2022 - Tầm nhìn 2025 ........... 87 3.1.1 Thuận lợi và hó hăn của Công ty ............................................................. 87 3.1.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2022 - tầm nhìn đến năm 2025 ...................... 88 iv 3.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CP đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh ..................................................................................... 90 3.2.1 Nâng cao hiệu quả kinh doanh phải bảo đảm sự kết hợp hài hòa các lợi ích xã hội, lợi ích tập thể, lợi ích ngƣời lao động, lợi ích trƣớc mắt, lợi ích lâu dài .. 90 3.2.2 Nâng cao hiệu quả kinh doanh phải đảm bảo tính toàn diện và hệ thống ... 91 3.2.3 Nâng cao hiệu quả kinh doanh phải đảm bảo thống nhất giữa nhiệm vụ chính trị, xã hội với nhiệm vụ kinh tế trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ............. 92 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh .............................................................................. 92 3.3.1 Nhóm giải pháp tăng doanh thu ................................................................... 93 3.3.2 Nhóm giải pháp từng bƣớc đổi mới tài sản ................................................. 94 3.3.3 Nhóm giải pháp giảm hàng tồn ho ............................................................. 95 3.3.4 Giải pháp tiết giảm chi phí ........................................................................... 97 3.3.5 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin..................................................... 98 3.3.6 Giải pháp nâng cao chất lƣợng lao động ..................................................... 99 3.4 Điều kiện thực hiện các giải pháp ..................................................................100 3.4.1 Tinh thần kinh doanh của Ban Lãnh đạo ...................................................100 3.4.2 Tài chính để thực hiện giải pháp ................................................................101 3.4.3 Nhân lực để thực hiện giải pháp ................................................................102 3.4.4 Một số kiến nghị đối với Nhà nƣớc ...........................................................102 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3..........................................................................................104 KẾT UẬN ............................................................................................................105 TÀI IỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CPH : Cổ phần hóa CPĐTSX & TM : Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại DNNN : Doanh nghiệp nhà nƣớc KTXD : Kiến trúc xây dựng NXB : Nhà xuất bản TM : Thƣơng mại TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định VNĐ : Việt Nam đồng vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tổng hợp số lƣợng nhân viên của Công ty............................................... 49 Bảng 2.2: Nguồn vốn pháp định thời điểm năm 2017 nhƣ sau: ............................... 49 Bảng 2.3: Trích bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ (đã làm tròn) ...................... 51 Bảng 2.4 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh .......................................................... 55 Bảng 2.5: Tổng hợp các khoản mục về tài sản và nguồn vốn của Công ty Cổ phần đầu tƣ và sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh. ...................................................................... 57 Bảng 2.6 Doanh lợi sau thuế trên doanh thu ............................................................. 57 Bảng 2.7 Tỉ suất thu hồi tài sản ................................................................................. 59 Bảng 2.8 Tỉ suất thu hồi vốn chủ sở hữu .................................................................. 69 Bảng 2.9 Vòng quay hàng tồn kho ............................................................................ 71 Bảng 2.10 Vòng quay tài sản ngắn hạn ..................................................................... 73 Bảng 2.11 Vòng quay tài sản cố định ....................................................................... 75 Bảng 2.12 Vòng quay tổng tài sản ............................................................................ 66 Bảng 2.13 Khả năng thanh toán hiện hành ............................................................... 68 Bảng 2.14 Khả năng thanh toán nhanh ..................................................................... 80 Bảng 2.15 Khả năng thanh toán tức thời ................................................................... 82 Bảng 2.16 Khả năng thanh toán tổng quát ................................................................ 84 Bảng 2.17 Chỉ số nợ .................................................................................................. 75 Bảng 2.18 Hệ số sử dụng lao động ........................................................................... 77 Bảng 3.1 Dự kiến các chỉ tiêu trong doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 ............... 89 Bảng 3.2 Phân loại tồn kho trong công ty ................................................................. 96 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty ........................................................................... 46 vii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Kinh tế thị trƣờng là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trƣờng luôn luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, nhƣng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp có thể đứng vững trƣớc quy luật cạnh tranh khốc liệt của thị trƣờng, đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải thích nghi và tìm hƣớng đi mới phù hợp với sự phát triển thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Để khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế các doanh nghiệp cần phải có một kết quả kinh doanh hiệu quả. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển. Trƣớc những thách thức mới, doanh nghiệp muốn trụ vững và phát triển phải tập trung vào các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó là việc tổ chức lại quy trình kinh doanh nhằm mở rộng thị trƣờng, tăng cƣờng đầu tƣ ỹ thuật công nghệ cho kinh doanh, giảm chi phí, tăng doanh thu hàng năm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là tiêu chí quan trọng để đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy một trong những vấn đề sống còn của doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là phạm trù có ý ngh a rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp, là một chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã đƣợc đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của kinh doanh: Kinh doanh cái gì? Kinh doanh nhƣ thế nào? Kinh doanh nhằm vào đối tƣợng nào? Do đó việc nghiên cứu xem xét về vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là một bài toán hó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chú trọng, đây là một vấn đề có ý ngh a quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của 1 doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có độ nhạy bén, tính linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh không chỉ có ý ngh a đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với cả xã hội. Trong quá trình hoạt động Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả inh doanh, đáp ứng yêu cầu mới của thị trƣờng: nhƣ việc hạn chế chi phí không hợp lý; mở rộng các mặt hàng, tăng doanh thu,…Tuy nhiên thời gian qua, hiệu quả kinh doanh của Công ty đã bộc lộ một số mặt hạn chế và bất cập nhƣ các chỉ tiêu hiệu quả còn thấp, chƣa tƣơng xứng với một số công ty cùng ngành; còn nhiều chi phí không hợp lý và bất cập trong quá trình sản xuất kinh doanh. Việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, trình độ nhân lực chƣa cao…Thực tế này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu phân tích, đánh giá một cách có hệ thống. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục kịp thời các vấn đề xảy ra. Là một học viên cao học, trong quá trình học tâp, nghiên cứu, tiếp cận tình hình kinh doanh của công ty, tác giả đã đi sâu vào tìm hiểu thực tế này của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn nhƣ vậy, tác giả quyết định chọn đề tài "Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh" để thực hiện luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 2. Tổng quan các công trình nghiên c u có liên quan đến đề tài: Hiện nay, hầu hết các Doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều trở ngại cho sự phát triển trong hoạt động inh doanh, điển hình nhƣ: các hó hăn về vốn, tài chính; thiếu phân hóa quản trị trong doanh nghiệp; tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế; ít cơ hội tiếp cận, cọ xát với thị trƣờng nƣớc ngoài;... Những trở ngại về bên trong kết hợp với những hó hăn, sức ép bên ngoài từ thị trƣờng (nhƣ sự đánh giá của ngƣời tiêu dùng, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm kinh doanh mà doanh nghiệp buộc phải gánh vác, các yếu tố về vị trí, môi trƣờng pháp lý, sự khuyến hích đầu tƣ và hỗ trợ từ nhà nƣớc...) đã hiến cho nhiều doanh nghiệp càng kinh doanh càng kém hiệu quả khi tham gia vào hoạt động kinh doanh 2 trong bối cảnh nền kinh tế mới. Trƣớc những thách thức, bất lợi khi kinh doanh nếu không có sự hỗ trợ từ cơ chế, chính sách và sự chuẩn bị từ phía các doanh nghiệp. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, thị trƣờng Việt Nam đang trong bối cảnh gia nhập các hiệp hội kinh tế, các tổ chức kinh tế thế giới để hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Bởi vậy, các Doanh nghiệp muốn phát triển trong thị trƣờng thì ngoài việc cần nâng cao chất lƣợng sản phẩm cung cấp cho thị trƣờng nhằm làm hài lòng nhu cầu của ngƣời tiêu dùng, đồng thời cũng cần phải cố gắng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Thực tế, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh không hề đơn giản nhƣng nếu thực hiện đƣợc điều này, bài toán hóc búa về sự phát triển cho các Doanh nghiệp sẽ đƣợc giải quyết một cách triệt để. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả inh doanh, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Cụ thể nƣớc ta đã có một số công trình nghiên cứu sau: - Tiến s Nguyễn Năng Phúc (2011), Phân tích kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội: Giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích kinh tế trong doanh nghiệp, các phƣơng pháp phân tích inh tế chủ yếu, phƣơng pháp phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí, tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp, các tài liệu cần thiết và phƣơng pháp cho phân tích tài chính doanh nghiệp. - TS. Phạm Quốc Đạt với đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí”. Từ lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tác giả đã phân tích thực trạng và đƣa ra các chính sách chiến lƣợc dài hạn giảm thiểu rủi ro trong ngành dầu khí, gỗ gia dụng trên địa bàn Tp.HCM. Trƣờng Đại học kinh tế TP. HCM năm 2011. - Tiến s Nguyễn Thế Khải (2013), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh kinh tế của doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội: Giới thiệu đối tƣợng, nhiệm vụ, phƣơng pháp và tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, phân tích tình hình sản xuất. 3 - TS. Trần Duy Long với đề tài: “Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Hải”. Qua nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tác giả phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần Nam Hải tìm ra mặt ƣu điểm, nhƣợc điểm, tồn tại của công ty. Cuối cùng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty trên địa bàn Hải Phòng - Đại học Hàng Hải năm 2013. - Th.S Doãn Thị Diệu Linh với đề tài: “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu”. Tác giả nghiên cứu lý luận về hiệu quả kinh doanh; phân tích thực trạng các chỉ tiêu hiệu quả, so sánh với các chỉ tiêu này với Hợp tác xã Triều Khúc là hợp tác xã có nhiều mặt hàng tƣơng tự và có năng lực cạnh tranh tƣơng đồng. Từ đó tìm ra mặt tích cực, hạn chế bất cập và nguyên nhân; Luận văn đề xuất 5 khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thƣơng mại, tổng hợp Dƣơng Liễu đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp mang tính tổng thể cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, có giá trị tham khảo cao. - Tiến s Nguyễn Tấn Bình (2015), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Giới thiệu tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh với các phƣơng pháp ỹ thuật sử dụng trong phân tích nhƣ phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thay thế liên hoàn…; giới thiệu những cơ sở lý luận về phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích chi phí, phân tích lợi nhuận, phân tích điểm hoà vốn, phân tích tình hình tài chính, phân tích kinh tế các dự án. Trong đó, giáo trình đã chỉ ra những vấn đề cần nghiên cứu trong quá trình phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ: Những lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; Phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ doanh thu, chi phí, lợi nhuận. - Th.S Luyện Thị Thanh Hà - Học viện bƣu chính viễn thông năm 2015, với đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”. Tác giả đã hệ thống hóa về mặt lý luận những vấn đề cơ bản về hiệu quả sản xuất 4 kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bƣu điện. - Th.S Đoàn Ngọc Phúc, Trƣờng ĐH inh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2016 với đề tài: "Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam". Luận văn nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNN sau CPH và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp nhà nƣớc sau CPH ở Việt Nam. - Th.S Phạm Thị Thúy, Trƣờng Đại học kinh doanh và Công nghệ, năm 2016 với đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Yến Ngọc”. Luận văn trình bày về cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty; giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Yến Ngọc. - Th.S Nguyễn Phúc Dũng, Trƣờng Đại học Thƣơng Mại, năm 2016 với đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sữa Hà Nội”. Luận văn trình bày về cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; thực trạng hiệu quả sử dụng kinh doanh của công ty; giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sữa Hà Nội. 3. Mục đích nghiên c u 3.1 Mục đích tổng quát: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025. 3.2 Mục đích cụ thể: + Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả kinh doanh. + Phân tích sự biến động qua các năm của các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn năm 2015 2017. Qua đó chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh. + Phân tích phƣơng hƣớng phát triển của công ty giai đoạn đến năm 2020, những thuận lợi hó hăn của công ty. 5 + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên c u. Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: * Nội dung: Hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một khái niệm rộng, song trong khuôn khổ luận văn Thạc sỹ với trình độ còn hạn chế, tác giả chỉ tập trung vào hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả tài chính, chỉ tiêu thanh khoản và hệ số sử dụng thời gian lao động, năng suất lao động. * Thời gian và không gian: Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động của Công ty cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn 2015 - 2017. Đề xuất giải pháp đến năm 2020 - tầm nhìn tới năm 2025. 5. Câu hỏi nghiên c u. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả kinh doanh, hiệu quả kinh tế xã hội; luận văn tiến hành trả lời câu hỏi sau: * Hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp là gì? * Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh nhƣ thế nào? (thông qua các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh). - Mặt tích cực trong hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp? - Hạn chế, bất cập trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp? - Nguyên nhân của hạn chế, bất cập? * Phƣơng hƣớng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025? Những hó hăn thuận lợi của công ty? * Quan điểm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp? * Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025? 6. Phƣơng pháp nghiên c u. Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn dự kiến sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: 6 6.1. Phương pháp luận: - Phƣơng pháp duy vật biện chứng thể hiện: căn cứ cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh; hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả; tác giả tính toán số liệu thực tế của doanh nghiệp từ đó chỉ ra các mặt tích cực, mặt hạn chế bất cập, nguyên nhân các hạn chế bất cập, hi đó có căn cứ đề xuất giải pháp. Toàn bộ luận văn là một thể thống nhất, phần trƣớc là tiền đề của phần sau; phần sau là kết quả của phần trƣớc. - Phƣơng pháp duy vật lịch sử: Số liệu để tính toán hiệu quả đƣợc thu thập, sắp xếp theo trình tự về thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 để thấy đƣợc sự biến động của các chỉ tiêu theo thời gian. Phân tích nguyên nhân của sự biến động đó, làm tiền đề cho các vấn đề ở những chƣơng sau. 6.2. Phương pháp so sánh: Luận văn sử dụng các phƣơng pháp phân tích tổng hợp, đối chiếu so sánh. Tác giả so sánh các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty năm sau so với năm trƣớc để thấy đƣợc sự biến động theo thời gian. Mặt khác luận văn so sánh các chỉ tiêu hiệu quả tƣơng ứng của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh với công ty có cùng năng lực cạnh tranh để thể hiện sự tƣơng quan giữa Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh và Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và thƣơng Mại Lƣu Gia. Theo tác giả đây là cách đánh giá hiệu quả hữu hiệu và có tính thuyết phục vì rất hó để có số liệu trung bình ngành trong điều kiện hiện nay. 6.3 Phương pháp cụ thể, chi tiết: Tác giả sử dụng phƣơng pháp này nhằm đánh giá chung tình hình thực hiện chỉ tiêu qua các giai đoạn thời gian, giúp nhận thức về tính chắc chắn ổn định trong thực hiện chỉ tiêu cũng nhƣ vai trò trong mỗi giai đoạn. Việc phân tích chi tiết để thấy đƣợc thực trạng tiềm năng trong mỗi giai đoạn cụ thể trong đó đặc biệt chú trọng đến nguyên nhân và sự tác động có tính quy luật ở mỗi giai đoạn. Từ đó đƣa ra đƣợc những giải pháp cụ thể cho mỗi giai đoạn để phát huy tiềm năng, phù hợp và thích nghi hơn với các quy luật, tập trung mọi nguồn lực cho giai đoạn có tính chất mùa vụ, đồng thời tận dụng các giai đoạn sản xuất inh doanh ít căng thẳng để củng cố nâng cao nguồn lực và các điều kiện sản xuất. 7 6.3. Quy trình nghiên cứu: Khái niệm liên quan đến hiệu quả kinh doanh Chƣơng I I Vai trò của hiệu quả kinh doanh Bản chất của hiệu quả kinh doanh Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả Công ty TNHH KTXD & TM Lƣu Gia Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh Nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao hiệu quả kinh doanh Thực trạng chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty CP ĐT SX & TM Đào Thịnh Chỉ tiêu hiệu quả của Công ty TNHH Chƣơng II KTXD & TM Lƣu Gia - Mặt tích cực Mặt hạn chế, bất cập Nguyên nhân hạn chế, bất cập Phƣơng hƣớng phát triển của Công ty CP ĐT SX & TM Đào Thịnh đến năm 2020 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP ĐT SX & TM Đào Thịnh Chƣơng III Kiến nghị Điều kiện thực hiện giải pháp (Nguồn tác giả tổng hợp) 8 7. Đóng góp của luận văn * Về lý luận: Hệ thống hóa và làm rõ lý luận về hiệu quả inh doanh của doanh nghiệp. * Về thực tiễn: + Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả inh doanh của Công ty cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn năm 2015 - 2017, từ đó tìm ra mặt tích cực, mặt hạn chế bất cập trong hiệu quả inh danh của Công ty và nguyên nhân của hạn chế, bất cập. + Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả inh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và Thƣơng mại Đào Thịnh. 8. Kết cấu của luận văn Để thực hiện đƣợc mục đích của Luận văn, ngoài lời cảm ơn; danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, tiểu ết chƣơng; phần mở đầu, ết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham hảo, phần nội dung chính của Luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. (34 trang) Chƣơng 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh. (43 trang) Chƣơng 3: Định hƣớng phát triển và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đào Thịnh đến năm 2020 - tầm nhìn đến năm 2025. (18 trang) 9 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ Ý UẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm bản chất của hiệu quả kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh Có tác giả cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh là kết quả thu được trong hoạt động kinh doanh, là doanh thu tiêu thụ hàng hoá” (Nguồn: Kinh tế thương mại dịch vụ Nhà xuất bản Thống kê 1998). Quan điểm này đến nay không còn phù hợp nữa. Trƣớc hết, quan điểm này đã đồng nhất hiệu quả kinh doanh với kết quả kinh doanh. Theo quan điểm này, chi phí inh doanh hông đƣợc đề cập đến do vậy nếu kết quả thu đƣợc trong hai kỳ inh doanh nhƣ nhau thì hoạt động kinh doanh ở hai kỳ kinh doanh ấy cùng đạt đƣợc một mức hiệu quả. Mặt khác, thực tế cho thấy, doanh thu của doanh nghiệp có thể tăng lên nếu chi phí cho đầu tƣ các nguồn lực đƣa vào inh doanh tăng lên và do đó nếu tốc độ tăng của doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng của chi phí thì trong một số trƣờng hợp, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị âm, doanh nghiệp bị thua lỗ. Có tác giả lại cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh chính là phần chênh lệch tuyệt đối giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để có được kết quả đó” (Nguồn: Kinh tế thương mại dịch vụ - Nhà xuất bản Thống kê 1998). Quan điểm này đã gắn kết đƣợc kết quả thu đƣợc với chi phí bỏ ra, coi hiệu quả kinh doanh là sự phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (các chi phí). Tuy nhiên, kết quả và chi phí là những đại lƣợng luôn vận động vì vậy quan điểm này còn bộc lộ nhiều hạn chế do chƣa biểu hiện đƣợc mối tƣơng quan về lƣợng và chất giữa kết quả và chi phí. Có tác giả lại định ngh a: “Hiệu quả kinh doanh là đại lượng được đo bằng thương số giữa phần tăng thêm của kết quả thu được với phần tăng thêm của chi phí” (Nguồn: Kinh tế thương mại dịch vụ - Nhà xuất bản Thống kê 1998). Theo quan điểm này, hiệu quả inh doanh đƣợc xem xét thông qua các chỉ tiêu tƣơng đối. Khắc phục đƣợc hạn chế của các quan điểm trƣớc đó, quan điểm này đã phản ánh 10 mối tƣơng quan giữa kết quả thu đƣợc với chi phí bỏ ra, phản ánh sự vận động của kết quả inh doanh và chi phí inh doanh, đặc biệt phản ánh đƣợc sự tiến bộ của hoạt động kinh doanh trong kỳ thực hiện so với các kỳ trƣớc đó. Tuy vậy, nhƣợc điểm lớn nhất của định ngh a này là doanh nghiệp hông đánh giá đƣợc hiệu quả kinh doanh trong kỳ thực hiện do hông xét đến mức độ tuyệt đối của kết quả kinh doanh và chi phí inh doanh. Theo đó, phần tăng của doanh thu có thể lớn hơn rất nhiều so với phần tăng của chi phí nhƣng chƣa thể kết luận rằng doanh nghiệp thu đƣợc lợi nhuận.. Có tác giả lại khẳng định: "Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp để lựa chọn các phương án hoặc các quyết định trong quá trình hoạt động thực tiễn ở mọi lĩnh vực kinh doanh và tại mọi thời điểm”. Bất kỳ các quyết định cần đạt đƣợc phƣơng án tốt nhất trong điều kiện cho phép, giải pháp thực hiện có tính cân nhắc, tính toán chính xác phù hợp với sự tất yếu của quy luật khách quan trong từng điều kiện cụ thể. (Nguồn: GS Đỗ Hoàng Toàn - Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp - Nhà Xuất Bản Thống kê,1994). Nhƣ vậy, mỗi quan điểm về hiệu quả kinh doanh nêu trên đều chứa đựng những ƣu, nhƣợc điểm. Do đó, qua các quan điểm trên, tác giả luận văn đƣa ra hái niệm về hiệu quả inh doanh nhƣ sau: “Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh; trình độ tổ chức, quản lý của doanh nghiệp để thực hiện ở mức độ cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội với mức chi phí thấp nhất: nghĩa là sự so sánh giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra, được đo bằng tỷ số giữa kết quả hoạt động kinh doanh với chi phí bỏ ra của doanh nghiệp” (Nguồn: Tác giả tổng hợp). 1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác và chi phí các nguồn lực trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Đƣợc thể hiện qua công thức: H= Kết quả/ Chi Phí 11
- Xem thêm -